ORDONANŢĂ nr. 106 din 30 august 1999 (*actualizată*)privind contractele incheiate în afara spatiilor comerciale(actualizată până la data de 31 decembrie 2007*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 31 august 1999. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 31 decembrie 2007, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 60 din 16 ianuarie 2002; LEGEA nr. 363 din 21 decembrie 2007.**) NOTĂ C.T.C.E. S.A. Piatra Neamţ:Conform art. 2 din LEGEA nr. 60 din 16 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 30 ianuarie 2002, în tot cuprinsul Ordonanţei Guvernului nr. 106/1999 privind contractele incheiate în afara spaţiilor comerciale alineatele din cuprinsul articolelor vor fi numerotate cu cifre arabe cuprinse între paranteze, iar liniuţele vor fi marcate cu litere mici ale alfabetului sau cu cifre arabe, după caz.În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 lit. P pct. 1 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă reglementează contractele încheiate în condiţiile prevăzute la art. 3-5 între un comerciant care furnizează bunuri sau servicii şi un consumator.  +  Articolul 2În sensul prezentei ordonanţe, următorii termeni se definesc astfel: a) consumator - orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii care, în cadrul tranzacţiilor care intră sub incidenţa prezentei ordonanţe, acţionează în scopuri din afara activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale;------------Litera a) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. X al Titlului II din LEGEA nr. 363 din 21 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 28 decembrie 2007. b) comerciant - orice persoană fizică sau juridică autorizată, care acţionează în cadrul activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale, în cadrul tranzacţiilor care intră sub incidenţa prezentei ordonanţe, precum şi orice persoană care acţionează în acelaşi scop, în numele sau pe seama acesteia;------------Litera b) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. X al Titlului II din LEGEA nr. 363 din 21 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 28 decembrie 2007. c) spaţiu comercial - orice loc sau spaţiu autorizat conform reglementărilor legale în vigoare, folosit în mod obişnuit de comerciant în scopul desfăşurării activităţii pentru care a fost autorizat.-----------Conform art. II din LEGEA nr. 60 din 16 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 30 ianuarie 2002, în tot cuprinsul Ordonanţei Guvernului nr. 106/1999 privind contractele incheiate în afara spaţiilor comerciale alineatele din cuprinsul articolelor vor fi numerotate cu cifre arabe cuprinse între paranteze, iar liniuţele vor fi marcate cu litere mici ale alfabetului sau cu cifre arabe, după caz.  +  Articolul 3Prezenta ordonanţă se aplică în cazul contractelor încheiate în următoarele situaţii: a) în timpul unei deplasări organizate de comerciant în afară spaţiilor sale comerciale; b) în timpul unei vizite efectuate de comerciant, dacă aceasta nu a avut loc la solicitarea expresă a consumatorului:1. la locuinţa unui consumator, unde pot fi încheiate contracte şi cu alte persoane prezente;2. la locul de muncă al consumatorului sau în locul în care acesta se găseşte, chiar temporar, pentru motive de lucru, studiu sau tratament; c) în orice alte locuri publice sau destinate publicului, în care comerciantul prezintă o ofertă pentru produsele sau serviciile pe care le furnizează, în vederea acceptării acesteia de către consumator.-----------Conform art. II din LEGEA nr. 60 din 16 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 30 ianuarie 2002, în tot cuprinsul Ordonanţei Guvernului nr. 106/1999 privind contractele incheiate în afara spaţiilor comerciale alineatele din cuprinsul articolelor vor fi numerotate cu cifre arabe cuprinse între paranteze, iar liniuţele vor fi marcate cu litere mici ale alfabetului sau cu cifre arabe, după caz.  +  Articolul 4Sunt supuse prevederilor prezentei ordonanţe şi contractele încheiate în urma solicitării de către consumator a unei vizite a comerciantului pentru alte produse sau servicii decât cele pentru care consumatorul a solicitat vizita, cu condiţia ca, în momentul solicitării, consumatorul sa nu fi cunoscut şi nici sa nu fi avut în mod rezonabil posibilitatea de a cunoaşte faptul ca furnizarea produsului sau a serviciului respectiv face parte din activitatea comercială sau profesională a comerciantului.