REGULAMENT nr. 1 din 30 martie 2000 (*actualizat*)privind operaţiunile de piaţa monetara efectuate de Banca Naţionala a României şi facilităţile de creditare şi de depozit acordate de aceasta băncilor şi caselor centrale ale cooperativelor de credit(actualizat până la data de 11 martie 2004*)
EMITENT
  • BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
  • ------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 142 din 5 aprilie 2000. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 11 martie 2004, cu modificările şi completările aduse de CIRCULARA nr. 3 din 27 februarie 2004.NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:**) Denumirea "bănci" a fost înlocuită cu expresia "bănci şi case centrale ale cooperativelor de credit", potrivit pct. 1 al art. I din CIRCULARA nr. 3 din 27 februarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 8 martie 2004.În temeiul art. 38 alin. 1 din Legea bancară nr. 58/1998, precum şi al art. 7 alin. (1) şi al art. 50 alin. (1) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României,având în vedere prevederile art. 2 alin. (2), ale art. 6, 20, 21, 27 şi 52 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României,Banca Naţionala a României emite prezentul regulament.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1În sensul prezentului regulament, termenii de mai jos au următoarele semnificatii: a) operaţiuni de piaţa monetara ale Băncii Naţionale a României - operaţiuni executate la iniţiativa băncii şi casei centrale a cooperativei de credit, ce implica una dintre următoarele tranzacţii:---------Partea introductivă a lit. a) a art. 1 a fost modificată de pct. 1 al art. I din CIRCULARA nr. 3 din 27 februarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 8 martie 2004 prin înlocuirea denumirii "bănci" cu expresia "bănci şi case centrale ale cooperativelor de credit".1. cumpărări/vânzări reversibile - repo/reverse repo - de active eligibile pentru tranzactionare; 2. acordare de credite colateralizate cu active eligibile pentru garantare;3. vânzări/cumpărări de active eligibile pentru tranzactionare;4. emitere de certificate de depozit;5. swap valutar; şi6. atragere de depozite; b) cumpărări reversibile - repo - de active eligibile pentru tranzactionare (pensiuni) - tranzacţii reversibile în cadrul cărora, în scopul injectarii de lichiditate, Banca Naţionala a României cumpara de la bănci şi case centrale ale cooperativelor de credit active eligibile pentru tranzactionare, cu angajamentul acestora de a rascumpara respectivele active la o dată ulterioară şi la un preţ stabilit la data încheierii tranzacţiei;---------Lit. b) a art. 1 a fost modificată de pct. 1 al art. I din CIRCULARA nr. 3 din 27 februarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 8 martie 2004 prin înlocuirea denumirii "bănci" cu expresia "bănci şi case centrale ale cooperativelor de credit". c) vânzări reversibile - reverse repo - de active eligibile pentru tranzactionare (pensiuni) - tranzacţii reversibile în cadrul cărora, în scopul absorbtiei de lichiditate, Banca Naţionala a României vinde băncilor şi caselor centrale ale cooperativelor de credit active eligibile pentru tranzactionare, angajandu-se sa rascumpere respectivele active la o dată ulterioară şi la un preţ stabilit la data încheierii tranzacţiei;---------Lit. c) a art. 1 a fost modificată de pct. 1 al art. I din CIRCULARA nr. 3 din 27 februarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 8 martie 2004 prin înlocuirea denumirii "bănci" cu expresia "bănci şi case centrale ale cooperativelor de credit". d) acordare de credite colateralizate cu active eligibile pentru garantare - tranzacţii reversibile în cadrul cărora, în scopul injectarii de lichiditate, Banca Naţionala a României acorda credite băncilor şi caselor centrale ale cooperativelor de credit, acestea păstrând proprietatea asupra activelor eligibile aduse în garanţie;---------Lit. d) a art. 1 a fost modificată de pct. 1 al art. I din CIRCULARA nr. 3 din 27 februarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 8 martie 2004 prin înlocuirea denumirii "bănci" cu expresia "bănci şi case centrale ale cooperativelor de credit". e) vânzări/cumpărări de active eligibile pentru tranzactionare tranzacţii în cadrul cărora, în scopul absorbtiei/injectarii de lichiditate, Banca Naţionala a României vinde/cumpara active eligibile pentru tranzactionare şi care implica transferul proprietăţii asupra activelor eligibile respective de la vânzător la cumpărător, realizat prin mecanismul "livrare contra plata"; f) emitere de certificate de depozit - tranzacţie în cadrul căreia, în scopul absorbtiei de lichiditate, Banca