HOTĂRÂRE nr. 1.562 din 25 noiembrie 2008privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative în domeniul public al municipiului Oradea şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea, judeţul Bihor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 9 decembrie 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1), al art. 10 alin. (2) şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă transmiterea unei părţi dintr-un imobil, situat în municipiul Oradea, judeţul Bihor, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative - Spitalul Clinic de Urgenţă "Avram Iancu" Oradea în domeniul public al municipiului Oradea şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea, în scopul construirii unei parcări supraetajate.  +  Articolul 2 (1) Se aprobă transmiterea unui teren în suprafaţă de 330 mp, situat în incinta Spitalului Clinic de Urgenţă "Avram Iancu" Oradea, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative - Spitalul Clinic de Urgenţă "Avram Iancu" Oradea în domeniul public al Municipiului Oradea şi în administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea, în vederea construirii unei clădiri conforme nevoilor Spitalului Clinic de Urgenţă "Avram Iancu" Oradea. (2) După finalizarea construcţiei, aceasta şi terenul aferent vor fi retransmise în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative - Spitalul Clinic de Urgenţă "Avram Iancu" Oradea.  +  Articolul 3Caracteristicile construcţiei principale, precum şi alte construcţii auxiliare ce se vor realiza prin grija Consiliului Local al Municipiului Oradea, amplasamentul acestora, precum şi alte detalii de ordin tehnic vor fi stabilite prin protocol încheiat între Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, prin Spitalul Clinic de Urgenţă "Avram Iancu" Oradea, şi Consiliul Local al Municipiului Oradea.  +  Articolul 4Se aprobă transmiterea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi desfiinţării acestora.  +  Articolul 5 (1) Predarea-preluarea părţii de imobil prevăzute la art. 1 se va face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (2) Predarea-preluarea părţii de imobil prevăzute la art. 2 se va face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 15 zile de la data desfiinţării construcţiilor prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 6Termenul de realizare a construcţiei principale şi a celorlalte construcţii auxiliare care vor fi stabilite prin protocolul prevăzut la art. 3 va fi de 12 luni de la predarea efectivă a amplasamentului, conform prevederilor art. 5 alin. (2).  +  Articolul 7Ministerul Internelor şi Reformei Administrative şi Ministerul Economiei şi Finanţelor vor opera modificările corespunzătoare în Inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, la numărul de inventar M.E.F. 106.719.  +  Articolul 8Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul internelorşi reformei administrative,Cristian Davidp. Ministrul economiei şi finanţelor,Cătălin Doica,secretar de statBucureşti, 25 noiembrie 2008.Nr. 1.562.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREa părţii de imobil care se transmite din domeniul public al statuluişi din administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrativeîn domeniul public al municipiului Oradea şi în administrareaConsiliului Local al Municipiului Oradea, judeţul Bihor
  *Font 9*
  Locul unde este situat imobilul Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Caracteristicile tehnice şi valoarea contabilă ale imobilului Numărul de înregistrare la Ministerul Economiei şi Finanţelor
  Municipiul Oradea, Str. Dunării nr. 3-5, judeţul Bihor Statul român, din administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative- Spitalul Clinic de Urgenţă "Avram Iancu" Oradea Municipiul Oradea, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea 1. Pavilion "D" Suprafaţa construită = 102 mp Valoarea = 38.000,00 lei 2. Pavilion "H" Suprafaţa construită = 185 mp Valoarea = 300.000,00 lei 3. Pavilion "B" - parţial Suprafaţa construită = 110 mp Valoarea = 44.524,00 lei 4. Suprafaţa terenului = 2.176 mp Nr. M.E.F.- 106.719 (parţial)
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREa phărţii de imobil care se transmite din domeniul public al statuluişi din administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrativeîn domeniul public al municipiului Oradea şi în administrareaConsiliului Local al Municipiului Oradea, judeţul Bihor
  *Font 9*
  Locul unde este situat imobilul Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului Numărul de înregistrare la Ministerul Economiei şi Finanţelor
  Municipiul Oradea, Str. Dunării nr. 3-5, judeţul Bihor Statul român, din administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative- Spitalul Clinic de Urgenţă "Avram Iancu" Oradea Municipiul Oradea, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea Suprafaţa terenului = 330 mp Nr. M.E.F.- 106.719 (parţial)
   +  Anexa 3 DATELE DE IDENTIFICAREa construcţiilor, aflate în administrarea Ministerului Internelorşi Reformei Administrative, care se transmit din domeniul publical statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii dinfuncţiune şi desfiinţării acestora
  *Font 9*
  Locul unde sunt situate construcţiile Persoana juridică care administrează construcţiile Caracteristicile tehnice ale construcţiilor Valoarea contabilă Numărul de înregistrare la Ministerul Economiei şi Finanţelor
  Municipiul Oradea, Str. Dunării nr. 3-5, judeţul Bihor Ministerul Internelor şi Reformei Administrative- Spitalul Clinic de Urgenţă "Avram Iancu" Oradea 1. Pavilion "G" Suprafaţa construită = 270,00 mp 2. Pavilion "L" Suprafaţa construită = 25,00 mp 3. Pavilion "M" Suprafaţa construită = 88,00 mp 73.539,00 lei 14.445,00 lei 9.321,00 lei Nr. M.E.F - 106.719 (parţial)
  -----------