ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 martie 2000(*actualizată*)privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar(actualizată până la data de 26 iunie 2008*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţă de urgenţă:  +  Capitolul 1 Indemnizaţii şi salarii de bază  +  Articolul 1 (1) Pentru activitatea desfăşurată personalul contractual din sectorul bugetar primeşte un salariu de bază stabilit potrivit anexelor nr. I-V la prezenta ordonanţă de urgenţă, precum şi celelalte drepturi salariale prevăzute prin dispoziţiile legale în vigoare, corespunzătoare fiecărui domeniu de activitate. (2) În sensul prevederilor alin. (1), prin expresia personal contractual din sectorul bugetar, denumit în continuare personal contractual, se înţelege personalul angajat în acest sector în funcţii de conducere sau în funcţii de execuţie, pe bază de contract individual de muncă încheiat în condiţiile legii.  +  Articolul 2Salariile de bază pentru fiecare funcţie de execuţie, pe grade profesionale sau trepte profesionale, ocupate de personalul contractual, se stabilesc între limita minima şi cea maximă prevăzute în anexele nr. I-V care fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 3 (1) În cazul personalului contractual care ocupa o funcţie de conducere în sectorul bugetar, salariul de bază este cel corespunzător funcţiei de execuţie, gradului profesional sau treptei profesionale, la care se adauga o indemnizaţie de conducere, diferenţiată în raport cu complexitatea şi răspunderea ce revin funcţiei de conducere, potrivit anexei nr. VI care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. (2) Indemnizaţia de conducere face parte din salariul de bază şi este stabilită în procente din salariul de bază al funcţiei de execuţie. (3) Indemnizaţia de conducere se acorda în mod corespunzător şi personalului contractual care conduce sau coordonează programe sau proiecte prevăzute în programul de activitate al instituţiei publice respective, pe perioada de derulare a acestora.  +  Capitolul 2 Modul de stabilire a salariilor de bază şi a indemnizaţiilor de conducere  +  Articolul 4Salariile de bază şi indemnizaţiile de conducere pentru personalul contractual se stabilesc astfel încât, împreună cu celelalte elemente ale sistemului de salarizare, să se încadreze în fondurile alocate de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale pentru cheltuielile cu salariile, în vederea realizării obiectivelor stabilite.  +  Articolul 5 (1) În limita fondurilor bugetare aprobate prin bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale, ordonatorii principali de credite defalchează pe luni cheltuielile cu salariile şi le comunica Ministerului Finanţelor, în termen de 15 zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României a legii bugetului de stat şi, respectiv, a legii bugetului asigurărilor sociale de stat, atât pentru aparatul propriu, cât şi pentru unităţile subordonate. Defalcarea pe luni se va realiza astfel încât să se asigure desfăşurarea în bune condiţii a activităţii până la sfârşitul anului. (2) În termenul prevăzut la alin. (1) sumele defalcate pe luni pentru unităţile subordonate se comunica de către ordonatorii principali de credite, după caz, ordonatorilor secundari, iar aceştia, ordonatorilor terţiari de credite bugetare. Deschiderile de credite bugetare şi cheltuielile cu salariile, ce se pot efectua de fiecare ordonator principal de credite, nu pot depăşi totalul sumelor defalcate, pe luni, cumulate de la începutul anului.  +  Articolul 6Stabilirea salariului de bază pentru personalul contractual se va face pe baza normelor metodologice pentru evaluarea performantelor profesionale individuale ale personalului din sectorul bugetar, aprobate potrivit prevederilor art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 154/1998.  +  Articolul 7 (1) Indemnizaţia de conducere se stabileşte, la încadrarea în funcţie, de către conducătorul instituţiei publice, în raport cu complexitatea activităţii desfăşurate în cadrul acesteia. (2) Indemnizaţia de conducere poate fi reevaluată anual, în raport cu rezultatele obţinute de compartimentul condus în realizarea sarcinilor programate, după aprobarea bugetului instituţiei publice respective.  +  Capitolul 3 Gestiunea sistemului de salarizare a personalului contractual  +  Articolul 8Gestiunea sistemului de salarizare a personalului contractual se asigura de fiecare ordonator principal de credite, cu încadrarea în resursele financiare alocate anual şi în numărul de posturi aprobate prin acte normative.  +  Articolul 9Monitorizarea şi controlul aplicării prevederilor legale privind salarizarea personalului contractual se realizează de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi de Ministerul Finanţelor, potrivit atribuţiilor din domeniul de activitate al acestor ministere.  +  Capitolul 4 Dispoziţii finale  +  Articolul 10 (1) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică începând cu data de 1 aprilie 2000. (2) Personalul contractual care prin aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă are salariul de bază sub cel corespunzător limitei minime a funcţiei, gradului profesional sau treptei profesionale avute va fi încadrat la nivelul minim prevăzut în anexele la prezenta ordonanţă de urgenţă. (3) Stabilirea salariului de bază între limitele prevăzute prin prezenta ordonanţă de urgenţă se face o data pe an, pe baza evaluării anuale a performantelor profesionale individuale, efectuată în condiţiile legii. (4) Pentru anul 2000, pe baza rezultatului evaluării, salariile de bază stabilite în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică în doua etape, astfel: doua treimi din creşterile salariilor de bază rezultate, începând cu data de 1 aprilie 2000, şi o treime din creşterile respective, începând cu data de 1 septembrie 2000. (5) Prin derogare de la prevederile alin. (4), începând cu luna decembrie a anului 2000 salariile de baza ale personalului din unităţile de cultura vor putea fi majorate în mod suplimentar, până la nivelul rezultat din evaluarea performantelor profesionale individuale, efectuată în cursul anului 2000, cu încadrarea în bugetul aprobat pentru anul 2000.-------------Alin. (5) al art. 10 a fost introdus de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 282 din 20 decembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 687 din 21 decembrie 2000.  +  Articolul 11Drepturile salariale stabilite, care nu au putut fi achitate datorită neîncadrării în cheltuielile salariale, defalcate lunar potrivit art. 5, se suporta, în condiţiile legii, de persoanele care au aprobat aceste drepturi salariale.  +  Articolul 12Până la intrarea în vigoare a legii salarizării funcţionarilor publici prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică şi în cazul personalului contractual care ocupa o funcţie publică.  +  Articolul 13Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă nu se aplică: a) personalului din organele autorităţii judecătoreşti, salarizat potrivit Legii nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; b) preşedintelui, vicepreşedintelui şi secretarului general ai Academiei Române; salariile de bază ale acestora se stabilesc în conformitate cu prevederile Statutului Academiei Române; c) personalului diplomatic şi consular de cariera; d) personalului didactic şi didactic auxiliar din unităţile de învăţământ; e) personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţa naţională.  +  Articolul 14Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică şi personalului civil încadrat în structurile unor ministere cu atribuţii privind apărarea, ordinea publică şi siguranţa naţională.  +  Articolul 15La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă anexele nr. IV/1-IV/3, V, VI, VII/2-VII/12, VIII/1, VIII/2, IX/1 şi IX/2 la Legea nr. 154/1998, precum şi orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISĂRESCUContrasemnează:---------------Ministru de stat,preşedintele Consiliuluide Coordonare Economico-Financiară,Mircea CiumaraMinistrul muncii şi protecţieisociale,Smaranda DobrescuMinistrul finanţelor,Decebal Traian RemeşMinistrul funcţiei publice,Vlad RoşcaBucureşti, 30 martie 2000.Nr. 24.  +  Anexa I(la 01.04.2008 şi la 01.10.2008)ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ CENTRALĂ DE SPECIALITATE(ministere, alte organe de specialitate din subordinea Guvernului ori a ministerelor, serviciile Administraţiei Prezidenţiale^1), aparatul de lucru al Guvernului şi aparatul Parlamentului României)I. Salarii de bază pentru funcţii de specialitate*)A. Funcţii de conducere                                                                            lei────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Nivelul Salariul Salariul decrt. studiilor de bază bază                                                   ─────────────────────────────                                                        aprilie octombrie──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Secretar general S 3.325 3.508 2 Secretar general adjunct S 2.992 3.157────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTA: Se utilizează în ministere şi în alte organe centrale de specialitate.                            B. Funcţii de execuţie                                                                           lei────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Nivelul Salariul Salariul decrt. studiilor de bază bază                                                   ─────────────────────────────                                                     aprilie octombrie                                                   ─────────────────────────────                                                   minim maxim minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────       a) Funcţii de execuţie pe       grade profesionale1 Consilier, expert, inspector    de specialitate, revizor contabil,    auditor; gradul IA S 725 1.648 765 1.7392 Consilier, expert, inspector de    specialitate, revizor contabil,    auditor; gradul I S 660 1.443 697 1.5233 Consilier, expert, inspector de    specialitate, revizor contabil    auditor; gradul II S 608 1.308 642 1.3804 Referent de specialitate, inspector    de specialitate, revizor contabil;    gradul III S 587 1.173 620 1.2385 Referent de specialitate, inspector    de specialitate, revizor contabil;    gradul IV S 576 1.052 608 1.1106 Referent, inspector, revizor    contabil; debutant S 547 - 578 -7 Tehnician-economist, secretar    superior, referent, interpret    relaţii, interpret profesional,    subinginer; gradul IA SSD 597 1.443 630 1.5238 Tehnician-economist, secretar    superior, referent, interpret    relaţii, interpret profesional,    subinginer; gradul I SSD 587 1.173 620 1.2389 Tehnician-economist, secretar    superior, referent, interpret    relaţii, interpret profesional,    subinginer; gradul II SSD 576 1.052 608 1.11010 Tehnician-economist, secretar    superior, referent, interpret    relaţii, interpret profesional,    subinginer; gradul III SSD 565 954 597 1.00711 Tehnician-economist, secretar    superior, referent, interpret    relaţii, interpret profesional,    subinginer; debutant SSD 540 - 563 -     b) Funcţii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios12 Consilier juridic gradul IA S 725 1.648 765 1.73913 Consilier juridic gradul I S 660 1.443 697 1.52314 Consilier juridic gradul II S 608 1.308 642 1.38015 Consilier juridic gradul III S 587 1.173 620 1.23816 Consilier juridic gradul IV S 576 1.052 608 1.11017 Consilier juridic debutant S 547 - 578 -18 Referent IA M 597 842 630 88919 Referent I M 587 733 620 77420 Referent II M 576 681 608 71921 Referent III M 565 597 597 63022 Referent IV M 555 567 586 59923 Referent debutant M 540 - 563 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-----*) Salariile de bază stabilite pentru funcţiile prevăzute la cap. I. lit. B se utilizează şi pentru salarizarea funcţiilor de altă specialitate decât cele specifice din cadrul altor instituţii centrale, inclusiv centrelor regionale din subordinea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, pentru salarizarea personalului din aparatul propriu al prefecturilor, al consiliilor judeţene şi al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu excepţia secretarilor prevăzuţi la cap. II din Anexa nr. II, precum şi funcţiilor de la cabinetul primarului municipiului reşedinţă de judeţ şi de la cabinetul primarilor sectoarelor municipiului Bucureşti, utilizându-se salariul de bază al gradului/treptei IA al funcţiei corespunzătoare nivelului studiilor.II. Salarii de bază pentru funcţii de conducere şi de execuţie de specialitate specifice serviciilor Parlamentului, Administraţiei Prezidenţiale^1) Guvernului, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Curţii Constituţionale, Consiliului Legislativ, Consiliului Concurenţei, Avocatului Poporului, Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Curţii de Conturi şi Consiliului Naţional al Audiovizualului                        A. Funcţii de conducere specifice                                                                          lei────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Nivelul Salariul Salariul decrt. studiilor de bază bază                                                   ─────────────────────────────                                                        aprilie octombrie────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1 Şef departament, director general S 2.870 3.028────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                B. Funcţii de execuţie de specialitate specifice                                                                           lei────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Nivelul Salariul Salariul decrt. studiilor de bază bază                                                   ─────────────────────────────                                                     aprilie octombrie                                                   ─────────────────────────────                                                   minim maxim minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────2 Şef birou senatorial, şef cabinet S 660 1.463 697 1.5443 Şef birou senatorial, stenodacti-    lograf, şef cabinet, referent SSD 597 1.443 630 1.5234 Şef birou senatorial, stenodacti-    lograf, şef cabinet, referent M 544 1.052 574 1.1105 Şef birou senatorial, stenodacti-    lograf, şef cabinet, referent PL 544 1.206 574 1.2736 Director de cabinet S 1.117 2.624 1.179 2.7697 Consilier S 1.117 2.624 1.179 2.7698 Expert S 1.084 2.390 1.144 2.5229 Consultant S 741 1.612 782 1.70110 Secretar cabinet, secretar    dactilograf M 544 884 574 933────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────----*) Se utilizează şi pentru cabinetul demnitarului, cancelaria prefectului, cabinetul preşedintelui consiliului judeţean şi cabinetul primarului general al municipiului Bucureşti.