HOTĂRÂRE nr. 381 din 25 aprilie 2007 (*actualizată*)privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse(actualizată până la data de 21 octombrie 2008*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ------------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 2 mai 2007. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 21 octombrie 2008, cu modificările şi completările aduse de: RECTIFICAREA nr. 381 din 25 aprilie 2007; HOTĂRÂREA nr. 969 din 27 august 2008; HOTĂRÂREA nr. 1.318 din 14 octombrie 2008.În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziţii generale şi principalele atribuţii  +  Articolul 1Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea Guvernului, cu personalitate juridică, având rol de sinteză şi de coordonare a aplicării strategiei şi politicilor Guvernului în domeniile: a) muncii; b) familiei; c) egalităţii de şanse; d) protecţiei sociale.  +  Articolul 2Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse are sediul în municipiul Bucureşti, str. Dem. I. Dobrescu nr. 2-4, sectorul 1.  +  Articolul 3În vederea realizării rolului său, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse îndeplineşte următoarele funcţii: a) de elaborare a strategiilor şi proiectelor de acte normative, prin care se asigură punerea în aplicare a Programului de guvernare în domeniul muncii, familiei, egalităţii de şanse şi protecţiei sociale; b) de elaborare a programelor în domeniul muncii, protecţiei şi securităţii sociale; c) de reglementare şi sinteză, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ şi instituţional necesar pentru realizarea obiectivelor strategice în domeniul său de activitate; d) de armonizare cu reglementările Uniunii Europene a cadrului legislativ din domeniul său de activitate; e) de autoritate de management pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane şi şef de misiune pentru Fondul social european; f) agenţie de implementare şi de autoritate de implementare pentru asistenţă financiară acordată de Uniunea Europeană în cadrul programelor PHARE, pentru domeniul său de activitate; g) de administrare a bunurilor şi de gestionare a bugetelor şi fondurilor alocate; h) de reprezentare, prin care se asigură reprezentarea pe plan intern şi extern în domeniul său de activitate; i) de autoritate de stat, prin care se asigură exercitarea controlului aplicării unitare şi respectării reglementărilor legale în domeniul său de activitate şi al funcţionării instituţiilor care îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea sau în coordonarea sa, precum şi exercitarea controlului asupra modului de îndeplinire a atribuţiilor prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare pentru ordonatorul principal de credite, delegate, potrivit legii, preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, respectiv conducătorului executiv al Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale. j) de furnizor al ajutorului de stat pentru formare profesională.--------------Lit. j) a art. 3 a fost introdusă de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 969 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 3 septembrie 2008.  +  Articolul 4În exercitarea funcţiilor prevăzute la art. 3, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse îndeplineşte următoarele atribuţii principale:A. În domeniul afacerilor europene şi relaţiilor externe: a) duce la îndeplinire obligaţiile României ce decurg din statutul de stat membru al Uniunii Europene, pentru domeniul său de activitate; b) urmăreşte evoluţia şi dinamica politicilor şi strategiilor Uniunii Europene, precum şi corelaţia dintre acestea şi politicile şi strategiile naţionale, pentru domeniul său de activitate; c) elaborează şi fundamentează documentele ce reflectă poziţia României în raport cu politica şi strategia Uniunii Europene pentru domeniul său de competenţă şi asigură participarea la activităţile instituţiilor Uniunii Europene; d) coordonează activitatea în domeniul relaţiilor externe ale ministerului; e) coordonează activitatea ministerului în relaţia cu Organizaţia Internaţională a Muncii, Organizaţia Naţiunilor Unite, Consiliul Europei, Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi alte organizaţii internaţionale; f) derulează relaţii bilaterale cu ministerele şi instituţiile cu atribuţii în domeniul muncii, familiei şi egalităţii de şanse din alte state; g) negociază şi urmăreşte încheierea şi ratificarea instrumentelor juridice bilaterale, pentru domeniul său de activitate; h) asigură managementul administrativ-financiar al programelor comunitare şi al proiectelor cu finanţare nerambursabilă derulate de minister; i) elaborează documentele programatice privind politicile sociale şi de ocupare a forţei de muncă finanţate din Fondul social european; j) asigură coordonarea la nivel tehnic şi financiar a programelor operaţionale finanţate din Fondul social european; k) asigură managementul asistenţei financiare acordate de Uniunea Europeană în cadrul programelor PHARE de care beneficiază ca autoritate de implementare şi, respectiv, pentru care a fost acreditat ca agenţie de implementare; l) asigură managementul asistenţei financiare acordate de Uniunea Europeană prin Programul operaţional sectorial dezvoltarea resurselor umane; m) coordonează implementarea programelor de asistenţă bilaterală, precum şi a altor programe de asistenţă financiară acordate de Uniunea Europeană, în conformitate cu aria de responsabilitate; n) asigură preşedinţia, secretariatul şi organizarea reuniunilor Comitetului de monitorizare a Programului operaţional sectorial dezvoltarea resurselor umane; o) reprezintă România, în condiţiile legii, la organismele internaţionale şi la instituţiile europene din domeniul său de activitate; p) coordonează activitatea ataşaţilor pe probleme de muncă şi sociale.