Naţionala a României vinde băncilor şi caselor centrale ale cooperativelor de credit certificate de depozit;---------Lit. f) a art. 1 a fost modificată de pct. 1 al art. I din CIRCULARA nr. 3 din 27 februarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 8 martie 2004 prin înlocuirea denumirii "bănci" cu expresia "bănci şi case centrale ale cooperativelor de credit". g) swap valutar - consta în doua tranzacţii simultane, încheiate cu aceeaşi contrapartida, prin care Banca Naţionala a României:- cumpara la vedere valuta convertibilă contra lei, în scopul injectarii de lichiditate, şi vinde la o dată ulterioară aceeaşi suma în valută convertibilă contra lei; sau- vinde la vedere valuta convertibilă contra lei, în scopul absorbtiei de lichiditate, şi cumpara la o dată ulterioară aceeaşi suma în valută convertibilă contra lei; h) atragere de depozite - tranzacţie cu scadenţa prestabilita, în cadrul căreia, în scopul absorbtiei de lichiditate, Banca Naţionala a României atrage depozite de la băncile şi casele centrale ale cooperativelor de credit participanţi eligibili;---------Lit. h) a art. 1 a fost modificată de pct. 1 al art. I din CIRCULARA nr. 3 din 27 februarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 8 martie 2004 prin înlocuirea denumirii "bănci" cu expresia "bănci şi case centrale ale cooperativelor de credit". i) facilităţi permanente - facilitatea de creditare şi facilitatea de depozit acordate băncilor şi caselor centrale ale cooperativelor de credit de către Banca Naţionala a României, la care acestea au acces din proprie iniţiativă;---------Lit. i) a art. 1 a fost modificată de pct. 1 al art. I din CIRCULARA nr. 3 din 27 februarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 8 martie 2004 prin înlocuirea denumirii "bănci" cu expresia "bănci şi case centrale ale cooperativelor de credit". j) facilitatea de creditare - posibilitatea ca Banca Naţionala a României să ofere băncilor şi caselor centrale ale cooperativelor de credit credit overnight;---------Lit. j) a art. 1 a fost modificată de pct. 1 al art. I din CIRCULARA nr. 3 din 27 februarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 8 martie 2004 prin înlocuirea denumirii "bănci" cu expresia "bănci şi case centrale ale cooperativelor de credit". k) facilitatea de depozit - posibilitatea ca Banca Naţionala a României sa accepte depozite overnight de la bănci şi case centrale ale cooperativelor de credit;---------Lit. k) a art. 1 a fost modificată de pct. 1 al art. I din CIRCULARA nr. 3 din 27 februarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 8 martie 2004 prin înlocuirea denumirii "bănci" cu expresia "bănci şi case centrale ale cooperativelor de credit". l) puncte swap - diferenţa dintre cursul de schimb în cazul tranzacţiei la termen - forward - şi cursul de schimb în cazul tranzacţiei la vedere în cadrul unui swap valutar; m) tranzacţie la vedere - tranzacţie pentru care data decontării este value today, value tomorrow sau spot; n) data tranzacţiei - data la care se încheie tranzacţia; o) data decontării - data la care se face decontarea tranzacţiei:- value today - data decontării este aceeaşi cu data tranzacţiei;- value tomorrow - data decontării este ziua lucrătoare următoare datei tranzacţiei;- spot - data decontării este la doua zile lucrătoare de la data tranzacţiei;- forward - orice data a decontării ulterioară decontării spot;- O/N - overnight - data decontării în aceeaşi zi cu data tranzacţiei şi scadenta în următoarea zi lucrătoare;- T/N - tomorrow next - data decontării în ziua lucrătoare următoare datei tranzacţiei şi scadenta în ziua lucrătoare următoare datei decontării; p) valoarea nominală a certificatului de depozit cu discont valoarea de răscumpărare la scadenţă a certificatului de depozit;--------Lit. p) a art. 1 a fost modificată de pct. 2 al art. I din CIRCULARA nr. 3 din 27 februarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 8 martie 2004. q) proceduri bilaterale - proceduri prin care Banca Naţionala a României încheie tranzacţii cu una sau mai multe bănci şi case centrale ale cooperativelor de credit, fără licitaţie.---------Lit. q) a art. 1 a fost modificată de pct. 1 al art. I din CIRCULARA nr. 3 din 27 februarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 8 martie 2004 prin înlocuirea denumirii "bănci" cu expresia "bănci şi case centrale ale cooperativelor de credit". r) deţinător - proprietarul înregistrat al unui certificat de depozit emis de Banca Naţională a României.--------Lit. r) a art. 1 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din CIRCULARA nr. 3 din 27 februarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 8 martie 2004.  +  Articolul 2 (1) Participanţii eligibili cu care Banca Naţională a României desfăşoară operaţiuni de piaţă monetară şi cărora le acordă facilităţi permanente sunt băncile, persoane juridice române, sucursalele din România ale băncilor, persoane juridice străine, şi casele centrale ale cooperativelor de credit, care îndeplinesc următoarele criterii de eligibilitate:- în cazul băncilor, persoane juridice române, şi al caselor centrale ale cooperativelor de credit, constituirea de rezerve minime obligatorii şi încadrarea în prevederile reglementărilor Băncii Naţionale a României privind indicatorii de solvabilitate;- în cazul sucursalelor din România ale băncilor, persoane juridice străine, constituirea de rezerve minime obligatorii şi certificarea, cel puţin anual, de către autoritatea de supraveghere bancară din ţara de origine a încadrării băncii străine de care aparţin în prevederile reglementărilor de prudenţă bancară în vigoare în ţara respectivă.---------Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din CIRCULARA nr. 3 din 27 februarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 8 martie 2004. (2) Încadrarea în prevederile reglementărilor cuprinse în alin. (1) se va face pe baza datelor înscrise în ultimele raportări transmise în termenele prevăzute de reglementările privind indicatorii de solvabilitate. (3) Pentru participarea la operaţiunile de piaţă monetară în lei pe baze bilaterale efectuate de Banca Naţională a României, băncile şi casele centrale ale cooperativelor de credit trebuie să dispună de un sistem operaţional specific tip REUTERS, BLOOMBERG etc., echipamente specifice pentru plăţi şi comunicaţii (sistem de înregistrare a convorbirilor telefonice, telex, SWIFT, fax etc.).---------Alin. (3) al art. 2 a fost introdus de pct. 4 al art. I din CIRCULARA nr. 3 din 27 februarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 8 martie 2004. (4) Pentru participarea la operaţiunile de piaţă monetară ale Băncii Naţionale a României ce implică tranzacţii cu valute (swap-uri valutare), casele centrale ale cooperativelor de credit trebuie să deţină autorizaţia de intermediar pe piaţa valutară interbancară eliberată de Banca Naţională a României.----------Alin. (4) al art. 2 a fost introdus de pct. 4 al art. I din CIRCULARA nr. 3 din 27 februarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 8 martie 2004.  +  Articolul 3Operaţiunile de piaţa monetara ale Băncii Naţionale a României pot fi derulate alternativ sau simultan, în funcţie de condiţiile pieţei şi în conformitate cu obiectivele de politica monetara ale Băncii Naţionale a României, şi au la baza decizia de intervenţie a Băncii Naţionale a României pe piaţa monetara.  +  Capitolul II Active eligibile  +  Articolul 4Activele eligibile pentru tranzacţionare şi pentru garantare sunt titlurile de stat, certificatele de depozit emise de Banca Naţională a României, precum şi alte categorii de active eligibile negociabile, stabilite în baza unei hotărâri a Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României.----------Art. 4 a fost modificat de pct. 5 al art. I din CIRCULARA nr. 3 din 27 februarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 8 martie 2004.  +  Articolul 5Activele eligibile pentru tranzactionare, precum şi cele eligibile pentru garantare vor fi evaluate zilnic, pe perioada derulării operaţiunii, la valoarea de piaţa din ziua anterioară datei de evaluare.  +  Articolul 6Activele eligibile pentru tranzactionare şi pentru garantare trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, în mod cumulativ, după caz: a) să fie în proprietatea băncii şi casei centrale a cooperativei de credit prezentatoare; b) sa nu fie gajate sau sechestrate; c) să aibă o scadenta ulterioară scadentei operaţiunii efectuate; d) să aibă cupoane scadente ulterior scadentei operaţiunii efectuate; e) sa nu fie emise de banca şi casa centrală a cooperativei de credit prezentatoare.---------Art. 6 a fost modificat de pct. 1 al art. I din CIRCULARA nr. 3 din 27 februarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 8 martie 2004 prin înlocuirea denumirii "bănci" cu expresia "bănci şi case centrale ale cooperativelor de credit".  +  Capitolul III Operaţiuni de piaţa monetara  +  Articolul 7Operaţiunile de piaţa monetara ale Băncii Naţionale a României se efectuează pe baza următoarelor tipuri de tranzacţii: a) cumpărări/vânzări reversibile - repo/reverse repo de active eligibile pentru tranzactionare; b) acordare de credite colateralizate cu active eligibile pentru garantare; c) vânzări/cumpărări de active eligibile pentru tranzactionare; d) emitere de certificate de depozit; e) swap valutar; f) atragere de depozite.  +  Articolul 8Scadenta operaţiunilor de piaţa monetara nu poate fi mai mare de 90 de zile calendaristice, cu excepţia celor care se efectuează pe baza tranzacţiilor prevăzute la art. 7 lit. d), pentru care scadenta maxima este de un an.  +  Articolul 9Operaţiunile de piaţa monetara se desfăşoară astfel:- prin licitaţie - baze multilaterale competitive, în cazul tranzacţiilor prevăzute la art. 7 lit. a), b), d), e) şi f); aceste tranzacţii pot fi efectuate şi prin proceduri bilaterale baze bilaterale, cu excepţia celor prevăzute la art. 7 lit. b) şi d);--------Prima liniută a art. 9 a fost modificată de pct. 6 al art. I din CIRCULARA nr. 3 din 27 februarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 8 martie 2004.- prin proceduri bilaterale - baze bilaterale, în cazul tranzacţiilor prevăzute la art. 7 lit. c).  +  Articolul 10 (1) În cazul cumpărărilor/vânzărilor reversibile - repo/reverse repo - de active eligibile pentru tranzactionare, pe perioada tranzacţiei proprietatea asupra respectivelor active este transferata creditorului. (2) În cazul cumpărărilor/vânzărilor reversibile - repo/ reverse repo -, în care activele eligibile pentru tranzactionare sunt titluri de stat, Banca Naţionala a României vinde/se angajează sa rascumpere titluri de stat din aceeaşi serie. (3) Preţul de răscumpărare al activelor eligibile pentru tranzactionare se compune din preţul de vânzare şi dobânda datorată la scadenta, aferentă valorii respectivelor active vândute. Rata dobânzii aplicată este rata dobânzii simple, cu convenţia NUMĂR DE ZILE/360. (4) Valoarea activelor eligibile pentru tranzactionare, care fac obiectul cumpărărilor/vânzărilor reversibile - repo/ reverse repo -, trebuie să acopere în permanenta valoarea de răscumpărare a acestora.  +  Articolul 11 (1) În cazul creditelor colateralizate cu active eligibile pentru garantare, rata dobânzii aplicată este rata dobânzii simple, cu convenţia NUMĂR DE ZILE/360. (2) Valoarea activelor eligibile aduse în garanţie trebuie să acopere în proporţie de 100% creditul acordat şi dobânda aferentă.  +  Articolul 12 (1) Certificatele de depozit emise de Banca Naţională a României reprezintă obligaţii ale acesteia faţă de deţinătorii acestor instrumente şi sunt tranzacţionabile. Caracteristicile emisiunilor de certificate de depozit sunt stabilite prin proceduri de lucru şi sunt valabile atât pentru operaţiunile pe piaţa primară, cât şi pentru operaţiunile pe piaţa secundară. (2) Certificatele de depozit sunt denominate în monedă naţională şi sunt emise în formă dematerializată. (3) Certificatele de depozit sunt emise cu discont, la o valoare inferioară valorii nominale (valoarea cu discont) şi sunt răscumpărate la scadenţă la valoarea nominală; diferenţa dintre valoarea la care sunt emise şi valoarea nominală reprezintă dobânda plătită la scadenţă, aferentă sumei plătite de către deţinător la emisiune. Rata dobânzii aplicată este rata dobânzii simple, cu convenţia NUMĂR DE ZILE/360.---------Art. 12 a fost modificat de pct. 7 al art. I din CIRCULARA nr. 3 din 27 februarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 8 martie 2004.  +  Articolul 12^1 (1) Piaţa primară a certificatelor de depozit emise de Banca Naţională a României cuprinde totalitatea operaţiunilor legate de emiterea certificatelor de depozit. (2) Participanţii pe piaţa primară a certificatelor de depozit emise de Banca Naţională a României sunt participanţii eligibili definiţi la art. 2.---------Art. 12^1 a fost introdus de pct. 8 al art. I din CIRCULARA nr. 3 din 27 februarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 8 martie 2004.  +  Articolul 12^2 (1) Piaţa secundară a certificatelor de depozit emise de Banca Naţională a României cuprinde totalitatea operaţiunilor de vânzare, de cumpărare şi alte operaţiuni cu certificate de depozit aflate în circulaţie, libere de sarcini. (2) Operaţiunile pe piaţa secundară cu certificate de depozit emise de Banca Naţională a României se vor efectua în interiorul termenului de scadenţă, de la data emisiunii şi până la data limită de tranzacţionare (două zile lucrătoare anterioare datei scadenţei). (3) Participanţii pe piaţa secundară a certificatelor de depozit emise de Banca Naţională a României sunt băncile şi casele centrale ale cooperativelor de credit.--------Art. 12^2 a fost introdus de pct. 8 al art. I din CIRCULARA nr. 3 din 27 februarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 8 martie 2004.  +  Articolul 13 (1) În cazul atragerii de către Banca Naţionala a României de depozite de la bănci şi case centrale ale cooperativelor de credit, rata dobânzii aplicată asupra depozitului este prestabilita şi se calculează ca rata a dobânzii simple, cu convenţia NUMĂR DE ZILE/360.