ORDIN nr. 3.129 din 21 decembrie 2005 (*actualizat*)pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurărilor(actualizat până la data de 24 iulie 2007*)
EMITENT
  • COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR
  • ---------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.187 din 29 decembrie 2005. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 24 iulie 2007, cu modificările şi completările aduse de ORDINUL nr. 7 din 26 iunie 2007.În temeiul prevederilor art. 4 alin. (27) şi ale art. 5 lit. a) din Legea nr. 32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată,potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 19 decembrie 2005, prin care s-au aprobat reglementările contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurărilor, având în vedere Avizul Ministerului Finanţelor Publice nr. 26.741 din data de 20 decembrie 2005,preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Se aprobă reglementările contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurărilor, cuprinse în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.__________*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.187 bis în afara abonamentului, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1. (2) Reglementările prevăzute la alin. (1) cuprind Reglementările contabile conforme cu directivele europene privind situaţiile financiare anuale ale societăţilor din domeniul asigurărilor şi Reglementările contabile conforme cu directivele europene privind situaţiile financiare consolidate ale societăţilor din domeniul asigurărilor.------------Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 7 din 26 iunie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 24 iulie 2007.  +  Articolul 2 (1) Reglementările contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurărilor se aplică de către societăţile de asigurare, de asigurare-reasigurare şi de reasigurare şi de către brokerii de asigurare şi/sau de reasigurare. (2) Subunităţile fără personalitate juridică, cu sediul în străinătate, care aparţin persoanelor juridice prevăzute la alin. (1), cu sediul sau domiciliul în România, precum şi subunităţile fără personalitate juridică din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul în străinătate au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea proprie, potrivit reglementărilor menţionate la alin. (1).------------Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 7 din 26 iunie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 24 iulie 2007.  +  Articolul 3Societăţile de asigurare, de asigurare-reasigurare şi de reasigurare au obligaţia auditării situaţiilor financiare anuale, potrivit legii.  +  Articolul 4 (1) Brokerii de asigurare şi/sau de reasigurare care la data bilanţului depăşesc limitele a două dintre următoarele 3 criterii, denumite în continuare criterii de mărime:- total active: 3.650.000 euro;- cifra de afaceri netă: 7.300.000 euro;- număr mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50 au obligaţia auditării situaţiilor financiare anuale, potrivit legii. (2) Brokerii de asigurare şi/sau de reasigurare care la data bilanţului nu depăşesc limitele a două dintre criteriile de mărime prevăzute la alin. (1) au obligaţia verificării situaţiilor financiare anuale, potrivit legii. (3) Brokerii de asigurare şi/sau de reasigurare care au auditat situaţiile financiare anuale vor asigura verificarea situaţiilor financiare anuale numai dacă în două exerciţii financiare consecutive nu depăşesc limitele a două dintre cele 3 criterii de mărime prevăzute la alin. (1). (4) Brokerii de asigurare şi/sau de reasigurare care au verificat situaţiile financiare anuale conform prevederilor alin. (2) vor audita situaţiile financiare anuale numai dacă în două exerciţii financiare consecutive depăşesc limitele a două dintre cele 3 criterii de mărime prevăzute la alin. (1). (5) Pentru situaţiile financiare ale anului 2006, întocmite potrivit Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene aplicabile domeniului asigurărilor, încadrarea în criteriile de mărime prevăzute la alin. (1) se efectuează pe baza indicatorilor determinaţi din situaţiile financiare ale exerciţiului financiar 2005.  +  Articolul 5Potrivit Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, situaţiile financiare anuale şi situaţiile financiare anuale consolidate trebuie însoţite de o declaraţie scrisă de asumare a răspunderii conducerii persoanei juridice pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale şi a situaţiilor financiare anuale consolidate în conformitate cu reglementările contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurărilor.------------Art. 5 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 7 din 26 iunie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 24 iulie 2007.  +  Articolul 6Situaţiile financiare consolidate sunt elaborate în conformitate cu Reglementările contabile conforme cu directivele europene privind situaţiile financiare consolidate ale societăţilor din domeniul asigurărilor.  +  Articolul 6^1Nerespectarea prevederilor prezentelor reglementări se sancţionează potrivit prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată.------------Art. 6^1 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 7 din 26 iunie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 24 iulie 2007.  +  Articolul 7Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2006.  +  Articolul 8La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:- Ordinul ministrului finanţelor publice şi al preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 2.328/2.390/2001 privind aprobarea Reglementărilor contabile specifice domeniului asigurărilor, armonizate cu Directivele europene şi Standardele internaţionale de contabilitate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 şi nr. 34 bis din 18 ianuarie 2002, şi orice alte dispoziţii contrare prezentului ordin.  +  Articolul 9Direcţia reglementări contabile din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 10Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Comisiei de Supravegherea Asigurărilor,Nicolae Eugen CrişanBucureşti, 21 decembrie 2005.Nr. 3.129.  +  AnexăREGLEMENTARI 21/12/2005