HOTĂRÂRE nr. 527 din 4 septembrie 1992(*actualizată*)de reorganizare a unor instituţii publice subordonate Ministerului Culturii(actualizată pînă la data de 23 octombrie 2012*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------------*) Forma actualizată a acestui act normativ pînă la data de 23 octombrie 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamt prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: HOTĂRÂREA nr. 988 din 10 octombrie 2012.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorGuvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Teatrul "Urmuz" se reorganizează, avînd ca obiect de activitate realizarea de experimente şi evenimente teatrale de interes naţional, sub denumirea "Teatrul de proiecte culturale - Teatrum Mundi", instituţie publică subordonată Ministerului Culturii, cu sediul în Bucureşti, str. M. Eminescu nr. 69, sector 2, ale carei cheltuieli de funcţionare şi investiţii se finanţează din veniturile extrabugetare şi subvenţiile acordate de la bugetul de stat.  +  Articolul 2Ansamblul artistic al tineretului din România, instituţie publică subordonată Ministerului Culturii, cu sediul în Bucureşti, str. Guttemberg nr. 19, sector 5, avînd ca obiect de activitate organizarea de spectacole şi turnee artistice, pentru toate genurile artistice, precum şi acordarea de asistenţă de specialitate pentru toate formaţiile artistice de tineret din ţară, îşi modifică denumirea în "Centrul de cultura - Tinerimea română", fiind finanţat din venituri extrabugetare şi subvenţii acordate de la bugetul de stat.  +  Articolul 3Teatrul de operetă îşi completează denumirea în "Teatrul de Operetă "Ion Dacian", cu menţinerea susrelor de finanţare şi avînd ca obiect de activitate prezentarea de spectacole lirice în genul operetă, muzical şi comedii muzicale.  +  Articolul 4Agenţia română pentru protejarea drepturilor de autor este instituţie publică subordonată Ministerului Culturii, finanţată integral de la bugetul de stat, cu sediul în Piaţa Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucureşti şi avînd ca obiect de activitate aplicarea în România a legislaţiei privind dreptul de autor, elaborarea normelor date în executarea acesteia, abilitarea organismelor de gestiune colectivă care funcţionează în condiţiile legii, precum şi reprezentarea României în relaţiile internaţionale privind dreptul de autor.  +  Articolul 5 (1) Editura Video va purta denumirea de Studioul VIDEO ART, instituţie publică de cultură, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional. (2) Studioul VIDEO ART are sediul în municipiul Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr. 1, sectorul 1. (3) Studioul VIDEO ART, denumit în continuare Studioul, este finanţat din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional. (4) Studioul are ca obiectiv principal promovarea valorilor cultural-artistice, pe plan naţional şi internaţional, prin producerea, videotecarea şi editarea, pe orice tip de suport şi prin orice procedee tehnice, prin filme video - documentare, de ficţiune şi experimentale, de scurt şi de lung metraj a acţiunilor culturale. (5) Pentru atingerea obiectivului prevăzut la alin. (4), Studioul îşi desfăşoară activitatea, în principal, pe bază de programe şi proiecte elaborate de conducerea acestuia, în concordanţă cu strategiile în domeniu stabilite de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional. (6) Pentru atingerea obiectivului prevăzut la alin. (4), Studioul îndeplineşte următoarele atribuţii principale: a) concepe şi realizează filme video - documentare, de ficţiune şi experimentale, de scurt şi de lung metraj - şi asigură producerea, videotecarea şi editarea, pe orice tip de suport şi prin orice procedee tehnice, a fenomenului cultural artistic; b) consemnează, pe suport video, evenimente din viaţa culturală, pe bază de contract, în vederea conservării şi constituirii patrimoniului naţional de imagini; c) concepe, organizează şi desfăşoară campanii de promovare a activităţii culturale a instituţiilor publice de cultură, organizaţiilor guvernamentale şi nonguvernamentale cu activitate în domeniul culturii; d) concepe şi realizează produse multimedia; e) concepe, organizează şi produce acţiuni şi campanii de promovare a culturii naţionale în lume; f) oferă servicii de consultanţă şi oferă asistenţă de specialitate, realizează studii şi cercetări în domeniul său de activitate; g) oferă, la cerere, asistenţă de specialitate instituţiilor publice de cultură pentru realizarea propriilor videoteci şi fonduri videodocumentare; h) poate cesiona, în condiţiile legii, drepturile patrimoniale asupra producţiilor ori coproducţiilor realizate, în scopul realizării de venituri proprii; i) realizează sau, după caz, susţine studii şi cercetări aplicate şi teoretice în domeniul comunicării audiovizuale şi video-art; j) realizează, direct sau în colaborare ori coproducţie cu parteneri din ţară sau din alte ţări, producţii audiovizuale pe orice tip de suport, şi în principal, filme experimentale, documentare de artă de scurt, mediu şi lung metraj, de cercetare în domeniul audiovizual; k) propune spre aprobare Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional programe şi proiecte pentru susţinerea şi dezvoltarea de noi forme de exprimare artistică audiovizuale şi aprofundarea în conceptul filmului documentar de artă a tehnicilor multimedia şi asigură gestionarea acestora, potrivit legii; l) propune spre aprobare Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional includerea în programele prioritare cu încredinţare directă a proiectelor de promovare, prin mijloace audiovizuale, a ofertei culturale promovate de minister şi de instituţiile publice de cultură aflate în subordinea