HOTĂRÂRE nr. 1.039 din 28 august 2003 (**republicată**)(*actualizată*)privind stabilirea cerinţelor referitoare la etichetarea şi eficienţa energetică a aparatelor frigorifice de uz casnic pentru introducerea lor pe piaţă(actualizată până la data de 29 octombrie 2007*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • -----------*) Textul republicat al hotărârii a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 5 iulie 2007. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 29 octombrie 2007, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 962 din 22 august 2007; HOTĂRÂREA nr. 1.043 din 28 august 2007; HOTĂRÂREA nr. 1.258 din 17 octombrie 2007._________**) Republicată în temeiul art. II din Hotărârea Guvernului nr. 1.144/2006 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.039/2003 privind stabilirea cerinţelor referitoare la etichetarea şi eficienţa energetică a aparatelor frigorifice de uz casnic pentru introducerea lor pe piaţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 773 din 12 septembrie 2006, dându-se textelor o nouă numerotare.Hotărârea Guvernului nr. 1.039/2003 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 10 septembrie 2003 şi a mai fost modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2004 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.039/2003 privind stabilirea cerinţelor referitoare la etichetarea şi eficienţa energetică a aparatelor frigorifice de uz casnic pentru introducerea lor pe piaţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 639 din 15 iulie 2004.***) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. XVII din HOTĂRÂREA nr. 962 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 13 septembrie 2007, în cuprinsul hotărârilor Guvernului prevăzute la art. I-XVI, sintagmele "Ministerul Industriei şi Resurselor" şi, respectiv, "Ministerul Economiei şi Comerţului" se înlocuiesc cu "Ministerul Economiei şi Finanţelor".  +  Articolul 1 (1) Prevederile prezentei hotărâri se aplică frigiderelor, congelatoarelor şi combinelor frigorifice de uz casnic, din producţia internă şi din import, prevăzute în anexa nr. 4, alimentate exclusiv de la reţeaua de distribuţie a energiei electrice de joasă tensiune, denumite în continuare aparate frigorifice de uz casnic. (2) Prezenta hotărâre se aplică şi aparatelor frigorifice de uz casnic care fac obiectul unui contract de furnizare la distanţă încheiat în condiţiile legii, adică acelora care sunt oferite la vânzare, închiriere sau vânzare în rate printr-o comunicare scrisă, prin corespondenţă, prin oferte scrise, prin anunţuri publicitare pe Internet ori prin alte mijloace pe suport electronic şi care implică faptul că potenţialul cumpărător nu poate vedea aparatul distribuit. Oferta de vânzare a unor astfel de aparate trebuie să conţină informaţiile cuprinse în anexa nr. 3.  +  Articolul 2Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică aparatelor frigorifice de uz casnic care sunt alimentate şi de la alte surse de energie, în special acumulatoare, aparatelor frigorifice de uz casnic care utilizează principiul absorbţiei şi aparatelor care nu constituie produse de serie.  +  Articolul 3În sensul prezentei hotărâri, următorii termeni se definesc astfel: a) furnizor - producătorul, reprezentantul său autorizat, persoană juridică cu sediul pe teritoriul României sau pe teritoriul unui sat membru al Uniunii Europene ori persoana responsabilă cu introducerea pe piaţă a aparatului frigorific de uz casnic; b) distribuitor - agentul economic care vinde en detail, inclusiv în rate, închiriază sau expune aparate frigorifice de uz casnic utilizatorilor finali, în vederea comercializării; c) fişă - tabel standard cu informaţii tehnice privind aparatul frigorific de uz casnic.  +  Articolul 4 (1) Se admite introducerea pe piaţă numai a aparatelor frigorifice de uz casnic al căror consum de energie electrică este mai mic sau egal cu consumul maxim admis potrivit clasei de eficienţă pentru categoria aparatului frigorific de uz casnic respectiv, calculat conform metodei prevăzute în anexa nr. 6, şi care: a) au aplicată o etichetă indicând consumurile de energie, clasa de eficienţă energetică, nivelul de zgomot şi, după caz, alte caracteristici, conform anexei nr. 1; eticheta se plasează pe exteriorul părţii frontale sau superioare a aparatului frigorific de uz casnic, astfel încât să fie uşor de observat şi vizibilă; b) sunt însoţite de o fişă conţinând informaţiile înscrise pe etichetă, modelul fişei fiind conform anexei nr. 2; c) au marcajul european de conformitate CE, prevăzut în anexa nr. 3 la Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor, republicată, cu modificările ulterioare, aplicat de un producător sau un reprezentant autorizat al acestuia, denumit în continuare marcaj CE; d) au clasa de eficienţă energetică determinată conform anexei nr. 5. (2) Informaţiile prevăzute de prezenta hotărâre sunt stabilite prin măsurători efectuate în conformitate cu standardele române şi/sau cu standardele naţionale ale statelor membre ale Uniunii Europene, care adoptă standardele armonizate elaborate de organismele europene de standardizare (CEN, CENELEC, ETSI) sub mandatul Comisiei Europene şi ale căror numere de referinţă au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Lista standardelor române care adoptă standardele europene armonizate se aprobă prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Această listă va fi actualizată periodic. (3) Informaţiile referitoare la nivelul de zgomot, prevăzute în anexele nr. 1, 2 şi 3, vor fi făcute publice în conformitate cu prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 482/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a aparatelor electrocasnice în funcţie de nivelul zgomotului transmis prin aer. Nivelul de zgomot va fi măsurat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 482/2004.  +  Articolul 5 (1) Introducerea pe piaţă a aparatelor frigorifice de uz casnic care poartă marcajul CE, care atestă conformitatea cu cerinţele de eficienţă energetică, nu poate fi interzisă sau restricţionată. (2) Se consideră că aparatele frigorifice de uz casnic care poartă marcajul CE conform prevederilor art. 4 alin. (1) lit. c) şi art. 8 alin. (4) corespund cerinţelor de eficienţă energetică prevăzute de prezenta hotărâre.  +  Articolul 6Responsabilitatea introducerii pe piaţă a aparatelor frigorifice de uz casnic conform prevederilor art. 4 revine furnizorului.  +  Articolul 7 (1) Producătorul sau reprezentantul său autorizat întocmeşte şi deţine o perioadă de 5 ani de la data fabricării ultimului aparat frigorific de uz casnic din seria respectivă de fabricaţie documentaţia care atestă conformitatea aparatului frigorific de uz casnic cu cerinţele prezentei hotărâri. Această documentaţie va fi prezentată spre examinare, la cerere, organelor de control abilitate. (2) În cazul în care nici producătorul, nici reprezentantul său autorizat nu este persoană juridică cu sediul în România sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, obligaţia de a deţine documentaţia prevăzută la alin. (1) şi de a o prezenta la cerere organelor de control abilitate revine persoanei responsabile cu introducerea pe piaţă a aparatului frigorific de uz casnic.  +  Articolul 8 (1) Procedura de evaluare a conformităţii aparatelor frigorifice de uz casnic şi cerinţele referitoare la aplicarea pe acestea a marcajului CE sunt prevăzute în anexa nr. 7. (2) Documentaţia tehnică menţionată la art. 7 este prevăzută la pct. 3 din anexa nr. 7. (3) În cazul în care aparatelor frigorifice de uz casnic li se aplică şi alte reglementări legale care acoperă alte cerinţe şi care, de asemenea, prevăd aplicarea marcajului CE, acest marcaj indică conformitatea aparatului frigorific de uz casnic cu prevederile tuturor reglementărilor legale aplicabile. (4) În cazul în care una sau mai multe dintre aceste reglementări permit producătorului, pentru o perioadă de tranziţie, să aleagă reglementările aplicabile, marcajul CE va indica conformitatea numai cu reglementările aplicate de producător. În acest caz datele de identificare a reglementărilor aplicate, aşa cum au fost ele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, trebuie să fie menţionate în documentele, notele sau instrucţiunile prevăzute de reglementări şi care însoţesc echipamentele electrice. (5) Aplicarea marcajului CE se face direct pe produs şi, când este posibil, şi pe ambalaj, în mod vizibil, uşor lizibil şi durabil. (6) Este interzisă aplicarea de marcaje pe aparatele frigorifice de uz casnic, care pot fi confundate cu marcaje de conformitate CE. (7) Orice alt marcaj poate fi aplicat pe aparatul frigorific de uz casnic, pe ambalajul acestuia, în instrucţiunile de utilizare sau în alte documente, cu condiţia să nu reducă vizibilitatea şi lizibilitatea marcajului de conformitate CE.  +  Articolul 8^1Echivalentele în limbile comunitare pentru termenii utilizaţi pe etichetă şi în fişă sunt prevăzute în anexa nr. 8.--------------Art. 8^1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.258 din 17 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 731 din 29 octombrie 2007.  +  Articolul 9 (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează: a) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a) şi b), conform art. 50 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată; b) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1) lit. c), conform art. 37 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 608/2001, republicată, cu modificările ulterioare; c) nerespectarea prevederilor art. 7 şi ale art. 8 alin. (1)-(4), conform art. 20 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 199/2000 privind utilizarea eficientă a energiei, republicată. (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) de către personal anume împuternicit de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. c) de către personal anume împuternicit de Agenţia Română pentru Conservarea Energiei. (3) Organele de control prevăzute la alin. (2) pot examina la cerere documentaţia care atestă conformitatea aparatului frigorific de uz casnic cu cerinţele prezentei hotărâri.  +  Articolul 10Contravenţiilor prevăzute la art. 9 alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 11 (1) În cazul în care organismul de control constată că marcajul CE a fost aplicat în mod nejustificat, producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia va fi obligat să aducă produsul în conformitate cu prevederile privind aplicarea marcajului şi să înceteze încălcarea prevederilor prezentei hotărâri. În cazul în care nici producătorul, nici reprezentantul său autorizat nu este persoană juridică cu sediul în România sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, această obligaţie revine persoanei responsabile cu introducerea pe piaţă a aparatului frigorific de uz casnic. (2) Dacă neconformitatea prevăzută la alin. (1) continuă, organele de control vor restricţiona sau vor interzice, după caz, introducerea pe piaţă a aparatului frigorific de uz casnic, în conformitate cu prevederile art. 12.  +  Articolul 12 (1) Orice decizie luată pe baza prezentei hotărâri de către Agenţia Română pentru Conservarea Energiei şi/sau de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, din care rezultă sancţiuni şi restricţii de introducere pe piaţă, va menţiona: a) temeiul legal al deciziei, în condiţiile prezentei hotărâri; b) căile de atac împotriva deciziei; c) termenele pentru exercitarea căilor de atac; în cazul plângerii la organul care a aplicat sancţiunea, se va indica şi termenul în care acesta trebuie să se pronunţe. (2) În cazul situaţiilor prevăzute la art. 11 alin. (2), organele de control vor informa în scris Ministerul Economiei şi Finanţelor, indicând motivele deciziei lor. Ministerul Economiei şi Finanţelor va informa de îndată statele membre implicate şi Comisia Europeană asupra neconformităţilor constatate şi asupra măsurilor luate.  +  Articolul 13Agenţia Română pentru Conservarea Energiei şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor vor promova măsuri pentru informarea şi educarea consumatorului, în scopul utilizării responsabile a energiei.  +  Articolul 14Adaptarea cerinţelor aferente aparatelor frigorifice de uz casnic prevăzute în prezenta hotărâre la evoluţiile tehnice din domeniu se realizează prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei şi Finanţelor.  +  Articolul 15 (1) Până la data intrării în vigoare a Protocolului la Acordul european privind evaluarea conformităţii şi acceptarea produselor industriale dintre România şi Uniunea Europeană, denumit în continuare PECA, se admite introducerea pe piaţă atât a aparatelor frigorifice de uz casnic cu marcaj CE, cât şi a celor cu marcaj CS, în condiţiile prevăzute de prezenta hotărâre. (2) Elementele de identificare a marcajului de conformitate CS sunt prevăzute de Legea nr. 608/2001, republicată, cu modificările ulterioare. (3) În cazul în care aparatului frigorific de uz casnic îi sunt aplicabile şi alte reglementări care prevăd aplicarea marcajului de conformitate CS, marcajul trebuie să ateste conformitatea cu prevederile tuturor acelor reglementări. (4) Se interzice, în condiţiile prevăzute de prezenta hotărâre, aplicarea concomitentă pe aparatele frigorifice de uz casnic a marcajului CE şi a marcajului CS. (5) Prevederile prezentei hotărâri referitoare la marcajul CE se aplică şi marcajului CS.  +  Articolul 16 (1) Responsabilităţile furnizorului în legătură cu aparatele frigorifice de uz casnic introduse pe piaţă cu marcaj de conformitate CS sunt aceleaşi cu cele prevăzute de prezenta hotărâre pentru aparatele frigorifice de uz casnic cu marcaj CE. (2) Sancţiunile şi măsurile prevăzute la art. 9 alin. (1) se aplică şi în cazul aparatelor frigorifice de uz casnic introduse pe piaţă cu marcaj CS.  +  Articolul 17Aparatele frigorifice de uz casnic introduse pe piaţă anterior datei aderării României la Uniunea Europeană şi care poartă marcajul CS aplicat conform prevederilor prezentei hotărâri pot fi distribuite contra cost sau gratuit şi/sau puse în funcţiune şi după această dată.--------------Art. 17 a fost modificat de art. XII din HOTĂRÂREA nr. 962 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 13 septembrie 2007.  +  Articolul 18Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.--------------Art. 18 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.258 din 17 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 731 din 29 octombrie 2007.  +  Articolul 19 (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 573/2001 privind stabilirea cerinţelor referitoare la etichetarea şi eficienţa energetică a aparatelor frigorifice de uz casnic pentru introducerea lor pe piaţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 375 din 11 iulie 2001. (3) Până la data de 31 iulie 2005, etichetele, fişele, precum şi informaţiile prevăzute la art. 1 alin. (2), cuprinse în cadrul vânzării prin corespondenţă sau al altor tipuri de vânzare la distanţă, trebuie să fie conforme cu modelele prevăzute în anexele nr. 1, 2 şi 3.  +  Articolul 20Prezenta hotărâre transpune în legislaţia naţională următoarele directive europene: a) Directiva Parlamentului European şi a Consiliului European 96/57/CE privind cerinţele de eficienţă energetică a frigiderelor de uz casnic, congelatoarelor şi a combinaţiilor acestora, adoptată la 3 septembrie 1996 şi publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene L 236 din 18 septembrie 1996 (pag. 0036-0043); b) Directiva Comisiei Europene 94/2/CE pentru implementarea Directivei Consiliului European 92/75/CEE cu privire la etichetarea energetică a frigiderelor de uz casnic, congelatoarelor şi a combinaţiilor acestora, adoptată la 21 ianuarie 1994 şi publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene L 045 din 17 februarie 1994 (pag. 0001-0022); c) Directiva Consiliului European 92/75/CEE privind indicarea prin etichetare şi informaţii standard referitoare la produse a consumului de energie şi de alte resurse de către aparatele de uz casnic, adoptată la 22 septembrie 1992 şi publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene L 297 din 13 octombrie 1992 (pag. 0016-0019); d) Directiva Comisiei Europene 2003/66/CE privind modificarea Directivei Comisiei Europene 94/2/CE pentru implementarea Directivei Consiliului European 92/75/CEE cu privire la etichetarea energetică a frigiderelor de uz casnic, congelatoarelor şi a combinaţiilor acestora, adoptată la 3 iulie 2003 şi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 170 din 9 iulie 2003 (pag. 0010-0014).  +  Articolul 21 (1) Prezenta hotărâre este măsura de implementare pentru categoria de produse aparate frigorifice de uz casnic, în sensul art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 1.043/2007privind cerinţele de ecoproiectare pentru produsele consumatoare de energie, precum şi pentru modificarea, completarea şi abrogarea unor acte normative.--------------Art. 21 a fost introdus de art. 19 din HOTĂRÂREA nr. 1.043 din 28 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 12 septembrie 2007.  +  Anexa 1  +  Anexa 2FIŞĂFişa trebuie să conţină informaţiile prezentate mai jos. Informaţiile sunt comunicate de furnizor în ordinea următoare şi cuprind:1. marca comercială a furnizorului;2. elementul de identificare a modelului de fabricaţie al furnizorului;3. tipul aparatului, după cum urmează:───────────────────────────────────────────────────────────────Categorie Descriere───────────────────────────────────────────────────────────────  1 Frigider fără compartiment de joasă          temperatură  2 Frigider cu compartiment de răcire  3 Frigider  4 Frigider  5 Frigider  6 Frigider  7 Frigider/Congelator  8 Congelatoare verticale  9 Congelatoare orizontale          Pentru aparatele frigorifice de uz          casnic din categoria 10, furnizorul          poate alege descrierea tipului de          aparat.───────────────────────────────────────────────────────────────4. clasa de eficienţă energetică a modelului, definită conform anexei nr. 5, exprimată sub forma «Clasa de eficienţă energetică....., pe o scară de la A ++ (cel mai eficient) până la G (cel mai puţin eficient)». Când această informaţie figurează într-un tabel, ea poate fi exprimată sub o altă formă, cu condiţia ca clasificarea de la A ++ (cel mai eficient) până la G (cel mai puţin eficient) să apară cu claritate;5. când informaţiile sunt prezentate sub formă de tabel, iar unele aparate ce figurează în acesta au primit o etichetă ecologică comunitară, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 189/2002 privind stabilirea procedurii de acordare a etichetei ecologice*), această informaţie poate să figureze aici în rubrica intitulată etichetă ecologică comunitară; în acest caz este reprodus semnul distinctiv al etichetei (floarea). Această dispoziţie nu aduce prejudicii exigenţelor prevăzute de sistemul comunitar de atribuire a etichetei ecologice;__________*) Abrogată prin Hotărârea Guvernului nr. 236/2007, publicată în Monitorul Oficial al Românie, Partea I, nr. 184 din 16 martie 2007.6. consumul de energie, definit drept consum anual de energie în kWh/an şi calculat pe baza rezultatului obţinut pe 24 de ore în condiţiile de încercare standardizate. Consumul real depinde de condiţiile de utilizare şi de amplasare ale aparatului;7. volumul util al compartimentului de depozitare a alimentelor proaspete (5°.C), măsurat în conformitate cu prevederile standardelor armonizate menţionate la art. 4 alin. (2). Această rubrică nu se completează pentru categoriile 8 şi 9 de aparate;8. volumul util al compartimentului de depozitare a alimentelor congelate şi cel al alimentelor răcite, măsurat în conformitate cu prevederile standardelor armonizate menţionate la art. 4 alin. (2). Această rubrică nu se completează pentru categoriile 1, 2 şi 3 de aparate. Pentru aceasta din urmă rămâne volumul util al compartimentului pentru gheaţă.La pct. 7 şi 8, pentru categoriile 2 şi 10 de aparate se precizează volumul util al fiecărui compartiment, conform standardelor armonizate menţionate la art. 4 alin. (2);9. dacă este cazul, numărul stelelor pentru compartimentul de depozitare a alimentelor congelate, conform standardelor armonizate menţionate la art. 4 alin. (2);10. dacă este cazul, menţiunea «Fără depunere de gheaţă», conform standardelor armonizate menţionate la art. 4 alin. (2);11. autonomia Zh, definită ca durată de creştere a temperaturii în caz de avarie, conform standardelor armonizate menţionate la art. 4 alin. (2);12. capacitatea de congelare, în kg/24h, conform standardelor armonizate menţionate la art. 4 alin. (2);13. clasa climatului, conform standardelor armonizate menţionate la art. 4 alin. (2); la această rubrică se poate renunţa dacă aparatul face parte din clasa climatică temperată;14. nivelul de zgomot măsurat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 482/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a aparatelor electrocasnice în funcţie de nivelul zgomotului transmis prin aer;15. dacă modelul este fabricat pentru a fi înglobat, acest lucru trebuie menţionat.Pentru un aparat care are mai mult de un compartiment pentru alimente proaspete şi un compartiment pentru alimente congelate, pot fi adăugate rânduri suplimentare la pct. 7, 8, 9, 10, 11, 12 şi 13 pentru informaţii referitoare la compartimentele suplimentare. În acest caz, specificarea compartimentelor şi ordinea în care sunt menţionate trebuie să fie întotdeauna aceleaşi. Dacă temperatura nominală a unui compartiment nu corespunde sistemului de clasificare prin stele sau temperaturii normale a unui compartiment de depozitare a alimentelor proaspete (5°.C), trebuie să se precizeze această temperatură.Informaţiile care figurează pe etichetă pot fi prezentate sub forma unei reproduceri a etichetei, fie în culori, fie în alb şi negru. În acest caz trebuie să se adauge şi informaţiile care figurează în fişă.  +  Anexa 3INFORMATIIcuprinse în cadrul vanzarii prin corespondenta sau al altor tipuri de vanzare la distantaCataloagele de vanzare prin corespondenta, comunicarile, ofertele scrise, anunturile publicitare pe Internet sau prin alte mijloace pe suport electronic, conform prevederilor art. 1 alin. (2), cuprind informaţiile urmatoare în ordinea indicată mai jos:1. clasa de eficienta energetica (pct. 4 din anexa nr. 2)2. consumul de energie (pct. 6 din anexa nr. 2)3. volumul util al compartimentului de depozitare a alimentelor proaspete (pct. 7 din anexa nr. 2)4. volumul util al compartimentului de depozitare a alimentelor congelate (pct. 8 din anexa nr. 2)5. numărul stelelor pentru compartimentul de depozitare a alimentelor congelate (pct. 9 din anexa nr. 2)6. nivelul de zgomot (pct. 14 din anexa nr. 2).Dacă alte informaţii continute în fisa de produs sunt de asemenea furnizate, acestea vor fi prezentate sub forma prevăzută în anexa nr. 2 şi vor fi incluse în lista de mai sus, în ordinea fixata pentru fisa.Marimea şi caracterele în care toate informaţiile prevăzute mai sus sunt tiparite trebuie să fie lizibile.  +  Anexa 4CATEGORII DE APARATE───────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Categoria Descrierea───────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1 Frigider fără compartiment de joasa temperatura  2 Frigider cu compartimente la 5°C şi/sau 10°C  3 Frigider cu compartimente de joasa temperatură fără stele  4 Frigider cu compartimente de joasa temperatura(*)  5 Frigider cu compartimente de joasa temperatura(**)  6 Frigider cu compartimente de joasa temperatura(***)  7 Frigider/congelator cu compartiment de joasa temperatură*)(***)  8 Congelatoare verticale pentru alimente  9 Congelatoare orizontale pentru alimente 10 Frigidere şi congelatoare care nu au mai mult de doua uşi sau         alte aparate care nu intră în categoriile de mai sus───────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 5CLASA DE EFICIENTA ENERGETICA  +  Partea I Definirea claselor A+ şi A++Un aparat frigorific de uz casnic va fi clasificat în categoriile A+ sau A++ atunci când indicele eficientei energetice [I(α)] se afla între valorile specificate în tabelul nr. 1Tabelul nr. 1────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Indicele eficientei energetice Clasa           α[I(α)] eficientei energetice──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          30 > I(α) A++──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          42 > I(α) ≥ 30 A+──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          I(α) ≥ 42 A la G (a se vedea mai jos)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────În tabelul nr. 1 indicele eficientei energetice se calculeaza conform relatiei:            C    I(α) = ──── x 100,           C(α)în care:C - consumul anual de energie al aparatului (conform cu pct. V din anexa nr. 1);C(α) - consumul anual de energie standardizat al aparatuluiConsumul anual de energie standardizat al aparatului [C(α)] se calculeaza cu relaţia:                               (25-Tc)    C(α) = M(α) x Σ (Vc x ─────── x FF x CC x BI) + N(α) + CH,                  compar- 20                  timenteîn care:Vc - volumul util al compartimentului, în litri, determinat conform standardelor armonizate menţionate la art. 4 alin. (1) lit. d);Tc - temperatura nominala proiectata a compartimentului, în °C.Valorile pentru M(α) şi N(α) sunt date în tabelul nr. 2 şi valorile pentru FF, CC, BI şi CH sunt date în tabelul nr. 3Tabelul nr. 2┌────┬──────────────────────────────────────┬─────────────────┬───────┬────────┐│Nr. │ Categoria aparatului │Temperatura celui│ M(α) │ N(α) ││crt.│ │ mai rece │ │ ││ │ │ compartiment │ │ │├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────┼────────┤│ 1 │Frigider fără compartiment de joasa │ │ │ ││ │temperatura │ > -6°C │ 0,233│ 245 │├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────┼────────┤│ 2 │Frigider cu compartiment de racire │ > -6°C │ 0,233│ 245 │├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────┼────────┤│ 3 │Frigider fără stele │ > -6°C │ 0,643│ 245 │├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────┼────────┤│ 4 │Frigider*) │ > -6°C │ 0,643│ 191 │├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────┼────────┤│ 5 │Frigider**) │ ≤ -6°C │ 0,450│ 245 │├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────┼────────┤│ 6 │Frigider***/ │≤ -18°C***/*(***)│ 0,777│ 303 │├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────┼────────┤│ 7 │Frigider/congelator*(***) │≤ -18°C***/*(***)│ 0,777│ 303 │├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────┼────────┤│ 8 │Congelatoare verticale │≤ -18°C*(***) │ 0,539│ 315 │├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────┼────────┤│ 9 │Congelatoare orizontale │≤ -18°C*(***) │ 0,472│ 286 │├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────┼────────┤│ 10 │Aparate frigorifice de uz casnic cu │ │ *1) │ *1) ││ │multe uşi sau alte aparate frigorifice│ │ │ ││ │de uz casnic │ │ │ │└────┴──────────────────────────────────────┴─────────────────┴───────┴────────┘_________*1) Pentru aceste aparate, temperaturile şi numărul de stele al compartimentului cu cea mai scazuta temperatura vor determina valorile M şi N. Aparatele cu compartimente având temperatura -18°C*(***) trebuie să fie considerate ca fiind frigider/congelator*(***).Tabelul nr. 3┌──────────────┬────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐│ Factorul de │Valoarea│ Condiţia constructiva ││ corectie │ │ │├──────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤│FF (frost-free│1,2 │Pentru "frost-free" (ventilate) compartimente pentru ││ │ │produse congelate ││ ├────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤│ │1 │Altfel │├──────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤│CC (clasa │ │ ││ climatica)│1,2 │Tropicala ││ ├────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤│ │1,1 │Subtropicala ││ ├────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤│ │1 │Altfel │├──────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤│BI (inglobate)│1,2 │Pentru aparatele inglobate*1) sub 58 cm grosime ││ ├────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤│ │1 │Altfel │├──────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤│CH (comparti- │50 kWh/ │Pentru aparate cu compartiment de racire de cel puţin ││ment de │an │15 litri ││racire) │ │ ││ ├────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤│ │0 │Altfel │└──────────────┴────────┴──────────────────────────────────────────────────────┘__________*1) Un aparat este inglobat numai dacă a fost exclusiv proiectat pentru instalarea într-un spatiu de bucatarie, necesitand elemente de finisare şi testat ca atare.Dacă un aparat frigorific de uz casnic nu este de clasa A+ sau A++, trebuie să fie clasificat în conformitate cu partea II.  +  Partea II Definirea claselor de la A la GClasa de eficienta energetica a unui aparat frigorific de uz casnic se determina în conformitate cu tabelul nr. 1.Tabelul nr. 1┌──────────────────────────────────┬───────────────────────────────┐│Indicele eficientei energetice (I)│ Clasa de eficienta energetica ││ - % - │ │├──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ I < 55 │ A │├──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 55 ≤ I < 75 │ B │├──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 75 ≤ I < 90 │ C │├──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 90 ≤ I < 100 │ D │├──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 100 ≤ I < 110 │ E │├──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 110 ≤ I < 125 │ F │├──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 125 ≤ I │ G │└──────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘în care:Indicele eficienţei energetice (exprimat în procente) = consumul anual de energie al aparatului frigorific de uz casnic (în conformitate cu pct. V din anexa nr. 1)/consumul standard anual de energie al aparatului frigorific de uz casnic;Consumul standard anual de energie al aparatului frigorific de uz casnic (exprimat în kWh/an) = M x volumul net ajustat + N;şiVolumul net ajustat (exprimat în litri) = volumul net al compartimentului pentru alimente proaspete + Ω x volumul net al compartimentului pentru alimente congelate.Valorile pentru M, N şi Ω sunt luate din tabelul nr. 2.Tabelul nr. 2┌────┬─────────────────────────────────────────────────┬────────┬───────┬─────┐│Nr. │ │ │ │ ││crt.│ Categoria aparatului │ Ω │ M │ N │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼─────┤│ 1. │Frigider fără compartiment de joasă │ │ │ ││ │temperatură │ - │0,233 │245 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼─────┤│ 2. │Frigider cu compartiment de răcire │0,75*1) │0,233 │245 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼─────┤│ 3. │Frigider fără stele │1,25 │0,233 │245 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼─────┤│ 4. │Frigider* │1,2 │0,643 │191 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼─────┤│ 5. │Frigider** │1,85 │0,450 │245 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼─────┤│ 6. │Frigider*** │2,15 │0,450 │245 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼─────┤│ 7. │Frigider/congelator*(***) │*3) │0,777 │303 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼─────┤│ 8. │Congelatoare verticale │2,15*2) │0,472 │286 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼─────┤│ 9. │Congelatoare orizontale │2,15*2) │0,446 │181 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼─────┤│10. │Aparate frigorifice de uz casnic cu │ │ │ ││ │multe uşi sau alte aparate │ │ │ ││ │frigorifice de uz casnic │*3) │*4) │*4) │└────┴─────────────────────────────────────────────────┴────────┴───────┴─────┘________*1) Pentru frigidere/răcitoare volumul util ajustat = volumul util al compartimentului pentru alimente proaspete + x volumul net al compartimentului de răcire (10.°C) (exprimat în litri).*2) Pentru aparatele cu compartiment de joasă temperatură fără depunere de gheaţă (prescurtat «Fără depunere de gheaţă») Ω este egal cu 2,58 (valoare rezultată prin înmulţirea lui 2,15 cu 1,2).Acesta permite să se ţină seama de creşterea uşoară a consumului aparatelor fără depunere de gheaţă faţă de cel al aparatelor convenţionale.*3) Volumul util ajustat (VA) se calculează cu formula:*4) Pentru aceste aparate, valorile M şi N sunt determinate de temperatura şi numărul de stele ale compartimentului a cărui temperatură este cea mai scăzută, conform tabelului nr. 3.                (25-Tc)     VA = Σ ────────── x V(u) x F(c),         toate 20    compartimenteleîn care:Tc - temperatura nominală a fiecărui compartiment, în °C;V(u) - volumul util al fiecărui compartiment, în litri;F(c) - factor egal cu 1,2 în cazul compartimentelor fără depunere de gheaţă şi egal cu 1 pentru alte compartimente.Tabelul nr. 3┌───────────────┬────────────────────────────────────────────────┬───────┬────┐│Temperatura │ │ │ ││celui mai rece │Categoria aparatului, corespondentă │ M │ N ││compartiment │ din tabelul nr. 2 │ │ │├───────────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼────┤│> - 6.°C │1/2/3 Frigider fără compartiment de joasă │ │ ││ │temperatură/ │ │ ││ │Frigider fără stele/Frigider cu compartiment │ │ ││ │de răcire │ 0,233 │245 │├───────────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼────┤│≤ - 6.°C │4. Frigider(*) │ 0,643 │191 │├───────────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼────┤│≤ - 12.°C** │5. Frigider(**) │ 0,450 │245 │├───────────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼────┤│≤ - 18.°C*** │6. Frigider(***) │ 0,657 │235 │├───────────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼────┤│≤ - 18.°C*(***)│ │ │ ││cu capacitate │ │ │ ││de congelare │7. Frigider/congelator*(***) │ 0,777 │303 │└───────────────┴────────────────────────────────────────────────┴───────┴────┘  +  Anexa 6METODA DE CALCULal consumului electric maxim admis pentru un aparat frigorific de uz casnic şi procedura de verificare a conformităţiiConsumul de energie al unui aparat frigorific de uz casnic (exprimat în kWh/24 h) depinde de categoria de aparate căreia îi aparţine [de exemplu: frigidere cu o stea (*), congelatoare orizontale etc.], de volumul său, de randamentul energetic al construcţiei sale (grosimea izolaţiei, randamentul compresorului etc.) şi de diferenţa dintre temperatura din jurul aparatului şi cea din interior. Fixarea normelor pentru randament trebuie să prevadă toleranţe pentru factorii endogeni principali care influenţează consumul energetic (categoria şi volumul aparatului). Consumul de energie maxim admis pentru un aparat frigorific de uz casnic este definit printr-o ecuaţie liniară în funcţie de volumul aparatului, ecuaţie definită diferit pentru fiecare categorie de aparat. Pentru a calcula consumul de energie maxim admis al unui aparat frigorific de uz casnic dat trebuie să se înceapă prin încadrarea aparatului în una dintre categoriile următoare:────────────────────────────────────────────────────────────────────Categoria Descrierea────────────────────────────────────────────────────────────────────  1 Frigider fără compartiment de joasă temperatură*1)  2 Frigider cu compartiment de răcire la 5°C      şi/sau 12°C  3 Frigider cu compartiment de joasă temperatură      fără stele  4 Frigider cu compartiment de joasă temperatură cu      o stea (*)  5 Frigider cu compartiment de joasă temperatură cu două      stele (**)  6 Frigider cu compartiment de joasă temperatură cu trei      stele (***)  7 Frigider/congelator cu compartiment de congelare cu patru      stele (****)  8 Congelator vertical  9 Congelator orizontal 10 Frigider/congelator care are mai mult de două uşi sau alte      aparate care nu intră în categoriile de mai sus────────────────────────────────────────────────────────────────────_______*1) Toate compartimentele cu o temperatură mai mică sau egală cu -6°C.Cunoscându-se faptul că aparatele frigorifice de uz casnic conţin compartimente diferite menţinute la temperaturi diferite (ceea ce influenţează net consumul de energie), consumul maxim admis de energie este în realitate definit în funcţie de volumul ajustat, care este suma ponderată a volumelor