ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 177 din 19 noiembrie 2008pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului European din România
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 9 decembrie 2008    Având în vedere că aderarea României la Uniunea Europeană şi dobândirea statutului de stat membru impun adaptarea cadrului juridic de funcţionare şi a activităţilor pe care le desfăşoară Institutul European din România pentru a ţine seama de aceste noi realităţi,ţinând seama de faptul că intervalul de timp scurs de la aderarea României la Uniunea Europeană impune urgenţa adaptării cadrului juridic de funcţionare a Institutului European din România în raport cu noul context,pentru a oferi Institutului European din România posibilitatea de a-şi spori resursele financiare ca urmare a propriilor activităţi şi, totodată, de a se afirma mai puternic în cadrul comunităţii ştiinţifice naţionale, europene şi internaţionale în domeniul afacerilor europene,în vederea reglementării unor aspecte legate de funcţionarea Consiliului de administraţie al Institutului European din România,pentru a da curs recomandărilor formulate de Departamentul de control al Guvernului din cadrul aparatului de lucru al Guvernului,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IOrdonanţa Guvernului nr. 15/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului European din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 30 ianuarie 1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 207/1998, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Titlul ordonanţei se modifică şi va avea următorul cuprins:"ORDONANŢĂprivind Institutul European din România"2. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Se înfiinţează Institutul European din România, instituţie publică cu personalitate juridică aflată sub autoritatea Guvernului României, în coordonarea Departamentului pentru Afaceri Europene. (2) Institutul European din România are scopul de a sprijini, prin activităţile pe care le desfăşoară, formularea şi aplicarea politicilor Guvernului care decurg din statutul României de stat membru al Uniunii Europene. (3) Institutul European din România are sediul social în municipiul Bucureşti, bd. Regina Elisabeta nr. 7-9, sectorul 3. Sediul este pus la dispoziţie, fără plata chiriei, de Regia Autonomă <>."3. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Institutul European din România are ca obiective: a) sprijinirea fundamentării şi a punerii în aplicare a politicilor Guvernului României în domeniul afacerilor europene; b) creşterea nivelului de cunoştinţe şi abilităţi ale funcţionarilor publici şi ale altor categorii socioprofesionale în domeniul afacerilor europene; c) îmbunătăţirea accesului la dreptul comunitar, la jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi la dreptul românesc relevant pentru domeniul afacerilor europene, precum şi a înţelegerii şi aplicării acestora; d) contribuţia la dezvoltarea spiritului şi a valorilor europene.4. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) În vederea realizării obiectivelor prevăzute la art. 2, Institutul European din România îndeplineşte, în condiţii de independenţă şi obiectivitate ştiinţifică, următoarele atribuţii: a) realizează studii, analize şi puncte de vedere privind activităţile din domeniul afacerilor europene, inclusiv în scopul fundamentării poziţiilor exprimate de România în cadrul Uniunii Europene, a măsurilor necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor sale de stat membru şi a reprezentării intereselor acesteia în faţa instituţiilor comunitare; b) realizează activităţi şi programe de formare profesională de scurtă şi lungă durată în domeniul afacerilor europene, inclusiv de pregătire pentru concursurile şi selecţiile organizate de instituţiile Uniunii Europene, destinate funcţionarilor publici şi altor angajaţi din administraţia centrală şi locală, precum şi altor categorii socioprofesionale interesate; c) asigură traducerea în limba română şi revizia lingvistică şi juridică a acquis-ului comunitar adoptat până la momentul aderării României la Uniunea Europeană şi a jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, precum şi traducerea în alte limbi oficiale ale Uniunii Europene a unor texte juridice în limba română, contribuind la eforturile de unificare terminologică; d) realizează activităţi de comunicare publică în domeniul afacerilor europene, prin organizarea de conferinţe publice, seminarii, mese rotunde, dezbateri şi alte activităţi şi produse de comunicare, având ca scop promovarea valorilor şi a spiritului european la nivelul administraţiei publice, mediului academic, mediului de afaceri şi al opiniei publice; e) realizează şi publică periodicul <> şi alte publicaţii din domeniul său de activitate; f) realizează traduceri, lucrări şi materiale didactice sau de informare în domeniul său de activitate. (2) În vederea îndeplinirii atribuţiilor prevăzute la alin. (1), Institutul European din România poate încheia, în condiţiile legii, parteneriate, acorduri de cooperare şi contracte cu alte instituţii publice ori private şi/sau cu specialişti din ţară şi din străinătate."5. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Finanţarea cheltuielilor de funcţionare şi de capital ale Institutului European din România se asigură din alocaţii de la bugetul de stat şi din venituri proprii. (2) Acordarea alocaţiilor bugetare prevăzute la alin. (1) se face prin bugetul Departamentului pentru Afaceri Europene, care este ordonator secundar de credite. (3) Veniturile proprii ale Institutului European din România se constituie, în vederea îndeplinirii obiectivelor şi atribuţiilor prevăzute de prezenta ordonanţă, din realizarea de studii, analize şi programe, efectuate pe bază de contracte de cercetare, din taxe de participare la activităţile de formare, din vânzarea produselor editoriale, din organizarea de sesiuni, conferinţe şi manifestări ştiinţifice, de comunicare sau formare profesională, efectuate pe bază de contracte sau în parteneriat public-privat ori cu alte instituţii publice, precum şi din finanţări nerambursabile şi se utilizează de către institut potrivit legii. (4) Institutul European din România poate primi şi utiliza donaţii şi sponsorizări potrivit legii."6. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Activităţile Institutului European din România se desfăşoară din proprie iniţiativă sau la cerere şi sunt prevăzute în programul anual al acestuia. Programul anual este supus aprobării Departamentului pentru Afaceri Europene la data de 1 august a anului în curs pentru anul următor. Departamentul pentru Afaceri Europene are la dispoziţie 45 de zile pentru a aproba programul anual sau pentru a cere motivat modificarea acestuia. (2) Prin excepţie, Institutul European din România poate desfăşura activităţi care nu au putut fi cuprinse în programul anual, în limita fondurilor disponibile, la cererea sau cu aprobarea Departamentului pentru Afaceri Europene."7. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 5^1, cu următorul cuprins:"Art. 5^1. - Structura organizatorică şi modul de exercitare a atribuţiilor Institutului European din România se stabilesc prin statutul acestuia, cu respectarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe."8. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Consiliul de administraţie al Institutului European din România este alcătuit din 9 membri, după cum urmează: a) preşedintele şi alţi 4 membri numiţi de primul-ministru la propunerea Departamentului pentru Afaceri Europene; b) un membru numit de Comisia pentru afaceri europene a Parlamentului României din rândul personalităţilor vieţii publice cu o activitate semnificativă recunoscută în domeniul afacerilor europene; c) un membru numit de Academia Română din rândul personalităţilor vieţii ştiinţifice cu o activitate semnificativă recunoscută în domeniul afacerilor europene; d) un membru numit de organizaţiile patronale reprezentative la nivel naţional; e) un membru numit de organizaţiile sindicale reprezentative la nivel naţional. (2) Sunt reprezentative la nivel naţional organizaţiile patronale şi sindicale care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă, republicată, cu completările ulterioare. (3) În cazul membrilor numiţi de organizaţiile patronale sau sindicale, numirea se face de organizaţiile patronale şi, respectiv, de cele sindicale reprezentative la nivel naţional prin consens. (4) Membrii consiliului de administraţie nu pot fi funcţionari publici."9. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 9. - Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii: a) aprobă strategia şi proiectele Institutului European din România; b) îl numeşte şi îl revocă pe directorul general al Institutului European din România; c) dezbate programul anual, care se supune aprobării Departamentului pentru Afaceri Europene, la propunerea directorului general; d) dezbate raportul anual al Institutului European din România, la propunerea directorului general, şi îl supune aprobării Departamentului pentru Afaceri Europene; e) dezbate proiectul bugetului anual de venituri şi cheltuieli, care se supune aprobării Departamentului pentru Afaceri Europene, la propunerea directorului general, precum şi execuţia bugetară din anul anterior; f) aprobă raportul directorului general privind descărcarea de gestiune a acestuia pentru perioada analizată; g) aprobă structura organizatorică, statutul şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Institutului European din România; h) avizează colaborarea cu organizaţii interne şi internaţionale, precum şi afilierea la organizaţii internaţionale."10. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) Consiliul de administraţie se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, la cererea preşedintelui, a directorului general sau a unei treimi din membrii săi. (2) Consiliul de administraţie se consideră legal întrunit în prezenţa a două treimi din membrii săi. (3) Hotărârile consiliului de administraţie se adoptă cu votul a cel puţin două treimi din membrii săi."11. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) Conducerea operativă a Institutului European din România se exercită de către un director general, care este ordonator terţiar de credite. (2) Directorul general al Institutului European din România este numit de consiliul de administraţie, pentru un mandat de 5 ani, la propunerea preşedintelui său. Mandatul directorului general poate fi reînnoit. (3) Vacanţa postului de director general poate interveni prin demisie sau din alte cauze prevăzute de lege."12. Articolele 16, 17 şi 22 se abrogă.  +  Articolul IIOrdonanţa Guvernului nr. 15/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului European din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 30 ianuarie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se articolelor o nouă numerotare.  +  Articolul IIIÎn vederea îndeplinirii obligaţiilor decurgând din aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, privind desemnarea unui nou consiliu de administraţie al Institutului European din România, Departamentul pentru Afaceri Europene consultă Ministerul Afacerilor de Externe cu privire la propunerea de numire a unuia dintre membrii ordinari ai acestui organ.  +  Articolul IV (1) Mandatele aflate în curs ale membrilor Consiliului de administraţie al Institutului European din România încetează la 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Instituţiile competente să desemneze membrii Consiliului de administraţie al Institutului European din România îşi îndeplinesc această obligaţie în termen de cel mult 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Mandatul membrilor astfel desemnaţi curge de la această dată. (3) Noul consiliu de administraţie se întruneşte în termen de cel mult 20 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în vederea organizării concursului pentru ocuparea postului de director general şi a exercitării celorlalte atribuţii prevăzute de lege.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Secretarul general al Guvernului,Victor GiosanDepartamentul pentruAfaceri Europene,Aurel Ciobanu-Dordea,secretar de statMinistrul muncii,familiei şi egalităţii de şanse,Mariana Câmpeanup. Ministrul economieişi finanţelor,Eugen Teodorovici,secretar de statBucureşti, 19 noiembrie 2008.Nr. 177.--------