NORME din 22 octombrie 2002 (*actualizate*)de organizare, funcţionare şi control vamal al activităţii de comercializare a mărfurilor în regim duty-free(actualizate până la data de 9 noiembrie 2007*)
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • ----------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 777 din 25 octombrie 2002. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 9 noiembrie 2007, cu modificările şi completările aduse de: ORDINUL nr. 869 din 8 iunie 2004; ORDINUL nr. 1.946 din 7 noiembrie 2007.**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform pct. 30 al art. I din ORDINUL nr. 1.946 din 7 noiembrie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2007, în tot cuprinsul anexei, sintagmele "Ministerul Finanţelor Publice", "Direcţia Generală a Vămilor", precum şi "Direcţia generală de politică şi legislaţie fiscală" se înlocuiesc cu următoarele sintagme: "Ministerul Economiei şi Finanţelor", "Autoritatea Naţională a Vămilor" şi "Direcţia generală de management al domeniilor reglementate specific".1. În înţelesul prezentelor norme, noţiunile de mai jos se definesc astfel: a) magazine duty-free - depozite autorizate de Ministerul Economiei şi Finanţelor, amplasate numai pe partea dreaptă a sensului de ieşire din ţară, în punctele de trecere a frontierei de stat a României, care reprezintă şi frontiera externă a Uniunii Europene, terestre, navale şi în aeroporturile internaţionale în care se vând mărfuri comunitare şi/sau necomunitare, cu amănuntul, în valută, persoanelor care călătoresc, având ca destinaţie o ţară terţă; b) magazine duty-free diplomatice - depozite autorizate de Ministerul Economiei şi Finanţelor, în care se vând mărfuri comunitare şi/sau necomunitare, cu amănuntul, în valută, în exclusivitate reprezentanţelor diplomatice şi personalului acestora. Necesitatea şi amplasarea acestor magazine se avizează de Ministerul Afacerilor Externe; c) mărfuri în regim duty-free - mărfuri vândute în magazine duty-free sau/şi duty-free diplomatice, mărfuri vândute la bordul aeronavelor care efectuează curse în trafic extracomunitar, precum şi mărfuri distribuite gratuit pasagerilor şi membrilor echipajelor acestor aeronave; d) operatori - personalul care lucrează efectiv în magazinele duty-free şi duty-free diplomatice, cel care aprovizionează aceste magazine, precum şi personalul aeronavelor care efectuează curse în trafic extracomunitar şi care are în atribuţii vânzarea în regim duty-free sau distribuirea gratuită a mărfurilor la bordul acestor aeronave; e) cumpărători - persoanele care călătoresc înspre o destinaţie internaţională, precum şi pasagerii şi membrii echipajelor aeronavelor care efectuează curse în trafic extracomunitar. În cazul magazinelor duty-free diplomatice, noţiunea de cumpărător se referă la reprezentanţele diplomatice şi personalul acestora; f) aparate de marcat electronice fiscale - casele de marcat, precum şi alte sisteme ce includ dispozitive cu funcţii de case de marcat, care înglobează constructiv un modul fiscal prin intermediul căruia controlează memoria fiscală, dispozitivul dublu de imprimare şi afişajul client; g) birou vamal de control - autoritate vamală în a cărei competenţă se află supravegherea magazinelor duty-free şi duty-free diplomatice, precum şi a depozitelor din aeroporturile internaţionale, în cazul mărfurilor comercializate în regim duty-free la bordul aeronavelor care efectuează curse în trafic extracomunitar; h) cantităţile destinate uzului personal - cantităţile care sunt destinate folosirii la un nivel rezonabil pentru consumul individual, familial sau pentru cadouri, fără a fi utilizate în scopul vânzării; i) autorizaţie - documentul eliberat de Ministerul Economiei şi Finanţelor, prin care se conferă dreptul de înfiinţare a unui magazin duty-free sau duty-free diplomatic, de vânzare a unor mărfuri în regim duty-free la bordul aeronavelor care efectuează curse în trafic extracomunitar şi de distribuire gratuită a unor mărfuri pasagerilor şi membrilor echipajelor acestor aeronave, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4; j) autorizat - persoană juridică constituită potrivit legii, titulară a autorizaţiei de funcţionare în regim duty-free şi/sau duty-free diplomatic, iar în cazul aeronavelor care efectuează curse în trafic extracomunitar, persoana juridică română care este autorizată să desfăşoare curse în trafic extracomunitar, precum şi persoana juridică română care are încheiat un contract de aprovizionare a aeronavelor cu companii aeriene autorizate să desfăşoare curse în trafic extracomunitar; k) aeronave care efectuează curse în trafic extracomunitar - mijloace de transport aerian, indiferent de ţara de înmatriculare sau de naţionalitate, utilizate în trafic extracomunitar pentru transportul de persoane.--------------Pct. