REGULAMENT din 15 iunie 2006 (*actualizat*)privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii(actualizat până la data de 1 ianuarie 2008*)
EMITENT
  • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL
  • ----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 560 din 28 iunie 2006. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 1 ianuarie 2008, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 144 din 7 martie 2007; HOTĂRÂREA nr. 475 din 26 iunie 2007.  +  Capitolul I Concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii  +  Secţiunea 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Admiterea în magistratură şi formarea profesională iniţială în vederea ocupării funcţiei de judecător sau de procuror se realizează prin Institutul Naţional al Magistraturii. (2) Admiterea la Institutul Naţional al Magistraturii se face cu respectarea principiilor transparenţei şi egalităţii, exclusiv pe bază de concurs.  +  Articolul 2La concursul de admitere în Institutul Naţional al Magistraturii se pot înscrie persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 14 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 3Cursanţii Institutului Naţional al Magistraturii au calitatea de auditori de justiţie.  +  Secţiunea a 2-a Organizarea concursului  +  Articolul 4 (1) Concursul de admitere se organizează anual, la data şi locul stabilite de Institutul Naţional al Magistraturii, cu aprobarea Consiliului Superior al Magistraturii. (2) Data, locul, modul de desfăşurare a concursului de admitere, calendarul de desfăşurare, numărul de locuri scoase la concurs, taxa de înscriere, tematica şi bibliografia de concurs, precum şi cererea de înscriere tipizată se stabilesc prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii. (3) Datele prevăzute la alin. (2) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii şi pe cea a Institutului Naţional al Magistraturii, cu cel puţin 60 de zile înainte de data stabilită pentru concurs. (4) Data, locul, modul de desfăşurare a concursului de admitere, numărul de locuri scoase la concurs şi taxa de înscriere se aduc la cunoştinţă şi printr-un comunicat de presă care se publică în 3 cotidiene centrale. (5) Cererile de înscriere tipizate, după aprobarea de către Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, se înaintează tribunalelor şi parchetelor de pe lângă acestea, odată cu tematica şi bibliografia concursului. (6) La înscriere candidaţii primesc cererea tipizată, un exemplar din prezentul regulament, precum şi tematica şi bibliografia stabilite pentru concurs. (7) Cererile pentru înscrierea la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării datelor prevăzute la alin. (2) pe paginile de Internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii, la tribunalele sau, după caz, la parchetele de pe lângă acestea, în ale căror circumscripţii domiciliază candidaţii. (8) La cererea de înscriere se anexează următoarele acte: a) certificatul de naştere, în copie legalizată; b) actul de identitate, în copie legalizată; c) diploma de licenţă sau adeverinţa provizorie, în copie legalizată; d) chitanţa de plată a taxei de înscriere; e) certificatul de cazier judiciar; f) certificatul de cazier fiscal. (9) Cuantumul taxei de înscriere la concurs se stabileşte prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, în funcţie de cheltuielile necesare pentru organizarea concursului. Taxa se plăteşte la casieria tribunalului sau, după caz, a parchetului la care se face înscrierea. Pentru încasarea taxei se va utiliza chitanţier separat de cel folosit pentru activitatea curentă. Chitanţele se întocmesc în 3 exemplare, dintre care originalul şi al doilea exemplar se vor înmâna candidatului. Sumele astfel obţinute se vor vira la Consiliul Superior al Magistraturii prin ordin de plată. (10) Taxa de înscriere la concurs se restituie candidaţilor care au fost respinşi pentru neîndeplinirea condiţiilor de participare la concurs, prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. a)-d) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi candidaţilor retraşi anterior afişării listelor cu rezultatele verificării îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs. Cererea de restituire se depune la Direcţia resurse umane şi organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii şi se soluţionează în termen de 30 de zile de la înregistrare. (11) Preşedinţii tribunalelor şi, după caz, prim-procurorii parchetelor de pe lângă acestea vor preda dosarele candidaţilor la comisia de admitere a concursului în cel mult 5 zile de la data expirării termenului prevăzut la alin. (7).  +  Articolul 5 (1) Consiliul Superior al Magistraturii numeşte comisia de admitere a concursului, comisia de elaborare a subiectelor şi comisia de soluţionare a contestaţiilor. (2) Nu vor fi numite în comisii persoanele care au soţul sau soţia, rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv în rândul candidaţilor. Toţi membrii comisiilor vor completa declaraţii pe propria răspundere în acest sens. (3) Dacă incompatibilitatea prevăzută la alin. (2) se iveşte ulterior desemnării membrilor comisiilor, membrul în cauză are obligaţia să se retragă şi să comunice de îndată această situaţie preşedintelui comisiei, în vederea înlocuirii sale.  +  Articolul 6 (1) Comisia de admitere a concursului se constituie prin hotărâre a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Direcţiei resurse umane şi organizare şi a Institutului Naţional al Magistraturii, şi coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului. (2) Comisia de admitere a concursului se compune din:- preşedinte: secretarul general al Consiliului Superior al Magistraturii, secretarul general adjunct sau directorii Direcţiei resurse umane şi organizare, după caz;- vicepreşedinţi: directorii Institutului Naţional al Magistraturii sau directorii Direcţiei resurse umane şi organizare, după caz;- membri: directori, şefi de serviciu, judecători şi procurori detaşaţi în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii sau al Institutului Naţional al Magistraturii, consilieri juridici asimilaţi magistraţilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, experţi ai Institutului Naţional al Magistraturii, funcţionari publici şi personal contractual din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii şi al Institutului Naţional al Magistraturii;- reprezentanţii instituţiilor cu care Consiliul Superior al Magistraturii colaborează pentru organizarea şi desfăşurarea concursului.  +  Articolul 7Comisia de admitere a concursului are în principal următoarele atribuţii:1. transmite cererea tipizată de înscriere, tematica şi bibliografia de concurs către tribunale şi parchetele de pe lângă acestea;2. verifică îndeplinirea condiţiilor de înscriere, centralizează dosarele candidaţilor, întocmeşte şi afişează lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de înscriere, afişează lista finală a candidaţilor;3. controlează şi îndrumă acţiunile privind organizarea şi desfăşurarea concursului, identificarea şi, după caz, închirierea spaţiilor adecvate pentru susţinerea probelor de concurs, procurarea necesarului de rechizite, asigurarea asistenţei medicale pe parcursul desfăşurării concursului şi a pazei necesare pentru păstrarea ordinii publice la centrele de examen şi de evaluare, asigurarea cheltuielilor de transport, cazare şi diurnă, după caz, pentru membrii comisiilor;4. asigură paza subiectelor şi a lucrărilor scrise, la sediul comisiei şi în timpul transportului acestora, pentru păstrarea ordinii publice la centrele de examen şi de evaluare;5. asigură confecţionarea ştampilelor-tip pentru concurs, care sunt numerotate;6. instruieşte cu 24-48 de ore înaintea datei concursului persoanele care asigură supravegherea în sălile de concurs, responsabili de sală şi supraveghetori, numite prin hotărâre a preşedintelui comisiei de admitere;7. preia de la preşedintele comisiilor de elaborare a subiectelor şi examinare, pe bază de delegaţie nominală, subiectele pentru probele scrise şi baremele de evaluare şi de notare, în plicuri distincte, închise şi sigilate;8. păstrează în condiţii de deplină siguranţă subiectele şi baremele de evaluare şi notare;9. coordonează multiplicarea subiectelor pentru probele scrise, în funcţie de numărul candidaţilor, sigilând apoi plicurile conţinând necesarul de subiecte pentru fiecare sală;10. distribuie candidaţilor subiectele multiplicate pentru probele scrise;11. repartizează candidaţii pe săli, pentru probele scrise, în ordine alfabetică, dispune afişarea listelor respective cu cel puţin 24 de ore înainte de fiecare probă pe paginile de Internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii, precum şi pe uşile sălilor în care se desfăşoară probele;12. afişează baremul de evaluare şi notare la centrele de examen cu 15 minute înainte de încheierea fiecărei probe scrise şi asigură publicarea acestuia pe paginile de Internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii;13. organizează transportul lucrărilor scrise de la centrele de examen la centrul de evaluare şi răspunde de securitatea acestora;14. ia măsuri pentru ca în spaţiile în care se desfăşoară probele scrise de concurs să nu pătrundă persoane străine neautorizate de comisie sau neprevăzute de prezentul regulament;15. calculează mediile generale şi întocmeşte listele finale;16. asigură respectarea procedurii de evaluare şi notare;17. analizează desfăşurarea şi rezultatele concursului şi prezintă concluziile Consiliului Superior al Magistraturii;18. informează de îndată conducerea Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la orice situaţie deosebită a cărei rezolvare nu este prevăzută în prezentul regulament, precum şi cu privire la orice situaţie care impune anularea unor subiecte, cum ar fi: pierderea, deteriorarea sau desecretizarea unui subiect;19. asigură afişarea şi publicarea simultană pe paginile de Internet, de către Consiliul Superior al Magistraturii şi Institutul Naţional al Magistraturii, a rezultatelor concursului şi asigură transmiterea rezultatelor către tribunale şi parchetele de pe lângă acestea;20. propune Consiliului Superior al Magistraturii eventualele modificări în modul de organizare şi desfăşurare a concursului;21. exercită orice alte atribuţii necesare bunei desfăşurări a concursului.  +  Articolul 8 (1) Preşedintele comisiei de admitere a concursului ia toate măsurile necesare ducerii la îndeplinire a atribuţiilor prevăzute la art. 7. (2) În acest scop, preşedintele comisiei de admitere a concursului stabileşte fişa de atribuţii pentru vicepreşedinţii, membrii comisiei şi pentru supraveghetori, precum şi sarcinile ce revin tribunalelor şi parchetelor de pe lângă acestea, în vederea bunei desfăşurări a concursului. (3) Preşedinţii tribunalelor şi prim-procurorii parchetelor de pe lângă acestea răspund de ducerea la îndeplinire a acestor sarcini, sub coordonarea preşedintelui comisiei de admitere a concursului.  +  Articolul 9 (1) Elaborarea subiectelor de concurs, a baremelor de evaluare şi notare, respectiv evaluarea şi notarea lucrărilor se realizează de comisia de elaborare a subiectelor şi de comisia de soluţionare a contestaţiilor. (2) Comisiile indicate la alin. (1) sunt numite prin hotărâre a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii, şi au un preşedinte comun. Preşedintele numit de Consiliul Superior al Magistraturii dintre membrii comisiei de elaborare a subiectelor veghează la respectarea regulilor de elaborare a subiectelor, stabileşte timpul de concurs, precum şi repartizarea lui între comisii şi coordonează activitatea comisiilor pe care le conduce. Preşedintele nu poate participa la soluţionarea contestaţiilor. (3) Aceeaşi persoană, cu excepţia preşedintelui comisiilor indicate la alin. (1), nu poate face parte din mai mult de o comisie. (4) Desemnarea membrilor acestor comisii se face pe baza consimţământului scris, exprimat anterior. (5) Membrii comisiilor vor fi numiţi de regulă dintre persoanele care au fost înscrise în baza de date a Institutului Naţional al Magistraturii şi a Consiliului Superior al Magistraturii şi care au urmat cursurile Institutului Naţional al Magistraturii privind metodele şi tehnicile de evaluare. (6) Membrii comisiilor de elaborare a subiectelor şi de soluţionare a contestaţiilor vor semna contracte de participare în comisii cu privire la modalităţile de plată şi respectarea atribuţiilor ce le revin potrivit dispoziţiilor prezentului regulament. (7) Declaraţiile şi contractele de participare în comisii vor fi centralizate de comisia de admitere a concursului şi se păstrează alături de celelalte documente de concurs. (8) În comisiile prevăzute la alin. (1) vor fi numiţi şi membri supleanţi.  +  Articolul 10 (1) Comisia de elaborare a subiectelor este compusă din: comisia de elaborare a subiectelor pentru proba eliminatorie tip grilă, comisia de elaborare a testului-grilă de verificare a raţionamentului logic şi comisia de examinare. (2) Numirea membrilor comisiilor de elaborare a subiectelor pentru testele-grilă va avea loc cu cel puţin 30 de zile înaintea datei de desfăşurare a probei respective. (3) Numirea membrilor comisiei de examinare va avea loc cu cel puţin 14 zile înaintea datei de desfăşurare a probei respective. (4) Propunerile Consiliului ştiinţific al Institutului Naţional al Magistraturii vor fi transmise cu cel puţin 10 zile anterior termenelor prevăzute, după caz, la alin. (2) şi (3).  +  Articolul 11Comisiile de elaborare a subiectelor au în principal următoarele atribuţii:1. elaborarea subiectelor de concurs, cu respectarea următoarelor reguli: a) să fie în concordanţă cu tematica şi bibliografia aprobate şi publicate de Consiliul Superior al Magistraturii şi de Institutul Naţional al Magistraturii; b) să asigure o cuprindere echilibrată a materiei studiate, să aibă grad de complexitate corespunzător conţinutului tematicii şi bibliografiei, pentru a fi tratate în timpul stabilit; c) să se evite repetarea subiectelor de la concursurile anterioare; d) să asigure, în cazul testelor-grilă, o repartizare echilibrată a răspunsurilor corecte şi a numărului de răspunsuri corecte între variantele de răspuns; e) timpul necesar rezolvării subiectelor să nu depăşească timpul alocat desfăşurării probei de concurs; f) să se asigure unitatea de evaluare la nivel naţional;2. predarea către comisia de admitere a concursului, cu cel puţin 12 ore înainte de desfăşurarea probelor scrise, a subiectelor şi baremelor de evaluare şi de notare, în plicuri sigilate;3. elaborarea de către comisia de examinare a unor criterii ce vor fi avute în vedere la aprecierea interviului şi a unui punctaj orientativ de evaluare.  +  Articolul 12Comisia de examinare are următoarele atribuţii: a) elaborarea criteriilor ce vor fi avute în vedere la aprecierea interviului şi a punctajului orientativ de evaluare; b) intervievarea candidaţilor, în scopul identificării aptitudinilor, motivaţiilor şi elementelor de etică specifice profesiei.  +  Articolul 13 (1) Comisia de soluţionare a contestaţiilor se constituie prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii, fiind compusă din comisia de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva rezultatelor de la proba eliminatorie tip grilă şi din comisia de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva rezultatelor de la testul-grilă constând în verificarea raţionamentului logic. (2) Fiecare dintre aceste comisii este alcătuită din 4 membri care, la comisia de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva rezultatelor de la proba eliminatorie tip grilă, sunt specializaţi pe cele 4 discipline de concurs. (3) Numirea membrilor comisiilor de soluţionare a contestaţiilor va avea loc odată cu numirea membrilor comisiilor de elaborare a subiectelor. (4) Comisiile de soluţionare a contestaţiilor au următoarele atribuţii: a) soluţionarea contestaţiilor la barem la testul-grilă eliminatoriu, respectiv la testul de verificare a raţionamentului logic; b) soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva rezultatelor obţinute la fiecare dintre cele două teste-grilă.  +  Articolul 14 (1) Verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. a)-d) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează de comisia de admitere a concursului. (2) Rezultatele verificării se afişează la sediul Institutului Naţional al Magistraturii, precum şi la sediile tribunalelor şi parchetelor de pe lângă acestea şi se publică simultan pe paginile de Internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii, cel mai târziu cu 15 zile înainte de data concursului. (3) Candidaţii respinşi în urma verificării pot formula contestaţii în termen de 48 de ore de la afişarea listei la sediile tribunalelor şi parchetelor de pe lângă acestea. (4) Contestaţiile se depun la tribunale şi parchetele de pe lângă acestea şi se înaintează de îndată, prin fax, comisiei de admitere a concursului. (5) Contestaţiile se soluţionează prin hotărâre definitivă de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii. (6) Lista finală a candidaţilor se afişează la sediile tribunalelor şi parchetelor de pe lângă acestea şi se publică simultan pe paginile de Internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii.  +  Secţiunea a 3-a Desfăşurarea concursului  +  Articolul 15 (1) Examinarea candidaţilor se face în două etape. (2) Prima etapă constă în verificarea cunoştinţelor juridice prin susţinerea unei probe eliminatorii tip grilă la următoarele discipline: a) drept civil; b) drept procesual civil; c) drept penal; d) drept procesual penal. (3) A doua etapă constă în susţinerea următoarelor probe: a) un test-grilă constând în verificarea raţionamentului logic; b) un interviu.  +  Articolul 16 (1) Testul-grilă eliminatoriu cuprinde 100 de întrebări, câte 25 pentru fiecare dintre disciplinele de concurs menţionate la art. 15 alin. (2) lit. a)-d). (2) Timpul necesar pentru formularea răspunsurilor la întrebările din testul-grilă este cel stabilit de comisia de elaborare a subiectelor pentru această probă şi nu poate depăşi 4 ore, socotite din momentul în care s-a încheiat distribuirea testelor către toţi candidaţii. (3) La testul-grilă fiecare răspuns corect primeşte un punct care are ca echivalent 10 sutimi în sistemul de notare de la 1 la 10. (4) Lucrările se notează cu "Admis" sau "Respins", în funcţie de punctajul obţinut de candidat. Sunt declaraţi admişi în etapa a II-a candidaţii care au obţinut minimum 80 de puncte, echivalentul notei 8. (5) Evaluarea răspunsurilor la întrebările testului-grilă se realizează prin procesare electronică.  +  Articolul 17 (1) Accesul candidaţilor în sălile de concurs este permis pe baza unui act de identitate, până la ora stabilită de comisia de admitere, cel mai târziu până la momentul deschiderii plicului în care se află tezele de concurs. (2) Se interzice candidaţilor să deţină asupra lor pe timpul desfăşurării probei orice surse de informare. Încălcarea acestor dispoziţii atrage eliminarea din concurs. (3) În vederea elaborării lucrărilor scrise candidaţii folosesc numai cerneală sau pix cu pastă de culoare neagră. (4) Candidaţii se aşază în ordine alfabetică, conform listelor afişate. Fiecare candidat primeşte o teză de concurs tipizată, cu ştampila Consiliului Superior al Magistraturii, conţinând testul-grilă, pe care îşi scrie cu majuscule numele şi prenumele şi completează citeţ celelalte date. Colţul tezei de concurs va fi lipit şi ştampilat la momentul predării lucrării, numai după ce persoanele care supraveghează în sală au verificat identitatea candidaţilor şi completarea corectă a tuturor datelor prevăzute şi după ce responsabilii de sală au semnat în interiorul porţiunii care urmează a fi sigilată. (5) Din momentul deschiderii plicului în care se află tezele de concurs niciun candidat nu mai poate intră în sală şi niciun candidat nu poate părăsi sala decât dacă predă lucrarea scrisă şi semnează de predarea acesteia. Candidaţii care nu se află în sală în momentul deschiderii plicului pierd dreptul de a mai susţine proba respectivă. (6) Pe toată durata desfăşurării probei este interzisă părăsirea sălii de concurs de către candidaţi. În cazuri excepţionale, dacă un candidat solicită părăsirea temporară a sălii, el trebuie să fie însoţit de una dintre persoanele care supraveghează, până la înapoierea în sala de examen. (7) Niciun membru al comisiei de admitere a concursului nu poate părăsi centrul de examen şi nu poate comunică în exterior conţinutul subiectelor de concurs până la încheierea probei scrise.  +  Articolul 18 (1) Pe parcursul desfăşurării probei membrii comisiei de admitere a concursului şi supraveghetorii de săli nu pot da candidaţilor indicaţii referitoare la rezolvarea testului şi nu pot aduce modificări acestuia şi baremului de evaluare şi notare. Orice nelămurire legată de subiecte se discută direct cu comisia de elaborare a subiectelor. (2) În cazul în care unii candidaţi doresc să îşi transcrie lucrarea, fără să depăşească timpul stabilit, primesc alte teste tipizate. Acest lucru este consemnat de către supraveghetori în procesul-verbal de predare-primire a lucrărilor scrise. Colile folosite iniţial se anulează pe loc de către supraveghetori, menţionându-se pe ele "Anulat", se semnează de 2 supraveghetori şi se păstrează în condiţiile stabilite pentru lucrările scrise. (3) Fiecare candidat primeşte atâtea teste tipizate câte îi sunt necesare. (4) La expirarea timpului acordat candidaţii predau lucrările sub semnătură în faza în care se află, fiind interzisă depăşirea timpului stabilit potrivit art. 16 alin. (2). Ultimii 3 candidaţi rămân în sală până la predarea ultimei lucrări. (5) Toţi candidaţii semnează, la momentul predării lucrărilor, în procesele-verbale de predare-primire a acestora. (6) Preşedintele comisiei de admitere a concursului preia lucrările sub semnătură de la supraveghetori, după care le predă pe bază de proces-verbal preşedintelui comisiilor de concurs. (7) Frauda dovedită atrage eliminarea din concurs. Se consideră fraudă şi înscrierea numelui candidatului pe teza de concurs în afara rubricii care se sigilează şi orice alte semne distinctive care ar permite identificarea lucrării. În aceste cazuri responsabilul de sală consemnează într-un proces-verbal faptele şi măsurile luate, iar lucrarea se anulează cu menţiunea "Fraudă". Procesul-verbal se comunică comisiei de admitere şi candidatului respectiv. (8) Pentru fiecare sală de concurs se întocmeşte un proces-verbal.  +  Articolul 19Baremul de evaluare şi notare stabilit de comisia de elaborare a subiectelor pentru proba eliminatorie tip grilă se afişează la centrele de examen cu 15 minute înainte de încheierea probei. În termen de 24 de ore de la afişare candidaţii pot face contestaţii la barem, care se soluţionează de comisia de contestaţii în cel mult 24 de ore de la expirarea termenului de contestare. Baremul stabilit în urma soluţionării contestaţiilor se publică pe paginile de Internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii.  +  Articolul 20Rezultatele la proba eliminatorie se afişează la sediul Institutului Naţional al Magistraturii şi la sediile tribunalelor şi parchetelor de pe lângă acestea şi se publică pe paginile de Internet ale Institutului Naţional al Magistraturii şi Consiliului Superior al Magistraturii.  +  Articolul 21 (1) Candidaţii pot contesta punctajul obţinut la proba eliminatorie. Contestaţia se depune la tribunalele, respectiv parchetele de pe lângă acestea, la care s-au înscris candidaţii, în termen de 3 zile de la data afişării rezultatelor la sediile tribunalelor şi parchetelor de pe lângă acestea. Contestaţiile se transmit imediat după înregistrare, prin fax, la Consiliul Superior al Magistraturii, care le înaintează Institutului Naţional al Magistraturii. (2) În vederea soluţionării contestaţiilor, colţul lucrării se va sigila din nou. (3) Contestaţiile se soluţionează de către comisia de contestaţii în termen de 3 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1).  +  Articolul 22 (1) Testul-grilă de verificare a raţionamentului logic din cadrul celei de-a doua etape a concursului cuprinde 100 de întrebări. (2) Fiecare răspuns corect valorează 0,1 puncte. (3) Dispoziţiile art. 16 alin. (2) şi (5) şi ale art. 17-21 se aplică în mod corespunzător. (4) Pentru a fi declarat admis la concurs, candidatul trebuie să răspundă corect la minimum 30 de întrebări. (5) Desigilarea colţului testului, precum şi afişarea şi publicarea rezultatelor obţinute la acesta au loc după susţinerea interviului de către toţi candidaţii.  +  Articolul 23 (1) Candidaţii susţin un interviu în faţa comisiei de examinare din care fac parte un psiholog, un judecător, un procuror, un profesor universitar şi un pedagog, desemnaţi de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii. Numărul comisiilor de interviu va fi stabilit în funcţie de numărul candidaţilor. (2) Aprecierea interviului se face, în baza punctajului orientativ de evaluare elaborat de comisia de examinare, cu note de la 1 la 10, cu două zecimale. Nota 1 se acordă atunci când punctajul obţinut de candidat este mai mic sau egal cu această notă. (3) Nota obţinută la această probă reprezintă media aritmetică a notelor acordate de membrii comisiei de examinare. Nota astfel acordată este definitivă.  +  Articolul 24 (1) Cu cel puţin 24 de ore înainte de desfăşurarea interviului, comisia de admitere a concursului întocmeşte lista alfabetică a candidaţilor, cu precizarea orei la care trebuie să se prezinte grupele de candidaţi, şi dispune publicarea listelor candidaţilor pe paginile de Internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii. (2) Accesul candidaţilor în sala de concurs este permis pe baza unui act de identitate, în ordinea afişată, respectându-se ora prevăzută pentru fiecare grupă. (3) Înregistrarea probelor orale este obligatorie, cel puţin prin mijloacele tehnice audio. (4) Înregistrările se păstrează timp de un an, după care se distrug.  +  Articolul 25Nota obţinută la concurs este suma notelor de la fiecare dintre cele 3 probe, calculată în raport cu următoarea pondere: proba eliminatorie tip grilă 75%, proba de verificare a raţionamentului logic 10%, interviul 15%.---------Art. 25 a fost modificat de art. I din HOTĂRÂREA nr. 475 din 26 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 8 august 2007.  +  Articolul 26 (1) Lista cuprinzând rezultatele finale ale concursului se publică simultan pe paginile de Internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii şi se afişează la sediile tribunalelor şi parchetelor de pe lângă acestea. (2) Pentru admiterea la Institutul Naţional al Magistraturii candidatul trebuie să obţină nota stabilită conform art. 25, de cel puţin 7 (şapte), clasificarea candidaţilor urmând a se face în ordinea descrescătoare a notelor. (3) Departajarea candidaţilor cu note egale se face în ordinea descrescătoare a notelor obţinute la cele 3 probe de concurs, în ordinea susţinerii acestora.  +  Articolul 27 (1) Candidaţii admişi vor fi verificaţi sub aspectul îndeplinirii condiţiei bunei reputaţii prevăzute la art. 12 din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de către inspectori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, şi vor fi programaţi pentru a se prezenta la vizita medicală şi la testarea psihologică. (2) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte cu privire la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) şi validează rezultatele concursului. Candidaţii inapţi pentru exercitarea funcţiei, din punct de vedere medical, din punct de vedere psihologic, precum şi cei care nu se bucură de o bună reputaţie sunt declaraţi respinşi. (3) Lista definitivă a candidaţilor declaraţi admişi la Institutul Naţional al Magistraturii se comunică pentru afişare la sediul Institutului Naţional al Magistraturii, la sediul Consiliului Superior al Magistraturii şi la sediile tribunalelor şi parchetelor de pe lângă acestea şi se publică pe paginile de Internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii.  +  Articolul 28 (1) Candidaţii care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 27 alin. (1), dar care nu au fost declaraţi admişi în limita locurilor scoase la concurs, pot ocupa, în ordinea descrescătoare a notei de concurs, stabilită conform art. 25, posturile vacante de personal asimilat magistraţilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii menţionate în lista prevăzută la alin. (4), după promovarea probei constând în verificarea cunoştinţelor de limbă străină, reglementată de Regulamentul Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 320/2005, şi de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 238/2006, cu modificările ulterioare. (2) Dispoziţiile art. 26 alin. (3) se aplică în mod corespunzător. (3) Rezultatele concursului pot fi valorificate în termen de un an de la data finalizării concursului, posturile de personal asimilat magistraţilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii care se vacantează ulterior validării concursului putând fi ocupate de candidaţii declaraţi admişi în sensul art. 26 alin. (2) şi care nu au ocupat posturi conform alin. (1). Dispoziţiile alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător. (4) Lista posturilor vacante de personal de specialitate juridică asimilat magistraţilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii se publică odată cu anunţul referitor la concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii.  +  Secţiunea a 4-a Dispoziţii speciale privind testarea psihologică  +  Articolul 29 (1) Testarea psihologică constă în susţinerea unor teste specifice, propuse de specialişti din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, şi se concretizează prin acordarea calificativului "Admis" sau "Respins". (2) Rezultatele testării psihologice se comunică Direcţiei resurse umane şi organizare, precum şi, în mod individual, fiecărui candidat, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, în termen de cel mult 15 zile de la susţinerea probei. (3) În termen de 3 zile de la primirea comunicării, candidaţii respinşi pot formula contestaţie, care se depune la Direcţia resurse umane şi organizare. (4) Contestaţiile se soluţionează de comisia de reexaminare psihologică, formată din 2 psihologi desemnaţi de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Direcţiei resurse umane şi organizare. (5) Comisia de reexaminare va proceda la reevaluarea rezultatelor testului susţinut de candidat. (6) Calificativul acordat de comisia de reexaminare psihologică este definitiv şi se comunică în mod individual candidatului în condiţiile alin. (2).  +  Capitolul II Examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii  +  Articolul 30 (1) După încheierea cursurilor în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii, auditorii de justiţie susţin un examen de absolvire, constând în probe teoretice şi practice, cu subiecte distincte pentru judecători şi procurori, prin care se verifică însuşirea cunoştinţelor necesare exercitării funcţiei de judecător sau de procuror. (2) Disciplinele la care auditorii de justiţie sunt evaluaţi pe parcursul anului şi la care susţin examen de absolvire, precum şi modalităţile de examinare, data, calendarul de desfăşurare, tematica şi bibliografia examenului se propun de Consiliul ştiinţific al Institutului Naţional al Magistraturii şi se aprobă prin hotărâre a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii.---------Art. 30 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 144 din 7 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 5 aprilie 2007.  +  Articolul 30^1 (1) Consiliul ştiinţific al Institutului Naţional al Magistraturii numeşte comisia de organizare a examenului. Consiliul Superior al Magistraturii numeşte comisia de elaborare a subiectelor, comisia de corectare şi comisia de soluţionare a contestaţiilor. (2) Dispoziţiile art. 5 alin. (2) şi (3) se aplică în mod corespunzător.--------Art. 30^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 144 din 7 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 5 aprilie 2007.  +  Articolul 30^2 (1) Comisia de organizare a examenului se constituie prin hotărâre a Consiliului ştiinţific al Institutului Naţional al Magistraturii, la propunerea directorului Institutului. (2) Comisia de organizare a examenului coordonează organizarea şi desfăşurarea examenului şi se compune din:- preşedinte: directorul adjunct al Institutului Naţional al Magistraturii, responsabil cu formarea profesională iniţială;- vicepreşedinte: şeful Departamentului de formare profesională iniţială al Institutului Naţional al Magistraturii;- membri: experţi, funcţionari publici şi personal contractual din cadrul Institutului.--------Art. 30^2 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 144 din 7 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 5 aprilie 2007.  +  Articolul 30^3 (1) Comisia de organizare a examenului are, în principal, următoarele atribuţii:1. verifică îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor legale de participare la examen, întocmeşte şi afişează lista candidaţilor care îndeplinesc şi a celor care nu îndeplinesc aceste condiţii;2. controlează şi îndrumă acţiunile privind organizarea şi desfăşurarea examenului, identificarea şi, după caz, închirierea spaţiilor adecvate pentru susţinerea probelor de examen şi procurarea necesarului de rechizite;3. asigură paza subiectelor şi a lucrărilor scrise, la sediul comisiei, şi ia măsuri pentru păstrarea ordinii publice la centrul de desfăşurare a examenului;4. instruieşte, cu 24 de ore înaintea datei examenului, persoanele care asigură supravegherea în sălile de examen - responsabili de sală şi supraveghetori;5. preia de la preşedintele comun, subiectele şi baremele de evaluare şi de notare, în plicuri distincte, închise şi sigilate;6. păstrează în deplină siguranţă subiectele şi baremele de evaluare şi notare;7. coordonează multiplicarea subiectelor, în funcţie de numărul candidaţilor, sigilând apoi plicurile care conţin necesarul de subiecte pentru fiecare sală;8. distribuie candidaţilor subiectele multiplicate;9. repartizează candidaţii pe săli, în ordine alfabetică, dispune afişarea listelor respective cu cel puţin 24 de ore înainte de fiecare probă, pe uşile sălilor în care se desfăşoară probele şi ia măsuri pentru publicarea acestor liste pe pagina de internet a Institutului Naţional al Magistraturii în acelaşi termen;10. afişează