ORDIN nr. 597 din 1 septembrie 2008 (*actualizat*)privind stabilirea conţinutului-cadru, întocmirea şi avizarea documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii noi şi/sau lucrărilor de intervenţii la construcţii existente, cuprinse în programele Ministerului Internelor şi Reformei Administrative**)(actualizat la data de 3 august 2015*)
EMITENT
 • MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
 • ---------- Notă

  ──────────

  Notă:

  **) Începând cu data de 24 decembrie 2008, prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 221 din 23 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008, s-a înfiinţat Ministerul Administraţiei şi Internelor prin reorganizarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.

  ──────────
  Având în vedere prevederile art. 42 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, ale art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii,în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008,ministrul internelor şi reformei administrative emite următorul ordin:  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1La nivelul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, denumit în continuare M.I.R.A., funcţionează Consiliul tehnico-economic, în scopul analizării şi avizării studiilor de prefezabilitate şi fezabilitate ale obiectivelor de investiţii, precum şi a documentaţiilor de avizare pentru lucrările de intervenţii la construcţii existente, cuprinse în programele ministerului.  +  Articolul 2Pentru lucrările de investiţii/intervenţii în competenţa de aprobare a Guvernului, obţinerea avizului Consiliului interministerial de avizare lucrări publice de interes naţional şi locuinţe, precum şi elaborarea proiectului de hotărâre a Guvernului se fac prin grija unităţii beneficiare, după obţinerea avizului Consiliului tehnico-economic.  +  Articolul 3 (1) În înţelesul prezentului ordin, sintagmele "analiză cost-beneficiu", "documentaţie de avizare pentru lucrări de intervenţii", "investiţie publică majoră", "lucrări de intervenţii", "studiu de fezabilitate" şi "studiu de prefezabilitate" au înţelesurile prevăzute în art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii. (2) Definiţiile unor termeni şi expresii specifice prezentului ordin sunt prezentate în anexa nr. 1.  +  Capitolul II Funcţionarea şi atribuţiile Consiliului tehnico-economic  +  Secţiunea 1 Funcţionarea Consiliului tehnico-economic  +  Articolul 4 (1) Consiliul tehnico-economic este format din reprezentanţi ai M.I.R.A. Componenţa Consiliului tehnico-economic este prevăzută în anexa nr. 2. (2) Consiliul tehnico-economic este condus de un preşedinte, secretarul general al M.I.R.A. În lipsa preşedintelui, şedinţele Consiliului tehnico-economic sunt conduse, prin delegare, de vicepreşedinte, directorul general al Direcţiei generale management logistic şi administrativ. (3) Pregătirea şi desfăşurarea lucrărilor Consiliului tehnico-economic se asigură de secretariatul acestuia, care funcţionează în cadrul Direcţiei generale management logistic şi administrativ, denumit în continuare Secretariat.  +  Articolul 5 (1) Consiliul tehnico-economic îşi desfăşoară lucrările în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi. (2) În cazul în care, din motive obiective, un membru nu poate participa la şedinţă, acesta este reprezentat, pe bază de împuternicire, de înlocuitorul său legal, care are drept de vot. (3) Convocarea membrilor pentru şedinţă se face prin grija secretarului, de regulă, cu minimum 5 zile înainte de data desfăşurării ori în timp util. (4) Şedinţele Consiliului tehnico-economic se organizează lunar sau ori de câte ori este nevoie.----------Alin. (4) al art. 5 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 82 din 24 iulie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 3 august 2015.  +  Articolul 6 (1) La şedinţele Consiliului tehnico-economic participă şi reprezentanţi ai ordonatorilor secundari de credite pentru investiţiile ai căror beneficiari sunt ordonatorii terţiari de credite din subordine, reprezentanţi ai beneficiarilor care au calitatea de ordonatori terţiari de credite din finanţarea directă a ordonatorului principal de credite, precum şi, după caz, reprezentanţi ai beneficiarilor care nu dispun de suport logistic propriu, pentru susţinerea necesităţii şi oportunităţii investiţiilor propuse spre avizare.----------Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 82 din 24 iulie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 3 august 2015. (2) În funcţie de complexitatea lucrărilor, la şedinţele Consiliului tehnico-economic pot participa, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai altor instituţii/structuri din subordinea/coordonarea M.I.R.A.  +  Articolul 7Membrii Consiliului tehnico-economic răspund pentru întreaga activitate de verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice.  +  Articolul 8Mapa de lucru a şedinţei Consiliului tehnico-economic este pusă la dispoziţia membrilor cu cel puţin 3 zile înaintea datei de desfăşurare a şedinţei şi conţine: a) agenda de lucru; b) notele de prezentare aferente documentaţiilor supuse aprobării; c) documentaţia tehnico-economică aferentă lucrărilor supuse analizei.  +  Articolul 9 (1) Pentru rezolvarea problemelor curente care apar în intervalul dintre şedinţe se constituie Biroul Consiliului tehnico-economic, denumit în continuare Birou. Componenţa Biroului este prevăzută în anexa nr. 3. (2) Hotărârile Biroului se aduc la cunoştinţa plenului Consiliului tehnico-economic în prima şedinţă.  +  Secţiunea a 2-a Atribuţiile Consiliului tehnico-economic  +  Articolul 10Consiliul tehnico-economic are ca atribuţii principale:1. analizarea şi avizarea studiilor de prefezabilitate şi fezabilitate aferente obiectivelor noi de investiţii: a) aflate în competenţa de aprobare a Guvernului (prin hotărâre a Guvernului); b) aflate în competenţa de aprobare a ordonatorului principal de credite; c) aflate în competenţa de aprobare a ordonatorilor secundari şi terţiari de credite;2. analizarea şi avizarea documentaţiilor de avizare aferente lucrărilor de intervenţii la construcţiile existente: a) aflate în competenţa de aprobare a ordonatorului principal de credite; b) aflate în competenţa de aprobare a ordonatorilor secundari şi terţiari de credite;3. analizarea şi avizarea documentelor şi documentaţiilor pentru care sunt necesare actualizări ale devizelor generale, precum şi modificări ale soluţiilor şi indicatorilor tehnico-economici.4. analizarea stadiului execuţiei investiţiilor avizate, în cazul modificărilor de indicatori tehnico-economici.----------Pct. 4 al art. 10 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 82 din 24 iulie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 3 august 2015.  +  Capitolul III Atribuţiile Secretariatului Consiliului tehnico-economic  +  Articolul 11Secretariatul are următoarele atribuţii: a) primeşte şi înregistrează documentaţiile propuse spre analiză şi avizare. Documentaţiile incomplete se restituie beneficiarilor pentru completare; b) întocmeşte ordinea de zi şi convocatorul şedinţelor; c) comunică celor interesaţi data întâlnirii şi agenda de lucru a Consiliului tehnico-economic, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3), după aprobarea de către preşedintele Consiliului tehnico-economic a ordinii de zi şi a convocatorului şedinţelor; d) pregăteşte mapele de lucru pentru membrii şi invitaţii Consiliului tehnico-economic; e) întocmeşte avizul Consiliului tehnico-economic şi ordinul de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, în condiţiile art. 19 alin. (2); f) întocmeşte procese-verbale de avizare, urmăreşte introducerea în documentaţii a condiţiilor şi recomandărilor stabilite prin concluziile şedinţei de avizare; g) întocmeşte şi păstrează registrul unic al proceselor-verbale de şedinţă şi registrul avizelor şi ordinelor emise; h) transmite avizele şi documentaţia supusă avizării ordonatorilor de credite beneficiari şi structurii din aparatul central al M.A.I. care gestionează programul de investiţii al ministerului;----------Lit. h) a art. 11 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 82 din 24 iulie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 3 august 2015. i) numerotează şi înregistrează avizele şi ordinele într-un registru constituit special în acest scop; j) întocmeşte anual un raport privind activitatea Consiliului tehnico-economic; k) păstrează un exemplar din documentaţia supusă avizării; l) întocmeşte baza de date şi gestionează arhiva Consiliului tehnico-economic.  +  Capitolul IV Avizarea documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii noi şi/sau lucrărilor de intervenţii la construcţii existente  +  Secţiunea 1 Documentaţii tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii noi şi/sau lucrărilor de intervenţii la construcţii existente  +  Articolul 12Documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii noi şi/sau lucrărilor de intervenţii la construcţii existente sunt prezentate în anexele nr. 4-10, după cum urmează: a) conţinutul-cadru al studiului de prefezabilitate - anexa nr. 4; b) conţinutul-cadru al studiului de fezabilitate - anexa nr. 5; c) conţinutul-cadru al documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii la construcţii existente - anexa nr. 6; d) conţinutul-cadru al proiectului tehnic - anexa nr. 7; e) metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii - anexa nr. 8; f) devizul general privind cheltuielile necesare realizării unei investiţii - anexa nr. 9; g) devizul pe obiect privind cheltuielile necesare realizării unei investiţii - anexa nr. 10.  +  Secţiunea a 2-a Etapele de întocmire şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii noi şi/sau lucrărilor de intervenţii la construcţii existente  +  Articolul 13 (1) Etapele de întocmire şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice în fazele studiu de prefezabilitate şi studiu de fezabilitate pentru lucrările de investiţii sunt prevăzute în anexa nr. 11. (2) Etapele de întocmire şi avizare a documentaţiilor pentru lucrările de intervenţii la construcţii existente sunt cuprinse în anexa nr. 12. (3) Nota de prezentare pentru susţinerea de către beneficiar a investiţiei este cuprinsă în anexa nr. 13.  +  Articolul 14Se interzice ordonatorilor de credite să treacă la întocmirea fazelor ulterioare de proiectare aferente obiectivelor de investiţii şi lucrărilor de intervenţii, în lipsa avizării fazei anterioare de proiectare de către Consiliul tehnico-economic.  +  Secţiunea a 3-a Procedura de avizare a documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii noi şi/sau lucrărilor de intervenţii la construcţii existente  +  Articolul 15Procedura de avizare a documentaţiilor tehnico-economice presupune parcurgerea următoarelor etape: a) prezentarea de către responsabilii de lucrări din cadrul instituţiilor/structurilor din subordinea/coordonarea M.I.R.A. a punctului de vedere tehnic şi economic asupra documentaţiilor supuse avizării; b) verificarea de către membrii Consiliului tehnico-economic a dosarelor care cuprind lucrările supuse analizei; c) supunerea la vot a documentaţiei corespunzătoare fiecărui dosar; d) întocmirea procesului-verbal al şedinţei de către secretarul Consiliului tehnico-economic; e) întocmirea avizului tehnico-economic; f) întocmirea ordinului de aprobare, pentru investiţiile aflate în competenţa de aprobare a ordonatorului principal de credite.  +  Articolul 16Documentaţiile tehnico-economice analizate şi avizate de Consiliul tehnico-economic se referă la: a) obiectivele noi de investiţii; b) lucrările de intervenţii reprezentând lucrări la construcţii existente, inclusiv instalaţii aferente, asimilate obiectivelor de investiţii, care constau în: reparaţii capitale, transformări, modificări, modernizări, consolidări, reabilitări termice, precum şi lucrări de intervenţii pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acţiuni accidentale şi calamităţi naturale, efectuate în scopul asigurării cerinţelor esenţiale de calitate şi funcţionale ale construcţiilor, potrivit destinaţiei lor; c) actualizarea devizelor generale, potrivit art. 5 din anexa nr. 4 «Metodologie privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii» la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008, cu excepţia cazurilor în care actualizarea se face în baza indicilor preţurilor de consum lunari comunicaţi de Institutul Naţional de Statistică sau ca urmare a modificării TVA;----------Lit. c) a art. 16 a fost modificată de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 82 din 24 iulie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 3 august 2015. d) modificări de soluţii tehnico-economice.  +  Articolul 16^1Actualizarea devizului general la data încheierii contractului de achiziţie publică constituie etapă obligatorie în derularea investiţiei/lucrărilor de intervenţie.----------Art. 16^1 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 82 din 24 iulie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 3 august 2015.  +  Articolul 17Avizarea sau respingerea documentaţiei tehnico-economice se face prin votul majorităţii simple a membrilor prezenţi cu drept de vot.  +  Articolul 18Documentaţiile tehnico-economice respinse de la avizare se înapoiază beneficiarului/autorităţii contractante, prin grija Secretariatului, în termen de 15 zile calendaristice de la data şedinţei, comunicându-se totodată motivele care au stat la baza deciziei de respingere.  +  Secţiunea a 4-a Avizarea şi întocmirea ordinului de aprobare pentru obiectivele de investiţii noi şi/sau lucrările de intervenţii la construcţii existente  +  Articolul 19 (1) Consiliul tehnico-economic emite avizul care certifică necesitatea şi oportunitatea investiţiei noi şi/sau lucrărilor de intervenţie, în concordanţă cu cerinţele autorităţii contractante şi cu posibilităţile financiare preconizate. (2) Pentru investiţiile noi şi/sau lucrările de intervenţii aflate în competenţa de aprobare a ordonatorului principal de credite, odată cu avizul se emite şi ordinul de aprobare a indicatorilor tehnico-economici. Modelul ordinului de aprobare a indicatorilor tehnico-economici este prevăzut în anexa nr. 14. (3) Pentru investiţiile noi şi/sau lucrările de intervenţii aflate în competenţa de aprobare a celorlalţi ordonatori de credite, ordinul se emite de către aceştia.  +  Articolul 20Studiile de prefezabilitate, de fezabilitate, precum şi documentaţiile de avizare pentru lucrări de intervenţii la construcţii existente se întocmesc de către Grupul de proiectare din cadrul Direcţiei generale management logistic şi administrativ, denumit în continuare Grup. În cazul în care Grupul nu are capacitate de elaborare a documentaţiilor solicitate, beneficiarii pot contracta servicii de proiectare cu firme de specialitate, selectate prin proceduri de achiziţie publică, în condiţiile legii.  +  Articolul 21Studiile de prefezabilitate, de fezabilitate, precum şi documentaţiile de avizare pentru lucrări de intervenţii la construcţii existente, elaborate de firme de specialitate, se supun spre avizare Consiliului tehnico-economic numai după verificarea documentaţiilor de către Grup şi/sau de către serviciile de specialitate din cadrul Direcţiei generale pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei, după caz.  +  Articolul 22 (1) Prin grija Secretariatului, pe baza procesului-verbal al şedinţei de avizare, se întocmeşte avizul Consiliului tehnico-economic şi se prezintă spre semnare preşedintelui. Avizul cuprinde informaţii privind denumirea, codul şi indicatorii tehnico-economici ai investiţiei, conform modelului prevăzut în anexa nr. 15.----------Alin. (1) al art. 22 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 82 din 24 iulie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 3 august 2015. (2) Avizele se numerotează şi se înregistrează într-un registru special care se păstrează la Secretariat.  +  Articolul 23 (1) Avizele eliberate de Consiliul tehnico-economic sunt valabile până la finalizarea obiectivelor de investiţii. (2) Documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii noi şi/sau lucrărilor de intervenţii pentru care, în termen de 4 ani de la data eliberării avizului, nu s-a efectuat nicio cheltuială dintre cele cuprinse în devizul general aprobat fac obiectul unei noi proceduri de avizare, în conformitate cu prevederile art. 15.----------Alin. (2) al art. 23 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 82 din 24 iulie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 3 august 2015.  +  Capitolul V Dispoziţii finale  +  Articolul 24Anexele nr. 1-15 fac parte integrantă din prezentul ordin.----------Art. 24 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 82 din 24 iulie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 3 august 2015.  +  Articolul 25Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul internelor şi reformei administrative,Cristian DavidBucureşti, 1 septembrie 2008.Nr. 597.  +  Anexa 1DEFINIŢIIale unor termeni şi expresii a) Analiză cost-beneficiu - instrumentul de evaluare a avantajelor investiţiilor din punctul de vedere al tuturor grupurilor de factori interesaţi, pe baza valorilor monetare atribuite tuturor consecinţelor pozitive şi negative ale investiţiei. b) Documentaţie de avizare pentru lucrări de intervenţii - documentaţia tehnico-economică similară studiului de fezabilitate, elaborată pe baza concluziilor raportului de expertiză tehnică şi, după caz, ale raportului de audit energetic, pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii la construcţii existente. c) Investiţie publică majoră - investiţia publică al cărei cost total depăşeşte echivalentul a 25 milioane euro, în cazul investiţiilor promovate în domeniul protecţiei mediului, sau echivalentul a 50 milioane euro, în cazul investiţiilor promovate în alte domenii. d) Lucrări de intervenţii - lucrările la construcţii existente, inclusiv instalaţiile aferente, asimilate obiectivelor de investiţii, care constau în: reparaţii capitale, transformări, modificări, modernizări, consolidări, reabilitări termice, precum şi lucrări de intervenţii pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acţiuni accidentale şi calamităţi naturale, efectuate în scopul asigurării cerinţelor esenţiale de calitate şi funcţionale ale construcţiilor, potrivit destinaţiei lor. e) Studiu de fezabilitate - documentaţia tehnico-economică prin care se stabilesc principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii, pe baza necesităţii şi oportunităţii realizării acestuia, şi care cuprinde soluţiile funcţionale, tehnologice, constructive şi economice ce urmează a fi supuse aprobării. f) Studiu de prefezabilitate - documentaţia tehnico-economică prin care se fundamentează necesitatea şi oportunitatea investiţiei pe bază de date tehnice şi economice. g) Ordonatori de credite:1. Ordonatorii principali de credite sunt miniştrii, conducătorii celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, conducătorii altor autorităţi publice şi conducătorii instituţiilor publice autonome. Ordonatorii principali de credite pot delega această calitate înlocuitorilor de drept, secretarilor generali sau altor persoane împuternicite în acest scop. Prin actul de delegare ordonatorii principali de credite vor preciza limitele şi condiţiile delegării. În cazurile prevăzute de legi speciale ordonatorii principali de credite sunt secretarii generali sau persoanele desemnate prin aceste legi.2. Ordonatorii secundari sau terţiari de credite, după caz, sunt conducătorii instituţiilor publice cu personalitate juridică din subordinea ordonatorilor principali de credite.  +  Anexa 2COMPONENŢAConsiliului tehnico-economic    I. Preşedinte - secretarul general al Ministerului Internelor şi                         Reformei Administrative    II. Vicepreşedinte - directorul general al Direcţiei generale management                         logistic şi administrativ    III. Membri: 1. directorul general adjunct al Direcţiei generale                         management logistic şi administrativ, care coordonează                         activitatea de patrimoniu imobiliar, investiţii şi                         proiectare pentru construcţii;                         2. abrogat;                         3. abrogat;                         4. directorul general al Direcţiei generale financiare;                         5. directorul general al Direcţiei generale de                         informaţii şi protecţie internă;                         6. directorul general al Direcţiei generale medicale;                         7. directorul general al Direcţiei generale pentru                         comunicaţii şi tehnologia informaţiei;                         8. directorul general al Direcţiei generale management                         operaţional;                         9. directorul Direcţiei pentru serviciile publice                         deconcentrate;                         10. şeful Serviciului management patrimoniu                         imobiliar - Direcţia generală management logistic şi                         administrativ;                         11. şeful Compartimentului programe investiţii                         publice - Direcţia generală management logistic şi                         administrativ;                         12. şeful Serviciului controlul calităţii în                         construcţii - Direcţia generală management logistic                         şi administrativ;                         13. şeful Serviciului logistic pentru tehnologia                         informaţiei şi comunicaţii - Direcţia generală pentru                         comunicaţii şi tehnologia informaţiei.    IV. Secretar - şeful Grupului de proiectare - Direcţia generală                         management logistic şi administrativ----------Subpct. 2 şi 3 ale pct. III din anexa 2 au fost abrogate de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 82 din 24 iulie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 3 august 2015.  +  Anexa 3COMPONENŢABiroului Consiliului tehnico-economic    I. Preşedinte - secretarul general al Ministerului Internelor şi                         Reformei Administrative    II. Vicepreşedinte - directorul general al Direcţiei generale management                         logistic şi administrativ    III. Membri: 1. directorul general adjunct al Direcţiei generale                         management logistic şi administrativ, care coordonează                         activitatea de patrimoniu imobiliar, investiţii şi                         proiectare pentru construcţii;                         2. abrogat;                         3. directorul general al Direcţiei generale financiare;                         4. directorul general al Direcţiei generale pentru                         comunicaţii şi tehnologia informaţiei;                         5. directorul general al Direcţiei generale management                         operaţional;                         6. directorul Direcţiei pentru serviciile publice                         deconcentrate;                         7. şeful Serviciului management patrimoniu imobiliar                         - Direcţia generală management logistic şi                         administrativ;                         8. şeful Compartimentului programe investiţii                         publice - Direcţia generală management logistic şi                         administrativ;                         9. şeful Serviciului controlul calităţii în                         construcţii - Direcţia generală management logistic                         şi administrativ.    IV. Secretar - şeful Grupului de proiectare - Direcţia generală                         management logistic şi administrativ----------Subpct. 2 al pct. III din anexa 3 a fost abrogat de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 82 din 24 iulie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 3 august 2015.  +  Anexa 4CONŢINUTUL-CADRUal studiului de prefezabilitateA. PIESE SCRISEI. Date generale:1. denumirea obiectivului de investiţii;2. amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul);3. titularul investiţiei;4. beneficiarul investiţiei;5. elaboratorul studiului.II. Necesitatea şi oportunitatea investiţiei1. Necesitatea investiţiei: a) scurtă prezentare privind situaţia existentă, din care să rezulte necesitatea investiţiei; b) tabele, hărţi, grafice, planşe desenate, fotografii etc., care să expliciteze situaţia existentă şi necesitatea investiţiei; c) deficienţele majore ale situaţiei actuale privind necesarul de dezvoltare a zonei; d) prognoze pe termen mediu şi lung.2. Oportunitatea investiţiei: a) încadrarea obiectivului în politicile de investiţii generale, sectoriale sau regionale; b) actele legislative care reglementează domeniul investiţiei, după caz; c) acorduri internaţionale ale statului care obligă partea română la realizarea investiţiei, după caz.III. Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiţii pot fi atinse:1. scenarii propuse - minimum două;2. scenariul recomandat de către elaborator;3. avantajele scenariului recomandat.IV. Date privind amplasamentul şi terenul pe care urmează să se amplaseze obiectivul de investiţieInformaţii despre terenul din amplasament:1. situaţia juridică privind proprietatea asupra terenului care urmează a fi ocupat - definitiv şi/sau temporar - de obiectivul de investiţii;2. suprafaţa estimată a terenului;3. caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament determinate în baza studiului geotehnic realizat special pentru obiectivul de investiţie privind: a) zona seismică de calcul şi perioada de colţ; b) datele preliminare asupra naturii terenului de fundare şi presiunea convenţională; c) nivelul maxim al apelor freatice;4. studiile topografice preliminare;5. datele climatice ale zonei în care este situat amplasamentul.V. Costul estimativ al investiţiei1. Cheltuieli pentru elaborarea documentaţiei tehnico-economice: a) cheltuieli pentru elaborarea documentaţiilor de proiectare: studiu de prefezabilitate, studiu de fezabilitate, expertiză tehnică, proiect tehnic şi detalii de execuţie, după caz; b) cheltuieli pentru activitatea de consultanţă şi asistenţă tehnică; c) cheltuieli pentru obţinerea avizelor şi acordurilor de principiu necesare elaborării studiului de prefezabilitate; d) cheltuieli pentru pregătirea documentelor privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de lucrări şi a contractului de servicii de proiectare, urbanism, inginerie, alte servicii tehnice, conform prevederilor legale, cum ar fi instrucţiuni pentru ofertanţi, publicitate, onorarii şi cheltuieli de deplasare etc.2. Valoarea totală estimată a investiţiei.VI. Avize şi acorduri de principiu, după cazB. PIESE DESENATE:1. plan de amplasare în zonă (1:25.000 - 1:5.000);2. plan general (1:2.000 - 1:500 sau, după caz, la alte scări grafice, în funcţie de necesităţile de redactare).  +  Anexa 5CONŢINUTUL-CADRUal studiului de fezabilitateA. PIESE SCRISEI. Date generale:1. denumirea obiectivului de investiţii;2. amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul);3. titularul investiţiei;4. beneficiarul investiţiei;5. elaboratorul studiului.II. Informaţii generale privind proiectul:1. situaţia actuală şi informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului;2. descrierea investiţiei: a) concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investiţii pe termen lung, în cazul în care au fost elaborate în prealabil, privind situaţia actuală, necesitatea şi oportunitatea promovării investiţiei, precum şi scenariul tehnico-economic selectat; b) scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiţii pot fi atinse, în cazul în care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investiţii pe termen lung, respectiv:- scenarii propuse - minimum două;- scenariul recomandat de către elaborator;- avantajele scenariului recomandat; c) descrierea constructivă, funcţională şi tehnologică, după caz;3. date tehnice ale investiţiei: a) zona şi amplasamentul; b) statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat, care include atât categoriile de folosinţă ale terenului, cât şi amplasarea în intravilan şi/sau extravilan; c) situaţia ocupărilor definitive de teren: suprafaţa totală, reprezentând terenuri din intravilan/extravilan; situaţia ocupării definitive de teren priveşte, în principal, identificarea proprietarilor, precum şi a suprafeţelor de terenuri aparţinând acestora, afectate de investiţie; d) studii de teren:- studii topografice cuprinzând planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere în sistem de referinţă naţional;- studiu geotehnic cuprinzând planuri cu amplasamentul forajelor, fişe complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare şi consolidări;- alte studii de specialitate necesare, după caz; e) caracteristicile principale ale construcţiilor din cadrul obiectivului de investiţii, specifice domeniului de activitate, şi variantele constructive de realizare a investiţiei, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare; f) situaţia existentă a utilităţilor şi analiza de consum:- necesarul de utilităţi pentru varianta propusă pentru promovare;- soluţii tehnice de asigurare cu utilităţi; g) concluziile evaluării impactului asupra mediului;4. durata de realizare şi etapele principale; graficul de realizare a investiţiei.III. Costurile estimative ale investiţiei:1. valoarea totală, cu detalierea pe structura devizului general;Costurile estimative ale investiţiei se evaluează de către proiectanţii de specialitate pe baza soluţiilor impuse prin tema de proiectare şi se prezintă detaliat pe structura devizului general.Cheltuielile se estimează pe obiecte de construcţie, iar delimitarea obiectelor se face de către proiectant.Cheltuielile aferente fiecărei construcţii sunt estimate prin devizul pe obiect. Acestea vor avea la bază evaluări ale categoriilor de lucrări pe unitatea de măsură. Evaluările categoriilor de lucrări vor fi realizate de către colectivele de specialitate pe fiecare tip de lucrare, adaptate la natura lucrărilor şi la tehnologia de execuţie.----------Subpct. 1 al pct. III din anexa 5 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 82 din 24 iulie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 3 august 2015.2. eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiţiei.IV. Analiza cost-beneficiu:1. Identificarea investiţiei şi definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referinţăOdată ce a fost identificată nevoia unei investiţii sau o problemă care necesită rezolvare prin realizarea unei investiţii, obiectivele generale şi specifice ale acesteia se definesc astfel încât să existe coerenţă cu obiectivele politicilor de investiţii naţionale, sectoriale, regionale şi/sau locale relevante, inclusiv măsura în care obiectivele specifice ale investiţiei propuse contribuie la atingerea rezultatelor acestor politici.Perioada de referinţă se referă la numărul maxim de ani pentru care se realizează previziuni în cadrul analizei cost-beneficiu.Previziunile se realizează pentru o perioadă apropiată de viaţa economică a investiţiei, dar suficient de îndelungată pentru a permite manifestarea impactului pe termen mediu şi lung al acesteia.Perioada de referinţă pe sector    Sector Perioada de referinţă (ani)    Energie 15-25    Apă şi mediu 30    Căi ferate 30    Porturi şi aeroporturi 30    Drumuri 25-30    Industrie 10    Alte servicii 152. Analiza opţiunilorAnaliza opţiunilor se realizează parcurgând următoarele etape:- stabilirea unei liste lungi de alternative care fac posibilă atingerea obiectivelor specifice;- analizarea listei lungi în funcţie de o serie de criterii calitative, care se stabilesc pe baza orientărilor politicilor de investiţii şi/sau a consideraţiilor tehnice, şi stabilirea unei liste scurte de alternative potrivite şi fezabile;- ierarhizarea alternativelor din lista scurtă, utilizând analiza economică sau metodologia celui mai scăzut cost.Metodologia recomandată pentru selectarea alternativei preferate este detaliată la pct. 3-6. În cazul în care în cadrul analizei opţiunilor se utilizează metodologia celui mai scăzut cost, trebuie realizaţi următorii paşi adiţionali:- analizarea faptului dacă alternativele diferă între ele în ceea ce priveşte impactul extern posibil asupra societăţii (de exemplu, perturbarea traficului la reabilitarea drumurilor);- dacă sunt identificate diferenţe ale impactului extern al alternativelor, se ajustează metodologia celui mai scăzut cost pentru a încorpora externalităţile identificate.Pentru a stabili o ierarhie finală a alternativelor, impactul extern identificat trebuie monetizat.Analiza opţiunilor astfel realizată asigură atingerea obiectivelor stabilite la un cost total minim pentru societate.3. Analiza financiarăObiectivul analizei financiare este de a calcula performanţa şi sustenabilitatea financiară a investiţiei propuse pe parcursul perioadei de referinţă, cu scopul de a stabili cea mai potrivită structură de finanţare a acesteia.(i) Analiza financiară trebuie să parcurgă următoarele etape:1. estimarea veniturilor şi costurilor investiţiei, precum şi a implicaţiilor acestora din punctul de vedere al fluxului de numerar;2. definirea structurii de finanţare a investiţiei şi profitabilitatea sa financiară;3. verificarea capacităţii fluxului de numerar proiectat pentru a se asigura funcţionarea adecvată a investiţiei şi îndeplinirea obligaţiilor.(ii) Determinarea performanţei şi sustenabilităţii financiare se realizează prin calcularea indicatorilor de performanţă financiară, după cum urmează:1. valoarea financiară actuală netă;2. rata internă de rentabilitate financiară;3. raportul cost/beneficiu;4. fluxul de numerar cumulat.4. Analiza economicăObiectivul analizei economice este de a demonstra că investiţia are o contribuţie pozitivă netă pentru societate şi, în consecinţă, aceasta merită să fie finanţată din fonduri publice.Pentru alternativa selectată, beneficiile investiţiei trebuie să depăşească costurile acesteia şi, mai specific, valoarea actualizată a beneficiilor sale economice trebuie să depăşească valoarea actualizată a costurilor economice.Punctul de start în analiza economică este fluxul de numerar calculat pentru analiza financiară, la care sunt introduse două tipuri de corecţii: a) corecţia fiscală şi corecţia economică a preţurilor; şi b) monetizarea externalităţilor.Aceste corecţii se reflectă în fluxurile economice de numerar.Fluxul costurilor şi beneficiilor economice va fi actualizat şi se vor determina indicatorii de performanţă economică pentru investiţie: a) valoarea economică actuală netă; b) rata internă de rentabilitate economică; c) raportul cost/beneficiu.5. Analiza de senzitivitateAnaliza de senzitivitate are ca obiectiv identificarea variabilelor critice şi impactul potenţial asupra modificării indicatorilor de performanţă financiară şi economică.Indicatorii de performanţă financiară şi economică relevanţi sunt rata internă de rentabilitate financiară a investiţiei şi valoarea financiară actuală netă. În cazul investiţiilor publice majore, analizele trebuie să aibă în vedere şi rata internă a rentabilităţii economice şi valoarea economică actuală netă.Pentru realizarea analizei de senzitivitate se parcurg paşii următori: a) identificarea variabilelor care sunt considerate critice pentru durabilitatea beneficiilor proiectului. Acest lucru se realizează prin modificarea procentuală a unui set de variabile ale investiţiei şi apoi prin calcularea valorii indicatorilor de performanţă financiară şi economică; b) calculul "valorilor de comutare*1) pentru variabilele critice identificate. Notă

  ──────────

  *1) Modificarea procentuală a variabilei critice identificate care determină ca valoarea indicatorului de performanţă analizat (valoarea financiară actuală netă sau valoarea economică actuală netă) să fie egală cu zero.

