HOTĂRÂRE nr. 1.432 din 2 septembrie 2004 (*actualizată*)privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului(actualizată până la data de 2 octombrie 2007*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 868 din 23 septembrie 2004. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 2 octombrie 2007, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 701 din 31 mai 2006; HOTĂRÂREA nr. 136 din 7 februarie 2007; HOTĂRÂRE nr. 1.168 din 26 septembrie 2007.În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. II din Legea nr. 275/2004 pentru modificarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 12/2001 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Drepturilor Copilului, denumita în continuare Autoritatea, se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse.---------Art. 1 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.168 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 2 octombrie 2007.  +  Articolul 2 (1) Pentru realizarea obiectivelor în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului, Autoritatea îndeplineşte următoarele funcţii: a) funcţia de strategie; b) funcţia de reglementare; c) funcţia de administrare; d) funcţia de reprezentare; e) funcţia de autoritate de stat. (2) Autoritatea asigura respectarea, pe teritoriul României, a drepturilor copilului prin intervenţia, în condiţiile legii, în procedurile administrative şi judiciare privind respectarea şi promovarea drepturilor copilului.  +  Articolul 3În exercitarea funcţiilor sale Autoritatea îndeplineşte următoarele atribuţii principale: a) în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului:1. elaborează şi supune spre aprobare Guvernului, cu aprobarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, strategia naţionala în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului;--------Pct. 1 al literei a) a art. 3 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.168 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 2 octombrie 2007.2. coordonează activităţile şi măsurile de implementare a obiectivelor strategiei naţionale din domeniu;3. evalueaza impactul aplicării obiectivelor strategice şi ia măsurile necesare sau, după caz, propune Guvernului, cu aprobarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, luarea măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea obiectivelor sau, după caz, a activităţilor de implementare a acestora;--------Pct. 3 al art. 3 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.168 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 2 octombrie 2007.3^1. monitorizează respectarea drepturilor copilului şi propune Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, celorlalte autorităţi centrale sau locale luarea măsurilor care se impun;---------Pct. 3^1 al literei a) a art. 3 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.168 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 2 octombrie 2007.4. identifica nevoile de formare a personalului implicat în protecţia şi promovarea drepturilor copilului şi colaborează cu instituţiile abilitate de lege la fundamentarea şi elaborarea de programe care să răspundă acestor nevoi;5. elaborează proiecte de acte normative, în vederea armonizării legislaţiei interne cu principiile şi normele tratatelor internaţionale în domeniul drepturilor copilului, la care România este parte, precum şi în vederea aplicării efective a acestora;6. elaborează şi fundamentează programe în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului;7. elaborează metodologia de autorizare şi criteriile de evaluare a organizaţiilor neguvernamentale care activează în domeniul sau de activitate;8. autorizeaza organismele private de naţionalitate străină sa desfăşoare activităţi în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului;9. organizează evidenta la nivel naţional a tuturor asociaţiilor, fundaţiilor şi federaţiilor care activează în domeniul sau de activitate, precum şi a serviciilor prestate de acestea; propune Guvernului recunoaşterea acestora ca fiind de utilitate publică, în condiţiile legii;10. centralizează şi sintetizeaza informaţiile referitoare la respectarea principiilor şi normelor stabilite de Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului şi elaborează rapoartele prevăzute la art. 44 pct. 1 din aceasta convenţie;11. asigura controlul în ceea ce priveşte aplicarea legislaţiei din domeniul propriu şi modul în care sunt respectate drepturile copilului de către instituţiile publice, celelalte persoane juridice şi de persoanele fizice, în conformitate cu legislaţia în vigoare; propune instituţiilor competente stabilirea răspunderii disciplinare, materiale, contravenţionale sau penale, după caz, a persoanelor vinovate;12. propune autorităţilor competente suspendarea sau încetarea activităţilor care pun în pericol grav şi iminent sănătatea sau dezvoltarea fizica ori psihică a copilului;13. ia măsurile necesare sau, după caz, propune autorităţilor ori instituţiilor competente luarea măsurilor necesare pentru prevenirea sau, după caz, înlăturarea efectelor oricăror acte ori fapte care încalcă