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.946 din 7 noiembrie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2007.2. Amplasarea şi amenajarea exterioară a magazinelor duty-free nu trebuie să permită accesul în incinta al persoanelor care nu călătoresc înspre o destinaţie internaţionala. Amplasarea şi amenajarea exterioară a magazinelor duty-free nu trebuie să permită introducerea sau scoaterea de mărfuri din incinta acestora prin alte locuri decât cele stabilite de organele vamale.3. Planurile şi schiţele de amplasare a construcţiilor existente sau care se vor înfiinţa, destinate magazinelor duty-free şi duty-free diplomatice, vor fi avizate de birourile vamale în a căror rază de competenţa urmează sa funcţioneze magazinele. Aceste documente vor sta la baza eliberării autorizaţiei de funcţionare.4. Dacă necesităţile de funcţionare a magazinelor duty-free impun folosirea unor spaţii-anexe, acestea trebuie amplasate în aceeaşi clădire sau în imediata ei apropiere, care se afla în aceeaşi zona de supraveghere vamală, calea de comunicare dintre acestea considerându-se parte integrantă a perimetrului magazinelor.--------------Pct. 5 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 1.946 din 7 noiembrie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2007.6. Pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare persoana juridică solicitanta va depune la Autoritatea Naţională a Vamilor o cerere de autorizare care trebuie să conţină următoarele elemente:----------------Partea introductivă a pct. 6 a fost modificată de pct. 30 al art. I din ORDINUL nr. 1.946 din 7 noiembrie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2007, prin înlocuirea sintagmei "Direcţia Generală a Vamilor" cu sintagma "Autoritatea Naţională a Vămilor".- denumirea persoanei juridice, forma şi sediul acesteia;- codul fiscal al persoanei juridice solicitante;- denumirea punctului de control pentru trecerea frontierei de stat în care este sau se amplaseaza magazinul pentru care se solicita eliberarea autorizaţiei;- datele personale ale celor care reprezintă persoana juridică, respectiv: numele, prenumele, data şi locul naşterii, domiciliul actual, funcţia deţinută;- conturile bancare, băncile la care are deschise conturi, în valută şi în lei, valoarea capitalului social.Cererea va fi semnată de persoanele care angajează legal persoana juridică solicitanta.Cererea va fi însoţită de următoarele documente, în copie sau în original, după caz:- un certificat constatator emis de oficiul registrului comerţului din care să rezulte capitalul social, asociaţii, obiectul de activitate, administratorii, însoţit de copia certificatului de înregistrare eliberat potrivit reglementărilor legale în vigoare;--------------Prima liniuţă a paragrafului 3 al pct. 6 a fost modificată de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 1.946 din 7 noiembrie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2007.- cazierul judiciar al reprezentantului legal al persoanei juridice (în original);--------------A doua liniuţă a paragrafului 3 al pct. 6 a fost modificată de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 1.946 din 7 noiembrie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2007, prin înlocuirea sintagmei "al persoanei fizice care reprezintă persoana juridică (în original)" cu sintagma "reprezentantul legal al persoanei juridice (în original).- date cu privire la magazinul pentru care se cere eliberarea autorizaţiei, respectiv: amplasarea, suprafaţa, reprezentarea grafica;- documente prin care se face dovada dotării cu aparate de marcat electronice fiscale, precum şi numărul avizului de utilizare/distribuire eliberat de Comisia de avizare a distribuţiei şi utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale (în copie);- acordul pentru desfăşurarea activităţii de comercializare dat de deţinătorul legal al spaţiului în care se va desfăşura activitatea (în copie);- contractul de închiriere a terenului pe care va fi amplasata construcţia sau a clădirii ce va fi utilizata cu scop comercial (în copie);- autorizaţia de construire eliberata de autoritatea competentă (în copie);- avizul biroului vamal, în original, pe planurile şi pe schiţele de amplasare a construcţiilor existente sau care vor fi destinate magazinului duty-free, precum şi avizul biroului vamal, în original, privind asigurarea condiţiilor legale de organizare, funcţionare şi supraveghere vamală a magazinului duty-free;- avizul biroului vamal referitor la amplasarea depozitelor în aeroporturile internaţionale, pentru mărfurile destinate comercializării în regim duty-free la bordul aeronavelor care efectuează curse în traficul extracomunitar.