  ──────────
  6. Analiza de riscAnaliza de risc vizează estimarea distribuţiei de probabilitate a modificărilor indicatorilor de performanţă financiară şi economică. Rezultatele analizei de risc se pot exprima ca medie estimată şi deviaţie standard a acestor indicatori.V. Sursele de finanţare a investiţieiSursele de finanţare a investiţiilor se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare şi constau din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile şi alte surse legal constituite.VI. Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei:1. număr de locuri de muncă create în faza de execuţie;2. număr de locuri de muncă create în faza de operare.VII. Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei:1. valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei)(în preţuri - luna, anul, 1 euro = ....... lei),din care: construcţii-montaj (C+M);2. eşalonarea investiţiei (INV/C+M):- anul I;- anul II;...............;3. durata de realizare (luni);4. capacităţi (în unităţi fizice şi valorice);5. alţi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiţia, după caz.VIII. Avize şi acorduri de principiu:1. avizul beneficiarului de investiţie privind necesitatea şi oportunitatea investiţiei;2. certificatul de urbanism;3. avize de principiu privind asigurarea utilităţilor (energie termică şi electrică, gaz metan, apă-canal, elecomunicaţii etc.);4. declaraţia autorităţii pentru protecţia mediului;5. alte avize şi acorduri de principiu specifice.B. PIESE DESENATE:1. plan de amplasare în zonă (1:25.000 - 1:5.000);2. plan general (1: 2.000 - 1:500 sau, după caz, la alte scări grafice, în funcţie de necesităţile de redactare);3. planuri şi secţiuni generale de arhitectură, rezistenţă, instalaţii, inclusiv planuri de coordonare a tuturor specialităţilor ce concură la realizarea proiectului;4. planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, după caz.
   +  Anexa 6CONŢINUTUL-CADRUal documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţiila construcţii existenteA. PIESE SCRISEI. Date generale:1. denumirea obiectivului de investiţii;2. amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul sau alte date de identificare);3. titularul investiţiei;4. beneficiarul investiţiei;5. elaboratorul documentaţiei.II. Descrierea investiţiei:1. situaţia existentă a obiectivului de investiţii: a) starea tehnică din punctul de vedere al asigurării cerinţelor esenţiale de calitate în construcţii, potrivit legii; b) valoarea de inventar a construcţiei; c) actul doveditor al forţei majore, după caz;2. concluziile raportului de expertiză tehnică/audit energetic: a) prezentarea a cel puţin două opţiuni; b) recomandarea expertului/auditorului energetic asupra soluţiei optime din punctul de vedere tehnic şi economic de dezvoltare în cadrul documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii*). Notă

  ──────────

  *) Pentru lucrări de intervenţii de complexitate redusă care se execută la construcţii existente, cu excepţia intervenţiilor la elementele structurale, raportul de expertiză tehnică poate fi elaborat prin metoda evaluării calitative, care constă, în principal, în examinarea construcţiei la faţa locului, în ansamblu şi în detaliu, şi în analiza proiectului tehnic al construcţiei, după caz, a releveelor de degradări şi avarii, precum şi a datelor referitoare la condiţii de execuţie, exploatare şi comportare în timp a construcţiei.

  Cheltuielile de investiţii aferente lucrărilor de intervenţii se aprobă de către ordonatorul principal de credite, conform prevederilor art. 46 alin. (3) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare.

  ──────────
  III. Date tehnice ale investiţiei:1. descrierea lucrărilor de bază şi a celor rezultate ca necesare de efectuat în urma realizării lucrărilor de bază;2. descrierea, după caz, a lucrărilor de modernizare efectuate în spaţiile consolidate/reabilitate/reparate;3. consumuri de utilităţi: a) necesarul de utilităţi rezultate, după caz, în situaţia executării unor lucrări de modernizare; b) estimări privind depăşirea consumurilor iniţiale de utilităţi.IV. Durata de realizare şi etapele principale:- graficul de realizare a investiţieiV. Costurile estimative ale investiţiei:1. valoarea totală, cu detalierea pe structura devizului general;2. eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiţiei.VI. Indicatori de apreciere a eficienţei economice:- analiza comparativă a costului realizării lucrărilor de intervenţii faţă de valoarea de inventar a construcţiei.VII. Sursele de finanţare a investiţieiSursele de finanţare a investiţiei se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare şi constau în fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile şi alte surse legal constituite.VIII. Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei:1. număr de locuri de muncă create în faza de execuţie;2. număr de locuri de muncă create în faza de operare.IX. Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei:1. valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei)(în preţuri - luna, anul, 1 euro =..... lei),din care:- construcţii-montaj (C+M);2. eşalonarea investiţiei (INV/C+M):- anul I;- anul II;.................;3. durata de realizare (luni);4. capacităţi (în unităţi fizice şi valorice);5. alţi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiţia, după caz.X. Avize şi acorduri de principiu:1. certificatul de urbanism;2. avize de principiu privind asigurarea utilităţilor (energie termică şi electrică, gaz metan, apă-canal, telecomunicaţii etc.);3. declaraţia autorităţii pentru protecţia mediului;4. alte avize şi acorduri de principiu specifice tipului de intervenţie.B. PIESE DESENATE:1. plan de amplasare în zonă (1:25.000-1:5.000);2. plan general (1:2.000-1:500 sau alte scări grafice în funcţie de necesităţile concrete de redactare);3. planuri şi secţiuni generale de arhitectură, rezistenţă, instalaţii, inclusiv planuri de coordonare a tuturor specialităţilor ce concură la realizarea proiectului;4. planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, după caz.
   +  Anexa 7CONŢINUTUL-CADRUal proiectului tehnicA. PIESE SCRISE1. Date generale:- denumirea obiectivului de investiţii;- amplasamentul (judeţul, localitatea, adresa poştală şi/sau alte date de identificare);- titularul investiţiei;- beneficiarul investiţiei;- elaboratorul proiectului.2. Descrierea generală a lucrărilor2.1. În cadrul secţiunii "Descrierea lucrărilor" care fac obiectul proiectului tehnic se vor face referiri asupra următoarelor elemente: a) amplasamentul; b) topografia; c) clima şi fenomenele naturale specifice zonei; d) geologia, seismicitatea; e) prezentarea proiectului pe specialităţi; f) devierile şi protejările de utilităţi afectate; g) sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon şi altele asemenea pentru lucrări definitive şi provizorii; h) căile de acces permanente, căile de comunicaţii şi altele asemenea; i) trasarea lucrărilor; j) antemăsurătoarea.2.2. Memorii tehnice pe specialităţi3. Caietele de sarciniCaietele de sarcini sunt documentele care reglementează nivelul de performanţă al lucrărilor, precum şi cerinţele, condiţiile tehnice şi tehnologice, condiţiile de calitate pentru produsele care urmează a fi încorporate în lucrare, testele, inclusiv cele tehnologice, încercările, nivelurile de toleranţe şi altele de aceeaşi natură, care să garanteze îndeplinirea exigenţelor de calitate şi performanţă solicitate.Caietele de sarcini se elaborează de către proiectant pe specialităţi, prin dezvoltarea elementelor tehnice cuprinse în planşe, şi nu trebuie să fie restrictive.3.1. Rolul şi scopul caietelor de sarcini: a) caietele de sarcini fac parte integrantă din proiectul tehnic; b) caietele de sarcini reprezintă descrierea elementelor tehnice şi calitative menţionate în planşe şi prezintă informaţii, precizări şi prescripţii complementare planşelor; c) planşele, breviarele de calcul şi caietele de sarcini sunt complementare; notele explicative înscrise în planşe sunt scurte şi cu caracter general, vizând în special explicitarea desenelor; d) caietele de sarcini detaliază notele şi cuprind caracteristicile şi calităţile materialelor folosite, testele şi probele acestora, descriu lucrările care se execută, calitatea, modul de realizare, testele, verificările şi probele acestor lucrări, ordinea de execuţie şi de montaj şi aspectul final; e) caietele de sarcini împreună cu planşele trebuie să fie astfel concepute încât, pe baza lor, să se poată determina cantităţile de lucrări, costurile lucrărilor şi utilajelor, forţa de muncă şi dotarea necesare execuţiei lucrărilor; f) elaborarea caietelor de sarcini se face de către proiectanţi - arhitecţi şi ingineri specialişti - pentru fiecare categorie de lucrare; g) caietele de sarcini stabilesc responsabilităţile pentru calităţile materialelor şi ale lucrărilor şi responsabilităţile pentru teste, verificări, probe; h) redactarea caietelor de sarcini trebuie să fie concisă şi sistematizată; i) caietele de sarcini prevăd modul de urmărire a comportării în timp a investiţiei; j) caietele de sarcini prevăd măsurile şi acţiunile de demontare/demolare (inclusiv reintegrarea în mediul natural a deşeurilor) după expirarea perioadei de viaţă (postutilizarea).3.2. Tipuri de caiete de sarcini3.2.1. În funcţie de destinaţie, caietele de sarcini pot fi: a) caiete de sarcini pentru execuţia lucrărilor; b) caiete de sarcini pentru furnizori de materiale, semifabricate, utilaje, echipamente tehnologice şi confecţii diverse; c) caiete de sarcini pentru recepţii, teste, probe, verificări şi puneri în funcţiune; d) caiete de sarcini pentru urmărirea comportării în timp a construcţiilor şi conţinutul cărţii tehnice.3.2.2. În funcţie de categoria de importanţă a obiectivului de investiţii, caietele de sarcini pot fi: a) caiete de sarcini generale, care se referă la lucrări curente în domeniul construcţiilor şi care se elaborează pentru toate obiectivele de investiţii; b) caiete de sarcini speciale, care se referă la lucrări specifice şi care se elaborează independent pentru fiecare lucrare.3.3. Conţinutul caietelor de sarciniCaietele de sarcini trebuie să cuprindă: a) breviarele de calcul, care reprezintă documentele justificative pentru dimensionarea elementelor de construcţii şi de instalaţii şi se elaborează pentru fiecare element de construcţie în parte. Breviarele de calcul, prezentate sintetic, vor preciza încărcările şi ipotezele de calcul, precum şi tipurile de programe utilizate; b) nominalizarea planşelor care guvernează lucrarea; c) proprietăţile fizice, chimice, de aspect, de calitate, toleranţe, probe, teste şi altele asemenea, pentru materialele componente ale lucrării, cu indicarea standardelor; d) dimensiunea, forma, aspectul şi descrierea execuţiei lucrării; e) ordinea de execuţie, probe, teste, verificări ale lucrării; f) standardele, normativele şi alte prescripţii care trebuie respectate la materiale, utilaje, confecţii, execuţie, montaj, probe, teste, verificări; g) condiţiile de recepţie, măsurători, aspect, culori, toleranţe şi altele asemenea.4. Listele cu cantităţile de lucrăriAcest capitol cuprinde toate elementele necesare cuantificării valorice a lucrărilor şi conţine: a) centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv (formularul F1); b) centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte (formularul F2); c) listele cu cantităţile de lucrări pe categorii de lucrări (formularul F3); d) listele cu cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotări (formularul F4); e) fişele tehnice ale utilajelor şi echipamentelor tehnologice (formularul F5); f) listele cu cantităţi de lucrări pentru construcţii provizorii OS (organizare de şantier) (Se poate utiliza formularul F3.).NOTĂ:Formularele