----------Art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 60 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 30 ianuarie 2002.  +  Articolul 5Prezenta ordonanţă se aplică şi în cazul propunerilor de contract făcute de consumator, în condiţii analoage celor specificate la art. 3 şi 4.----------Art. 5 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 60 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 30 ianuarie 2002.  +  Articolul 6Prezenta ordonanţă nu se aplică: a) contractelor pentru care valoarea totală care urmează să fie achitată de consumator este mai mica decât echivalentul în lei a 30 de euro la cursul de zi al Băncii Naţionale a României;----------Lit. a) a art. 6 a fost modificată de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 60 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 30 ianuarie 2002. b) contractelor privind construirea, vânzarea şi închirierea de bunuri imobile, precum şi contractelor care conţin alte drepturi referitoare la bunuri imobile, cu excepţia contractelor privind furnizarea de produse ce urmează să fie încorporate în bunuri imobile şi, de asemenea, a contractelor privind repararea de bunuri imobile; c) contractelor privind furnizarea de produse alimentare, băuturi sau de produse de uz curent utilizate în gospodărie, livrate cu regularitate de către comerciant; d) contractelor de asigurări; e) contractelor privind valorile mobiliare; f) contractelor referitoare la furnizarea de bunuri sau servicii, în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:1. contractul s-a încheiat pe baza unui catalog al comerciantului, pe care consumatorul a avut posibilitatea sa îl consulte în absenta acestuia, pentru a fi corect informat în vederea luării unei decizii;-----------Conform art. II din LEGEA nr. 60 din 16 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 30 ianuarie 2002, în tot cuprinsul Ordonanţei Guvernului nr. 106/1999 privind contractele incheiate în afara spaţiilor comerciale alineatele din cuprinsul articolelor vor fi numerotate cu cifre arabe cuprinse între paranteze, iar liniuţele vor fi marcate cu litere mici ale alfabetului sau cu cifre arabe, după caz.2. contractul prevede o continuitate a relaţiilor comerciale dintre consumator şi comerciant în cadrul unor livrări succesive de produse sau de servicii;-----------Conform art. II din LEGEA nr. 60 din 16 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 30 ianuarie 2002, în tot cuprinsul Ordonanţei Guvernului nr. 106/1999 privind contractele incheiate în afara spaţiilor comerciale alineatele din cuprinsul articolelor vor fi numerotate cu cifre arabe cuprinse între paranteze, iar liniuţele vor fi marcate cu litere mici ale alfabetului sau cu cifre arabe, după caz.3. atât catalogul, cat şi contractul menţionează expres dreptul consumatorului de a returna produsul într-un termen de 7 zile lucrătoare începând de la data primirii acestuia sau de a denunta unilateral contractul în decursul aceleiaşi perioade, fără o alta obligaţie decât aceea de a avea grija în mod rezonabil de bunuri.-----------Conform art. II din LEGEA nr. 60 din 16 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 30 ianuarie 2002, în tot cuprinsul Ordonanţei Guvernului nr. 106/1999 privind contractele incheiate în afara spaţiilor comerciale alineatele din cuprinsul articolelor vor fi numerotate cu cifre arabe cuprinse între paranteze, iar liniuţele vor fi marcate cu litere mici ale alfabetului sau cu cifre arabe, după caz.  +  Capitolul II Forma contractului  +  Articolul 7Contractul trebuie să fie întocmit în forma scrisă, încheiat cel mai târziu în momentul livrării produsului sau serviciului şi sa conţină cel puţin datele complete de identificare a părţilor contractante, obiectul şi preţul contractului, data şi locul încheierii acestuia.  +  Capitolul III Dreptul de denunţare unilaterala a contractului  +  Articolul 8 (1) În situaţiile prevăzute la art. 3-5 comerciantul va informa în scris consumatorul, înainte sau cel mai târziu în momentul încheierii contractului, despre dreptul acestuia din urma de a denunta unilateral contractul în termenul prevăzut în prezenta ordonanţă, indicând numele şi adresa persoanei faţă de care îşi poate exercita acest drept. (2) Contractul trebuie să stipuleze, cu caractere mari şi în imediata vecinătate a locului rezervat pentru semnătura consumatorului, clauza expresă despre dreptul de denunţare unilaterala a contractului, în termenele şi în condiţiile prevăzute în prezenta ordonanţă, precum şi numele şi adresa comerciantului faţă de care consumatorul poate să îşi exercite acest drept. (3) Comerciantul este obligat sa înmâneze consumatorului un exemplar din contractul încheiat şi să poată proba acest lucru în faţa organelor de control.-----------Conform art. II din LEGEA nr. 60 din 16 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 30 ianuarie 2002, în tot cuprinsul Ordonanţei Guvernului nr. 106/1999 privind contractele incheiate în afara spaţiilor comerciale alineatele din cuprinsul articolelor vor fi numerotate cu cifre arabe cuprinse între paranteze, iar liniuţele vor fi marcate cu litere mici ale alfabetului sau cu cifre arabe, după caz.  +  Articolul 9 (1) Consumatorul are dreptul de a denunta unilateral contractul, în termen de 7 zile lucrătoare, care începe să curgă:-----------Conform art. II din LEGEA nr. 60 din 16 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 30 ianuarie 2002, în tot cuprinsul Ordonanţei Guvernului nr. 106/1999 privind contractele incheiate în afara spaţiilor comerciale alineatele din cuprinsul articolelor vor fi numerotate cu cifre arabe cuprinse între paranteze, iar liniuţele vor fi marcate cu litere mici ale alfabetului sau cu cifre arabe, după caz. a) de la data încheierii contractului, dacă aceasta este concomitenta cu data livrării produsului; b) de la data încheierii contractului de prestări servicii; c) de la data primirii produsului de către consumator, dacă livrarea a fost efectuată după data încheierii contractului. (2) Părţile pot stipula în contract un termen mai mare decât cel prevăzut la alin. 1, dacă considera necesar. (3) Pentru a-şi exercită dreptul de denunţare unilaterala, consumatorul trebuie să anunţe comerciantul, în scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, data expedierii acesteia trebuind să se încadreze în termenul prevăzut în contract. Anunţarea comerciantului exonerează consumatorul de orice obligaţie, cu excepţia celei de a înapoia comerciantului produsele livrate, contractul considerându-se desfiinţat.-----------Conform art. II din LEGEA nr. 60 din 16 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 30 ianuarie 2002, în tot cuprinsul Ordonanţei Guvernului nr. 106/1999 privind contractele incheiate în afara spaţiilor comerciale alineatele din cuprinsul articolelor vor fi numerotate cu cifre arabe cuprinse între paranteze, iar liniuţele vor fi marcate cu litere mici ale alfabetului sau cu cifre arabe, după caz.  +  Articolul 10Dacă comerciantul a omis sa informeze consumatorul despre dreptul de denunţare sau dacă informaţia a fost incompleta ori gresita, astfel încât nu ar permite exercitarea unui asemenea drept, termenul prevăzut la art. 9 se prelungeşte cu 60 de zile lucrătoare.  +  Articolul 11Comerciantul este obligat sa primească produsele returnate de consumator în termenele prevăzute în prezenta ordonanţă.  +  Capitolul IV Condiţii pentru exercitarea dreptului de denunţare unilaterala a contractului  +  Articolul 12În cazul denunţării unilaterale a contractelor de livrare a produselor, acestea din urma se returnează de către consumator în următoarele condiţii: a) în starea în care au fost primite, cu eventualele modificări necesare în vederea examinării acestora; b) cu gradul normal de uzura, cauzat de folosirea conform instrucţiunilor de utilizare care i-au fost aduse la cunoştinţa.-----------Art. 12 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 60 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 30 ianuarie 2002.  +  Articolul 13În cazul contractelor de prestări de servicii, dreptul de denunţare nu poate fi exercitat asupra serviciilor deja prestate conform condiţiilor contractuale.  +  Capitolul V Efectele exercitării dreptului de denunţare unilaterala a contractului  +  Articolul 14În cazul în care consumatorul nu a efectuat nici o plata şi nici nu a primit produsul sau nu i s-a prestat serviciul conform contractului, exercitarea dreptului de denunţare a contractului de către consumator dezleagă ambele părţi de orice obligaţie.  +  Articolul 15 (1) Dacă produsul a fost primit de consumator, în cazul în care acesta denunta contractul, trebuie să returneze produsul în termenul prevăzut la art. 9 sau, după caz, la art. 10. (2) Produsul se considera returnat în momentul în care a fost predat la oficiul poştal sau unui alt expeditor ori predat direct agentului economic sau persoanei desemnate de acesta, caz în care se încheie între părţi un act care să consemneze data predării-primirii. (3) Cheltuielile de expediere sunt în sarcina comerciantului.-----------Conform art. II din LEGEA nr. 60 din 16 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 30 ianuarie 2002, în tot cuprinsul Ordonanţei Guvernului nr. 106/1999 privind contractele incheiate în afara spaţiilor comerciale alineatele din cuprinsul articolelor vor fi numerotate cu cifre arabe cuprinse între paranteze, iar liniuţele vor fi marcate cu litere mici ale alfabetului sau cu cifre arabe, după caz.  +  Articolul 16 (1) Comerciantul, în termen de 15 zile de la primirea comunicării conform art. 9 sau, după caz, art. 10, trebuie să ramburseze consumatorului toate sumele plătite de acesta, precum şi eventualele cheltuieli aferente, conform prevederilor prezentei ordonanţe. (2) Sumele se considera rambursate la termenele la care au fost efectiv restituite, expediate sau a fost ordonată plata lor. (3) Se considera nulă orice clauza care prevede limitări la rambursarea către consumator a sumelor sus-menţionate.-----------Conform art. II din LEGEA nr. 60 din 16 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 30 ianuarie 2002, în tot cuprinsul Ordonanţei Guvernului nr. 106/1999 privind contractele incheiate în afara spaţiilor comerciale alineatele din cuprinsul articolelor vor fi numerotate cu cifre arabe cuprinse între paranteze, iar liniuţele vor fi marcate cu litere mici ale alfabetului sau cu cifre arabe, după caz.  +  Articolul 17Dreptul consumatorului la denunţarea contractului nu poate fi anulat de nici o clauza contractuală sau înţelegere între părţi, aceasta fiind considerată nulă de drept.  +  Capitolul VI Sancţiuni  +  Articolul 18Încălcarea prevederilor prezentei ordonanţe atrage răspunderea materială, civilă, contravenţională sau penală, după caz.  +  Articolul 19Constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni, şi se sancţionează după cum urmează: a) nerespectarea prevederilor art. 7 şi 8, cu amendă contravenţională de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei; b) nerespectarea prevederilor art. 11, art. 15 alin. 3 şi ale art. 16, cu amendă contravenţională de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei.  +  Articolul 20Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 19 se fac de către reprezentanţii împuterniciţi ai Oficiului pentru Protecţia Consumatorilor.  +  Articolul 21Contravenţiilor prevăzute la art. 19 le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.----------Art. 21 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 60 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 30 ianuarie 2002.  +  Articolul 22Limitele minima şi maxima ale amenzilor prevăzute la art. 19, precum şi valoarea prevăzută la art. 6 lit. a) pot fi actualizate prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de indicele de inflaţie.  +  Capitolul VII Dispoziţii finale----------Titlul Cap. VII a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 60 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 30 ianuarie 2002.  +  Articolul 23Prezenta ordonanţă intră în vigoare după 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României.La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, se abroga orice alte dispoziţii contrare.Prezenta ordonanţă transpune prevederile Directivei 85/577/CEE a Consiliului din 20 decembrie 1985 privind protecţia consumatorilor în cazul contractelor negociate în afara spaţiilor comerciale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOCE) nr. L 372 din 31 decembrie 1985.------------Menţiunea privind transpunerea normelor comunitare a fost introdusă de pct. 2 al art. X al Titlului II din LEGEA nr. 363 din 21 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 28 decembrie 2007.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul industriei şi comerţului,Radu BerceanuOficiul pentru ProtecţiaConsumatorilor,Eliade Mihailescu,secretar de stat-------------