diferitelor compartimente.Astfel volumul ajustat V(adj) al aparatului frigorific de uz casnic se calculează cu formula:V(adj) =Σ V(c) x W(c) x F(c) x C(c),unde:W(c) = [25 - T(c)]/20;T(c) - temperatura nominală a fiecărui compartiment (în °C);V(c) - volumul util al unui tip dat de compartiment din aparat şi F(c) - un factor egal cu 1,2 pentru compartimentele cu ventilaţie şi cu 1 pentru celelalte compartimente;C(c) = 1 pentru aparatele frigorifice de uz casnic din clasa climatică normală (N) şi subnormală (SN);C(c) = X(c) pentru aparatele frigorifice de uz casnic din clasa climatică subtropicală (ST);C(c) = Y(c) pentru aparatele frigorifice de uz casnic din clasa climatică tropicală (T).Coeficienţii de ponderare X(c) şi Y(c) pentru diferitele tipuri de compartimente, în funcţie de temperatura compartimentului, sunt următorii:───────────────────────────────────────────────────────────────────                                                      X(c) Y(c)─────────────────────────────────────────────────────────────────── Compartiment de răcire 1,25 1,35 Compartiment pentru alimente proaspete 1,20 1,30 Compartiment 0°C 1,15 1,25 Compartiment fără stele 1,15 1,25 Compartiment (*) 1,12 1,20 Compartiment (**) 1,08 1,15 Compartiment (***) şi (****) 1,05 1,10───────────────────────────────────────────────────────────────────Volumul ajustat şi volumele utile sunt exprimate în litri. Consumul maxim admis de energie (E(max), exprimat în kWh/24h şi calculat până la a doua zecimală) pentru un aparat de volum ajustat V(adj) este calculat cu următoarele ecuaţii pentru fiecare categorie de aparat frigorific de uz casnic:───────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Categoria Descrierea E(max) (kWh/24h)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Frigider fără compartiment de joasă   temperatură (0,207 x V(adj) + 218)/365 2 Frigider cu compartiment de răcire   la 5°C şi/sau 12°C (0,207 x V(adj) + 218)/365 3 Frigider fără stele (0,207 x V(adj) + 218)/365 4 Frigider (*) (0,557 x V(adj) + 166)/365 5 Frigider (**) (0,402 x V(adj) + 219)/365 6 Frigider (***) (0,573 x V(adj) + 206)/365 7 Frigider/congelator (****) (0,697 x V(adj) + 272)/365 8 Congelatoare verticale (0,434 x V(adj) + 262)/365 9 Congelatoare orizontale (0,480 x V(adj) + 195)/365─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Pentru frigiderele/congelatoarele care au mai mult de două uşi sau pentru alte aparate frigorifice de uz casnic care nu intră în categoriile de mai sus consumul maxim admis de energie (E (max) ) este în funcţie de temperatura şi de numărul de stele ale compartimentului cu temperatura cea mai joasă, după cum urmează:─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Temperatura compartimentului Categoria E(max)(kWh/24h)        cel mai rece─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── > -6°C 1/2/3 (0,207 x V(adj) + 218)/365 ≤ -6°C (*) 4 (0,557 x V(adj) + 166)/365 ≤ -12°C(**) 5 (0,402 x V(adj) + 219)/365 ≤ -18°C(***) 6 (0,573 x V(adj) + 206)/365 ≤ -18°C(****) 7 (0,697 x V(adj) + 272)/365───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Procedurile de încercare destinate verificării conformităţii aparatului frigorific de uz casnic cu cerinţele privind consumul de energieDacă consumul de energie al unui aparat frigorific de uz casnic supus verificării este inferior sau egal cu valoarea E(max) (consum maxim admis pentru categoria sa) majorată cu 15%, acest aparat este garantat ca fiind conform cu exigenţele de consum de energie potrivit prezentei hotărâri. Dacă consumul este superior valorii E(max) majorate cu 15%, trebuie măsurat consumul altor trei aparate. Dacă media aritmetică a consumurilor electrice ale acestor trei aparate frigorifice de uz casnic este inferioară sau egală cu valoarea E(max) majorată cu 10%, aparatul este garantat conform exigenţelor impuse. Dacă media aritmetică depăşeşte valoarea E(max) majorată cu 10%, aparatul frigorific de uz casnic este considerat neconform cu aceste exigenţe.Definiţii:Termenii utilizaţi în prezenta anexă corespund definiţiilor din Standardul "Metode de măsurare a consumului de energie electrică şi a caracteristicilor asociate ale răcitoarelor, conservatoarelor şi congelatoarelor de uz casnic şi ale combinaţiilor lor" - SR EN 153:1997.  +  Anexa 7PROCEDURA DE EVALUAREa conformităţii aparatelor frigorifice de uz casnic1. Producătorul sau reprezentantul său autorizat asigură şi declară că aparatul frigorific de uz casnic satisface cerinţele de eficienţă energetică conform prezentei hotărâri. Producătorul aplică marcajul de conformitate CE pe fiecare aparat frigorific de uz casnic pe care îl produce şi întocmeşte o declaraţie de conformitate.2. Producătorul sau reprezentantul său autorizat trebuie să întocmească documentaţia descrisă la pct. 3.Producătorul sau reprezentantul său autorizat trebuie să păstreze această documentaţie la dispoziţia organelor de control abilitate, pentru o perioadă de cel puţin 5 ani de la data fabricării aparatului frigorific de uz casnic. În cazul în care producătorul sau reprezentantul autorizat al producătorului nu este persoană juridică cu sediul în România sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, obligaţia de a păstra documentaţia care atestă conformitatea aparatului frigorific de uz casnic cu cerinţele prezentei hotărâri şi de a prezenta această documentaţie, la cerere, organelor de control abilitate revine persoanei responsabile cu introducerea pe piaţă a produsului.3. Documentaţia tehnică trebuie să permită evaluarea conformităţii aparatului frigorific de uz casnic cu cerinţele de eficienţă energetică prevăzute în prezenta hotărâre. Documentaţia trebuie să conţină, în măsura în care este necesar acestei evaluări, informaţii privind concepţia, fabricaţia şi funcţionarea aparatului frigorific de uz casnic, şi anume:- denumirea şi sediul producătorului;- instrucţiuni de exploatare, dacă există;- descrierea generală a modelului, suficientă pentru ca acesta să poată fi identificat fără dubii;- informaţii şi desene, dacă este necesar, despre principalele caracteristici ale concepţiei modelului şi mai ales asupra punctelor care influenţează sensibil consumul de energie, dimensiuni, volume, caracteristicile compresorului, particularităţi şi altele asemenea;- rezultatele măsurării consumului de energie, efectuate potrivit prevederilor standardelor la care se face referire la art. 4 alin. (2) şi prin metoda de calcul prezentată în anexa nr. 6;- detalii privind conformitatea acestor valori cu consumul electric maxim calculat conform metodei prezentate în anexa nr. 6;- atunci când informaţiile referitoare la un model nou, rezultat dintr-o combinaţie specifică de modele, au fost obţinute prin calcul în baza unui proiect şi/sau în baza extrapolării altor combinaţii, documentaţia trebuie să includă detalii ale acestor calcule şi/sau extrapolări şi a încercărilor efectuate pentru verificarea preciziei calculelor. Detaliile se vor referi la modelul matematic de calcul al performanţei şi la măsurile luate pentru încercarea modelului.4. Producătorii de aparate frigorifice de uz casnic sunt responsabili pentru stabilirea consumului de energie al fiecărui aparat frigorific de uz casnic, conform prevederilor prezentei hotărâri, şi pentru stabilirea conformităţii aparatului frigorific de uz casnic cu documentaţia tehnică prevăzută la pct. 3.5. Producătorul sau reprezentantul său autorizat trebuie să păstreze împreună cu documentaţia tehnică o copie de pe declaraţia de conformitate.6. Producătorul trebuie să ia măsurile necesare pentru ca procesul de producţie să asigure conformitatea aparatului frigorific de uz casnic fabricat cu documentaţia tehnică pe care o întocmeşte conform cerinţelor prezentei hotărâri.  +  Anexa 8*Font 7*┌─────┬────┬───────┬─────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬─────────────┬────────────┬─────────────┬────────────┬───────────┐│Notă │ │ │ CS │ ET │ LV │ LT │ HU │ MT │ PL │ SK │ SL │├─────┼────┼───────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤│Eti- │Fişă│Comandă│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││chetă│ │poştală│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼────┼───────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤│Anexa│Ane-│Anexa │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ I │xa │ III │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ II │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼────┼───────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤│(X) │ │ │Energie │Energia │Energija │Energija │Energia │Energija │Energia │Energia │Energija │├─────┼────┼───────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤│ I │ │ │Vyrobce │Tootja voi │Razotajs │Gamintojas │Gyarto │Manifattur │Producent │Vyrobca │Proizva- ││ │ │ │ │kaubamark │ │ │ │ │ │ │jalec │├─────┼────┼───────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤│ II │ │ │Model │Mudel │Modelis │Modelis │Tipus │Mudell │Model │Model │Model │├─────┼────┼───────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤│(X) │ │ │Usporne │Tohusam │Efektivak │Didziausias │Hatekonyabb │L-anqas li │Bardziej │Viac usporny│Manjsa ││ │ │ │ │ │ │efektyvumas │ │tahli │efektywna │ │poraba ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │energije │├─────┼────┼───────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤│(X) │ │ │Mene usporne │Vahemtohus │Mazak efek- │Maziausias │Kevesbe │L-aktar li │Mniej │Menej │Vecja po- ││ │ │ │ │ │tivi │efektyvumas │hatekony │tahli │efektywna │usporny │raba ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │energije │├─────┼────┼───────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤│ │ 3 │ │Chladnicka │Kulmik │Ledusskapis-│Saldymo │Haztartasi │Frigg li ma │Chlodziarka │Chladiace │Hladilnik ││ │cate│ │bez prostoru │kulmkambrita│bez zemas │kambarys │hutoszekren- │jkollhiex │bez komor │zariadenie │brez ││ │gori│ │o nizke │ │temperaturas│ │yek, alacso- │kompartiment│niskich │ │nizko- ││ │a │ │teplote │ │nodalijuma │ │ny homerse- │ta'tempera- │temperatur │ │tempera- ││ │ 1 │ │ │ │ │ │kletu terek │tura baxxa │ │ │turnega ││ │ │ │ │ │ │ │nelkul │ │ │ │prostora │├─────┼────┼───────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤│ │cate│ │Chladnicka s │Kulm- │Ledusskapis │Saldytuvas │Haztartasi │Frigg │Chlodziarka z│Chladnicka/ │Hladilnik ││ │gori│ │prostory o │sailituskapp│dzesetajs │(ausinimo │hutoszekreny,│b'komparti- │komora │chladiaci │ohlajeval- ││ │a │ │teplote 5°C │ │ │irenginys) │pince- │ment li │piwniczna │priestor │nik ││ │ 2 │ │a/nebo 10°C │ │ │ │homersek- │jiffriska │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │letu ter │ │ │ │ │├─────┼────┼───────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤│ │cate│ │Chladnicka s │Kulmik │Ledusskapis │Saldytuvas │Haztartasi │Frigg │Chlodziarka z│Chladnicka │Hladilnik ││ │gori│ │prostory o │ │ │ │hutoszekreny │ │komorami │ │ ││ │a │ │nizke teplote│ │ │ │csillag │ │niskich │ │ ││ │3-6 │ │ │ │ │ │nelkuli, │ │temperatur │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │egy-, ket- │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │es haromcsi- │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │llagos │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │alacsony │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │homersekletu │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │terekkel │ │ │ │ │├─────┼────┼───────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤│ │cate│ │Cladnicka/ │Kulmik- │Ledusskapis/│Saldytuvas │Haztartasi │Frigg/Frizer│Chlodziarko- │Chladnicka/ │Hladilnik/ ││ │gori│ │mraznicka, s │sugavkulmik │saldetajka- │ir saldiklis│huto/fagy- │ │zamrazarka z │mraznicka │Zamrzoval- ││ │a │ │prostory o │ │mera │ │aszto │ │komorami │ │nik ││ │ 7 │ │nizke │ │ │ │kombinacio │ │niskich │ │ ││ │ │ │teplote │ │ │ │ │ │temperatur │ │ │├─────┼────┼───────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤│ │cate│ │Skrinova │Sugavkulmik │Vertikala │Vertikalusis│Haztartasi │Frizer │Zamrazarka │Skrinova │Zamrzovalna││ │gori│ │mraznika │ │saldetaj- │saldiklis │fagyasztoszek│wieqaf │typu szafow- │mraznicka │omara ││ │a │ │ │ │kamera │ │renyek │ │wgo │ │ ││ │ 8 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼────┼───────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤│ │cate│ │Pultova │Sugavkulm- │Horizontala │Skrynios │Haztartasi │Frizer │Zamrazarka │Truhlicova │Zamrzovalna││ │gori│ │mraznicka │sailituskapp│saldetajk- │tipo │fagyaszto- │mimdud │typu │mraznicka │skrinja ││ │a │ │ │ │amera │saldytuvas │ladak │ │skrzyniowego │ │ ││ │ 9 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼────┼───────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤│ │ 5 │ 1 │Trida │Energiato- │Energo- │Energijos │Energiahate- │Îl-Klassi │Klasa │Trieda │Razred ││ │ │ │energeticke │hususklass..│efektivi- │vartojimo │konysagi │ta' l-effic-│efektywnosci │energetickej│energetske ││ │ │ │ucinnosti ...│astmestikus │tates klase │efektyvumo │osztaly az-A-│jenza ta'l- │energetycznej│hospodarno- │ucinkovi- ││ │ │ │na stupnici A│A-st (vahe │uz skalas no│klase │tol (hateko- │energija... │... w skali │sti pomocou │tosti na ││ │ │ │(nejvyssi │tarbiv) kuni│A(efektivak)│skaleje nuo │nyabb) G-ig │fug skala │od A │stupnice od │lestvici od││ │ │ │ucinnost, tj.│G-ni (palju │lidz │A(didziau- │(kevesbe │ta'bejn A │(bardziej │A (viac │A (manjsa ││ │ │ │nizka spotre-│tarbiv) │G (mazak │sias │hatekony) │(jahlu ftit)│efektywna) │usporna) po │poraba ││ │ │ │ba elektricke│ │efektivi) │efektyvumas)│terjedo │u (jahlu │do G (mniej │G (menej │energije) ││ │ │ │energie) do │ │ │iki G │skalam │hafna) │efektywna) │usporna) │do G (vecja││ │ │ │G (nejnizsi │ │ │(maziausias │ │ │ │ │poraba ││ │ │ │ucinnost, tj.