-------------Lit. A p) a art. 4 a fost modificată de RECTIFICAREA nr. 381 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 379 din 5 iunie 2007.B. În domeniul politicilor sociale: a) identifică şi elaborează politici publice în domeniul social, în colaborare cu alte instituţii ale administraţiei publice centrale şi locale; b) evaluează efectele sociale ale politicilor publice aflate în derulare; c) elaborează rapoarte de monitorizare şi evaluare cu privire la politicile publice iniţiate şi implementate la nivelul ministerului; d) fundamentează, pe baza unor indicatori specifici, măsuri de protecţie socială; e) avizează proiectele de acte normative elaborate de ministere şi de organe ale administraţiei publice centrale, pentru domeniul său de activitate.C. În domeniul forţei de muncă: a) elaborează politici, strategii, planuri şi proiecte de acte normative în domeniul ocupării forţei de muncă şi formării profesionale continue; b) elaborează, actualizează şi monitorizează Strategia naţională pentru ocuparea forţei de muncă şi Strategia pentru formare profesională continuă; c) exercită controlul asupra modului în care sunt organizate şi se desfăşoară formarea profesională continuă şi ucenicia la locul de muncă; d) colaborează cu alte ministere şi instituţii la elaborarea Cadrului naţional al calificărilor din România; e) propune şi implementează din punct de vedere tehnic proiecte finanţate din fonduri europene sau din alte surse, precum şi proiecte de colaborare bilaterală în domeniile ocupării forţei de muncă şi formării profesionale; f) analizează, propune modificări şi aprobă anual Programul naţional de ocupare a forţei de muncă şi Planul naţional de formare profesională, propuse de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă; g) stabileşte indicatorii de performanţă şi nivelul acestora, în baza cărora se încheie anual contractul-angajament cu Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă; h) actualizează Clasificarea Ocupaţiilor din România, la propunerile diferiţilor utilizatori, precum şi Nomenclatorul calificărilor pentru care se pot organiza programe de formare profesională finalizate cu certificate de calificare; i) coordonează activitatea şi asigură secretariatul tehnic al Comisiei Naţionale de Promovare a Ocupării Forţei de Muncă; j) monitorizează şi actualizează Registrul naţional de evidenţă a agenţilor de muncă temporară autorizaţi; k) coordonează activitatea Observatorului Naţional al Ocupării şi Formării Profesionale a Forţei de Muncă; l) aplică, în calitate de furnizor de ajutor de stat pentru formare profesională, legislaţia în domeniul ajutorului de stat.--------------Lit. l) a lit. C de la art. 4 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 969 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 3 septembrie 2008.D. În domeniul legislaţiei muncii: a) elaborează politici, programe şi proiecte de acte normative în domeniul legislaţiei muncii şi urmăreşte aplicarea acestora; b) elaborează şi coordonează activitatea de sistematizare, simplificare şi îmbunătăţire a legislaţiei muncii, din domeniul său de activitate; c) elaborează proiecte de acte normative referitoare la raporturile de muncă, la contractele colective de muncă, la timpul de muncă şi odihnă, la disciplina muncii, răspunderea patrimonială, jurisdicţia muncii şi la documentele de dovedire a vechimii în muncă; d) efectuează studii, analize şi documentări privind oportunitatea iniţierii sau modificării unor acte normative privind legislaţia muncii; e) coordonează şi asigură aplicarea unitară a prevederilor din domeniul legislaţiei muncii; f) asigură aplicarea legislaţiei privind contractele colective de muncă şi conflictele de interese; g) asigură reprezentarea în faţa instanţelor de judecată în problemele din domeniul de activitate al ministerului; h) soluţionează în termenul legal contestaţiile formulate de societăţile comerciale ale căror cereri de autorizare ca agent de muncă temporară au fost respinse de direcţiile de muncă şi protecţie socială.E. În domeniul veniturilor salariale: a) elaborează propuneri privind sistemul de salarizare pentru personalul contractual din sectorul bugetar, colaborează cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici privind sistemul de salarizare pentru funcţionarii publici şi realizează controlul aplicării legislaţiei din acest domeniu; b) propune strategii cu privire la salarizarea în regii autonome, companii şi societăţi naţionale şi în societăţi comerciale cu capital integral sau majoritar de stat; c) elaborează sistemul de ajustare a salariilor în raport cu evoluţia inflaţiei; d) elaborează metodologia de calcul al nivelului salariului de bază minim brut garantat în plată; e) monitorizează, potrivit acordurilor încheiate cu organismele financiare internaţionale, evoluţia fondului de salarii la operatorii economici; f) îndeplineşte atribuţiile prevăzute de lege privind constatarea şi aplicarea sancţiunilor în instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii; g) analizează şi avizează actele normative elaborate de ministere şi de alte organe centrale privind cheltuielile de personal în sectorul regiilor autonome, companiilor şi societăţilor naţionale, precum şi al institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare.F. În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă: a) elaborează politici, programe şi proiecte de acte normative, precum şi metodologii privind securitatea şi sănătatea în muncă; b) elaborează programe privind acţiuni de interes naţional în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; c) recunoaşte şi desemnează organismele de evaluare a conformităţii sau de inspecţie şi laboratoarele de încercări pentru: maşini industriale, echipamente individuale de protecţie, echipamente şi sisteme protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive şi explozivi de uz civil; publică şi actualizează lista acestora şi supraveghează activitatea acestora; d) elaborează politici şi strategii în domeniul de asigurare şi prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale; e) avizează lucrări de cercetare din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi analizează temele, programele şi proiectele de cercetare ştiinţifică elaborate de institute de profil.G. În domeniul parteneriatului social: a) negociază şi încheie