----------------Liniuţa a-9-a a paragrafului 3 al pct. 6 a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 1.946 din 7 noiembrie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2007, prin înlocuirea sintagmei "traficul extern de pasageri" cu sintagma "trafic extracomunitar".Demararea construcţiilor aferente clădirilor destinate magazinelor duty-free pentru care se solicita autorizarea este permisă numai după obţinerea autorizaţiilor de funcţionare pentru aceste magazine.Pentru obţinerea autorizaţiei de comercializare a mărfurilor în regim duty-free la bordul aeronavelor, cererea va fi însoţită de următoarele documente:- un certificat constatator emis de oficiul registrului comerţului din care să rezulte capitalul social, asociaţii, obiectul de activitate, administratorii, însoţit de copia certificatului de înregistrare eliberat potrivit reglementărilor legale în vigoare;--------------Prima liniuţă a paragrafului 5 al pct. 6 a fost modificată de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 1.946 din 7 noiembrie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2007.- avizul biroului vamal, în original, privind asigurarea condiţiilor legale de organizare, funcţionare şi supraveghere vamală a depozitului pentru mărfurile care vor fi destinate comercializării în regim duty-free la bordul aeronavelor care efectuează curse în trafic extracomunitar;----------------Liniuţa a-2-a a paragrafului 5 al pct. 6 a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 1.946 din 7 noiembrie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2007, prin înlocuirea sintagmei "traficul extern de pasageri" cu sintagma "trafic extracomunitar".- contractul de aprovizionare a aeronavelor cu companii aeriene autorizate să desfăşoare curse în trafic extracomunitar (în copie);----------------Penultima liniuţa a paragrafului 5 al pct. 6 a fost modificată de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 1.946 din 7 noiembrie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2007.- cazierul judiciar al reprezentantului legal al persoanei juridice (în original).--------------A patra liniuţă a paragrafului 5 al pct. 6 a fost modificată de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 1.946 din 7 noiembrie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2007, prin înlocuirea sintagmei "al persoanei fizice care reprezintă persoana juridică (în original)" cu sintagma "reprezentantul legal al persoanei juridice (în original).--------------Paragraful 6 al pct. 6 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 1.946 din 7 noiembrie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2007.Autorizaţiile se eliberează numai după plata taxei de autorizare de 10.000 euro, certificată prin prezentarea ordinului de plată şi a extrasului de cont (în copie).--------------Paragraful 7 al pct. 6 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 1.946 din 7 noiembrie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2007.--------------Paragraful 8 al pct. 6 a fost abrogat de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 1.946 din 7 noiembrie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2007.--------------Paragraful 9 al pct. 6 a fost abrogat de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 1.946 din 7 noiembrie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2007.Cererile şi autorizaţiile se înscriu în registre de evidenţă speciale la nivelul Autorităţii Naţionale a Vămilor şi al direcţiei de specialitate cu atribuţii de autorizare din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor.--------------Paragraful 10 al pct. 6 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 1.946 din 7 noiembrie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2007.7. Aprovizionarea magazinelor duty-free se poate face cu mărfuri comunitare şi/sau necomunitare. În vederea introducerii mărfurilor necomunitare în magazinele duty-free, persoanele juridice autorizate să comercializeze mărfuri în regim duty-free urmează să solicite birourilor vamale de control acordarea regimului de antrepozit vamal.Introducerea mărfurilor în magazinele duty-free se face numai sub supraveghere vamală.Pe timpul antrepozitării mărfurile necomunitare sunt scutite de la garantarea drepturilor de import, definite potrivit Codului vamal comunitar.Mărfurile necomunitare circulă către magazinele duty-free sub regimul vamal de tranzit, cu garantarea drepturilor de import aferente fiecărui transport.În cazul în care s-a utilizat o garanţie izolată, deblocarea garanţiei se face de către biroul vamal de plecare în termen de 24 de ore de la primirea confirmării transmise de biroul vamal de destinaţie, prin procedură informatică sau prin fax.Nu este permisă scoaterea mărfurilor dintr-un magazin duty-free aparţinând unui operator economic în vederea introducerii într-un magazin duty-free aparţinând altui operator economic.Pentru mărfurile scoase dintr-un magazin duty-free în vederea introducerii într-un alt magazin duty-free aparţinând aceluiaşi operator economic birourile vamale de control în competenţa cărora funcţionează aceste magazine utilizează registrul special de evidenţă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.