ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 martie 2000(*actualizată*)privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar(actualizată până la data de 26 ianuarie 2006*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţă de urgenţă:  +  Capitolul 1 Indemnizaţii şi salarii de bază  +  Articolul 1 (1) Pentru activitatea desfăşurată personalul contractual din sectorul bugetar primeşte un salariu de bază stabilit potrivit anexelor nr. I-V la prezenta ordonanţă de urgenţă, precum şi celelalte drepturi salariale prevăzute prin dispoziţiile legale în vigoare, corespunzătoare fiecărui domeniu de activitate. (2) În sensul prevederilor alin. (1), prin expresia personal contractual din sectorul bugetar, denumit în continuare personal contractual, se înţelege personalul angajat în acest sector în funcţii de conducere sau în funcţii de execuţie, pe bază de contract individual de muncă încheiat în condiţiile legii.  +  Articolul 2Salariile de bază pentru fiecare funcţie de execuţie, pe grade profesionale sau trepte profesionale, ocupate de personalul contractual, se stabilesc între limita minima şi cea maximă prevăzute în anexele nr. I-V care fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 3 (1) În cazul personalului contractual care ocupa o funcţie de conducere în sectorul bugetar, salariul de bază este cel corespunzător funcţiei de execuţie, gradului profesional sau treptei profesionale, la care se adauga o indemnizaţie de conducere, diferenţiată în raport cu complexitatea şi răspunderea ce revin funcţiei de conducere, potrivit anexei nr. VI care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. (2) Indemnizaţia de conducere face parte din salariul de bază şi este stabilită în procente din salariul de bază al funcţiei de execuţie. (3) Indemnizaţia de conducere se acorda în mod corespunzător şi personalului contractual care conduce sau coordonează programe sau proiecte prevăzute în programul de activitate al instituţiei publice respective, pe perioada de derulare a acestora.  +  Capitolul 2 Modul de stabilire a salariilor de bază şi a indemnizaţiilor de conducere  +  Articolul 4Salariile de bază şi indemnizaţiile de conducere pentru personalul contractual se stabilesc astfel încât, împreună cu celelalte elemente ale sistemului de salarizare, să se încadreze în fondurile alocate de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale pentru cheltuielile cu salariile, în vederea realizării obiectivelor stabilite.  +  Articolul 5 (1) În limita fondurilor bugetare aprobate prin bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale, ordonatorii principali de credite defalchează pe luni cheltuielile cu salariile şi le comunica Ministerului Finanţelor, în termen de 15 zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României a legii bugetului de stat şi, respectiv, a legii bugetului asigurărilor sociale de stat, atât pentru aparatul propriu, cât şi pentru unităţile subordonate. Defalcarea pe luni se va realiza astfel încât să se asigure desfăşurarea în bune condiţii a activităţii până la sfârşitul anului. (2) În termenul prevăzut la alin. (1) sumele defalcate pe luni pentru unităţile subordonate se comunica de către ordonatorii principali de credite, după caz, ordonatorilor secundari, iar aceştia, ordonatorilor terţiari de credite bugetare. Deschiderile de credite bugetare şi cheltuielile cu salariile, ce se pot efectua de fiecare ordonator principal de credite, nu pot depăşi totalul sumelor defalcate, pe luni, cumulate de la începutul anului.  +  Articolul 6Stabilirea salariului de bază pentru personalul contractual se va face pe baza normelor metodologice pentru evaluarea performantelor profesionale individuale ale personalului din sectorul bugetar, aprobate potrivit prevederilor art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 154/1998.  +  Articolul 7 (1) Indemnizaţia de conducere se stabileşte, la încadrarea în funcţie, de către conducătorul instituţiei publice, în raport cu complexitatea activităţii desfăşurate în cadrul acesteia. (2) Indemnizaţia de conducere poate fi reevaluată anual, în raport cu rezultatele obţinute de compartimentul condus în realizarea sarcinilor programate, după aprobarea bugetului instituţiei publice respective.  +  Capitolul 3 Gestiunea sistemului de salarizare a personalului contractual  +  Articolul 8Gestiunea sistemului de salarizare a personalului contractual se asigura de fiecare ordonator principal de credite, cu încadrarea în resursele financiare alocate anual şi în numărul de posturi aprobate prin acte normative.  +  Articolul 9Monitorizarea şi controlul aplicării prevederilor legale privind salarizarea personalului contractual se realizează de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi de Ministerul Finanţelor, potrivit atribuţiilor din domeniul de activitate al acestor ministere.  +  Capitolul 4 Dispoziţii finale  +  Articolul 10 (1) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică începând cu data de 1 aprilie 2000. (2) Personalul contractual care prin aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă are salariul de bază sub cel corespunzător limitei minime a funcţiei, gradului profesional sau treptei profesionale avute va fi încadrat la nivelul minim prevăzut în anexele la prezenta ordonanţă de urgenţă. (3) Stabilirea salariului de bază între limitele prevăzute prin prezenta ordonanţă de urgenţă se face o data pe an, pe baza evaluării anuale a performantelor profesionale individuale, efectuată în condiţiile legii. (4) Pentru anul 2000, pe baza rezultatului evaluării, salariile de bază stabilite în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică în doua etape, astfel: doua treimi din creşterile salariilor de bază rezultate, începând cu data de 1 aprilie 2000, şi o treime din creşterile respective, începând cu data de 1 septembrie 2000. (5) Prin derogare de la prevederile alin. (4), începând cu luna decembrie a anului 2000 salariile de baza ale personalului din unităţile de cultura vor putea fi majorate în mod suplimentar, până la nivelul rezultat din evaluarea performantelor profesionale individuale, efectuată în cursul anului 2000, cu încadrarea în bugetul aprobat pentru anul 2000.-------------Alin. (5) al art. 10 a fost introdus de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 282 din 20 decembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 687 din 21 decembrie 2000.  +  Articolul 11Drepturile salariale stabilite, care nu au putut fi achitate datorită neîncadrării în cheltuielile salariale, defalcate lunar potrivit art. 5, se suporta, în condiţiile legii, de persoanele care au aprobat aceste drepturi salariale.  +  Articolul 12Până la intrarea în vigoare a legii salarizării funcţionarilor publici prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică şi în cazul personalului contractual care ocupa o funcţie publică.  +  Articolul 13Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă nu se aplică: a) personalului din organele autorităţii judecătoreşti, salarizat potrivit Legii nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; b) preşedintelui, vicepreşedintelui şi secretarului general ai Academiei Române; salariile de bază ale acestora se stabilesc în conformitate cu prevederile Statutului Academiei Române; c) personalului diplomatic şi consular de cariera; d) personalului didactic şi didactic auxiliar din unităţile de învăţământ; e) personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţa naţională.  +  Articolul 14Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică şi personalului civil încadrat în structurile unor ministere cu atribuţii privind apărarea, ordinea publică şi siguranţa naţională.  +  Articolul 15La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă anexele nr. IV/1-IV/3, V, VI, VII/2-VII/12, VIII/1, VIII/2, IX/1 şi IX/2 la Legea nr. 154/1998, precum şi orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISĂRESCUContrasemnează:---------------Ministru de stat,preşedintele Consiliuluide Coordonare Economico-Financiară,Mircea CiumaraMinistrul muncii şi protecţieisociale,Smaranda DobrescuMinistrul finanţelor,Decebal Traian RemeşMinistrul funcţiei publice,Vlad RoşcaBucureşti, 30 martie 2000.Nr. 24.  +  Anexa I(în ianuarie 2006)ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ CENTRALA DE SPECIALITATE (ministere, alte organe de specialitate din subordinea Guvernului ori a ministerelor, serviciile Administraţiei Prezidenţiale*1), aparatul de lucru al Guvernului şi aparatul Parlamentului României)___________*1) Administraţia Prezidenţială poate aplica pentru salariaţii săi, prin analogie, prevederile legale în vigoare, referitoare la sporuri, indiferent de natura lor. Ordonatorul principal de credite va stabili, în mod concret, salariaţii care urmează să beneficieze de sporuri, cuantumul acestora, precum şi condiţiile de acordare, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin buget.I. Salarii de baza pentru funcţii de specialitate*)---------*) Salariile de baza stabilite pentru funcţiile prevăzute la cap. I. lit. B se utilizează şi pentru salarizarea funcţiilor de alta specialitate decât cele specifice din cadrul altor instituţii centrale, precum şi pentru salarizarea personalului din aparatul propriu al prefecturilor, al consiliilor judeţene şi al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu exceptia secretarilor prevăzuţi la cap. II din Anexa nr. II.A. Funcţii de conducere────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bazacrt. - lei -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Secretar general S 2.401 2 Secretar general adjunct S 2.161────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    NOTA: Se utilizează în ministere şi în alte organe centrale de specialitate.B. Funcţii de execuţie────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                            Salariul de bazaNr. Funcţia Nivelul - lei -crt. studiilor ────────────────                                                                            minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────             a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale  1 Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor      contabil, auditor; gradul IA S 521 1.190  2 Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor      contabil, auditor; gradul I S 475 1.041  3 Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor      contabil, auditor; gradul II S 437 943  4 Referent de specialitate, inspector de specialitate,      revizor contabil; gradul III S 422 845  5 Referent de specialitate, inspector de specialitate,      revizor contabil; gradul IV S 414 759  6 Referent, inspector, revizor contabil; debutant S 394 -  7 Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret      relaţii, interpret profesional, subinginer; gradul IA SSD 429 1.041  8 Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret      relaţii, interpret profesional, subinginer; gradul I SSD 422 845  9 Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret      relaţii, interpret profesional, subinginer; gradul II SSD 414 759 10 Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret      relaţii, interpret profesional, subinginer; gradul III SSD 406 686 11 Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret      relaţii, interpret profesional, subinginer; debutant SSD 373 -           b) Funcţii de execuţie pe grade profesionale din                       serviciile de contencios 12 Consilier juridic gradul IA S 521 1.190 13 Consilier juridic gradul I S 475 1.041 14 Consilier juridic gradul II S 437 943 15 Consilier juridic gradul III S 422 845 16 Consilier juridic gradul IV S 414 759 17 Consilier juridic debutant S 394 -             c) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale 18 Referent IA M 429 606 19 Referent I M 422 527 20 Referent II M 414 490 21 Referent III M 406 429 22 Referent IV M 399 408 23 Referent debutant M 371 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────II. Salarii de baza pentru funcţii de conducere şi de execuţie de specialitate specifice serviciilor Parlamentului, Administraţiei Prezidenţiale*1), Guvernului, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Curţii Constituţionale, Consiliului Legislativ, Consiliului Concurentei, Avocatului Poporului, Curţii de Conturi şi Consiliului Naţional al Audiovizualului___________*1) Administraţia Prezidenţială poate aplica pentru salariaţii săi, prin analogie, prevederile legale în vigoare, referitoare la sporuri, indiferent de natura lor. Ordonatorul principal de credite va stabili, în mod concret, salariaţii care urmează să beneficieze de sporuri, cuantumul acestora, precum şi condiţiile de acordare, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin buget.A. Funcţii de conducere specifice────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Nivelul Salariul de bazacrt. studiilor - lei -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Sef departament, director general S 2.073────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────B. Funcţii de execuţie de specialitate specifice────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bazaNr. Funcţia*) Nivelul - lei -crt. studiilor ────────────────                                                                minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  2 Sef birou senatorial, sef cabinet S 475 1.041  3 Sef birou senatorial, stenodactilograf, sef SSD 399 870      cabinet, referent  4 Sef birou senatorial, stenodactilograf, sef M 391 759      cabinet, referent  5 Sef birou senatorial, stenodactilograf, sef PL 391 870      cabinet, referent  6 Director de cabinet S 806 1.896  7 Consilier S 806 1.896  8 Expert S 781 1.726  9 Consultant S 534 1.163 10 Secretar cabinet, secretar dactilograf M 391 637────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    *) Se utilizează şi pentru cabinetul