ORDONANŢĂ nr. 64 din 24 august 1999 (*actualizată*)pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti***)(actualizată până la data de 31 martie 2007*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 26 august 1999. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 31 martie 2007, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 220 din 23 aprilie 2002; LEGEA nr. 58 din 22 martie 2007.**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. II din LEGEA nr. 58 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007, în tot cuprinsul Ordonanţei Guvernului nr. 64/1999 pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 405 din 26 august 1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 220/2002, denumirea "Compania Naţională «Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni» - S.A.", precum şi denumirea "Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni" se înlocuiesc cu denumirea "Compania Naţională «Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti» - S.A.", respectiv denumirea "Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti".***) Titlul ordonanţei a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 58 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007, prin înlocuirea denumirii "Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni" cu denumirea "Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti".În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 lit. H pct. 13 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1 (1) Se aprobă Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internaţional Henri Coandă-Bucureşti, prevăzut în anexa nr. 1^1, denumit în continuare program strategic.-------------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 58 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007. (2) Compania Naţională «Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti» - S.A. este titularul programului strategic prevăzut la alin. (1).-------------Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 58 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007, prin înlocuirea denumirii "Compania Naţională «Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni» - S.A." cu denumirea "Compania Naţională «Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti» - S.A.".  +  Articolul 2Obiectivele incluse în programul strategic, prevăzute în anexa nr. 1^1, sunt de utilitate publică.-------------Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 58 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007.  +  Articolul 3 (1) Terenurile cuprinse în perimetrul de dezvoltare al Aeroportului Internaţional Henri Coandă - Bucureşti, necesare pentru realizarea programului strategic, delimitate conform anexei nr. 2, se stabilesc prin documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism, aprobate potrivit reglementărilor legale.-------------Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 58 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007, prin înlocuirea denumirii "Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni" cu denumirea "Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti". (2) Pe terenurile din perimetrul de dezvoltare al Aeroportului Internaţional Henri Coandă - Bucureşti nu se pot realiza investiţii, altele decât cele cuprinse în programul strategic.-------------Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 58 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007, prin înlocuirea denumirii "Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni" cu denumirea "Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti".  +  Articolul 4Pentru terenurile aflate în perimetrul de dezvoltare al Aeroportului Internaţional Henri Coandă - Bucureşti nu se vor percepe taxe de scoatere a terenurilor din circuitul agricol.-------------Art. 4 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 58 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007, prin înlocuirea denumirii "Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni" cu denumirea "Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti".  +  Articolul 5Finanţarea programului strategic se va asigura din venituri provenite din: a) surse proprii ale titularului; b) fonduri nerambursabile; c) credite bancare; d) forme legale de participare a capitalului privat; e) fonduri publice obţinute în condiţiile legii; f) alte surse legal constituite.-------------Art. 5 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 58 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007.-------------Art. 6 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 220 din 23 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 288 din 29 aprilie 2002.  +  Articolul 7Anexele nr. 1^1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă.-------------Art. 7 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 58 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor,Traian BăsescuMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remesp. Ministrul lucrărilorpublice şi amenajăriiteritoriului,Laszlo Borbely,secretar de statMinistrul agriculturii şialimentaţiei,Ioan Avram Muresan  +  Anexa 1^1PROGRAMUL STRATEGICde dezvoltare a infrastructurii aeroportuarela Aeroportul Internaţional Henri Coandă-Bucureştipentru perioada 2007-2018Etapa I1 martie 2007 - 31 decembrie 2007Aprobarea Planului urbanistic zonalEtapa a II-a1 martie 2007 - 31 decembrie 2009Desfăşurarea activităţilor premergătoare realizării Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare:II.1. 1 martie 2007 - 31 decembrie 2007Elaborarea şi aprobarea studiilor de fezabilitate;II.2. 1 ianuarie 2008 - 30 iunie 2008Elaborarea şi avizarea documentaţiilor tehnico-economice pentru studiile de fezabilitate aprobate;II.3. 1 iulie 2008 - 30 iunie 2009Achiziţionarea terenurilor necesare realizării obiectivului de investiţii aprobat şi scoaterea acestora din circuitul agricol, dacă este cazul; asigurarea surselor de finanţare necesare pentru realizarea obiectivului de investiţii;II.4. 1 iulie 2009 - 31 decembrie 2009Obţinerea avizelor, acordurilor şi a autorizaţiilor necesare în vederea demarării lucrărilor.Etapa a III-a1 ianuarie 2011 - 31 decembrie 2018Realizarea lucrărilor din cadrul Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare:III.1. 1 ianuarie 2011 - 31 decembrie 2012Dezvoltarea infrastructurii de transport rutier, metrou şi pe calea ferată, în vederea asigurării accesului în zona de Est a Aeroportului Internaţional Henri Coandă - Bucureşti;III.2. 1 ianuarie 2011 - 31 decembrie 2018Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare necesare prelucrării traficului de pasageri prin realizarea unui nou terminal şi a sistemului de căi de rulare şi platforme necesar;III.3. 1 ianuarie 2013 - 31 decembrie 2015Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare necesare prelucrării traficului de mărfuri şi poştă prin realizarea unei platforme multimodale cargo;Realizarea unui parc tehnologic «high tech» pentru dezvoltarea activităţilor conexe transportului aerian.------------Anexa 1^1 a fost introdusă de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 58 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007.  +  Anexa 2PLAN DE DEZVOLTARECompania Naţională «Aeroportul InternaţionalHenri Coandă - Bucureşti» - S.A., etapa 2018 - limiteperimetrale extindere---------------Titlul anexei 2 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 58 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007.-----------