--------------Pct. 7 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 1.946 din 7 noiembrie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2007.8. Prin magazinele duty-free pot fi vândute numai mărfurile prevăzute în anexa nr. 1.9. Mărfurile admise la vânzare prin magazinele duty-free pot fi comercializate numai în cantităţi destinate uzului personal.10. Mărfurile pot fi comercializate numai în ambalaje şi în cantităţi uzuale pentru comerţul cu amănuntul.11. Toate mărfurile aprovizionate în scopul vânzării prin magazinele dutyfree vor fi însoţite de documente legale, datate, semnate de cei în drept şi stampilate, din care să rezulte cu claritate:- furnizorul (denumirea, sediul social, codul fiscal, numărul de înmatriculare la registrul comerţului);- data livrării;- mijlocul de transport utilizat, precum şi numele şi prenumele delegatului sau soferului şi documentul de identitate al acestuia;- denumirea mărfii;- cantitatea;- unitatea de măsura;- preţul de achiziţie.Toate mărfurile vor fi comercializate în cadrul termenelor de valabilitate prescrise de furnizor.12. Preţurile de vânzare ale produselor vor fi exprimate în dolari S.U.A. şi/sau în euro şi vor fi afişate la vedere. Orice modificări ulterioare ale preţurilor de vânzare vor fi evidenţiate pe documentele prin care acestea au fost stabilite, cu precizarea datei la care s-au făcut modificările.13. Justificarea vânzărilor de mărfuri prin magazinele duty-free se face prin bonuri fiscale sau prin facturi.Bonurile fiscale vor conţine următoarele date:- denumirea persoanei juridice autorizate, sediul acesteia şi codul fiscal;- numărul bonului fiscal (numerele se dau în ordine crescatoare);- identitatea cumpărătorului: numele şi prenumele, felul şi numărul documentului de trecere a frontierei de stat;- numărul cursei, în cazul transportului aerian;- felul bunului vândut;- unitatea de măsura;- cantitatea;- valoarea unitară şi totală;- data vânzării.Facturile vor fi utilizate pentru produse de folosinţa îndelungată, cum ar fi: aparatura foto, aparatura electronică, aparatura electrocasnica etc. Pe lângă informaţiile conţinute în bonurile fiscale facturile vor evidenţia în plus marca, tipul, seriile produselor vândute, precum şi alte elemente cerute de reglementările în vigoare.13^1. Comercializarea mărfurilor în magazinele duty-free din aeroporturile internaţionale este condiţionată de prezentarea de către cumpărător a cărţii de îmbarcare sau a biletului de avion şi a paşaportului şi de înregistrarea electronică a datelor cuprinse în acesta. Excepţie fac numai membrii echipajelor aeronavelor care efectuează curse în trafic extracomunitar, care vor prezenta numai paşaportul.--------------Pct. 13^1 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 1.946 din 7 noiembrie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2007.13^2. Prin magazinele autorizate, amplasate în aeroporturile internaţionale, după locurile stabilite pentru efectuarea controlului vamal, pot fi comercializate mărfuri atât în regim duty-free, cât şi mărfuri în condiţiile plăţii obligaţiilor fiscale, în funcţie de destinaţia călătorului. Se vor evidenţia distinct în evidenţele financiar-contabile situaţiile aprovizionărilor şi vânzărilor de mărfuri sub cele două regimuri fiscale, în cazul unei activităţi mixte."--------------Pct. 13^2 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 1.946 din 7 noiembrie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2007.14. Toate documentele care atesta aprovizionarea, vânzarea sau distrugerea mărfurilor se vor păstra timp de 5 ani la dispoziţia birourilor vamale.Un centralizator al acestora se va prezenta autorităţii vamale lunar, în primele 10 zile ale lunii următoare.15. Bonurile fiscale şi facturile vor avea imprimat textul "DUTY-FREE".Toate mărfurile destinate vânzării prin magazinele duty-free trebuie să aibă aplicată pe ele sau pe ambalaj o eticheta autocolanta cu următorul text: "DUTY-FREE".Eticheta se va realiza conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.Eticheta va fi aplicată în asa fel încât să fie vizibila şi sa nu restrângă informaţiile despre produsul oferit spre comercializare.--------------Pct. 15 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 1.946 din 7 noiembrie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2007, prin înlocuirea sintagmei "DUTY-FREE EXPORT" cu sintagma "DUTY-FREE".16. Mărfurile comunitare vor fi introduse în magazinele duty-free numai pe baza documentelor de provenienţă a acestora de la furnizor, inclusiv a documentelor administrative de însoţire prevăzute de legislaţia fiscală, în cazul produselor accizabile.O copie de pe aceste documente se transmite birourilor vamale de control în a căror competenţă funcţionează magazinele.Documentele de provenienţă a mărfurilor comunitare livrate succesiv către un magazin duty-free însoţesc mărfurile la fiecare livrare.