ORDONANŢĂ nr. 10 din 21 ianuarie 2005 (*actualizată*)privind reglementarea unor măsuri financiare(actualizată până la data de 10 februarie 2008*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 28 ianuarie 2005. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 10 februarie 2008, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 146 din 17 mai 2005; ORDONANŢA nr. 41 din 14 iulie 2005; ORDONANŢA nr. 28 din 26 ianuarie 2006; ORDONANŢA nr. 2 din 30 ianuarie 2008.În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.2 din Legea nr. 602/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Capitolul I Reglementări ale unor operaţiuni financiare  +  Secţiunea 1 Reglementări privind autorizarea Ministerului Finanţelor Publice de a plăti băncilor creditoare externe dobânzile penalizatoare şi comisioanele restante din fondul de risc  +  Articolul 1Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice în calitate de garant să plătească băncilor creditoare externe din fondul de risc dobânzile de întârziere şi comisioanele provenind din creditele externe garantate de stat, conform sumelor notificate de către băncile finanţatoare externe.  +  Articolul 2Creanţele provenite din sumele plătite de Ministerul Finanţelor Publice, prevăzute la art. 1, vor fi preluate spre valorificare de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului şi vor face obiectul unor acte adiţionale la contractele de cesiune de creanţă încheiate de Ministerul Finanţelor Publice cu Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului conform Ordonanţei Guvernului nr. 29/2002 privind instituirea unor măsuri pentru recuperarea creanţelor statului şi diminuarea datoriei publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2002.  +  Secţiunea a 2-a Reglementări privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2005 ale regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale, precum şi ale societăţilor comerciale cu capital de stat  +  Articolul 3 (1) Până la data de 31 martie 2005, Guvernul va aproba bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2005 ale regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale, societăţilor comerciale subvenţionate de la bugetul de stat, precum şi bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2005 ale societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat, care au această prevedere în actul constitutiv, actualizate în conformitate cu actele normative aprobate după intrarea în vigoare a Legii bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004. (2) Până la aceeaşi dată ordonatorii principali de credite pot deschide lunar credite bugetare pentru regiile autonome, societăţile şi companiile naţionale, societăţile comerciale cu capital de stat, aflate în coordonarea acestora, care beneficiază de alocaţii de la bugetul de stat, în limita a 8,33% din creditele bugetare aprobate pe anul 2005 cu această destinaţie prin Legea nr. 511/2004. (3) Ministerele, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, organele administraţiei publice centrale implicate şi Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei vor aproba fondul de salarii lunar al agenţilor economici monitorizaţi potrivit art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002, cu modificările şi completările ulterioare, aflaţi în coordonarea, subordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul acestora. (4) Ministerele, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului şi organele administraţiei publice centrale implicate vor lua măsurile necesare pentru respectarea prevederilor prezentului articol.  +  Secţiunea a 3-a Reglementarea plăţii comisioanelor datorate de Ministerul Finanţelor Publice Băncii Naţionale a României pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2005 şi data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe  +  Articolul 4Plata comisioanelor datorate de Ministerul Finanţelor Publice Băncii Naţionale a României, pentru operaţiunile derulate în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2005 şi data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, se efectuează în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, cu completările ulterioare.  +  Secţiunea a 4-a Reglementări privind finalizarea documentaţiilor aferente scrisorilor de garanţie de către Ministerul Finanţelor Publice  +  Articolul 5Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să finalizeze după data de 1 ianuarie 2005, în condiţiile legii, documentaţiile aferente scrisorilor de garanţie în cazul acelor beneficiari, agenţi economici care rambursează împrumuturile exclusiv din surse proprii sau autorităţi ale administraţiei publice locale, pentru care au fost emise hotărâri ale Guvernului în temeiul Legii datoriei publice nr. 81/1999.  +  Articolul 5^1Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice sa garanteze rambursarea împrumuturilor interne şi dobânzile, comisioanele şi alte costuri aferente împrumuturilor contractate de autorităţile administraţiei publice locale, necesare desfăşurării Măsurii 2.1 «Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii rurale» a Programului SAPARD, în structura şi în limitele aprobate până la intrarea în vigoare a Legii datoriei publice nr. 313/2004, fără avizul Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale.-------------Art. 5^1 a fost introdus de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 146 din 17 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 19 mai 2005.  +  Secţiunea a 5-a Reglementări privind sprijinul acordat producătorilor agricoli în vederea efectuării lucrărilor prevăzute în programele campaniilor agricole anuale  +  Articolul 6Pentru a veni în sprijinul producătorilor agricoli în vederea efectuării lucrărilor agricole mecanizate prevăzute în programele campaniilor agricole anuale, se acordă un sprijin financiar, reprezentând o sumă fixă pe litru de motorină.  +  Articolul 7 (1) În înţelesul prezentei ordonanţe, producătorii agricoli, persoane fizice sau juridice, sunt: a) proprietarii de terenuri agricole pe care le exploatează individual; b) crescătorii de animale şi/sau de păsări; c) societăţile agricole cu personalitate juridică constituite potrivit Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi asociaţiile familiale; d) societăţile comerciale cu profil agricol; e) arendaşii care au încheiat contracte de arendare în condiţiile prevăzute de Legea arendării nr. 16/1994, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi concesionarii de terenuri agricole; f) institutele şi staţiunile de cercetare-dezvoltare şi învăţământ cu profil agricol, precum şi unităţile de cult. (2) Lucrările agricole mecanizate pentru care se acordă sprijin financiar pentru achiziţionarea de motorină sunt: a) lucrările aferente pregătirii terenurilor, înfiinţarea culturilor, întreţinerea şi recoltarea culturilor, inclusiv eliberarea terenurilor; b) lucrările tehnologice din fermele zootehnice.  +  Articolul 8Nivelul sprijinului financiar prevăzut la art. 6 se stabileşte anual prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 9 (1) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, Guvernul va aproba, la propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, norme metodologice de aplicare. (2) În normele metodologice prevăzute la alin. (1) se vor stabili consumurile specifice de motorină, pe lucrări agricole mecanizate, instituţiile implicate direct în aplicarea prevederilor din ordonanţă, precum şi modalităţile de acordare, verificare şi plată a sprijinului financiar pentru achiziţionarea de motorină.  +  Articolul 10Sumele aferente plăţii sprijinului financiar se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.  +  Articolul 11Pentru anul 2005, sumele aferente plăţii sprijinului financiar prevăzut la art. 6 se vor asigura, în limita prevederilor bugetare aprobate prin Legea nr. 511/2004, Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale pentru sprijinirea producătorilor agricoli, în cadrul programului "Dezvoltarea durabilă a producţiei de cereale pentru boabe, leguminoase boabe, plante tehnice, cartof, legume de câmp şi în spaţii protejate, pomicultură şi viticultură", prin diminuarea corespunzătoare a sprijinului acordat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2004 privind acordarea în anul agricol 2004-2005 a unui sprijin direct al statului de 2,5 milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru suprafeţe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 479/2004.  +  Secţiunea a 6-a  +  Articolul 12-36--------------Secţiunea a 6-a, art. 12-36  din Cap. I a fost abrogată de lit. a) a art. II din ORDONANŢA nr. 2 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008.  +  Capitolul II Modificarea, completarea şi abrogarea dispoziţiilor unor acte normative din domeniul financiar  +  Secţiunea 1Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului  +  Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 824 din 14 noiembrie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 3 se introduc două alineate noi, alineatele (6) şi (7), cu următorul cuprins:"(6) Pentru toate operaţiunile derulate prin contul curent general al Trezoreriei Statului, precum şi prin conturile de valută deschise în evidenţele Băncii Naţionale a României, pe numele Ministerului Finanţelor Publice, se plătesc comisioane din bugetul Trezoreriei Statului în conformitate cu prevederile art. 21 şi 28 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României. (7) Prin derogare de la alin. (5), precum şi de la art. 24 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, plata comisioanelor se efectuează prin debitarea directă de către Banca Naţională a României a contului curent general al Trezoreriei Statului."2. La articolul 7, litera a) a alineatului (2) va avea următorul cuprins:"a) acordarea de împrumuturi pentru răscumpărarea la scadenţă sau înainte de scadenţă, după caz, a împrumuturilor de stat emise pentru finanţarea sau refinanţarea datoriei publice, cu condiţia asigurării disponibilităţilor necesare pentru efectuarea cheltuielilor aprobate potrivit legii;".3. La articolul 8, litera b)*) va avea următorul cuprins:"b) atragerea de depozite pe termen scurt de la bănci sau alte instituţii financiare, la nivelul cel mai avantajos al ratei dobânzii pentru trezorerie, stabilit în condiţiile cererii şi ofertei pieţei monetare;"-------------Lit. b) a art. 8 [din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002] de la pct. 3 al art. I al Secţiunii 1 din cadrul Cap. II a fost modificată de pct. 22 al articolului unic din LEGEA nr. 146 din 17 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 19 mai 2005.