HOTĂRÂRE nr. 6 din 16 ianuarie 2009pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 20 ianuarie 2009    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 6 ianuarie 2009, se modifică după cum urmează:1. La articolul 13, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Numărul maxim de posturi este de 293, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului."2. La anexa nr. 1 "Structura organizatorică a Ministerului Sănătăţii", nota va avea următorul cuprins:"Numărul maxim de posturi este de 293, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului."3. La punctul I "Unităţi finanţate integral de la bugetul de stat" al literei A "Unităţi aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii" din anexa nr. 2 "Lista cuprinzând unităţile cu personalitate juridică aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Sănătăţii", nota referitoare la numărul maxim de posturi va avea următorul cuprins:"Numărul maxim de posturi la unităţile prevăzute la pct. 1-14 este de 8.204, din care:- Spitalul Tichileşti (leprozerie) - 28;- medici rezidenţi pe post - 345."PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:--------------Ministrul sănătăţii,Ion BazacMinistrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,Marian SârbuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 16 ianuarie 2009.Nr. 6.-------