demnitarului.III. Funcţii specifice unor ministere1. MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE a) Funcţii specifice din aparatul propriu şi din unităţile teritorialeGarda financiara - personal militarizat────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Nivelul Salariul de bazacrt. studiilor - lei -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Comisar general S 2.185────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bazaNr. Funcţia Nivelul - lei -crt. studiilor ────────────────                                                                minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                              Funcţii de execuţie      a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1 Comisar principal IA S 521 1.190 2 Comisar principal I S 475 1.041 3 Comisar principal II S 437 943 4 Comisar principal III S 422 845 5 Comisar principal IV S 414 821 6 Comisar debutant S 394 - 7 Comisar principal I S.S.D. 422 943 8 Comisar principal II S.S.D. 414 845 9 Comisar principal III S.S.D. 406 75910 Comisar debutant S.S.D. 373 -      b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale11 Comisar IA M 429 63712 Comisar I M 414 56413 Comisar II M 406 51514 Comisar III M 399 46615 Comisar debutant M 371 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Audit intern────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bazaNr. Funcţia Nivelul - lei -crt. studiilor ────────────────                                                                minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Auditor - ofiţer S 1.210 1.707 2 Auditor - expert S 843 1.340 3 Auditor - inspector S 598 1.095 4 Auditor - asistent S 475 973──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── b) Funcţii specifice din serviciile publice deconcentrateFuncţii de execuţie pe trepte profesionale specifice unităţilor subordonate Ministerului Finanţelor Publice────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bazaNr. Funcţia Nivelul - lei -crt. studiilor ────────────────                                                                minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Casier trezorier I M 406 491 2. Casier trezorier II; agent fiscal, operator      rol, numărător bani; I M; G 399 430 3. Casier trezorier, agent fiscal, operator rol,      numărător bani; debutant M; G 371 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────2. MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bazaNr. Funcţia Nivelul - lei -crt. studiilor ────────────────                                                                minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1. Ministru consilier S 521 1.911*) 2. Consilier economic S 490 1.042 3. Secretar economic I S 445 944 4. Secretar economic II S 414 845 5. Secretar economic III S 406 759────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    *) Cuprinde şi indemnizaţia de conducere.    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale 1. Referent transmitere I M 414 528 2. Referent transmitere II M 406 479 3. Referent transmitere III M 399 430 4. Referent debutant M 371 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────3. AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU SPORTFuncţii de execuţie────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                         Nivelul Salariul deNr. Funcţia studiilor bazacrt. - lei -                                                                  ─────────────                                                                  minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                     Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1. Instructor sportiv, referent sportiv; gradul I SSD 422 845 2. Instructor sportiv, referent sportiv; gradul II SSD 414 759 3. Instructor sportiv, referent sportiv; gradul III SSD 406 686 4. Instructor sportiv, referent sportiv; debutant SSD 373 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────4. MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELORFuncţii specifice Arhivelor Naţionale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bazaNr. Funcţia Nivelul - lei -crt. studiilor ────────────────                                                                minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1. Arhivist gradul IA S 521 1.190 2. Arhivist gradul I S 475 1.041 3. Arhivist gradul II S 437 943 4. Arhivist gradul III S 422 845 5. Arhivist gradul IV S 414 759 6. Arhivist debutant S 394 - 7. Arhivist gradul IA SSD 429 1.041 8. Arhivist gradul I SSD 422 845 9. Arhivist gradul II SSD 414 75910. Arhivist gradul III SSD 406 68611. Arhivist debutant SSD 373 -      b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale12. Arhivar IA M 429 60613. Arhivar I M 422 52714. Arhivar II M 414 49015. Arhivar III M 406 42916. Arhivar debutant M 371 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5. MINISTERUL SĂNĂTĂŢIIFuncţii specifice din aparatul propriu şi din serviciile deconcentrate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                               Salariul de bazaNr. Funcţia Nivelul - lei -crt. studiilor ─────────────────                                                               minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1. Asistent - sef SSD 462 998      b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale 2. Asistent - sef PL 432 874 3. Asistent - sef M 422 802────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. V la Legea nr. 154/1998.-------------Anexa I a fost înlocuită cu anexa I din ORDONANŢA nr. 3 din 12 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 23 ianuarie 2006, conform alin. (1) al art. 3 din acelaşi act normativ.  +  Anexa II(în ianuarie 2006)ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALAConsilii, primarii şi servicii publice din subordinea acestoraI. Salarii de baza pentru activitatea de specialitateFuncţii de execuţie────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                            Salariul de bazaNr. Funcţia Nivelul - lei -crt. studiilor ────────────────                                                                            minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────             a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale  1 Consilier, inspector de specialitate, revizor contabil,      arhitect, auditor; gradul IA S 437 904  2 Consilier, inspector de specialitate, revizor contabil,      arhitect, auditor; gradul I S 429 799  3 Referent de specialitate, inspector de specialitate,      revizor contabil, arhitect; gradul II S 422 694  4 Referent de specialitate, inspector de specialitate,      revizor contabil, arhitect; gradul III S 414 629  5 Referent, inspector, revizor contabil, arhitect; debutant S 394 -  6 Conductor arhitect IA, referent IA, inspector IA,      subinginer IA SSD 422 642  7 Conductor arhitect I, referent I, inspector I, subinginer I SSD 414 555  8 Conductor arhitect II, referent II, inspector II,      subinginer II SSD 406 500  9 Conductor arhitect, referent, subinginer, inspector;      debutant SSD 373 -           b) Funcţii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios 10 Consilier juridic gradul IA S 521 1.008 11 Consilier juridic gradul I S 475 904 12 Consilier juridic gradul II S 429 799 13 Consilier juridic gradul III S 422 694 14 Consilier juridic gradul IV S 414 603 15 Consilier juridic debutant S 394 -             c) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale 16 Referent, inspector; IA M 422 590 17 Referent, inspector; I M 414 551 18 Referent, inspector; II M 406 498 19 Referent, inspector; III M 399 459 20 Referent, inspector; debutant M 371 - 21 Agent agricol I M 406 488 22 Agent agricol II M; G 399 459 23 Agent agricol III M; G 391 422 24 Agent agricol debutant M; G 371 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────II. Salarii de baza pentru funcţii din aparatul consiliilor1. Consiliul General al Municipiului Bucureşti───────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Salariul de bazacrt. - lei -─────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Secretar 2.401───────────────────────────────────────────────────────────────────2. Consilii judeţene───────────────────────────────────────────────────────────────────                                          Salariul de bazaNr. Funcţia - lei -crt. ─────────────────────────────────                                  Categoria I Categoria II─────────────────────────────────────────────────────────────────── 2 Secretar 2.286 2.132───────────────────────────────────────────────────────────────────3. Consilii locale: municipale, orăşeneşti, comunale.────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                           Salariul de baza                                               - lei -Nr. Funcţia ──────────────────────────────────────────────────────────crt. Cu peste 320.000 Categoria                        locuitori*) ───────────────────────────────────                                               I II III──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3 Municipii      - secretar 1.901 1.721 1.567 1.413────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    *) Se aplica şi la sectoarele municipiului Bucureşti.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 4 Oraşe      - secretar - 1.265 1.208 1.180────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                             Salariul de baza                                                  - lei -                     ───────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Categoriacrt. Cu peste 15.000 ────────────────────────────────────────                        locuitori I II III                                           intre intre până la                                        7.001-15.000 3.001-7.000 3.000                                         locuitori locuitori locuitori────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5 Comune      - secretar 1.175 942 885 857────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    NOTA:    1. Stabilirea categoriilor judeţelor, municipiilor şi oraşelor se face prin       hotărâre a Guvernului.    2. În cazul secretarului unităţilor administrativ teritoriale, care în mod       excepţional potrivit legii, are studii medii, salariul de baza prevăzut       de prezenta ordonanţă, se diminuează cu 10%.Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VI la Legea nr. 154/1998.-------------Anexa II a fost înlocuită cu anexa II din ORDONANŢA nr. 3 din 12 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 23 ianuarie 2006, conform alin. (1) al art. 3 din acelaşi act normativ.  +  Anexa III/1Abrogată.----------Anexa III/1 a fost abrogată de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 13 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 4 aprilie 2002 şi de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 514 din 12 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 539 din 24 iulie 2002.  +  Anexa III/2Abrogată.----------Anexa III/2 a fost abrogată de alin. (2) al art. 6 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 160 din 13 octombrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 18 octombrie 2000.  +  Anexa III/3(în ianuarie 2006)CONSILIUL CONCURENTEISalarii de baza pentru funcţiile de execuţie de specialitate specifice ale Consiliului Concurentei─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                            Salariul de bazaNr. Funcţia Nivelul - lei -crt. studiilor ─────────────────                                                            minim maxim───────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Inspector de concurenta gradul I S 789 1.789 2. Inspector de concurenta gradul II S 713 1.618 3. Inspector de concurenta gradul III S 636 1.447 4. Inspector de concurenta asistent S 460 1.040─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. IV/3 la Legea nr. 154/1998.-------------Anexa III/3 a fost înlocuită cu anexa III din ORDONANŢA nr. 3 din 12 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 23 ianuarie 2006, conform alin. (1) al art. 3 din acelaşi act normativ.  +  Anexa IV/1(valabil la 01.10.2003)SĂNĂTATE1. Unităţi sanitare şi de asistenţă socială,altele decât cele cliniceA. Salarii de baza pentru personalul de specialitate medico-sanitar──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Nivelul Salariul de baza -lei-crt. studiilor ----------------------                                                          minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1 Medic primar S 4.517.000 9.202.000    - din anatomia patologică şi medicina    legală*2) S 5.559.000 13.802.000  2 Medic specialist S 3.867.000 6.590.000    - din anatomia patologică şi medicina    legală*2) S 4.517.000 8.597.000  3 Medic S 2.943.000 5.776.000    - din anatomia patologică şi medicina    legală*2) S 3.558.000 7.986.000  4 Medic stagiar S 2.800.000 -    - din anatomia patologică şi medicina    legală*2) S 3.327.000 -  5 Farmacist primar*) S 3.867.000 6.902.000    - din anatomia patologică şi medicina    legală*2) S 4.382.000 10.647.000  6 Farmacist specialist S 3.358.000 5.776.000    - din anatomia patologică şi medicina    legală*2) S 3.867.000 7.634.000  7 Farmacist S 2.943.000 4.559.000    - din anatomia patologică şi medicina    legală*2) S 3.140.000 7.040.000  8 Farmacist stagiar S 2.800.000 -    - din anatomia patologică şi medicina    legală*2) S 3.088.000 -  9 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical;    principal S 3.052.000 6.860.000 10 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical;    specialist S 2.998.000 5.419.000 11 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical S 2.943.000 4.515.000 12 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical;    debutant S 2.800.000 - 13 Dentist principal SSD 2.943.000 5.057.000 14 Dentist SSD 2.889.000 4.471.000 15 Dentist debutant SSD 2.650.000 - 16 Asistent medical principal*****) SSD 2.943.000 5.132.000    - din anatomia patologică şi medicina    legală*2) SSD 3.379.000 6.380.000 17 Asistent medical*****) SSD 2.889.000 4.590.000    - din anatomia patologică şi medicina    legală*2) SSD 3.107.000 5.386.000 18 Asistent medical debutant*****) SSD 2.650.000 -    - din anatomia patologică şi medicina    legală*2) SSD 2.943.000 - 19 Asistent medical principal**) PL 2.889.000 5.057.000    - din anatomia patologică şi medicina    legală*2) PL 2.943.000 6.229.000 20 Asistent medical**) PL 2.834.000 4.515.000    - din anatomia patologică şi medicina    legală*2) PL 2.889.000 5.235.000 21 Asistent medical debutant**) PL 2.600.000 -    - din anatomia patologică şi medicina    legală*2) PL 2.834.000 - 22 Asistent medical principal**) M 2.889.000 4.696.000    - din anatomia patologică şi medicina    legală*2) M 2.943.000 5.595.000 23 Asistent medical**) M 2.834.000 3.974.000    - din anatomia patologică şi medicina    legală*2) M 2.889.000 4.515.000 24 Asistent medical debutant**) M 2.600.000 -    - din anatomia patologică şi medicina    legală*2) M 2.834.000 - 25 Tehnician dentar principal***) M 2.889.000 4.877.000 26 Tehnician dentar***) M 2.834.000 4.154.000 27 Tehnician dentar debutant***) M 2.600.000 - 28 Sora medicală principala****) M 2.889.000 4.333.000    - din anatomia patologică şi medicina    legală*2) M 2.943.000 5.419.000 29 Sora medicală****) M 2.834.000 3.613.000    - din anatomia patologică şi medicina    legală*2) M 2.889.000 3.974.000 30 Sora medicală debutantă****) M 2.600.000 -    - din anatomia patologică şi medicina    legală*2) M 2.834.000 -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────*) Se poate utiliza numai în unităţi sanitare umane.**) Se aplica şi funcţiilor de asistent farmacie, asistent social şieducator-puericultor, tehnician dentar şi tehnician sanitar dinprofilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică şiprotezare auditivă, care au studii de acest nivel.***) Se aplica şi funcţiilor de tehnician sanitar din profilurile:utilaje medicale, optician, protezare ortopedică şi protezare auditivă.****) Se aplica şi funcţiilor: oficiant medical, laborant cu liceulsanitar, operator registrator de urgenţă, moaşă, masor, gipsar,autopsier, registrator medical, statistician medical, instructorC.F.M, instructor de educaţie, instructor de ergoterapie, asistentsocial, educator-puericultor.*****) Se aplica următoarelor funcţii: asistent medical specialist;tehnician superior de imagistica, radiologie, radioterapie şiradiodiagnostic; cosmetician medical specialist; asistent medicalspecializat; tehnician de laborator clinic; tehnician de farmacie;asistent de fiziokinetoterapie; asistent medical de urgentemedico-chirurgicale; asistent medico-social; tehnician dentarspecializat, asistent de profilaxie stomatologică; asistent igienistpentru cabinet stomatologic; asistent pentru stomatologie, care austudii de acest nivel.B. Salarii de baza pentru personalul de specialitate din compartimenteleparaclinice medico-sanitare──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Nivelul Salariul de baza -lei-crt. studiilor ----------------------                                                          minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 31 Biolog, biochimist, chimist, fizician;    principal S 3.867.000 6.860.000    - din anatomia patologică şi medicina    legală*2) S 4.382.000 10.647.000 32 Biolog, biochimist, chimist, fizician;    specialist S 3.358.000 5.419.000    - din anatomia patologică şi medicina    legală*2) S 3.867.000 7.634.000 33 Biolog, biochimist, chimist, fizician S 2.943.000 4.515.000    - din anatomia patologică şi medicina    legală*2) S 3.140.000 5.419.000 34 Biolog, biochimist, chimist, fizician;    debutant S 2.800.000 -    - din anatomia patologică şi medicina    legală*2) S 3.088.000 - 35 Psiholog, logoped, sociolog, profesor    C.F.M., kinetoterapeut, asistent social;    principal. S 2.998.000 5.327.000 36 Psiholog, logoped, sociolog, profesor    C.F.M., kinetoterapeut, asistent social S 2.943.000 4.877.000 37 Psiholog, logoped, sociolog, profesor    C.F.M., kinetoterapeut, asistent social;    debutant.. S 2.800.000 - 38 Profesor C.F.M., biolog, chimist;    principal*) SSD 2.943.000 5.057.000 39 Profesor C.F.M., biolog, chimist;*) SSD 2.889.000 4.471.000 40 Profesor C.F.M. biolog, chimist;    debutant*) SSD 2.650.000C. Salarii de baza pentru personalul auxiliar sanitar 41 Infirmieră, agent D.D.D. G 2.780.000 2.889.000 42 Infirmieră, agent D.D.D.; debutant G 2.550.000 43 Brancardier, băieş, nămolar, spălătoreasă,    îngrijitoare G 2.725.000 2.889.000    - din anatomia patologică şi medicina    legală*2) G 2.780.000 3.793.000 44 Ambulanţier**) 2.834.000 3.974.000 45 Şofer autosanitară I***) 2.834.000 3.613.000 46 Şofer autosanitară II***) 2.780.000 3.251.000 47 Şofer autosanitară III***) 2.725.000 2.889.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────*) Se aplica şi funcţiilor de educator-puericultor, asistent social şicosmetician, ocupate de persoane care au absolvit cu diplomaînvăţământul superior de scurta durata, cu durata studiilor de 2-3 aniînvăţământ de zi sau de 3-4 ani învăţământ seral sau fără frecventa.**) Se ocupa prin concurs de către personalul care îndeplineşte condiţiilede încadrare pentru funcţia de şofer autosanitară I, poseda diploma deabsolvire a cursului organizat potrivit Ordinului ministrului sănătăţiinr. 388/1992 şi are 2 ani vechime în funcţia de şofer autosanitară I.***) Se aplica nivelurile I şi II pentru salarizarea şoferilorautosanitarelor din serviciile de ambulanta judeţene şi al municipiuluiBucureşti, iar nivelurile de salarizare II şi III, şoferilorautosanitarelor din alte unităţi sanitare.II. Unităţi clinice, institute şi centre medicale*1)A. Salarii de baza pentru personalul de specialitate medico-sanitar──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Nivelul Salariul de baza -lei-crt. studiilor ----------------------                                                          minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1 Medic primar S 5.154.000 11.134.000    - din anatomia patologică şi medicina    legală*2) S 6.186.000 15.223.000  2 Medic specialist S 4.517.000 8.663.000    - din anatomia patologică şi medicina    legală*2) S 5.154.000 10.468.000  3 Medic rezident anul VI-VII S 6.448.000 -  4 Medic rezident anul IV-V S 6.027.000 -    - din anatomia patologică şi medicina    legală*2) S 6.728.000 -  5 Medic rezident anul III S 5.326.000 -    - din anatomia patologică şi medicina    legală*2) S 6.027.000 -  6 Medic rezident anul II S 4.626.000 -    - din anatomia patologică şi medicina    legală*2) S 5.326.000 -  7 Medic rezident anul I S 3.924.000 -    - din anatomia patologică şi medicina    legală*2) S 4.626.000 -  8 Farmacist primar*) S 3.867.000 9.022.000    - din anatomia patologică şi medicina    legală*2) S 4.769.000 11.640.000  9 Farmacist specialist S 3.224.000 7.218.000    - din anatomia patologică şi medicina    legală*2) S 3.611.000 9.294.000 10 Farmacist rezident anul III S 4.626.000 - 11 Farmacist rezident anul II S 4.206.000 - 12 Farmacist rezident anul I S 3.785.000 - 13 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical;    principal S 3.052.000 9.022.000 14 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical;    specialist S 2.943.000 7.218.000 15 Asistent medical principal****) SSD 2.943.000 6.754.000    - din anatomia patologică şi medicina    legală*2) SSD 3.445.000 8.275.000 16 Asistent medical****) SSD 2.889.000 6.031.000    - din anatomia patologică şi medicina    legală*2) SSD 2.998.000 6.648.000 17 Asistent medical principal**) PL 2.889.000 6.678.000    - din anatomia patologică şi medicina    legală*2) PL 3.434.000 8.123.000 18 Asistent medical**) PL 2.834.000 5.957.000    - din anatomia patologică şi medicina    legală*2) PL 2.943.000 6.498.000 19 Asistent medical principal**) M 2.889.000 5.776.000    - din anatomia patologică şi medicina    legală*2) M 3.197.000 7.218.000 20 Asistent medical**) M 2.834.000 5.235.000    - din anatomia patologică şi medicina    legală*2) M 2.889.000 5.776.000 21 Sora medicală principala***) M 2.889.000 5.235.000    - din anatomia patologică şi medicina    legală*2) M 2.998.000 6.678.000 22 Sora medicală***) M 2.834.000 4.515.000    - din anatomia patologică şi medicina    legală*2) M 2.889.000 5.235.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────B. Salarii de baza pentru personalul despecialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Nivelul Salariul de baza -lei-crt. studiilor ----------------------                                                          minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 23 Biolog, biochimist, chimist, fizician; S 3.867.000 9.022.000    principal    - din anatomia patologică şi medicina    legală*2) S 4.769.000 11.640.000 24 Biolog, biochimist, chimist, fizician; S    specialist S 3.224.000 7.218.000    - din anatomia patologică şi medicina    legală*2) S 3.611.000 9.294.000 25 Psiholog, logoped, sociolog, profesor S 2.998.000 8.663.000    C.F.M., kinetoterapeut, asistent social;    principal 26 Profesor C. F. M. principal SSD 2.943.000 6.678.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    *1) Se poate aplica şi personalului de cercetare cu studii superioare din        unităţile clinice, din institutele şi centrele medicale, care este        confirmat în gradele profesionale de la cap. II lit. A nr. crt. 1-12        şi lit. B nr. crt. 23-25    *2) Salariul de baza la limita maxima cuprinde şi salariul de baza mai        mare, prevăzut la pct.2 din Nota la anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului        nr. 281/1993, pentru personalul din anatomia patologică şi medicina        legală, care lucrează în morgi, prosecturi şi histopatologie.    *) Se poate utiliza numai în unităţi sanitare umane.    **) Se aplica şi funcţiilor de asistent farmacie, asistent social şi       educator-puericultor, tehnician dentar şi tehnician sanitar din       profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică şi       protezare auditivă, care au studii de acest nivel.    ***) Se aplica şi funcţiilor de oficiant sanitar, laborant cu liceu       sanitar.    ****) Se aplica următoarelor funcţii: asistent medical specialist;       tehnician superior de imagistica, radiologie, radioterapie şi       radiodiagnostic; cosmetician medical specialist; asistent medical       specializat; tehnician de laborator clinic; tehnician de farmacie;       asistent de fiziokinetoterapie; asistent medical de urgente       medico-chirurgicale; asistent medico-social; tehnician dentar       specializat, asistent de profilaxie stomatologică; asistent igienist       pentru cabinet stomatologic; asistent pentru stomatologie, care au       studii de acest nivel.    NOTA:    1. Salariul de baza pentru personalul medical cuprinde la cap. II şi sporul       pentru institute, centre medicale, clinici universitare prevăzut la       art. 8 lit.b) din Hotărârea Guvernului nr. 281/1993 cu modificările şi       completările ulterioare.    2. Salarizarea fizicienilor principali din compartimentul (laboratorul) de       igiena radiaţiilor nucleare din cadrul direcţiilor de sănătate publică,       din centrele universitare, care îşi desfăşoară activitatea şi în unităţi       sanitare clinice, se stabileşte pe baza salariilor de baza din cap. II       "Unităţi clinice, institute şi centre medicale" - litera B.                                       x                                      x x      Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplica personalului      care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/2 la Legea nr. 154/1998.--------------Anexa IV/1 a fost înlocuită cu anexa IV/1b din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 191 din 12 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 951 din 24 decembrie 2002, conform alin. (3) al art. 14 din acelaşi act normativ.  +  Anexa IV/1În anexa IV/11 din ORDONANŢA nr. 3 din 12 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 23 ianuarie 2006 sunt prevăzute salariile de bază pentru personalul de specialitate din UNITĂŢILE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI UNITĂŢILE DE ASISTENŢĂ MEDICO-SOCIALĂ:"ANEXA IV/11(în ianuarie 2006)ASISTENŢĂ SOCIALAUNITĂŢI DE ASISTENŢĂ SOCIALA ŞI UNITĂŢI DE ASISTENŢĂ MEDICO-SOCIALAA. Salarii de baza pentru personalul de specialitate*Font 9*────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Nivelul Salariul de baza - lei -crt. Funcţia studiilor ────────────────────────                                                                       minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1 Asistent social, psiholog, psihopedagog, logoped,      kinetoterapeut, sociolog, educator specializat; S 415 737      principal  2 Asistent social, psiholog, psihopedagog, logoped,      kinetoterapeut, sociolog, educator specializat S 407 675  3 Asistent social, psiholog, psihopedagog, logoped,      kinetoterapeut, sociolog, educator specializat; S 388 -      debutant  4 Medic primar S 600 1.221  5 Medic specialist S 513 874  6 Medic S 391 766  7 Medic stagiar S 375 -  8 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; principal S 405 910  9 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialist S 398 719 10 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical S 391 599 11 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; debutant S 372 - 12 Profesor C.F.M. principal S 415 737 13 Profesor C.F.M. S 407 675 14 Profesor C.F.M. debutant S 388 - 15 Asistent social, asistent medical***), educator      puericultor, educator specializat; principal S.S.D. 407 710 16 Asistent social, asistent medical***), educator      puericultor, educator specializat S.S.D. 400 635 17 Asistent social, asistent medical***), educator      puericultor, educator specializat; debutant S.S.D. 367 - 18 Profesor C.F.M. principal S.S.D. 407 700 19 Profesor C.F.M. S.S.D. 400 619 20 Profesor C.F.M. debutant S.S.D. 367 - 21 Asistent social, asistent medical, educator      puericultor, educator specializat, pedagog de PL 400 700      recuperare; principal 22 Asistent social, asistent medical, educator      puericultor, educator specializat, pedagog de PL 392 625      recuperare 23 Asistent social, asistent medical, educator      puericultor, educator specializat, pedagog de PL 366 -      recuperare; debutant 24 Asistent social, asistent medical*), educator M 400 650      puericultor; principal 25 Asistent social, asistent medical*), educator M 392 550      puericultor 26 Asistent social, asistent medical*), educator M 366 -      puericultor; debutant 27 Sora medicală principala**) M 390 585 28 Sora medicală**) M 383 488 29 Sora medicală debutantă**) M 357 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    *) Se aplica şi funcţiilor de educator specializat, lucrător social, instructor de    educaţie, instructor de ergoterapie, masor.    **) Se aplica şi funcţiilor: oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, operator    registrator de urgenţă, registrator medical, statistician medical, instructor C.F.M.    ***) Se aplica următoarelor funcţii: asistent medical specialist; tehnician superior de    radiologie radioterapie şi radiodiagnostic; asistent medical specializat; asistent de    fiziokinetoterapie; asistent medico-social.B. Salarii de baza pentru personalul auxiliar*Font 9*────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Nivelul Salariul de baza - lei -crt. Funcţia studiilor ────────────────────────                                                                       minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Infirmieră, agent D.D.D. G 372 387 2 Infirmieră, agent D.D.D.; debutant G 354 - 3 Brancardier, băieş, nămolar, spălătoreasă, G 365 387      îngrijitoare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTA:Personalul medico-sanitar din Institutul Naţional de Expertiza Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă se salarizează potrivit prevederilor aplicabile personalului de specialitate medico-sanitar şi personalului de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare din unităţile clinice, institutele şi centrele medicale, preluând după caz şi alte funcţii din domeniul unităţilor sanitare, altele decât cele clinice."  +  Anexa IV/2(în ianuarie 2006)CERCETAREUNITĂŢI DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ, DEZVOLTARE TEHNOLOGICA ŞI PROIECTARESalarii de baza pentru funcţiile de specialitate din activitatea de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologica────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bazaNr. Funcţia Nivelul - lei -crt. studiilor ────────────────                                                                minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                     a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale  1 Cercetător ştiinţific principal gradul I S 569 1.731  2 Cercetător ştiinţific principal gradul II S 456 1.620  3 Cercetător ştiinţific principal gradul III S 405 1.263  4 Cercetător ştiinţific S 398 977                  b) Funcţii de execuţie de specialitate neatestate  5 Asistent de cercetare ştiinţifică S 391 769  6 Asistent de cercetare ştiinţifică stagiar S 372 -            c) Funcţii de execuţie auxiliare din activitatea de cercetare                         ştiinţifică, pe trepte profesionale  7 Asistent I M 391 614  8 Asistent II M 384 523  9 Asistent III M 376 484 10 Asistent stagiar M 351 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    NOTA:    Funcţiile prevăzute la poziţiile nr. 1-4, utilizate în unităţile decercetare ştiinţifică ale Academiei Române, sunt echivalate cu funcţiiledidactice din învăţământul superior, după cum urmează: cercetător ştiinţificprincipal gradul I cu profesor universitar; cercetător ştiinţific principalgradul II cu conferenţiar universitar; cercetător ştiinţific principalgradul III cu sef de lucrări (lector universitar) şi cercetător ştiinţific cuasistent universitar.Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/3 la Legea nr. 154/1998.-------------Anexa IV/2 a fost înlocuită cu anexa IV/1 din ORDONANŢA nr. 3 din 12 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 23 ianuarie 2006, conform alin. (1) al art. 3 din acelaşi act normativ.  +  Anexa IV/3(în ianuarie 2006)CULTURAUNITĂŢI DE CULTURAI. Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate din unităţile teatrale, muzicale şi de cinematografie────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                            Salariul de bazaNr. Funcţia Nivelul - lei -crt. studiilor ────────────────                                                                            minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1 Regizor artistic, dirijor, solist (vocal, balet, concertist,      instrumentist), actor, pictor scenograf, consultant      artistic, coregraf, concert-maestru*), artist      instrumentist I; S      gradul IA 600 1.221      gradul I 420 1.077      gradul II 413 802      gradul III 405 719      gradul IV 398 635      gradul V 391 587      debutant 372 -  2 Maestru (balet-dans, cor, corepetitor), dirijor cor,      producător delegat, impresar artistic, regizor scena      (culise); S      gradul I 398 886      gradul II 391 742      gradul III 384 635  3 Sef orchestra, artist instrumentist II, maestru de studii       (balet, canto), secretar literar (muzical, public      relations), operator imagine (sunet), sufleor opera, artist      liric opera, artist circ, balerin opera; S      gradul I 413 802      gradul II 405 719      gradul III 398 635      gradul IV 391 587      debutant 372 -  4 Artist liric, balerin, dansator, acompaniator, corepetitor,      actor mânuitor păpuşi, sculptor păpuşi, sufleor teatru,      artist plastic, machior, peruchier, montor imagine, editor      imagine; S      gradul I 405 683      gradul II 398 623      gradul III 391 587      debutant 372 -      b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale  5 Dirijor, sef orchestra, maestru (balet-dans, corepetitor),      concert-maestru, maestru de studii balet, maestru      lumini-sunet, impresar artistic;      I 391 587      II 384 503      III 376 444      debutant 351 -  6 Solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), actor,      instrumentist, sufleor opera, corist opera;      I 391 587      II 384 503      III 376 444      debutant 351 -  7 Maestru artist circ, artist circ, maestru (acordor      pian-clavecin, lutier), specialist (orgă, instrumente de      suflat);      I 405 719      II 398 635      III 391 587      IV 384 503      V 376 456      debutant 351 -  8 Corist, balerin, dansator, corepetitor, actor mânuitor      păpuşi, sculptor păpuşi, sufleor teatru, artist plastic,      machior, peruchier, montor imagine, operator imagine,      editor imagine, regizor scena (culise), secretar platou;      I 391 515      II 384 480      III 376 431      debutant 351 -  9 Regizor scena (culise), secretar platou; M      I 391 515      II 384 480      III 376 431      debutant 351 - 10 Supraveghetor sala, controlor bilete, garderobier, plasator M; G 362 408      c) Muncitori din activitatea specifica instituţiilor teatrale şi muzicale 11 Muncitor calificat I 405 512      II 398 485      III 391 452      IV 384 425      V 376 392      VI 369 384────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    *) La salarizarea funcţiei de concert-maestru se utilizează gradele profesionale I, IA,       II şi III.II. Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate din presa, edituri, informare documentară────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                            Salariul de bazaNr. Funcţia Nivelul - lei -crt. studiilor ────────────────                                                                            minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                  a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1. Redactor de rubrica, redactor, lector, publicist      comentator, corespondent în străinătate; S      gradul IA 413 958      gradul I 405 719      gradul II 398 635      gradul III 391 587      debutant 372 - 2. Sef agenţie publicitate, administrator (publicaţii,      editura), reporter (fotoreporter, corespondent local); S      gradul I*) 405 695      gradul II 398 623      gradul III 391 575      debutant 372 - 3 Secretar (tehnic) de redacţie,      documentarist, traducător, caricaturist, desenator      artistic, corector, tehnoredactor; S      gradul I 405 683      gradul II 398 623      gradul III 391 587      debutant 372 - 4. Redactor, secretar de redacţie; S.S.D.      gradul I 398 635      gradul II 391 587      gradul III 384 503      debutant 352 -                 b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale 5. Redactor, secretar (tehnic) de redacţie,      documentarist, traducător, caricaturist,      desenator artistic, corector, tehnoredactor; M      treapta IA 391 587      treapta I 384 515      treapta II 376 480      debutant 351 - 6. Laborant foto, retuşor foto, fotograf; M; G      treapta I 391 503      treapta II 384 444      treapta III 376 408      debutant 351 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    *) Nivelul de salarizare nu se aplica funcţiilor de administrator (publicaţii, editura).III. Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate din muzee şi biblioteciFuncţii de execuţie────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bazaNr. Funcţia Nivelul - lei -crt. studiilor ────────────────                                                                minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1 Muzeograf, restaurator, conservator,      bibliograf, bibliotecar, arheolog, arhitect; S      gradul IA 405 958      gradul I 398 659      gradul II 391 599      debutant 372 - 2 Biolog, fizician, chimist; principal S 531 941      Biolog, fizician, chimist; specialist 461 743      Biolog, fizician, chimist 404 620      Biolog, fizician, chimist; debutant 384 - 3 Sociolog, psiholog; principal S 415 737      Sociolog, psiholog 407 675      Sociolog, psiholog; debutant 388 - 4 Muzeograf, restaurator, conservator,      bibliograf, bibliotecar-arhivist, bibliotecar; S.S.D.      gradul I 398 719      gradul II 391 587      gradul III 384 503      debutant 352 -      b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale 5 Bibliotecar P.L.      treapta I 391 650      treapta II 384 550      treapta III 376 490      debutant 351 - 6 Restaurator*), conservator, trezorier,      gestionar custode sala; M      treapta I 391 587      treapta II 384 515      treapta III 376 480      debutant 351 - 7 Bibliotecar M      treapta IA 391 587      treapta I 384 515      treapta II 376 480      debutant 351 - 8 Supraveghetor muzeu, mânuitor carte M; G 369 408────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    *) În instituţiile muzeale din domeniul tradiţiei populare pot fi încadraţi       şi absolvenţi ai învăţământului gimnazial şi profesional.IV. Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate din case de cultura, cămine culturale şi alte instituţii de cultura────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bazaNr. Funcţia Nivelul - lei -crt. studiilor ────────────────                                                                minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                     a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1. Referent; S       gradul I 405 683       gradul II 398 623       gradul III 391 587       debutant 372 - 2. Referent; S.S.D.       gradul I 398 635       gradul II 391 587       gradul III 384 503       debutant 352 -                     b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale 3. Referent;       treapta IA 391 587       treapta I 384 515       treapta II 376 480       debutant 351 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    NOTA:    1. Persoanele încadrate în unităţile de cultura, care au rezultate       valoroase în activitate, pot ocupa în mod cu totul excepţional, în baza       criteriilor elaborate de Ministerul Culturii şi Cultelor şi cu aprobarea       nominala a ministrului culturii şi cultelor, funcţii de specialitate       fără a avea studiile necesare postului.    2. Salariile de baza pentru salariaţii teatrelor naţionale, ai celor la       care spectacolele se desfăşoară preponderent în limba unei minorităţi       naţionale, operelor naţionale, muzeelor naţionale şi muzeele de       importanta naţională stabilite potrivit legii, bibliotecilor naţionale,       ai Bibliotecii Academiei Române şi ai Operei Maghiare din Cluj-Napoca,       precum şi ai Filarmonicii "George Enescu" - Bucureşti, pentru       activitatea de importanta naţională desfăşurată în aceste instituţii,       pot fi cu până la 20% mai mari, în limita fondului de salarii aprobat       prin buget, cu exceptia personalului de specialitate artistică din       cadrul Filarmonicii "George Enescu" din Bucureşti care beneficiază în       continuare de prevederile Legii nr. 102/2004.    3. Pe funcţiile noi introduse prin Ordonanţă Guvernului nr. 9/2005,       aprobata cu modificări şi completări prin Legea nr. 112/2005, vor       putea fi promovate persoanele încadrate în instituţiile publice       respective, care îndeplinesc condiţia de studii prevăzută pentru       noile funcţii, în condiţiile art. 7 alin. (2) şi art. 8 din prezenta       ordonanţă.Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/4 la Legea nr. 154/1998.