^1) Administraţia Prezidenţială poate aplica pentru salariaţii săi, prin analogie, prevederile legale în vigoare, referitoare la sporuri, indiferent de natura lor. Ordonatorul principal de credite va stabili, în mod concret, salariaţii care urmează să beneficieze de sporuri, cuantumul acestora, precum şi condiţiile de acordare, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin buget.III Funcţii specifice unor ministere1. MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR a) Funcţii specifice din aparatul propriu şi din unităţile teritorialeGarda Financiară - personal militarizat                                                                            lei────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Nivelul Salariul Salariul decrt. studiilor de bază bază                                                   ─────────────────────────────                                                        aprilie octombrie────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1 Comisar general S 3.025 3.192────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                           lei────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Nivelul Salariul Salariul decrt. studiilor de bază bază                                                   ─────────────────────────────                                                     aprilie octombrie                                                   ─────────────────────────────                                                   minim maxim minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                             Funcţii de execuţie      a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale1 Comisar principal IA S 725 1.648 765 1.7392 Comisar principal I S 660 1.443 697 1.5233 Comisar principal II S 608 1.308 642 1.3804 Comisar principal III S 587 1.173 620 1.2385 Comisar principal IV S 576 1.139 608 1.2026 Comisar debutant S 547 - 578 -7 Comisar principal I S.S.D. 587 1.308 620 1.3808 Comisar principal II S.S.D. 576 1.173 608 1.2389 Comisar principal III S.S.D. 565 1.052 597 1.11010 Comisar debutant S.S.D. 540 - 563 -     b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale11 Comisar IA M 597 884 630 93312 Comisar I M 576 784 608 82813 Comisar II M 565 715 597 75514 Comisar III M 555 647 586 68315 Comisar debutant M 540 - 563 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                 Audit intern                                                                           lei────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Nivelul Salariul Salariul decrt. studiilor de bază bază                                                   ─────────────────────────────                                                     aprilie octombrie                                                   ─────────────────────────────                                                   minim maxim minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1 Auditor - ofiţer S 1.677 2.364 1.770 2.4952 Auditor - expert S 1.169 1.855 1.234 1.9583 Auditor - inspector S 829 1.516 875 1.6004 Auditor - asistent S 660 1.349 697 1.424────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────            b) Funcţii specifice din serviciile publice deconcentrate.               Funcţii de execuţie pe trepte profesionale specifice              unităţilor subordonate Ministerului Economiei şi Finanţelor                                                                           lei────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Nivelul Salariul Salariul decrt. studiilor de bază bază                                                   ─────────────────────────────                                                     aprilie octombrie                                                   ─────────────────────────────                                                   minim maxim minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Casier trezorier I M 565 682 597 7202. Casier trezorier II; agent fiscal,    operator rol, numărător bani; I M;G 555 598 586 6313. Casier trezorier, agent fiscal,    operator rol, numărător bani;    debutant M; G 540 - 563 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        2. MINISTERUL PENTRU IMM, COMERŢ, TURISM ŞI PROFESII LIBERALE                                                                           lei────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Nivelul Salariul Salariul decrt. studiilor de bază bază                                                   ─────────────────────────────                                                     aprilie octombrie                                                   ─────────────────────────────                                                   minim maxim minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                  a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale1. Ministru consilier S 725 2.645*) 765 2.791*)2. Consilier economic S 681 1.445 719 1.5253. Secretar economic I S 619 1.310 654 1.3834. Secretar economic II S 576 1.173 608 1.2385. Secretar economic III S 565 1.052 597 1.110────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────----    *) Cuprinde şi indemnizaţia de conducere.               b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale1 Referent transmitere I M 576 734 608 7752 Referent transmitere II M 565 666 597 7033 Referent transmitere III M 555 598 586 6314 Referent debutant M 540 - 563 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                      3. AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU SPORT                             Funcţii de execuţie                                                                           lei────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Nivelul Salariul Salariul decrt. studiilor de bază bază                                                   ─────────────────────────────                                                     aprilie octombrie                                                   ─────────────────────────────                                                   minim maxim minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                    Funcţii de execuţie pe grade profesionale1. Instructor sportiv, referent    sportiv; gradul I SSD 587 1.173 620 1.2382. Instructor sportiv, referent sportiv;    gradul II SSD 576 1.052 608 1.1103. Instructor sportiv, referent sportiv;    gradul III SSD 565 954 597 1.0074. Instructor sportiv, referent sportiv;    debutant SSD 540 - 563 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                  4. MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE                     Funcţii specifice Arhivelor Naţionale                                                                           lei────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Nivelul Salariul Salariul decrt. studiilor de bază bază                                                   ─────────────────────────────                                                     aprilie octombrie                                                   ─────────────────────────────                                                   minim maxim minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale1. Arhivist gradul IA S 725 1.648 765 1.7392. Arhivist gradul I S 660 1.443 697 1.5233. Arhivist gradul II S 608 1.308 642 1.3804. Arhivist gradul III S 587 1.173 620 1.2385. Arhivist gradul IV S 576 1.052 608 1.1106. Arhivist debutant S 547 - 578 -7. Arhivist gradul IA SSD 597 1.443 630 1.5238. Arhivist gradul I SSD 587 1.173 620 1.2389. Arhivist gradul II SSD 576 1.052 608 1.11010. Arhivist gradul III SSD 565 954 597 1.00711. Arhivist debutant SSD 540 - 563 -               b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale12. Arhivar IA M 597 842 630 88913. Arhivar I M 587 733 620 77414. Arhivar II M 576 681 608 71915. Arhivar III M 565 597 597 63016. Arhivar debutant M 540 - 563 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                       5. MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE                Funcţii specifice din aparatul propriu şi din                          serviciile deconcentrate                                                                           lei────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Nivelul Salariul Salariul decrt. studiilor de bază bază                                                   ─────────────────────────────                                                     aprilie octombrie                                                   ─────────────────────────────                                                   minim maxim minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale1. Asistent-şef S 725 1.648 765 1.7392. Asistent-şef SSD 642 1.383 678 1.460                b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale3. Asistent-şef PL 601 1.212 635 1.2794. Asistent-şef M 587 1.112 620 1.174────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────6. CONSILIERI PENTRU AFACERI EUROPENE*)DIN AUTORITĂŢI ŞI INSTITUŢII PUBLICE┌────┬───────────────────────────┬───────┬────────────────────┐│Nr. │ │ Nivel │ Salariul de bază ││crt.│ Funcţia │studii │ iunie-decembrie ││ │ │ ├────────┬───────────┤│ │ │ │minim │ maxim │├────┼───────────────────────────┼───────┼────────┼───────────┤│ 1. │Consilier pentru afaceri │ │ │ ││ │europene │ S │ 2.154 │ 3.232 │└────┴───────────────────────────┴───────┴────────┴───────────┘------------Pct. 6 al Cap. III din anexa I a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 24 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 26 iunie 2008.                                       *                                     * *    Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care afost salarizat potrivit anexei nr. V la Legea nr. 154/1998------------Anexa I a fost înlocuită cu anexa Ib din ORDONANŢA nr. 10 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 1 februarie 2008, conform alin. (2) al art. 3 din acelaşi act normativ.  +  Anexa II(la 01.04.2008 şi la 01.10.2008)ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂConsilii, primării şi servicii publice din subordinea acestoraI. Salarii de bază pentru activitatea de specialitateFuncţii de execuţie                                                                           lei────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Nivelul Salariul Salariul decrt. studiilor de bază bază                                                   ─────────────────────────────                                                     aprilie octombrie                                                   ─────────────────────────────                                                   minim maxim minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale1 Consilier, inspector de specialitate,    revizor contabil, arhitect, auditor;    gradul IA S 608 1.253 642 1.3222 Consilier, inspector de specialitate,    revizor contabil, arhitect, auditor;    gradul I S 597 1.107 630 1.1683 Referent de specialitate, inspector    de specialitate, revizor contabil,    arhitect; gradul II S 587 963 620 1.0164 Referent de specialitate, inspector    de specialitate, revizor contabil,    arhitect; gradul III S 576 873 608 9225 Referent, inspector, revizor    contabil, arhitect; debutant S 547 - 578 -6 Conductor arhitect IA, referent IA,    inspector IA, subinginer IA SSD 587 892 620 9427 Conductor arhitect I, referent I,    inspector I, subinginer I SSD 576 769 608 8128 Conductor arhitect II, referent II,    inspector II, subinginer II SSD 565 693 597 7329 Conductor arhitect, referent,    subinginer, inspector ; debutant SSD 540 - 563 -   b) Funcţii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios10 Consilier juridic gradul IA S 725 1.398 765 1.47511 Consilier juridic gradul I S 660 1.253 697 1.32212 Consilier juridic gradul II S 597 1.107 630 1.16813 Consilier juridic gradul III S 587 963 620 1.01614 Consilier juridic gradul IV S 576 839 608 88615 Consilier juridic debutant S 547 - 578 -       c) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale16 Referent, inspector; IA M 587 819 620 86517 Referent, inspector; I M 576 764 608 80718 Referent, inspector; II M 565 691 597 73019 Referent, inspector; III M 555 637 586 67320 Referent, inspector; debutant M 516 - 545 -21 Agent agricol I M 565 679 597 71722 Agent agricol II M;G 555 637 586 67323 Agent agricol III M;G 544 587 574 62024 Agent agricol debutant M;G 540 - 563 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ:Salariile de bază stabilite pentru funcţiile prevăzute la prezenta anexă se utilizează şi pentru salarizarea funcţiilor de la cabinetul primarului comunei, oraşului şi municipiului, utilizându-se salariul de bază al gradului/treptei IA al funcţiei corespunzătoare nivelului studiilor.II. Salarii de bază pentru funcţii din aparatul consiliilor1. Consiliul General al Municipiului Bucureşti────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Salariul de bazăcrt. - lei -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1 Secretar     aprilie 3.325     octombrie 3.508────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                 2. Consilii judeţene────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Salariul de bază - lei -crt. ---------------------------                                                   Categoria I Categoria II────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────2 Secretar         aprilie 3.166 2.951         octombrie 3.341 3.114────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                 3. Consilii locale: municipale, orăşeneşti, comunale.────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Salariul de bază - lei -crt. -------------------------------------------                                   Cu peste Categoria                                   320.000 ---------------------------                                   locuitori*) I II III────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────3 Municipii     Secretar            aprilie 2.632 2.383 2.170 1.958            octombrie 2.777 2.515 2.290 2.066────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────----    *) Se aplică şi la sectoarele municipiului Bucureşti────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────4 Oraşe     Secretar            aprilie - 1.753 1.675 1.634            octombrie - 1.850 1.768 1.724────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Salariul de bază - lei -crt. -------------------------------------------                                  Cu peste Categoria                                  15.000 --------------------------------                                  locuitori I II III                                                între între până la                                            7.001-15.000 3.001-7.000 3.000                                             locuitori locuitori locuitori────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5 Comune     Secretar            aprilie 1.629 1.307 1.227 1.188            octombrie 1.719 1.379 1.295 1.254────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    NOTA:    1 Stabilirea categoriilor judeţelor, municipiilor şi oraşelor se face prinhotărâre a Guvernului.    2 În cazul secretarului unităţilor administrativ teritoriale, care în modexcepţional potrivit legii, are studii medii, salariul de bază prevăzut de prezentaordonanţă, se diminuează cu 10%.                                       *                                     * *    Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care afost salarizat potrivit anexei nr. VI la Legea nr. 154/1998.------------Anexa II a fost înlocuită cu anexa IIb din ORDONANŢA nr. 10 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 1 februarie 2008, conform alin. (2) al art. 3 din acelaşi act normativ.  +  Anexa III/1Abrogată.----------Anexa III/1 a fost abrogată de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 13 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 4 aprilie 2002 şi de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 514 din 12 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 539 din 24 iulie 2002.  +  Anexa III/2Abrogată.----------Anexa III/2 a fost abrogată de alin. (2) al art. 6 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 160 din 13 octombrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 18 octombrie 2000.  +  Anexa III/3(la 01.04.2008 şi la 01.10.2008)CONSILIUL CONCURENŢEISalarii de bază pentru funcţiile de execuţie despecialitate specifice ale Consiliului Concurenţei                                                                           lei────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Nivelul Salariul Salariul decrt. studiilor de bază bază                                                   ─────────────────────────────                                                     aprilie octombrie                                                   ─────────────────────────────                                                   minim maxim minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1 Inspector de concurenţă gradul I S 1.094 2.476 1.155 2.6132 Inspector de concurenţă gradul II S 988 2.240 1.043 2.3643 Inspector de concurenţă gradul III S 882 2.004 931 2.1154 Inspector de concurenţă asistent S 638 1.441 674 1.521────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                       *                                     * *    Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care afost salarizat potrivit anexei nr. IV/3 la Legea nr. 154/1998.