│ │ │efektyvumas)│ │ │ │ │energije) ││ │ │ │vysoka │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │spotreba │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │elektricke │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │energie) │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼────┼───────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤│ V │ 6 │ 2 │Spotreba │Energiatar- │Energijas │Suvartojamos│Energiafogy- │Konsum ta' │Roczne │Spotreba │Poraba ││ │ │ │energie │bivus │paterins │energijos │aszt as │Energija │zuzycie │energie │energije ││ │ │ │ │ │ │kiekis │ │ │energii │ │ │├─────┼────┼───────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤│ V │ 6 │ 2 │KWh/rok │kWh/aastas │kWh/gada │Kwh per │kWh/ev │kWh/sena │kWh/rok │kWh/rok │kWh/leto ││ │ │ │ │ │ │metus │ │ │ │ │ │├─────┼────┼───────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤│ V │ 6 │ 2 │Na zaklade │Pohineb │Balstits uz │Remiantis │24 oras │Bazata fuq │wg znormalizo│Zakladom je │na podlagi ││ │ │ │normovaneho │stabiilsetes│standarta 24│standartinio│szabvanyos │ir-rizultati│-wanych │vysledok │rezultatov ││ │ │ │testu spotre-│tingimustes │stundu testa│24 h bandymo│vizsgalat │standard ta'│pomiarow │standardneho│standard- ││ │ │ │by elektriny │moodetud 24 │rezultatiem │rezultatais │alapjan │24 siegha │ │testu spo- │nega ││ │ │ │za 24 hodin │tunni │ │ │ │ │ │treby za 24h│preskusa za││ │ │ │ │energiata- │ │ │ │ │ │ │24 ur ││ │ │ │ │rbivusel │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼────┼───────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤│ │ 6 │ 2 │Skutecna │Tegelik │Faktiskais │Tikrasis │A tenyleges │Îl-konsum │Aktualne │Skutocna │Dejanska ││ │ │ │spotreba │energiata- │energijas │suvartojamos│energiafogya-│attwali ta' │zuzycie ener-│spotreba │poraba je ││ │ │ │energie │rbivus │paterins │energijos │sztas fugg a │l-energija │gii zalezy od│zavisi od │odvisna od ││ │ │ │zavisi na │oleneb │atkarigs no │kiekis │hasznalat es │jiddependi │warunkow │toho, ako je│nacina ││ │ │ │zpusobu │seadme │iekartas │priklausys │elhelyezes │minn kif îl-│eksploatacji │spotrebic │uporabe ││ │ │ │pouzivani a │kasutusvii- │lietosanas │nuo to, kaip│modjatol │prodott │oraz │pouzivanya │naprave în ││ │ │ │umisteni │sist ja │veida un │prietaisas │ │ikun qed │lokalizacji │kde je │njene ││ │ │ │spotrebice │paigutusest │atrasanas │bus naudo- │ │jigi uzat u │ │umiestneny │namestitve ││ │ │ │ │ │vietas │jamas │ │fejn │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │jitpogga │ │ │ │├─────┼────┼───────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤│ VII │ 7 │ 3 │Objem │Varskete │Svaigo │Sviezio │Hutoterfogat │Îl-volum │Pojemnose dla│Uzitkovy │Prostornina││ │ │ │chladiciho │toodete │partikas │maisto │ │ta'l-ikel │swiezej │objem │hladilnika ││ │ │ │prostoru I │kambri │produktu │talpa 1 │ │frisk 1 │zywnosci 1 │chladiaceho │1 ││ │ │ │ │maht I │tilpums 1 │ │ │ │ │priestoru v │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 │ │├─────┼────┼───────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤│ VII │ 8 │ 4 │Objem │Kulmutuska- │Saldeto │Saldyto │Fagyaszto │Îl-volum │Pojemnose dla│Uzitkovy │Prostornina││ │ │ │mraziciho │mbri maht 1 │partikas │maisto │terfogat │ta' l-ikel │mrozonej │objem │zamrzoval- ││ │ │ │prostoru 1 │ │produktu │talpa 1 │ │frizat 1 │zywnosci 1 │mraziaceho │nika 1 ││ │ │ │ │ │tilpum 1 │ │ │ │ │priestoru │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │v 1 │ │├─────┼────┼───────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤│ │ 10 │ │Bez mrazeni │Automaatse │Neapsarmo │Be apsalo │Jegmentes │Bla silg │Bez szronu │Bez mrazenia│Brez ││ │ │ │ │sulatusega │ │ │ │ │ │ │nabranega ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ledu │├─────┼────┼───────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤│ │ 11 │ │Doba │Ohutu │Temperaturas│Saugus │Aramkimarada-│Awtonomija..│Czas │Skuska │Cas hrambe ││ │ │ │skladovani │elektrikat- │paaugstina- │energijos │şi biztonsag │h │przechowywani│oteplenia...│pri ││ │ │ │pri vypnuti..│kestuse │sanas laiks │tiekimo │...h │ │a...godzin │h │motnjah v ││ │ │ │hod │kestus....h │ │pertrukis...│ │ │bez │ │napajanju ││ │ │ │ │ │ │(h) │ │ │zasilania │ │...ur │├─────┼────┼───────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤│ │ 12 │ │Mrazici │Kulmutus- │Saldesanas │Saldymo │Fagyasztasi │Kapacita li │Zdolnose │Zmrazovaci │Zmogljivost││ │ │ │vykonnost │voime │jauda kg/ │galia kg/ │teljesitmeny │tiffriza │zamrazania w │vykon v kg/ │zamrzovanja││ │ │ │kg/24 hod. │(kg/24 h) │24h │24h │kg/24 oraban │kg/24 │kg/24 h │24 h │kg/24h ││ │ │ │ │ │ │ │ │siegha │ │ │ │├─────┼────┼───────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤│ │ 13 │ │Normalni │Lahisarkti- │Aukstas │Svelniu │Hideg │Anqas min- │Umiarkowana │Pod- │Subnor- ││ │ │ │ │line │klimata │temperaturu │ │normal │ │normalom │malni ││ │ │ │ │ │joslas │ │ │ │ │ │ │├─────┼────┼───────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤│ │ 13 │ │Mirne │Moodukas │Merena josla│Vidutinis │Mersekelt │Temperatura │Normalna │Mierny │Zmerni │├─────┼────┼───────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤│ │ 13 │ │Subtropicke │Subtroopi- │Subtropiska │Subtropinis │Szubtropusi │Sub-tropi- │Subtropikalna│Subtropicky │Subtropski ││ │ │ │ │line │josla │ │ │kali │ │ │ │├─────┼────┼───────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤│ │ 13 │ │Tropicke │Troopiline │Tropiska │Tropinis │Tropusi │Tropikali │Tropikalna │TropiCKY │Tropski │├─────┼────┼───────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤│ IX │ 14 │ 6 │ Hluk (dB(A) │Mura (dB(A) │Troksnis │Triuksmas │Zaj (dB(A) 1 │Livell tal- │Poziom │Hlucnost' │Hrup (dB(A)││ │ │ │re 1 pW) │re 1pW) │(dB(A) re 1 │(dB(A) apie │pW) │hoss (dB(A) │halasu (dB(A)│(dB(A) re 1 │re 1 pW) ││ │ │ │ │ │pW) │1 pW) │ │re 1 pW) │re 1 pW) │pW) │ │├─────┼────┼───────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤│ (X) │ │ │Dalsi udaje │Kasutusjuh- │Sikaka │Daugiau │Tovabbi │Aktar │Szczegolowe │Dalsie │Ostali ││ │ │ │jsou v │end sisal- │informacija │informacijos│informacio │informazzj- │informacje │informacie │podatki so ││ │ │ │navodu k │dab │noradita │yra │atermekismer-│oni tinkiseb│zawarte saw │su obsiah- │navedeni v ││ │ │ │pouziti │lisateavet │brosura │gaminio │tetoben │millmanwal │instrukcji │nute vo │prospektih ││ │ │ │ │ │ │aprase │ │tal-prodott │obslugi │vyrobkovych │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │katalogoch │ │├─────┼────┼───────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤│ (X) │ │ │Norma EN 153,│Standard EN │1990 gada │Lietuvos │EN 153 │L-istandard │Norma EN 153,│Norma EN 153│Standard EN││ │ │ │kveten 1990 │153, 1990 │maija │standartas │szabvany 1990│EN 153, │Maj 1990 │maj 1990 │153, maj ││ │ │ │ │mai │standarts EN│LST EN 153, │majus │Mejju 1990 │ │ │1990 ││ │ │ │ │ │153 │geguze 1990 │ │ │ │ │ │├─────┼────┼───────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤│ (X) │ │ │Smernice │Kulmasead- │Ledusskapju │Saldytuvo │A 94/2EK │Id-Direttiva│Dyrektywa │Smernica │Direktiva ││ │ │ │94/2/ES pro │mete │markesanas │etiketes │iranyelv │94/2/KE dwar│94/2/WE │94/2/ES o │94/2/ES o ││ │ │ │oznacovani │margistami- │Direktiva │direktyva │alapjan │it-tikketti │dotyczaca │stitkovani │energijskih││ │ │ │elektrickych │sedir │94/2EK │94/2EB │ │tar-refrige-│etykiet │chladniciek │nalepkah ││ │ │ │chladnicek, │ektiiv 94/ │ │ │ │raturi │umieszczanych│ │za hladil- ││ │ │ │mraznicek a │2EU │ │ │ │ │na │ │nike ││ │ │ │jejich │ │ │ │ │ │chlodziarkach│ │ ││ │ │ │kombianci │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │energetickymi│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │stitky │ │ │ │ │ │ │ │ │└─────┴────┴───────┴─────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴─────────────┴────────────┴─────────────┴────────────┴───────────┘--------------Anexa 8 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.258 din 17 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 731 din 29 octombrie 2007, conform pct. 3 al art. I din acelaşi act normativ.___________