LEGE nr. 56 din 17 martie 2005 (*republicată*)privind aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii pentru Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa a II-a, semnat la Bucureşti la 15 martie 2004 şi la Luxemburg la 19 martie 2004
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 28 octombrie 2008    ------------- Notă *) Republicată în temeiul art. III din Ordonanţa Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 89 din 31 ianuarie 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 266/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 580 din 5 iulie 2006, dându-se textelor o nouă numerotare.Legea nr. 56/2005 privind aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii pentru Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa a II-a, semnat la Bucureşti la 15 martie 2004 şi la Luxemburg la 19 martie 2004, a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 315 din 14 aprilie 2005.  +  Articolul 1Se aprobă Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, în valoare de 29 milioane euro, pentru Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa a II-a, semnat la Bucureşti la 15 martie 2004 şi la Luxemburg la 19 martie 2004.  +  Articolul 2 (1) Finanţarea proiectului se va asigura din împrumutul Băncii Europene de Investiţii, din granturi ISPA şi, în completare, din sume alocate din resursele financiare proprii ale beneficiarilor finali ai proiectului sau, după caz, din sume alocate din veniturile proprii ale autorităţilor administraţiei publice locale respective. (2) Beneficiarii finali ai proiectului sunt Regia Autonomă Municipală Buzău, Regia Autonomă Comunală Satu Mare şi Compania Judeţeană "Apa Serv" - S.A. Piatra-Neamţ. (3) Beneficiarii finali ai împrumutului Băncii Europene de Investiţii sunt municipiul Buzău, municipiul Satu Mare şi Compania Judeţeană "Apa Serv" - S.A. Piatra-Neamţ. (4) Ministerul Economiei şi Finanţelor va încheia acorduri de împrumut subsidiar cu beneficiarii finali ai împrumutului Băncii Europene de Investiţii, precum şi cu beneficiarii finali ai proiectului şi/sau cu unităţile administrativ-teritoriale, în care vor fi stipulate drepturile şi obligaţiile părţilor, inclusiv sursele de finanţare a proiectului, conform planurilor de finanţare anexate la acestea. (5) Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor este unitatea de monitorizare desemnată a proiectului şi, în această calitate, este responsabilă de urmărirea, raportarea şi efectuarea tragerilor aferente împrumutului Băncii Europene de Investiţii, precum şi de calcularea obligaţiilor de plată care revin beneficiarilor finali ai împrumutului Băncii Europene de Investiţii. (6) Contribuţia României la finanţarea proiectului, egală cu echivalentul în lei a 11.890.929 euro, precum şi sumele necesare achitării impozitelor, taxelor plătibile în România şi a oricăror alte costuri aferente proiectului se vor asigura, pe întreaga perioadă de execuţie a acestuia, din sume alocate din resursele financiare proprii ale beneficiarilor finali ai proiectului sau, după caz, din sume alocate din veniturile proprii ale autorităţilor administraţiei publice locale respective. (7) Echivalentul în valută al părţii în lei, reprezentând contribuţia părţii române la finanţarea proiectului, este cel valabil la data încheierii contractului de finanţare şi poate fi modificat, pe parcursul executării lucrărilor, cu diferenţele rezultate din actualizarea valorii totale a proiectului, în funcţie de evoluţia indicelui preţurilor de consum total, comunicat de Institutul Naţional de Statistică. Cheltuielile suplimentare rezultate ca urmare a actualizării, precum şi eventualele depăşiri provenite din modificarea unor reglementări legale în domeniul impozitelor şi taxelor aferente realizării proiectului, pe parcursul derulării acestuia, se finanţează din sume alocate din resursele financiare proprii ale beneficiarilor finali ai proiectului sau, după caz, din sume alocate din veniturile proprii ale autorităţilor administraţiei publice locale respective.  +  Articolul 3 (1) Plata serviciului datoriei publice externe, respectiv a ratelor de capital, dobânzilor şi oricăror alte costuri, va fi asigurată din sume prevăzute anual cu această destinaţie din bugetele proprii ale beneficiarilor finali ai împrumutului Băncii Europene de Investiţii. (2) În vederea asigurării fondurilor necesare pentru plata serviciului datoriei publice externe, respectiv a ratelor de capital, dobânzilor şi oricăror alte costuri, beneficiarii finali ai asistenţei financiare nerambursabile din partea Uniunii Europene, care sunt beneficiari finali ai proiectului, şi beneficiarii finali ai împrumutului Băncii Europene de Investiţii au obligaţia de a constitui, conform prevederilor contractului de finanţare şi în condiţiile legii, fondul de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare. (3) În vederea acoperirii riscurilor financiare care decurg din obligaţia plăţii serviciului datoriei publice externe, Compania Judeţeană "Apa Serv" - S.A. Piatra-Neamţ va plăti comisionul pentru alimentarea fondului de risc conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 4Pentru scopurile proiectului se aprobă ca, din sumele şi în limita împrumutului, beneficiarii finali ai proiectului să efectueze, dacă este cazul, plăţi în valută aferente contractelor atribuite persoanelor fizice şi juridice române.  +  Articolul 5 (1) Se autorizează Ministerul Economiei şi Finanţelor ca, de comun acord cu Banca Europeană de Investiţii şi cu beneficiarii finali ai împrumutului, să introducă, pe parcursul utilizării împrumutului, în raport cu condiţiile concrete de derulare a contractului de finanţare prevăzut la art. 1, amendamente la conţinutul acestuia care privesc realocări de fonduri, modificări în structura împrumutului, modificări de termene, precum şi orice alte modificări care nu sunt de natură să sporească obligaţiile financiare ale României faţă de Banca Europeană de Investiţii sau să determine noi condiţionalităţi economice faţă de cele convenite iniţial între părţi. (2) Amendamentele menţionate la alin. (1) se vor aproba prin hotărâre a Guvernului.CONTRACT (R) 15/03/2004