------------Anexa III/3 a fost înlocuită cu anexa IIIb din ORDONANŢA nr. 10 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 1 februarie 2008, conform alin. (2) al art. 3 din acelaşi act normativ.  +  Anexa IV/1(valabil la 01.10.2003)SĂNĂTATE1. Unităţi sanitare şi de asistenţă socială,altele decât cele cliniceA. Salarii de baza pentru personalul de specialitate medico-sanitar──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Nivelul Salariul de baza -lei-crt. studiilor ----------------------                                                          minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1 Medic primar S 4.517.000 9.202.000    - din anatomia patologică şi medicina    legală*2) S 5.559.000 13.802.000  2 Medic specialist S 3.867.000 6.590.000    - din anatomia patologică şi medicina    legală*2) S 4.517.000 8.597.000  3 Medic S 2.943.000 5.776.000    - din anatomia patologică şi medicina    legală*2) S 3.558.000 7.986.000  4 Medic stagiar S 2.800.000 -    - din anatomia patologică şi medicina    legală*2) S 3.327.000 -  5 Farmacist primar*) S 3.867.000 6.902.000    - din anatomia patologică şi medicina    legală*2) S 4.382.000 10.647.000  6 Farmacist specialist S 3.358.000 5.776.000    - din anatomia patologică şi medicina    legală*2) S 3.867.000 7.634.000  7 Farmacist S 2.943.000 4.559.000    - din anatomia patologică şi medicina    legală*2) S 3.140.000 7.040.000  8 Farmacist stagiar S 2.800.000 -    - din anatomia patologică şi medicina    legală*2) S 3.088.000 -  9 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical;    principal S 3.052.000 6.860.000 10 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical;    specialist S 2.998.000 5.419.000 11 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical S 2.943.000 4.515.000 12 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical;    debutant S 2.800.000 - 13 Dentist principal SSD 2.943.000 5.057.000 14 Dentist SSD 2.889.000 4.471.000 15 Dentist debutant SSD 2.650.000 - 16 Asistent medical principal*****) SSD 2.943.000 5.132.000    - din anatomia patologică şi medicina    legală*2) SSD 3.379.000 6.380.000 17 Asistent medical*****) SSD 2.889.000 4.590.000    - din anatomia patologică şi medicina    legală*2) SSD 3.107.000 5.386.000 18 Asistent medical debutant*****) SSD 2.650.000 -    - din anatomia patologică şi medicina    legală*2) SSD 2.943.000 - 19 Asistent medical principal**) PL 2.889.000 5.057.000    - din anatomia patologică şi medicina    legală*2) PL 2.943.000 6.229.000 20 Asistent medical**) PL 2.834.000 4.515.000    - din anatomia patologică şi medicina    legală*2) PL 2.889.000 5.235.000 21 Asistent medical debutant**) PL 2.600.000 -    - din anatomia patologică şi medicina    legală*2) PL 2.834.000 - 22 Asistent medical principal**) M 2.889.000 4.696.000    - din anatomia patologică şi medicina    legală*2) M 2.943.000 5.595.000 23 Asistent medical**) M 2.834.000 3.974.000    - din anatomia patologică şi medicina    legală*2) M 2.889.000 4.515.000 24 Asistent medical debutant**) M 2.600.000 -    - din anatomia patologică şi medicina    legală*2) M 2.834.000 - 25 Tehnician dentar principal***) M 2.889.000 4.877.000 26 Tehnician dentar***) M 2.834.000 4.154.000 27 Tehnician dentar debutant***) M 2.600.000 - 28 Sora medicală principala****) M 2.889.000 4.333.000    - din anatomia patologică şi medicina    legală*2) M 2.943.000 5.419.000 29 Sora medicală****) M 2.834.000 3.613.000    - din anatomia patologică şi medicina    legală*2) M 2.889.000 3.974.000 30 Sora medicală debutantă****) M 2.600.000 -    - din anatomia patologică şi medicina    legală*2) M 2.834.000 -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────*) Se poate utiliza numai în unităţi sanitare umane.**) Se aplica şi funcţiilor de asistent farmacie, asistent social şieducator-puericultor, tehnician dentar şi tehnician sanitar dinprofilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică şiprotezare auditivă, care au studii de acest nivel.***) Se aplica şi funcţiilor de tehnician sanitar din profilurile:utilaje medicale, optician, protezare ortopedică şi protezare auditivă.****) Se aplica şi funcţiilor: oficiant medical, laborant cu liceulsanitar, operator registrator de urgenţă, moaşă, masor, gipsar,autopsier, registrator medical, statistician medical, instructorC.F.M, instructor de educaţie, instructor de ergoterapie, asistentsocial, educator-puericultor.*****) Se aplica următoarelor funcţii: asistent medical specialist;tehnician superior de imagistica, radiologie, radioterapie şiradiodiagnostic; cosmetician medical specialist; asistent medicalspecializat; tehnician de laborator clinic; tehnician de farmacie;asistent de fiziokinetoterapie; asistent medical de urgentemedico-chirurgicale; asistent medico-social; tehnician dentarspecializat, asistent de profilaxie stomatologică; asistent igienistpentru cabinet stomatologic; asistent pentru stomatologie, care austudii de acest nivel.B. Salarii de baza pentru personalul de specialitate din compartimenteleparaclinice medico-sanitare──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Nivelul Salariul de baza -lei-crt. studiilor ----------------------                                                          minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 31 Biolog, biochimist, chimist, fizician;    principal S 3.867.000 6.860.000    - din anatomia patologică şi medicina    legală*2) S 4.382.000 10.647.000 32 Biolog, biochimist, chimist, fizician;    specialist S 3.358.000 5.419.000    - din anatomia patologică şi medicina    legală*2) S 3.867.000 7.634.000 33 Biolog, biochimist, chimist, fizician S 2.943.000 4.515.000    - din anatomia patologică şi medicina    legală*2) S 3.140.000 5.419.000 34 Biolog, biochimist, chimist, fizician;    debutant S 2.800.000 -    - din anatomia patologică şi medicina    legală*2) S 3.088.000 - 35 Psiholog, logoped, sociolog, profesor    C.F.M., kinetoterapeut, asistent social;    principal. S 2.998.000 5.327.000 36 Psiholog, logoped, sociolog, profesor    C.F.M., kinetoterapeut, asistent social S 2.943.000 4.877.000 37 Psiholog, logoped, sociolog, profesor    C.F.M., kinetoterapeut, asistent social;    debutant.. S 2.800.000 - 38 Profesor C.F.M., biolog, chimist;    principal*) SSD 2.943.000 5.057.000 39 Profesor C.F.M., biolog, chimist;*) SSD 2.889.000 4.471.000 40 Profesor C.F.M. biolog, chimist;    debutant*) SSD 2.650.000C. Salarii de baza pentru personalul auxiliar sanitar 41 Infirmieră, agent D.D.D. G 2.780.000 2.889.000 42 Infirmieră, agent D.D.D.; debutant G 2.550.000 43 Brancardier, băieş, nămolar, spălătoreasă,    îngrijitoare G 2.725.000 2.889.000    - din anatomia patologică şi medicina    legală*2) G 2.780.000 3.793.000 44 Ambulanţier**) 2.834.000 3.974.000 45 Şofer autosanitară I***) 2.834.000 3.613.000 46 Şofer autosanitară II***) 2.780.000 3.251.000 47 Şofer autosanitară III***) 2.725.000 2.889.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────*) Se aplica şi funcţiilor de educator-puericultor, asistent social şicosmetician, ocupate de persoane care au absolvit cu diplomaînvăţământul superior de scurta durata, cu durata studiilor de 2-3 aniînvăţământ de zi sau de 3-4 ani învăţământ seral sau fără frecventa.**) Se ocupa prin concurs de către personalul care îndeplineşte condiţiilede încadrare pentru funcţia de şofer autosanitară I, poseda diploma deabsolvire a cursului organizat potrivit Ordinului ministrului sănătăţiinr. 388/1992 şi are 2 ani vechime în funcţia de şofer autosanitară I.***) Se aplica nivelurile I şi II pentru salarizarea şoferilorautosanitarelor din serviciile de ambulanta judeţene şi al municipiuluiBucureşti, iar nivelurile de salarizare II şi III, şoferilorautosanitarelor din alte unităţi sanitare.II. Unităţi clinice, institute şi centre medicale*1)A. Salarii de baza pentru personalul de specialitate medico-sanitar──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Nivelul Salariul de baza -lei-crt. studiilor ----------------------                                                          minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1 Medic primar S 5.154.000 11.134.000    - din anatomia patologică şi medicina    legală*2) S 6.186.000 15.223.000  2 Medic specialist S 4.517.000 8.663.000    - din anatomia patologică şi medicina    legală*2) S 5.154.000 10.468.000  3 Medic rezident anul VI-VII S 6.448.000 -  4 Medic rezident anul IV-V S 6.027.000 -    - din anatomia patologică şi medicina    legală*2) S 6.728.000 -  5 Medic rezident anul III S 5.326.000 -    - din anatomia patologică şi medicina    legală*2) S 6.027.000 -  6 Medic rezident anul II S 4.626.000 -    - din anatomia patologică şi medicina    legală*2) S 5.326.000 -  7 Medic rezident anul I S 3.924.000 -    - din anatomia patologică şi medicina    legală*2) S 4.626.000 -  8 Farmacist primar*) S 3.867.000 9.022.000    - din anatomia patologică şi medicina    legală*2) S 4.769.000 11.640.000  9 Farmacist specialist S 3.224.000 7.218.000    - din anatomia patologică şi medicina    legală*2) S 3.611.000 9.294.000 10 Farmacist rezident anul III S 4.626.000 - 11 Farmacist rezident anul II S 4.206.000 - 12 Farmacist rezident anul I S 3.785.000 - 13 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical;    principal S 3.052.000 9.022.000 14 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical;    specialist S 2.943.000 7.218.000 15 Asistent medical principal****) SSD 2.943.000 6.754.000    - din anatomia patologică şi medicina    legală*2) SSD 3.445.000 8.275.000 16 Asistent medical****) SSD 2.889.000 6.031.000    - din anatomia patologică şi medicina    legală*2) SSD 2.998.000 6.648.000 17 Asistent medical principal**) PL 2.889.000 6.678.000    - din anatomia patologică şi medicina    legală*2) PL 3.434.000 8.123.000 18 Asistent medical**) PL 2.834.000 5.957.000    - din anatomia patologică şi medicina    legală*2) PL 2.943.000 6.498.000 19 Asistent medical principal**) M 2.889.000 5.776.000    - din anatomia patologică şi medicina    legală*2) M 3.197.000 7.218.000 20 Asistent medical**) M 2.834.000 5.235.000    - din anatomia patologică şi medicina    legală*2) M 2.889.000 5.776.000 21 Sora medicală principala***) M 2.889.000 5.235.000    - din anatomia patologică şi medicina    legală*2) M 2.998.000 6.678.000 22 Sora medicală***) M 2.834.000 4.515.000    - din anatomia patologică şi medicina    legală*2) M 2.889.000 5.235.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────B. Salarii de baza pentru personalul despecialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Nivelul Salariul de baza -lei-crt. studiilor ----------------------                                                          minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 23 Biolog, biochimist, chimist, fizician; S 3.867.000 9.022.000    principal    - din anatomia patologică şi medicina    legală*2) S 4.769.000 11.640.000 24 Biolog, biochimist, chimist, fizician; S    specialist S 3.224.000 7.218.000    - din anatomia patologică şi medicina    legală*2) S 3.611.000 9.294.000 25 Psiholog, logoped, sociolog, profesor S 2.998.000 8.663.000    C.F.M., kinetoterapeut, asistent social;    principal 26 Profesor C. F. M. principal SSD 2.943.000 6.678.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    *1) Se poate aplica şi personalului de cercetare cu studii superioare din        unităţile clinice, din institutele şi centrele medicale, care este        confirmat în gradele profesionale de la cap. II lit. A nr. crt. 1-12        şi lit. B nr. crt. 23-25    *2) Salariul de baza la limita maxima cuprinde şi salariul de baza mai        mare, prevăzut la pct.2 din Nota la anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului        nr. 281/1993, pentru personalul din anatomia patologică şi medicina        legală, care lucrează în morgi, prosecturi şi histopatologie.    *) Se poate utiliza numai în unităţi sanitare umane.    **) Se aplica şi funcţiilor de asistent farmacie, asistent social şi       educator-puericultor, tehnician dentar şi tehnician sanitar din       profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică şi       protezare auditivă, care au studii de acest nivel.    ***) Se aplica şi funcţiilor de oficiant sanitar, laborant cu liceu       sanitar.    ****) Se aplica următoarelor funcţii: asistent medical specialist;       tehnician superior de imagistica, radiologie, radioterapie şi       radiodiagnostic; cosmetician medical specialist; asistent medical       specializat; tehnician de laborator clinic; tehnician de farmacie;       asistent de fiziokinetoterapie; asistent medical de urgente       medico-chirurgicale; asistent medico-social; tehnician dentar       specializat, asistent de profilaxie stomatologică; asistent igienist       pentru cabinet stomatologic; asistent pentru stomatologie, care au       studii de acest nivel.    NOTA:    1. Salariul de baza pentru personalul medical cuprinde la cap. II şi sporul       pentru institute, centre medicale, clinici universitare prevăzut la       art. 8 lit.b) din Hotărârea Guvernului nr. 281/1993 cu modificările şi       completările ulterioare.    2. Salarizarea fizicienilor principali din compartimentul (laboratorul) de       igiena radiaţiilor nucleare din cadrul direcţiilor de sănătate publică,       din centrele universitare, care îşi desfăşoară activitatea şi în unităţi       sanitare clinice, se stabileşte pe baza salariilor de baza din cap. II       "Unităţi clinice, institute şi centre medicale" - litera B.                                       x                                      x x      Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplica personalului      care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/2 la Legea nr. 154/1998.--------------Anexa IV/1 a fost înlocuită cu anexa IV/1b din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 191 din 12 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 951 din 24 decembrie 2002, conform alin. (3) al art. 14 din acelaşi act normativ.  +  Anexa IV/11b(la 01.04.2008 şi la 01.10.2008)ASISTENŢĂ SOCIALĂUNITĂŢI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI UNITĂŢI DE ASISTENŢĂ MEDICO-SOCIALĂ       A. Salarii de bază pentru funcţii de specialitate                                                                                   -lei-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Nivelul Salariul de baza -lei- Salariul de bazacrt. studiilor ────────────────────── ──────────────────                                                             aprilie octombrie                                                       ────────────────────── ──────────────────                                                         minim maxim minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1 Asistent social, psiholog,   psihopedagog, logoped,   kinetoterapeut, sociolog, educator   specializat; principal S 700 1.066 735 1.1202 Asistent social, psiholog,   psihopedagog, logoped, kinetoterapeut,   sociolog, educator specializat S 650 975 683 1.0243 Asistent social, psiholog,   psihopedagog, logoped, kinetoterapeut,   sociolog, educator specializat; debutant S 630 - 662 -4 Medic primar S 1.300 1.761 1.365 1.8505 Medic specialist S 1.200 1.513 1.260 1.5896 Medic S 780 1.274 819 1.3387 Medic stagiar S 750 - 788 -8 Fiziokinetoterapeut, bioinginer   medical; principal S 750 1.315 788 1.3819 Fiziokinetoterapeut, bioinginer   medical; specialist S 720 1.039 756 1.09110 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical S 670 867 704 91111 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical;   debutant S 630 - 662 -12 Profesor C.F.M principal S 700 1.066 735 1.12013 Profesor C.F.M, S 650 975 683 1.02414 Profesor C.F.M debutant S 630 - 662 -15 Asistent social, asistent medical***),   educator puericultor, educator   specializat; principal S.S.D. 700 1.026 735 1.07816 Asistent social, asistent   medical***), educator puericultor,   educator specializat S.S.D. 650 918 683 96417 Asistent social, asistent medical***),   educator puericultor,   educator specializat; debutant S.S.D. 600 - 630 -18 Profesor C.F.M. principal S.S.D. 700 1.012 683 1.06319 Profesor C.F.M. S.S.D. 600 894 630 93920 Profesor C.F.M. debutant S.S.D. 570 - 599 -21 Asistent social, asistent medical,   educator puericultor, educator   specializat, pedagog de recuperare;   principal PL 630 1.012 662 1.06322 Asistent social, asistent medical,   educator puericultor,   educator specializat, pedagog de   recuperare PL 600 904 630 95023 Asistent social, asistent medical,   educator puericultor,   educator specializat, pedagog de   recuperare; debutant PL 570 - 599 -24 Asistent social, asistent medical*),   educator puericultor; principal M 630 940 683 98725 Asistent social, asistent medical*),   educator puericultor M 600 794 630 83426 Asistent social, asistent medical*),   educator puericultor; debutant M 550 - 578 -27 Sora medicală principală**) M 600 845 630 88828 Sora medicală**) M 570 706 599 74229 Sora medicală debutantă**) M 540 - 557 -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────----------*)Se aplică şi funcţiilor de educator specializat, lucrător social instructor de educaţie, instructor de ergoterapie, masor.