LEGE nr. 1 din 16 februarie 2004 (*actualizată*)privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură(actualizată până la data de 23 iunie 2008*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ---------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 25 februarie 2004. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 23 iunie 2008, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA nr. 94 din 26 august 2004; LEGEA nr. 507 din 17 noiembrie 2004; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 iulie 2005; LEGEA nr. 299 din 24 octombrie 2005; LEGEA nr. 300 din 24 octombrie 2005; LEGEA nr. 359 din 12 decembrie 2005; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 71 din 20 septembrie 2006; LEGE nr. 479 din 12 decembrie 2006; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 124 din 21 decembrie 2006; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 11 septembrie 2007; LEGEA nr. 93 din 8 aprilie 2008; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 76 din 18 iunie 2008.**) Titlul legii a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 11 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 19 septembrie 2007.***) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 11 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 19 septembrie 2007, în cuprinsul Legii nr. 1/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sintagma "Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale" se înlocuieşte cu sintagma "Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale", sintagma "sucursale judeţene" se înlocuieşte cu sintagma "centre judeţene", sintagma "Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală" se înlocuieşte cu sintagma "Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură" şi sintagmele "ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului" şi "ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale" se înlocuiesc cu sintagma "ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale".Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, denumită în continuare Agenţie, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul de stat.------------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 93 din 8 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 15 aprilie 2008. (2) Agenţia are sediul în municipiul Bucureşti. (3) Structura organizatorică, statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului central al Agenţiei se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.------------Alin. (3) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 93 din 8 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 15 aprilie 2008. (4) Denumirea Agenţiei se schimbă începând cu data de 1 octombrie 2005 în Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.-----------Alin. (4) al art. 1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 21 iulie 2005.  +  Articolul 2 (1) Începând cu luna iulie 2005 Agenţia este instituţia publică responsabilă cu gestionarea unor forme de sprijin destinate susţinerii agriculturii, finanţate de la bugetul de stat în conformitate cu prevederile de instituire a acestora.-----------Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 21 iulie 2005. (2) Până la data aderării României la Uniunea Europeană Agenţia va pregăti structura instituţională pentru gestionarea fondurilor europene pentru agricultură, iar de la data aderării Agenţia va fi responsabilă cu derularea şi gestionarea acestor fonduri privind: a) plăţile directe şi măsurile de piaţă; b) unele măsuri finanţate din fonduri europene pentru agricultură, dezvoltare rurală şi pescuit, stabilite prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.-----------Lit. b) a alin. (2) al art. 2 a fost modificată de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 11 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 19 septembrie 2007 prin înlocuirea sintagmei "ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale" cu sintagma "ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale".-----------Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 21 iulie 2005. (3) Pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2), Agenţia va demara activităţile necesare începând cu anul 2004 şi va fi în totalitate operaţională în anul 2007.  +  Articolul 2^1Agenţia poate delega către alte organisme din atribuţiile prevăzute în prezenta lege în situaţia îndeplinirii de către acestea a următoarelor condiţii: a) responsabilităţile şi obligaţiile acestor organisme, în special privind controlul şi verificarea conformităţii cu regulile comunitare, să fie clar definite; b) organismele dispun de sisteme eficiente pentru asigurarea îndeplinirii responsabilităţilor lor; c) Agenţia este informată în mod regulat şi la timp asupra rezultatelor controalelor efectuate, astfel încât caracterul suficient al acestor controale să fie luat în considerare în gestionarea unei cereri.-----------Art. 2^1 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 21 iulie 2005.  +  Articolul 3Agenţia are următoarele atribuţii principale: a) asigură derularea operaţiunilor financiare legate de gestionarea fondurilor alocate;-----------Lit. a) a art. 3 a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 21 iulie 2005. b) asigură verificarea cererilor de plată primite de la beneficiari; c) autorizează plata către beneficiari în urma verificării cererilor de plată sau îi înştiinţează pe aceştia cu privire la eventualele nereguli sesizate, în vederea soluţionării acestora; d) execută plăţile autorizate către beneficiari; e) ţine contabilitatea plăţilor efectuate; f) urmăreşte încadrarea în fondurile alocate pentru activităţile prevăzute la art. 2; g) asigură îndeplinirea cerinţelor cu privire la informarea publică privind activităţile desfăşurate; h) asigură desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor economice, administrative, contabile, de personal şi audit ale Agenţiei; i) colaborează pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice cu organele administraţiei publice centrale şi locale; j) pregăteşte şi implementează prevederile privind mecanismele comerciale; k) eliberează certificate de import şi de export pentru produse agricole începând cu data intrării în vigoare a Legii nr. 300/2005privind instituirea sistemului de certificate de import şi de export pentru produse agricole;-----------Lit. k) a art. 3 a fost modificată de art. 30 din LEGEA nr. 300 din 24 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 955 din 27 octombrie 2005. l) elaborează şi implementează procedurile privind aplicarea sistemului de intervenţie pentru produsele agricole. m) este autoritatea publică responsabilă cu implementarea Sistemului Integrat de Administrare şi Control;------------Lit. m) a art. 3 a fost modificată de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 359 din 12 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005. n) asigură managementul cotelor de producţie de zahăr şi izoglucoză şi gestionează contribuţiile aferente acestor cote;------------Lit. n) a art. 3 a fost modificată de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 359 din 12 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005. o) elaborează manuale de proceduri şi metodologii în vederea implementării corespunzătoare a atribuţiilor care îi revin;------------Lit. o) a art. 3 a fost modificată de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 359 din 12 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005. p) implementează şi administrează restituţiile la export şi sistemul de garanţii aferente restituţiilor;------------Lit. p) a art. 3 a fost modificată de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 359 din 12 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005. r) furnizează toate informaţiile solicitate de Organismul coordonator al agenţiilor de plăţi pentru agricultură, dezvoltare rurală şi pescuit;------------Lit. r) a art. 3 a fost modificată de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 359 din 12 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005. s) implementează sistemul de garanţii pentru importul şi exportul produselor agricole;------------Lit. s) a art. 3 a fost modificată de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 359 din 12 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005. ş) realizează şi întreţine sistemul de identificare a parcelelor agricole.------------Lit. ş) a art. 3 a fost introdusă de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 359 din 12 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005. t) pregăteşte şi implementează prevederile legale privind stocurile excedentare de zahăr, produse zaharoase şi alte produse agroalimentare, precum şi cele referitoare la garanţiile de eliminare de pe piaţă a cantităţilor excedentare de zahăr.------------Lit. t) a art. 3 a fost introdusă de art. 41 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 124 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.051 din 29 decembrie 2006. ţ) îndeplineşte, în condiţiile legii, atribuţii privind gestionarea cotei de lapte şi atribuţii privind aplicarea dispoziţiilor legale privind taxele adiţionale individuale, controlul vânzărilor directe şi livrărilor către procesatori, precum şi colectarea contribuţiei la taxa datorată rezultată din depăşirea cotei individuale de livrări şi vânzări directe a producătorilor.-----------Lit. ţ) a art. 3 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 11 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 19 septembrie 2007.  +  Articolul 3^1 (1) Sistemul Integrat de Administrare şi Control este instrumentul tehnic de gestionare şi control care se aplică anumitor scheme de plăţi, în conformitate cu prevederile de instituire a acestora. (2) Sistemul Integrat de Administrare şi Control reprezintă un ansamblu de norme şi proceduri de organizare instituţională, infrastructură IT şi resurse umane. (3) Sistemul Integrat de Administrare şi Control cuprinde următoarele elemente: a) o bază de date electronică; b) un sistem de identificare a parcelelor agricole; c) un sistem de identificare şi înregistrare a drepturilor la plată; d) cererile de sprijin; e) un sistem integrat de control; f) un sistem unic de identificare a fiecărui agricultor care a depus cererea de sprijin; g) un sistem de identificare şi înregistrare a animalelor.-----------Art. 3^1 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 21 iulie 2005.  +  Articolul 3^2 (1) Se desemnează Agenţia ca autoritate naţională competentă responsabilă pentru derularea eficientă, efectivă şi transparentă a operaţiunilor financiare privind fondurile nerambursabile alocate programelor de informare şi promovare a produselor agricole pe piaţa internă şi în ţări terţe. (2) Agenţia, în conformitate cu prevederile alin. (1), are următoarele atribuţii principale: a) asigură respectarea reglementărilor comunitare în vigoare privind garanţiile pentru buna executare a contractelor de finanţare, precum şi privind garanţiile aferente solicitărilor de plată a avansului; b) asigură încheierea contractelor de finanţare cu beneficiarii, în conformitate cu reglementările comunitare; c) transmite Comisiei Europene copii ale contractelor de finanţare încheiate, precum şi copii ale documentelor doveditoare privind constituirea garanţiilor aferente acestor contracte; d) primeşte, înregistrează şi verifică cererile de plată şi documentele anexate; e) autorizează plata în urma verificării cererilor de plată şi a documentelor anexate sau înştiinţează beneficiarii cu privire la eventualele nereguli sesizate, în vederea soluţionării acestora; f) execută plăţile autorizate la termenele şi în condiţiile prevăzute de reglementările comunitare şi de legislaţia naţională în vigoare; g) primeşte, înregistrează, verifică şi avizează rapoartele intermediare, anuale şi finale, primite de la beneficiari; h) transmite Comisiei Europene rapoartele prevăzute la lit. g), precum şi situaţiile privind cheltuielile eligibile efectuate de către beneficiari, în conformitate cu prevederile contractuale; i) verifică prin controale tehnice, contabile şi administrative beneficiarii şi organismele de implementare şi informează Comisia Europeană, în cel mai scurt timp, cu privire la controalele planificate şi efectuate, precum şi asupra rezultatelor obţinute în urma măsurilor de verificare şi control; j) elaborează manuale de proceduri în vederea implementării corespunzătoare a atribuţiilor care îi revin şi care vor fi aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale; k) asigură menţinerea unor evidenţe financiare şi contabile privind operaţiunile pe care le derulează, în conformitate cu respectarea reglementărilor comunitare şi a legislaţiei naţionale în vigoare; l) îndeplineşte şi alte atribuţii, în condiţiile legii.------------Art. 3^2 a fost introdus de art. 5 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 76 din 18 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 23 iunie 2008.  +  Articolul 4 (1) Agenţia este condusă de un director general numit, în condiţiile legii, prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.-----------Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 11 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 19 septembrie 2007 prin înlocuirea sintagmei "ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului" cu sintagma "ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale". (2) Directorul general al Agenţiei are calitatea de ordonator secundar de credite şi gestionează fondurile publice aprobate, inclusiv sumele reprezentând prefinanţare şi cofinanţare prin schemele de plată FEGA şi schemele de plată FEADR.-----------Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 11 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 19 septembrie 2007.-----------Alin. (2^1) al art. 4 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 11 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 19 septembrie 2007.-----------Alin. (2^2) al art. 4 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 11 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 19 septembrie 2007. (3) Directorul general conduce activitatea Agenţiei şi o reprezintă în raporturile cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, cu alte persoane juridice şi fizice, precum şi în justiţie. (4) În exercitarea atribuţiilor sale, directorul general emite decizii. (5) Directorul general poate da împuternicire de reprezentare şi altor persoane din cadrul Agenţiei.  +  Articolul 4^1 (1) Agenţia are în subordine 42 de centre judeţene, cu personalitate juridică. (2) Centrele judeţene sunt conduse de directori executivi, numiţi prin decizie a directorului general, în conformitate cu legislaţia în vigoare. (3) Directorii executivi ai centrelor judeţene au calitatea de ordonatori terţiari de credite, pentru fondurile de la bugetul de stat, cu excepţia cheltuielilor prefinanţate şi cofinanţate prin schemele de plată FEGA şi schemele de plată FEADR. (4) Structura organizatorică, numărul de centre locale pentru fiecare centru judeţean, regulamentul de organizare şi funcţionare, precum şi statele de funcţii ale centrelor judeţene se aprobă prin decizie a directorului general al Agenţiei, care stabileşte şi numărul de centre locale aferente centrelor judeţene.------------Art. 4^1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 93 din 8 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 15 aprilie 2008.  +  Articolul 5 (1) Personalul Agenţiei se asigură şi prin preluarea posturilor şi personalului cu responsabilităţi în managementul sprijinului financiar de la bugetul de stat, existent în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi în cadrul direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti.------------Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 11 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 19 septembrie 2007 prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale" cu sintagma "Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale". (2) Numărul de posturi al Agenţiei va fi de 5.390, putând fi majorat, prin redistribuire de posturi din cadrul instituţiilor sau structurilor aflate în subordinea sau structura Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.