ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 199 din 9 noiembrie 2000 (*actualizată*)privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Imprimeria Naţională" - S.A.(actualizată până la data de 30 iunie 2006*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 581 din 20 noiembrie 2000. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 30 iunie 2006, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 402 din 10 iulie 2001; ORDONANŢA nr. 46 din 10 iulie 2003; ORDONANŢA nr. 29 din 29 ianuarie 2004; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 202 din 22 decembrie 2005 respinsă de LEGEA nr. 252 din 23 iunie 2006.În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează Compania Naţionala "Imprimeria Naţionala" - S.A., denumita în cele ce urmează Imprimeria Naţionala prin reorganizarea Regiei Autonome "Imprimeria Naţionala", care se desfiinţează la data înmatriculării la oficiul registrului comerţului a Companiei Naţionale "Imprimeria Naţionala" - S.A. (2) Imprimeria Naţionala este persoana juridică română, având forma juridică de societate comercială pe acţiuni cu capital integral de stat, care se organizează şi funcţionează în conformitate cu statutul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.------------Alin. (2) al art. 1 a revenit la forma iniţială prin respingerea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 202 din 22 decembrie 2005 de către LEGEA nr. 252 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 27 iunie 2006. (3) Imprimeria Naţionala funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară, având ca obiect activităţi de interes public naţional, în scopul realizării cadrului organizat pentru utilizarea, emiterea şi circulaţia hârtiilor de valoare, a formularelor tipizate cu regim special, comune sau specifice pe economie, a tipariturilor cu caracter special.  +  Articolul 2Sediul social al Imprimeriei Naţionale este în municipiul Bucureşti, bd Alexandru Ioan Cuza nr. 56, sectorul 1. Sediul social poate fi schimbat pe baza hotărârii adunării generale a acţionarilor, cu îndeplinirea formalităţilor cerute de lege.  +  Articolul 3Imprimeria Naţionala îşi poate constitui în ţara şi în străinătate sucursale, reprezentante, centre de lucru, agenţii şi altele asemenea, unităţi fără personalitate juridică, înfiinţate prin hotărâre a adunării generale a acţionarilor.  +  Articolul 4 (1) Patrimoniul Imprimeriei Naţionale se constituie prin preluarea integrală a patrimoniului fostei Regii Autonome "Imprimeria Naţionala", conform bilanţului contabil la data de 30 iunie 2000, şi nu are în administrare bunuri proprietate publică a statului de natura celor prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constituţie. (2) Imprimeria Naţionala este proprietara bunurilor aflate în patrimoniul Regiei Autonome "Imprimeria Naţionala", cu excepţia bunurilor deţinute cu alt titlu. (3) Celelalte bunuri aflate în administrarea Regiei Autonome "Imprimeria Naţionala" trec în proprietatea Imprimeriei Naţionale la data înmatriculării acesteia la Oficiul registrului comerţului. (4) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă Imprimeria Naţionala preia toate drepturile şi obligaţiile, substituindu-se în toate litigiile în curs ale Regiei Autonome "Imprimeria Naţionala".  +  Articolul 5 (1) Capitalul social al Imprimeriei Naţionale, la constituire, este de 5.617 milioane lei, vărsat integral la data înfiinţării, şi este împărţit în 56.170 acţiuni nominative în valoare nominală de 100.000 lei, pe baza bilanţului contabil întocmit la data de 30 iunie 2000, care va fi actualizat conform legii. (2) Acţiunile nominative ale Imprimeriei Naţionale sunt deţinute în totalitate şi în mod exclusiv de statul român.------------Alin. (2) al art. 5 a revenit la forma iniţială prin respingerea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 202 din 22 decembrie 2005 de către LEGEA nr. 252 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 27 iunie 2006. (3) Drepturile şi obligaţiile decurgând din calitatea de acţionar unic al statului român se exercită de Ministerul Finanţelor Publice*).------------Alin. (3) al art. 5 a revenit la forma iniţială prin respingerea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 202 din 22 decembrie 2005 de către LEGEA nr. 252 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 27 iunie 2006.*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin HOTĂRÂREA nr. 208 din 17 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 269 din 31 martie 2005 s-a prevăzut organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice.  +  Articolul 6Imprimeria Naţionala are ca obiect principal de activitate imprimarea, tipărirea, administrarea, difuzarea, expertizarea şi evidenta hârtiilor de valoare, a formularelor tipizate cu regim special, comune sau specifice pe economie, precum şi alte activităţi stabilite prin statutul prevăzut în anexa la prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 7 (1) Imprimeriei Naţionale i se încredinţează producerea cu titlu de exclusivitate a hârtiilor de valoare de natura timbrelor, banderolelor sau etichetelor utilizate la marcarea produselor supuse accizelor, certificatelor de trezorerie, bonurilor de tezaur, timbrelor fiscale, formularelor necesare pentru administrarea impozitului pe venit, conform obiectului său de activitate.