baremul de evaluare şi notare la centrul de examen cu 15 minute înainte de încheierea fiecărei probe şi asigură publicarea acestuia pe pagina de internet a Institutului Naţional al Magistraturii;11. ia măsuri pentru ca în spaţiile în care se desfăşoară probele de examen să nu pătrundă persoane străine neautorizate de comisie sau neprevăzute de prezentul regulament;12. informează de îndată conducerea Institutului Naţional al Magistraturii cu privire la orice situaţie deosebită a cărei rezolvare nu este prevăzută în prezentul regulament, precum şi cu privire la orice situaţie care impune anularea unor subiecte, cum ar fi: pierderea, deteriorarea sau desecretizarea unui subiect;13. calculează mediile generale şi întocmeşte listele cu rezultatele examenului;14. asigură afişarea la sediul Institutului Naţional al Magistraturii şi publicarea pe pagina de internet a Institutului a rezultatelor examenului. (2) Comisia de organizare a examenului exercită orice alte atribuţii necesare bunei desfăşurări a examenului.---------Art. 30^3 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 144 din 7 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 5 aprilie 2007.  +  Articolul 30^4 (1) Preşedintele comisiei de organizare a examenului ia măsurile necesare ducerii la îndeplinire a atribuţiilor prevăzute la art. 30^3. (2) În acest scop, preşedintele comisiei de organizare a examenului stabileşte atribuţiile pentru vicepreşedinte şi membrii comisiei.---------Art. 30^4 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 144 din 7 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 5 aprilie 2007.  +  Articolul 30^5 (1) Comisiile de elaborare a subiectelor, de corectare şi de soluţionare a contestaţiilor se numesc prin hotărâre a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Consiliului ştiinţific al Institutului Naţional al Magistraturii, distinct pentru judecători, respectiv pentru procurori. (2) Fiecare comisie pentru judecători este alcătuită din 2 judecători şi un formator al Institutului Naţional al Magistraturii. (3) Fiecare comisie pentru procurori este alcătuită din 2 procurori şi un formator al Institutului Naţional al Magistraturii. (4) În componenţa comisiilor se numesc şi membri supleanţi.--------Art. 30^5 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 144 din 7 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 5 aprilie 2007.  +  Articolul 30^6 (1) Comisiile de elaborare a subiectelor, de corectare şi de soluţionare a contestaţiilor au un preşedinte comun, membru al comisiei de elaborare a subiectelor. Preşedintele veghează la respectarea regulilor enumerate la art. 30^7 pct. 1 şi coordonează activitatea celorlalte comisii. Preşedintele instruieşte corectorii, nu poate corecta lucrări şi nu poate soluţiona contestaţii. (2) Aceeaşi persoană, cu excepţia preşedintelui comisiilor, nu poate face parte din mai mult de o comisie. (3) Desemnarea membrilor comisiilor se face pe baza consimţământului scris, exprimat anterior. (4) Membrii comisiilor sunt numiţi, de regulă, dintre persoanele care au fost înscrise în baza de date a Institutului Naţional al Magistraturii şi au urmat cursurile acestuia privind metodele şi tehnicile de evaluare. (5) Numirea membrilor comisiilor se face cu cel puţin 14 zile înainte de data desfăşurării examenului. (6) Contractele de participare a membrilor comisiilor de elaborare a subiectelor, de corectare şi de soluţionare a contestaţiilor, prin care se stabilesc atribuţiile ce le revin şi modalităţile de plată, se încheie între aceştia şi un reprezentant al Institutului Naţional al Magistraturii, potrivit dispoziţiilor prezentului regulament. (7) Declaraţiile şi contractele de participare în comisii se centralizează de comisia de organizare a examenului şi se păstrează alături de celelalte documente de examen.----------Art. 30^6 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 144 din 7 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 5 aprilie 2007.  +  Articolul 30^7Comisia de elaborare a subiectelor are, în principal, următoarele atribuţii:1. elaborarea subiectelor de examen, cu respectarea următoarelor reguli: a) să fie în concordanţă cu tematica şi bibliografia publicate de Institutul Naţional al Magistraturii; b) să evidenţieze operaţiile gândirii - analiză, sinteză, generalizare - în trăsături ale procesului de gândire, cum ar fi: flexibilitatea, dimensiunea critică; c) să fie formulate astfel încât tratarea lor să angajeze cât mai multe posibilităţi de analiză, de sinteză şi de generalizare din partea candidaţilor; d) să asigure o cuprindere echilibrată a materiei studiate, să aibă grad de complexitate corespunzător conţinutului tematicii şi bibliografiei, pentru a fi tratate în timpul stabilit; e) să se evite repetarea subiectelor de la examenele anterioare; f) timpul necesar rezolvării subiectelor să nu depăşească timpul alocat pentru desfăşurarea probei de examen; g) să indice pentru fiecare subiect atât punctajul prevăzut în barem, cât şi timpul recomandat pentru rezolvare; h) să se evite, pe cât posibil, subiectele ce conţin probleme controversate în doctrină şi în practică sau, în cazul unor astfel de situaţii, să se puncteze toate soluţiile a căror corectitudine poate fi argumentată logic şi coerent din punct de vedere legal; i) să se pună accent în notarea lucrărilor pe motivarea soluţiei alese de candidat; în barem pot să fie punctate modalităţi alternative de motivare a soluţiei alese de candidat;2. elaborarea a câte 3 variante de subiecte pentru fiecare materie, a baremelor de evaluare şi notare şi a ghidurilor de corectare;3. predarea către comisia de organizare a examenului, cu cel puţin 12 ore înainte de desfăşurarea probei, a subiectelor şi baremelor de evaluare şi notare pe discipline de examen, în plicuri distincte, închise şi sigilate;4. predarea către comisia de corectare, cel târziu la momentul începerii corectării lucrărilor, a ghidurilor de corectare.