------------Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 93 din 8 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 15 aprilie 2008. (3) Posturile necesare Agenţiei se asigură prin suplimentarea numărului de posturi aprobat Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale cu 3.953 de posturi.------------Alin. (3) al art. 5 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 11 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 19 septembrie 2007 prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale" cu sintagma "Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale". (4) Agenţia poate angaja pentru activităţi sezoniere, în vederea îndeplinirii la timp a unor sarcini de care depinde accesarea în totalitate a fondurilor europene, personal pe bază de contract de prestări de servicii, pe baza unei justificări fundamentate, aprobată de ordonatorul principal de credite*).------------Alin. (4) al art. 5 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 93 din 8 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 15 aprilie 2008.------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. II din LEGEA nr. 93 din 8 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 15 aprilie 2008,fondurile necesare derulării contractului de prestări de servicii încheiat potrivit prevederilor art. 5 alin. (4) din Legea nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, se suportă de la capitolul 83.01 "Agricultură şi silvicultură", grupa 20, titlul II "Bunuri şi servicii", articolul 30, alineatul 30 "Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii".-----------Art. 6 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 11 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 19 septembrie 2007.  +  Articolul 7Funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Agenţiei şi centrelor judeţene ale acesteia beneficiază de majorarea salariilor de bază cu 75%.------------Art. 7 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 11 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 19 septembrie 2007 prin înlocuirea sintagmei "sucursale judeţene" cu sintagma "centre judeţene".  +  Articolul 8Fondurile necesare în vederea desfăşurării activităţii Agenţiei, inclusiv pentru realizarea şi implementarea Sistemului Integrat de Administrare şi Control, se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.------------Art. 8 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 11 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 19 septembrie 2007 prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale" cu sintagma "Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale".  +  Articolul 8^1Agenţia obţine acreditarea şi asigură menţinerea acesteia în conformitate cu criteriile de acreditare şi instrucţiunile emise de Autoritatea pentru acreditarea agenţiilor de plăţi pentru agricultură, dezvoltare rurală şi pescuit.-----------Art. 8^1 a fost introdus de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 21 iulie 2005.  +  Articolul 8^2 (1) Pentru cheltuielile care fac obiectul finanţării din partea Comunităţii, conturile Agenţiei se certifică de către un organism de certificare, pe baza unei examinări a procedurilor şi a unui eşantion de tranzacţii, în conformitate cu standardele de audit acceptate pe plan internaţional. (2) Organismul de certificare este o entitate independentă de Agenţie şi de Organismul de coordonare.-----------Art. 8^2 a fost introdus de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 21 iulie 2005.  +  Articolul 9 (1) Agenţia utilizează pentru aparatul central două autoturisme, un microbuz pentru transport de persoane, 26 de autovehicule pentru activităţi specifice şi 3 şalupe, cu un consum lunar de carburanţi de 600 litri/autovehicul şi şalupă. (2) Centrele judeţene utilizează câte două autoturisme pentru transport de persoane şi câte 16 autovehicule pentru activităţi specifice, cu un consum lunar de carburanţi de 600 l/autovehicul, cu încadrarea numărului maxim de autovehicule aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.---------------Alin. (2) al art. 9 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 11 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 19 septembrie 2007.---------------Art. 9 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 479 din 12 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.016 din 21 decembrie 2006.  +  Articolul 10Capitolul I "Instituţii publice finanţate integral din bugetul de stat" din anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 739/2003*) privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 495 din 9 iulie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu un nou punct, punctul 10, "Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală."-------------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:*) Hotărârea Guvernului nr. 739/2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 409 din 23 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 1 aprilie 2004. În consecinţă, această completare adusă de art. 10 devine caducă.  +  Articolul 11Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 4 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TĂRĂCILĂAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 3 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,CONSTANTIN NIŢĂBucureşti, 16 februarie 2004.Nr. 1.--------------