F1-F5 sunt cele prevăzute în anexa nr. 1 la Instrucţiunile de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 863/2008.Formularele F1-F5, completate cu preţuri unitare şi valori, devin formulare pentru devizul ofertei şi vor fi utilizate pentru întocmirea situaţiilor de lucrări executate, în vederea decontării.5. Graficul general de realizare a investiţiei publice (formularul F6)Graficul general de realizare a investiţiei publice reprezintă eşalonarea fizică a lucrărilor de investiţii/intervenţii.B. PIESE DESENATEPiesele desenate sunt documentele principale ale proiectului tehnic pe baza cărora se elaborează părţile scrise ale acestuia, cuprinzând toate informaţiile necesare elaborării caietelor de sarcini, şi care, de regulă, se compun din:1. Planşe generaleSunt planşe informative de ansamblu şi cuprind:- planşa de încadrare în zonă;- planşele de amplasare a reperelor de nivelment şi planimetrice;- planşele topografice principale;- planşele de amplasare a forajelor şi profilurilor geotehnice, cu înscrierea condiţiilor şi a recomandărilor privind lucrările de fundare;- planşele principale de amplasare a obiectelor, cu înscrierea cotelor de nivel, a distanţelor de amplasare, orientărilor, coordonatelor, axelor, reperelor de nivelment şi planimetrice, a cotei ± 0,00, a cotelor trotuarelor, a cotelor şi distanţelor principale de amplasare a drumurilor, trotuarelor, aleilor pietonale, platformelor şi altele asemenea;- planşele principale privind sistematizarea pe verticală a terenului, cu înscrierea volumelor de terasamente, săpături-umpluturi, depozite de pământ, volumului pământului transportat (excedent şi deficit), a lucrărilor privind stratul vegetal, a precizărilor privind utilajele şi echipamentele de lucru, precum şi a altor informaţii şi elemente tehnice şi tehnologice;- planşele principale privind construcţiile subterane, cuprinzând amplasarea lor, secţiuni, profiluri longitudinale/transversale, dimensiuni, cote de nivel, cofraj şi armare, ariile şi marca secţiunilor din oţel, marca betoanelor, protecţii şi izolaţii hidrofuge, protecţii împotriva agresivităţii solului, a coroziunii şi altele asemenea;- planşele de amplasare a reperelor fixe şi mobile de trasare.2. Planşele principale ale obiectelorSunt planşe cu caracter tehnic, care definesc şi explicitează toate elementele construcţiei.Se recomandă ca fiecare obiect subteran/suprateran să fie identificat prin număr/cod şi denumire proprii.Planşele principale se elaborează pe obiecte şi, în general, cuprind:2.1. Planşe de arhitecturăDefinesc şi explicitează toate elementele de arhitectură ale fiecărui obiect, inclusiv cote, dimensiuni, distanţe, funcţiuni, arii, precizări privind finisajele şi calitatea acestora şi alte informaţii de această natură.2.2. Planşe de structurăDefinesc şi explicitează pentru fiecare obiect alcătuirea şi execuţia structurii de rezistenţă, cu toate caracteristicile acesteia, şi cuprind:- planurile infrastructurii şi secţiunile caracteristice cotate;- planurile suprastructurii şi secţiunile caracteristice cotate;- descrierea soluţiilor constructive, descrierea ordinii tehnologice de execuţie şi montaj (numai în situaţiile speciale în care aceasta este obligatorie), recomandări privind transportul, manipularea, depozitarea şi montajul.2.3. Planşe de instalaţiiDefinesc şi explicitează pentru fiecare obiect amplasarea, alcătuirea şi execuţia instalaţiilor, inclusiv cote, dimensiuni, toleranţe şi altele asemenea.2.4. Planşe de utilaje şi echipamente tehnologice Cuprind, în principal, planşele principale de tehnologie şi montaj, secţiuni, vederi, detalii, inclusiv cote, dimensiuni, toleranţe, detalii de montaj, şi anume:- planşe de ansamblu;- scheme ale fluxului tehnologic;- scheme cinematice, cu indicarea principalilor parametri;- scheme ale instalaţiilor hidraulice, pneumatice, electrice, de automatizare, comunicaţii, reţele de combustibil, apă, iluminat şi altele asemenea, precum şi ale instalaţiilor tehnologice;- planşe de montaj, cu indicarea geometriilor, dimensiunilor de amplasare, prestaţiilor, sarcinilor şi a altor informaţii de aceeaşi natură, inclusiv a schemelor tehnologice de montaj;- diagrame, nomograme, calcule inginereşti, tehnologice şi de montaj, inclusiv materialul grafic necesar punerii în funcţiune şi exploatării;- liste cu utilaje şi echipamente din componenţa planşelor tehnologice, inclusiv fişe cuprinzând parametrii, performanţele şi caracteristicile acestora.2.5. Planşe de dotăriCuprind planşe de amplasare şi montaj, inclusiv cote, dimensiuni, secţiuni, vederi, tablouri de dotări şi altele asemenea, pentru:- piese de mobilier;- elemente de inventar gospodăresc;- dotări PSI;- dotări necesare securităţii muncii;- alte dotări necesare în funcţie de specific.NOTĂ:La elaborarea proiectelor, materialele, confecţiile, utilajele tehnologice şi echipamentele vor fi definite prin parametri, performanţe şi caracteristici.Este interzis a se face referiri sau trimiteri la mărci de fabrică, producători ori comercianţi sau la alte asemenea recomandări ori precizări care să indice preferinţe sau să restrângă concurenţa.Caracteristicile tehnice şi parametrii funcţionali vor fi prezentaţi în cadrul unor limite (pe cât posibil) rezultate din breviarele de calcul şi nu vor fi daţi în mod determinist, în scopul de a favoriza un anumit furnizor (producător sau comerciant).  +  Anexa 8METODOLOGIEprivind elaborarea devizului general pentru obiectivede investiţii şi lucrări de intervenţiiA. Prevederi generale  +  Articolul 1Devizul general este documentaţia economică prin care se stabileşte valoarea totală estimativă a cheltuielilor necesare realizării obiectivelor de investiţii sau a cheltuielilor asimilate investiţiilor, necesare realizării lucrărilor de intervenţii la construcţii şi instalaţii, în faza de proiectare - studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii.  +  Articolul 2Devizul general se structurează pe capitole şi subcapitole de cheltuieli.  +  Articolul 3În cadrul fiecărui capitol/subcapitol de cheltuieli se înscriu obiectele de investiţie (la cap. 4 şi, după caz, cap./subcap. 1.2, 1.3, 2, 3.1, 5.1), iar la celelalte capitole/subcapitole se înscrie natura cheltuielilor.  +  Articolul 4Compensarea cheltuielilor între capitolele/subcapitolele de cheltuieli cuprinse în devizul general, pe parcursul derulării investiţiei, în cadrul aceleiaşi valori totale, se face prin actualizarea devizului general, prin grija beneficiarului.  +  Articolul 5Devizul general întocmit la faza de proiectare - studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii se actualizează prin grija beneficiarului ori de câte ori este necesar, dar de regulă în următoarele situaţii: a) la data supunerii spre aprobare a studiului de fezabilitate/documentaţiei de fezabilitate; b) la data solicitării autorizaţiei de construire; c) la data organizării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică pentru execuţia de lucrări; d) după încheierea contractelor de achiziţie, rezultând valoarea de finanţare a obiectivului de investiţie/lucrărilor de intervenţii; e) la data întocmirii sau modificării de către ordonatorul principal de credite, potrivit legii, a listei obiectivelor de investiţii, anexă la bugetul de stat sau la bugetul local, atât pentru obiective de investiţii noi, cât şi în continuare; f) la data de 31 decembrie a anului precedent, pe baza indicilor preţurilor de consum lunari (total), comunicaţi de Institutul Naţional de Statistică.  +  Articolul 6 (1) Valoarea actualizată a obiectivelor de investiţii se aprobă de ordonatorul principal de credite, potrivit prevederilor legale în vigoare. (2) Valoarea actualizată se compune din cheltuielile legal efectuate până la data actualizării, conform evidenţelor contabile, la care se adaugă valoarea restului de executat multiplicat cu indicele de preţuri lunar (total) comunicat de Institutul Naţional de Statistică, calculat între data întocmirii devizului general şi data actualizării.----------Alin. (2) al art. 6 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 82 din 24 iulie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 3 august 2015.  +  Articolul 7 (1) Elaborarea devizului general se face conform precizărilor prezentate la lit. B. (2) Structura devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii este prezentată în anexa nr. 9 la ordin.B. Structura devizului general pe capitole de cheltuieli  +  Articolul 8În capitolele/subcapitolele devizului general prevăzut în anexa nr. 9 din prezentul ordin se cuprind următoarele cheltuieli:  +  Capitolul 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului1.1. Obţinerea terenuluiSe includ cheltuielile efectuate pentru cumpărarea de terenuri, plata concesiunii (redevenţei) pe durata realizării lucrărilor, exproprieri, despăgubiri, schimbarea regimului juridic al terenului, scoaterea temporară sau definitivă din circuitul agricol, precum şi alte cheltuieli de aceeaşi natură.1.2. Amenajarea terenuluiSe includ cheltuielile efectuate la începutul lucrărilor pentru pregătirea amplasamentului, care constă în demolări, demontări, dezafectări, defrişări, evacuări de materiale rezultate, devieri de reţele de utilităţi din amplasament, sistematizări pe verticală, drenaje, epuismente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiţia de bază), devieri de cursuri de apă, strămutări de localităţi sau monumente istorice etc.1.3. Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţialăSe includ cheltuielile efectuate pentru lucrări şi acţiuni de protecţie a mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor, precum plantare de copaci, reamenajarea spaţiilor verzi, şi reintroducerea în circuitul agricol a suprafeţelor scoase temporar din uz.  +  Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivuluiSe includ cheltuielile aferente asigurării cu utilităţile necesare funcţionării obiectivului de investiţie, precum: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicaţii, drumuri de acces, căi ferate industriale, care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic ca aparţinând obiectivului de investiţie, precum şi cheltuielile aferente racordării la reţelele de utilităţi.  +  Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică3.1. Studii de terenSe cuprind cheltuielile pentru studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice şi de stabilitate ale terenului pe care se amplasează obiectivul de investiţie.3.2. Obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilorSe includ cheltuielile pentru: a) obţinerea/prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism; b) obţinerea/prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare; c) obţinerea avizelor şi acordurilor pentru racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie etc.; d) obţinerea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă; e) întocmirea documentaţiei, obţinerea numărului cadastral provizoriu şi înregistrarea terenului în cartea funciară; f) obţinerea declaraţiei autorităţii pentru protecţia mediului; g) obţinerea avizului de securitate la incendiu; h) alte avize, acorduri şi autorizaţii.3.3. Proiectare şi inginerieSe includ cheltuielile pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare (studiu de prefezabilitate, studiu de fezabilitate, proiect tehnic şi detalii de execuţie), pentru plata verificării tehnice a proiectării şi pentru plata elaborării certificatului de performanţă energetică a clădirii, precum şi pentru elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente obiectivului de investiţie (documentaţii ce stau la baza emiterii avizelor şi acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentaţii urbanistice, studii de impact, studii/expertize de amplasament, studii de trafic etc.).Pentru lucrările de intervenţii la construcţii existente sau pentru continuarea lucrărilor la obiective începute şi neterminate se includ cheltuielile efectuate pentru expertizarea tehnică.Pentru lucrările de creştere a performanţei energetice a clădirilor ca urmare a modernizărilor/reabilitărilor se includ cheltuielile pentru efectuarea auditului energetic.3.4. Organizarea procedurilor de achiziţieSe includ cheltuielile aferente organizării şi derulării procedurilor de achiziţii publice, precum: cheltuieli aferente întocmirii documentaţiei de atribuire şi multiplicării acesteia, exclusiv a celei cumpărate de ofertanţi, cheltuielile cu onorariile, transportul, cazarea şi diurna membrilor desemnaţi în comisiile de evaluare; anunţuri de intenţie, de participare şi de atribuire a contractelor, corespondenţă prin poştă, fax, poştă electronică etc. în legătură cu procedurile de achiziţie publică.3.5. ConsultanţăSe includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru: a) plata serviciilor de consultanţă la elaborarea studiilor de piaţă, de evaluare etc.; b) plata serviciilor de consultanţă în domeniul managementului execuţiei investiţiei sau administrării contractului de execuţie.3.6. Asistenţă tehnicăSe includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru: a) asistenţa tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuţie a lucrărilor (în cazul în care aceasta nu intră în tarifarea proiectului); b) plata diriginţilor de şantier, desemnaţi de autoritatea contractantă, autorizaţi conform prevederilor legale pentru verificarea execuţiei lucrărilor de construcţii şi instalaţii.  +  Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază4.1. Construcţii şi instalaţiiSe cuprind cheltuielile aferente execuţiei tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investiţie: clădiri, construcţii speciale, instalaţii aferente construcţiilor, precum instalaţii electrice, sanitare, instalaţii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare, telecomunicaţii şi de apărare împotriva incendiilor, precum şi alte tipuri de instalaţii impuse de destinaţia obiectivului.Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie, iar delimitarea obiectelor se face de către proiectant.Cheltuielile aferente fiecărui obiect de construcţie sunt estimate prin devizul pe obiect.4.2. Montajul utilajelor tehnologiceSe cuprind cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice şi al utilajelor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv reţelele aferente necesare funcţionării acestora.Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie.4.3. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montajSe cuprind cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice, precum şi a celor incluse în instalaţiile funcţionale.Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie.4.4. Utilaje fără montaj şi echipamente de transportSe includ cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor care nu necesită montaj, precum şi a echipamentelor şi a echipamentelor de transport tehnologic.Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie.4.5. DotăriSe cuprind cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intră în categoria mijloacelor fixe sau obiectelor de inventar, precum: mobilier, dotări PSI, dotări de uz gospodăresc, dotări privind protecţia muncii.Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie.4.6. Active necorporaleSe cuprind cheltuielile cu achiziţionarea activelor necorporale: drepturi referitoare la brevete, licenţe, know-how sau cunoştinţe tehnice nebrevetate.La rubricile "TOTAL" şi "TOTAL GENERAL" din devizul general se precizează partea de cheltuieli care reprezintă construcţii-montaj (C+M). Lucrările de construcţii-montaj sunt cele prevăzute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 2, 4.1, 4.2 şi 5.1.1 din devizul general.  +  Capitolul 5 Alte cheltuieli5.1. Organizare de şantierSe cuprind cheltuielile estimate ca fiind necesare contractantului în vederea creării condiţiilor de desfăşurare a activităţii de construcţii-montaj.5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantierSe estimează de către proiectant, pe baza experienţei profesionale şi a unor lucrări similare.Se cuprind cheltuielile aferente construirii provizorii sau amenajării la construcţii existente pentru vestiare pentru muncitori, grupuri sanitare, rampe de spălare auto, depozite pentru materiale, fundaţii pentru macarale, reţele electrice de iluminat şi forţă, căi de acces (auto şi căi ferate), branşamente/racorduri la utilităţi, împrejmuiri, panouri de prezentare, pichete de incendiu şi altele asemenea. Se includ, de asemenea, cheltuielile de desfiinţare de şantier.5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de şantierSe cuprind cheltuielile pentru: obţinerea autorizaţiei de construire/desfiinţare aferente lucrărilor de organizare de şantier, taxe de amplasament, închirieri de semne de circulaţie, întreruperea temporară a reţelelor de transport sau distribuţie de apă, canalizare, agent termic, energie electrică, gaze naturale, a circulaţiei rutiere, feroviare, navale sau aeriene, contractele de asistenţă cu poliţia rutieră, contract temporar cu furnizorul de energie electrică, cu unităţi de salubrizare, taxe de depozit ecologic, taxe locale; chirii pentru ocuparea temporară a domeniului public, costul energiei electrice şi al apei consumate în incinta organizării de şantier pe durata de execuţie a lucrărilor, costul transportului muncitorilor nelocalnici şi/sau cazarea acestora, paza şantierului, asigurarea pompierului autorizat etc. În categoria cheltuielilor conexe organizării de şantier, în legătură cu ocuparea temporară a domeniului public, se includ şi cheltuielile necesare readucerii acestor terenuri la starea lor iniţială, la terminarea execuţiei lucrărilor de investiţii/intervenţii, operaţiune care constituie obligaţia executanţilor, prevăzută în art. 23 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, cu excepţia cheltuielilor aferente punctului 1.3 "Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială" din structura devizului general prevăzută la anexa nr. 9 la ordin.5.2. Comisioane, cote legale, taxe, costul credituluiSe cuprind, după caz: comisionul băncii finanţatoare, cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcţii pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii, cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii, cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor, valoarea primelor de asigurare din sarcina autorităţii contractante, taxe pentru acorduri, avize şi autorizaţia de construire/desfiinţare, precum şi alte cheltuieli de aceeaşi natură, stabilite în condiţiile legii, inclusiv cota de administrare a proiectelor, conform legilor specifice de ratificare. În costul creditului se cuprind comisioanele şi dobânzile aferente creditului pe durata execuţiei obiectivului.5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute5.3.1. Estimarea acestora se face procentual din valoarea cheltuielilor prevăzute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 2, 3 şi 4 ale devizului general prevăzut în anexa nr. 9 la ordin, în funcţie de natura şi de complexitatea lucrărilor.5.3.2. În cazul obiectivelor de investiţii noi, precum şi al reparaţiilor capitale, extinderilor, transformărilor, modificărilor, modernizărilor, reabilitării la construcţii şi instalaţii existente, se aplică un procent de până la 10%.5.3.3. În cazul lucrărilor de intervenţii de natura consolidărilor la construcţii existente şi instalaţiile aferente, precum şi în cazul lucrărilor pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acţiuni accidentale şi/sau calamităţi naturale, se aplică un procent de până la 20%, în funcţie de natura şi de complexitatea lucrărilor.5.3.4. Din procentul stabilit se acoperă, după caz, cheltuielile rezultate în urma modificărilor soluţiilor tehnice, cantităţi suplimentare de lucrări, utilaje sau dotări ce se impun pe parcursul derulării investiţiei, precum şi cheltuielile de conservare pe parcursul întreruperii execuţiei din cauze independente de autoritatea contractantă.  +  Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar6.1. Pregătirea personalului de exploatareSe cuprind cheltuielile necesare instruirii/şcolarizării personalului în vederea utilizării corecte şi eficiente a utilajelor şi tehnologiilor.6.2. Probe tehnologice şi testeSe cuprind cheltuielile aferente execuţiei probelor/încercărilor prevăzute în proiect, rodajelor, expertizelor la recepţie, omologărilor etc.În situaţia în care se obţin venituri ca urmare a probelor tehnologice, în devizul general se înscrie valoarea rezultată prin diferenţa dintre cheltuielile realizate pentru efectuarea probelor şi veniturile realizate din acestea.C. Structura devizului pe obiect  +  Articolul 9Obiectul de construcţie este o parte a obiectivului de investiţie, cu funcţionabilitate distinctă în cadrul ansamblului acestuia.  +  Articolul 10Delimitarea obiectelor din cadrul obiectivului de investiţie se face la faza de proiectare - studiu de fezabilitate de către proiectant, iar valoarea fiecărui obiect se estimează prin devizul pe obiect.  +  Articolul 11Devizul pe obiect este sintetic şi valoarea sa se obţine prin însumarea valorilor categoriilor de lucrări ce compun obiectul.  +  Articolul 12Valoarea categoriilor de lucrări din devizul pe obiect se stabileşte estimativ, pe baza cantităţilor de lucrări şi a preţurilor acestora, la faza - studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii.  +  Articolul 13Devizul pe obiect întocmit la faza de proiectare - studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii se reface avându-se în vedere cantităţile de lucrări rezultate la faza de proiect de execuţie şi preţurile unitare rezultate în urma aplicării procedurilor de achiziţie publică.  +  Articolul 14Devizul pe obiect se structurează cu respectarea conţinutului-cadru prevăzut în anexa nr. 10 la ordin.  +  Anexa 9DEVIZ GENERALprivind cheltuielile necesare realizării unei investiţii*)În mii lei/mii euro la cursul .......... lei/euro din data de ............