HOTĂRÂRE nr. 1.608 din 4 decembrie 2008privind reorganizarea Institutului de Fizică Atomică
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 16 decembrie 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 11 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Institutul de Fizică Atomică, instituţie de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare, se reorganizează ca instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată integral din venituri proprii, în subordinea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri.  +  Articolul 2Institutul de Fizică Atomică, reorganizat potrivit art. 1, cu sediul în oraşul Măgurele, Str. Atomiştilor nr. 407, judeţul Ilfov, îşi păstrează denumirea, emblema, însemnele şi mărcile înregistrate.  +  Articolul 3Institutul de Fizică Atomică are ca obiectiv contribuţia la elaborarea şi implementarea unei politici coerente şi stimulative a cercetării ştiinţifice-dezvoltării tehnologice în domeniul fizicii atomice, nucleare şi subnucleare, în acord cu strategia naţională de cercetare ştiinţifică-dezvoltare tehnologică.  +  Articolul 4 (1) În îndeplinirea obiectivelor sale, Institutul de Fizică Atomică are următoarele atribuţii principale: a) elaborează studii şi rapoarte privind potenţialul naţional de cercetare ştiinţifică-dezvoltare tehnologică în domeniu; b) evaluează realizările ştiinţifice şi capacitatea infrastructurilor de cercetare ştiinţifică din domeniu; c) coordonează şi monitorizează activităţi specifice domeniului; d) analizează şi evaluează propunerile şi posibilităţile de cooperare internaţională din domeniu; e) poate reprezenta, pe bază de mandat, Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică în organisme internaţionale de profil; f) propune şi conduce programe/proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare interne şi internaţionale; g) organizează acţiuni pentru valorificarea rezultatelor cercetării ştiinţifice din domeniu şi facilitarea transferului tehnologic; h) diseminează şi promovează realizările ştiinţifice şi cunoştinţele de specialitate la nivel naţional şi internaţional; i) sprijină institutele de cercetare şi centrele de cercetare ştiinţifică din învăţământul de profil în realizarea şi dezvoltarea activităţii şi a parteneriatelor; j) participă la dezvoltarea resurselor umane în domeniu prin activităţi de pregătire şi formare profesională a elevilor, studenţilor, doctoranzilor şi altor specialişti; k) colaborează cu alte instituţii, publice sau private, interne ori internaţionale, inclusiv cu organizaţii profesionale. (2) Institutul de Fizică Atomică poate desfăşura, în îndeplinirea şi completarea atribuţiilor sale, următoarele tipuri de activităţi: a) consultanţă şi asistenţă de specialitate; b) conducere/participare la programe şi proiecte naţionale şi internaţionale; c) informare, documentare şi activităţi de bibliotecă; d) cercetare ştiinţifică-dezvoltare tehnologică, transfer tehnologic şi inovare; e) organizare de manifestări ştiinţifice şi expoziţionale, interne şi internaţionale; f) editare de cărţi, reviste şi alte materiale promoţionale; g) informatică şi activităţi conexe; h) alte activităţi şi servicii în sprijinul activităţii de bază.  +  Articolul 5 (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Institutului de Fizică Atomică se asigură integral din venituri proprii. (2) Veniturile proprii ale Institutului de Fizică Atomică se realizează din activităţi de tipul celor prevăzute la art. 4, în special din conducere/participare la programe şi proiecte naţionale şi internaţionale, elaborare de studii şi rapoarte, consultanţă şi asistenţă de specialitate, editare de cărţi, reviste şi materiale promoţionale, precum şi din activităţi de închiriere a bunurilor aflate în administrare conform prevederilor art. 7.  +  Articolul 6 (1) Bunurile din domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, aflate în administrarea Institutului de Fizică Atomică, îşi păstrează regimul juridic şi rămân în administrarea Institutului de Fizică Atomică. (2) Terenul din domeniul privat al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, aflat în administrarea Institutului de Fizică Atomică, trece în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului de Fizică Atomică. (3) Patrimoniul Institutului de Fizică Atomică, cuprinzând toate elementele de activ şi pasiv, se preia de la unitatea care se reorganizează, pe bază de protocol de predare-preluare, încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, conform situaţiilor financiare încheiate la data de 30 septembrie 2008 şi datelor din evidenţa contabilă aferentă exerciţiului financiar pe anul 2008.  +  Articolul 7Ca urmare a reorganizării, Institutul de Fizică Atomică preia toate drepturile şi este ţinut de toate obligaţiile existente anterior reorganizării.  +  Articolul 8 (1) Bunurile proprietate publică a statului aflate în administrarea Institutului de Fizică Atomică, având datele de identificare prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, pot fi închiriate cu avizul Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică. (2) Închirierea bunurilor prevăzute la alin. (1) se face prin licitaţie publică, în condiţiile prevăzute de lege. (3) Institutul de Fizică Atomică are dreptul să reţină o cotăparte de 50% din sumele percepute din închirierea bunurilor prevăzute la alin. (1), iar diferenţa de 50% se face venit la bugetul de stat.  +  Articolul 9 (1) Personalul existent la data reorganizării se preia de către Institutul de Fizică Atomică, în condiţiile prevăzute de lege. (2) Cele 10 posturi pentru administrativ finanţate de la bugetul de stat se preiau de către Oficiul pentru Administrare şi Operare al Infrastructurii de Comunicaţii de Date "Roedunet".  +  Articolul 10 (1) Conducerea Institutului de Fizică Atomică este asigurată de directorul general şi de comitetul director, compus din directorul general şi conducătorii principalelor compartimente din structura organizatorică a institutului. (2) Numirea directorului general se face prin decizie a preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, pe baza rezultatelor concursului organizat în condiţiile prevăzute de lege. (3) Regulamentul de organizare şi funcţionare, structura organizatorică şi statul de funcţii ale Institutului de Fizică Atomică se aprobă prin decizie a preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică.  +  Articolul 11 (1) Salarizarea personalului Institutului de Fizică Atomică se face în conformitate cu reglementările legale în vigoare pentru instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii. (2) Salariul de bază al directorului general se stabileşte prin decizie a preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică.  +  Articolul 12Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 13La anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.449/2005 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.101 din 7 decembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se fac următoarele modificări:1. Sintagma din nota de subsol (*), aferentă numărului curent 1, "Un număr de maximum 10 posturi pentru administrativ se finanţează de la bugetul de stat" se abrogă.2. La numărul curent 1, coloana "sursa de finanţare", sintagma "Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat" se înlocuieşte cu sintagma "Venituri proprii".  +  Articolul 14Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 119/1990 privind structura organizatorică a Institutului de Fizică Atomică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 din 2 septembrie 1992.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul educaţiei,cercetării şi tineretului,Anton AntonMinistrul muncii,familiei şi egalităţii de şanse,Mariana CâmpeanuMinistrul economieişi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 4 decembrie 2008.Nr. 1.608.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREa bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Institutului de Fizică Atomică
    Nr. M.F.Cod de clasificareDenumireaDatele de identificareAnul dobândirii/ dării în folosinţăValoarea de inventar (lei)Situaţia juridicăSituaţia juridică actualăTipul bunului
    Descriere tehnică (pe scurt)Vecinătăţi (după caz, pe scurt)AdresaBaza legalăÎn administrare/ concesiuneConcesiune/ închiriat/dat cu titlu gratuit
    35.2498.29.06Clădire administrativăBloc turn alcătuit din demisol, parter şi etajele 1-10   Ţara: România, oraşul Măgurele, Str. Atomiştilor nr. 407, judeţul Ilfov19729.801.979HG nr. 550/1972 741/03- JUL-03În administrare   Imobil
    Suprafaţa construită la sol = 729,11 m2
    TOTAL:9.801.979        
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREa terenului din domeniul privat al statului care trece în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului de Fizică Atomică
  Denumirea Adresa Valoarea de inventar (lei) Caracteristicile tehnice Actul juridic care atestă regimul juridic
  Teren Oraşul Măgurele, Str. Atomiştilor nr. 407, judeţul Ilfov 103,05 Suprafaţa = 2.576,18 mp Ordinul ministru- lui educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 3.514/2008
  --------