**) Se aplică şi funcţiilor: oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, operator registrator de urgenţă, registrator medical, statistician medical, instructor C.F.M.***) Se aplică următoarelor funcţii: asistent medical specialist; tehnician superior de radiologie radioterapie şi radiodiagnostic; asistent medical specializat; asistent de fiziokinetoterapie; asistent medico-social.         B. Salarii de bază pentru funcţii auxiliare──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Nivelul Salariul de baza -lei- Salariul de bazacrt. studiilor ────────────────────── ──────────────────                                                             aprilie octombrie                                                       ────────────────────── ──────────────────                                                         minim maxim minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1 Infirmieră, agent D.D.D. G 564 590 593 6202 Infirmieră, agent D.D.D.; debutant G 545 - 565 -3 Brancardier, băieş, nămolar,  spălătoreasă, îngrijitoare G 540 561 557 590──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ1. Personalul medico-sanitar din Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă se salarizează potrivit prevederilor aplicabile personalului de specialitate medico-sanitar şi personalului de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare din unităţile clinice, institutele şi centrele medicale, preluând după caz şi alte funcţii din domeniul unităţilor sanitare, altele decât cele clinice.2. Personalul din sistemul serviciilor sociale care lucrează în mod direct cu persoanele fără adăpost, (persoanele care trăiesc în stradă, precum şi cele găzduite în adăposturi de noapte şi centre de găzduire temporară) beneficiază de un spor de până la 15% din salariul de bază. Mărimea concretă a sporului şi condiţiile de acordare se stabilesc de către ordonatorul principal de credite, cu consultarea sindicatelor.3. Angajarea şi promovarea personalului încadrat pe funcţii de specialitate în unităţi de asistenţă socială şi în unităţi de asistenţă medico-socială, se face potrivit prevederilor aplicabile personalului de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar, din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar.4. Funcţiile din prezenta anexă pot fi completate şi cu alte funcţii medico-sanitare prevăzute în unităţi sanitare publice neclinice."  +  Anexa IV/2(la 01.04.2008 şi la 01.10.2008)CERCETAREUNITĂŢI DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ, DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ ŞI PROIECTARESalarii de bază pentru funcţiile de specialitate din activitatea de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică*Font 8*                                                                                      lei──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bază Salariul de bazăNr. Funcţia Nivelul aprilie octombriecrt. studiilor ──────────────────────────────────                                                                minim maxim minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1 Cercetător ştiinţific principal gradul I S 789 2.398 833 2.530 2 Cercetător ştiinţific principal gradul II S 680 2.243 718 2.367 3 Cercetător ştiinţific principal gradul III S 648 1.750 684 1.847 4 Cercetător ştiinţific S 638 1.354 674 1.429        b) Funcţii de execuţie de specialitate neatestate 5 Asistent de cercetare ştiinţifică S 627 1.065 662 1.124 6 Asistent de cercetare ştiinţifică stagiar S 540 - 563 -        c) Funcţii de execuţie auxiliare din activitatea de cercetare             ştiinţifică, pe trepte profesionale 7 Asistent I M 627 852 662 899 8 Asistent II M 586 727 619 767 9 Asistent III M 565 672 597 70910 Asistent stagiar M 540 - 563 -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTA:Funcţiile prevăzute la poziţiile nr. 1 - 4, utilizate în unităţile de cercetare ştiinţifică ale Academiei Române, sunt echivalate cu funcţiile didactice din învăţământul superior, după cum urmează: cercetător ştiinţific principal gradul I cu profesor universitar; cercetător ştiinţific principal gradul II cu conferenţiar universitar; cercetător ştiinţific principal gradul III cu şef de lucrări (lector universitar) şi cercetător ştiinţific cu asistent universitar.Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/3 la Legea nr. 154/1998.------------Anexa IV/2 a fost înlocuită cu anexa IV/1b din ORDONANŢA nr. 10 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 1 februarie 2008, conform alin. (2) al art. 3 din acelaşi act normativ.  +  Anexa IV/3(la 01.04.2008 şi la 01.10.2008)CULTURĂUNITĂŢI DE CULTURĂI. Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate din unităţile teatrale, muzicale şi de cinematografie*Font 8*                                                                                      lei──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bază Salariul de bazăNr. Funcţia Nivelul aprilie octombriecrt. studiilor ──────────────────────────────────                                                                minim maxim minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1 Regizor artistic, dirijor, solist (vocal, balet,    concertist, instrumentist), actor, pictor    scenograf, consultant artistic, coregraf,    concert-maestru*), artist instrumentist I; S     gradul IA 848 1.725 895 1.820     gradul I 595 1.519 628 1.603     gradul II 586 1.134 619 1.197     gradul III 574 1.017 606 1.073     gradul IV 565 899 597 949     gradul V 554 831 585 877     debutant 540 - 563 - 2 Dirijor cor, artist liric, artist liric operă; S     gradul IA 823 1.676 869 1.769     gradul I 577 1.476 609 1.558     gradul II 569 1.102 601 1.163     gradul III 560 988 591 1.043     gradul IV 549 873 580 922     gradul V 544 808 574 853     debutant 540 - 563 - 3 Maestru (balet-dans, cor, corepetitor),    producător delegat, impresar artistic, regizor    scenă (culise); S     gradul I 554 1.228 585 1.296     gradul II 544 1.030 574 1.087     gradul III 540 881 566 930 4 Şef orchestră, artist instrumentist II,    maestru de studii (balet, canto), secretar    literar (muzical, public relations), operator    imagine (sunet), sufleor operă,    artist circ, balerin operă; S     gradul I 575 1.112 607 1.174     gradul II 564 997 596 1.052     gradul III 554 881 585 930     gradul IV 544 816 574 861     debutant 540 - 563 - 5 Balerin, dansator, acompaniator, corepetitor,    actor mânuitor păpuşi, sculptor păpuşi, sufleor    teatru, artist plastic, machior, peruchier,    montor imagine, editor imagine; S     gradul I 564 949 596 1.002     gradul II 554 865 585 913     gradul III 544 816 574 861     debutant 540 - 563 -            b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale 6 Dirijor, şef orchestră, maestru (balet-dans,    corepetitor), concert-maestru, maestru de    studii balet, maestru lumini-sunet,    impresar artistic;        I 555 816 585 861        II 550 700 574 739        III 545 618 569 652        debutant 540 - 563 - 7 Solist (vocal, balet, concertist instrumentist),    actor, instrumentist, sufleor operă, corist operă;        I 555 816 585 861        II 550 700 574 739        III 545 618 569 652        debutant 540 - 563 - 8 Maestru artist circ, artist circ, maestru    (acordor pian-clavecin, lutier), specialist (orgă,    instrumente de suflat);        I 565 997 597 1.052        II 560 881 585 930        III 555 816 580 861        IV 550 700 574 739        V 545 633 569 668        debutant 540 - 563 - 9 Corist, balerin, dansator, corepetitor, actor    mânuitor păpuşi, sculptor păpuşi, sufleor    teatru, artist plastic, machior, peruchier,    montor imagine, operator imagine, editor    imagine, regizor scenă (culise),    secretar platou;        I 555 715 585 755        II 550 667 574 704        III 545 600 569 633        debutant 540 - 563 -10 Regizor scenă (culise), secretar platou; M        I 555 715 585 755        II 550 667 574 704        III 545 600 569 633        debutant 540 - 563 -11 Supraveghetor sală, controlor bilete,    garderobier, plasator M;G 540 567 563 599    c) Muncitori din activitatea specifică instituţiilor teatrale şi muzicale12 Muncitor calificat I 660 851 693 894                        II 650 809 683 850                        III 630 754 662 792                        IV 610 708 641 744                        V 580 654 609 687                        VI 560 642 588 675──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-----*) La salarizarea funcţiei de concert-maestru se utilizează gradele profesionale IA, I, II şi III.II. Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate din presă, edituri, informare documentară*Font 8*                                                                                      lei──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bază Salariul de bazăNr. Funcţia Nivelul aprilie octombriecrt. studiilor ──────────────────────────────────                                                                minim maxim minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────            a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1. Redactor de rubrică, redactor, lector, publicist    comentator, corespondent în străinătate; S       gradul IA 575 1.328 607 1.402       gradul I 564 997 596 1.052       gradul II 554 881 585 930       gradul III 544 816 574 861       debutant 540 - 563 - 2. Şef agenţie publicitate, administrator    (publicaţii, editură), reporter (fotoreporter,    corespondent local); S       gradul I*) 564 964 596 1.018       gradul II 554 865 585 913       gradul III 544 799 574 843       debutant 540 - 563 - 3. Secretar (tehnic) de redacţie,    documentarist, traducător, caricaturist,    desenator artistic, corector, tehnoredactor; S       gradul I 564 949 596 1.002       gradul II 554 865 585 913       gradul III 544 816 574 861       debutant 540 - 563 - 4. Redactor, secretar de redacţie; SSD       gradul I 565 881 597 930       gradul II 554 816 585 861       gradul III 544 700 574 739       debutant 540 - 563 -           b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale 5. Redactor, secretar (tehnic) de redacţie,    documentarist, traducător, caricaturist,    desenator artistic, corector, tehnoredactor; M       treapta IA 575 816 607 861       treapta I 555 715 585 755       treapta II 545 667 574 704       debutant 540 - 563 - 6. Laborant foto, retuşor foto, fotograf; M;G       treapta I 555 700 585 739       treapta II 550 618 574 652       treapta III 545 567 569 599       debutant 540 - 563 -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-----*) Nivelul de salarizare nu se aplică funcţiilor de administrator (publicaţii, editură).III. Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate din muzee şi biblioteciFuncţii de execuţie*Font 8*                                                                                      lei──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bază Salariul de bazăNr. Funcţia Nivelul aprilie octombriecrt. studiilor ──────────────────────────────────                                                                minim maxim minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────         a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1. Muzeograf, restaurator, conservator, bibliograf,    bibliotecar, arheolog, arhitect; S       gradul IA 564 1.328 596 1.402       gradul I 554 914 585 965       gradul II 544 831 574 877       debutant 540 - 563 - 2. Biolog, fizician, chimist; principal S 737 1.306 778 1.378    Biolog, fizician, chimist; specialist 641 1.031 677 1.088    Biolog, fizician, chimist 563 861 594 909    Biolog, fizician, chimist; debutant 540 - 566 - 3. Sociolog, psiholog; principal S 577 1.023 609 1.080    Sociolog, psiholog 566 936 598 988    Sociolog, psiholog; debutant 541 - 571 - 4. Muzeograf, restaurator, conservator, bibliograf,    bibliotecar-arhivist, bibliotecar; SSD      gradul I 565 997 597 1.052      gradul II 554 816 585 861      gradul III 544 700 574 739      debutant 540 - 563 -          b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale 5. Bibliotecar P.L.      treapta I 555 902 585 952      treapta II 550 763 574 805      treapta III 545 681 569 719      debutant 540 - 563 - 6. Restaurator*), conservator, trezorier,    gestionar custode sală; M      treapta I 555 816 580 861      treapta II 550 715 574 755      treapta III 545 667 569 704      debutant 540 - 563 - 7. Bibliotecar M      treapta IA 555 816 580 861      treapta I 550 715 574 755      treapta II 545 667 569 704      debutant 540 - 563 - 8. Supraveghetor muzeu, mânuitor carte M;G 540 567 563 599─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────----*) În instituţiile muzeale din domeniul tradiţiei populare pot fi încadraţi şi absolvenţi ai învăţământului gimnazial şi profesional.IV. Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate din case de cultură, cămine culturale şi alte instituţii de cultură*Font 8*                                                                                      lei──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bază Salariul de bazăNr. Funcţia Nivelul aprilie octombriecrt. studiilor ──────────────────────────────────                                                                minim maxim minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1. Referent; S     gradul I 564 949 596 1.002     gradul II 554 865 585 913     gradul III 544 816 574 861     debutant 540 - 563 - 2. Referent; SSD     gradul I 565 881 597 930     gradul II 554 816 585 861     gradul III 544 700 574 739     debutant 540 - 563 -         b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale 3. Referent;     treapta IA 555 816 580 861     treapta I 550 715 574 755     treapta II 545 667 569 704     debutant 540 - 563 -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ:1. Persoanele încadrate în unităţile de cultură, care au rezultate valoroase în activitate, pot ocupa în mod cu totul excepţional, în baza criteriilor elaborate de Ministerul Culturii şi Cultelor şi cu aprobarea nominală a ministrului culturii şi cultelor, funcţii de specialitate fără a avea studiile necesare postului.2. Salariile de bază pentru salariaţii teatrelor naţionale, ai celor la care spectacolele se desfăşoară preponderent în limba unei minorităţi naţionale, operelor naţionale, muzeelor naţionale şi muzeelor de importanţă naţională stabilite potrivit legii, bibliotecilor naţionale, ai Bibliotecii Academiei Române şi ai Operei Maghiare din Cluj-Napoca, precum şi ai Filarmonicii "George Enescu"- Bucureşti, pentru activitatea de importanţă naţională desfăşurată în aceste instituţii, pot fi cu până la 20% mai mari, în limita fondului de salarii aprobat prin buget, cu excepţia personalului de specialitate artistică din cadrul Filarmonicii "George Enescu" din Bucureşti care beneficiază în continuare de prevederile Legii nr. 102/2004privind majorarea unor drepturi salariale ale personalului de specialitate artistică din cadrul Filarmonicii "George Enescu" din Bucureşti.3. Pe funcţiile noi introduse prin Ordonanţa Guvernului nr. 9/2005privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 112/2005, cu modificările ulterioare, vor putea fi promovate persoanele încadrate în instituţiile publice respective, care îndeplinesc condiţia de studii prevăzută pentru noile funcţii, în condiţiile art. 7 alin. (2) şi art. 8 din prezenta ordonanţă.Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/4 la Legea nr. 154/1998.------------Anexa IV/3 a fost înlocuită cu anexa IV/2b din ORDONANŢA nr. 10 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 1 februarie 2008, conform alin. (2) al art. 3 din acelaşi act normativ.  +  Anexa IV/4(la 01.04.2008 şi la 01.10.2008)CULTESalarii de bază pentru personalul clerical *)------*) Se utilizează pentru salarizarea personalului încadrat în unităţile bugetare.Condiţiile de ocupare a gradelor profesionale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.Ministerul Culturii şi Cultelor este autorizat să certifice asimilarea funcţiilor de la alte culte cu cea de preot.Funcţii de execuţie*Font 8*                                                                                      lei──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bază Salariul de bazăNr. Funcţia Nivelul aprilie octombriecrt. studiilor ──────────────────────────────────                                                                minim maxim minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Preot     gradul I S 565 1.197 597 1.263     gradul II S 554 997 585 1.052     definitiv S 544 899 574 949     debutant S 540 - 563 - 2 Preot     gradul I M 544 865 574 913     definitiv M 542 831 569 877     debutant M 540 - 563 -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/5 la Legea nr. 154/1998.------------Anexa IV/4 a fost înlocuită cu anexa IV/3b din ORDONANŢA nr. 10 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 1 februarie 2008, conform alin. (2) al art. 3 din acelaşi act normativ.  +  Anexa IV/5(la 01.04.2008 şi la 01.10.2008)SPORTUNITĂŢI SPORTIVEI. Salariul de bază pentru funcţiile de specialitate din federaţii sportive*Font 8*                                                                                      lei──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bază Salariul de bazăNr. Funcţia Nivelul aprilie octombriecrt. studiilor ──────────────────────────────────                                                                minim maxim minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1 Secretar federaţie, antrenor federal,    antrenor lot naţional**), expert sportiv;    gradul IA 586 1.238 619 1.307 2 Secretar federaţie, antrenor federal,    antrenor lot naţional**), expert sportiv;    gradul I 575 1.060 607 1.119 3 Secretar federaţie, antrenor federal,    antrenor lot naţional**), expert sportiv;    gradul II 565 947 597 1.000 4 Secretar federaţie, antrenor federal,    antrenor lot naţional**); gradul III,    instructor sportiv gradul I 554 865 585 913 5 Secretar federaţie, antrenor federal;    gradul IV, instructor sportiv gradul II 544 800 574 844 6 Instructor sportiv debutant 540 - 563 -        b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale 7 Instructor sportiv I, referent I 565 800 597 844 8 Instructor sportiv II, referent II 554 717 585 757 9 Instructor sportiv III, referent III 544 670 574 70710 Instructor sportiv debutant 540 - 563 -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────------*) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport.**) Se poate utiliza şi la cluburile sportive, cu aprobarea preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport.II. Salariul de bază pentru funcţiile de specialitate din alte unităţi sportive*Font 8*                                                                                      lei──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bază Salariul de bazăNr. Funcţia Nivelul aprilie octombriecrt. studiilor ──────────────────────────────────                                                                minim maxim minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           Funcţii de execuţie pe categorii de clasificare**) 1 Expert sportiv gradul IA 659 1.271 696 1.341 2 Antrenor categoria I, expert sportiv gradul I 593 1.179 626 1.244 3 Antrenor categoria II, expert sportiv gradul II 565 1.010 597 1.066 4 Antrenor categoria III, referent sportiv    gradul III 560 970 591 1.024 5 Antrenor categoria IV, referent sportiv    gradul IV 554 899 585 949 6 Antrenor categoria V 549 801 580 846 7 Antrenor debutant, referent sportiv debutant 544 - 574 -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-------*) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport.**) Categoria de clasificare de antrenor corespunde gradului profesional.Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/6 la Legea nr. 154/1998.------------Anexa IV/5 a fost înlocuită cu anexa IV/4b din ORDONANţA nr. 10 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 1 februarie 2008, conform alin. (2) al art. 3 din acelaşi act normativ.  +  Anexa IV/6(la 01.04.2008 şi la 01.10.2008)AUTORITATEA VAMALĂDIRECŢIA GENERALĂ A VĂMILORSalarii de bază pentru funcţiile de specialitate  +  Capitolul IAparatul central*Font 8*                                                                                      lei──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bază Salariul de bazăNr. Funcţia Nivelul aprilie octombriecrt. studiilor ──────────────────────────────────                                                                minim maxim minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1 Expert vamal S 933 2.178 985 2.298 2 Inspector vamal, referent de specialitate;    gradul IA S 795 1.854 839 1.956 3 Inspector vamal, referent de specialitate;    gradul I S 738 1.726 779 1.821 4 Inspector vamal, referent de specialitate;    gradul II S 684 1.595 722 1.683 5 Inspector vamal, referent de specialitate;    gradul III S 629 1.463 664 1.544 6 Inspector vamal, referent de specialitate;    gradul IV S 620 1.335 655 1.409 7 Inspector vamal, referent de specialitate;    debutant S 610 - 644 - 8 Referent gradul I S.S.D. 642 1.500 678 1.583 9 Referent gradul II S.S.D. 587 1.368 620 1.44410 Referent gradul III S.S.D. 576 1.238 608 1.30711 Referent debutant S.S.D. 566 - 598 -          b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale12 Referent IA M 601 1.400 635 1.47713 Referent I M 575 1.269 607 1.33914 Referent II M 565 1.141 597 1.20415 Referent III M 554 1.011 585 1.06716 Referent IV M 544 881 574 93017 Referent debutant M 540 - 563 -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Capitolul IIDirecţia Generală a VămilorDirecţia de supraveghere şi control vamal, Direcţia de supraveghere pentru zonele vamale specialeSalarii de bază pentru funcţiile de specialitate*Font 8*                                                                                      lei──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bază Salariul de bazăNr. Funcţia Nivelul aprilie octombriecrt. studiilor ──────────────────────────────────                                                                minim maxim minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────         a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1 Expert vamal S 1.112 2.440 1.174 2.575 2 Inspector vamal, referent de specialitate;    gradul IA S 947 2.211 1.000 2.333 3 Inspector vamal, referent de specialitate;    gradul I S 892 2.082 942 2.197 4 Inspector vamal, referent de specialitate;    gradul II S 821 1.919 867 2.025 5 Inspector vamal, referent de specialitate;    gradul III S 754 1.756 796 1.853 6 Inspector vamal, referent de specialitate;    gradul IV S 740 1.595 781 1.683 7 Inspector vamal, referent de specialitate;    debutant S 732 - 773 - 8 Referent gradul I S.S.D. 782 1.821 826 1.922 9 Referent gradul II S.S.D. 711 1.660 751 1.75210 Referent gradul III S.S.D. 693 1.500 732 1.58311 Referent debutant S.S.D. 685 - 723 -         b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale12 Referent IA M 738 1.726 779 1.82113 Referent I M 670 1.564 707 1.65114 Referent II M 615 1.433 649 1.51215 Referent III M 554 1.303 585 1.37516 Referent IV M 544 1.174 574 1.23917 Referent debutant M 540 - 563 -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Capitolul IIIDirecţia regională vamalăSalarii de bază pentru activitatea de specialitate*Font 8*                                                                                      lei──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bază Salariul de bazăNr. Funcţia Nivelul aprilie octombriecrt. studiilor ──────────────────────────────────                                                                minim maxim minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1 Expert vamal S 821 1.919 867 2.025 2 Inspector vamal, referent de specialitate;    gradul IA S 740 1.595 781 1.683 3 Inspector vamal, referent de specialitate;    gradul I S 629 1.463 664 1.544 4 Inspector vamal, referent de specialitate;    gradul II S 554 1.303 590 1.375 5 Inspector vamal, referent de specialitate;    gradul III S 544 1.174 574 1.239 6 Inspector vamal, referent de specialitate;    debutant S 540 - 563 - 7 Referent gradul I S.S.D. 555 1.269 590 1.339 8 Referent gradul II S.S.D. 550 1.141 585 1.204 9 Referent gradul III S.S.D. 545 1.042 569 1.10010 Referent debutant S.S.D. 540 - 563 -          b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale11 Referent IA M 554 1.141 585 1.20412 Referent I M 548 1.042 580 1.10013 Referent II M 544 947 574 1.00014 Referent III M 542 817 569 86215 Referent debutant M 540 - 563 -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Capitolul IVBirouri vamaleSalarii de bază pentru activitatea de specialitateA. Funcţii de execuţie de categoria A*Font 8*                                                                                      lei──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bază Salariul de bazăNr. Funcţia Nivelul aprilie octombriecrt. studiilor ──────────────────────────────────                                                                minim maxim minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1 Expert vamal S sau 738 1.726 779 1.821                                                 şcoală vamală 2 Inspector vamal principal S sau 601 1.400 635 1.477                                                 şcoală vamală 3 Inspector vamal gradul I S sau 564 1.269 596 1.339                                                 şcoală vamală 4 Inspector vamal gradul II S sau 554 1.141 585 1.204                                                 şcoală vamală 5 Inspector vamal gradul III S sau 544 1.011 574 1.067                                                 şcoală vamală 6 Inspector vamal debutant S sau 540 - 563 -                                                 şcoală vamală 7 Inspector vamal Şcoală vamală 554 1.156 585 1.220                                                   sau SSD 8 Controlor vamal gradul I Şcoală vamală 544 1.011 574 1.067                                                   sau SSD 9 Controlor vamal gradul II Şcoală vamală 542 881 569 930                                                   sau SSD10 Agent vamal debutant Şcoală vamală 540 - 563 -                                                   sau SSD            b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale11 Controlor vamal I M 549 1.042 580 1.10012 Controlor vamal II M 544 947 574 1.00013 Controlor vamal III M 542 817 569 86214 Controlor vamal debutant M 540 - 563 -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────B. Funcţii de execuţie de categoria B*Font 8*                                                                                      lei──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bază Salariul de bazăNr. Funcţia Nivelul aprilie octombriecrt. studiilor ──────────────────────────────────                                                                minim maxim minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1 Inspector pentru datoria    vamală principal S 601 1.400 635 1.477 2 Inspector pentru datoria    vamală gradul I S 564 1.269 596 1.339 3 Inspector pentru datoria    vamală gradul II S 554 1.141 585 1.204 4 Inspector pentru datoria    vamală gradul III S 544 1.011 574 1.067 5 Inspector pentru datoria    vamală debutant S 540 - 563 - 6 Inspector pentru datoria vamală Şcoală vamală 554 1.156 585 1.220                                                 sau SSD 7 Controlor pentru datoria Şcoală vamală 544 1.011 574 1.067    vamală gradul I sau SSD 8 Controlor pentru datoria Şcoală vamală 542 881 569 960    vamală gradul II sau SSD 9 Controlor pentru datoria Şcoală vamală 540 - 563 -    vamală debutant sau SSD        b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale10 Controlor pentru datoria vamală I M 549 1.042 580 1.10011 Controlor pentru datoria vamală II M 544 947 574 1.00012 Controlor pentru datoria vamală III M 542 817 569 86213 Controlor pentru datoria M 540 - 563 -    vamală debutant──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/7 la Legea nr. 154/1998.------------Anexa IV/6 a fost înlocuită cu anexa IV/5b din ORDONANŢA nr. 10 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 1 februarie 2008, conform alin. (2) al art. 3 din acelaşi act normativ.  +  Anexa IV/7(la 01.04.2008 şi la 01.10.2008)NAVIGAŢIEUNITĂŢI NAVALE ŞI CĂPITĂNII DE PORTURISalarii de bază pentru funcţiile de specialitate*Font 8*                                                                                      lei──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bază Salariul de bazăNr. Funcţia Nivelul aprilie octombriecrt. studiilor ──────────────────────────────────                                                                minim maxim minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1. Comandant instructor S 564 1.303 596 1.375  2. Şef mecanic instructor S 554 947 585 1.000               a) Funcţii de execuţie pe nave maritime  3. Comandant S 564 1.190 596 1.256  4. Şef mecanic S 554 963 585 1.016  5. Căpitan secund, şef mecanic secund,      şef electrician S 544 817 574 862  6. Ofiţer punte, ofiţer mecanic,      ofiţer electrician S 544 766 574 809  7. Ofiţer aspirant S 540 - 563 -               b) Funcţii de execuţie pe nave portuare, tehnice, fluviale  8. Căpitan dragor M 544 800 574 844  9. Căpitan M 544 735 574 776 10. Şef mecanic M 544 717 574 757 11. Dragor-şef M 544 703 574 742 12. Ofiţer punte M 540 670 563 707 13. Ofiţer mecanic, ofiţer electrician M 540 656 563 693 14. Dragor M 540 607 563 641 15. Ofiţer punte, ofiţer mecanic,      ofiţer electrician, dragor; aspirant M 540 - 563 -                          c) Funcţii de execuţie comune pe nave 16. Şef staţie RTG M 544 703 574 742 17. Ofiţer RTG I M 540 637 563 673 18. Ofiţer RTG II M 540 589 563 622 19. Şef echipaj 540 687 563 725 20. Conducător şalupă, şef timonier,      ajutor ofiţer mecanic 540 637 563 673 21. Electrician, motorist, motopompist,      timonier, marinar 540 607 563 641 22. Electrician, motorist, motopompist,      timonier, marinar; debutant 540 - 563 - 23. Scafandru autonom 544 766 574 809 24. Scafandru greu 544 703 574 742 25. Scafandru debutant 540 - 563 -  d) Funcţii de execuţie de specialitate din activitatea căpităniilor de porturi                 - Funcţii de execuţie pe grade profesionale - 26. Căpitan de port specialist S 575 963 607 1.016 27. Căpitan de port gradul I S 565 810 597 855                 - Funcţii de execuţie pe trepte profesionale \'ad 28. Căpitan de port gradul II M 554 735 585 776 29. Ofiţer de port gradul I M 544 703 574 742 30. Ofiţer de port gradul II M 540 637 563 673 31. Ofiţer de port debutant M 540 - 563 -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Căpităniile de porturi vor putea utiliza şi funcţiile prevăzute la lit. a) - c) din prezenta anexă, în funcţie de dotare şi de atribuţiile acestora, stabilite conform prevederilor legale.NOTĂ:Criteriile şi condiţiile pentru ocuparea funcţiilor prevăzute în prezenta anexă se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor şi se utilizează de către toate unităţile, indiferent de subordonare.Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/8 la Legea nr. 154/1998.------------Anexa IV/7 a fost înlocuită cu anexa IV/6b din ORDONANŢA nr. 10 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 1 februarie 2008, conform alin. (2) al art. 3 din acelaşi act normativ.  +  Anexa IV/8--------AGRICULTURĂLaboratoare centrale: pentru controlul calităţii seminţelor, pentrucontrolul sanitar-veterinar de diagnostic, pentru controlulalimentelor de origine animala,pentru controlul ştiinţific al produselor biologice şi medicamentelorde uz veterinar, pentru carantina fitosanitară, precum şi unităţicu şi fără personalitate juridică subordonate direcţiilor generalepentru agricultură şi alimentaţie, direcţiilor sanitar-veterinareşi pentru siguranţa alimentelor judeţene┌────┬─────────────────────────────────────────┬─────────┬────────────────┬────────────────┐│Nr. │ Funcţia │ Nivelul │Salariul de bază│Salariul de bază││crt.│ │studiilor│ -lei- │ -lei- │├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┬───────┼────────┬───────┤│ │ │ │ minim │ maxim │ minim │ maxim │├────┴─────────────────────────────────────────┴─────────┼────────┴───────┼────────┴───────┤│ │de la 01.04.2008│de la 01.10.2008│├────────────────────────────────────────────────────────┼────────┬───────┼────────┬───────┤│ a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale │ │ │ │ │├────┬─────────────────────────────────────────┬─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 1. │Inginer*), expert │ S │ 601│ 1367│ 635│ 1442│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 2. │Inginer*), gradul I │ S │ 590│ 957│ 623│ 1010│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 3. │Inginer*), gradul II │ S │ 579│ 837│ 611│ 883│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 4. │Inginer*), gradul III │ S │ 569│ 804│ 601│ 848│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 5. │Inginer*), debutant │ S │ 542│ 0│ 571│ 0│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 6. │Medic primar veterinar**) │ S │ 601│ 1537│ 635│ 1622│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 7. │Medic veterinar gradul I │ S │ 590│ 1094│ 623│ 1155│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 8. │Medic veterinar gradul II │ S │ 579│ 957│ 611│ 1010│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 9. │Medic veterinar gradul III │ S │ 569│ 804│ 601│ 848│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│10. │Medic veterinar debutant │ S │ 542│ 0│ 571│ 0│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│11. │Subinginer, asistent veterinar, │ SSD │ 579│ 957│ 611│ 1010││ │conductor tehnic; I │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│12. │Subinginer, asistent veterinar, │ SSD │ 569│ 770│ 601│ 812││ │conductor tehnic; II │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│13. │Subinginer, asistent veterinar, │ SSD │ 559│ 719│ 590│ 758││ │conductor tehnic; III │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│14. │Subinginer, asistent veterinar, │ SSD │ 540│ 0│ 570│ 0││ │conductor tehnic; debutant │ │ │ │ │ │├────┴─────────────────────────────────────────┴─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale │ │ │ │ │├────┬─────────────────────────────────────────┬─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│15. │Tehnician***), IA │ M │ 569│ 823│ 601│ 868│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│16. │Tehnician***), I │ M │ 559│ 702│ 590│ 741│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│17. │Tehnician***), II │ M │ 547│ 635│ 577│ 670│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│18. │Tehnician***), debutant │ M │ 540│ 0│ 570│ 0│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│19. │Asistent veterinar I, tehnician │ M │ 569│ 823│ 601│ 868││ │veterinar IA │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│20. │Asistent veterinar II, tehnician │ M │ 559│ 737│ 590│ 777││ │veterinar I │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│21. │Asistent veterinar III, tehnician │ M │ 547│ 668│ 577│ 705││ │veterinar II │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│22. │Asistent veterinar, tehnician │ M │ 540│ 0│ 570│ 0││ │veterinar; debutant │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│23. │Agent veterinar I │ Şcoală │ 547│ 635│ 577│ 670││ │ │ profesi-│ │ │ │ ││ │ │ onală │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│24. │Agent veterinar II │ Şcoală │ 540│ 565│ 570│ 596││ │ │ profesi-│ │ │ │ ││ │ │ onală │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│25. │Agent veterinar debutant │ Şcoală │ 540│ 0│ 570│ 0││ │ │ profesi-│ │ │ │ ││ │ │ onală │ │ │ │ │└────┴─────────────────────────────────────────┴─────────┴────────┴───────┴────────┴───────┘-----*) Specialitatea funcţiei de inginer este cea care se regăseşte în activitatea de bază a unităţii (agronomie, horticultură, zootehnie şi altele). Cu acelaşi nivel pot fi salarizate şi funcţiile de biolog (chimist), dacă persoanele încadrate pe aceste funcţii desfăşoară activitate în specialitatea funcţiei.**) În funcţia de medic primar veterinar pot fi încadrate persoanele care au obţinut acest grad profesional pe baza examenului organizat de ministerele coordonatoare.***) Specialitatea funcţiei de tehnician este cea care se regăseşte în activitatea de bază a unităţii (agronomie, horticultură, zootehnie şi altele).Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/9 la Legea nr. 154/1998.-----------Anexa IV/8 a fost înlocuită cu anexa 2b din ORDONANŢA nr. 16 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 1 februarie 2008.  +  Anexa IV/9(la 01.04.2008 şi la 01.10.2008)OFICII DE CADASTRU ŞI ORGANIZARE A TERITORIULUISalarii de bază pentru funcţiile de specialitate*Font 8*                                                                                      lei──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bază Salariul de bazăNr. Funcţia Nivelul aprilie octombriecrt. studiilor ──────────────────────────────────                                                                minim maxim minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale  1. Inginer cadastru gradul IA S 575 1.303 607 1.375  2. Inginer cadastru gradul I S 564 913 596 964  3. Inginer cadastru gradul II S 554 832 585 878  4. Inginer cadastru gradul III S 544 766 574 809  5. Inginer cadastru debutant S 540 - 563 -  6. Subinginer cadastru I SSD 554 913 585 964  7. Subinginer cadastru II SSD 544 785 574 829  8. Subinginer cadastru III SSD 542 687 569 725  9. Subinginer cadastru debutant SSD 540 - 563 -                     b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale 10. Tehnician cadastru IA M 549 785 580 829 11. Tehnician cadastru I M 544 670 574 707 12. Tehnician cadastru II M 542 607 569 641 13. Tehnician cadastru debutant M 540 - 563 - 14. Operator cadastru I M;G 544 607 574 641 15. Operator cadastru II M;G 542 554 569 585 16. Operator cadastru debutant M;G 540 - 563 -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/10 la Legea nr. 154/1998.------------Anexa IV/9 a fost înlocuită cu anexa IV/8b din ORDONANŢA nr. 10 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 1 februarie 2008, conform alin. (2) al art. 3 din acelaşi act normativ.  +  Anexa IV/10(la 01.04.2008 şi la 01.10.2008)PROTECŢIA MEDIULUIAGENŢII DE PROTECŢIE A MEDIULUI, ADMINISTRAŢIA REZERVAŢIEIBIOSFEREI "DELTA DUNĂRII"Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate*Font 8*                                                                                      lei──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bază Salariul de bazăNr. Funcţia Nivelul aprilie octombriecrt. studiilor ──────────────────────────────────                                                                minim maxim minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                  a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale  1. Inspector de specialitate expert,      inginer expert *) S 575 1.303 607 1.375  2. Inspector de specialitate, inginer *);      gradul I S 564 913 596 964  3. Inspector de specialitate, inginer *);      gradul II S 554 800 585 844  4. Inspector de specialitate, inginer *);      gradul III S 544 766 574 809  5. Inspector, inginer *); debutant S 540 - 563 -  6. Subinginer I SSD 554 913 585 964  7. Subinginer II SSD 544 735 574 776  8. Subinginer III SSD 542 687 569 725  9. Subinginer debutant SSD 540 - 563 -                       b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale 10. Tehnician, observator condiţii      mediu; IA **) M 549 785 580 829 11. Tehnician, observator condiţii      mediu; I **) M 544 670 574 707 12. Tehnician, observator condiţii      mediu; II **) M 542 607 569 641 13. Tehnician, observator condiţii      mediu; debutant **) M 540 - 563 -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────--------*) Specialitatea funcţiei de inginer este cea care se regăseşte în activitatea de bază a unităţii. Cu acelaşi nivel pot fi salarizate, în activitatea de bază, şi funcţiile de biolog, chimist, fizician şi altele, dacă persoanele încadrate pe aceste funcţii desfăşoară activitate în specialitatea funcţiei.**) Specialitatea funcţiilor de tehnician şi de observator condiţii mediu este cea care se regăseşte în activitatea de bază a unităţii.Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/11 la Legea nr. 154/1998.------------Anexa IV/10 a fost înlocuită cu anexa IV/9b din ORDONANŢA nr. 10 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 1 februarie 2008, conform alin. (2) al art. 3 din acelaşi act normativ.  +  Anexa IV/11(la 01.04.2008 şi la 01.10.2008)AVIAŢIA SPORTIVĂAEROCLUBUL ROMÂNIEISalarii de bază pentru funcţiile de specialitate1. Personal navigant şi tehnic navigant profesionistFuncţii de execuţie*Font 8*                                                                                      lei──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bază Salariul de bazăNr. Funcţia Nivelul aprilie octombriecrt. studiilor ──────────────────────────────────                                                                minim maxim minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1. Personal navigant şi tehnic      navigant profesionist           clasa I 564 1.303 596 1.375           clasa a II-a 554 936 585 988           clasa a III-a 544 817 574 862           clasa a IV-a 542 766 569 809           clasa a V-a 540 - 563 -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-------*) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor.2. Personal tehnic aeronautic*Font 8*                                                                                      lei──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bază Salariul de bazăNr. Funcţia Nivelul aprilie octombriecrt. studiilor ──────────────────────────────────                                                                minim maxim minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                  a) Funcţii de execuţie pe clase profesionale  1. Inginer de aviaţie S           clasa I 575 1.303 607 1.375           clasa a II-a 565 931 597 983           clasa a III-a 554 817 585 862           clasa a IV-a 544 766 574 809           debutant 540 - 563 -  2. Tehnician de aviaţie M           clasa I 565 785 597 829           clasa a II-a 554 717 585 757           clasa a III-a 544 656 574 693           clasa a IV-a 542 607 569 641           debutant 540 - 563 -  3. Mecanic de aviaţie Şcoala tehnică           clasa I de aviaţie sau 570 832 602 878           clasa a II-a echivalentă 565 717 597 757           clasa a III-a 554 637 585 673           clasa a IV-a 542 607 569 641           debutant 540 - 563 -  4. Mecanic pentru întreţinerea      aparatelor de lansare la zbor M;      (turn de paraşutism, automosor, Şcoală      plior paraşute, deltaplanism, etc) profesională           clasa I 565 785 597 829           clasa a I-a 554 687 585 725           clasa a III-a 544 637 574 673           clasa a IV-a 542 607 569 641           debutant 540 - 563 -  5. Maistru de aviaţie Şcoală de           clasa I maiştri 554 849 585 896           clasa a II-a aviaţie 544 785 574 829           clasa a III-a 540 670 563 707──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────3. Personal operativ aeronauticFuncţii de execuţie*Font 8*                                                                                      lei──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bază Salariul de bazăNr. Funcţia Nivelul aprilie octombriecrt. studiilor ──────────────────────────────────                                                                minim maxim minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale  1. Meteorolog aeronautic specialist S          gradul I 575 1.303 607 1.375          gradul II 564 931 596 983          gradul III 554 817 585 862          gradul IV 544 766 574 809          debutant 540 - 563 -                    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale  2. Meteorolog aeronautic M+curs            I de calificare 544 703 574 742            II 542 637 569 673            debutant 540 - 563 -  3. Controlor trafic dirijare M+curs            I de calificare 544 785 574 829            II 542 703 569 742            III 540 637 563 673  4. Controlor trafic operaţiuni M+curs      auxiliare de calificare            I 554 717 585 757            II 544 656 574 693            III 542 607 569 641            debutant 540 - 563 -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ:1. Criteriile de încadrare şi de avansare în clase a personalului navigant, tehnic navigant şi tehnic aeronautic şi, respectiv în grade şi trepte profesionale a personalului operativ aeronautic, se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor.2. În cazul pierderii licenţei de zbor pentru calificarea deţinută, din cauze medicale, personalul navigant şi tehnic navigant profesionist îşi menţine încadrarea în clasa deţinută, ca instructor la sol.Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/12 la Legea nr. 154/1998.------------Anexa IV/11 a fost înlocuită cu anexa IV/10b din ORDONANŢA nr. 10 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 1 februarie 2008, conform alin. (2) al art. 3 din acelaşi act normativ.  +  Anexa V/1------------(la 01.04.2008 şi la 01.10.2008)--------------------------------    FUNCŢII DE EXECUŢIE DIN ALTE UNITĂŢI BUGETARE DE SUBORDONARE CENTRALĂ,   PRECUM ŞI DIN COMPARTIMENTELE DE CONTABILITATE, FINANCIAR, APROVIZIONARE,     INVESTIŢII DIN ACTIVITĂŢILE CUPRINSE ÎN ANEXELE IV/1 - IV/11 ŞI                  DIN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT    I. Salarii de bază pentru activitatea de specialitate                                                                              -lei-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Nivelul Salariul de baza Salariul de bazacrt. studiilor ────────────────────── ──────────────────                                                             aprilie octombrie                                                       ────────────────────── ──────────────────                                                            minim maxim minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1 Consilier, expert, inspector de specialitate,     auditor; gradul I, inginer, economist;     specialist IA S 800 1.372 840 1.441 2 Referent de specialitate, inspector de     specialitate, auditor; gradul II, economist,     referent, inginer; gradul I S 780 1.097 819 1.152 3 Referent de specialitate, inspector de     specialitate; gradul III, economist,     referent, inginer; gradul II S 700 1.021 735 1.073 4 Referent de specialitate, inspector de     specialitate; gradul IV, economist,     referent, inginer; gradul III S 680 944 714 992 5 Referent, inspector, inginer, economist;     debutant S 650 - 683 - 6 Referent, subinginer, conductor arhitect,     arhivist, tehnician-economist; I SSD 780 1.034 819 1.086 7 Referent, subinginer, conductor arhitect,     arhivist 5 tehnician-economist; II SSD 750 955 788 1.003 8 Referent, subinginer, conductor arhitect,     arhivist, tehnician-economist; III SSD 670 851 704 894 9 Referent, subinginer, conductor arhitect,     arhivist, tehnician-economist; debutant SSD 640 - 672 -      b) Funcţii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios10 Consilier juridic gradul IA S 800 1.372 840 1.44111 Consilier juridic gradul I S 780 1.097 819 1.15212 Consilier juridic gradul II S 700 1.021 735 1.07313 Consilier juridic gradul III S 680 944 714 99214 Consilier juridic debutant S 650 - 683 -     c) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale15 Tehnician, merceolog, contabil referent; IA M 730 847 767 89016 Tehnician, merceolog, contabil, referent; I M 700 787 735 82717 Tehnician, merceolog, contabil, referent; II M 680 709 714 74518 Tehnician, merceolog, contabil, referent; III M 620 650 651 68319 Tehnician, merceolog, contabil, referent;     debutant M 610 - 641 -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────II. Unităţi de perfecţionare a personalului cu pregătire superioarăSalarii de bază pentru funcţiile de specialitate                                                                                       -lei-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Nivelul Salariul de baza Salariul de bazacrt. studiilor ────────────────────── ──────────────────                                                             aprilie octombrie                                                       ────────────────────── ──────────────────                                                            minim maxim minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────            Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1 Expert-consultant IA S 800 1.359 840 1.427 2 Expert-consultant I S 750 1.185 784 1.245 3 Expert-consultant II S 680 1.065 714 1.119──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────III. Unităţi de perfecţionare a personalului cupregătire medie şi centre de calificare şi recalificareSalarii de bază pentru funcţiile de specialitate                                                                                       -lei-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Nivelul Salariul de baza Salariul de bazacrt. studiilor ────────────────────── ──────────────────                                                             aprilie octombrie                                                       ────────────────────── ──────────────────                                                            minim maxim minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1 Expert gradul I S 800 1.185 840 1.245 2 Expert gradul II S 750 1.011 788 1.062 3 Expert gradul III S 680 935 714 982 4 Expert debutant S 650 - 683 -      b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale 5 Instructor I M 700 902 735 948 6 Instructor II M 680 771 714 810 7 Instructor III M 620 706 651 742 8 Instructor debutant M 610 - 641 -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTASalariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică şi funcţiilor de specialitate din şcoala populară de artă.IV. ProiectareSalarii de bază pentru funcţiile de specialitate                                                                                   -lei-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Nivelul Salariul de baza Salariul de bazacrt. studiilor ────────────────────── ──────────────────                                                             aprilie octombrie                                                       ────────────────────── ──────────────────                                                            minim maxim minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1. Proiectant gradul I S 756 1.314 794 1.380 2. Proiectant gradul II S 743 1.149 781 1.207 3. Proiectant gradul III S 730 996 767 1.046 4. Proiectant gradul IV S 717 913 753 959 5. Proiectant debutant S 680 - 714 - 6. Subinginer cartograf I S.S.D. 701 974 737 1.023 7. Subinginer cartograf II S.S.D. 688 891 723 936 8. Subinginer cartograf III S.S.D. 675 779 709 818 9. Subinginer cartograf debutant S.S.D. 663 - 697 -       b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale10. Tehnician proiectant I M 680 887 714 93211. Tehnician proiectant II*) M 676 758 710 79612. Tehnician proiectant III*) M 670 694 704 72913. Tehnician proiectant debutant*) M 650 - 683 -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    *) Salariul de bază prevăzut pentru această funcţie se utilizează şi la      funcţia de desenator tehnic cartografV. Unităţi de informaticăSalarii de bază pentru funcţiile de specialitate                                                                                  -lei-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Nivelul Salariul de baza Salariul de bazacrt. studiilor ────────────────────── ──────────────────                                                             aprilie octombrie                                                       ────────────────────── ──────────────────                                                            minim maxim minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1 Analist, programator, inginer de sistem; IA S 800 1.372 840 1.441 2 Analist programator, inginer de sistem; I S 780 1.301 819 1.367 3 Analist, programator, inginer de sistem; II S 750 1.165 788 1.224 4 Analist, programator, inginer de sistem; III S 700 1.012 735 1.063 5 Analist, programator, inginer de sistem; IV S 680 927 714 974 6 Analist, programator, inginer de sistem; debutant S 650 - 683 - 7 Informatician, conductor tehnic; I SSD 780 1.034 819 1.086 8 Informatician, conductor tehnic; II SSD 750 947 788 995 9 Informatician, conductor tehnic; III SSD 670 827 704 86910 Informatician, conductor tehnic; debutant SSD 640 - 672 -      b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale11 Analist (programator) ajutor IA M 730 941 767 98912 Analist (programator) ajutor I M 700 871 735 91513 Analist (programator) ajutor II M 680 787 714 82714 Analist (programator) ajutor III M 660 722 693 75915 Analist (programator) debutant M 610 - 641 -16 Operator, controlor date; I M 692 871 727 91517 Operator, controlor date; II M 677 787 711 82718 Operator, controlor date; III M 667 722 701 75919 Operator, controlor date; IV M 630 656 662 68920 Operator, controlor date; debutant M 610 - 641 -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────VI. Administraţia publică localăServicii publice de salvamont din subordinea consiliilor judeţene şi localeSalarii de bază pentru funcţiile specifice din serviciile publice de salvamont                                                                               -lei-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Nivelul Salariul de baza Salariul de bazacrt. studiilor ────────────────────── ──────────────────                                                             aprilie octombrie                                                       ────────────────────── ──────────────────                                                            minim maxim minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Salvator montan gradul I 715 1.274 751 1.338 2 Salvator montan gradul II 702 956 738 1.004 3 Salvator montan gradul III 680 791 714 831──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    *) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc    prin ordin comun al ministrului transporturilor şi al ministrului    internelor şi reformei administrative.    NOTA    1. Pentru activitatea desfăşurată în condiţii de încordare psihică foarte ridicată,personalul încadrat pe funcţia de salvator montan beneficiază de un spor de până la 25% dinsalariul de bază.    2. Categoriile de personal, condiţiile de acordare şi mărimea concretă a sporului pentruîncordare psihică, în limita prevăzută la pct. 1, se stabilesc de către ordonatorii principalide credite, cu încadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul aprobat.                                       *                                     * *    Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizatpotrivit anexei nr. VIII/1 la Legea nr. 154/1998.------------Anexa V/1 a fost înlocuită cu anexa V/1b din ORDONANŢA nr. 10 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 1 februarie 2008, conform alin. (2) al art. 3 din acelaşi act normativ.  +  Anexa V/2------------(la 01.04.2008 şi la 01.10.2008)--------------------------------ALTE FUNCŢII COMUNE DIN SECTORUL BUGETARSalarii de bază pentru personalul din activitatea desecretariat-administrativ, gospodărire,întreţinere-reparaţii şi de deservire*1)Funcţii de execuţie pe trepte profesionale                                                                                       -lei-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Nivelul Salariul de baza Salariul de bazacrt. studiilor ────────────────────── ──────────────────                                                             aprilie octombrie                                                       ────────────────────── ──────────────────                                                            minim maxim minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Stenodactilograf IA*) M 657 851 690 894 2 Stenodactilograf I M 637 754 669 792 3 Stenodactilograf II M 620 690 651 725 4 Stenodactilograf debutant M 581 - 611 - 5 Secretar-dactilograf, dactilograf; IA*) M 637 833 669 875 6 Secretar-dactilograf, dactilograf; I M; G 620 738 651 775 7 Secretar-dactilograf, dactilograf; II M; G 610 673 641 707 8 Secretar-dactilograf dactilograf; debutant M; G 581 - 611 - 9 Secretar, secretar-dactilograf; I**) M; G 620 708 651 74410 Secretar, secretar-dactilograf; II**) M; G 610 646 641 67911 Secretar, secretar-dactilograf; debutant**) M; G 581 - 611 -12 Administrator I M 637 893 669 94113 Administrator II M 620 817 651 85814 Administrator III M 610 738 641 77515 Şef depozit I M 620 809 651 85016 Şef depozit II M 610 738 641 77517 Casier, magaziner; I M 620 789 651 82918 Casier, magaziner; II M;G 610 708 641 74419 Casier, magaziner; debutant M; G 581 - 611 -20 Funcţionar, arhivar; I M 637 771 669 81021 Funcţionar, arhivar; II M 620 708 651 74422 Funcţionar, arhivar; III M 610 646 641 67923 Funcţionar, arhivar; debutant M 581 - 611 -24 Şef formaţie pază, pompieri 599 708 629 74425 Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard,    bufetier, manipulant bunuri, curier; I 610 642 641 67526 Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard,    bufetier, manipulant bunuri, curier; II 599 625 629 65727 Maistru I 620 871 651 91528 Maistru II 610 809 641 85029 Şofer ***) 620 888 651 93330 Muncitor calificat I 660 851 693 89431 Muncitor calificat II 650 809 683 85032 Muncitor calificat III 630 754 662 79233 Muncitor calificat IV 610 708 641 74434 Muncitor calificat V 580 654 609 68735 Muncitor calificat VI 560 642 588 67536 Muncitor necalificat 540 625 557 657──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    *1) Se utilizează în administraţia publică şi în unităţile subordonate    acesteia, finanţate parţial sau integral de la bugetul de stat.    *) Se utilizează în ministere şi celelalte instituţii centrale ale    administraţiei publice.    **) Se utilizează în activitatea de secretariat-administrativ din unităţile    bugetare.    ***) Se utilizează în Parlament, în ministere, în celelalte instituţii   centrale ale administraţiei publice, în instituţia prefectului, servicii   deconcentrate, administraţia publică locală şi în unităţile bugetare.    NOTĂ:    În unităţile bugetare din subordinea ministerelor şi a celorlalte instituţii aleadministraţiei publice, încadrarea şoferilor se face ţinându-se seama de importanţa activităţiişi de autovehiculul pe care îl deservesc.                                       *                                     * *    Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizatpotrivit anexei nr. VIII/2 la Legea nr. 154/1998.------------Anexa V/2 a fost înlocuită cu anexa V/2b din ORDONANŢA nr. 10 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 1 februarie 2008, conform alin. (2) al art. 3 din acelaşi act normativ.  +  Anexa VI/1------------(la 01.04.2008 şi la 01.10.2008)--------------------------------INDEMNIZAŢII DE CONDUCERE COMUNE┌────┬────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐│ │ │Indemnizaţia de ││ │ │ conducere în ││Nr. │ │ procente din ││crt.│ Funcţia │salariul de bază││ │ │ - % - ││ │ ├────────────────┤│ │ │ limita maximă │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Director general, inspector de stat şef │ 55 ││ 2 │Director general adjunct, inspector de stat şef adjunct │ 50 ││ 3 │Director, inspector şef │ 50 ││ 4 │Director adjunct, inspector şef adjunct │ 40 ││ 5 │Contabil şef │ 40 ││ 6 │Inginer şef │ 40 ││ 7 │Şef serviciu, şef secţie, şef serviciu contencios │ 30 ││ 8 │Şef birou, şef atelier, şef laborator, şef oficiu │ 25 ││ 9 │Şef formaţie muncitori │ 15 │└────┴────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┘------------Anexa VI/1 a fost înlocuită cu anexa VI/1b din ORDONANŢA nr. 10 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 1 februarie 2008, conform alin. (2) al art. 3 din acelaşi act normativ.  +  Anexa VI/2------------(la 01.04.2008 şi la 01.10.2008)--------------------------------INDEMNIZAŢII DE CONDUCERE SPECIFICE┌────┬────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐│ │ │Indemnizaţia de ││ │ │ conducere în ││Nr. │ │ procente din ││crt.│ Funcţia │salariul de bază││ │ │ - % - ││ │ ├────────────────┤│ │ │ limita maximă │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │A. Serviciile Parlamentului, Administraţiei │ ││ │Prezidenţiale, Guvernului, Înaltei Curţi de Casaţie şi │ ││ │ Justiţie, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de │ ││ │Casaţie şi Justiţie, Curţii Constituţionale, Consiliului│ ││ │ Legislativ, Consiliului Concurenţei, Avocatului │ ││ │ Poporului, Autorităţii Naţionale de Supraveghere a │ ││ │ Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, │ ││ │ Curţii de Conturi şi Consiliului Naţional │ ││ │ al Audiovizualului │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Şef departament, director general │ 55 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Director, şef sector, şef compartiment │ 50 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 3 │Director adjunct, şef sector adjunct, şef compartiment │ 40 ││ │ adjunct │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 4 │Şef serviciu, şef secţie │ 30 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 5 │Şef birou, şef oficiu, şef atelier │ 25 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ B. Ministere, alte organe de specialitate, precum şi │ ││ │ unităţile teritoriale de specialitate din subordinea │ ││ │ acestora │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ a) aparatul propriu │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ 1. Ministerul Economiei şi Finanţelor │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │1.1. Garda Financiară - aparatul central │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Comisar general adjunct │ 50 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Comisar şef divizie │ 30 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ 2. Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ │Indemnizaţia de ││Nr. │ │ conducere în ││crt.│ Funcţia*) │ procente din ││ │ │salariul de bază││ │ │ - % - ││ │ ├────────────────┤│ │ │minim maxim│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Inspector general │ 45 55 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Inspector principal de specialitate │ 45 50 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┤│ │*) Se calculează conform art. 51 alin. (1) din Legea nr. 128/1997│ │privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi ││ │ completările ulterioare │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┤│ │ │Indemnizaţia de ││ │ │ conducere în ││Nr. │ │ procente din ││crt.