HOTĂRÂRE nr. 1.026 din 26 octombrie 1996privind transmiterea unui imobil din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Curţii de Conturi
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 28 octombrie 1996  Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Imobilul situat în municipiul Bucureşti, str. Tolstoi nr. 22-24, sectorul 1, compus din construcţii şi terenuri, împreună cu utilităţile aferente, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, se transmite din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Curţii de Conturi, în vederea construirii şi amenajării sediului acestei instituţii.  +  Articolul 2Transmiterea imobilului se face la valoarea de inventar existentă la data predării-preluării.  +  Articolul 3Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între cele două părţi.PRIM-MINISTRUNICOLAE VĂCĂROIUContrasemnează:---------------p. Ministru de stat, ministrul finanţelor,Nicolae Constantinescu,secretar de statSecretariatul General al GuvernuluiMihai Unghianup. Preşedintele Curţii de Conturi,Nicolae VulpescuBucureşti, 26 octombrie 1996.Nr. 1.026.  +  Anexa                              DATELE DE IDENTIFICARE                  a imobilului situat în municipiul Bucureşti,                  str. Tolstoi nr. 22-24, sectorul 1, care se                  transmite în administrarea Curţii de Conturi
           
    Adresa imobiluluiPersoana juridică de la care se transmitePersoana juridică la care se transmiteCaracteristicile tehnice
    Municipiul Bucureşti, str. Tolstoi nr. 22-24, sectorul 1Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"Curtea de Conturi▪ Corpuri de clădire - 3, în suprafaţă construită: 1.696,3 m2
    - Corp A (P+2): 458,5 m2
    - Corp B (P+2): 413,7 m2
    - Corp C (P+2): 332 m2
    - Anexe (restaurant, terase): 492,1 m2
    ▪ Suprafaţa terenului: 2.263,48 m2
  ──────────