înţelegerile cu partenerii sociali pentru domeniul său de activitate; b) avizează şi controlează conformitatea reprezentativităţii partenerilor sociali cu prevederile legale în vigoare; c) constituie şi gestionează baza de date şi registrele de evidenţă privind organizaţiile patronale, sindicale şi alte organizaţii ale societăţii civile; d) elaborează criteriile şi formele activităţii de mediere a conflictelor de muncă şi reglementează formarea mediatorilor pentru domeniul său de activitate; e) asigură consultarea permanentă a partenerilor sociali asupra iniţiativelor legislative din sfera sa de activitate; f) coordonează activitatea de dialog social desfăşurată la nivelul ministerului şi al instituţiilor aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea sa; g) asigură legătura cu Parlamentul, Consiliul economic şi social, cu sindicatele, patronatele şi cu alţi parteneri ai societăţii civile, pentru domeniul său de activitate.H. În domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi: a) coordonează aplicarea strategiei şi politicilor Guvernului în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi; b) elaborează proiecte de acte normative, planuri naţionale de acţiune pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi şi asigură aplicarea acestora; c) avizează proiecte de acte normative iniţiate de alte autorităţi, în vederea integrării şi respectării principiului egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi; d) elaborează rapoarte, studii, analize şi prognoze privind aplicarea principiului egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în toate domeniile de activitate.I. În domeniul afacerilor sociale şi politicilor familiale: a) elaborează politicile şi strategiile naţionale în domeniul asistenţei sociale; b) coordonează sistemul naţional de asistenţă socială în conformitate cu responsabilităţile stabilite prin legislaţia în domeniu; c) coordonează şi monitorizează implementarea politicilor şi strategiilor sectoriale de dezvoltare în domeniul social prin care sunt promovate drepturile familiei, copilului, persoanelor cu handicap, persoanelor vârstnice, victimelor violenţei în familie, precum şi ale grupurilor vulnerabile; d) realizează planificarea strategică, coordonarea şi cooperarea tehnică pentru implementarea politicilor de incluziune socială; e) elaborează Raportul naţional strategic privind incluziunea socială şi protecţia socială, precum şi Planul naţional strategic privind incluziunea socială; f) realizează diagnosticarea sărăciei şi a riscului de excluziune socială; elaborează şi propune indicatori din domeniul incluziunii sociale; g) coordonează elaborarea şi implementarea planurilor strategice judeţene în domeniul incluziunii sociale şi protecţiei sociale; h) elaborează actele normative care reglementează sistemul naţional de asistenţă socială, coordonează, aprobă sau, după caz, avizează reglementările sectoriale în domeniu; i) coordonează aplicarea unitară a legislaţiei şi strategiilor din domeniu, la nivel teritorial; j) elaborează, implementează şi monitorizează propuneri de acorduri bilaterale, programe de colaborare internaţională, precum şi de proiecte cu finanţare externă rambursabilă şi nerambursabilă; k) implementează ansamblul reglementărilor comunitare în domeniu şi elaborează documentele şi rapoartele naţionale privind îndeplinirea obligaţiilor care îi revin României în calitate de stat membru; l) participă la elaborarea şi monitorizarea strategiei şi a programelor naţionale privind dezvoltarea populaţiei, în contextul îmbătrânirii demografice; m) monitorizează aplicarea, la nivel naţional, a Strategiei regionale europene de implementare a planului internaţional de acţiune privind îmbătrânirea şi elaborează rapoarte naţionale; n) organizează şi coordonează procesul de acreditare în domeniul serviciilor sociale; o) promovează parteneriatul public-privat în aplicarea programelor şi proiectelor în domeniu; p) îndrumă şi monitorizează activitatea autorităţilor şi instituţiilor cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale, precum şi a furnizorilor publici şi privaţi de servicii sociale; q) elaborează, implementează, finanţează/cofinanţează şi monitorizează programele sociale din domeniu, cu finanţare de la bugetul de stat; r) stabileşte indicatorii de performanţă şi nivelul acestora, în baza cărora se elaborează contractul anual de gestiune şi performanţă managerială care se încheie cu Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale; s) analizează şi avizează planul anual de evaluare, monitorizare şi control al Inspecţiei Sociale; t) colaborează cu alte ministere şi instituţii la elaborarea şi implementarea programelor naţionale şi internaţionale; u) acordă subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică din domeniul de activitate al ministerului, în condiţiile prevăzute de lege; v) propune acordarea statutului de utilitate publică asociaţiilor şi fundaţiilor din domeniul său de activitate, în condiţiile prevăzute de lege.-----------Litera I a art. 4 a fost modificată de pct. 1 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.318 din 14 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 21 octombrie 2008.J. În domeniul asigurărilor sociale şi legilor speciale: a) elaborează politici şi programe, în colaborare cu alte ministere şi organe ale administraţiei publice centrale, în domeniul pensiilor şi al altor drepturi de asigurări sociale; b) exercită controlul asupra implementării politicilor şi programelor de către Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale; c) elaborează metodologia de aplicare a prevederilor legale din domeniul stabilirii drepturilor de pensii, altor drepturi de asigurări sociale şi a drepturilor acordate prin legi speciale, la propunerea Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale; d) desfăşoară activităţi privind notificarea şi raportarea către Consiliul Concurenţei a ajutoarelor de stat legiferate şi acordate de Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse; e) elaborează legislaţia pentru crearea cadrului instituţional necesar