HOTĂRÂRE nr. 1.542 din 25 noiembrie 2008privind modificarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi transmiterea unor bunuri, proprietate publică a statului, din administrarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 decembrie 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IAnexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La poziţia M.E.F. nr. 62.879, coloana "Valoarea de inventar (în lei)" va avea următorul cuprins: "19.541".2. La poziţia M.E.F. nr. 63.545, coloana "Descriere tehnică (pe scurt)" va avea următorul cuprins: "SC = 58,53 mp, TC PARTER, SOLC CĂRĂMIDĂ".  +  Articolul IISe aprobă transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, având datele de identificate prevăzute în anexa nr. 1, din administrarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului - Agenţia pentru Protecţia Mediului Tulcea.  +  Articolul IIISe aprobă transmiterea unei părţi dintr-un imobil, proprietate publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din administrarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului - Agenţia pentru Protecţia Mediului Tulcea.  +  Articolul IVPrevederile art. II şi III se aplică după 30 de zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul VPredarea-preluarea bunurilor prevăzute la art. II şi III se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data aplicării prevederilor art. IV.  +  Articolul VIAnexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul mediuluişi dezvoltării durabile,Silviu Stoica,secretar de statp. Ministrul economiei şi finanţelor,Cătălin Doica,secretar de statBucureşti, 25 noiembrie 2008.Nr. 1.542.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREale bunului imobil, proprietate publică a statului, care setransmite din administrarea Administraţiei Naţionale deMeteorologie în administrarea Agenţiei Naţionale pentru ProtecţiaMediului pentru Agenţia pentru Protecţia Mediului Tulcea
                   
    Denumirea imobilului care se transmiteNumărul de identificare MEFCodul de clasificareAdresa imobilului care se transmitePersoana juridică de la care se transmite imobilulPersoana juridică la care se transmite imobilulCaracteristicile tehnice ale imobilului, conform inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului (H.G. nr. 1.705/2006, anexa nr. 12)Valoarea de inventar (lei)
    Clădire Staţie Meteo Sfântu Gheorghe, judeţul Tulcea635458.21.01.Comuna Sfântu Gheorghe, judeţul TulceaAdministraţia Naţională de Meteorologie CIF: 1162708Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului pentru APM Tulcea CIF: 4994689Suprafaţă construită = 58,53 m2 TC PARTER; SOLC CĂRĂMIDĂ49.054
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREale phărţii din imobil, proprietate publică a statului, carese transmite din administrarea Administraţiei Naţionale deMeteorologie în administrarea Agenţiei Naţionale pentruProtecţia Mediului, pentru Agenţia pentru Protecţia Mediului Tulcea
                   
    Denumirea părţii din imobilul care se transmiteNumărul de identificare MEFCodul de clasificareAdresa imobilului care se transmitePersoana juridică de la care se transmite imobilulPersoana juridică la care se transmite imobilulCaracteristicile tehnice ale imobilului, conform inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului (H.G. nr. 1.705/2006, anexa nr. 12)Valoarea de inventar (lei)
    Teren Staţie Meteo Sfântu Gheorghe, judeţul Tulcea62879 (parţial)8.05.01.Comuna Sfântu Gheorghe, judeţul TulceaAdministraţia Naţională de Meteorologie CIF: 1162708Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, pentru APM Tulcea CIF: 4994689S = 109,53 m2502
  ------------