--------------Pct. 16 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 1.946 din 7 noiembrie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2007.17. Pentru mărfurile necomunitare provenite de la acelaşi furnizor vândute în cursul unei luni în regim duty-free se depune lunar câte o singură declaraţie vamală de reexport.Pentru mărfurile necomunitare provenite de la acelaşi furnizor vândute în cursul unei luni prin magazinele duty-free diplomatice se depune lunar câte o singură declaraţie vamală de punere în liberă circulaţie.Pentru mărfurile comunitare provenite de la acelaşi furnizor vândute în regim duty-free în cursul unei luni, cu excepţia celor vândute prin magazinele duty-free diplomatice, se depune lunar câte o singură declaraţie lunară de export.Pentru mărfurile comunitare purtătoare de accize provenite de la acelaşi furnizor vândute în regim duty-free, în cursul unei luni, prin magazinele duty-free diplomatice, se depune lunar un raport de vânzare.Declaraţiile vamale de reexport, punere în liberă circulaţie şi export se depun în primele 5 zile ale lunii pentru întreaga cantitate de mărfuri vândută în cursul lunii anterioare, la biroul vamal de control în a cărui competenţă funcţionează magazinul.Raportul de vânzare se depune în primele 5 zile ale lunii pentru întreaga cantitate de mărfuri vândută în cursul lunii anterioare, la biroul vamal de control în competenţa căruia funcţionează magazinul.Declaraţiile vamale şi rapoartele de vânzare sunt însoţite de o listă specificativă în care se evidenţiază numerele bonurilor fiscale şi ale facturilor în baza cărora au fost vândute mărfurile ce fac obiectul acestora, precum şi cantitatea şi felul mărfurilor înscrise pe fiecare bon fiscal şi factură eliberate.Documentele care atestă felul şi cantitatea mărfurilor comercializate în regim duty-free se păstrează în copie sau original pe termen de 5 ani.--------------Pct. 17 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDINUL nr. 1.946 din 7 noiembrie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2007.18. Magazinele duty-free au obligaţia să efectueze controlul zilnic al intrărilor şi iesirilor de mărfuri, iar rezultatele vor fi consemnate într-un registru sigilat de biroul vamal.Lunar magazinele vor remite biroului vamal un borderou în care sunt trecute, cantitativ şi valoric, următoarele date:- stocul iniţial;- intrările;- ieşirile;- distrugerile de mărfuri;- stocul final.Titularul autorizaţiei de funcţionare în regim duty-free este răspunzător de plată tuturor taxelor prevăzute de lege pentru orice marfa care se constată că lipseşte la inventar sau ca a fost sustrasa din magazin.19. În cazul distrugerii totale sau parţiale a mărfurilor, acestea se scot din evidenta pe baza documentelor justificative legal întocmite, prezentate biroului vamal de către titularul autorizaţiei.20. Toate sortimentele de mărfuri introduse în magazine, după receptionarea lor de către gestionar, vor fi expuse spre vânzare.Cumpărătorul poate achită contravaloarea mărfurilor achiziţionate în oricare dintre valutele liber convertibile înscrise în listele cuprinzând cursurile de schimb valutar comunicate de Banca Naţionala a României.Lista zilnica cuprinzând cursurile de schimb valutar comunicate de Banca Naţionala a României se va afişa la loc vizibil, pentru informarea cumpărătorilor şi pentru calculul operativ al paritatii în dolari S.U.A. şi/sau în euro a valutelor liber convertibile în care se face plata.21. Zilnic sumele în valută încasate din vânzarea mărfurilor se centralizează în borderoul de vânzări, se înregistrează în registrul de gestiune şi se depun la banca sau la casieria persoanei juridice căreia îi aparţine magazinul, în termen de 24 de ore, dacă prin instrucţiunile Băncii Naţionale a României nu se prevăd alte termene.Din sumele încasate se va retine moneda divizionara în limita unui plafon stabilit de conducerea persoanei juridice căreia îi aparţine magazinul, cu avizul Băncii Naţionale a României, în vederea asigurării condiţiilor pentru a da restul cuvenit cumpărătorilor.22. Controlul activităţii de comercializare a mărfurilor în regim duty-free se face de către organele Autorităţii Naţionale a Vămilor, de Garda financiară şi de celelalte organe de control abilitate prin lege şi poate consta în verificări inopinate ale tranzacţiilor, în examinarea mărfurilor care sunt comercializate şi în verificări ale evidentelor operative, contabile şi fiscale.Biroul vamal în a cărui raza de competenţa se afla magazinul duty-free are obligaţia să efectueze controale trimestriale.----------------Pct. 22 a fost modificat de pct. 30 al art. I din ORDINUL nr. 1.946 din 7 noiembrie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2007, prin înlocuirea sintagmei "Direcţia Generală a Vamilor" cu sintagma "Autoritatea Naţională a Vămilor".23. Măsura anulării autorizaţiei de funcţionare se ia în următoarele situaţii:- vânzarea unor bunuri care nu se regăsesc în anexa nr. 1;- neplata taxei de autorizare anuale la termenul prevăzut la art. 8 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 104/2002privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free.Anularea autorizaţiei se face de către comisia cu atribuţii pe linia autorizării în domeniu, în baza actului constatator întocmit în condiţiile legii de către organele de control abilitate.--------------Paragraful 2 al pct. 23 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDINUL nr. 1.946 din 7 noiembrie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2007.