*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 354 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 7 decembrie 200, având următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Asigurarea permanentă a echilibrului dintre resursele contului curent general al trezoreriei statului şi necesităţile de finanţare se poate realiza prin utilizarea instrumentelor de administrare a lichidităţilor şi fluxului de numerar. (2) Instrumentele prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin normele emise în aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă."  +  Secţiunea a 2-aModificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal  +  Articolul IIOrdonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 664 din 23 iulie 2004, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (1) al articolului 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4 (1) În cazierul fiscal se înscriu date privind sancţiunile aplicate contribuabililor pentru faptele prevăzute la art. 2, rămase definitive şi irevocabile potrivit prevederilor legale."2. Articolul 5 se abrogă.3. După alineatul (4) al articolului 9 se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:"(4^1) Pentru eliberarea cazierului fiscal necesar înregistrării în registrul comerţului a persoanelor fizice şi asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent, potrivit procedurii speciale în domeniu, se percepe o taxă de 50.000 lei*)."-------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Alin. (4^1) al art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, republicată a fost abrogat de pct. 9 al articolului unic din LEGEA nr. 91 din 10 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 19 aprilie 2007.Ulterior, art. 9 a fost modificat în totalitate de pct. 2 al art. VII, Secţiunea a 3-a din ORDONANŢA nr. 47 din 28 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 603 din 31 august 2007, având următorul cuprins:"Art. 9 (1) Certificatul de cazier fiscal este valabil 30 de zile de la data emiterii şi numai în scopul în care a fost eliberat. (2) Eliberarea certificatului de cazier fiscal se face de îndată, în prezenţa contribuabilului sau a reprezentantului acestuia. (3) Pentru eliberarea certificatului de cazier fiscal sau pentru transmiterea electronică a informaţiilor din cazierul fiscal se percepe o taxă în sumă de 20 lei pentru fiecare persoană. (4) Taxa prevazută la alin. (3) se face venit la bugetul de stat şi se plăteşte la unităţile de trezorerie şi contabilitate publică sau la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, după caz."  +  Secţiunea a 3-aModificarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/1996 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a instituţiilor publice de cultură finanţate din venituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, a sistemului de salarizare a personalului din aceste instituţii, precum şi îmbunătăţirea salarizării personalului din instituţiile şi activităţile cu profil cultural  +  Articolul IIIPe data intrării în vigoare a secţiunii a 6-a din cadrul cap. I al prezentei ordonanţe*), alineatul (3) al articolului 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 9/1996 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a instituţiilor publice de cultură finanţate din venituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, a sistemului de salarizare a personalului din aceste instituţii, precum şi îmbunătăţirea salarizării personalului din instituţiile şi activităţile cu profil cultural, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 21 din 30 ianuarie 1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 86/1996, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Instituţiile publice prevăzute la art. 1 alin. (1) pot realiza programe, proiecte şi acţiuni culturale, altele decât cele stabilite ca obligaţii ori programe minimale."-------------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:*) Secţiunea a 6-a din Cap. I a fost abrogată de lit. a) a art. II din ORDONANŢA nr. 2 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008.  +  Secţiunea a 4-a Abrogări  +  Articolul IVPe data intrării în vigoare a secţiunii a 6-a din cadrul cap. I al prezentei ordonanţe, se abrogă următoarele acte normative: a) Ordonanţa Guvernului nr. 79/1998 privind organizarea şi funcţionarea Fondului Cultural Naţional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 27 august 1998, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 247/2001, cu modificările ulterioare; b) art. 7 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 45/2000*) privind unele măsuri pentru combaterea producerii şi comercializării neautorizate a fonogramelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 31 ianuarie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 624/2001.-------------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:*) Ordonanţa Guvernului nr. 45/2000 a fost abrogată de art. 49 din ORDONANŢA nr. 25 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 30 ianuarie 2006.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Ionel PopescuMinistrul agriculturii, pădurilorşi dezvoltării rurale,Gheorghe FluturMinistrul culturii şi cultelor,Monica Octavia MuscăBucureşti, 21 ianuarie 2005.Nr. 10.------