ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 201 din 4 decembrie 2008pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 9 decembrie 2008    Având în vedere necesitatea adoptării rapide a unui cadru juridic în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, necesar administrării sectorului fitosanitar, se impune adoptarea prezentului act normativ în regim de urgenţă, în scopul:- prevenirii introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor şi produselor vegetale;- asigurării eliberării unui paşaport fitosanitar valabil atât pe teritoriul României, cât şi pe teritoriul Comunităţii Europene;- facilitării schimburilor comerciale, respectiv stimulării circulaţiei intracomunitare şi a exportului de plante şi produse vegetale.În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul naţional privind sănătatea plantelor şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICOrdonanţa Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 2 septembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 214/2001, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2, literele a), c), g), h), i), j) şi n) se abrogă.2. La articolul 10, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) Unităţile fitosanitare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi inspectoratele de carantină fitosanitară vamală eliberează un paşaport fitosanitar valabil pe teritoriul României, pe teritoriul Comunităţii Europene sau pentru o zonă protejată, după caz, în situaţia în care în urma controlului fitosanitar efectuat se constată că plantele, produsele vegetale sau alte obiecte întrunesc cerinţele specifice stabilite de reglementările fitosanitare în vigoare."3. La articolul 13, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 13. - (1) Importul şi tranzitul de plante şi produse vegetale se efectuează numai prin punctele de trecere a frontierei de stat în care este organizat control fitosanitar şi se referă la: a) plantele şi produsele vegetale supuse controlului fitosanitar, listate în partea B din anexa nr. V la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, cu modificările şi completările ulterioare; b) exemplarele speciilor de plante prevăzute în anexele la Regulamentul Consiliului (CE) nr. 338/97 din 9 decembrie 1996 privind protecţia speciilor faunei şi florei sălbatice prin controlul comerţului cu acestea, conform legislaţiei specifice în vigoare, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene, seria L, nr. 61 din 3 martie 1997."4. La articolul 13, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) şi (1^2), cu următorul cuprins:"(1^1) Importul şi tranzitul de plante şi produse vegetale care conţin sau constau în organisme modificate genetic ori o combinaţie de asemenea organisme, definite conform legislaţiei specifice în vigoare, sunt permise doar prin punctele de trecere a frontierei de stat în care sunt organizate controale fitosanitare, sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor.(1^2) Exportul de plante şi produse vegetale se efectuează prin toate punctele de trecere a frontierei de stat deschise potrivit legii, cu excepţia: a) plantelor şi produselor vegetale care conţin sau constau în organisme modificate genetic, a produselor alimentare de origine nonanimală supuse controlului pentru siguranţa alimentelor pentru care exportul este permis doar prin punctele de trecere a frontierei de stat în care sunt organizate controale fitosanitare, sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, conform legislaţiei în vigoare; b) exemplarelor aparţinând speciilor de plante prevăzute în anexele la Regulamentul Consiliului (CE) nr. 338/97 din 9 decembrie 1996, pentru care exportul este permis doar prin punctele de trecere a frontierei de stat în care este organizat control fitosanitar şi care sunt notificate Comisiei Europene conform art. 12 alin. (3) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 338/97."5. La articolul 15, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Prevederile alin. (1) referitoare la contravenţii se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare."6. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 16. - Se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei efectuarea operaţiunilor de import, export, circulaţie intracomunitară, transport şi comercializare a plantelor, produselor vegetale şi altor obiecte care nu respectă exigenţele fitosanitare prevăzute de legislaţia fitosanitară, precum şi nerespectarea/neaplicarea măsurilor fitosanitare prevăzute de legislaţia fitosanitară în vigoare, în cazul depistării unui organism de carantină."7. În tot cuprinsul ordonanţei, următoarele sintagme şi denumiri se înlocuiesc astfel: a) sintagma "plante, produse vegetale şi/sau articole reglementate" cu sintagma "plante, produse vegetale şi/sau alte obiecte"; b) denumirea "Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei" cu denumirea "Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale"; c) sintagma "direcţiile fitosanitare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti" cu sintagma "unităţile fitosanitare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti"; d) denumirea "Ministerul de Interne" cu denumirea "Ministerul Internelor şi Reformei Administrative"; e) denumirea "Ministerul Finanţelor" cu denumirea "Ministerul Economiei şi Finanţelor".PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Dacian Cioloşp. Ministrul internelorşi reformei administrative,Paul Victor Dobre,secretar de statMinistrul mediuluişi dezvoltării durabile,Attila KorodiMinistrul economieişi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 4 decembrie 2008.Nr. 201.----------