--------------Pct. 23 a fost modificat de art. I din ORDINUL nr. 869 din 8 iunie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 14 iunie 2004.--------------Pct. 24 a fost abrogat de pct. 18 al art. I din ORDINUL nr. 1.946 din 7 noiembrie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2007.25. Autoritatea Naţională a Vamilor va nominaliza birourile vamale de control în a căror rază de competenţa urmează să îşi desfăşoare activitatea magazinele duty-free diplomatice.--------------Pct. 25 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDINUL nr. 1.946 din 7 noiembrie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2007, prin înlocuirea sintagmei birourile vamale de control şi vămuire" cu sintagma "birourile vamale de control" şi a sintagmei "Direcţia Generală a Vamilor" cu sintagma "Autoritatea Naţională a Vămilor".26. Amplasarea magazinelor duty-free diplomatice, precum şi construcţia acestora nu trebuie să permită accesul în incinta al persoanelor care nu au calitatea de cumpărător în sensul prezentelor norme.Amenajarea exterioară a magazinelor duty-free diplomatice trebuie să facă imposibila introducerea sau scoaterea de mărfuri din incinta acestora prin alte locuri decât cele destinate acestor activităţi.Planurile şi schiţele de amplasare a construcţiilor existente sau care urmează să fie construite cu destinaţia de magazine duty-free diplomatice vor fi avizate de birourile vamale în a căror rază de competenţa urmează să îşi desfăşoare activitatea magazinele.27. Vânzările de mărfuri din magazinele duty-free diplomatice se pot face numai pe baza carnetelor de identitate CD eliberate de Ministerul Afacerilor Externe.Reprezentantele diplomatice şi personalul acestora pot cumpăra mărfuri din magazinele duty-free diplomatice pe bază de comenzi întocmite în 3 exemplare, cu avizul prealabil al Ministerului Afacerilor Externe. Un exemplar al comenzii se va retine de Ministerul Afacerilor Externe. După onorarea parţială sau totală a comenzii magazinul va confirma, sub semnătura persoanei abilitate, pe celelalte doua exemplare, felul şi cantitatea mărfurilor vândute.Un exemplar va fi păstrat la magazin, iar celălalt exemplar va fi restituit reprezentantei diplomatice.Comanda va cuprinde următoarele elemente:- denumirea reprezentantei diplomatice;- numele, prenumele şi numărul documentului de identitate ale persoanei împuternicite de reprezentanta diplomatică să efectueze cumpărăturile;- denumirea, unitatea de măsura şi cantitatea mărfurilor solicitate spre cumpărare;- data emiterii comenzii;- semnătura şefului reprezentantei diplomatice.Vânzarea băuturilor alcoolice cu concentraţie de peste 22% alcool, a tigarilor şi a autoturismelor se face în baza cererilor de import, avizate de Ministerul Afacerilor Externe, în condiţiile legii.--------------Teza a doua a ultimului paragraf al pct. 27 a fost abrogată de pct. 20 al art. I din ORDINUL nr. 1.946 din 7 noiembrie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2007.28. Pentru toate mărfurile vândute prin magazinele duty-free diplomatice justificarea vânzărilor o constituie bonurile fiscale sau facturile.Bonurile fiscale trebuie să cuprindă următoarele date:- numărul bonului fiscal; numerele se vor da în ordine crescatoare, începând cu 1 ianuarie pentru fiecare an calendaristic;- denumirea persoanei juridice autorizate, deţinătoare a magazinului, sediul acesteia şi codul fiscal;- numărul carnetului de identitate CD eliberat de Ministerul Afacerilor Externe, aferent cumpărătorului;- natura, valoarea unitară şi numărul de articole vândute;- unitatea de măsura;- valoarea totală;- data vânzării.Facturile sunt utilizate pentru produse de folosinţa îndelungată, ca de exemplu: aparatura electronică, electrotehnica şi altele de acest gen, precum şi pentru mărfuri vândute pe bază de comenzi. Facturile trebuie să cuprindă, pe lângă datele înscrise în bonurile fiscale, menţiuni suplimentare privind identificarea mărfurilor: mărci, tipuri, serii, precum şi alte elemente cerute de reglementările în vigoare.Facturile vor fi însoţite şi de certificatul de calitate al produsului respectiv.29. Bonurile fiscale şi facturile trebuie să aibă imprimat următorul text: "Mărfuri numai pentru uzul reprezentantelor diplomatice şi al personalului acestora."Textul va fi redactat în limbile engleza şi română.30. Toate mărfurile destinate vânzării prin magazinele duty-free diplomatice, fie ca se vand ca atare sau ambalate, trebuie să aibă aplicată o eticheta cu următorul text: "DUTY-FREE DIPLOMATIC", conform anexei nr. 2.Eticheta trebuie astfel aplicată încât sa nu restrângă informaţiile despre produsele în cauza, furnizate de producător sau de comerciant.31. Dispoziţiile prevăzute la pct. 1, 2, 4, 6-12, 14, 16-23 se aplică în mod corespunzător şi magazinelor duty-free diplomatice.32. Persoanele juridice care desfăşoară activităţi în regim duty-free şi/sau duty-free diplomatic au obligaţia sa aducă la cunoştinţa operatorilor dispoziţiile legale privind aceste activităţi.33. Taxa anuală pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare a magazinelor duty-free, duty-free diplomatice şi de comercializare a mărfurilor în regim duty-free la bordul aeronavelor care efectuează curse în trafic extracomunitar se plăteşte la unităţile trezoreriei statului, în contul «Taxe pentru licenţe şi autorizaţii de funcţionare».