implementării şi funcţionării sistemului de pensii administrate privat.K. În domeniul managementului resurselor umane: a) asigură, prin compartimentul de specialitate, recrutarea, selectarea, promovarea, în condiţiile legii, după criteriul competenţei şi fără nicio discriminare, a funcţionarilor publici, a personalului contractual, procesul de evaluare a performanţelor profesionale ale acestora, precum şi alte atribuţii ce îi revin din actele normative în vigoare; b) coordonează şi controlează activitatea de resurse umane din instituţiile subordonate, aflate în coordonarea şi sub autoritatea sa; c) elaborează programul anual de formare profesională, în condiţiile legii; d) propune ministrului strategia resurselor umane ale ministerului.L. În domeniul economico-financiar şi de investiţii: a) fundamentează şi promovează proiectele de bugete care se administrează de către aparatul propriu sau de către instituţiile aflate în subordinea ori sub autoritatea sa; b) elaborează proiectul bugetului anual pentru activitatea proprie şi a instituţiilor subordonate; c) elaborează programele de investiţii anuale şi multianuale; d) organizează controlul financiar preventiv la nivelul ministerului şi avizează organizarea acestuia la nivelul instituţiilor subordonate, potrivit legii; e) monitorizează execuţia bugetară şi ia măsuri operative pentru asigurarea plăţii tuturor drepturilor de protecţie socială, în limita fondurilor aprobate; f) fundamentează, pe baza evoluţiei indicatorilor specifici, iniţierea măsurilor de protecţie socială pentru prestaţiile existente sau propune, după caz, acordarea de noi prestaţii; g) propune susţinerea financiară pentru actele normative iniţiate.M. Alte domenii de activitate: a) îndeplineşte activităţi de audit public intern, potrivit legii; b) editează buletine informative şi organizează seminarii, conferinţe, expoziţii tematice şi alte acţiuni similare în ţară şi în străinătate, în domeniul său de activitate; cheltuielile legate de tipărirea şi difuzarea buletinelor informative, precum şi cele legate de organizarea seminariilor, conferinţelor, expoziţiilor şi celorlalte acţiuni tematice se asigură din alocaţiile bugetare aprobate Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse; c) elaborează, implementează şi dezvoltă sistemul informatic în domeniul de activitate al ministerului; d) exercită controlul asupra activităţilor desfăşurate de instituţiile subordonate, aflate în coordonarea sau sub autoritatea sa.  +  Articolul 5Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse îndeplineşte toate atribuţiile şi are toate competenţele conferite acestuia prin legi sau prin alte acte normative în vigoare.  +  Articolul 6În exercitarea atribuţiilor sale, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse colaborează cu celelalte ministere şi organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu alte autorităţi publice şi cu organisme guvernamentale şi neguvernamentale.  +  Articolul 7Ministerele, celelalte autorităţi ale administraţiei publice, instituţiile publice, precum şi operatorii economici au obligaţia, în condiţiile legii, de a pune la dispoziţie Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, la cererea acestuia, documentele, datele şi informaţiile necesare pentru realizarea atribuţiilor sale.  +  Capitolul II Conducerea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse  +  Articolul 8Conducerea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse se exercită de către ministru.  +  Articolul 9Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse propune şi numeşte, după caz, reprezentanţii Guvernului în structuri tripartite, conform legii.  +  Articolul 10 (1) Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse îndeplineşte, conform legii, funcţia de ordonator principal de credite. (2) Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse deleagă atribuţiile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare pentru ordonatorul principal de credite al bugetului asigurărilor pentru şomaj preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi pentru ordonatorul principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat conducătorului executiv al Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale.  +  Articolul 11Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse monitorizează aplicarea unitară a dispoziţiilor legale în domeniile sale de activitate, în unităţile din sectorul public, mixt şi privat.  +  Articolul 12 (1) În exercitarea atribuţiilor prevăzute de lege, ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse reprezintă ministerul în raporturile cu autorităţile administraţiei publice, cu alte persoane juridice, cu persoane fizice, precum şi cu organisme din ţară şi din străinătate. (2) Prin ordin al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse unele atribuţii pot fi delegate şi persoanelor cu funcţii de conducere din compartimentele de specialitate ale ministerului.  +  Articolul 13 (1) Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse îndeplineşte, în domeniul de activitate al ministerului, atribuţiile generale prevăzute de Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse îndeplineşte şi alte atribuţii specifice, stabilite prin alte acte normative. (3) Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse numeşte şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, personalul din aparatul propriu al ministerului. (4) Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse numeşte reprezentanţii în adunarea generală a acţionarilor la Societatea Comercială de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă "T.B.R.C.M." - S.A. şi stabileşte indemnizaţia acestora.  +  Articolul 14În exercitarea atribuţiilor sale, ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse emite ordine, norme şi instrucţiuni.  +  Articolul 15Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse aprobă prin ordin, pentru aparatul propriu şi pentru unităţile aflate în subordinea sau sub autoritatea ministerului, criterii în aplicarea prevederilor actelor normative în vigoare privind stimularea personalului.  +  Articolul 16 (1) Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de 4 secretari de stat, numiţi prin decizie a primului-ministru. (2) Funcţiile de ministru şi de secretar de stat sunt funcţii de demnitate publică, potrivit legii. (3) Secretarii de stat şi conducătorii instituţiilor din subordine sau aflate sub autoritatea ministerului exercită şi alte atribuţii delegate prin ordin al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse.  +  Articolul 17 (1) Secretarul general este înalt funcţionar public, numit în condiţiile legii, şi îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Secretarul general coordonează activităţile stabilite potrivit structurii organizatorice a ministerului, prevăzută în anexa nr. 1, îndeplinind şi alte atribuţii care îi sunt delegate de ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi acţionând pentru ducerea la îndeplinire a ordinelor şi măsurilor stabilite de acesta.  +  Capitolul III Organizarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse  +  Articolul 18Structura organizatorică a Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse este prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 19 (1) În condiţiile legii şi în limita numărului maxim de posturi, în structura Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse se pot organiza unităţi de management al proiectului, denumite în continuare UMP, conduse de un director de proiect, în vederea asigurării unui cadrul unitar pentru managementul proiectelor finanţate din împrumuturi externe. (2) Structura organizatorică, numărul de posturi şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale UMP se stabilesc prin ordin al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse. (3) Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse numeşte personalul UMP, în condiţiile legii, şi stabileşte competenţele directorului de proiect.  +  Articolul 20În cadrul structurii organizatorice prevăzute la art. 18, prin ordin al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse, se pot organiza servicii, birouri şi compartimente, stabilindu-se numărul posturilor de conducere, potrivit legii.  +  Articolul 20^1 (1) În condiţiile legii şi în limita numărului maxim de posturi, în structura Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse se organizează Unitatea de management al ajutorului de stat pentru formare profesională, denumită în continuare UMAS, condusă de un şef serviciu, în cadrul Direcţiei programe şi strategii forţă de muncă. (2) Structura organizatorică, numărul de posturi şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale UMAS se stabilesc prin ordin al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse. (3) Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse numeşte personalul UMAS în condiţiile legii şi stabileşte competenţele UMAS.--------------Art. 20^1 a fost introdus de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 969 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 3 septembrie 2008.  +  Articolul 20^2În cadrul structurii organizatorice prevăzute la art. 20^1, prin ordin al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse, se pot organiza birouri şi compartimente.--------------Art. 20^2 a fost introdus de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 969 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 3 septembrie 2008.  +  Articolul 21 (1) Numărul maxim de posturi pentru aparatul de lucru al Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse este de 443 de posturi finanţate de la bugetul de stat, inclusiv consilierii pentru afaceri europene şi exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului. (2) Numărul de posturi necesar pentru fiecare compartiment din structura organizatorică se stabileşte prin ordin al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse.  +  Articolul 22 (1) În cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse funcţionează, în subordinea secretarului de stat coordonator al Departamentului pentru afaceri europene şi relaţii externe, Corpul ataşaţilor pe probleme de muncă şi sociale, care asigură reprezentarea ministerului în cadrul misiunilor diplomatice ale României în străinătate. (2) Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse desemnează, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe, prin ordin al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse, dintre specialiştii săi sau ai instituţiilor din subordinea ori de sub autoritatea sa, reprezentanţi cu atribuţii în domeniul relaţiilor pe probleme de muncă şi sociale, denumiţi în continuare ataşaţi pe probleme de muncă şi sociale, în cadrul misiunilor diplomatice ale României în străinătate. (3) Personalul desemnat potrivit alin. (2) are următoarele atribuţii: a) susţinerea şi protejarea intereselor lucrătorilor români în străinătate; b) promovarea mobilităţii lucrătorilor în cadrul Uniunii Europene; c) informarea lucrătorilor asupra riscurilor muncii ilegale. (4) Personalul prevăzut la alin. (2) este supus şi autorităţii şefului misiunii diplomatice, reprezentând interesele în domeniu ale Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse. (5) Personalului Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse trimis pe lângă misiunile diplomatice ale României în străinătate, cu atribuţii în domeniul relaţiilor pe probleme de muncă şi sociale, îi sunt aplicabile dispoziţiile legale în vigoare privind personalul trimis în misiune permanentă în străinătate. Pentru acest interval şi când se întorc în ţară fac parte din personalul contractual supus legislaţiei în domeniu sau, după caz, au raporturi de serviciu. (6) Un ataşat pe probleme de muncă şi sociale care este trimis în misiune în străinătate va desfăşura anterior plecării o activitate de un an în cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse sau al instituţiilor subordonate, cu atribuţii în domeniu. Ataşatul pe probleme de muncă şi sociale care este trimis în misiune în străinătate va desfăşura o activitate în cadrul misiunii diplomatice a României de până la 4 ani.