-------------Anexa IV/3 a fost înlocuită cu anexa IV/2 din ORDONANŢA nr. 3 din 12 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 23 ianuarie 2006, conform alin. (1) al art. 3 din acelaşi act normativ.  +  Anexa IV/4(în ianuarie 2006)CULTESalarii de baza pentru personalul clerical*)---------*) Se utilizează pentru salarizarea personalului încadrat în unităţile bugetare.Condiţiile de ocupare a gradelor profesionale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.Ministerul Culturii şi Cultelor este autorizat să certifice asimilarea funcţiilor de la alte culte cu cea de preot.Funcţii de execuţie──────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                         Salariul de bazaNr. Funcţia Nivelul - lei -crt. studiilor ─────────────────                                                         minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Preot        gradul I S 405 862        gradul II S 398 719        definitiv S 391 647        debutant S 372 - 2. Preot        gradul I M 384 623        definitiv M 376 599        debutant M 351 -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/5 la Legea nr. 154/1998.-------------Anexa IV/4 a fost înlocuită cu anexa IV/3 din ORDONANŢA nr. 3 din 12 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 23 ianuarie 2006, conform alin. (1) al art. 3 din acelaşi act normativ.  +  Anexa IV/5(în ianuarie 2006)SPORTUNITĂŢI SPORTIVEI. Salariul de baza pentru funcţiile de specialitate din federaţii sportive────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                            Salariul de bazaNr. Funcţia Nivelul - lei -crt. studiilor*) ────────────────                                                                            minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale  1 Secretar federaţie, antrenor federal, antrenor lot      naţional**), expert sportiv; gradul IA 405 893  2 Secretar federaţie, antrenor federal, antrenor lot      naţional**), expert sportiv; gradul I 398 764  3 Secretar federaţie, antrenor federal, antrenor lot      naţional**), expert sportiv; gradul II 391 682  4 Secretar federaţie, antrenor federal, antrenor lot      naţional**); gradul III, instructor sportiv gradul 384 623  5 Secretar federaţie, antrenor federal; gradul IV,      instructor sportiv gradul II 376 576  6 Instructor sportiv debutant 351 -      b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale  7 Instructor sportiv I, referent I 391 576  8 Instructor sportiv II, referent II 384 517  9 Instructor sportiv III, referent III 376 482 10 Instructor sportiv debutant 351 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    *) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc prin ordin al       preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport.    **) Se poate utiliza şi la cluburile sportive, cu aprobarea preşedintelui Agenţiei        Naţionale pentru Sport.II. Salariul de baza pentru funcţiile de specialitate din alte unităţi sportive────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                        Salariul de bazaNr. Funcţia Nivelul - lei -crt. studiilor*) ────────────────                                                                        minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      Funcţii de execuţie pe categorii de clasificare**) 1. Expert sportiv gradul IA 474 917 2. Antrenor categoria I, expert sportiv gradul I 427 851 3. Antrenor categoria II, expert sportiv gradul II 387 728 4. Antrenor categoria III, referent sportiv gradul III 387 700 5. Antrenor categoria IV, referent sportiv gradul IV 387 647 6. Antrenor categoria V 387 577 7. Antrenor debutant, referent sportiv debutant 387 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    *) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc prin ordin       al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport.    **) Categoria de clasificare de antrenor corespunde gradului profesional.Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/6 la Legea nr. 154/1998.-------------Anexa IV/5 a fost înlocuită cu anexa IV/4 din ORDONANŢA nr. 3 din 12 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 23 ianuarie 2006, conform alin. (1) al art. 3 din acelaşi act normativ.  +  Anexa IV/6(în ianuarie 2006)AUTORITATEA VAMALĂDIRECŢIA GENERALA A VĂMILORSalarii de baza pentru funcţiile de specialitate  +  Capitolul IAparatul central────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                        Salariul de bazaNr. Funcţia Nivelul - lei -crt. studiilor ────────────────                                                                        minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                         a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale  1 Expert vamal S 672 1.573  2 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IA S 572 1.339  3 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul I S 532 1.245  4 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul II S 492 1.151  5 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul III S 452 1.057  6 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IV S 446 963  7 Inspector vamal, referent de specialitate; debutant S 439 -  8 Referent gradul I S.S.D. 462 1.081  9 Referent gradul II S.S.D. 422 987 10 Referent gradul III S.S.D. 414 893 11 Referent debutant S.S.D. 407 -                        b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale 12 Referent IA M 432 1.010 13 Referent I M 398 916 14 Referent II M 391 822 15 Referent III M 384 729 16 Referent IV M 376 635 17 Referent debutant M 351 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Capitolul IIDirecţia Generala a VămilorDirecţia de supraveghere şi control vamal, Direcţia de supraveghere pentru zonele vamale specialeSalarii de baza pentru funcţiile de specialitate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                        Salariul de bazaNr. Funcţia Nivelul - lei -crt. studiilor ────────────────                                                                        minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1 Expert vamal S 802 1.761 2 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IA S 682 1.597 3 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul I S 642 1.503 4 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul II S 592 1.385 5 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul III S 542 1.268 6 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IV S 533 1.151 7 Inspector vamal, referent de specialitate; debutant S 526 - 8 Referent gradul I S.S.D. 562 1.315 9 Referent gradul II S.S.D. 512 1.198 10 Referent gradul III S.S.D. 500 1.081 11 Referent debutant S.S.D. 493 -      b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale 12 Referent IA M 532 1.245 13 Referent I M 482 1.128 14 Referent II M 442 1.034 15 Referent III M 398 940 16 Referent IV M 376 846 17 Referent debutant M 351 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Capitolul IIIDirecţia regională vamalăSalarii de baza pentru activitatea de specialitate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                              Nivelul Salariul de bazaNr. Funcţia studiilor - lei -crt. ────────────────                                                                        minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                        a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1 Expert vamal S 592 1.385 2 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IA S 533 1.151 3 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul I S 452 1.057 4 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul II S 398 940 5 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul III S 391 846 6 Inspector vamal, referent de specialitate; debutant S 372 - 7 Referent gradul I S.S.D. 398 916 8 Referent gradul II S.S.D. 391 822 9 Referent gradul III S.S.D. 384 75210 Referent debutant S.S.D. 352 -                       b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale11 Referent IA M 398 82212 Referent I M 391 75213 Referent II M 384 68214 Referent III M 376 58815 Referent debutant M 351 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Capitolul IVBirouri vamaleSalarii de baza pentru activitatea de specialitateA. Funcţii de execuţie de categoria A────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bazaNr. Funcţia Nivelul - lei -crt. studiilor ────────────────                                                                minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                  a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale  1 Expert vamal S sau 532 1.245                                            şcoala vamală  2 Inspector vamal principal S sau 432 1.010                                            şcoala vamală  3 Inspector vamal gradul I S sau 405 916                                            şcoala vamală  4 Inspector vamal gradul II S sau 398 822                                            şcoala vamală  5 Inspector vamal gradul III S sau 391 729                                            şcoala vamală  6 Inspector vamal debutant S sau 372 -                                            şcoala vamală  7 Inspector vamal Şcoala vamală 398 834                                               sau SSD  8 Controlor vamal gradul I şcoala vamală 391 729                                               sau SSD  9 Controlor vamal gradul II şcoala vamală 384 635                                               sau SSD 10 Agent vamal debutant şcoala vamală 352 -                                               sau SSD                 b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale 11 Controlor vamal I M 391 752 12 Controlor vamal II M 384 682 13 Controlor vamal III M 376 588 14 Controlor vamal debutant M 351 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────B. Funcţii de execuţie de categoria B────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bazaNr. Funcţia Nivelul - lei -crt. studiilor ────────────────                                                                minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                  a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1 Inspector pentru datoria vamală principal S 432 1.010 2 Inspector pentru datoria vamală gradul I S 405 916 3 Inspector pentru datoria vamală gradul II S 398 822 4 Inspector pentru datoria vamală gradul III S 391 729 5 Inspector pentru datoria vamală debutant S 372 - 6 Inspector pentru datoria vamală Şcoala vamală 398 834                                                    sau SSD 7 Controlor pentru datoria vamală gradul I Şcoala vamală 391 729                                                    sau SSD 8 Controlor pentru datoria vamală gradul II Şcoala vamală 384 635                                                    sau SSD 9 Controlor pentru datoria vamală debutant Şcoala vamală 352 -                                                    sau SSD                 b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale10 Controlor pentru datoria vamală I M 391 75211 Controlor pentru datoria vamală II M 384 68212 Controlor pentru datoria vamală III M 376 58813 Controlor pentru datoria vamală debutant M 351 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/7 la Legea nr. 154/1998.-------------Anexa IV/6 a fost înlocuită cu anexa IV/5 din ORDONANŢA nr. 3 din 12 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 23 ianuarie 2006, conform alin. (1) al art. 3 din acelaşi act normativ.  +  Anexa IV/7(în ianuarie 2006)NAVIGAŢIEUNITĂŢI NAVALE ŞI CĂPITĂNII DE PORTURISalarii de baza pentru funcţiile de specialitate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                            Salariul de bazaNr. Funcţia Nivelul - lei -crt. studiilor ────────────────                                                                            minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1 Comandant instructor S 405 940  2 Sef mecanic instructor S 398 682                       a) Funcţii de execuţie pe nave maritime  3 Comandant S 405 858  4 Sef mecanic S 398 694  5 Căpitan secund, sef mecanic secund, sef electrician S 391 588  6 Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer electrician S 391 553  1 Ofiţer aspirant S 372 -      b) Funcţii de execuţie pe nave portuare, tehnice, fluviale  8 Căpitan dragor M 384 576  9 Căpitan M 384 529 10 Sef mecanic M 384 517 11 Dragor - sef M 384 506 12 Ofiţer punte M 376 482 13 Ofiţer mecanic, ofiţer electrician M 376 471 14 Dragor M 369 436 15 Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer electrician,      dragor; aspirant M 351 -                        c) Funcţii de execuţie comune pe nave 16 Sef staţie RTG M 384 506 17 Ofiţer RTG I M 376 459 18 Ofiţer RTG II M 369 424 19 Sef echipaj 369 494 20 Conducător şalupă, sef timonier, ajutor ofiţer mecanic 362 459 21 Electrician, motorist, motopompist, timonier, marinar 362 436 22 Electrician, motorist, motopompist, timonier, marinar;      debutant 351 - 23 Scafandru autonom 376 553 24 Scafandru greu 369 506 25 Scafandru debutant 351 -      d) Funcţii de execuţie de specialitate din activitatea căpităniilor de porturi                            - Funcţii de execuţie pe grade profesionale - 26 Căpitan de port specialist S 398 694 27 Căpitan de port gradul I S 391 584                           - Funcţii de execuţie pe trepte profesionale - 28 Căpitan de port gradul II M 376 529 29 Ofiţer de port gradul I M 384 506 30 Ofiţer de port gradul II M 376 459 31 Ofiţer de port debutant M 351 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Căpităniile de porturi vor putea utiliza şi funcţiile prevăzute la lit. a) - c) dinprezenta anexa, în funcţie de dotare şi de atribuţiile acestora, stabilite conformprevederilor legale.    NOTA:    Criteriile şi condiţiile pentru ocuparea funcţiilor prevăzute în prezenta anexa sestabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi seutilizează de către toate unităţile, indiferent de subordonare.Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/8 la Legea nr. 154/1998.-------------Anexa IV/7 a fost înlocuită cu anexa IV/6 din ORDONANŢA nr. 3 din 12 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 23 ianuarie 2006, conform alin. (1) al art. 3 din acelaşi act normativ.  +  Anexa IV/8(în ianuarie 2006)AGRICULTURALABORATOARE CENTRALE: PENTRU CONTROLUL CALITĂŢII SEMINŢELOR, PENTRU CONTROLUL SANITAR-VETERINAR DE DIAGNOSTIC, PENTRU CONTROLUL ALIMENTELOR DE ORIGINE ANIMALA, PENTRU CONTROLUL ŞTIINŢIFIC AL PRODUSELOR BIOLOGICE ŞI MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR, PENTRU CARANTINA FITOSANITARA, PRECUM ŞI UNITĂŢI CU ŞI FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICA SUBORDONATE DIRECŢIILOR GENERALE PENTRU AGRICULTURA ŞI ALIMENTAŢIE, DIRECŢIILOR SANITAR-VETERINARE JUDEŢENESalarii de baza pentru funcţiile de specialitate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                            Salariul de bazaNr. Funcţia Nivelul - lei -crt. studiilor ────────────────                                                                            minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                            a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1. Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog);      expert S 413 940 2. Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog);      gradul I S 405 658 3. Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog);      gradul II S 398 576 4. Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog);      gradul III S 391 553 5. Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog);      debutant S 372 - 6. Medic primar veterinar**) S 413 1.057 7. Medic veterinar gradul I S 405 752 8. Medic veterinar gradul II S 398 658 9. Medic veterinar gradul III S 391 55310. Medic veterinar debutant S 372 -11. Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; I S.S.D. 398 65812. Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; II S.S.D. 391 52913. Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; III S.S.D. 384 49414. Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic;      debutant S.S.D. 352 -                            b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale15. Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog,      hidrogeolog); IA M 391 56516. Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog,      hidrogeolog); I M 384 48217. Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog,      hidrogeolog); II M 376 43618. Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog,      hidrogeolog); debutant M 351 -19. Asistent veterinar I, tehnician veterinar IA M 391 56520. Asistent veterinar II, tehnician veterinar I M 384 50621. Asistent veterinar III, tehnician veterinar II M 376 45922. Asistent veterinar, tehnician veterinar; debutant M 351 -23. Agent veterinar I Şcoala 376 436                                                              profesională24. Agent veterinar II Şcoala 369 388                                                              profesională25. Agent veterinar debutant Şcoala 352 -                                                              profesională────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    *) Specialitatea funcţiei de inginer este cea care se regăseşte în activitatea de       baza a unităţii (agronomie, horticultura, zootehnie şi altele). Cu acelaşi nivel       pot fi salarizate şi funcţiile de biolog (chimist), dacă persoanele încadrate pe       aceste funcţii desfăşoară activitate în specialitatea funcţiei.    **) În funcţia de medic primar veterinar pot fi încadrate persoanele care au obţinut        acest grad profesional pe baza examenului organizat de ministerele coordonatoare.    ***) Specialitatea funcţiei de tehnician este cea care se regăseşte în activitatea de         baza a unităţii (agronomie, horticultura, zootehnie şi altele).Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/9 la Legea nr. 154/1998.-------------Anexa IV/8 a fost înlocuită cu anexa IV/7 din ORDONANŢA nr. 3 din 12 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 23 ianuarie 2006, conform alin. (1) al art. 3 din acelaşi act normativ.  +  Anexa IV/9(în ianuarie 2006)OFICII DE CADASTRU ŞI ORGANIZARE A TERITORIULUISalarii de baza pentru funcţiile de specialitate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bazaNr. Funcţia Nivelul - lei -crt. studiilor ────────────────                                                                minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale  1 Inginer cadastru gradul IA S 413 940  2 Inginer cadastru gradul I S 405 658  3 Inginer cadastru gradul II S 398 600  4 Inginer cadastru gradul III S 391 553  5 Inginer cadastru debutant S 372 -  6 Subinginer cadastru I S.S.D. 398 658  1 Subinginer cadastru II S.S.D. 391 565  8 Subinginer cadastru III S.S.D. 384 494  9 Subinginer cadastru debutant S.S.D. 352 -                    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale 10 Tehnician cadastru IA M 391 565 11 Tehnician cadastru I M 384 482 12 Tehnician cadastru II M 376 436 13 Tehnician cadastru debutant M 351 - 14 Operator cadastru I M; G 384 436 15 Operator cadastru II M; G 376 388 16 Operator cadastru debutant M; G 351 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/10 la Legea nr. 154/1998.-------------Anexa IV/9 a fost înlocuită cu anexa IV/8 din ORDONANŢA nr. 3 din 12 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 23 ianuarie 2006, conform alin. (1) al art. 3 din acelaşi act normativ.  +  Anexa IV/10(în ianuarie 2006)PROTECŢIA MEDIULUIAGENŢII DE PROTECŢIE A MEDIULUI, ADMINISTRAŢIA REZERVAŢIEI BIOSFEREI "DELTA DUNĂRII"Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Nivelul Salariul de baza - lei -crt. Funcţia studiilor ────────────────────────                                                                       minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                     a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale  1 Inspector de specialitate expert, inginer expert*) S 413 940  2 Inspector de specialitate, inginer*); gradul I S 405 658  3 Inspector de specialitate, inginer*); gradul II S 398 576  4 Inspector de specialitate, inginer*); gradul III S 391 553  5 Inspector, inginer*); debutant S 372 -  6 Subinginer I S.S.D. 398 658  7 Subinginer II S.S.D. 391 529  8 Subinginer III S.S.D. 384 494  9 Subinginer debutant S.S.D. 352 -                         b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale 10 Tehnician, observator condiţii mediu; IA**) M 391 565 11 Tehnician, observator condiţii mediu; I**) M 384 482 12 Tehnician, observator condiţii mediu; II**) M 376 436 13 Tehnician, observator condiţii mediu; debutant**) M 351 -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    *) Specialitatea funcţiei de inginer este cea care se regăseşte în activitatea de       baza a unităţii. Cu acelaşi nivel pot fi salarizate, în activitatea de baza,       şi funcţiile de biolog, chimist, fizician şi altele, dacă persoanele încadrate pe       aceste funcţii desfăşoară activitate în specialitatea funcţiei.    **) Specialitatea funcţiilor de tehnician şi de observator condiţii mediu este cea        care se regăseşte în activitatea de baza a unităţii.Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/11 la Legea nr. 154/1998.-------------Anexa IV/10 a fost înlocuită cu anexa IV/9 din ORDONANŢA nr. 3 din 12 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 23 ianuarie 2006, conform alin. (1) al art. 3 din acelaşi act normativ.  +  Anexa IV/11(în ianuarie 2006)AVIAŢIA SPORTIVAAEROCLUBUL ROMÂNIEII. Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate1. Personal navigant şi tehnic navigant profesionistFuncţii de execuţie────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Nivelul Salariul de baza - lei -crt. Funcţia studiilor*) ────────────────────────                                                                       minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Personal navigant şi tehnic navigant profesionist      clasa I 405 940      clasa a II-a 398 675      clasa a III-a 391 588      clasa a IV-a 384 553      clasa a V-a 376 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    *) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc prin ordin       al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului.2. Personal tehnic aeronautic────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Nivelul Salariul de baza - lei -crt. Funcţia studiilor ────────────────────────                                                                       minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                         a) Funcţii de execuţie pe clase profesionale 1 Inginer de aviaţie S      clasa I 413 940      clasa a II-a 405 670      clasa a III-a 398 588      clasa a IV-a 391 553      debutant 372 - 2 Tehnician de aviaţie M      clasa I 398 565      clasa a II-a 391 517      clasa a III-a 384 471      clasa a IV-a 376 436      debutant 351 - 3 Mecanic de aviaţie Şcoala tehnica      clasa I de aviaţie sau 405 600      clasa a II-a echivalenta 398 517      clasa a III-a 391 459      clasa a IV-a 376 436      debutant 351 - 4 Mecanic pentru întreţinerea aparatelor de M      lansare la zbor (turn de paraşutism, Şcoala      automosor, plior paraşute, deltaplanism, etc.) profesională      clasa I 398 565      clasa a II-a 391 494      clasa a III-a 384 459      clasa a IV-a 376 436      debutant 351 - 5 Maistru de aviaţie Şcoala de      clasa I maiştri 391 611      clasa a II-a aviaţie 384 565      clasa a III-a 376 482────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────3. Personal operativ aeronauticFuncţii de execuţie────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Nivelul Salariul de baza - lei -crt. Funcţia studiilor ────────────────────────                                                                       minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                         a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1 Meteorolog aeronautic specialist S      gradul I 413 940      gradul II 405 670      gradul III 398 588      gradul IV 391 553      debutant 372 -                         b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale 2 Meteorolog aeronautic M + curs de calificare      I 384 506      II 376 459      debutant 351 - 3 Controlor trafic dirijare M + curs de calificare      I 384 565      II 376 506      III 369 459 4 Controlor trafic operaţiuni      auxiliare M + curs de calificare      I 391 517      II 384 471      III 376 436      debutant 351 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    NOTA:    1. Criteriile de încadrare şi de avansare în clase a personalului navigant, tehnic       navigant şi tehnic aeronautic şi, respectiv în grade şi trepte profesionale a       personalului operativ aeronautic, se stabilesc prin ordin al ministrului       transporturilor, construcţiilor şi turismului.    2. În cazul pierderii licenţei de zbor pentru calificarea deţinută, din cauze       medicale, personalul navigant şi tehnic navigant profesionist îşi menţine       încadrarea în clasa deţinută, ca instructor la sol.Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/12 la Legea nr. 154/1998.-------------Anexa IV/11 a fost înlocuită cu anexa IV/10 din ORDONANŢA nr. 3 din 12 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 23 ianuarie 2006, conform alin. (1) al art. 3 din acelaşi act normativ.  +  Anexa V/1(în ianuarie 2006)FUNCŢII DE EXECUŢIE DIN ALTE UNITĂŢI BUGETARE DE SUBORDONARE CENTRALA, PRECUM ŞI DIN COMPARTIMENTELE DE CONTABILITATE, FINANCIAR, APROVIZIONARE, INVESTIŢII DIN ACTIVITĂŢILE CUPRINSE ÎN ANEXELE IV/1-IV/11 ŞI DIN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNTI. Salarii de baza pentru activitatea de specialitate*Font 9*────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Nivelul Salariul de baza - lei -crt. Funcţia studiilor ────────────────────────                                                                         minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale  1 Consilier, expert, inspector de specialitate,      auditor; gradul I, inginer, economist; specialist IA S 437 862  2 Referent de specialitate, inspector de specialitate,      auditor; gradul II, economist, referent, inginer;      gradul I S 429 689  3 Referent de specialitate, inspector de specialitate;      gradul III, economist, referent, inginer; gradul II S 422 641  4 Referent de specialitate, inspector de specialitate;      gradul IV, economist, referent, inginer; gradul III S 414 593  5 Referent, inspector, inginer, economist; debutant S 394 -  6 Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist,      tehnician-economist; I S.S.D. 405 621  7 Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist,      tehnician-economist; II S.S.D. 397 574  8 Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist,      tehnician-economist; III S.S.D. 390 512  9 Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist,      tehnician-economist; debutant S.S.D. 358 -           b) Funcţii de execuţie pe grade profesionale                 din serviciile de contencios 10 Consilier juridic gradul IA S 437 862 11 Consilier juridic gradul I S 429 689 12 Consilier juridic gradul II S 422 641 13 Consilier juridic gradul III S 414 593 14 Consilier juridic debutant S 394 -           c) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale 15 Tehnician, merceolog, contabil, referent; IA M 422 540 16 Tehnician, merceolog, contabil, referent; I M 414 496 17 Tehnician, merceolog, contabil, referent; II M 406 448 18 Tehnician, merceolog, contabil, referent; III M 399 410 19 Tehnician, merceolog, contabil, referent; debutant M 371 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────II. Unităţi de perfecţionare a personalului cu pregătire