ORDIN nr. 38 din 15 ianuarie 2003 (*actualizat*)pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern(actualizat până la data de 17 martie 2003*)
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • ----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 27 februarie 2003. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 17 martie 2003, cu modificările şi completările aduse de RECTIFICAREA nr. 38 din 15 ianuarie 2003.În baza Hotărârii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările ulterioare,având în vedere art. 24 din Legea nr. 672/2002privind auditul public intern,---------Preambulul a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 38 din 15 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 17 martie 2003.ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga dispoziţiile Ordinului ministrului finanţelor nr. 332/2000 privind aprobarea Normelor metodologice generale pentru organizarea şi funcţionarea auditului intern în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 96 din 3 martie 2000, Ordinului ministrului finanţelor nr. 661/2000 privind asigurarea auditului intern al Fondului naţional, al agenţiilor de plati, al autorităţilor de implementare şi al agenţiilor de implementare pentru fondurile comunitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 288 din 26 iunie 2000, Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 167/2001 privind certificarea bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară, prin persoane fizice sau juridice agreate, la instituţiile publice cu mai puţin de 25 de posturi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 22 februarie 2001, precum şi ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.291/2001 privind îmbunătăţirea activităţii de certificare a bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară, prin persoane fizice sau juridice agreate, la instituţiile publice cu mai puţin de 25 de posturi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 344 din 28 iunie 2001.  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 4În termen de 90 de zile de la publicarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern în Monitorul Oficial al României, Partea I, entităţile publice care înfiinţează structuri de audit public intern în baza Legii nr. 672/2002privind auditul public intern, vor elabora norme proprii privind exercitarea auditului public intern, conform cadrului general creat de normele prevăzute la art. 1.---------Art. 4 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 38 din 15 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 17 martie 2003.Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 15 ianuarie 2003.Nr. 38.  +  AnexăNORMA 15/01/2003