-----------Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de alin. (1) al art. V din ORDONANŢA nr. 29 din 29 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2004. (2) Imprimeriei Naţionale i se încredinţează în mod direct şi unic gestionarea sistemului unitar de inseriere şi numerotare a formularelor tipizate cu regim special, inclusiv a formularelor pe suport electronic, gestionarea activităţii de producere şi distribuţie a biletelor de tombola, de pronosticuri (pariuri) sportive, de pariuri de orice fel şi a cartoanelor pentru jocuri de tip bingo desfăşurate în sali de joc, prin reţele de televiziune sau prin mijloace de transmisie asimilate, conform obiectului sau de activitate.------------Alin. (2) al art. 7 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din ORDONANŢA nr. 46 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 532 din 24 iulie 2003. (3) Imprimeria Naţionala poate produce, gestiona sau distribui, în nume propriu sau în asociere cu alte persoane juridice, şi alte produse decât cele prevăzute la alin. (1) şi (2), stabilite prin acte normative, cu respectarea prevederilor privind achiziţiile publice.-------------Alin. (3) al art. 7 a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 402 din 10 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 18 iulie 2001. (4) Prin derogare de la dispoziţiile art. 4 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 60/2001privind achiziţiile publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 212/2002, Imprimeria Naţionala va achiziţiona sistemul informatic e-tax, în condiţiile tehnice şi financiare stabilite prin raportul comisiei interministeriale, în conformitate cu dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 675/2003privind implementarea sistemului informatic necesar îmbunătăţirii activităţii administraţiilor fiscale.------------Alin. (4) al art. 7 a fost introdus de pct. 2 al articolului unic din ORDONANŢA nr. 46 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 532 din 24 iulie 2003. (5) Sistemul informatic achiziţionat de către Imprimeria Naţionala potrivit alin. (4) va fi pus la dispoziţie Ministerului Finanţelor Publice*) contra cost, cheltuielile aferente acestei tranzacţii fiind suportate din bugetul propriu al acestei instituţii.------------Alin. (5) al art. 7 a fost introdus de pct. 2 al articolului unic din ORDONANŢA nr. 46 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 532 din 24 iulie 2003.------------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin HOTĂRÂREA nr. 1.574 din 18 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 5 ianuarie 2004 s-a menţinut aceeaşi titulatură a ministerului.HOTĂRÂREA nr. 1.574 din 18 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 5 ianuarie 2004 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 208 din 17 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 269 din 31 martie 2005 care a prevăzut organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice.  +  Articolul 8 (1) Activitatea Imprimeriei Naţionale se va desfăşura pe bază de buget propriu de venituri şi cheltuieli, aprobat potrivit legii. (2) Profitul net va fi repartizat potrivit reglementărilor legale în vigoare. Dividendele nete realizate se fac venit la bugetul de stat.  +  Articolul 9 (1) Modificarea formei juridice a Imprimeriei Naţionale se poate face numai prin lege. (2) Imprimeria Naţionala se poate dizolva în următoarele cazuri: a) imposibilitatea îndeplinirii obiectului sau de activitate; b) deschiderea procedurii falimentului; c) reducerea capitalului social cu 50%, dacă adunarea generală extraordinară a acţionarilor nu hotărăşte reconstituirea acestuia ori limitarea lui la valoarea rămasă; d) alte situaţii prevăzute de lege.  +  Articolul 10Personalul Imprimeriei Naţionale este preluat prin transfer de la Regia Autonomă "Imprimeria Naţionala" şi îşi păstrează salariile avute la data transferului până la negocierea şi încheierea noului contract colectiv de muncă, potrivit legii.  +  Articolul 11 (1) Regia Autonomă "Imprimeria Naţionala" va continua să îşi desfăşoare activitatea până la data înmatriculării Imprimeriei Naţionale la oficiul registrului comerţului. (2) La aceeaşi dată se abroga Hotărârea Guvernului nr. 596 din 28 septembrie 1992 privind înfiinţarea Regiei Autonome "Imprimeria Naţionala", republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 29 martie 1996, precum şi orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:────────────────────Ministrul finanţelor,Decebal Traian RemesMinistru de interne,Constantin Dudu Ionescu  +  AnexăSTATUT 09/11/2000