superioarăSalarii de baza pentru funcţiile de specialitate*Font 9*────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Nivelul Salariul de baza - lei -crt. Funcţia studiilor ────────────────────────                                                                        minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────              Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1 Expert-consultant IA S 429 862 2 Expert-consultant I S 422 754 3 Expert-consultant II S 414 668────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────III. Unităţi de perfecţionare a personalului cu pregătire medie şi centre de calificare şi recalificareSalarii de baza pentru funcţiile de specialitate*Font 9*────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Nivelul Salariul de baza - lei -crt. Funcţia studiilor ────────────────────────                                                                         minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────            a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1 Expert gradul I S 429 754 2 Expert gradul II S 422 646 3 Expert gradul III S 414 593 4 Expert debutant s 394 -           b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale 5 Instructor I M 394 565 6 Instructor II M 387 483 7 Instructor III M 380 442 8 Instructor debutant M 354 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTA:Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplica şi funcţiilor de specialitate din şcoala populara de arta.IV. ProiectareSalarii de baza pentru funcţiile de specialitate*Font 9*────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Nivelul Salariul de baza - lei -crt. Funcţia studiilor ────────────────────────                                                                         minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────             a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale  1 Proiectant gradul I S 437 840  2 Proiectant gradul II S 429 733  3 Proiectant gradul III S 422 636  4 Proiectant gradul IV S 414 582  5 Proiectant debutant S 394 -  6 Subinginer cartograf I S.S.D. 405 621  7 Subinginer cartograf II S.S.D. 397 569  8 Subinginer cartograf III S.S.D. 390 497  9 Subinginer cartograf debutant S.S.D. 358 -          b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale 10 Tehnician proiectant I M 394 565 11 Tehnician proiectant II*) M 387 483 12 Tehnician proiectant III*) M 380 442 13 Tehnician proiectant debutant*) M 354 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    *) Salariul de baza prevăzut pentru aceasta funcţie se utilizează şi la funcţia de    desenator tehnic cartograf.V. Unităţi de informaticaSalarii de baza pentru funcţiile de specialitate*Font 9*────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Nivelul Salariul de baza - lei -crt. Funcţia studiilor ────────────────────────                                                                         minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                         a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale  1 Analist, programator, inginer de sistem; IA S 445 862  2 Analist, programator, inginer de sistem; I S 437 819  3 Analist, programator, inginer de sistem; II S 429 733  4 Analist, programator, inginer de sistem; III S 422 636  5 Analist, programator, inginer de sistem; IV S 414 582  6 Analist, programator, inginer de sistem; debutant S 394 -  7 Informatician, conductor tehnic; I S.S.D. 405 621  8 Informatician, conductor tehnic; II S.S.D. 397 569  9 Informatician, conductor tehnic; III S.S.D. 390 497 10 Informatician, conductor tehnic; debutant S.S.D. 358 -          b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale 11 Analist (programator) ajutor IA M 401 565 12 Analist (programator) ajutor I M 394 523 13 Analist (programator) ajutor II M 387 472 14 Analist (programator) ajutor III M 380 432 15 Analist (programator) debutant M 354 - 16 Operator, controlor date; I M 401 523 17 Operator, controlor date; II M 394 472 18 Operator, controlor date; III M 387 432 19 Operator, controlor date; IV M 380 394 20 Operator, controlor date; debutant M 354 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────VI. Administraţia publică localaServicii publice de salvamont din subordinea consiliilor judeţene şi localeSalarii de baza pentru funcţiile specifice din serviciile publice de salvamont*Font 9*────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Nivelul Salariul de baza - lei -crt. Funcţia studiilor*) ────────────────────────                                                                         minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Salvator montan gradul I 413 813 2 Salvator montan gradul II 398 610 3 Salvator montan gradul III 398 504────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    *) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc prin ordin   comun al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului   administraţiei şi internelor.    NOTA:    1. Pentru activitatea desfăşurată în condiţii de încordare psihica foarte ridicata,personalul încadrat pe funcţia de salvator montan beneficiază de un spor de până la 25% dinsalariul de baza.    2. Categoriile de personal, condiţiile de acordare şi mărimea concretă a sporului pentruîncordare psihica, în limita prevăzută la pct. 1, se stabilesc de către ordonatorii principalide credite, cu încadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul aprobat.                                 *                                * *    Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizatpotrivit anexei nr. VIII/1 la Legea nr. 154/1998.-------------Anexa V/1 a fost înlocuită cu anexa V/1 din ORDONANŢA nr. 3 din 12 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 23 ianuarie 2006, conform alin. (1) al art. 3 din acelaşi act normativ.  +  Anexa V/2(în ianuarie 2006)ALTE FUNCŢII COMUNE DIN SECTORUL BUGETARSalarii de baza pentru personalul din activitatea de secretariat-administrativ, gospodărire, întreţinere-reparaţii şi de deservire*1)Funcţii de execuţie pe trepte profesionale*Font 9*────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Nivelul Salariul de baza - lei -crt. Funcţia studiilor ────────────────────────                                                                         minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1 Stenodactilograf IA*) M 391 534  2 Stenodactilograf I M 384 452  3 Stenodactilograf II M 376 414  4 Stenodactilograf debutant M 351 -  5 Secretar-dactilograf, dactilograf; IA*) M 384 501  6 Secretar-dactilograf, dactilograf; I M; G 376 442  7 Secretar-dactilograf, dactilograf; II M; G 369 403  8 Secretar-dactilograf, dactilograf; debutant M; G 351 -  9 Secretar, secretar-dactilograf; I**) M; G 376 425 10 Secretar, secretar-dactilograf; II**) M; G 369 387 11 Secretar, secretar-dactilograf; debutant**) M; G 351 - 12 Administrator I M 384 539 13 Administrator II M 376 490 14 Administrator III M 369 442 15 Sef depozit I M 376 485 16 Sef depozit II M 369 442 17 Casier, magaziner; I M 376 474 18 Casier, magaziner; II M; G 369 425 19 Casier, magaziner; debutant M; G 351 - 20 Funcţionar, arhivar; I M 384 463 21 Funcţionar, arhivar; II M 376 425 22 Funcţionar, arhivar; III M 369 387 23 Funcţionar, arhivar; debutant M 351 - 24 Sef formaţie paza, pompieri 362 425 25 Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard,      bufetier, manipulant bunuri, curier; I 369 384 26 Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard,      bufetier, manipulant bunuri, curier; II 362 376 27 Maistru I 376 523 28 Maistru II 369 485 29 Şofer IA***) 390 620 30 Şofer I***) 383 543 31 Şofer II****) 369 512 32 Muncitor calificat I 405 512 33 Muncitor calificat II 398 485 34 Muncitor calificat III 391 452 35 Muncitor calificat IV 384 425 36 Muncitor calificat V 376 392 37 Muncitor calificat VI 369 384 38 Muncitor necalificat 362 376────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    *1) Se utilizează în administraţia publică şi în unităţile subordonate acesteia, finanţate    parţial sau integral de la bugetul de stat.    *) Se utilizează în ministere şi celelalte instituţii centrale ale administraţiei publice.    **) Se utilizează în activitatea de secretariat-administrativ din unităţile bugetare.    ***) Se utilizează în Parlament, în ministere şi în celelalte instituţii centrale ale    administraţiei publice, în parcul propriu.    ****) Se utilizează în ministere şi celelalte instituţii centrale ale administraţiei    publice, în parcul comun.    NOTA:    În unităţile bugetare din subordinea ministerelor şi a celorlalte instituţii aleadministraţiei publice, încadrarea şoferilor se face ţinând seama şi de autovehiculul pe care îl deservesc, potrivit echivalării categoriilor de calificare cu treptele profesionale,elaborata de Ministerul Muncii Solidarităţii Sociale şi Familiei.                                      *                                     * *    Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplica personalului care a fostsalarizat potrivit anexei nr. VIII/2 la Legea nr. 154/1998.-------------Anexa V/2 a fost înlocuită cu anexa V/2 din ORDONANŢA nr. 3 din 12 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 23 ianuarie 2006, conform alin. (1) al art. 3 din acelaşi act normativ.  +  Anexa VI/1(în ianuarie 2006)INDEMNIZAŢII DE CONDUCERE COMUNE*Font 9*────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                               Indemnizaţia de conducere înNr. procente din salariul de bazacrt. Funcţia - % -                                                              ──────────────────────────────                                                                       limita maxima──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Director general, inspector de stat sef 55 2 Director general adjunct, inspector de stat sef adjunct 50 3 Director, inspector sef 50 4 Director adjunct, inspector sef adjunct 40 5 Contabil sef 40 6 Inginer sef 40 7 Sef serviciu, sef secţie, sef serviciu contencios 30 8 Sef birou, sef atelier, sef laborator, sef oficiu 25 9 Sef formaţie muncitori 15────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-------------Anexa VI/1 a fost înlocuită cu anexa VI/1 din ORDONANŢA nr. 3 din 12 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 23 ianuarie 2006, conform alin. (1) al art. 3 din acelaşi act normativ.  +  Anexa VI/2(în ianuarie 2006)INDEMNIZAŢII DE CONDUCERE SPECIFICE*Font 9*┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐│ │ │Indemnizaţia de ││ │ │ conducere în ││Nr. │ │ procente din ││crt.│ Funcţia │salariul de baza││ │ │ - % - ││ │ ├────────────────┤│ │ │ limita maxima │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │A. Serviciile Parlamentului, Administraţiei Prezidenţiale, │ ││ │ Guvernului, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Parchetului │ ││ │ de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Curţii │ ││ │ Constituţionale, Consiliului Legislativ, Consiliului Concurentei, │ ││ │ Avocatului Poporului, Curţii de Conturi şi Consiliului Naţional │ ││ │ al Audiovizualului │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Sef departament, director general │ 55 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Director, sef sector, sef compartiment │ 50 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 3 │Director adjunct, sef sector adjunct, sef compartiment adjunct │ 40 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 4 │Sef serviciu, sef secţie │ 30 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 5 │Sef birou, sef oficiu, sef atelier │ 25 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ B. Ministere, alte organe de specialitate, precum şi unităţile │ ││ │ teritoriale de specialitate din subordinea acestora │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ a) aparatul propriu │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ 1. Ministerul Finanţelor Publice │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │1.1. Garda Financiara - aparatul central │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Comisar general adjunct │ 50 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Comisar sef divizie │ 30 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ 2. Ministerul Educaţiei şi Cercetării │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ │Indemnizaţia de ││Nr. │ │ conducere în ││crt.│ Funcţia*) │ procente din ││ │ │salariul de baza││ │ │ - % - ││ │ ├────────────────┤│ │ │minim maxim│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Inspector general │ 45 55 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Inspector principal de specialitate │ 45 50 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┤│ │*) Se calculează conform art. 51 alin. (1) din Legea nr. 128/1997. │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┤│ │ │Indemnizaţia de ││ │ │ conducere în ││Nr. │ │ procente din ││crt.│ Funcţia │salariul de baza││ │ │ - % - ││ │ ├────────────────┤│ │ │ limita maxima │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ b) servicii publice descentralizate │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ 1. Ministerul Finanţelor Publice │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │1.1. Garda Financiara - aparatul teritorial │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Comisar sef secţie │ 40 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Comisar sef secţie adjunct │ 30 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 3 │Comisar sef secţie divizie │ 25 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │1.2. Direcţii generale ale finanţelor publice │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ - Administraţia finanţelor publice a municipiului │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Director administraţie financiara │ 40 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Director adjunct administraţie financiara │ 30 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ - Administraţia finanţelor publice a oraşului │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 3 │Sef administraţie │ 30 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ - Administraţia finanţelor publice a comunei │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 4 │Sef administraţie │ 25 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ │Indemnizaţia de ││Nr. │ │ conducere în ││crt.