-------------Art. 22 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 381 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 379 din 5 iunie 2007.  +  Articolul 23Cheltuielile aferente funcţionării Corpului ataşaţilor pe probleme de muncă şi sociale se asigură din bugetul aprobat Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse.-------------Art. 23 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 381 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 379 din 5 iunie 2007.  +  Articolul 24 (1) Atribuţiile compartimentelor din aparatul propriu al Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse se stabilesc în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1, prin regulamentul de organizare şi funcţionare al ministerului, aprobat prin ordin al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse. (2) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile personalului se stabilesc prin fişa postului, potrivit legii.  +  Articolul 25 (1) Instituţiile care funcţionează în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(1^1) Agenţiile judeţene pentru prestaţii sociale funcţionează prin reorganizarea compartimentelor de specialitate ale aparatului Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi structurilor sale descentralizate, precum şi ale instituţiilor din subordinea ministerului, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse.-----------Alin. (1^1) al art. 25 a fost introdus de pct. 2 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.318 din 14 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 21 octombrie 2008.(1^2) Direcţiile de muncă şi protecţie socială judeţene şi a municipiului Bucureşti se reorganizează în direcţii de muncă şi incluziune socială judeţene şi a municipiului Bucureşti, instituţii cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse.-----------Alin. (1^2) al art. 25 a fost introdus de pct. 2 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.318 din 14 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 21 octombrie 2008.(1^3) Conducerea direcţiilor de muncă şi incluziune socială judeţene şi a municipiului Bucureşti se exercită de către un director executiv, ajutat de un director executiv adjunct, funcţionari publici de conducere, numiţi prin ordin al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse, în condiţiile legii.-----------Alin. (1^3) al art. 25 a fost introdus de pct. 2 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.318 din 14 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 21 octombrie 2008.(1^4) Personalul din cadrul direcţiilor de muncă şi protecţie socială judeţene şi a municipiului Bucureşti, ale cărui posturi au fost redistribuite la agenţiile teritoriale pentru prestaţii sociale, va fi transferat sau, după caz, preluat de către acestea, în condiţiile legii.-----------Alin. (1^4) al art. 25 a fost introdus de pct. 2 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.318 din 14 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 21 octombrie 2008.(1^5) Încadrarea în numărul de posturi aprobat Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse se realizează până la data de 1 noiembrie 2008.-----------Alin. (1^5) al art. 25 a fost introdus de pct. 2 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.318 din 14 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 21 octombrie 2008. (2) Conducătorii instituţiilor publice aflate în subordinea sau în coordonarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse sunt numiţi şi eliberaţi din funcţie de către ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse, după caz, cu respectarea condiţiilor legale. Secretarul de stat şi subsecretarul de stat ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, preşedintele şi vicepreşedintele Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap sunt numiţi şi eliberaţi din funcţie prin decizie a primului-ministru. (3) Înfiinţarea sau desfiinţarea instituţiilor subordonate Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse se face în condiţiile legii. (4) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile instituţiilor care funcţionează în subordinea sau în coordonarea ministerului, prevăzute în anexa nr. 2, se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare aprobat prin ordin al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse, după caz, cu respectarea condiţiilor legale. (5) Repartizarea numărului maxim de posturi, structura organizatorică şi statele de funcţii pentru instituţiile prevăzute la alin. (4) se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse, după caz. (6) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile, organizarea şi funcţionarea, numărul de posturi şi repartizarea acestora, precum şi statele de funcţii ale Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi ale Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap se stabilesc şi se aprobă în conformitate cu prevederile legale.  +  Capitolul IV Dispoziţii finale  +  Articolul 26Parcul normat de mijloace de transport şi consumul lunar de carburanţi pentru aparatul ministerului şi pentru instituţiile din subordinea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse sunt prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 27 (1) Prefecturile împreună cu consiliile judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale vor sprijini asigurarea spaţiilor corespunzătoare pentru desfăşurarea activităţii instituţiilor din teritoriu subordonate Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse. (2) În localităţile în care instituţiile din teritoriu subordonate Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse nu dispun de spaţii corespunzătoare, consiliile locale vor sprijini aceste instituţii prin asigurarea, în condiţiile legii, de amplasamente în vederea construirii de sedii proprii.  +  Articolul 28Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 29Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 427 din 20 mai 2005, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul muncii, familieişi egalităţii de şanse,Paul PăcuraruMinistrul internelorşi reformei administrative,Cristian Davidp. Ministrul economiei şi finanţelor,Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu,secretar de statBucureşti, 25 aprilie 2007.Nr. 381.  +  Anexa 1 Număr maxim de posturi: 443(exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului)STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse*Font 7*                                                  ┌──────────────────────────────┐                                                  │ MINISTRU │                                                  ├──────────────────────────────┤                                                  │ CABINET MINISTRU │                                                  └──────────────┬───────────────┘┌────────────────────────────┐ ││Direcţia Audit Public Intern│ │ ┌────────────────────────────┐│┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┐├───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ Direcţia Poliţiei Publice ││| Unitatea Audit Fonduri |│ │ │ │││ Comunitare ││ │ └────────────────────────────┘│└ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┘│ │└────────────────────────────┘ │┌────────────────────────────┐ │ ┌────────────────────────────┐│ Direcţia Corp Control ├───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ Direcţia Comunicare ││ │ │ │ şi Relaţii │└────────────────────────────┘ │ └────────────────────────────┘                                                                 │           ┌─────────────────────┬────────────────────────┬──────┴─────────────────────┬──────────────────────┐┌──────────┴───────┐┌────────────┴─────────┐┌─────────────┴─────────┐ ┌─────────────┴─────────┐ ││ SECRETAR DE STAT ││ SECRETAR DE STAT ││ SECRETAR DE STAT │ │ SECRETAR DE STAT │ ││ DEPARTAMENT ││ DEPARTAMENT ││ DEPARTAMENT AFACERI │ │ DEPARTAMENT AFACERI │ ││ STRATEGII ││ LEGISLAŢIA ││ EUROPENE ŞI │ │ SOCIALE ŞI EGALITATE │ ┌───────┴────────┐│ FORŢĂ ││ MUNCII ŞI DIALOG ││ RELAŢII EXTERNE │ │ DE ŞANSE │ │SECRETAR GENERAL││ DE MUNCĂ ││ SOCIAL │└──────────┬────────────┘ └─────────────┬─────────┘ └───────┬────────┘└──────────┬───────┘└────────────┬─────────┘ └───────────┐ │ │           └─────────┐ └────────┐ ┌──────┬──┬────────┤ │ ┌──────┼────────────────────┬────┐                     │ │ │ │ │┌───────┴──────────┐ ┌────┴────────────┐ │ ┌───┴─────────────┐ │ │                     │ │ │ │ ││Direcţia Generală │ │Direcţia Generală│ │ │Direcţia Generală│ │ │                     │ │ │ │ ││ Autoritatea de │ │ Incluziune şi │ │ │ Economică şi │ │ │                     │ │ │ │ ││Management pentru │ │Asistenţă Socială│ │ │ Financiară │ │ │                     │ │ │ │ ││ Programul │ └────────┬────────┘ │ └─────────┬───────┘ │ │                     │ │ │ │ ││ Operaţional │ │ │ │ │ │                     │ │ │ │ ││ Sectorial pentru │ │ │ │ │ │                     │ │ │ │ ││ Dezvoltarea │ │ │ │ │ │                     │ │ │ │ ││ Resurselor Umane │ │ │ │ │ │                     │ │ │ │ │└───────┬──────────┘ │ │ │ │ │                     │ │ │ │ └────┐ │ └────┐ │ └────┐ │ │                     │ │ │ └─────┐ │ └─────────────┐ │ │ │ │ │ ┌─────────────────┐ │┌─────────────────┐ │┌────┴───────────┐│ │┌──────────────┐ │┌───────────┐ │ ┌────┴──┐ ┌──────────┐ │┌────────┴───┐│ │ Direcţia │ ││ Direcţia │ ││Direcţia Relaţii││ ││ Direcţia │ ││ Direcţia │ │ │Direcţia││ Direcţia │ ││ Direcţia ││ │ Strategii ├┐││Legislaţia Muncii├┐││ Externe şi ││ ││ Contractare ├┐││ Strategii │ │ │Manage-│ │Investiţii├┐││ Coordonare ││ │ Forţă de Muncă ││││ şi Dialog Social││││ Organizaţii ││ ││ ││││şi Programe│ │ │ ment │ │ şi ││││ Proiecte ││ │şi Responsabili- ││││ ││││Internaţionale ││ ││ ││││Incluziune │ │ │Resurse│ │Patrimoniu││││ Finanţate ││ │tatea Socială a ││││ ││││ ││ ││ ││││ şi │ │ │ Umane │ └──────────┘│││din Împrumu-││ │Corporaţiilor ││││ ││││ ││ ││ ││││ Asistenţă │ │ └───────┘ │││turi ││ └─────────────────┘││└─────────────────┘│││ ││ │└──────────────┘│││ Socială ├┐│ ├┘│Rambursabile││ ┌────────────────┐ ││┌─────────────────┐││└────────────────┘│ │┌─────────────┐ │││ │││ │ │ ││ │ Direcţia │ │││ Direcţia │││┌────────────────┐│ ││ Direcţia │ │││ │││ ┌──────────┐│ │ ││ │ Management şi ├─┤││ Securitate şi ├┤││Direcţia Afaceri├┘ ││ Management ├─┤││ │││ │ Direcţia ├┘ │ ││ │Mobilitate Forţă│ │││Sănătate în Muncă││││ Europene │ ││ Financiar │ ││└───────────┘├┤ │ Bugete │ └────────────┘│ │ de Muncă │ ├┘└─────────────────┘├┤└────────────────┘ │└─────────────┘ ├┤ ┌──────────┐││ └──────────┘ ┌───────────┐ │ └────────────────┘ │ ┌─────────────────┐││┌─────────────────┐ │┌─────────────┐ ││ │ Direcţia │││ │ ├─┘ ┌─────────────────┐│ │ Direcţia ├┘││Corpul Ataşaţilor│ ││ Direcţia │ ││ │ Servicii │││ │Informatică│ │Direcţia Politici├┘ │Asigurări Sociale│ ││ pe Probleme de ├─┘│Monitorizare ├─┤│ │ Sociale ├┘│ │ │ │ Salariale │ └─────────────────┘ ││Muncă şi Sociale │ │şi Evaluare │ ││ └──────────┘ │ └───────────┘ └─────────────────┘ │└─────────────────┘ └─────────────┘ ││ │                                          │ ┌─────────────┐ ││ │                                          │ │ Direcţia │ ││ │                                          │ │Managementul ├─┘│ │                                          │ │calităţii │ │ │                                          │ └─────────────┘ │ │                                          │ ┌─────────────┐ │ │                                          │ │ Direcţia │ │ │                                          │ │ Coordonare ├──┘ │                                          │ │ FSE*) │ │                                          │ └─────────────┘ │                                    ──────┴───────── ───────┴─────────                                   (Inspecţia Muncii) (Inspecţia Socială)                                    ──────────────── ────────────────── Notă

  ──────────

  *) Îndeplineşte funcţia de şef de misiune FSE.

  -------------

  Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa 1 la HOTĂRÂREA nr. 1.318 din 14 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 21 octombrie 2008, conform pct. 3 al articolului unic din acelaşi act normativ.