--------------Pct. 33 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDINUL nr. 1.946 din 7 noiembrie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2007.34. Schimbarea locului de amplasare a unui magazin duty-free sau dutyfree diplomatic atrage reluarea procedurii de autorizare şi plata taxei anuale aferente.35. Reglementările prevăzute la pct. 1, 8-12, 14, 17-19, 21-23 se aplică în mod corespunzător şi în cazul activităţii de comercializare a mărfurilor în regim duty-free la bordul aeronavelor care efectuează curse în trafic extracomunitar.--------------Pct. 35 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDINUL nr. 1.946 din 7 noiembrie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2007, prin înlocuirea sintagmei "trafic extern de pasageri" cu sintagma "trafic extracomunitar".36. Mărfurile din import destinate aprovizionării la bordul aeronavelor care efectuează curse în trafic extracomunitar sunt depozitate numai în zonele de supraveghere vamală din aeroporturi.--------------Pct. 36 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDINUL nr. 1.946 din 7 noiembrie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2007, prin înlocuirea sintagmei "trafic extern de pasageri" cu sintagma "trafic extracomunitar".37. Documentul de livrare a mărfurilor din depozit către aeronavă emis de deţinătorul depozitului şi vizat de autoritatea vamală cu ocazia îmbarcării mărfurilor la bordul aeronavelor care efectuează curse în trafic extracomunitar constituie documentul legal în baza căruia se întocmesc declaraţiile vamale.--------------Pct. 37 a fost modificat de pct. 23 al art. I din ORDINUL nr. 1.946 din 7 noiembrie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2007.38. Pentru mărfurile distribuite gratuit pasagerilor şi membrilor echipajului sau comercializate în regim duty-free la bordul aeronavelor care efectuează curse în trafic extracomunitar persoanele juridice române autorizate în acest sens depun lunar declaraţiile vamale la biroul vamal de control în a cărui competenţă îşi desfăşoară activitatea, în primele 5 zile ale lunii următoare celei în care s-au efectuat livrările.--------------Pct. 38 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDINUL nr. 1.946 din 7 noiembrie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2007.39. Depozitele de mărfuri destinate aprovizionării la bordul aeronavelor care efectuează curse în trafic extracomunitar pot fi amplasate numai în zona de supraveghere vamală din aeroporturi, iar sistemul de închidere a acestora trebuie să permită accesul numai în comun al titularului depozitului şi al autorităţii vamale.--------------Pct. 39 a fost modificat de pct. 25 al art. I din ORDINUL nr. 1.946 din 7 noiembrie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2007, prin înlocuirea sintagmei "trafic extern de pasageri" cu sintagma "trafic extracomunitar".40. Titularii depozitelor sunt obligaţi sa ţină o evidenta operativă a mărfurilor aflate în depozit, în forma stabilită de autoritatea vamală.41. Mărfurile destinate aprovizionării care au fost livrate la bordul aeronavelor, dar care nu au fost vândute pot fi returnate în depozitele aflate în zona de supraveghere vamală din aeroporturi, pe baza documentului de livrare emis de persoana juridică română autorizată şi vizat de autoritatea vamală, depus în cadrul termenului prevăzut la pct. 38.--------------Pct. 41 a fost modificat de pct. 26 al art. I din ORDINUL nr. 1.946 din 7 noiembrie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2007.42. Pentru produsele intrate în depozit, a căror ieşire nu este justificată prin îmbarcare la bordul aeronavelor care efectuează curse în trafic extracomunitar autoritatea vamală ia măsuri pentru regularizarea situaţiei şi aplică sancţiunile potrivit legii.--------------Pct. 42 a fost modificat de pct. 27 al art. I din ORDINUL nr. 1.946 din 7 noiembrie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2007.43. Pentru reautorizare, cu 60 de zile calendaristice înainte de expirarea perioadei de valabilitate a autorizaţiei emise, persoanele juridice interesate vor trimite la Autoritatea Naţională a Vămilor o cerere însoţită de documentaţia prevăzută la pct. 6*).--------------Pct. 43 a fost modificat de pct. 28 al art. I din ORDINUL nr. 1.946 din 7 noiembrie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2007.--------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. V din ORDINUL nr. 1.946 din 7 noiembrie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2007, prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia prevederilor pct. 43 din Normele de organizare, funcţionare şi control vamal al activităţii de comercializare a mărfurilor în regim duty-free, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.397/2002, astfel cum a fost modificat prin prezentul ordin, care intră în vigoare de la data de 15 ianuarie 2008.44. Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele norme.--------------Pct. 44 a fost modificat de pct. 29 al art. I din ORDINUL nr. 1.946 din 7 noiembrie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2007.  +  Anexa 1-------la norme--------LISTAcuprinzând mărfurile care pot fi comercializateîn regim duty-free1. Tigarete, tigari, trabucuri, tutun de pipa, tutun2. Vin3. Băuturi alcoolice şi slab alcoolice4. Băuturi răcoritoare5. Apa minerala6. Produse alimentare (dulciuri, cacao, cafea, ceai, nes, biscuiti, conserve din fructe, sosuri, condimente, mezeluri, branzeturi)7. Produse de parfumerie8. Produse de infrumusetare şi machiaj9. Produse pentru îngrijirea şi întreţinerea pielii10. Articole de toaleta11. Ceasuri, brichete, gaz pentru brichete12. Accesorii de birou13. Jucarii14. Produse electronice şi electrocasnice, inclusiv suporturile aferente15. Casete video şi audio, baterii, compact-discuri16. Articole optice17. Articole din piele naturala (posete, serviete, manusi, curele, încălţăminte)18. Articole din blana naturala19. Articole şi accesorii de îmbrăcăminte20. Bijuterii21. Articole de sport22. Instrumente muzicale23. Articole din sticlă, cristal, portelan, lemn (exclusiv mobila)24. Aparatura de calcul de mici dimensiuni25. Cărţi, reviste26. Autoturisme din producţia interna (numai pentru magazinele duty-free diplomatice)27. Artizanat.  +  Anexa 2    -------la norme--------                                    MODELUL           etichetei autocolante pentru mărfurile destinate vânzării               prin magazinele duty-free şi duty-free diplomatice          <─── 2 cm ────> <──── 2 cm ────>       ^ ┌───────────────┐ ^ ┌─────────────────┐       │ │ DUTY-FREE │ │ │ DUTY-FREE │     1 cm │ 1 cm DIPLOMATIC │       │ │ │ │ │ │       v └───────────────┘ v └─────────────────┘--------------Anexa 2 a fost modificată de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 1.946 din 7 noiembrie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2007, prin înlocuirea sintagmei "DUTY-FREE EXPORT" cu sintagma "DUTY-FREE".  +  Anexa 3    -------la norme--------┌────────┬───────────┬─────────────────────────────┬───────────────────────────┐│ │ │ Plecare │ Sosire ││ │ ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┬────┬────┤│ Nr. │ Denumirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││avizului│ societăţii│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 ││ D.G.V. │comerciale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────────┴───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴────┘    1 = Data plecării din magazin    2 = Nr. declaraţiei vamale de antrepozitare    3 = Denumirea mărfurilor    4 = Cantitatea şi valoarea mărfurilor    5 = Biroul vamal către care au plecat mărfurile    6 = Data introducerii în magazin    7 = Nr. declaraţiei vamale de antrepozitare    8 = Denumirea mărfurilor    9 = Cantitatea şi valoarea mărfurilor    10 = Biroul vamal de la care au plecat mărfurile  +  Anexa 4--------la norme--------┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ┌───────┐ ││ │ │ ││ │ Stema │ ││ │ │ ││ └───────┘ ││ România ││ ││ MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR ││ COMISIA PENTRU AUTORIZAREA OPERATORILOR DE PRODUSE ││ SUPUSE ACCIZELOR ARMONIZATE ││ ││ AUTORIZAŢIE DE FUNCŢIONARE ││ ÎN REGIM DUTY- FREE / DUTY- FREE DIPLOMATIC ││ ││ NR . ││ Societatea Comercială ......, cu sediul social în ......, este autorizată ││ să funcţioneze în regim duty-free/duty-free diplomatic ........, conform ││ prevederilor O.U.G. nr. 104/2002 privind regimul vamal al mărfurilor ││ comercializate în regim duty-free, aprobată prin Legea nr. 132/2003, cu ││ modificările şi completările ulterioare, şi Normelor de organizare, ││ funcţionare şi control vamal al activităţii de comercializare a ││ mărfurilor în regim duty-free, aprobate prin O.M.F.P. nr. 1.397/2002, ││ cu modificările şi completările ulterioare, precum şi O.M.E.F. ││ nr. 416/2007, cu modificările şi completările ulterioare. ││ Depozitul autorizat de Ministerul Economiei şi Finanţelor conform ││ planului şi schiţei tehnice avizate de biroul vamal de control ....... ││ va funcţiona în competenţa acestui birou vamal şi va purta începând cu ││ data prezentei autorizări denumirea de "DUTY-FREE"/"DUTY-FREE ││ DIPLOMATIC". ││ Termenul de valabilitate al prezentei autorizaţii este de 5 ani de la ││ data autorizării, conform prevederilor art. 8 alin. (1) din O.U.G. ││ nr. 104/2002, aprobată prin Legea nr. 132/2003, cu modificările şi ││ completările ulterioare. ││ ││ Preşedinte ││ ││ Data autorizării: │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘--------------Anexa 4 a fost introdusă de art. II din ORDINUL nr. 1.946 din 7 noiembrie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2007, având conţinutul anexei la acest act normativ.-------------