---------Art. 30^7 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 144 din 7 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 5 aprilie 2007.  +  Articolul 30^8Pe durata desfăşurării probelor este permisă consultarea legislaţiei indicate în bibliografie, cu excepţia celei comentate şi adnotate.---------Art. 30^8 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 144 din 7 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 5 aprilie 2007.  +  Articolul 30^9 (1) Comisia de corectare evaluează şi notează lucrările conform baremelor definitive de evaluare şi notare şi ghidurilor de corectare. (2) Baremele de evaluare şi notare se afişează la centrul de examen, cu 15 minute înainte de încheierea probelor scrise. (3) În termen de 24 de ore de la afişare, candidaţii pot face contestaţii la barem, care se soluţionează de comisia de corectare în cel mult 24 de ore de la expirarea termenului de contestare. (4) Baremul stabilit în urma soluţionării contestaţiilor se publică pe pagina de internet a Institutului Naţional al Magistraturii. (5) Corectarea lucrărilor se face separat de către 2 membri ai comisiei de corectare, pentru fiecare dintre disciplinele de examen. (6) Lucrările scrise se notează pentru fiecare dintre disciplinele de examen cu note de la 1 la 10, cu două zecimale. Nota 1 se acordă atunci când punctajul obţinut de candidat, ca medie, este mai mic sau egal cu această notă. (7) Notarea pe baza baremului se înregistrează în borderoul de notare, separat de către fiecare corector, semnate de către aceştia pe fiecare pagină. Nota finală la fiecare disciplină o reprezintă media celor două note acordate, calculată cu două zecimale. (8) Nota finală este media cu două zecimale a notelor obţinute la fiecare dintre disciplinele de examen. (9) Rezultatele examenului de absolvire se înscriu într-un tabel care se afişează la sediul Institutului Naţional al Magistraturii şi se publică pe pagina de internet a Institutului. (10) Rezultatele pot fi contestate în termen de 48 de ore de la afişare. (11) Comisia de soluţionare a contestaţiilor reevaluează lucrările ale căror note iniţiale au fost contestate şi acordă note conform baremelor de evaluare şi notare şi ghidurilor de corectare. (12) Fiecare lucrare a cărei notă iniţială a fost contestată se recorectează de către 2 membri ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor. (13) Nota acordată în urma soluţionării contestaţiei este irevocabilă şi nu poate fi mai mică decât nota contestată. (14) Rezultatele finale ale examenului se afişează, la sediul Institutului Naţional al Magistraturii şi se publică pe pagina de internet a Institutului. (15) Pentru absolvirea Institutului Naţional al Magistraturii candidatul trebuie să obţină media generală de minimum 7 şi cel puţin nota 5 la fiecare dintre materiile de examen. (16) Absolvenţilor Institutului Naţional al Magistraturii li se eliberează un atestat, care certifică absolvirea Institutului, promoţia şi media generală obţinută.---------Art. 30^9 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 144 din 7 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 5 aprilie 2007.  +  Articolul 31 (1) În cazul în care un auditor de justiţie nu promovează examenul de absolvire în prima sesiune, acesta are dreptul să participe la următoarea sesiune. (2) Absenţa nejustificată sau nepromovarea examenului la a doua sesiune atrage pierderea dreptului de a fi numit judecător sau procuror. Persoana aflată în această situaţie este obligată să restituie bursa şi cheltuielile de şcolarizare.  +  Articolul 32Absolvenţii Institutului Naţional al Magistraturii sunt repartizaţi de Consiliul Superior al Magistraturii pe baza mediei generale, care reprezintă media aritmetică a rezultatelor finale ale celor 2 ani de studiu şi ale examenului de absolvire a institutului.  +  Capitolul III Dispoziţii finale  +  Articolul 33Termenele prevăzute de prezentul regulament se calculează potrivit dispoziţiilor art. 101 din Codul de procedură civilă.  +  Articolul 34 (1) Pentru cazurile în care prezentul regulament stipulează că un document urmează să fie afişat la sediile instanţelor sau ale parchetelor, anunţul se va afişa de îndată pe ori lângă uşa de intrare a instanţei sau parchetului. (2) Preşedinţii tribunalelor sau, după caz, prim-procurorii parchetelor de pe lângă acestea transmit documentele primului grefier ori grefierului însărcinat cu activitatea de registratură, pentru a fi afişate, indicând perioada pentru care vor fi afişate. În momentul afişării, precum şi al retragerii documentului grefierul va nota ora şi data afişării sau retragerii pe document, însoţite de semnătura sa. Grefierul transmite de îndată documentul retras preşedintelui tribunalului sau conducătorului parchetului.  +  Articolul 35 (1) Lucrările de concurs ale candidaţilor declaraţi admişi se înaintează în original la mapele profesionale întocmite acestora, după numirea în funcţie, în condiţiile legii. (2) Celelalte lucrări scrise, precum şi toate celelalte documente privind desfăşurarea concursului se arhivează şi se păstrează în arhiva Consiliului Superior al Magistraturii, prin grija Direcţiei resurse umane şi organizare. (3) Originalele documentelor, în privinţa cărora prezentul regulament dispune că se înaintează prin fax Direcţiei resurse umane şi organizare, se transmit de către tribunale sau parchetele de pe lângă acestea, prin grija preşedinţilor tribunalelor şi a prim-procurorilor parchetelor de pe lângă acestea, după caz, în cel mai scurt timp şi se arhivează la mapele de concurs.-------