HOTĂRÎRE Nr. 984 din 15 octombrie 1996privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor - INCERC Bucureşti
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 253 din 18 octombrie 1996    În temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995, aprobată şi modificată prin Legea nr. 51/1996,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se înfiinţează Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor - INCERC Bucureşti, persoana juridică aflată în coordonarea Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, care funcţionează după modelul regiilor autonome, conform Legii nr. 51/1996, prin reorganizarea Institutului de Cercetări în Construcţii şi Economia Construcţiilor, care se desfiinţează.  +  Articolul 2Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor - INCERC are sediul în municipiul Bucureşti, sos. Pantelimon nr. 266, sectorul 2.  +  Articolul 3Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor - INCERC Bucureşti are ca obiect principal de activitate efectuarea de cercetări fundamentale şi aplicative, dezvoltare tehnologică, reglementări tehnice şi economice, de interes public şi naţional, care privesc asigurarea cerinţelor fundamentale impuse construcţiilor şi instalaţiilor aferente.  +  Articolul 4Structura organizatorică a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor - INCERC Bucureşti este prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 5Patrimoniul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor - INCERC Bucureşti, stabilit pe baza bilanţului contabil de la 30 iunie 1996, este de 13.690.798 mii lei, din care: imobilizari corporale şi necorporale 13.089.432 mii lei şi active circulante 601.366 mii lei, şi se preia pe bază de protocol de predare-preluare de la Institutul de Cercetări în Construcţii şi Economia Construcţiilor.  +  Articolul 6Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor - INCERC Bucureşti îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu reglementările legale în vigoare, precum şi cu regulamentul de organizare şi funcţionare prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 7Personalul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor - INCERC Bucureşti se preia prin transfer de la Institutul de Cercetări în Construcţii şi Economia Construcţiilor şi îşi păstrează salariile avute la data transferului, până la negocierea noului contract colectiv de muncă.  +  Articolul 8Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, în calitate de minister coordonator, va cuprinde în bugetul sau de venituri şi cheltuieli fondurile necesare realizării unor investiţii, dotări, aparatura, echipamente şi instalaţii.  +  Articolul 9Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:Ministrul cercetării şi tehnologiei,Doru Dumitru PaladeMinistrul lucrărilor publiceşi amenajării teritoriului,Marin Cristeap. Ministru de stat,ministrul finanţelor,Dan Mogos,secretar de stat  +  Anexa 1 INSTITUTUL NAŢIONALDE CERCETARE-DEZVOLTARE-INCERC BUCUREŞTISTRUCTURA ORGANIZATORICĂDirector general- Consiliul de administraţie- Consiliul ştiinţific- Consilieri- Compartimente functionale- Director- Departament strategie, programe de cercetare, economia construcţiilor- Director- Departament protecţie antiseismica şi siguranţa structurală- Director- Departament fizica construcţiilor, interactiune construcţii-mediu- Director- Departament instalaţii în construcţii şi baza de producţie auxiliara- Director- Direcţia economică, financiară, contabilitate, administrativ, aprovizionare- Director- Filiala Iaşi- Director- Filiala Cluj- Director- Filiala Timişoara  +  Anexa 2 REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONAREa Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor - INCERC Bucureşti  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor - INCERC Bucureşti, denumit în continuare institut, este persoana juridică aflată în coordonarea Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, care funcţionează după modelul regiilor autonome, conform Legii nr. 51/1996, şi îşi desfăşoară activitatea pe baza prevederilor legale în vigoare şi a prezentului regulament.  +  Articolul 2 (1) Institutul are structura organizatorică cuprinsă în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. (2) Institutul are următoarele subunitati:1. Filiala INCERC Iaşi, str. Uranus nr. 37, judeţul Iaşi;2. Filiala INCERC Timişoara, str. Traian Lalescu nr. 2, judeţul Timiş;3. Filiala INCERC Cluj-Napoca, str. Floresti nr. 117, judeţul Cluj.  +  Capitolul 2 Scopul şi obiectul de activitate  +  Articolul 3Institutul este înfiinţat în scopul desfăşurării activităţii de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică în domeniul construcţiilor şi ingineriei seismice, prin participarea la elaborarea strategiei de dezvoltare a domeniului şi la realizarea cu prioritate a obiectivelor ştiinţifice şi tehnologice ale Programului naţional de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică.  +  Articolul 4Obiectul de activitate al institutului cuprinde:A. Activităţi de cercetare-dezvoltare a) În cadrul Programului naţional de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, institutul efectuează cercetări fundamentale şi aplicative, de interes public şi de interes naţional, care privesc asigurarea cerinţelor fundamentale impuse construcţiilor şi instalaţiilor aferente prin Legea nr. 10/1995 şi prin Directiva Comunităţii Europene nr. 89/106, şi anume:- rezistenta şi stabilitatea;- siguranţa în exploatare;- siguranţa la foc;- igiena, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului;- protecţia termica şi hidrofuga, economia de energie;- protecţia împotriva zgomotului, precum şi asigurarea durabilitatii acestora.În acest scop, institutul efectuează:- cercetări fundamentale de baza şi orientate, pentru dezvoltarea ştiinţei construcţiilor în special în domeniul mecanicii construcţiilor, ingineriei seismice şi fizicii construcţiilor;- cercetări aplicative pentru creşterea siguranţei, functionalitatii şi confortului construcţiilor, precum şi dezvoltarea şi perfecţionarea tehnicilor şi tehnologiilor specifice execuţiei construcţiilor, incluzind şi realizarea de modele experimentale, standuri, platforme şi staţii-pilot, încercări "în situ", care se referă la:* rezistenta, stabilitatea şi durabilitatea construcţiilor;* protecţia antiseismica a construcţiilor şi metode de intervenţii;* geotehnica şi fundaţii;* reabilitarea şi modernizarea fondului construit;* protecţia construcţiilor contra coroziunii;* finisarea şi estetica construcţiilor;* inchideri şi compartimentari;* instalaţii şi echipamente aferente construcţiilor;* îmbunătăţirea performantelor produselor de construcţii şi instalaţii;* soluţii noi de proiectare şi tehnologii performanţe pentru execuţia construcţiilor;* economia construcţiilor şi studii prospective;* urmărirea comportării construcţiilor în timp;- studii şi cercetări privind:* strategii ale sectorului de construcţii;* diagnoza şi prognoza privind dezvoltarea domeniului ştiinţei şi tehnologiei construcţiilor;* sinteze tehnico-ştiinţifice;* informatizarea construcţiilor;- elaborari de standarde privind conceptia, alcătuirea, calculul şi execuţia construcţiilor şi a elementelor de construcţii şi instalaţii. b) În afară Programului naţional de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, institutul efectuează cercetări aplicative pentru soluţionarea problemelor din domeniul sau de activitate, şi anume:- dezvoltarea tehnicilor experimentale şi a măsurătorilor în laborator şi "în situ";- elaborarea reglementărilor tehnice şi economice care stau la baza activităţii de proiectare, execuţie, exploatare şi postutilizare a construcţiilor.B. Activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare:- asistenţa tehnica pentru proiectarea şi execuţia obiectivelor de construcţii şi instalaţii, precum şi consultanţa de specialitate;- expertize privind starea şi situaţia construcţiilor, echipamentelor şi instalaţiilor aferente;- expertize de specialitate în domeniul proiectării şi execuţiei construcţiilor şi instalaţiilor;- soluţii tehnice şi programe de calcul, metodologii de experimentare, proiectare şi executare de aparatura de laborator, scule şi dispozitive;- studii de fezabilitate, evaluări de active, oferte, documentaţii pentru participarea la licitaţii pentru proiectare, execuţie şi expertizare în domeniu;- proiecte pentru execuţia construcţiilor, instalaţiilor, produselor şi echipamentelor aferente.Institutul, ca membru al Uniunii Europene pentru Agremente Tehnice în Construcţii şi în calitate de institut naţional de cercetare-dezvoltare, elaborează:- agremente tehnice pentru materiale, produse, echipamente şi procedee noi în construcţii şi instalaţii atât pentru cele produse în ţara, cît şi pentru cele realizate în străinătate;- certificari de calitate pentru produse folosite în construcţii;- certificari de conformitate a calităţii pentru fabrici şi producători de materiale şi elemente de construcţii şi instalaţii;- certificate