│ Funcţia │ procente din ││ │ │salariul de baza││ │ │ - % - ││ │ ├────────────────┤│ │ │minim maxim│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ 2. Ministerul Educaţiei şi Cercetării │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │2.1. Inspectoratul şcolar*) │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Inspector şcolar general │ 45 55 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Inspector şcolar general adjunct │ 35 45 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 3 │Inspector şcolar de specialitate │ 30 40 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 4 │Inspector şcolar │ 25 30 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │*) Se calculează conform art. 51 alin. (1) din Legea nr. 128/1997. │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ │Indemnizaţia de ││Nr. │ │ conducere în ││crt.│ Funcţia │ procente din ││ │ │salariul de baza││ │ │ - % - ││ │ ├────────────────┤│ │ │ limita maxima │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ c) aparatul propriu al administraţiei publice locale şi │ ││ │ serviciile publice din subordinea acesteia │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │1. Prefecturi, consilii judeţene, Primăria Municipiului Bucureşti şi│ ││ │Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi sectoarele │ ││ │ municipiului Bucureşti, consilii locale │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │1.1. La nivel de judet, la municipiul Bucureşti şi la sectoarele │ ││ │municipiului Bucureşti, la municipiile de categoria I │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Sef departament*), arhitect sef**) │ 55 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Arhitect - sef adjunct***) │ 50 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 3 │Sef filiala, sef corp control comercial I │ 30 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 4 │Sef corp control comercial II │ 25 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │1.2. La nivel de municipii, altele decât cele de categoria I şi │ ││ │ la oraş │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Sef corp control comercial I, arhitect - sef****) │ 30 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Sef corp control comercial II │ 25 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │1.3. La nivel de comuna │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Sef percepţie │ 25 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Sef birou │ 15 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │1.4. Indemnizaţii pentru îndeplinirea unor sarcini, activităţi şi │ ││ │responsabilităţi suplimentare funcţiei de baza, care fac parte din │ ││ │salariul de baza │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Persoana cu responsabilitate în domeniul urbanismului şi │ 15 ││ │amenajării teritoriului şi al autorizării executării lucrărilor de │ ││ │construcţii*****) │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┤│ │*) Se utilizează numai la Consiliul General al Municipiului Bucureşti. ││ │**) Se utilizează la nivel de judet, la Primăria Municipiului Bucureşti, la ││ │sectoarele Municipiului Bucureşti, şi la municipiile de toate categoriile. ││ │***) Se utilizează numai la Primăria Municipiului Bucureşti ││ │****) Se utilizează la oraşe. ││ │*****) Se utilizează la comune. │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┤│ │ d) din unităţi subordonate ministerelor şi altor organe de │ ││ │ specialitate │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ │Indemnizaţia de ││ │ │ conducere în ││Nr. │ Funcţia │ procente din ││crt.│ │salariul de baza││ │ │ - % - ││ │ ├────────────────┤│ │ │ limita maxima │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ 1. Ministerul Culturii şi Cultelor │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │1.1. Funcţiile de conducere din activitatea redacţională │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Redactor - sef │ 40 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Redactor - sef adjunct │ 30 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 3 │Sef redacţie, secretar general de redacţie │ 25 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │1.2. Indemnizaţii pentru îndeplinirea unor sarcini sau activităţi │ ││ │suplimentare funcţiei de baza, care fac parte din salariul de baz │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Artiştii lirici opera, artiştii lirici, coriştii opera, coriştii, │ 10 ││ │balerinii, artiştii instrumentişti, instrumentiştii, dansatorii, │ ││ │care desfăşoară activitate solistică. │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Artiştii instrumentişti şi instrumentiştii care desfăşoară │ 10 ││ │activitate de sef de partida. │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 3 │Dirijor, concert - maestru, solist concertist, solist instrumentist,│ 15 ││ │dirijor cor academic │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ 2. Agenţia Naţională pentru Sport │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │2.1. Funcţii de conducere din federaţii sportive │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Preşedinte federaţie │ 30 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Secretar general federaţie │ 25 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │2.2. Funcţii de conducere din alte unităţi sportive │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │2.2.1. Cluburi │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Preşedinte club │ 20 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Vicepreşedinte club │ 10 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │2.2.2. Complex sportiv │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Sef complex sportiv │ 10 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ │Indemnizaţia de ││ │ │ conducere în ││Nr. │ Funcţia │ procente din ││crt.│ │salariul de baza││ │ │ - % - ││ │ ├────────────────┤│ │ │ limita maxima │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ 3. Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │3.1. Unităţi navale şi căpitănii de porturi │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ Funcţiile de conducere din unităţile navale şi căpităniile de │ ││ │ porturi │ 20 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Căpitan sef port │ 20 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Sef grup scafandri │ 10 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │3.2. Pentru activitatea de imersiune, desfăşurată potrivit │ ││ │prevederilor art. 8 lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 281/1993, │ ││ │se acorda o indemnizaţie de 3 lei/ora de scufundare. │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │3.3. Aviaţie sportiva │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │3.3.1. Funcţiile de conducere specifice activităţii de zbor │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Comandant detaşament zbor │ 50 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Comandant aeroclub teritorial │ 50 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 3 │Comandant adjunct aeroclub teritorial │ 30 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 4 │Sef sector zbor aeroclub teritorial │ 15 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │3.3.2. Funcţiile de conducere specifice activităţii tehnic │ ││ │ aeronautice │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Sef grupa lucrări - reparaţii (LR) │ 30 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Sef sector tehnic │ 15 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │3.3.3. Funcţiile de conducere specifice activităţii │ ││ │operativ-aeronautice │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Director zbor │ 40 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Director tehnic │ 40 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 3 │Sef serviciu informare zbor - meteo - navigaţie │ 30 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │3.3.4. Indemnizaţia de zbor pentru personalul navigant şi tehnic │ ││ │navigant profesionist, precum şi indemnizaţia de exploatare pentru │ ││ │personalul tehnic aeronautic din Aeroclubul României │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ Activitatea pentru care se acorda: │ Indemnizaţia │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Misiuni prevăzute în Codul aerian │ 3 lei/ora de ││ │ │ zbor │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Misiuni prevăzute în Codul aerian │ 2 lei /start │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 3 │Salturi cu paraşută │ 8 lei /salt │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 4 │Lansarea la zbor a aeronavelor şi aterizări │2 lei/aterizare │└────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┘NOTA:1. Indemnizaţia de zbor la baza pentru zboruri de acrobaţie şi înalta acrobaţie aeriana va fi echivalată, astfel:1 ora zbor acrobaţie = 2 ore zbor normal1 ora zbor înalta acrobaţie = 4 ore zbor normalZborul în formaţie este echivalent cu zborul de înalta acrobaţie.2. Indemnizaţia de zbor la baza, acordata personalului navigant şi tehnic navigant profesionist, face parte din salariul de baza şi constituie baza de calcul pentru toate drepturile care se acorda în raport cu acesta.3. Criteriile pentru acordarea indemnizaţiei de zbor şi de exploatare pe funcţii şi misiuni, în limitele prevăzute, precum şi majorarea cu până la 60% a indemnizaţiei pentru zborurile ce se executa în condiţii deosebite se stabilesc de către Aeroclubul României.*Font 9*┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐│ │ │Indemnizaţia de ││Nr. │ │ conducere în ││crt.│ Funcţia │ procente din ││ │ │salariul de baza││ │ │ - % - ││ │ ├────────────────┤│ │ │ limita maxima │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ 4. Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │4.1. Funcţii de conducere din activitatea specifica │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Sef oficiu*), inspector sef*) │ 40 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Sef staţie, sef ferma, sef centru, sef circumscripţie │ 30 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │*) Se utilizează la oficiile sau inspectoratele cu personalitate │ ││ │juridica, după caz. │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │4.2. Indemnizaţii pentru îndeplinirea unor sarcini, activităţi şi │ ││ │responsabilităţi suplimentare funcţiei de baza, care fac parte din │ ││ │salariul de baza │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │- Medicii veterinari încadraţi în activităţile prevăzute în Anexa │10% din salariul││ │nr. IV/7 la prezenta ordonanţă, autorizaţi să exercite atribuţii de │ de baza al ││ │inspector al politiei sanitar-veterinare. │ funcţiei de ││ │ │ execuţie ││ │ │ îndeplinite │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │Mărimea concretă a sporului se stabileşte de organul care îl │ ││ │autorizează. │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ │Indemnizaţia de ││Nr. │ │ conducere în ││crt.│ Funcţia │ procente din ││ │ │salariul de baza││ │ │ - % - ││ │ ├────────────────┤│ │ │ limita maxima │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ 5. Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │5.1. Funcţii de conducere din activitatea specifica │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Inspector sef*) │ 40 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │*) Se utilizează la agenţiile de supraveghere a protecţiei mediului │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ 6. Academia Română │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │6.1. Funcţii de conducere specifice din activitatea de cercetare │ ││ │ştiinţifică, dezvoltare tehnologica şi proiectare. │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Director institut │ 50 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Director adjunct ştiinţific, director adjunct institut │ 40 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 3 │Secretar ştiinţific, director centru │ 30 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ 7. Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │7.1. Funcţii de conducere specifice în unităţile de perfecţionare a │ ││ │personalului cu pregătire medie şi centre de calificare şi │ ││ │recalificare │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Director centru de perfecţionare │ 30 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Director adjunct centru de perfecţionare │ 25 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 3 │Director centru de calificare şi recalificare │ 30 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 4 │Sef centru de calificare │ 15 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ │Indemnizaţia de ││Nr. │ │ conducere în ││crt.│ Funcţia │ procente din ││ │ │salariul de baza││ │ │ - % - ││ │ ├────────────────┤│ │ │ limita maxima │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ C. Autoritatea vamală │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Sef birou vamal │ 30 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Sef adjunct birou vamal │ 25 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 3 │Sef tura, sef sector │ 20 │└────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┘-------------Anexa VI/2 a fost înlocuită cu anexa VI/2 din ORDONANŢA nr. 3 din 12 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 23 ianuarie 2006, conform alin. (1) al art. 3 din acelaşi act normativ.---------