│ Funcţia │salariul de bază││ │ │ - % - ││ │ ├────────────────┤│ │ │ limita maximă │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ b) servicii publice deconcentrate │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ 1. Ministerul Economiei şi Finanţelor │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │1.1. Garda Financiară - aparatul teritorial │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Comisar şef secţie │ 40 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Comisar şef secţie adjunct │ 30 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 3 │Comisar şef secţie divizie │ 25 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │1.2. Direcţii generale ale finanţelor publice │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ - Administraţia finanţelor publice a municipiului │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Director administraţie financiară │ 40 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Director adjunct administraţie financiară │ 30 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ - Administraţia finanţelor publice a oraşului │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 3 │Şef administraţie │ 30 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ - Administraţia finanţelor publice a comunei │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 4 │Şef administraţie │ 25 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ │Indemnizaţia de ││Nr. │ │ conducere în ││crt.│ Funcţia │ procente din ││ │ │salariul de bază││ │ │ - % - ││ │ ├────────────────┤│ │ │minim maxim│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ 2. Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului │ ││ │ 2.1. Inspectoratul şcolar*) │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Inspector şcolar general │ 45 55 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Inspector şcolar general adjunct │ 35 45 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 3 │Inspector şcolar de specialitate │ 30 40 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 4 │Inspector şcolar │ 25 30 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┤│ │*) Se calculează conform art. 51 alin. (1) din Legea nr. 128/1997│ │privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi ││ │ completările ulterioare │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┤│ │ │Indemnizaţia de ││Nr. │ │ conducere în ││crt.│ Funcţia │ procente din ││ │ │salariul de bază││ │ │ - % - ││ │ ├────────────────┤│ │ │ limita maximă │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ c) aparatul propriu al administraţiei publice locale şi│ ││ │ serviciile publice din subordinea acesteia │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┤│ │1. Prefecturi, consilii judeţene, Primăria Municipiului ││ │Bucureşti şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti ││ │ şi sectoarele municipiului Bucureşti, consilii locale │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │1.1. La nivel de judeţ, la municipiul Bucureşti şi la ││ │sectoarele municipiului Bucureşti, la municipiile de ││ │categoria I │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┤│ 1 │Şef departament*), arhitect şef**) │ 55 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Arhitect - şef adjunct***) │ 50 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 3 │Şef filială, şef corp control comercial I │ 30 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 4 │Şef corp control comercial II │ 25 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┤│ │1.2. La nivel de municipii, altele decât cele de ││ │ categoria I şi la oraş │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┤│ 1 │Şef corp control comercial I, arhitect - şef****) │ 30 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Şef corp control comercial II │ 25 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┤│ │1.3. La nivel de comună │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┤│ 1 │Şef percepţie │ 25 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Şef birou │ 15 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┤│ │1.4. Indemnizaţii pentru îndeplinirea unor sarcini, activităţi şi ││ │responsabilităţi suplimentare funcţiei de bază, care fac parte din ││ │salariul de bază │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┤│ 1 │Persoană cu responsabilitate în domeniul urbanismului şi│ 15 ││ │amenajării teritoriului şi al autorizării executării │ ││ │lucrărilor de construcţii*****) │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┤│ │*) Se utilizează numai la Consiliul General al Municipiului Bucureşti. ││ │**) Se utilizează la nivel de judeţ, la Primăria Municipiului Bucureşti, ││ │la sectoarele Municipiului Bucureşti, şi la municipiile de toate ││ │categoriile. ││ │***) Se utilizează numai la Primăria Municipiului Bucureşti ││ │****) Se utilizează la oraşe. ││ │*****) Se utilizează la comune. │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┤│ │ d) din unităţi subordonate ministerelor şi altor organe│ ││ │ de specialitate │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ │Indemnizaţia de ││ │ │ conducere în ││Nr. │ Funcţia │ procente din ││crt.│ │salariul de bază││ │ │ - % - ││ │ ├────────────────┤│ │ │ limita maximă │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ 1. Ministerul Culturii şi Cultelor │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │1.1. Funcţiile de conducere din activitatea redacţională│ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Redactor - Şef │ 40 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Redactor - şef adjunct │ 30 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 3 │Şef redacţie, secretar general de redacţie │ 25 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │1.2. Indemnizaţii pentru îndeplinirea unor sarcini sau │ ││ │activităţi suplimentare funcţiei de bază, care fac parte│ ││ │din salariul de bază │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Artiştii lirici opera, artiştii lirici, coriştii operă, │ 10 ││ │ coriştii, balerinii, artiştii instrumentişti, │ ││ │instrumentiştii, dansatorii, care desfăşoară activitate │ ││ │solistică. │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Artiştii instrumentişti şi instrumentiştii care │ 10 ││ │desfăşoară activitate de şef de partidă. │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 3 │Dirijor, concert - maestru, solist concertist, solist │ 15 ││ │instrumentist, dirijor cor academic │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ 2. Agenţia Naţională pentru Sport │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │2.1. Funcţii de conducere din federaţii sportive │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Preşedinte federaţie │ 30 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Secretar general federaţie │ 25 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │2.2. Funcţii de conducere din alte unităţi sportive │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │2.2.1. Cluburi │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Preşedinte club │ 20 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Vicepreşedinte club │ 10 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │2.2.2. Complex sportiv │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Şef complex sportiv │ 10 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ │Indemnizaţia de ││ │ │ conducere în ││Nr. │ Funcţia │ procente din ││crt.│ │salariul de bază││ │ │ - % - ││ │ ├────────────────┤│ │ │ limita maximă │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ 3. Ministerul Transporturilor │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │3.1. Unităţi navale şi căpitănii de porturi │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ Funcţiile de conducere din unităţile navale şi │ ││ │ căpităniile de porturi │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Căpitan şef port │ 20 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Şef grup scafandri │ 10 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │3.2. Pentru activitatea de imersiune, desfăşurată │ ││ │potrivit prevederilor art. 8 lit. f) din Hotărârea │ ││ │Guvernului nr. 281/1993, cu modificările şi completările│ ││ │ ulterioare, se acordă o indemnizaţie de 9 lei/ora de │ ││ │scufundare, începând cu data 01.04.2008 şi respectiv, │ ││ │de 10 lei/ora de scufundare, începând cu data de │ ││ │01.10.2008. │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │3.3. Aviaţie sportiva │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │3.3.1. Funcţiile de conducere specifice activităţii │ ││ │ de zbor │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Comandant detaşament zbor │ 50 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Comandant aeroclub teritorial │ 50 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 3 │Comandant adjunct aeroclub teritorial │ 30 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 4 │Şef sector zbor aeroclub teritorial │ 15 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │3.3.2. Funcţiile de conducere specifice activităţii │ ││ │ tehnic aeronautice │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Şef grupa lucrări - reparaţii (LR) │ 30 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Şef sector tehnic │ 15 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │3.3.3. Funcţiile de conducere specifice activităţii │ ││ │operativ-aeronautice │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Director zbor │ 40 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Director tehnic │ 40 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 3 │Şef serviciu informare zbor - meteo - navigaţie │ 30 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │3.3.4. Indemnizaţia de zbor pentru personalul navigant │ ││ │şi tehnic navigant profesionist, precum şi indemnizaţia │ ││ │de exploatare pentru personalul tehnic aeronautic din │ ││ │ Aeroclubul României │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ Activitatea pentru care se acordă: │ Indemnizaţia ││ │ │ -limita maximă-│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Misiuni prevăzute în Codul aerian │-65 lei/ora/zbor││ │ │ începând cu ││ │ │ 01.04.2008 ││ │ │-69 lei/ora/zbor││ │ │ începând cu ││ │ │ 01.10.2008 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Misiuni prevăzute în Codul aerian │-51 lei /start ││ │ │sau tur de pista││ │ │ -începând cu ││ │ │ 01.04.2008 ││ │ │-54 lei /start ││ │ │sau tur de pista││ │ │ -începând cu ││ │ │ 01.10.2008 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 3 │Salturi cu paraşuta │126 lei /salt ││ │ │ -începând cu ││ │ │ 01.04.2008 ││ │ │133 lei /salt ││ │ │ -începând cu ││ │ │ 01.10.2008 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 4 │Lansarea la zbor a aeronavelor şi aterizări │8 lei/lansare ││ │ │ sau aterizare ││ │ │ -începând cu ││ │ │ 01.04.2008 ││ │ │9 lei/lansare ││ │ │ sau aterizare ││ │ │ -începând cu ││ │ │ 01.10.2008 │└────┴────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┘NOTA:1. Indemnizaţia de zbor la bază pentru zboruri de acrobaţie şi înalta acrobaţie aeriană va fi echivalată, astfel:1 oră zbor acrobaţie = 2 ore zbor normal1 oră zbor înalta acrobaţie = 4 ore zbor normalZborul în formaţie este echivalent cu zborul de înalta acrobaţie.2. Indemnizaţia de zbor la bază, acordată personalului navigant şi tehnic navigant profesionist, face parte din salariul de bază şi constituie baza de calcul pentru toate drepturile care se acordă în raport cu acesta.3. Criteriile pentru acordarea indemnizaţiei de zbor şi de exploatare pe funcţii şi misiuni, în limitele maxime prevăzute, precum şi majorarea cu până la 60% a indemnizaţiei pentru zborurile ce se execută în condiţii deosebite se stabilesc prin decizia directorului general al Aeroclubului României. Valoarea indemnizaţiei de zbor şi de exploatare pe funcţii şi misiuni va fi stabilită prin criterii, astfel încât să nu depăşească alocaţia bugetară pe anul în curs.┌────┬────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐│ │ │Indemnizaţia de ││Nr. │ │ conducere în ││crt.│ Funcţia │ procente din ││ │ │salariul de bază││ │ │ - % - ││ │ ├────────────────┤│ │ │ limita maximă │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ 4. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │4.1. Funcţii de conducere din activitatea specifică │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Şef oficiu*), inspector şef*) │ 40 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Şef staţie, şef fermă, şef centru, şef circumscripţie │ 30 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │*) Se utilizează la oficiile sau inspectoratele cu │ ││ │personalitate juridică, după caz. │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │4.2. Indemnizaţii pentru îndeplinirea unor sarcini, │ ││ │activităţi şi responsabilităţi suplimentare funcţiei │ ││ │de bază, care fac parte din salariul de bază │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │- Medicii veterinari încadraţi în activităţile prevăzute│10% din salariul││ │în Anexa nr. IV/7b la prezenta ordonanţă, autorizaţi │ de bază al ││ │să exercite atribuţii de inspector al poliţiei sanitar- │ funcţiei de ││ │veterinare. │ execuţie ││ │ │ îndeplinite │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │Mărimea concretă a sporului se stabileşte de organul │ ││ │care îl autorizează. │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ │Indemnizaţia de ││Nr. │ │ conducere în ││crt.│ Funcţia │ procente din ││ │ │salariul de bază││ │ │ - % - ││ │ ├────────────────┤│ │ │ limita maximă │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ 5. Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │5.1. Funcţii de conducere din activitatea specifică │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Inspector şef*) │ 40 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │*) Se utilizează la agenţiile de supraveghere a │ ││ │ protecţiei mediului │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ 6. Academia Română │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │6.1. Funcţii de conducere specifice din activitatea de │ ││ │cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi │ ││ │ proiectare. │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Director institut │ 50 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Director adjunct ştiinţific, director adjunct institut │ 40 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 3 │Secretar ştiinţific, director centru │ 30 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ 7. Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │7.1. Funcţii de conducere specifice în unităţile de │ ││ │perfecţionare a personalului cu pregătire medie şi │ ││ │centre de calificare şi recalificare │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Director centru de perfecţionare │ 30 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Director adjunct centru de perfecţionare │ 25 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 3 │Director centru de calificare şi recalificare │ 30 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 4 │Şef centru de calificare │ 15 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ │Indemnizaţia de ││Nr. │ │ conducere în ││crt.│ Funcţia │ procente din ││ │ │salariul de bază││ │ │ - % - ││ │ ├────────────────┤│ │ │ limita maximă │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ C. Autoritatea vamală │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Şef birou vamal │ 30 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Şef adjunct birou vamal │ 25 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 3 │Şef tură, şef sector │ 20 │└────┴────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┘------------Anexa VI/2 a fost înlocuită cu anexa VI/2b din ORDONANŢA nr. 10 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 1 februarie 2008, conform alin. (2) al art. 3 din acelaşi act normativ.---------