*Font 8*┌──────┬────────────────────────────────────────────────┬───────────┬─────┬────────────────┐│Nr. │ │ Valoarea │ TVA │ Valoarea ││crt. │ Denumirea capitolelor şi subcapitolelor │(fără TVA) │ │ (inclusiv TVA) ││ │ de cheltuieli ├─────┬─────┼─────┼─────┬──────────┤│ │ │ Mii │ Mii │ Mii │ Mii │ Mii euro ││ │ │ lei │euro │ lei │ lei │ │├──────┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │├──────┴────────────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────────┤│CAPITOLUL 1 ││Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului │├──────┬────────────────────────────────────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────────┤│1.1. │Obţinerea terenului │ │ │ │ │ │├──────┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤│1.2. │Amenajarea terenului │ │ │ │ │ │├──────┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤│1.3. │Amenajări pentru protecţia mediului şi aducere │ │ │ │ │ ││ │la starea iniţială │ │ │ │ │ │├──────┴────────────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────────┤│TOTAL CAPITOL 1 │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│CAPITOLUL 2 ││Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│TOTAL CAPITOL 2 │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│CAPITOLUL 3 ││Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică │├──────┬────────────────────────────────────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────────┤│3.1. │Studii de teren │ │ │ │ │ │├──────┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤│3.2. │Taxe pentru obţinerea de avize, acorduri şi │ │ │ │ │ ││ │autorizaţii │ │ │ │ │ │├──────┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤│3.3. │Proiectare şi inginerie │ │ │ │ │ │├──────┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤│3.4. │Organizarea procedurilor de achiziţie │ │ │ │ │ │├──────┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤│3.5. │Consultanţă │ │ │ │ │ │├──────┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤│3.6. │Asistenţă tehnică │ │ │ │ │ │├──────┴────────────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────────┤│TOTAL CAPITOL 3 │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│CAPITOLUL 4 ││Cheltuieli pentru investiţia de bază │├──────┬────────────────────────────────────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────────┤│4.1. │Construcţii şi instalaţii │ │ │ │ │ │├──────┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤│4.2. │Montajul utilajelor tehnologice │ │ │ │ │ │├──────┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤│4.3. │Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale │ │ │ │ │ ││ │cu montaj │ │ │ │ │ │├──────┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤│4.4. │Utilaje fără montaj şi echipamente de transport │ │ │ │ │ │├──────┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤│4.5. │Dotări │ │ │ │ │ │├──────┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤│4.6. │Active necorporale │ │ │ │ │ │├──────┴────────────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────────┤│TOTAL CAPITOL 4 │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│CAPITOLUL 5 ││Alte cheltuieli │├──────┬────────────────────────────────────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────────┤│5.1. │Organizare de şantier │ │ │ │ │ │├──────┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤│5.1.1.│Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente │ │ │ │ │ ││ │organizării de şantier │ │ │ │ │ │├──────┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤│5.1.2.│Cheltuieli conexe organizării de şantier │ │ │ │ │ │├──────┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤│5.2. │Comisioane, cote legale, taxe, costul creditului│ │ │ │ │ │├──────┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤│5.3. │Cheltuieli diverse şi neprevăzute │ │ │ │ │ │├──────┴────────────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────────┤│TOTAL CAPITOL 5 │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│CAPITOLUL 6 ││Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar │├──────┬────────────────────────────────────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────────┤│6.1. │Pregătirea personalului de exploatare │ │ │ │ │ │├──────┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤│6.2. │Probe tehnologice şi teste │ │ │ │ │ │├──────┴────────────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────────┤│TOTAL CAPITOL 6 │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│TOTAL GENERAL │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Din care C + M │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Notă

  ──────────

  *) Se înscrie denumirea obiectivului de investiţie/lucrărilor de intervenţie.

  ──────────
  NOTĂ:În cazul lucrărilor de intervenţii de natura consolidărilor la construcţii existente şi instalaţiile aferente, precum şi în cazul lucrărilor pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acţiuni accidentale şi/sau calamităţi naturale, valoarea cheltuielilor aferente se va evidenţia distinct în devizul general, pe fiecare capitol/subcapitol de cheltuieli, atât în lei, cât şi în euro.
   +  Anexa 10DEVIZ PE OBIECTprivind cheltuielile necesare realizăriiunei investiţii .................*)În mii lei/mii euro la cursul ...... lei/euro din data de ....*Font 8*┌────┬────────────────────────────────────────────────┬───────────┬─────┬────────────────┐│Nr. │ │ Valoarea │ TVA │ Valoarea ││crt.│ Denumirea capitolelor şi subcapitolelor │(fără TVA) │ │ (inclusiv TVA) ││ │ de cheltuieli ├─────┬─────┼─────┼─────┬──────────┤│ │ │ Mii │ Mii │ Mii │ Mii │ Mii euro ││ │ │ lei │euro │ lei │ lei │ │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │├────┴────────────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────────┤│I. LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII │├────┬────────────────────────────────────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────────┤│ 1. │Terasamente │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤│ 2. │Construcţii: rezistenţă (fundaţii, structură de │ │ │ │ │ ││ │rezistenţă) şi arhitectură(închideri exterioare,│ │ │ │ │ ││ │compartimentări, finisaje) │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤│ 3. │Izolaţii │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤│ 4. │Instalaţii electrice │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤│ 5. │Instalaţii sanitare │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤│ 6. │Instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare,│ │ │ │ │ ││ │radio-tv, intranet şi de apărare împotriva │ │ │ │ │ ││ │incendiilor │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤│ 7. │Instalaţii de alimentare cu gaze naturale │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤│ 8. │Instalaţii de telecomunicaţii │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤│... │ ...................... │ │ │ │ │ │├────┴────────────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────────┤│TOTAL I │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│II. MONTAJ │├────┬────────────────────────────────────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────────┤│... │Montaj utilaje şi echipamente tehnologice │ │ │ │ │ │├────┴────────────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────────┤│TOTAL II │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│III. PROCURARE │├────┬────────────────────────────────────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────────┤│... │Utilaje şi echipamente tehnologice │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤│... │Utilaje şi echipamente de transport │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤│... │Dotări │ │ │ │ │ │├────┴────────────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────────┤│TOTAL III │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘-------*) Se înscrie denumirea obiectului.  +  Anexa 11ETAPELEde întocmire şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice lafaza de studiu de prefezabilitate şi studiu de fezabilitatepentru lucrările de investiţiiEtapele de întocmire şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice în fazele de studiu de prefezabilitate şi studiu de fezabilitate pentru lucrările de investiţiiI. Cu un an înaintea propunerii de avizare în Consiliul tehnico-economic al M.I.R.A.:Până la data de 30 septembrie a anului în curs ordonatorii secundari de credite transmit centralizat la Direcţia generală management logistic şi administrativ solicitările pentru nevoile de investiţii, însoţite de note de fundamentare.Pentru unităţile aparatului central ai căror şefi nu au calitatea de ordonator de credite, solicitările şi notele de fundamentare sunt analizate şi avizate de către aceşti şefi.A. Notele de fundamentare vor cuprinde: a) amplasamentul (judeţ, localitate, stradă, nr. şi/sau alte date de identificare); b) scopul realizării investiţiei; c) necesitatea, oportunitatea şi eficienţa lucrărilor solicitate; d) suprafaţa şi situaţia juridică a terenului pe care urmează a fi amplasată investiţia; e) posibilităţile de asigurare a utilităţilor (energie electrică, termică, gaze, apă, canal etc.); f) caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament (zonă seismică, natura terenului, nivelul hidrostatic al apelor freatice) pentru construcţii, în funcţie de existenţa acestor date; g) necesarul de spaţii şi amenajări anexe; h) principalele utilaje ce vor intra în dotarea construcţiilor (centrale termice, instalaţii de hidrofor, ascensoare, platforme, instalaţii de stingere a incendiului, puţuri, boilere, pompe, bazine cu apă etc.); i) eficienţa soluţiilor propuse; j) elementele funcţionale necesare; k) numărul de persoane ce urmează a-şi desfăşura activitatea în noile spaţii; l) destinaţiile spaţiilor; m) nivelul de dotare cu obiecte de inventar şi mijloace fixe; n) orice alte elemente care pot duce la o analiză economică/tehnică pertinentă.În trimestrul IV aceste solicitări se analizează de către cadre de specialitate din Grupul de proiectare, după care reprezentanţii unităţilor beneficiare întocmesc temele de proiectare care se supun avizării ordonatorilor de credite, până la data de 31 decembrie.B. Tema de proiectare va cuprinde:1. Date generale: a) denumirea investiţiei sau a obiectivului; b) ordonatorul principal, secundar sau terţiar de credite, beneficiar al investiţiei; c) autoritatea contractantă; d) amplasamentul (judeţ, localitate, stradă, număr şi/sau alte date de identificare).2. Date tehnice: a) suprafaţa şi situaţia juridică a terenului care urmează să fie ocupat de lucrare sau pe care se amplasează obiectivul (extras de carte funciară). Se transmit pentru analiză şi avizare numai solicitările la care terenul pe care se amplasează investiţia este deţinut de M.I.R.A., în condiţiile legii; b) caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament (zona seismică de calcul, natura terenului de fundare, nivelul maxim al apelor freatice); c) categoria de importanţă a construcţiei; d) caracteristicile principale ale construcţiilor (aria construită, aria desfăşurată, număr de nivele şi înălţimea acestora); e) necesarul de spaţii şi pentru amenajarea construcţiilor; f) principalele utilaje din dotarea construcţiilor (centrale termice, instalaţii hidrofor, boilere, ascensoare, platforme, instalaţii de stingere a incendiului, pompe, puţuri, bazine cu apă etc.); g) utilităţi necesare (energie electrică, apă, canalizare, gaze, agent termic etc.), modul de asigurare şi soluţia avută în vedere; h) soluţia de învelitoare propusă; i) căi de acces şi de comunicaţii propuse; j) clima şi fenomenele naturale specifice zonei; k) topografia terenului.II. În anul propunerii spre avizare în Consiliul tehnico-economic al M.I.R.A.:Până la data de 1 februarie unităţile solicitante transmit Direcţiei generale management logistic şi administrativ temele de proiectare verificate şi avizate de către ordonatorii de credite.Acestea vor fi însoţite de certificatul de urbanism, acordurile şi avizele de principiu, solicitate prin certificatul de urbanism, după caz, precum şi de piese desenate (plan de amplasament în zonă, la scara 1:5.000 - 1:25.000 şi plan general la scara 1:500 - 1:1.000 sau la alte scări grafice, în funcţie de necesităţile de redactare).Temele de proiectare care nu sunt însoţite de piesele desenate, certificatul de urbanism, acordurile şi avizele de principiu, după caz, nu se promovează în vederea întocmirii studiului de fezabilitate de către Grupul de proiectare.Studiul de fezabilitate se elaborează, de regulă, numai pe baza temei de proiectare întocmite de unitatea beneficiară şi aprobate de ordonatorul secundar de credite, respectiv de către ordonatorii terţiari de credite, care se finanţează direct de Direcţia generală financiară.Înscrierea obiectivului în lista de investiţii se face obligatoriu în baza avizului Consiliului tehnico-economic şi a aprobărilor necesare, conform legii.Pentru obiectivele de investiţii noi, inclusiv extinderi, de o complexitate deosebită, ale căror documentaţii tehnicoe-conomice intră în competenţa de aprobare a Guvernului, se elaborează un studiu de prefezabilitate anterior întocmirii studiului de fezabilitate.Supunerea spre avizare a studiilor de fezabilitate în Consiliul tehnico-economic al M.I.R.A., precum şi susţinerea acestora în cadrul şedinţei de avizare se fac şi de către reprezentanţii ordonatorilor de credite.Pentru obiectivele de investiţii noi şi/sau lucrările de intervenţii care fac obiectul unei noi proceduri de avizare, beneficiarul transmite o notă de fundamentare, temeinic justificată, în care va prezenta o analiză pertinentă a studiilor de fezabilitate/documentaţiilor aferente lucrărilor de intervenţii întocmite anterior. În situaţia în care soluţiile funcţionale, tehnologice şi constructive prevăzute iniţial nu mai sunt viabile, se refac documentaţiile tehnico-economice.