HOTĂRÎRE Nr. 940 din 8 octombrie 1996privind utilizarea fondului locativ de protocol din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 253 din 18 octombrie 1996  În conformitate cu prevederile legii locuinţei şi ale Legii nr. 112/1995, precum şi ale hotărîrilor Guvernului nr. 20/1996 şi nr. 39/1996,având în vedere obiectul de activitate al Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 567/1993, cu modificările ulterioare,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Fondul locativ de protocol prevăzut în anexa la prezenta hotărâre, aflat în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", are următoarea destinaţie: a) locuinţe de protocol - case de oaspeti pentru delegatiile oficiale invitate de către Preşedinţia României, Senat, Camera Deputaţilor, Guvernul României, Curtea Suprema de Justiţie, Curtea Constituţională, Consiliul Legislativ, Curtea de Conturi şi Avocatul Poporului; b) locuinţe de protocol - resedinte oficiale pentru Preşedintele României, preşedintele Senatului, preşedintele Camerei Deputaţilor şi primul-ministru; c) locuinţe de protocol pentru persoanele care sunt alese sau numite în unele funcţii sau demnitati publice, pe durata exercitării acestora.Pot beneficia de locuinţe de protocol, la cerere, cu plata chiriei prevăzute de lege, persoanele care îndeplinesc următoarele funcţii publice: vicepreşedinţi ai Senatului şi ai Camerei Deputaţilor, miniştri de stat, miniştrii şi asimilaţii acestora, precum şi preşedintele Curţii Supreme de Justiţie, preşedintele Curţii Constituţionale, preşedintele Curţii de Conturi, preşedintele Consiliului Legislativ şi avocatul poporului.  +  Articolul 2 (1) Fondul locativ de protocol prevăzut la art. 1 este proprietate publică a statului, intrînd sub incidenţa prevederilor art. 135 alin. (3) şi (5) din Constituţie, precum şi ale art. 10 din Legea nr. 112/1995. (2) Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" asigura evidenta, punerea la dispoziţie, întreţinerea, repararea şi conservarea fondului locativ de protocol, în condiţiile legii.  +  Articolul 3 (1) Locuintele de protocol - case de oaspeti, cu toate dotările aferente, sunt puse la dispoziţia instituţiilor menţionate la art. 1 lit. a), la cererea acestora, de către Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat". (2) Locuintele de protocol - resedinte oficiale, cu toate dotările aferente, sunt puse la dispoziţia persoanelor menţionate la art. 1 lit. b), la cererea acestora, de către Guvern. (3) Punerea la dispoziţie a locuinţelor de protocol prevăzute la art. 1 lit. c) se face de către Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", cu acordul primului-ministru, la cererea instituţiilor din conducerea cărora fac parte persoanele respective.  +  Articolul 4 (1) Cheltuielile pentru administrarea, funcţionarea, întreţinerea, conservarea, dotarea şi protejarea locuinţelor de protocol - case de oaspeti se suporta anual din bugetul Secretariatului General al Guvernului. (2) Pentru locuintele de protocol - resedinte oficiale, chiria legală se suporta de către instituţiile în care îşi desfăşoară activitatea persoanele beneficiare, în baza contractelor de închiriere încheiate de Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" cu serviciile de specialitate ale instituţiilor în cauza, iar cheltuielile de întreţinere pentru spaţiul locativ efectiv ocupat, de către beneficiari. (3) Pentru locuintele de protocol, chiria şi cheltuielile de întreţinere se suporta integral de către beneficiarii direcţi, în condiţiile legii.  +  Articolul 5 (1) Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", în calitate de administrator general al fondului locativ de protocol, constituit potrivit art. 1, exercita atribuţiile care revin proprietarului, în conformitate cu legislaţia în vigoare. (2) Locuintele din fondul locativ de protocol prevăzute la art. 1, care nu sunt utilizate potrivit destinaţiilor respective, pot fi folosite, temporar, potrivit reglementărilor legale, cu aprobarea primului-ministru.  +  Articolul 6Contractul de închiriere a locuinţelor de protocol şi a celor cu destinaţie de reşedinţa oficială, încetează, de drept, în termen de 60 de zile de la data expirării mandatului sau eliberării din funcţie, după caz.  +  Articolul 7Persoanele care ocupa, în prezent, locuintele din cele prevăzute la art. 1 şi care nu îşi mai exercita mandatul sau nu mai deţin una dintre funcţiile menţionate, sunt obligate să le elibereze în termen de un an, pe măsura asigurării unui spaţiu corespunzător. În acest scop, vor beneficia de alte locuinţe ce le vor fi puse la dispoziţie, după caz, de către Primăria municipiului Bucureşti sau de către Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", dacă nu deţin o alta locuinta.  +  Articolul 8Imobilele cu destinaţia de locuinta şi locuintele - apartamente sau garsoniere - din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", altele decît cele prevăzute la art. 1, sunt proprietate privată a statului, se supun regimului juridic de drept comun şi pot fi vîndute, dacă sunt locuinţe statornice, sau pot fi închiriate.  +  Articolul 9Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:p. Secretariatul General al Guvernului,Octav CozmancaMinistru de stat,ministrul finanţelor,Florin GeorgescuMinistrul lucrărilor publiceşi amenajării teritoriului,Marin Cristea  +  Anexa 1 LISTA fondului locativ de protocol din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", din municipiul Bucureşti
     
    Adresa imobilului
    - Palatul Primăverii - LAC 1, str. Mircea Eliade nr. 5-13, sectorul 1
    - Palatul Herăstrău - LAC 2, str. Turgheniev nr. 22-24, sectorul 1
    - Palatul Floreasca - K2, str. Mircea Eliade nr. 2, sectorul 1
    - Palatul Primăverii nr. 50, bd Primăverii nr. 50, sectorul 1
    - Palatul Modrogan, str. Modrogan nr. 1, sectorul 1
    - Casa de oaspeţi din str. Turgheniev nr. 18, sectorul 1
    - Casa de oaspeţi din str. Mircea Eliade nr. 3, sectorul 1
    - Casa de oaspeţi din bd Primăverii nr. 48, sectorul 1
    - Casa de oaspeţi din bd Aviatorilor nr. 86, sectorul 1
    - Casa de oaspeţi din str. Nikolai Gogol nr. 3, sectorul 1
    - Casa de oaspeţi din str. Moli0re nr. 13-15, sectorul 1
    - Casa de oaspeţi din str. Anton Cehov nr. 8 şi garajul comun, sectorul 1
    - Casa de oaspeţi din str. Nikolai Gogol nr. 2-4, sectorul 1
    - Casa de oaspeţi din bd Mircea Eliade (Kalinin) nr. 12, ap. 1, 2 şi 3, sectorul 1
    - Imobilul din str. Alexandru Puşkin nr. 5 şi garajul, sectorul 1
    - Imobilul din bd Aviatorilor nr. 57 şi garajul, sectorul 1
    - Imobilul din str. Arhitect Grigore Cerchez nr. 3 şi garajul, sectorul 1
    - Imobilul din bd Aviatorilor nr. 92, vila, inclusiv garajul, sectorul 1
    - Imobilul din str. Lev Tolstoi nr. 27 (ap. 1 şi garajul şi etaj 1 - ap. 2), sectorul 1
    - Imobilul din str. Nikolai Gogol nr. 1 (ap. 1 şi etaj 1 - ap. 2), sectorul 1
    - Imobilul din str. Maxim Gorki nr. 26 (ap. 1 şi garajul), sectorul 1
    - Imobilul din str. Dr. Eugen Iosif nr. 20 (ap. 1), sectorul 5
    - Imobilul din str. Docenţilor nr. 9, inclusiv garajul, sectorul 1
    - Imobilul din str. Armindenului nr. 4, inclusiv garajul, împrejmuiri 78 m, sectorul 1
    - Imobilul din str. Herăstrău nr. 33, inclusiv garajul, sectorul 1
    - Imobilul din str. Lev Tolstoi nr. 25 (ap. 1 şi etajul 1 - ap. 2), sectorul 1
    - Imobilul din bd Aviatorilor nr. 70 (parter, ap. 1), sectorul 1
    - Imobilul din str. Crângului nr. 13, inclusiv garajul, sectorul 1
    - Imobilul din str. Heleşteului nr. 22A, inclusiv garajul, sectorul 1
    - Imobilul din bd Primăverii nr. 11 (vilă, inclusiv garajul,
    împrejmuiri 53 m), sectorul 1
    - Imobilul din bd Primăverii nr. 14, inclusiv garajul, sectorul 1
    - Imobilul din str. Pictor Daniel C. Rosenthal nr. 13, inclusiv garajul, sectorul 1
    - Imobilul din str. Dr. Lister nr. 57 (Corp A + B), sectorul 5.
  ---------