acestuia; m) colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional şi cu instituţii publice de cultură în stabilirea de programe şi proiecte concertate de promovare a fenomenului cultural artistic şi de videotecare a acestuia; n) organizează, participă şi/sau susţine evenimente culturale de tipul festivalurilor, galelor, simpozioanelor, precum şi manifestări ştiinţifice, naţionale şi internaţionale, în domeniul său de activitate; o) realizează materiale promoţionale, cataloage şi antologii de film documentar şi de artă, pe orice tip de suport; p) creează fondul videodocumentar care cuprinde producţiile audiovizuale, videogramele şi fixările audiovizuale, pe orice tip de suport, realizate direct sau în colaborare ori coproducţie, şi îl administrează potrivit legii; q) realizează reproducerea, la cerere şi contra cost, a producţiilor şi fixărilor audiovizuale pe care le-a realizat sub orice formă, cu respectarea legislaţiei privind drepturile de autor; r) realizează, pe bază contractuală, orice fel de producţii şi fixări audiovizuale, potrivit obiectului său de activitate; s) difuzează şi comercializează filmele şi publicaţiile realizate, prin reţelele specializate de librării şi muzee; t) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, prin regulamentul de organizare şi funcţionare, potrivit legii.----------Art. 5 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 988 din 10 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 718 din 23 octombrie 2012.  +  Articolul 5^1 (1) Veniturile proprii se obţin din activităţi realizate direct de Studio, şi anume: a) cesiunea drepturilor patrimoniale asupra producţiilor ori coproducţiilor realizate potrivit obiectului său de activitate; b) contractarea şi realizarea de producţii şi fixări audiovizuale, pe orice tip de suport, precum şi de alte lucrări şi servicii de specialitate; c) reproducerea şi comercializarea producţiilor şi fixărilor audiovizuale pe care le-a realizat sub orice formă; d) editarea şi comercializarea studiilor şi cercetărilor realizate; e) difuzarea şi comercializarea filmelor şi publicaţiilor realizate, prin reţelele specializate de librării şi muzee; f) cofinanţarea de programe şi proiecte, potrivit legii; g) participarea la selecţia de proiecte organizate de autorităţi finanţatoare, potrivi legii; h) publicaţii pe orice tip de suport; i) prestaţii editoriale şi audiovizuale; j) exploatarea bunurilor pe care le are în administrare - arhivă, videotecă, echipamente audiovizuale şi altele - potrivit regimului juridic al acestora, cu respectarea dispoziţiilor legale; k) sponsorizări sau donaţii ale persoanelor fizice ori juridice, române sau străine. (2) Tarifele pentru operaţiunile şi acţiunile specifice derulate de către Studio sînt aprobate prin ordin al ministrul culturii şi patrimoniului naţional.----------Art. 5^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 988 din 10 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 718 din 23 octombrie 2012.  +  Articolul 5^2 (1) Numărul maxim de posturi ale Studioului este de 14 şi se asigură în limita numărului maxim de posturi prevăzut în anexa nr. 2 pct. II "Organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţii publice de cultură de importanţă naţională finanţate din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat" la Hotărîrea Guvernului nr. 90/2010privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Funcţionarea Studioului se asigură prin activitatea personalului angajat cu contract individual de muncă, pe perioadă nedeterminată sau determinată, precum şi prin activitatea unor persoane care participă la realizarea programelor şi proiectelor culturale, în baza unor contracte încheiate potrivit prevederilor legale privind dreptul de autor şi drepturile conexe sau în baza unor convenţii, contracte, încheiate cu respectarea legii. (3) Personalul Studioului este salarizat potrivit reglementărilor în vigoare. (4) Structura organizatorică, statul de funcţii şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Studioului se aprobă prin ordin al ministrului culturii şi patrimoniului naţional, la propunerea directorului. (5) Studioul este condus de un director, pe baza contractului de management, încheiat în urma concursului de proiecte de management, potrivit legii. (6) Directorul conduce întreaga activitate a instituţiei, pe care o reprezintă în raporturile cu autorităţile publice, instituţii şi organizaţii, precum şi cu persoanele juridice şi fizice din ţară sau din străinătate. (7) Directorul este ordonator terţiar de credite. (8) În exercitarea atribuţiilor sale directorul emite decizii.----------Art. 5^2 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 988 din 10 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 718 din 23 octombrie 2012.  +  Articolul 6Teatrul "Excelsior", instituţie publică subordonată Ministerului Culturii, cu sediul în Bucureşti, str. Academiei nr. 28, sector 1, avînd ca obiect de activitate prezentarea de spectacole pentru copii şi tineret, se finanţează din venituri extrabugetare şi subvenţii acordate de la bugetul de stat.  +  Articolul 7În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărîri, Ministerul Culturii, împreuna cu Ministerul Economiei şi Finanţelor, va prezenta propuneri pentru reglementarea de principiu a finanţării unităţilor de cultura din subordinea consiliilor locale, a consiliilor judeţene şi al municipiului Bucureşti.  +  Articolul 8Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României.PRIM-MINISTRUTHEODOR STOLOJANContrasemnează:─────────────Ministrul culturii,Ludovic SpiessMinistrul economiei şi finanţelor,George DanielescuMinistrul bugetului, veniturilor statuluişi controlului financiar,Florian BearceaBucureşti, 4 septembrie 1992.Nr. 527.--------------