principiile şi normele tratatelor internaţionale în domeniul drepturilor copilului, la care România este parte;14. iniţiază, negociaza şi încheie, prin împuternicirea Guvernului, documente de cooperare internationala în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului; b) în domeniul prevenirii separarii copilului de părinţi şi al protecţiei speciale a copilului separat temporar sau definitiv de părinţi:1. elaborează norme, standarde şi metodologii pentru funcţionarea serviciilor care asigura prevenirea separarii copilului de părinţii săi, precum şi protecţia specială a copilului;2. elaborează metodologia de licentiere şi criteriile de evaluare a serviciilor destinate prevenirii separarii copilului de părinţii săi, precum şi protecţiei speciale a copilului;3. evaluează modul de implementare a standardelor minime obligatorii şi licenţiază serviciile destinate prevenirii separării copilului de părinţii săi, precum şi serviciile destinate protecţiei speciale a copilului, organizate, în condiţiile legii, de către autorităţile publice sau organismele private acreditate; asigură evidenţa acestor servicii la nivel naţional;---------Pct. 3 al literei b) a art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.168 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 2 octombrie 2007.--------Pct. 4 al literei b) a art. 3 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.168 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 2 octombrie 2007.5. asigura controlul şi îndrumarea metodologică a activităţilor serviciilor destinate prevenirii separarii copilului de părinţii săi şi a celor de protecţie specială a copilului, precum şi a activităţii desfăşurate de comisiile pentru protecţia copilului; c) în domeniul economico-financiar:1. gestionează bunurile proprietate publică şi privată a statului pe care le are în administrare sau în folosinţă, după caz;2. gestionează sau, după caz, monitorizează gestionarea fondurilor alocate pentru finanţarea programelor din domeniul sau de activitate;3. finanţează sau, după caz, cofinanteaza proiecte în cadrul programelor de interes naţional;4. propune şi fundamentează adoptarea măsurilor necesare pentru asigurarea finanţării adecvate a serviciilor destinate prevenirii separarii copilului de părinţii săi, precum şi protecţiei speciale a copilului.  +  Articolul 4 (1) În îndeplinirea atribuţiilor de control ce îi revin Autoritatea are dreptul să solicite informaţii şi documente, în condiţiile legii, de la orice persoană juridică publică sau privată ori de la persoane fizice implicate în sfera sa de competenţa, acestea având obligaţia de a le pune la dispoziţie în termen de 15 zile calendaristice de la data solicitării. (2) Autoritatea îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative în domeniul sau de activitate.  +  Articolul 5 (1) Autoritatea este condusă de un secretar de stat, ajutat de un subsecretar de stat, numiţi prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse.---------Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.168 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 2 octombrie 2007. (2) Revocarea secretarului de stat şi a subsecretarului de stat se realizează prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse.---------Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.168 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 2 octombrie 2007. (3) Secretarul de stat conduce întreaga activitate a Autorităţii şi o reprezintă în raporturile cu Guvernul, cu Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, cu ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte instituţii publice, precum şi cu orice persoane juridice şi fizice, române sau străine.----------Alin. (3) al art. 5 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.168 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 2 octombrie 2007. (4) Secretarul de stat este ordonator secundar de credite, în condiţiile prevăzute de lege. (5) În exercitarea atribuţiilor sale secretarul de stat emite ordine şi instrucţiuni. (6) Secretarul de stat răspunde în faţa ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse pentru întreaga activitate a Autorităţii.---------Alin. (6) al art. 5 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.168 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 2 octombrie 2007.  +  Articolul 6 (1) Subsecretarul de stat îndeplineşte atribuţiile prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii, precum şi orice alte atribuţii stabilite prin ordin al secretarului de stat. (2) În cazul în care secretarul de stat nu îşi poate exercita atribuţiile ce îi revin, subsecretarul de stat exercita aceste atribuţii cu înştiinţarea ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse.---------Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.168 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 2 octombrie 2007. (3) Autoritatea are un secretar general care face parte din categoria inaltilor funcţionari publici, numit pe bază de concurs sau examen, în condiţiile legii. (4) Secretarul general al Autorităţii îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 49 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, cele stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare şi/sau alte atribuţii încredinţate de secretarul de stat, realizand legăturile functionale dintre structurile instituţiei.  +  Articolul 6^1 (1) Consiliul de coordonare în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului este organism fără personalitate juridică, cu rol consultativ, care funcţionează pe lângă secretarul de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului. (2) Consiliul de coordonare în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului, denumit în continuare Consiliu, are următoarele atribuţii principale: a) asigura cooperarea dintre instituţiile şi organizaţiile ai căror reprezentanţi îl compun, în vederea realizării politicii publice naţionale şi a Planului de guvernare în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului; b) monitorizează aplicarea legislaţiei în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului şi a aquis-ului comunitar în domeniu; c) evalueaza efectele măsurilor privind aplicarea aquis-ului comunitar în domeniu; d) formulează propuneri privind îmbunătăţirea cadrului normativ în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului; e) formulează propuneri privind îmbunătăţirea şi consolidarea relaţiilor interinstitutionale dintre autorităţile publice implicate în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului.------------------Art. 6^1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 136 din 7 februarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 22 februarie 2007.  +  Articolul 6^2 (1) Consiliul este alcătuit din câte un reprezentant al următoarelor instituţii şi organisme: a) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului - secretar de stat; b) Oficiul Român pentru Adopţii; c) Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România; d) Ministerul Internelor şi Reformei Administrative; e) Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului; f) Ministerul Sănătăţii Publice; g) Avocatul Poporului; h) Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Protecţia Drepturilor Copilului din România. (2) Lucrările Consiliului sunt conduse de secretarul de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului.---------Art. 6^2 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.168 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 2 octombrie 2007.  +  Articolul 6^3 (1) Consiliul se întruneşte trimestrial şi ori de câte ori este nevoie, la convocarea secretarului de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului. (2) La lucrările Consiliului pot participa, la invitaţia secretarului de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, reprezentanţi ai altor autorităţi sau instituţii publice decât cele prevăzute la art. 6^2, specialişti şi reprezentanţi ai societăţii civile, precum şi reprezentanţi ai mass-media. (3) În realizarea atribuţiilor prevăzute la art. 6^1, Consiliul adopta hotărâri cu caracter de recomandare.------------------Art. 6^3 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 136 din 7 februarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 22 februarie 2007.  +  Articolul 7 (1) Structura organizatorică a Autorităţii este prevăzută în anexa nr. 1. (2) Numărul maxim de posturi al Autorităţii este de 81, exclusiv demnitarii.---------Alin. (2) al art. 7 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.168 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 2 octombrie 2007. (3) Statul de funcţii se aproba prin ordin al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse.---------Alin. (3) al art. 7 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.168 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 2 octombrie 2007. (4) Regulamentul de organizare şi funcţionare cuprinzând atribuţiile şi sarcinile personalului din aparatul propriu al Autorităţii şi circuitul documentelor se aproba prin ordin al secretarului de stat.  +  Articolul 7^1 (1) În condiţiile prevăzute de lege, la nivelul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului se înfiinţează Unitatea de management al proiectului, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanţate prin împrumuturi externe, contractate sau garantate de stat, rambursabile ori nerambursabile. (2) Structura organizatorică, numărul de posturi şi regulamentul de funcţionare pentru Unitatea de management al proiectului se stabilesc prin ordin al ordonatorului principal de credite, la propunerea conducătorului entitatii beneficiare de împrumut. (3) Ordonatorul principal de credite, la propunerea conducătorului entitatii beneficiare de împrumut, numeşte, în condiţiile legii, personalul Unităţii de management al proiectului şi stabileşte atribuţiile acestuia. (4) Salarizarea personalului Unităţii de management al proiectului se realizează potrivit Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 52/1999privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanţate prin împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv privind plata specialiştilor români care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unităţilor de management de proiect, aprobată prin Legea nr. 172/2001, cu modificările ulterioare.