HOTĂRÂRE nr. 1.596 din 4 decembrie 2008privind relocarea refugiaţilor în România
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 3 alin. (5) din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Prezenta hotărâre reglementează numărul şi condiţiile de preluare de către România a unor persoane aflate pe teritoriul altor state, care au fost recunoscute ca refugiaţi potrivit Convenţiei privind statutul refugiaţilor, încheiată la Geneva la 28 iulie 1951, denumită în continuare Convenţia de la Geneva, şi Protocolului privind statutul refugiaţilor, încheiat la New York la 31 ianuarie 1967, denumit în continuare Protocol, la care România a aderat prin Legea nr. 46/1991.  +  Articolul 2În înţelesul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) cotă de relocare - numărul maxim de refugiaţi stabilit de autorităţile române pentru a fi relocat în România într-o perioadă determinată; b) criterii de selecţie - ansamblul de indicatori stabiliţi de autorităţile române în vederea selectării refugiaţilor aflaţi pe teritoriul altor state, care au fost recunoscuţi potrivit Convenţiei de la Geneva, precum şi a candidaţilor propuşi pentru relocare în România de Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi, denumit în continuare UNHCR; c) operaţiune de relocare - ansamblul de activităţi desfăşurate de Oficiul Român pentru Imigrări, denumit în continuare ORI, în cooperare cu alte autorităţi, precum şi cu organizaţii internaţionale şi organizaţii neguvernamentale, în vederea selectării şi transferării în România a refugiaţilor în nevoie de relocare; d) procedură de selecţie - ansamblul de activităţi prin care autorităţile române determină în mod individual refugiaţii în nevoie de relocare ce urmează să fie transferaţi în România; e) procedură de transfer - ansamblul de activităţi prin care refugiaţii în nevoie de relocare selectaţi sunt transferaţi în România; f) refugiat în nevoie de relocare - străinul aflat pe teritoriul altui stat, care a fost recunoscut ca refugiat potrivit Convenţiei de la Geneva, sau străinul recunoscut ca refugiat de UNHCR în conformitate cu art. 1 lit. A din Convenţia de la Geneva şi cu art. II pct. 2 din Protocol, care nu beneficiază de protecţie efectivă, nu are posibilitatea integrării pe teritoriul statului de azil şi nu are posibilitatea de repatriere voluntară în condiţii de siguranţă şi demnitate; g) relocare - procedura de selecţie şi transferare a unor refugiaţi aflaţi în nevoie de relocare în România; h) selecţie pe bază de dosare - metoda de selecţie individuală a refugiaţilor în nevoie de relocare pe baza informaţiilor transmise de UNHCR, fără intervievarea candidaţilor; i) selecţie pe bază de interviu - metoda de selecţie a refugiaţilor în nevoie de relocare pe baza intervievării directe şi individuale în statul de azil de către autorităţile române competente; j) stat de azil - statul pe teritoriul căruia se află refugiaţii în nevoie de relocare.  +  Articolul 3România acceptă în perioada 2008 - 2010 un număr de 120 de refugiaţi în nevoie de relocare, repartizaţi în tranşe anuale de câte 40 de persoane.  +  Articolul 4 (1) Poate fi selectat pentru transferul în România refugiatul în nevoie de relocare care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a) este recunoscut ca refugiat în conformitate cu art. 1 lit. A din Convenţia de la Geneva şi cu art. II pct. 2 din Protocol de către un stat sau de către UNHCR, conform mandatului său; b) nu se bucură de protecţie efectivă pe teritoriul statului de azil; c) nu are perspective de integrare în statul de azil; d) nu are perspective de repatriere voluntară în statul de origine, în condiţii de siguranţă şi demnitate; e) nu reprezintă un pericol pentru ordinea publică sau securitatea naţională, sănătatea ori morala publică; f) prezintă potenţial de integrare în societatea românească; g) îşi manifestă expres acceptul de a fi relocat în România. (2) Relocarea şi operaţiunile de relocare sunt iniţiate pe baza necesităţilor identificate de către autorităţile române sau a nevoilor de relocare comunicate de UNHCR. (3) Operaţiunile de relocare se stabilesc avându-se în vedere următoarele criterii: a) evaluarea situaţiei privind integrarea în societate a refugiaţilor aflaţi în România; b) necesităţile internaţionale de relocare a refugiaţilor.  +  Articolul 5 (1) În scopul stabilirii statelor în care urmează să fie desfăşurate operaţiuni de relocare, a numărului de refugiaţi în nevoie de relocare şi a statelor de origine a acestora se constituie Comitetul pentru relocarea refugiaţilor în România, organism cu caracter consultativ, fără personalitate juridică, denumit în continuare Comitet, compus din reprezentanţi ai Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi ai Ministerului Afacerilor Externe. (2) Conducerea Comitetului este asigurată de directorul general al ORI, care este şi preşedintele acestuia. (3) Comitetul este alcătuit din 9 membri, inclusiv preşedintele. În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, fiecare minister reprezentat desemnează câte 4 membri. (4) Comitetul se reuneşte în şedinţe bianuale sau, ori de câte ori este necesar, în şedinţe extraordinare, la solicitarea preşedintelui. (5) La reuniunile Comitetului pot fi invitaţi reprezentanţi ai altor autorităţi publice, instituţii sau organizaţii. Invitaţii nu au drept de vot şi nu pot participa la adoptarea deciziilor. (6) Secretariatul Comitetului se asigură de către ORI. (7) Comitetul îşi desfăşoară activitatea pe baza regulamentului propriu de organizare, care se aprobă în prima şedinţa de lucru. (8) Reuniunile Comitetului sunt legal constituite dacă se desfăşoară în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul total al membrilor. Prezenţa preşedintelui este obligatorie. (9) Deciziile Comitetului se adoptă cu unanimitatea membrilor prezenţi şi trebuie să stabilească statul/statele în care urmează să fie desfăşurate operaţiuni de relocare, numărul de refugiaţi în nevoie de relocare care urmează să fie acceptaţi şi statele de origine a acestora. În situaţia în care nu se ajunge la unanimitate în luarea unei decizii, se propun soluţii alternative, decizia finală urmând a fi adoptată în cadrul unei reuniuni a Comitetului, convocată în termen de 10 zile. (10) Deciziile prevăzute la alin. (9) se supun aprobării ministrului internelor şi reformei administrative şi ministrului afacerilor externe şi se aplică de către ORI numai după obţinerea acestor aprobări.  +  Articolul 6 (1) După îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 5 alin. (9), ORI poate informa, după caz, autorităţile statului de azil sau UNHCR, Biroul din România, cu privire la decizia adoptată şi solicită propuneri privind posibili candidaţi. Informarea trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente: a) condiţiile de selecţie prevăzute la art. 4 alin. (1); b) statul/statele din care urmează să fie selectaţi refugiaţii în nevoie de relocare; c) statul/statele de origine a refugiaţilor în nevoie de relocare; d) numărul persoanelor care urmează să facă obiectul procedurilor de transfer. (2) Pentru iniţierea procedurii de relocare, ORI solicită autorităţilor statului de azil sau UNHCR întocmirea, pentru fiecare dintre posibilii candidaţi, a unui dosar care trebuie să cuprindă: a) datele de identificare ale refugiatului în nevoie de relocare; b) cererea de relocare în România, semnată de refugiatul în nevoie de relocare; c) descrierea situaţiei refugiatului în nevoie de relocare şi a membrilor familiei sale, care trebuie să cuprindă datele de identificare ale tuturor membrilor familiei, motivele pentru care au fost recunoscuţi ca refugiaţi, situaţia din statul de azil, existenţa unor rude care locuiesc în România sau în alte state europene, precum şi orice alte informaţii relevante; d) raport medical. (3) ORI poate solicita autorităţilor statului de azil sau UNHCR orice alte informaţii suplimentare relevante. (4) Pe baza dosarelor primite, având în vedere condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) şi după consultarea instituţiilor cu atribuţii în domeniul ordinii publice şi securităţii naţionale, ORI realizează o preselecţie a refugiaţilor în nevoie de relocare. (5) Forma şi conţinutul documentelor care compun dosarul prevăzut la alin. (2) se stabilesc de ORI.  +  Articolul 7 (1) Refugiaţii în nevoie de relocare preselectaţi potrivit art. 6 alin. (4) sunt intervievaţi în statele de azil de către ofiţerii ORI. (2) Interviul prevăzut la alin. (1) are ca scop evaluarea situaţiei refugiaţilor în nevoie de relocare în funcţie de condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1), a potenţialului de integrare în România şi a situaţiei medicale a refugiaţilor. Rezultatul evaluării se consemnează într-un raport individual. (3) Procedura de selecţie se finalizează prin emiterea de către ORI a deciziei de acceptare a refugiaţilor în nevoie de relocare care îndeplinesc criteriile de selecţie. Decizia se poate comunică, după caz, statului de azil sau UNHCR.  +  Articolul 8 (1) În cazul în care nu se pot organiza misiuni de selecţie în statul de azil, prin decizie motivată a directorului general ORI, se poate stabili derularea procedurii de selecţie numai pe baza dosarelor remise de UNHCR şi, după caz, a informaţiilor suplimentare transmise de UNHCR. (2) Dispoziţiile art. 7 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 9 (1) Pentru intrarea pe teritoriul României, refugiaţii în nevoie de relocare menţionaţi în decizia ORI prevăzută la art. 7 alin. (3) sunt exceptaţi de la regimul obligativităţii vizelor. (2) Persoanelor care fac obiectul prezentei hotărâri li se permite intrarea pe teritoriul României în baza deciziei ORI prevăzute la art. 7 alin. (3) şi a documentelor de călătorie acceptate de statul român. (3) În aplicarea art. 10 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, persoanelor prevăzute la alin. (1) li se poate permite intrarea pe teritoriul României şi pe baza următoarelor documente de călătorie: a) certificatul de refugiat emis de UNHCR; b) documentul de călătorie emis de Comitetul Internaţional al Crucii Roşii; c) documentul de călătorie eliberat de ORI, potrivit modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (4) Documentul de călătorie prevăzut la alin. (3) lit. c) se emite de ORI în baza deciziei ORI prevăzute la art. 7 alin. (3), exclusiv în scopul realizării transferului. (5) După stabilirea detaliilor procedurii de transfer, dar nu mai puţin de 24 de ore până la momentul transferului, ORI comunică Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră următoarele: a) data şi ora previzionate pentru sosirea în România a refugiaţilor în nevoie de relocare; b) mijlocul de transport şi punctul de frontieră prin care se intenţionează intrarea în România; c) datele de identitate ale refugiaţilor în nevoie de relocare ce urmează a fi transferaţi în România; d) decizia ORI prevăzută la art. 7 alin. (3).  +  Articolul 10În vederea pregătirii transferului, ORI poate organiza sau contracta pentru refugiaţii în nevoie de relocare selectaţi servicii de orientare culturală şi consiliere în statele de azil, în condiţiile prevăzute de lege.  +  Articolul 11 (1) Pentru realizarea activităţilor de selecţie şi transfer, Ministerul Afacerilor Externe, prin reprezentanţele diplomatice şi oficiile consulare, oferă sprijin reprezentanţilor ORI aflaţi în statele de azil. (2) În situaţia în care statul român nu are misiune diplomatică în statul de azil în care urmează să se deruleze o operaţiune de relocare, Ministerul Afacerilor Externe, la solicitarea ORI, desemnează un reprezentant care să se deplaseze în statul de azil împreună cu ofiţerii ORI.  +  Articolul 12După intrarea pe teritoriul României, ORI emite hotărâri prin care persoanelor transferate li se recunoaşte statutul de refugiat în România şi le eliberează acestora documente, potrivit legii.  +  Articolul 13Cheltuielile necesare pentru aplicarea dispoziţiilor prezentei hotărâri se suportă din bugetul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative - Oficiul Român pentru Imigrări, în limita fondurilor bugetare aprobate cu această destinaţie, din fondurile alocate României de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Refugiaţi, precum şi din alte surse, în condiţiile prevăzute de lege.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------p. Ministrul internelor şi reformei administrative,Paul Victor Dobre,secretar de statp. Ministrul afacerilor externe,Anton Niculescu,secretar de statMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 4 decembrie 2008.Nr. 1.596.  +  Anexa Modelul Documentului de călătorie (Laissez-Passer) pentru transferulrefugiaţilor în vederea relocării în România                                                     ┌────────┐                     DOCUMENT DE CĂLĂTORIE │ │                       (LAISSEZ-PASSER) │ Foto │                                                     │ │                                                     └────────┘Seria documentului:Prezentul document de călătorie nu poate fi considerat în nicio împrejurare echivalentul unui document de călătorie care să permită ieşirea de pe teritoriul României sau echivalentul unui document care să certifice identitatea persoanei.Valabil numai pentru transferul din ...........................................*1) în România.Refugiatul trebuie să se prezinte la ......................................*2) până la ................................*3).Eliberat de: Ministerul Internelor şi Reformei Administrative - Oficiul Român pentru ImigrăriNUME ......................................................................PRENUME ...................................................................LOCUL ŞI DATA NAŞTERII ....................................................CETĂŢENIE .................................................................Data eliberării ...........................................................Pentru Ministerul Internelor şi Reformei Administrative - Oficiul Român pentru Imigrări..................(loc semnătură)ştampilaPurtătorul acestui document de călătorie (laissez-passer) a fost identificat de autorităţi în vederea relocării în România ca refugiat.Acest document este eliberat în temeiul art. 9 alin. (3) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 1.596/2008 privind relocarea refugiaţilor în România.--------*1) Statul de azil.*2) Locul unde refugiatul trebuie să se prezinte la sosirea în România.*3) Termenul-limită până la care refugiatul trebuie să se prezinte la sosirea în România.-------