şi rapoarte de calitate în urma testelor efectuate.C. Activităţi de formare şi specializare profesională în domeniul propriu de activitate:- pregătire profesională şi specializare de nivel mediu; - pregătire profesională de nivel universitar, postuniversitar şi doctorantura, potrivit legii.D. Activităţi de editare şi tipărire a publicaţiilor de specialitate:- Buletinul construcţiilor;- Revista "Construcţii";- Colecţia "Reglementări" în construcţii;- Colecţia "Probleme economice" în construcţii;- studii, rapoarte, sinteze şi alte publicaţii în domeniul propriu de activitate.E. Activitate de transfer tehnologic al rezultatelor cercetării din domeniul construcţiilor şi instalaţiilorF. Valorificarea rezultatelor cercetărilor din domeniul reabilitării construcţiilor prin execuţia experimentala de lucrări de reparaţii-întreţinere-urmărire a comportării în timpG. Activitate de execuţie în vederea sustinerii cercetării şi dezvoltării tehnologice în domeniu prin unicate şi serii mici de produse, microproducţie (pentru valorificarea cercetărilor experimentale elaborate), precum şi expoziţii pe profilActivităţile menţionate la lit. A-G pot fi efectuate şi în cadrul unor contracte externe.Institutul poate efectua şi activităţi de import-export, potrivit legii.  +  Capitolul 3 Patrimoniul  +  Articolul 5Conform bilanţului contabil la data de 30 iunie 1996, institutul are un patrimoniu propriu în valoare de 13.690.798 mii lei, din care: imobilizari corporale şi necorporale 13.089.432 mii lei şi active circulante 601.366 mii lei.  +  Articolul 6 (1) Institutul administrează cu diligenta unui bun proprietar bunuri proprietate publică, precum şi alte bunuri dobîndite în condiţiile legii. Bunurile proprietate publică, precum şi cele dobîndite se afla în administrarea institutului şi se evidenţiază distinct în patrimoniul acestuia. (2) Rezultatele cercetărilor concretizate în active corporale şi necorporale, efectuate şi finalizate din fonduri publice sau din alte fonduri, sunt bunuri dobîndite, dacă prin contract nu se prevede altfel, şi se înregistrează în evidenţa contabilă a institutului. (3) În exercitarea drepturilor sale, institutul poseda şi foloseşte bunurile aflate în patrimoniul sau şi, după caz, dispune de acestea în condiţiile legii, în scopul realizării obiectului sau de activitate, beneficiind de rezultatele utilizării acestora. (4) Concesionarea unor subunitati, servicii sau activităţi se poate face numai în scopul stimulării transferului rezultatelor activităţii de cercetare-dezvoltare, în condiţiile prevederilor legale corespunzătoare şi cu aprobarea Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului şi a Ministerului Cercetării şi Tehnologiei. (5) Patrimoniul institutului poate fi modificat prin ordin al ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului, cu avizul Ministerului Cercetării şi Tehnologiei, în cazul în care aceasta se realizează ca urmare a acumularii de resurse proprii. În caz contrar, patrimoniul poate fi modificat prin hotărâre a Guvernului.  +  Capitolul 4 Structura organizatorică şi funcţională  +  Articolul 7 (1) Institutul poate avea în structura subunitati, secţii, laboratoare şi alte structuri organizatorice necesare realizării obiectului sau de activitate. (2) În funcţie de specificul activităţii, se pot organiza colective specializate sau colective interdisciplinare.  +  Articolul 8Modificarea structurii organizatorice şi functionale a institutului se propune de către directorul general, cu avizul consiliului de administraţie, şi se aproba de Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului. Consiliul de administraţie stabileşte relaţiile dintre subunitatile aflate în structura institutului, precum şi relaţiile acestora cu terţii şi le poate acorda împuterniciri de reprezentare în numele institutului.  +  Articolul 9Subunitatile din structura institutului răspund în faţa consiliului de administraţie şi a directorului general de îndeplinirea tuturor atribuţiilor, responsabilităţilor şi competentelor încredinţate de acesta.  +  Capitolul 5 Organele de conducere  +  Articolul 10 (1) Conducerea institutului este asigurata de către:- consiliul de administraţie;- comitetul de direcţie;- directorul general. (2) Orientarea şi coordonarea activităţii tehnico-ştiinţifice din institut sunt asigurate de Consiliul ştiinţific.Consiliul de administraţie  +  Articolul 11 (1) Consiliul de administraţie este format din 7 membri, numiţi pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit. (2) Structura consiliului de administraţie este:- 1 preşedinte;- 1 vicepreşedinte;- 5 membri.  +  Articolul 12 (1) Din consiliul de administraţie fac parte, în mod obligatoriu:- directorul general al institutului - preşedinte;- un reprezentant al Ministerului Cercetării şi Tehnologiei;- un reprezentant al Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului;- un reprezentant al Ministerului Finanţelor;- preşedintele Consiliului ştiinţific. (2) Ceilalţi membri din consiliul de administraţie pot fi ingineri, economişti, jurişti, alţi specialişti din institut, precum şi reprezentanţi ai agenţilor economici de profil. (3) Consiliul de administraţie îşi desemnează vicepreşedintele. (4) Numirea membrilor consiliului de administraţie se face prin ordin al ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului, cu avizul ministrului cercetării şi tehnologiei. (5) Revocarea membrilor consiliului de administraţie pentru abateri grave sau pentru inactivitate în executarea mandatului se face de acelaşi organ care a făcut numirea.  +  Articolul 13Membrii consiliului de administraţie sunt cetăţeni români şi: a) îşi păstrează calitatea de angajaţi la instituţia sau unitatea de la care provin şi toate drepturile şi obligaţiile derivînd din aceasta calitate; b) sunt plătiţi pentru activitatea desfăşurată în aceasta calitate cu o indemnizaţie lunară stabilită de consiliul de administraţie; c) nu pot face parte din mai mult de doua consilii de administraţie sau participa în aceeaşi calitate la societăţile comerciale cu care institutul are relaţii contractuale sau interese contrare; d) sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administraţie cei care, personal ori soţul, sotia sau rudele până la gradul al doilea inclusiv, sunt, în acelaşi timp, patroni sau asociaţi la societăţi comerciale cu capital privat cu acelaşi profil sau cu care institutul se afla în relaţii comerciale directe.  +  Articolul 14Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în baza regulamentului propriu de funcţionare şi cu respectarea legislaţiei în vigoare. El hotărăşte în problemele privind activitatea institutului, cu excepţia celor care, potrivit legii, sunt în competenţa altor organe.  +  Articolul 15 (1) Consiliul de administraţie se întruneşte o dată pe luna sau ori de cîte ori interesele institutului o cer, convocarea acestuia facindu-se de către preşedinte sau la solicitarea a cel puţin o treime din numărul membrilor consiliului de administraţie. (2) Dezbaterile consiliului de administraţie sunt conduse de preşedintele consiliului, iar în lipsa acestuia, de vicepreşedinte.  +  Articolul 16 (1) Consiliul de administraţie îşi poate desfăşura activitatea în prezenta a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi. Dacă nu este îndeplinită aceasta condiţie, şedinţa consiliului de administraţie se poate reprograma într-un interval de cel mult 15 zile, având aceeaşi ordine de zi. (2) Hotărârile consiliului de administraţie se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi, dar nu mai puţin de jumătate plus unu din numărul total al membrilor.  +  Articolul 17La şedinţele consiliului de administraţie este invitat şi reprezentantul sindicatului.  +  Articolul 18Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de administraţie poate atrage în activitatea de analiza consilieri şi consultanţi din diferite sectoare de activitate. Activitatea acestora va fi compensata material, conform prevederilor legale.  +  Articolul 19 (1) Membrii consiliului de administraţie sunt răspunzători, în condiţiile legii, pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin. (2) Membrii consiliului de administraţie care s-au impotrivit luării unei decizii care s-a dovedit păgubitoare pentru institut nu răspund, dacă au consemnat expres punctul lor de vedere în registrul de şedinţe al consiliului de administraţie şi au anuntat în scris, despre aceasta, organul coordonator. (3) Membrii consiliului de administraţie care nu au respectat prevederile art. 13 lit. c) răspund pentru daunele cauzate institutului ca urmare a acestui fapt.  +  Articolul 20Consiliul de administraţie are, în principal, următoarele atribuţii: a) aproba organizarea de subunitati, secţii, laboratoare şi alte structuri organizatorice necesare realizării obiectului de activitate al institutului în cadrul structurii organizatorice aprobate; b) aproba, la propunerea Consiliului ştiinţific, strategia şi programele concrete de dezvoltare a institutului, de introducere a unor tehnologii de virf şi de modernizare a celor existente, în concordanta cu strategia generală a domeniului propriu; c) propune programul anual de cercetare-dezvoltare, pe care îl înaintează Colegiului Consultativ pentru Cercetare Ştiinţifică şi Dezvoltare Tehnologică; d) propune programul anual de elaborare a reglementărilor tehnice, pe care îl înaintează Comitetului tehnic de coordonare generală al Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului; e) analizează şi avizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi îl depune la organul coordonator în vederea aprobării prin hotărâre a Guvernului; f) analizează şi avizează bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi, pe care le supune aprobării Ministerului Finanţelor, şi aproba raportul de gestiune asupra activităţii desfăşurate de institut în anul precedent; g) analizează raportarea trimestriala privind activitatea realizată de institut, aproba măsuri pentru desfăşurarea acesteia în condiţii de echilibru al bugetului de venituri şi cheltuieli. h) analizează, aproba sau, după caz, propune spre aprobare, potrivit prevederilor legale, investiţiile care urmează a fi realizate de institut; i) propune spre aprobare, în condiţiile legii, majorarea sau diminuarea patrimoniului, concesionarea, închirierea sau locaţia de gestiune a unor bunuri, servicii, subunitati de producţie din patrimoniul institutului; j) aproba asocierea institutului cu terţe persoane juridice, în vederea realizării de activităţi comune care prezintă interes pentru asociaţi şi care se încadrează în obiectul de activitate al institutului, cu respectarea prevederilor legale; k) aproba valorificarea bunurilor dobîndite şi înregistrate în afară bilanţului contabil; l) fundamentează şi prezintă Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului propuneri pentru asigurarea de fonduri, prin bugetul de venituri şi cheltuieli al acestuia, pentru finanţarea obiectivelor de interes public specifice activităţii institutului: exploatarea şi dezvoltarea reţelei seismografice din teritoriu, punerea în funcţiune a platformelor seismice, dezvoltarea bazei materiale a cercetării, realizarea de soluţii tehnice şi echipamente specifice pentru asigurarea igienei, sănătăţii oamenilor, refacerii şi protecţiei mediului etc.; m) aproba volumul creditelor bancare prevăzute la art. 35 alin. (1) şi stabileşte modul de rambursare; n) aproba utilizarea disponibilităţilor în valută; o) adopta sistemul de salarizare, modul de corelare stimulativa a salariilor cu nivelul studiilor, cu competenţa şi cu munca efectiv prestată, respectându-se prevederile legale şi ale contractului colectiv de muncă la nivelul institutului; p) aproba contractul colectiv de muncă; r) executa orice alte atribuţii stabilite, potrivit prevederilor legale.  +  Articolul 21În primul trimestru al fiecărui an, consiliul de administraţie prezintă organului coordonator un raport asupra activităţii desfăşurate în anul precedent şi asupra programului de activitate pentru anul în curs.  +  Articolul 22Secretariatul consiliului de administraţie este asigurat de institut; atribuţiile secretariatului sunt prevăzute în Regulamentul de funcţionare a consiliului de administraţie.Comitetul de direcţie  +  Articolul 23Conducerea operativă a institutului este asigurata de un comitet de direcţie, compus din directorul general şi directorii din structura organizatorică a institutului.  +  Articolul 24Comitetul de direcţie stabileşte acţiunile concrete necesare pentru realizarea obiectivelor rezultate din:- strategia programelor de dezvoltare a institutului;- programul anual de cercetare-dezvoltare;- programul anual de elaborare a reglementărilor tehnice;- bugetul de venituri şi cheltuieli;- programul de investiţii;- sistemul de asigurare a calităţii;- alte obligaţii.  +  Articolul 25Comitetul de direcţie se întruneşte decadal sau ori de cîte ori interesele o impun.  +  Articolul 26 (1) La nivelul filialelor din structura organizatorică a institutului se organizează şi funcţionează comitetul de conducere care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu propriul regulament de organizare şi funcţionare, aprobat de consiliul de administraţie al institutului, şi este prezidat de directorul subunitatii respective. (2) Comitetul de conducere exercita atribuţii şi are raspunderi în limita competentelor stabilite de conducerea institutului şi aprobate de consiliul de administraţie.Directorul general  +  Articolul 27Activitatea curenta a institutului este condusă de directorul general numit prin ordin al ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului, cu acordul ministrului cercetării şi tehnologiei, la propunerea Colegiului Consultativ pentru Cercetare Ştiinţifică şi Dezvoltare Tehnologică, dintre cercetatorii ştiinţifici principali care lucrează în domeniu şi au pregătire managerială.  +  Articolul 28Directorul general are, în principal, următoarele atribuţii şi responsabilităţi:- reprezintă, personal sau prin delegat, interesele institutului în relaţiile cu celelalte organe, organizaţii şi agenţi economici, precum şi cu persoane fizice din ţara şi din străinătate;- stabileşte atribuţiile, competentele şi relaţiile compartimentelor de la toate nivelurile organizatorice ale institutului, precum şi relaţiile acestora cu terţii;- numeşte şi revoca pe conducătorii compartimentelor de muncă din aparatul propriu, precum şi pe directorii din structura organizatorică a institutului, cu avizul consiliului de administraţie;- angajează şi concediază personalul propriu;- asigura negocierea contractului colectiv de muncă şi a salariilor personalului din institut;- răspunde de administrarea întregului patrimoniu, cu respectarea prevederilor legale;- adopta măsuri şi urmăreşte realizarea operaţiunilor de comerţ exterior prin compartimentele proprii specializate;- are atribuţii şi raspunderi similare unui ordonator de credite pentru sumele alocate institutului de la bugetul de stat, în condiţiile prevederilor art. 21 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 25/1995, aprobată şi modificată prin Legea nr. 51/1996;- exercita atribuţiile şi are răspunderile care îi revin din prevederile legale, aproba şi ia măsuri privind activitatea institutului, cu excepţia celor date, potrivit reglementărilor legale, în competenţa altor organe;- exercita orice alte atribuţii ce îi sunt delegate de consiliul de administraţie;- poate delega, în condiţiile legii, o parte dintre atribuţiile sale celorlalte persoane din conducerea institutului.Consiliul ştiinţific  +  Articolul 29 (1) Consiliul ştiinţific este format din 19 membri reprezentind toate departamentele ştiinţifice din cadrul institutului. (2) Consiliul ştiinţific este alcătuit din cercetători cu realizari deosebite, cu capacitate de sinteza şi de prospectare în domeniu, cadre didactice din învăţământul superior, salariaţi ai institutului sau din afară, aleşi prin vot secret de către cadrele cu studii superioare din institut. (3) Consiliul ştiinţific este condus de un preşedinte şi un vicepreşedinte, aleşi pe 2 ani, prin vot secret, de către membrii acestuia. Din Consiliul ştiinţific fac parte, de drept, directorul general şi directorii ştiinţifici ai institutului. (4) Consiliul ştiinţific se organizează şi funcţionează în conformitate cu regulamentul propriu.  +  Articolul 30Atribuţiile principale ale Consiliului ştiinţific sunt următoarele: a) participa la elaborarea strategiei de dezvoltare a activităţii de cercetare-dezvoltare şi la elaborarea Programului naţional de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, în domeniul construcţiilor şi ingineriei seismice; b) întocmeşte programul anual de elaborare a reglementărilor tehnice în domeniul construcţiilor şi ingineriei seismice; c) contribuie la realizarea obiectivelor ştiinţifice şi tehnologice ale Programului naţional de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică; d) examinează şi avizează proiectele de cercetare ştiinţifică, precum şi realizarea acestora; e) avizează hotărârile care implica politica de cercetare a institutului şi a ramurii construcţii; f) propune măsuri pentru perfecţionarea profesională, încadrarea personalului de cercetare în grade profesionale; g) face propuneri privind modul de organizare a concursurilor de încadrare şi promovare a personalului de cercetare; h) aproba comisiile de concurs pentru promovarea pe funcţiile atestabile şi confirma rezultatele concursurilor pentru funcţiile de cercetator ştiinţific şi cercetator principal gradele III, II şi I; i) organizează şi coordonează desfăşurarea acţiunilor cu caracter ştiinţific; j) avizează acţiunile de cooperare, interne şi internaţionale, cu scop ştiinţific; k) avizează acordarea de burse de studii şi stagii de perfecţionare în străinătate.  +  Capitolul 6 Bugetul de venituri şi cheltuieli şi administrarea acestuia. Relaţii financiare  +  Articolul 31 (1) Institutul întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi, potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor. (2) Bilanţul contabil anual se supune spre aprobare Ministerului Finanţelor şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.  +  Articolul 32 (1) Veniturile şi cheltuielile institutului se stabilesc prin buget pentru fiecare exerciţiu financiar. (2) Bugetul de venituri şi cheltuieli se aproba de către Guvern la propunerea Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului. (3) Din veniturile realizate, institutul acoperă toate cheltuielile evidentiate în costuri, precum şi cheltuielile şi plăţile prevăzute a fi suportate direct din venituri, potrivit legii.  +  Articolul 33Corelat cu contractele încheiate pentru activitatea programata, institutul determina anual volumul de venituri de realizat şi cheltuielile totale de efectuat.  +  Articolul 34Salariile individuale ale personalului se stabilesc prin negociere, conform reglementărilor cuprinse în contractul colectiv de muncă, în limita fondului total destinat plăţii salariilor, de către directorul general, iar salariul acestuia se negociaza cu ministrul lucrărilor publice şi amenajării teritoriului.  +  Articolul 35 (1) Pentru acoperirea cheltuielilor curente, în situaţia în care, în cursul unui an, resursele financiare ale institutului nu sunt suficiente, acesta poate contracta credite cu societăţile comerciale bancare, în valoare de cel mult 20% din veniturile brute, în termeni reali, realizate în anul precedent. (2) Contractarea de credite peste plafonul stabilit se face cu aprobarea Ministerului Finanţelor.  +  Articolul 36 (1) Institutul hotărăşte cu privire la investiţiile ce urmează a fi realizate, potrivit obiectului sau de activitate, finanţarea efectuindu-se din surse proprii şi din credite bancare, cu excepţia investiţiilor care intra sub incidenţa art. 6 şi art. 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/1993. (2) În cazul investiţiilor, altele decît cele prevăzute la art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/1993, finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat, limita de finanţare se aproba o dată cu legile de adoptare a acestora, iar institutul are obligaţia ca în execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli să se încadreze în alocaţiile bugetare aprobate. (3) Execuţia investiţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se adjudeca pe bază de licitaţie publică potrivit Legii privind achiziţiile publice. (4) Contractarea de credite mai mari de 500 milioane lei, în vederea realizării de investiţii de natura celor prevăzute la alin. (1) şi (2), se efectuează cu aprobarea Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, pe baza avizului prealabil al Ministerului Finanţelor.  +  Articolul 37Operaţiunile de încasări şi plati ale institutului se efectuează prin conturi deschise la societăţi comerciale bancare cu sediul în România.Institutul poate efectua operaţiuni de încasări şi plati în lei şi în valută prin casieria proprie, cu respectarea nivelului plafonului de casa şi a normativelor de disciplina financiar-valutară stabilite prin actele normative în vigoare.Institutul poate efectua operaţiuni de comerţ exterior potrivit legii. Operaţiunile de încasări şi plati cu strainatatea se vor efectua prin conturi deschise la societăţile comerciale bancare cu sediul în România.  +  Articolul 38Institutul îşi va organiza controlul financiar preventiv şi controlul financiar de gestiune, potrivit legii.  +  Capitolul 7 Reglementarea litigiilor  +  Articolul 39Litigiile institutului cu persoane fizice sau juridice, nesolutionate pe cale amiabila, sunt supuse spre rezolvare instanţelor de judecată române competente.  +  Capitolul 8 Dispoziţii finale  +  Articolul 40 (1) Prezentul regulament de organizare şi funcţionare se completează cu celelalte reglementări legale care se referă la activitatea institutelor de cercetare-dezvoltare. (2) Modificările şi completările regulamentului de organizare şi funcţionare se pot face la propunerea consiliului de administraţie, cu respectarea actelor normative în vigoare, cu aprobarea Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului şi cu avizul Ministerului Cercetării şi Tehnologiei.  +  Articolul 41Pentru toate aspectele nereglementate prin prezentul regulament, se aplică prevederile care, potrivit dispoziţiilor legale, sunt aplicabile regiilor autonome.  +  Articolul 42Statutul de institut naţional de cercetare-dezvoltare se reînnoieşte prin reacreditare, care are loc într-un interval de maximum 5 ani.---------------