------------------Art. 7^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 136 din 7 februarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 22 februarie 2007.  +  Articolul 8Personalul Autorităţii este format din funcţionari publici şi personal contractual, numiţi, respectiv încadrat, potrivit legii.  +  Articolul 9Autoritatea are în dotare următoarele mijloace de transport: a) 3 autoturisme, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare; b) 2 autoturisme pentru desfăşurarea activităţilor specifice de inspecţie, monitorizare şi control în teritoriu, conform anexei nr. 2.  +  Articolul 10Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 11Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 770/2003 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 486 din 7 iulie 2003.  +  Articolul 12Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Dan Mircea PopescuMinistru de stat,ministrul administraţiei şi internelor,Marian Florian SaniutaMinistrul delegatpentru administraţia publică,Gheorghe EmacuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescup. Secretarul de stat al Autorităţii Naţionalepentru Protecţia Copilului şi Adopţie,Vali Sonia BotezatuBucureşti, 2 septembrie 2004.Nr. 1.432.  +  Anexa 1     Numărul maxim de posturi 81, exclusiv demnitarii                    STRUCTURA ORGANIZATORICĂ     a Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului                             ┌───────────────────┐                             │ SECRETAR DE STAT │            ┌----------------├───────────────────┼─────────┐            | ┌──┤ │ │            | │ └────────┬──────────┘ │            | │ │ │            v │ v │┌───────────────────────┐ │ ┌───────────────────┐ ││Consiliul de coordonare│ │ │Subsecretar de stat│ │└───────────────────────┘ │ └────────┬──────────┘ │                          │ │ │                          v │ │                   ┌────────┐ │ │                   │Cabinet │ │ │                   │demnitar│ │ │                   └────────┘ │ v                                      │ ┌──────────┬─────────┐                                      │ │ │ │                                      │ v v v                                      │ ┌─────────┐┌────────┐┌────────┐                                      │ │Corpul ││Compar- ││Compar- │                                      │ │ de ││timent ││timent │                                      │ │control*)││ audit ││ presă │                                      │ └─────────┘└────────┘└────────┘                                      v                             ┌───────────────────┐                             │ Secretar general │                             └────────┬──────────┘                                      │                                      v      ┌──────────────┬────────────────┬────────────────────┬──────────────┐      │ │ │ │ │      v v v v v ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌─────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ │Serviciul │ │Direcţia │ │Direcţia │ │Directia │ │Serviciul │ │ afaceri │ │economică │ │monitori-│ │politici │ │juridic şi│ │europene │ │ │ │ zare │ │strategii │ │contencios│ │şi relaţii│ └┬─────────┘ └──┬──────┘ └──────┬───┘ └──────────┘ │interna- │ │ │ │ │ţionale │ │ │ │ └──────────┘ │ │ │                │ │ │       ┌────────┴────┐ ┌────────┴────┐ ┌──────┴────────┐       │ │ │ │ │ │       v v v v v v  ┌──────────┐ ┌─────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌───────────┐  │ Biroul │ │Comparti-│ │Serviciul │ │Comparti- │ │ Birou │ │Unitatea │  │achiziţii │ │ ment │ │licenţiere│ │ mentul │ │programe │ │de manage- │  │ publice │ │ resurse │ │ │ │relaţii cu│ │ │ │ment a │  └──────────┘ │ umane │ └──────────┘ │ publicul │ └──────────┘ │proiectului│               └─────────┘ └──────────┘ │ **) │                                                                  └───────────┘----------*) Funcţionează la nivel de serviciu.**) Funcţionează ca unitate fără personalitate juridică, distinctă de structura organizatorică a Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, pe lângă Direcţia politici strategii.--------Anexa 1 a fost modificată de pct. 6 al art. I şi înlocuită cu anexa din HOTĂRÂREA nr. 1.168 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 2 octombrie 2007.  +  Anexa 2                MIJLOACE DE TRANSPORT ŞI CONSUMUL DE CARBURANŢI       pentru activităţi specifice de inspecţie, monitorizare şi control  desfăşurate de Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Drepturilor Copilului──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Numărul Tipul mijlocului Parcul normat Consumul lunar de de autoturisme de transport carburanţi                                                       litri/luna/mijloc                                                          de transport──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        2 autoturism 2 300──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────----------