----------Al doilea paragr. al pct. II din anexa 11 a fost introdus de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 82 din 24 iulie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 3 august 2015.  +  Anexa 12ETAPELEde întocmire şi avizare a documentaţiilor pentru lucrărilede intervenţii la construcţii existenteI. Cu un an înaintea propunerii de avizare în Consiliul tehnico-economic al M.I.R.A:Până la data de 30 septembrie a anului în curs, ordonatorii de credite transmit Direcţiei generale management logistic şi administrativ solicitările pentru nevoile de lucrări de intervenţie, însoţite de notele de fundamentare.Pentru unităţile aparatului central ai căror şefi nu au calitatea de ordonator de credite, solicitările şi notele de fundamentare sunt analizate şi avizate de către aceşti şefi.A. Notele de fundamentare vor fi însoţite de: a) tema de proiectare; b) certificatul de urbanism - dacă este cazul; c) amplasamentul lucrării (judeţ, localitate, stradă, număr şi/sau alte date de identificare); d) suprafaţa şi situaţia juridică a terenului care urmează să fie ocupat de lucrare sau pe care se va amplasa obiectivul (extras de carte funciară). Se transmit pentru analiză şi avizare numai solicitările la care terenul pe care se va amplasa investiţia este deţinut de M.I.R.A, în condiţiile legii; e) acorduri şi avize de principiu privind posibilităţile de asigurare a utilităţilor (energie electrică şi termică, apă, canal etc.), dacă este cazul; f) caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament (zonă seismică, natura terenului, nivelul maxim al apelor freatice) pentru construcţii, turnuri de radiocomunicaţii etc.); g) necesarul de spaţii şi amenajări, inclusiv reţele de telecomunicaţii şi transmisii de date; h) principalele utilaje din dotare ale construcţiilor (centrale, hidrofoare, ascensoare, platforme, centrale telefonice, de semnalizare pază - efracţie - incendiu, dispecerate etc.); i) eficienţa soluţiilor adoptate.B. Tema de proiectare va cuprinde:I. Date generale: a) denumirea investiţiei sau a obiectivului; b) ordonatorul principal, secundar sau terţiar de credite, beneficiar al investiţiei; c) autoritatea contractantă; d) amplasamentul (judeţ, localitate, stradă, număr şi/sau alte date de identificare).2. Date tehnice: a) suprafaţa şi situaţia juridică a terenului care urmează să fie ocupat de lucrare sau pe care se amplasează obiectivul (extras de carte funciară). Se transmit pentru analiză şi avizare numai solicitările la care terenul pe care se amplasează investiţia este deţinut de M.I.R.A., în condiţiile legii; b) caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament (zona seismică de calcul, natura terenului de fundare, nivelul maxim al apelor freatice); c) categoria de importanţă a construcţiei; d) caracteristicile principale ale construcţiilor (aria construită, aria desfăşurată, număr de nivele şi înălţimea acestora); e) necesarul de spaţii şi pentru amenajarea construcţiilor; f) principalele utilaje din dotarea construcţiilor (centrale termice, instalaţii hidrofor, boilere, ascensoare, platforme, instalaţii de stingere a incendiului, pompe, puţuri, bazine cu apă etc.); g) utilităţi necesare (energie electrică, apă, canalizare, gaze, agent termic etc.), modul de asigurare şi soluţia avută în vedere; h) soluţia de învelitoare propusă; i) căi de acces şi de comunicaţii propuse; j) clima şi fenomenele naturale specifice zonei; k) topografia terenului.Temele de proiectare vor fi însoţite de piesele desenate: plan de amplasament în zonă, la scara 1:5.000 - 1:25.000, plan general la scara 1:500 - 1:1.000 sau la alte scări grafice în funcţie de necesităţile de redactare, secţiuni orizontale pe fiecare nivel, secţiuni verticale şi planşe de instalaţii din cartea tehnică a construcţiei.Documentaţiile tehnico-economice de intervenţii se analizează şi se însuşesc de Grupul de proiectare până la data de 15 mai a anului următor, urmând a fi promovate la avizare de Consiliul tehnico-economic al M.I.R.A. Susţinerea acestora în cadrul şedinţei de avizare, care are loc de regulă în luna iunie, se face de către reprezentanţii ordonatorilor de credite titulari de filă de plan beneficiari ai investiţiei, pentru obiectivele de intervenţie la construcţii.  +  Anexa 13NOTA DE PREZENTAREpentru susţinerea de către beneficiar a investiţiei1. Date generaleObiectiv de investiţii ...................................................Ordonator principal de credite ...........................................Beneficiar ...............................................................Proiectant................................................................Cod proiect...............................................................faza .....................................................................Amplasamentul obiectivului................................................2. Indicatorii tehnico-economici:2.1. Valoarea totală a investiţiei.......................................,din careC+M.......................................................................2.2. Principalele caracteristici tehnice ale investiţiei............................................................................2.3. Durata de realizare a investiţiei....................................3. Necesitatea şi oportunitatea investiţiei4. Conţinutul documentaţiei4.1. Descrierea investiţiei:- prezentarea investiţiei;- caracteristicile tehnice;- soluţiile tehnice propuse;- armonizarea soluţiilor tehnice adoptate cu normele europene;- condiţiile specifice investiţiei în vederea protecţiei mediului.4.2. Avize şi acorduri:- prezentarea tuturor avizelor şi acordurilor în copii lizibile, inclusiv copii după cererile făcute pentru obţinerea acestora.5. Surse de finanţare:- valoarea totală a investiţiei...........................................din/de la................................................................6. Alte informaţii necesare susţinerii lucrării:- încadrarea obiectivului de investiţii în programe şi strategii naţionale şi europene, convenţii internaţionale etc.  +  Anexa 14MODELal Ordinului de aprobare a indicatorilor tehnico-economici(STEMA ROMÂNIEI)ROMÂNIAMINISTERUL INTERNELORŞI REFORMEI ADMINISTRATIVEORDINNr. ....... din ............În conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.865/2006 pentru modificarea limitelor valorice privind competenţele de aprobare a documentaţiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii noi,ministrul internelor şi reformei administrative emite următorul ordin:  +  Articolul UNICSe aprobă documentaţiile tehnico-economice, faza ........................ (SF sau DA), pentru obiectivul de investiţii "............................", din cadrul ........................................ elaborate de ........................, cu principalii indicatori tehnico-economici, potrivit anexei la prezentul ordin.Ordonator principal de credite,..........................  +  Anexa Nr. .....PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICIai ..................... (SF sau DA) pentru obiectivulde investiţii/intervenţii la construcţii"......................"...........................................................................(denumirea autorităţii contractante, nr. cadastru şi adresa)Total: ............. lei, din care- C+M: ............. leiCapacităţi tehnice ...............Durata de execuţie ...............Secretarul Consiliului tehnico-economical Ministerului Internelor şi Reformei Administrative,  +  Anexa 15    ANTET                                    Aprob.                    Preşedintele Consiliului tehnico-economic,                         ...............................AVIZ Nr. .........În conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi în baza Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 597/2008privind stabilirea conţinutului-cadru, întocmirea şi avizarea documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii noi şi/sau lucrărilor de intervenţii la construcţii existente, cuprinse în programele Ministerului Afacerilor Interne, în urma analizei efectuate în şedinţa din data................, Biroul/Consiliul tehnico-economic AVIZEAZĂ FAVORABIL documentaţia pentru realizarea investiţiilor cu următorii indicatori tehnico-economici:Tipul avizului: .....................................................*Font 7*┌────┬───────────────────────────────┬────────────────┬──────────────────┬──────────┬─────────┬────────────────┐│Nr. │Denumire lucrare + amplasament,│ INV │Sursa de finanţare│Capacităţi│Durata de│Data la care s-a││crt.│tip obiectiv + cod documentaţie│ ──── │(capitol/sursă/ │aprobate │realizare│stabilit cursul ││ │ │ C+M │ titlu) │ │ (luni) │euro (luna/anul)││ │ │Valoarea totală,│ │ │ │ ││ │ │ din care: │ │ │ │ ││ │ ├───────┬────────┤ │ │ │ ││ │ │mii lei│mii euro│ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────┼──────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────┤│ 1 │...............................│ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────┼──────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────┤│ │Valori iniţiale │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────┼──────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────┤│ │CONSOLIDARE - .................│ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────┼──────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────┤│ │MODERNIZARE - .................│ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────┼──────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────┤│ │REFACERE - ....................│ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────┼──────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────┤│ │EXTINDERE - ...................│ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────┼──────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────┤│ │INVESTIŢIE - ..................│ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────┼──────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────┤│ │Valori actualizate │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────┼──────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────┤│ │CONSOLIDARE - .................│ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────┼──────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────┤│ │MODERNIZARE - .................│ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────┼──────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────┤│ │REFACERE - ....................│ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────┼──────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────┤│ │EXTINDERE - ...................│ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────┼──────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────┤│ │INVESTIŢIE - ..................│ │ │ │ │ │ │└────┴───────────────────────────────┴───────┴────────┴──────────────────┴──────────┴─────────┴────────────────┘               Secretarul Consiliului tehnico-economic,             ............................................----------Anexa 15 a fost introdusă de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 82 din 24 iulie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 3 august 2015 şi are conţinutul prevăzut în anexa care face parte integrantă din ordinul respectiv.-------