HOTĂRÂRE nr. 1.480 din 19 noiembrie 2008privind implementarea domeniului de internet gov.ro la nivelul administraţiei publice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 27 noiembrie 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Prezenta hotărâre stabileşte condiţiile generale referitoare la implementarea domeniului de internet gov.ro la nivelul administraţiei publice şi se aplică tuturor autorităţilor administraţiei publice centrale, serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi instituţiilor prefectului. (2) Termenul de implementare a domeniului de internet gov.ro este de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. (3) Autorităţile publice prevăzute la alin. (1) au obligaţia de a dispune măsurile necesare pentru implementarea domeniului de internet gov.ro în termenul de 6 luni prevăzut la alin. (2).  +  Articolul 2În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) domeniul de internet gov.ro - domeniul oficial de internet al Guvernului României; b) autoritate responsabilă de domeniu - Cancelaria Primului-Ministru, prin structura specializată; c) nume de domeniu - domeniul de internet înregistrat direct pe serverele de domeniu de prim-nivel; d) domeniu de prim-nivel.ro - domeniul naţional de nivel superior al României în internet; e) nume de subdomeniu - numele de domeniu înregistrat sub numele de domeniu de nivel secundar gov.ro; f) registrul gov.ro - registrul pentru nume de subdomenii internet cu terminaţia gov.ro; g) cerere de înregistrare - solicitarea de înregistrare a unui nume de subdomeniu; h) convenţia numelor de subdomeniu - condiţiile ce trebuie respectate la alegerea unui nume de subdomeniu; i) DNS (Domain Name System - Sistem de nume de domenii) - setul de directoare organizate ierarhic, care oferă informaţii privind numele şi adresele diverselor resurse de internet (site-uri web, servere de poştă electronică, servere de nume) ce sunt accesibile publicului prin intermediul internetului; j) adresă IP (Internet Protocol) - adresa numerică utilizată de echipamentele conectate la internet pentru a comunică reciproc prin intermediul protocolului TCP/IP, conectând mai multe reţele fizice într-o singură reţea logică; k) Protocol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) - protocolul de comunicaţii folosit în internet, cu ajutorul căruia calculatoarele sau alte tipuri de echipamente pot comunică între ele.  +  Articolul 3 (1) Autorităţile administraţiei publice vor înainta autorităţii responsabile de domeniu o cerere de înregistrare a unui nume de subdomeniu, în format electronic şi pe suport hârtie, în vederea începerii procedurii de înregistrare. (2) Forma şi conţinutul acestei cereri sunt prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 4 (1) Decizia de înregistrare se eliberează numai în condiţiile în care instituţia solicitantă îndeplineşte cumulativ criteriile de eligibilitate. (2) Criteriile de eligibilitate şi Ghidul de înregistrare a numelor de subdomenii gov.ro se stabilesc de autoritate şi se afişează pe pagina de internet a Guvernului României în termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri. (3) În cazul în care criteriile de eligibilitate sunt îndeplinite, autoritatea responsabilă de domeniu eliberează, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii, decizia de înregistrare a numelui de subdomeniu solicitat.  +  Articolul 5 (1) În cazul eliberării deciziei de înregistrare, autoritatea responsabilă de domeniu are obligaţia de a înscrie în registrul gov.ro menţiunea privind înregistrarea autorităţii publice. (2) Forma şi conţinutul deciziei de acordare/înregistrare sunt prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 6 (1) Autoritatea responsabilă de domeniu poate dispune respingerea înregistrării unui nume de subdomeniu în cazurile în care cererea de înregistrare este incompletă şi nu respectă convenţia numelor de subdomeniu. (2) În cazul respingerii cererii de înregistrare, autoritatea responsabilă de domeniu comunică instituţiei solicitante motivele respingerii, în termen de 30 de zile.  +  Articolul 7Autoritatea responsabilă de domeniu poate dispune, după caz, suspendarea sau retragerea unui nume de subdomeniu.  +  Articolul 8 (1) Suspendarea numelui de subdomeniu se realizează în următoarele situaţii: a) când este administrat într-un mod ce dăunează funcţionării DNS-ului; b) când datele pe baza cărora a fost înregistrat s-au modificat, iar acestea nu au fost comunicate în timp util autorităţii; c) când autoritatea responsabilă de domeniu constată o administrare necorespunzătoare; d) când utilizarea unui anumit nume de subdomeniu creează confuzie printre alţi utilizatori de internet; e) când este folosit într-un mod defectuos. (2) Suspendarea numelui de subdomeniu se dispune de autoritate pe o perioadă de 30 de zile.  +  Articolul 9Retragerea numelui de subdomeniu se realizează în următoarele situaţii: a) la cererea instituţiei solicitante; b) în cazul neutilizării, pe o perioadă de 6 luni, a numelui de subdomeniu solicitat; c) în cazul în care motivele care au stat la baza suspendării numelui de subdomeniu nu au fost remediate în termen de 30 de zile; d) la solicitarea autorităţii administrative ierarhic superioare celei care a solicitat înscrierea unui nume de subdomeniu.  +  Articolul 10În cazurile prevăzute la art. 8 şi 9, autoritatea face menţiunile necesare în registru.  +  Articolul 11Autoritatea va publică pe pagina de internet a Guvernului României o evidenţă detaliată a numelor de subdomenii alocate.  +  Articolul 12Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:───────────────Şeful Cancelariei Primului-Ministru,Marian Marius Dorinp. Secretarul general al Guvernului,Victor GiosanMinistrul comunicaţiilorşi tehnologiei informaţiei,Karoly BorbelyBucureşti, 19 noiembrie 2008.Nr. 1.480.  +  Anexa 1 Domeniul GOV.RO - Cerere de înregistrare
  [Denumire Instituţie] [Adresă] Ref: (NumeSubdomeniu).gov.ro (identic cu cel transmis Formularul de Înregistrare On-line) Către Cancelaria Primului-Ministru, Autoritatea Responsabilă de Domeniu Pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor [Nume Instituţie/Departament, Adresă], vă adresăm rugămintea de a înregistra numele de subdomeniu [NumeSubdomeniu.gov.ro] în cadrul domeniului gov.ro. Prin înregistrarea acestui nume de subdomeniu confirmăm că îndeplinim Criteriile de Eligibilitate şi Convenţia Numelor de Domeniu, acest domeniu va fi folosit numai în scopuri oficiale, informaţiile publicate*) pe site-ul asociat domeniului vor respecta politica de domeniu gov.ro şi a standardelor e-government din România. Persoana de contact administrativ**) pentru domeniul [Nume Subdomeniu.gov.ro] este: - [nume, prenume], date de contact: Tel. [nr. tel.]/Fax [nr. tel.] şi E-mail [e-mail]. Pentru [NumeSubdomeniu.gov.ro]. (solicităm/nu solicităm) asigurarea de servicii DNS. Orice modificare tehnică sau administrativă referitoare la numele de subdomeniu va fi adusă la cunoştinţa Autorităţii Responsabilă de Domeniu în maxim 5 zile lucrătoare. Vă mulţumim. [Nume, Prenume] [Semnătura] [Data] Către, Cancelaria Primului-Ministru Autoritatea Responsabilă de Domeniu Piaţa Victoriei nr. 1, Bucureşti, 011791 Tel./ Fax: +40-21-318.11.48/318.11.36 E-mail: domenii@gov.ro
  ___________ Notă *) Informaţiile publicate pe pagina de web reprezintă în totalitate responsabilitatea instituţiei/organizaţiei care a solicitat respectivul nume de subdomeniu. Notă **) Persoana desemnată ca fiind persoană de contact administrativ trebuie să facă parte din instituţia care solicită numele de subdomeniu (din direcţia de specialitate a instituţiei).
   +  Anexa 2 Domeniul GOV.RO - Decizie de acordare/înregistrare
  Cancelaria Primului-Ministru, Autoritatea Responsabilă de Domeniu Piaţa Victoriei nr. 1, Bucureşti, 011791 Tel./ Fax: +40-21-318.11.48/318.11.36 E-mail: domenii@gov.ro Către [Denumire Instituţie], Ref: [NumeSubdomeniu].gov.ro Urmare solicitării [Denumire Instituţie] privind acordarea spre utilizare a unui nume de subdomeniu gov.ro, vă comunicăm următoarele: - organizaţia/instituţia îndeplineşte Criteriile de Eligibilitate; - numele de subdomeniu solicitat respectă Convenţia numelor de domeniu pentru acordarea unui nume de subdomeniu gov.ro; Numele de subdomeniu (NumeSubdomeniu.gov.ro] a fost înscris în Registru gov.ro. Prin înregistrarea şi utilizarea unui nume de subdomeniu gov.ro, [Denumire Instituţie] poate să utilizeze numele de subdomeniu numai în scopuri oficiale, informaţiile publicate*) pe website-ul asociat numelui de subdomeniu vor respecta politica domeniului gov.ro şi a standardelor e-government din România. Orice modificare tehnică sau administrativă referitoare la numele de subdomeniu va fi adusă la cunoştinţa Autorităţii Responsabilă de Domeniu în maxim 5 zile lucrătoare. Vă mulţumim. [Registru Gov.ro] [Semnătura] [Data] Către, [Denumire Instituţie], [Adresă] [Date Contact]
  __________ Notă *) Informaţiile publicate pe pagina de web reprezintă în totalitate responsabilitatea instituţiei/organizaţiei care a solicitat respectivul subdomeniu.____________