   +  Anexa 2 INSTITUŢIILEcare funcţionează în subordinea, în coordonareasau sub autoritatea Ministerului Muncii,Familiei şi Egalităţii de ŞanseA. În subordine:I. Instituţii publice cu personalitate juridică, cu finanţare de la bugetul de stat:1. Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap (135 de posturi)2. Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului (83 de posturi)3. Agenţia Naţională pentru Protecţia Familiei - 42 de posturi, din care: a) aparat propriu - 32 de posturi b) Centrul de Informare şi Consultanţă pentru Familie - 3 posturi c) Centrul-Pilot de Asistenţă şi Protecţie a Victimelor Violenţei în Familie - 7 posturi4. Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi (67 de posturi): a) aparat propriu - 25 de posturi b) compartimente teritoriale - 42 de posturi5. Inspecţia Socială - 290 de posturi, din care: a) aparat propriu - 62 de posturi b) 8 inspectorate sociale regionale - 228 de posturi*)6. Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale - 1.041 de posturi, din care: a) aparat propriu - 50 de posturi b) agenţii judeţene pentru prestaţii sociale, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti - 991 de posturi*)───────*) Cu personalitate juridică.7. Direcţii de muncă şi incluziune socială judeţene şi a municipiului Bucureşti (740 de posturi)8. Organisme intermediare regionale pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane (350 de posturi):- Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Nord-Est- Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Sud-Est- Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Sud-Muntenia- Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Sud-Vest Oltenia- Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Vest- Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Nord-Vest- Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Centru- Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Bucureşti-Ilfov.II. Instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii şi din subvenţii de la bugetul de stat:- Inspecţia Muncii: a) aparat propriu - 239 de posturi b) inspectoratele teritoriale de muncă - servicii publice descentralizate - 3.966 de posturi**).───────────**) Sunt incluse 500 de posturi, funcţii contractuale, utilizate temporar până la data de 30 iunie 2009, cu acoperirea cheltuielilor de personal din veniturile proprii ale Inspecţiei Muncii.III. Unitate cu personalitate juridică, finanţată integral din venituri proprii:- Revista "Obiectiv".B. În coordonare:- institute naţionale de cercetare:1. Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale - I.N.C.S.M.P.S. Bucureşti2. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii - I.N.C.D.P.M. "Alexandru Darabont" - Bucureşti.C. Sub autoritate:1. Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale2. Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă.-------------Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa 2 la HOTĂRÂREA nr. 1.318 din 14 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 21 octombrie 2008, conform pct. 3 al articolului unic din acelaşi act normativ.  +  Anexa 3 PARCUL NORMATde mijloace de transport şi consumul lunar de carburanţipentru Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţiide Şanse şi instituţiile din subordine┌────┬──────────────────────┬────────────────┬─────────────────┬──────────────┐│Nr. │ │Tipul mijlocului│ │Consumul lunar││crt.│ Denumirea instituţiei│ de transport │ Parcul normat │de carburanţi ││ │ │ │ │(litri lună/ ││ │ │ │ │ mijloc de ││ │ │ │ │ transport) │├────┼──────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼──────────────┤│1. │Administraţia centrală│- autoturism │- cabinet │ ││ │a Ministerului Muncii,│- autovehicul │ministru - 1 │ 400 ││ │Familiei şi Egalităţii│pentru transport│- cabinet │ ││ │de Şanse │marfă şi │secretar de │ ││ │ │persoane │stat - 4 │ 300 ││ │ │ │- cabinet │ ││ │ │ │secretar │ ││ │ │ │general - 1 │ 300 ││ │ │ │- parc comun - 4 │ 300 ││ │ │ │- parc comun - 1 │ 300 │├────┼──────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼──────────────┤│2. │Direcţiile de muncă şi│- autoturism │- câte unul │ 250 ││ │incluziune socială │ │pentru fiecare │ ││ │teritoriale │ │direcţie şi două │ ││ │ │ │pentru municipiul│ ││ │ │ │Bucureşti │ │├────┼──────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼──────────────┤│3. │Organismele │- autoturism │- câte unul │ 250 ││ │intermediare regionale│ │pentru fiecare │ ││ │pentru Programul │ │organism │ ││ │operaţional sectorial │- autovehicul │- câte unul │ 300 ││ │dezvoltarea resurselor│pentru transport│pentru fiecare │ ││ │umane │marfă şi │organism │ ││ │ │persoane │ │ │├────┼──────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼──────────────┤│4. │Agenţia Naţională │- autoturism │- aparat │ 300 ││ │pentru Prestaţii │ │central - 6 │ ││ │Sociale │ │- agenţii │ 250 ││ │ │ │teritoriale de │ ││ │ │ │prestaţii │ ││ │ │ │sociale - 47 │ │├────┼──────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼──────────────┤│5. │Agenţia Naţională │- autoturism │ 2 │ 300 ││ │pentru Protecţia │ │ │ ││ │Familiei │ │ │ │├────┼──────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼──────────────┤│6. │Agenţia Naţională │-autoturism │ 2 │ 300 ││ │pentru Egalitatea de │ │ │ ││ │Şanse între Femei şi │ │ │ ││ │Bărbaţi │ │ │ │├────┼──────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼──────────────┤│7. │Centrul de Informare │- autoturism │ 1 │ 250 ││ │şi Consultanţă pentru │ │ │ ││ │Familie │ │ │ │├────┼──────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼──────────────┤│8. │Centrul-Pilot de │- autosalvare │ 1 │ 250 ││ │Asistenţă şi Protecţie│ │ │ ││ │a Victimelor Violenţei│ │ │ ││ │în Familie │ │ │ │├────┼──────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼──────────────┤│9. │Revista "Obiectiv" │- autofurgonetă │ 1 │ 350 ││ │ │- autoturism │ 1 │ 300 ││ │ │- autovehicul │ 1 │ 350 ││ │ │pentru transport│ │ ││ │ │marfă şi │ │ ││ │ │persoane │ │ │└────┴──────────────────────┴────────────────┴─────────────────┴──────────────┘-------------Anexa 3 a fost înlocuită cu anexa 3 la HOTĂRÂREA nr. 1.318 din 14 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 21 octombrie 2008, conform pct. 3 al articolului unic din acelaşi act normativ.---------