HOTĂRÂRE nr. 1.554 din 25 noiembrie 2008privind trecerea unor cote-părţi ale unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Serviciului de Informaţii Externe în domeniul privat al statului, în scopul restituirii către persoana îndreptăţită
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 824 din 8 decembrie 2008    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea cotelor-părţi de 3/4 din imobilul având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea Serviciului de Informaţii Externe în domeniul privat al statului, în scopul restituirii către persoana îndreptăţită.  +  Articolul 2Predarea-primirea cotelor-părţi din imobil prevăzute la art. 1 se face pe bază de proces-verbal încheiat între Serviciul de Informaţii Externe şi partea interesată.  +  Articolul 3Anexa nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică potrivit prevederilor prezentei hotărâri prin grija Serviciului de Informaţii Externe.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Directorul Serviciului de Informaţii Externe,Mihai-Răzvan Ungureanup. Ministrul economiei şi finanţelor,Cătălin Doica,secretar de statBucureşti, 25 noiembrie 2008.Nr. 1.554.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale cotelor-părţi din imobil care trec din domeniul publical statului şi din administrarea Serviciului de InformaţiiExterne în domeniul privat al statului, în scopulrestituirii către persoana îndreptăţită
    *Font 9*
    ┌─────────────────┬────────────┬────────────┬────────────────┬─────────┬───────────────────┐│Locul unde este │Persoana │Persoana │Numar de identi-│Descriere│ Caracteristicile ││situat imobilul │juridică │juridică │ficare atribuit │tehnică a│ tehnice ale ││ │care admi- │căreia i se │de Ministerul │imobilu- │ cotelor-părţi din ││ │nistrează │pun la │Economiei şi │lui, │ imobil care se ││ │imobilul │dispoziţie │Finanţelor │potrivit │restituie persoanei││ │ │cotele-părţi│ │anexei │ îndreptăţite ││ │ │din imobil │ │nr. 41 la│ ││ │ │în vederea │ │Hotărârea│ ││ │ │restituirii │ │Guvernu- │ ││ │ │ │ │lui nr. │ ││ │ │ │ │1705/2006│ │├─────────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼─────────┼───────────────────┤│ │ │ │Clădire - 97.002│ Clădire │ Clădire ││ │ │ │ │ │Cotă-parte indiviză││ │ │ │ │ │de 3/4 reprezentând││Comuna Baloteşti,│Serviciul de│Serviciul de│ │ │ 116,37 mp ││satul Săftica, │Informaţii │Informaţii ├────────────────┼─────────┼───────────────────┤│judeţul Ilfov │Externe │ Externe │Teren - 97.042 │ Teren: │ Teren ││ │ │ │ │12.512 mp│Cotă-parte indiviză││ │ │ │ │ │de 3/4 reprezentând││ │ │ │ │ │ 9.384 mp ││ │ │ │ │ │ │└─────────────────┴────────────┴────────────┴────────────────┴─────────┴───────────────────┘-------