NORMĂ din 8 februarie 2001 (*republicată*)cu privire la accesul, evidenţa şi protecţia turiştilor în structuri de primire turistice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL I nr. 649 din 12 septembrie 2008     +  Articolul 1 (1) Cazarea turiştilor se face la orice oră din zi şi din noapte, în ordinea sosirii şi în limita locurilor disponibile, ţinându-se seama cu prioritate de obligaţiile asumate anterior pe bază de contracte şi rezervări confirmate, cu informarea anticipată asupra tarifului pentru o zi aferent spaţiului închiriat. (2) Cazarea se face fără nicio discriminare cu privire la cetăţenie, naţionalitate, domiciliu, convingeri politice sau religioase. (3) Administraţiile structurilor de primire turistice: hoteluri, moteluri, cabane, sate de vacanţă, bungalouri, pensiuni turistice şi agroturistice şi alte unităţi cu funcţie de cazare turistică au obligaţia să asigure în incinta unităţilor ordinea, liniştea publică şi bunele moravuri, precum şi securitatea turiştilor şi a bunurilor ce le aparţin.  +  Articolul 2 (1) Administratorii structurilor de primire turistice sunt obligaţi să asigure înscrierea tuturor turiştilor în evidenţele operative, la sosirea acestora, şi completarea formularului "Fişa de anunţare a sosirii şi plecării". (2) Pensiunile turistice şi agroturistice sunt exceptate de la completarea acestui formular, urmând să se utilizeze cărţile de imobil. (3) Fişele de anunţare a sosirii şi plecării sunt formulare înseriate şi înlocuiesc cărţile de imobil. Datele pe care le conţine fiecare fişă sunt cele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentele norme. (4) Completarea fişelor se face de către fiecare turist în momentul sosirii, pe baza actelor de identitate, care pentru cetăţenii români sunt: buletinul/cartea de identitate şi paşaportul, carnetul de marinar sau licenţa de zbor; pentru cetăţenii străini sunt: paşaportul, carnetul de identitate, legitimaţia provizorie, permisul de mic trafic, carnetul de marinar sau licenţa de zbor, iar pentru militarii în termen şi elevii instituţiilor militare de învăţământ sunt: buletinul/cartea de identitate sau, după caz, documentele de identitate militare (carnetul de serviciu sau legitimaţia). (5) Este interzisă cazarea oricărei persoane care nu posedă act de identitate. (6) Fişele de anunţare a sosirii şi plecării, completate şi semnate de turiştii cazaţi, se preiau, împreună cu actele de identitate, de către recepţioneri, care sunt obligaţi să confrunte datele din fişe cu cele din actul de identitate, să semneze fişele pentru confirmarea completării corecte a acestora şi să restituie imediat actele de identitate turiştilor. (7) Răspunderea pentru completarea corectă a fişelor de anunţare a sosirii şi plecării revine recepţionerilor. (8) Fişele de anunţare a sosirii şi plecării se întocmesc în două exemplare, iar pentru evitarea utilizării indigoului, acestea sunt realizate din hârtie chimizată. (9) Originalele fişelor de anunţare a sosirii şi plecării, grupate în ordine alfabetică, se pun zilnic la dispoziţie organelor de poliţie. (10) Copiile de pe fişele de anunţare a sosirii şi plecării, grupate în acelaşi mod ca şi originalele, rămân la structurile de primire turistice, cu termen de arhivare 5 ani. (11) Obligaţia de a procura aceste formulare revine deţinătorilor şi administratorilor structurilor de primire turistice. (12) Tipărirea se face contra cost, prin Regia Autonomă "Monitorul Oficial", la tarife diferenţiate în funcţie de categoria de clasificare a structurii de primire turistice.  +  Articolul 3Modalităţile de predare-preluare a fişelor de anunţare a sosirii şi plecării vor fi stabilite de comun acord de unităţile de poliţie teritoriale şi de structurile de primire turistice.  +  Articolul 4 (1) Cazarea minorilor în vârstă de până la 14 ani este permisă numai în cazurile în care aceştia sunt însoţiţi de părinţi sau de reprezentanţii legali. (2) Se exceptează de la această regulă minorii aflaţi în drumeţie, tabere, excursii, concursuri sau în alte acţiuni similare, însoţiţi de cadre didactice, antrenori şi ghizi din partea organizatorilor acţiunilor respective.  +  Articolul 5 (1) În scopul asigurării protecţiei turiştilor, personalului structurilor de primire turistice îi este interzis să dea relaţii şi informaţii cu privire la sejurul turiştilor în aceste unităţi, fără acordul acestora, cu excepţia datelor referitoare la legalitatea şederii acestora, solicitate de ofiţerii şi subofiţerii Ministerului Internelor şi Reformei Administrative cu atribuţii în acest scop. (2) Vizitarea turiştilor în structurile de primire turistice este admisă cu condiţia ca vizitatorul să anunţe recepţia. Lucrătorii de la recepţie au obligaţia să permită vizita numai după obţinerea acordului turistului care urmează să fie vizitat. (3) Vizitatorul poate rămâne peste noapte în camera turistului vizitat numai după anunţarea recepţiei, completarea fişei turiştilor şi înregistrarea în celelalte documente de evidenţă operativă, în vederea achitării contravalorii serviciilor prestate de structurile de primire turistice.  +  Articolul 6 (1) Administraţiile structurilor de primire turistice răspund de paza, siguranţa şi integritatea bunurilor turiştilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, asigurând măsurile şi dotările necesare în acest scop. (2) De asemenea, amenajează spaţii corespunzătoare pentru asigurarea valorilor predate de turişti spre păstrare la recepţie, luând totodată şi măsuri de afişare a unor anunţuri în acest sens.  +  Articolul 7 (1) Personalul structurilor de primire turistice este obligat, în cadrul atribuţiilor de serviciu, să ia măsuri de prevenire a infracţiunilor şi a altor fapte antisociale în incinta acestora. (2) Administraţiile şi personalul de la recepţia structurilor de primire turistice de toate tipurile au obligaţia să informeze organele de poliţie despre apariţia persoanelor care au săvârşit infracţiuni şi care au fost date în urmărire, precum şi a altor persoane cunoscute ca traficanţi, turbulenţi, prostituate, proxeneţi etc.  +  Articolul 8 (1) În conformitate cu prevederile legale, spaţiul de cazare constituie reşedinţa temporară a turistului şi în consecinţă acest spaţiu este inviolabil, cu excepţia situaţiilor care pun în pericol viaţa, integritatea şi bunurile turiştilor, precum şi baza materială a structurilor de primire turistice. (2) Controlul în spaţiul de cazare ocupat de turist este permis numai în condiţiile prevăzute de lege.  +  Articolul 9Instruirea personalului structurilor de primire turistice în legătură cu cunoaşterea şi aplicarea acestor reguli se realizează de către deţinătorii sau administratorii unităţilor respective.  +  Anexa -----la norme--------HOTEL ..............................ROOM No .........................FIŞA DE ANUNŢARE A SOSIRII ŞI PLECĂRIIREGISTRATION FORM - ANMELDUNG - FORMULAIRETO BE COMPLETED ON ARRIVALAUSZUFULLEN BEI DER ANKUNFTPOUR COMPLETER A L'ARRIVEE.......................................................NUMELE ŞI PRENUMELESURNAME AND CHRISTIAN NAMENAME UND VORNAMENOME ET PRENOME........................................................DATA NAŞTERII LOCUL NAŞTERII CETĂŢENIADATE OF BIRTH PLACE OF BIRTH NAŢIONALITYGEBURTSDATUM GEBURTSORT STAATSANGEHORIGKEITDATE DE NAISSANCE LIEU DE NAISSANCE NAŢIONALITEDOMICILIUL: LOCALITATEA STRADA Nr. ŢARARESIDENCE: LOCALITY STREET No. COUNTRYWOHNSITZ: ORT STRASSE Nr. ANDDOMICILE: LOCALITE RUE No. PAYSDATA SOSIRII DATA PLECĂRII SCOPUL CĂLĂTORIEI ÎN ROMÂNIADATE OF ARRIVAL DATE OF DEPARTURE PURPOSE OF TRAVELLING TO ROMÂNIAANKUNFTSDATUM ABREISEDATUM ZWECK DER REISE NACH RUMANIENDATE D'ARRIVE DATE DE DEPART MOTIVE DE VOTRE VOYAGE EN ROUMANIEACT DE IDENTITATE: SERIA Nr.IDENTITY CARD: SERIES No.PERSONALAUSWEIS: SERIE Nr.PAPIERS D'IDENTITE SERIE No.SEMNĂTURA TURISTULUI SEMNĂTURA RECEPŢIONERULUITOURIST'S SIGNATURE RECEPTIONIST'S SIGNATUREUNTERSCHRIFT DES TOURISTEN UNTERSCHRIFT DES EMPFANGSCHEFSSIGNATURE DU TOURISTE SIGNATURE DU RECEPTIONNAIRE------------