HOTĂRÂRE nr. 1.038 din 28 octombrie 1996privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 12 noiembrie 1996  În temeiul art. 3 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1 (1) Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie se organizează ca instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Guvernului, cu sediul în municipiul Bucureşti, finanţată integral de la bugetul de stat. (2) Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie aplică reglementările legale în domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei.  +  Articolul 2 (1) Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie este condus de un preşedinte, ajutat de un vicepreşedinte, asimilat, ca salarizare, cu funcţia de secretar de stat şi, respectiv, subsecretar de stat, ambii numiţi prin decizie a primului-ministru. Preşedintele Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie este ordonator principal de credite bugetare. (2) Structura organizatorică a Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie este prevăzută în anexa nr. 1.În cadrul acesteia, prin ordin al preşedintelui, se pot organiza servicii şi birouri. (3) Pe lângă preşedinte funcţionează un colegiu consultativ, format din reprezentanţi ai ministerelor şi instituţiilor publice interesate, care organizează şi execută cadastre de specialitate, precum şi specialişti în domeniu din învăţământul superior de specialitate. (4) Preşedintele Colegiului consultativ este preşedintele Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie. Componenta Colegiului consultativ se stabileşte prin ordin al preşedintelui, cu acordul organismelor (instituţiilor publice) reprezentate. Regulamentul de funcţionare a colegiului consultativ se aprobă prin ordin al preşedintelui. (5) Preşedintele conduce întreaga activitate a Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie, pe care îl reprezintă în raporturile cu ministerele, cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi din străinătate.Preşedintele poate da împuterniciri de reprezentare şi altor persoane din cadrul oficiului. (6) Pentru îndeplinirea atribuţiilor Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie, preşedintele emite ordine, norme şi instrucţiuni.  +  Articolul 3Atribuţiile şi sarcinile compartimentelor din aparatul propriu al Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, care se aprobă prin ordin al preşedintelui.  +  Articolul 4Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie este de 130, exclusiv demnitarii. În anul 1996 se vor încadra cu personal 73 de posturi.  +  Articolul 5 (1) Unităţile din subordinea Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie sunt prevăzute în anexa nr. 2. (2) Structura organizatorică a unităţilor din subordinea Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie se aprobă prin ordin al preşedintelui.Numărul de posturi pentru fiecare oficiu teritorial se stabileşte prin ordin al preşedintelui, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat. (3) Normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor pentru unităţile din subordine, precum şi atribuţiile acestora se stabilesc şi se aprobă prin ordin al preşedintelui Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie.  +  Articolul 6Cu numărul de 443 de posturi aprobat Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie pentru anul 1996 se diminuează numărul maxim de posturi prevăzut Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei prin anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 480/1994, cu completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 din 6 septembrie 1994.  +  Articolul 7Statele de funcţiuni pentru aparatul propriu şi unităţile subordonate Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie se aprobă de preşedintele acestuia, cu avizul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor.  +  Articolul 8 (1) Fondurile necesare desfăşurării activităţii Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie şi unităţilor subordonate se stabilesc anual prin bugetul de stat. (2) Cheltuielile de organizare şi funcţionare pentru Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie pentru anul 1996 se asigură din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, în limita sumei de 828 milioane lei, potrivit destinaţiilor prevăzute în anexa nr. 3  +  Articolul 9Salarizarea personalului din aparatul propriu al Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie se face potrivit anexei nr. 8 la Legea nr. 40/1991, republicată, cu modificările aduse prin Ordonanţa Guvernului nr. 39/1994, republicată.Salarizarea personalului din oficiile judeţene de cadastru, geodezie şi cartografie şi al municipiului Bucureşti se face conform anexei nr. 9 la Legea nr. 40/1991, republicată, cu modificările aduse prin Ordonanţa Guvernului nr. 39/1994, republicată.Personalul încadrat în Institutul de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie şi Cadastru se salarizeaza potrivit Hotărârii Guvernului nr. 281/1993, cu modificările aduse prin Ordonanţa Guvernului nr. 39/1994, republicată.  +  Articolul 10 (1) Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie colaborează cu ministerele şi cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, având dreptul de a solicita şi de a primi, precum şi obligaţia de a transmite la cerere, din partea acestora, datele şi informaţiile necesare realizării atribuţiilor. (2) Împreună cu ministerele care răspund de cadastrele de specialitate şi cu Ministerul Justiţiei, Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie stabileşte metodologia privind evidenţa cadastrală tehnică, economică şi juridică, înscrierea actelor şi faptelor juridice referitoare la imobile.  +  Articolul 11Cheltuielile necesare pentru întreţinerea şi dezvoltarea lucrărilor geodezice, cartografice şi de cadastru general la nivel naţional se asigură prin bugetul Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie.  +  Articolul 12 (1) Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie are în dotare un parc auto stabilit potrivit dispoziţiilor legale. (2) Pentru activităţile specifice, unităţile subordonate Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie au în dotare un parc auto, potrivit anexei nr. 4.  +  Articolul 13Autorităţile administraţiei publice locale vor asigura condiţiile pentru desfăşurarea corespunzătoare a activităţilor organelor teritoriale ale Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie şi spaţiile de lucru necesare.  +  Articolul 14Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie poate accepta donaţii şi contribuţii, în condiţiile legii.  +  Articolul 15Anexele nr. 1, 2, 3 şi 4 fac parte din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUNICOLAE VĂCĂROIUContrasemnează:-----------------Secretariatul General al GuvernuluiMihai UnghianuMinistru de stat, ministrul finanţelor,Florin Georgescup. Ministru de stat,ministrul muncii şi protecţiei sociale,Dorel Mustăţea,secretar de statSecretar de stat,şeful Departamentului pentruAdministraţie Publică Locală,Octav CozmâncăBucureşti, 28 octombrie 1996.Nr. 1.038.  +  Anexa 1    Numărul maxim de posturi: 130  (exclusiv demnitarii)              OFICIUL NAŢIONAL DE CADASTRU, GEODEZIE ŞI CARTOGRAFIE                             ┌────────────────────┐                             │ PREŞEDINTE │                             └─────────┬──────────┘                                       │ ┌──────────────────────┐                                       │ ┌────┤ Consilieri │                                       │ │ └──────────────────────┘                                       │ │ ┌──────────────────────┐                                       ├───────────┼────┤Legislaţie, contencios│                                       │ │ └──────────────────────┘                                       │ │ ┌──────────────────────┐                                       │ │ │ Control financiar │                                       │ └────┤ propriu │                                       │ └──────────────────────┘                             ┌─────────┴──────────┐                             │ VICEPREŞEDINTE │                             └─────────┬──────────┘                                       │                                       │       ┌───────────────┬───────────────┼───────────────┬───────────────┐       │ │ │ │ │┌──────┴──────┐┌───────┴──────┐┌───────┴──────┐┌───────┴──────┐┌───────┴──────┐│ Inspecţia ││ Direcţia ││ Direcţia ││ Direcţia ││ Direcţia ││ de stat ││ generală ││ generală ││ generală ││ generală ││ pentru ││ economică, ││ geodezie şi ││ cadastru ││ cadastre de ││ cadastru, ││ financiară ││ cartografie ││ general ││ specialitate ││ geodezie ││ şi ││ ││ ││ ││ şi ││administrativă││ ││ ││ ││cartografie*)││ ││ ││ ││ │└─────────────┘└──────────────┘└──────────────┘└──────────────┘└──────────────┘----------------------    *) Se organizează la nivel de direcţie generală.  +  Anexa 2 UNITĂŢILEcare funcţionează în subordinea OficiuluiNaţional de Cadastru, Geodezie şi CartografieUnităţile finanţate integral de la bugetul de stat:- Oficii de cadastru, geodezie şi cartografie judeţene şi al municipiului Bucureşti - servicii publice descentralizate: Alba, Arad, Argeş, Bacău, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Botoşani, Braşov, Brăila, Buzău, Caraş-Severin, Călăraşi, Cluj, Constanţa, Covasna, Dâmboviţa, Dolj, Galaţi, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomiţa, Iaşi, Maramureş, Mehedinţi, Mureş, Neamţ, Olt, Prahova, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiş, Tulcea, Vaslui, Vâlcea, Vrancea, municipiul Bucureşti - Ilfov.Numărul maxim de posturi: 1.230În anul 1996 se vor încadra cu personal 370 de posturi.- Institutul de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie şi Cadastru Bucureşti.Numărul maxim de posturi: 500În anul 1996 se vor încadra cu personal 200 de posturi.NOTĂ:Sediul oficiilor judeţene este în municipiile reşedinţă de judeţ.  +  Anexa 3                                   CHELTUIELILE                de organizare şi funcţionare în anul 1996 ce se                asigură Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie                 şi Cartografie din Fondul de rezervă bugetară                            la dispoziţia Guvernului
       
    - Capitolul 69.01 "Alte acţiuni economice"  
    - Cheltuieli TOTAL578 milioane lei
    Cheltuieli curente528 milioane lei
    - cheltuieli de personal428 milioane lei
    - cheltuieli materiale şi servicii100 milioane lei
    Cheltuieli de capital50 milioane lei
    - Capitolul 71.01 "Cercetare ştiinţifică"  
    - Cheltuieli TOTAL250 milioane lei
    Cheltuieli curente220 milioane lei
    - cheltuieli de personal190 milioane lei
    - cheltuieli materiale şi servicii30 milioane lei
    Cheltuieli de capital30 milioane lei
    TOTAL CHELTUIELI:828 milioane lei
   +  Anexa 4                     NUMĂRUL DE AUTOTURISME SI CONSUMUL LUNAR                                 DE CARBURANŢI             pentru activităţi specifice ce urmează a se desfăşura             în cadrul unităţilor subordonate Oficiului Naţional de                       Cadastru, Geodezie şi Cartografie
         
    1.La oficiile de cadastru, geodezie şi cartografie judeţene şi al municipiului Bucureşti1 autoturism pentru parcul auto comun şi 2 autolaboratoare
    2.La Institutul de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie şi Cadastru2 autoturisme pentru parcul auto comun şi 8 autolaboratoare
    3.Consumul lunar de carburanţi (litri/lună/vehicul)  
    - Institutul de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie şi Cadastru300
    - Oficiile de cadastru, geodezie şi cartografie judeţene şi al municipiului Bucureşti250
  NOTĂ:Nu se consideră depăşire la consumul de carburanţi normat pe autoturism consumul care, la nivelul anului, se încadrează în limita combustibilului normat în raport cu numărul de autoturisme aprobat pentru fiecare unitate.---------