---------Alin. (1) al art. 13 a fost modificat de pct. 1 al art. I din CIRCULARA nr. 3 din 27 februarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 8 martie 2004 prin înlocuirea denumirii "bănci" cu expresia "bănci şi case centrale ale cooperativelor de credit". (2) Dobânda se plăteşte la scadenta depozitului.  +  Articolul 14Încheierea şi derularea tranzacţiilor pe baza cărora se desfăşoară operaţiunile de piaţa monetara ale Băncii Naţionale a României se efectuează cu respectarea prevederilor reglementărilor Băncii Naţionale a României privind operaţiunile cu titluri de stat derulate prin Banca Naţionala a României în calitatea sa de agent al statului, funcţionarea pieţei monetare interbancare, efectuarea operaţiunilor valutare, precum şi cele ale codurilor de conduita emise de asociaţiile profesionale ale operatorilor pieţei şi care au girul Băncii Naţionale a României, după caz.  +  Capitolul IV Facilităţi permanente  +  Secţiunea 1 Facilitatea de creditare  +  Articolul 15Pentru a obţine lichiditate pe termen foarte scurt băncile şi casele centrale ale cooperativelor de credit pot apela la facilitatea de creditare - credit lombard - acordată de Banca Naţionala a României.---------Art. 15 a fost modificat de pct. 1 al art. I din CIRCULARA nr. 3 din 27 februarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 8 martie 2004 prin înlocuirea denumirii "bănci" cu expresia "bănci şi case centrale ale cooperativelor de credit".  +  Articolul 16 (1) Băncile şi casele centrale ale cooperativelor de credit prevăzute la art. 2 pot avea acces la creditul lombard pe baza unei cereri scrise adresate Băncii Naţionale a României - Direcţia operaţiuni de piaţa, semnată de persoanele autorizate şi purtând ştampila instituţiei,- elementele de identificare a băncii şi casei centrale a cooperativei de credit;- suma solicitată;- tipul şi valoarea garanţiilor. (2) Până la sfârşitul zilei bancare lucrătoare Banca Naţionala a României va notifica băncilor şi caselor centrale ale cooperativelor de credit solicitante decizia asupra cererilor acestora.---------Art. 16 a fost modificat de pct. 1 al art. I din CIRCULARA nr. 3 din 27 februarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 8 martie 2004 prin înlocuirea denumirii "bănci" cu expresia "bănci şi case centrale ale cooperativelor de credit".  +  Articolul 17Perioada de acordare a creditului lombard este overnight.  +  Articolul 18 (1) Nivelul ratei dobânzii pentru creditul lombard - rata lombard - este stabilit de Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României în conformitate cu obiectivele de politica monetara şi reprezintă, de regula, nivelul maxim al ratei dobânzii practicate în sistemul bancar. (2) Rata lombard este anunţată în avans de Banca Naţionala a României şi se calculează ca rata a dobânzii simple, cu convenţia NUMĂR DE ZILE/360. (3) Banca Naţionala a României poate modifica rata dobânzii în orice moment, cu efect asupra creditelor lombard acordate începând cu următoarea zi bancară lucrătoare. (4) Dobânda la creditul lombard se plăteşte o dată cu rambursarea creditului.  +  Articolul 19Acordarea creditului lombard este condiţionată de colateralizarea acestuia cu active eligibile pentru garantare. Valoarea garanţiilor aduse de banca şi casa centrală a cooperativei de credit solicitanta trebuie să acopere în proporţie de 100% creditul şi dobânda aferentă şi trebuie constituite până la momentul acordării acestui credit.---------Art. 19 a fost modificat de pct. 1 al art. I din CIRCULARA nr. 3 din 27 februarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 8 martie 2004 prin înlocuirea denumirii "bănci" cu expresia "bănci şi case centrale ale cooperativelor de credit".  +  Articolul 20În cazul în care scadenta creditului este o zi bancară nelucrătoare, rambursarea are loc în următoarea zi bancară lucrătoare.  +  Articolul 21Creditul lombard se acordă de Direcţia operaţiuni de piaţa din cadrul Băncii Naţionale a României, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.  +  Articolul 22În cazuri excepţionale Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României poate limita sau suspenda accesul băncilor şi case centrale ale cooperativelor de credit la creditul lombard.---------Art. 22 a fost modificat de pct. 1 al art. I din CIRCULARA nr. 3 din 27 februarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 8 martie 2004 prin înlocuirea denumirii "bănci" cu expresia "bănci şi case centrale ale cooperativelor de credit".  +  Secţiunea a 2-a Facilitatea de depozit  +  Articolul 23 (1) În scopul valorificării excesului de lichiditate băncile şi casele centrale ale cooperativelor de credit pot constitui depozite la Banca Naţionala a României.---------Alin. (1) al art. 23 a fost modificat de pct. 1 al art. I din CIRCULARA nr. 3 din 27 februarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 8 martie 2004 prin înlocuirea denumirii "bănci" cu expresia "bănci şi case centrale ale cooperativelor de credit". (2) Perioada de acceptare a depozitelor de către Banca Naţionala a României în cadrul acestei facilităţi este overnight. (3) Depozitele acceptate sunt remunerate la o rata fixa a dobânzii.  +  Articolul 24 (1) Băncile şi casele centrale ale cooperativelor de credit eligibile prevăzute la art. 2 din prezentul regulament pot avea acces la facilitatea de depozit pusă la dispoziţie de Banca Naţionala a României pe baza unei cereri scrise adresate Direcţiei operaţiuni de piaţa, semnată de persoanele autorizate şi purtând ştampila instituţiei, care va cuprinde următoarele elemente, a căror enumerare nu este limitativa:- elementele de identificare a băncii şi casei centrale a cooperativei de credit;- suma ce se solicita a fi depusa. (2) Până la sfârşitul zilei bancare lucrătoare Banca Naţionala a României va notifica băncilor şi caselor centrale ale cooperativelor de credit solicitante decizia asupra cererilor acestora.---------Art. 24 a fost modificat de pct. 1 al art. I din CIRCULARA nr. 3 din 27 februarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 8 martie 2004 prin înlocuirea denumirii "bănci" cu expresia "bănci şi case centrale ale cooperativelor de credit".  +  Articolul 25În cazuri excepţionale Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României poate suspenda accesul băncilor şi caselor centrale ale cooperativelor de credit la facilitatea de depozit.---------Art. 25 a fost modificat de pct. 1 al art. I din CIRCULARA nr. 3 din 27 februarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 8 martie 2004 prin înlocuirea denumirii "bănci" cu expresia "bănci şi case centrale ale cooperativelor de credit".  +  Articolul 26 (1) Nivelul ratei dobânzii pentru depozitele acceptate de Banca Naţionala a României în cadrul acestei facilităţi este stabilit de Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României în conformitate cu obiectivele sale de politica monetara. (2) Rata dobânzii este anunţată în avans de Banca Naţionala a României şi se calculează ca rata a dobânzii simple, cu convenţia NUMĂR DE ZILE/360. (3) Banca Naţionala a României poate modifica rata dobânzii în orice moment, cu efect asupra depozitelor acceptate începând cu următoarea zi bancară lucrătoare. (4) Dobânda la depozite se plăteşte la scadenta depozitului.  +  Capitolul V Desfăşurarea operaţiunilor de piaţa monetara prin intermediul licitaţiei  +  Articolul 27 (1) Banca Naţionala a României poate desfăşura licitaţii la rata fixa sau la rata variabila. (2) În cadrul licitaţiei la rata fixa Banca Naţionala a României specifică în avans rata dobânzii/randamentul/ punctele swap, iar băncile şi casele centrale ale cooperativelor de credit participante oferă sumele pe care doresc să le tranzactioneze la aceasta rata a dobânzii/randament/puncte swap.---------Alin. (2) al art. 27 a fost modificat de pct. 1 al art. I din CIRCULARA nr. 3 din 27 februarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 8 martie 2004 prin înlocuirea denumirii "bănci" cu expresia "bănci şi case centrale ale cooperativelor de credit". (3) În cadrul licitaţiei la rata variabila Banca Naţionala a României poate specifică în avans minimul/maximul acceptat pentru rata dobânzii/randament/puncte swap, iar băncile şi casele centrale ale cooperativelor de credit participante fac oferta asupra sumelor şi ratelor de dobânda/randamentului/punctelor swap la care doresc sa tranzactioneze cu Banca Naţionala a României.---------Alin. (3) al art. 27 a fost modificat de pct. 1 al art. I din CIRCULARA nr. 3 din 27 februarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 8 martie 2004 prin înlocuirea denumirii "bănci" cu expresia "bănci şi case centrale ale cooperativelor de credit".  +  Articolul 28Procedura licitaţiei se executa în patru etape operationale, şi anume: anunţarea licitaţiei, transmiterea de către bănci şi case centrale ale cooperativelor de credit a ofertelor de participare la licitaţie, alocarea sumelor şi anunţarea rezultatelor licitaţiei.---------Art. 28 a fost modificat de pct. 1 al art. I din CIRCULARA nr. 3 din 27 februarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 8 martie 2004 prin înlocuirea denumirii "bănci" cu expresia "bănci şi case centrale ale cooperativelor de credit".1. Anunţarea licitaţiei  +  Articolul 29Banca Naţionala a României va face publice în avans elementele tehnice ale desfăşurării licitaţiei prin intermediul mijloacelor de comunicare specifice, precum telex, fax, Reuters, Bridge, posta electronică.  +  Articolul 30Anunţul licitaţiei va cuprinde următoarele elemente, a căror enumerare nu este limitativa:- numărul de referinţa al licitaţiei;- data licitaţiei;- tipul tranzacţiei;- scadenta;- tipul licitaţiei - licitaţie la rata fixa sau la rata variabila;- metoda de alocare - metoda ratei multiple sau metoda ratei uniforme;- volumul dorit al operaţiunii, dacă este cazul;- elementele de identificare a titlurilor de stat/certificatelor de depozit, dacă este cazul;--------Liniuţa a 8-a a art. 30 a fost modificată de pct. 9 al art. I din CIRCULARA nr. 3 din 27 februarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 8 martie 2004.- rata dobânzii/randamentul/punctele swap, în cazul licitaţiei la rata fixa;- minimul/maximul acceptat pentru rata dobânzii/randament/puncte swap, în cazul licitaţiei la rata variabila;- data începerii operaţiunii şi scadenta acesteia, dacă este cazul, precum şi scadenta instrumentului, în cazul emiterii certificatelor de depozit;- valutele tranzacţionate - pentru swap;- cursul de schimb la vedere care trebuie utilizat pentru calcularea ofertelor - pentru swap;- limita maxima a ofertei, dacă este cazul;- alocarea minima, dacă este cazul;- termenul de transmitere a ofertelor de participare.2. Ofertele de participare la licitaţie  +  Articolul 31 (1) Băncile şi casele centrale ale cooperativelor de credit vor transmite ofertele prin modalităţi considerate acceptabile de către Banca Naţională a României, precum letric, telex cifrat, SWIFT, poştă electronică etc.---------Alin. (1) al art. 31 a fost modificat de pct. 10 al art. I din CIRCULARA nr. 3 din 27 februarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 8 martie 2004. (2) Ofertele transmise nu pot fi retrase, acestea constituind angajamente ferme din partea băncilor şi caselor centrale ale cooperativelor de credit.---------Alin. (2) al art. 31 a fost modificat de pct. 1 al art. I din CIRCULARA nr. 3 din 27 februarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 8 martie 2004 prin înlocuirea denumirii "bănci" cu expresia "bănci şi case centrale ale cooperativelor de credit". (3) Băncile şi casele centrale ale cooperativelor de credit trebuie să dispună de active eligibile pentru susţinerea ofertelor lor, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.---------Alin. (3) al art. 31 a fost modificat de pct. 1 al art. I din CIRCULARA nr. 3 din 27 februarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 8 martie 2004 prin înlocuirea denumirii "bănci" cu expresia "bănci şi case centrale ale cooperativelor de credit".  +  Articolul 32Ofertele transmise de bănci şi case centrale ale cooperativelor de credit vor conţine următoarele elemente, a căror enumerare nu este limitativa:---------Partea introductivă a art. 32 a fost modificată de pct. 1 al art. I din CIRCULARA nr. 3 din 27 februarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 8 martie 2004 prin înlocuirea denumirii "bănci" cu expresia "bănci şi case centrale ale cooperativelor de credit".- numărul de referinţa al licitaţiei;- elementele de identificare a băncii şi casei centrale a cooperativei de credit;---------A doua liniuţă a art. 32 a fost modificată de pct. 1 al art. I din CIRCULARA nr. 3 din 27 februarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 8 martie 2004 prin înlocuirea denumirii "bănci" cu expresia "bănci şi case centrale ale cooperativelor de credit".- tipul tranzacţiei;- data licitaţiei;- suma oferită;- rata dobânzii/randamentul/punctele swap;- elementele de identificare a titlurilor de stat/certificatelor de depozit, dacă este cazul;---------Liniuţa a 7-a a art. 32 a fost modificată de pct. 11 al art. I din CIRCULARA nr. 3 din 27 februarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 8 martie 2004.- data decontării (emisiunii), pentru emisiunea de certificate de depozit.---------Liniuţa a 8-a a art. 32 a fost introdusă de pct. 11 al art. I din CIRCULARA nr. 3 din 27 februarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 8 martie 2004.  +  Articolul 33 (1) În cazul licitaţiilor la rata variabila, ofertele vor conţine cel mult trei optiuni pentru sume şi/sau rate ale dobânzii/randamente/puncte swap diferite. (2) Ratele dobânzii şi randamentele vor fi exprimate în termeni anualizati şi vor cuprinde doua zecimale.  +  Articolul 34 (1) Ofertele cu vicii de fond sunt considerate nule. (2) Ofertele cu vicii de forma pot fi rectificate, în conformitate cu prevederile cuprinse în procedurile de lucru prevăzute la art. 43, cu acordul comun al Băncii Naţionale a României şi al băncii şi casei centrale a cooperativei de credit emitente, cu condiţia confirmării de către aceasta din urma, în cursul aceleiaşi zile, prin una dintre modalităţile prevăzute la art. 31 alin. (1).---------Alin. (2) al art. 34 a fost modificat de pct. 1 al art. I din CIRCULARA nr. 3 din 27 februarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 8 martie 2004 prin înlocuirea denumirii "bănci" cu expresia "bănci şi case centrale ale cooperativelor de credit".  +  Articolul 35Pentru licitaţia la rata fixa, în cazul în care suma cumulată a ofertelor depăşeşte suma de alocat de către Banca Naţionala a României, onorarea se va face pro rata, pe baza raportului dintre suma de alocat şi suma agregata a ofertelor.  +  Articolul 36 (1) Pentru licitaţia la rata variabila onorarea optiunilor se face crescator sau descrescator, până se ajunge la nivelul la care cererea satisface oferta sau la nivelul la care sunt satisfacute obiectivele de politica monetara ale Băncii Naţionale a României, după cum urmează:- în cazul injectarii de lichiditate: descrescator, începând cu opţiunea care are rata dobânzii cea mai mare, pentru cumpărări reversibile - repo - de active eligibile, acordare de credite colateralizate cu active eligibile şi swap valutar;- în cazul absorbtiei de lichiditate: crescator, începând cu opţiunea care are rata dobânzii cea mai mica, pentru vânzări reversibile - reverse repo -, emitere de certificate de depozit, atragere de depozite şi swap valutar. (2) Ofertele aflate la nivelul marginal vor fi executate proporţional.  +  Articolul 37Metodele utilizate pentru determinarea rezultatelor sunt:- metoda ratei multiple - presupune onorarea fiecărei oferte declarate câştigătoare la nivelul la care aceasta a fost exprimată de banca şi casa centrală a cooperativei de credit;---------Prima liniuţă a art. 37 a fost modificată de pct. 1 al art. I din CIRCULARA nr. 3 din 27 februarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 8 martie 2004 prin înlocuirea denumirii "bănci" cu expresia "bănci şi case centrale ale cooperativelor de credit".- metoda ratei uniforme - presupune onorarea tuturor ofertelor declarate câştigătoare la nivelul marginal, la care suma alocata a fost epuizata, indiferent de nivelurile la care ofertele respective au fost exprimate de bănci şi case centrale ale cooperativelor de credit.---------Liniuţa a doua a art. 37 a fost modificată de pct. 1 al art. I din CIRCULARA nr. 3 din 27 februarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 8 martie 2004 prin înlocuirea denumirii "bănci" cu expresia "bănci şi case centrale ale cooperativelor de credit".4. Anunţarea rezultatelor  +  Articolul 38 (1) După determinarea rezultatelor ofertele acceptate vor fi notificate băncilor şi caselor centrale ale cooperativelor de credit prin telex, SWIFT, posta electronică sau prin alte modalităţi.---------Alin. (1) al art. 38 a fost modificat de pct. 1 al art. I din CIRCULARA nr. 3 din 27 februarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 8 martie 2004 prin înlocuirea denumirii "bănci" cu expresia "bănci şi case centrale ale cooperativelor de credit". (2) Rezultatele operaţiunii vor fi făcute publice prin intermediul mijloacelor de comunicare specifice, precum Reuters, Bridge. (3) Anunţul privind rezultatele operaţiunii va cuprinde, în general, următoarele elemente:- numărul de referinţa al licitaţiei;- data licitaţiei;- tipul tranzacţiei;- scadenta operaţiunii;- suma totală licitata de bănci şi case centrale ale cooperativelor de credit;---------Liniuţa a-5-a a alin. (3) al art. 38 a fost modificată de pct. 1 al art. I din CIRCULARA nr. 3 din 27 februarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 8 martie 2004 prin înlocuirea denumirii "bănci" cu expresia "bănci şi case centrale ale cooperativelor de credit".- numărul băncilor şi caselor centrale ale cooperativelor de credit participante;---------Liniuţa a-6-a a alin. (3) al art. 38 a fost modificată de pct. 1 al art. I din CIRCULARA nr. 3 din 27 februarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 8 martie 2004 prin înlocuirea denumirii "bănci" cu expresia "bănci şi case centrale ale cooperativelor de credit".- valutele tranzacţionate - doar în cazul tranzacţiilor swap;- suma totală alocata;- procentul de alocare - doar în cazul licitaţiei la rata fixa;- rata minima licitata, rata maxima licitata şi rata de alocare medie ponderată - doar în cazul licitaţiilor la rata variabila;- rata dobânzii/randamentul/punctele swap la nivel marginal acceptate şi procentul de alocare la nivel marginal al ratei dobânzii/randamentului/punctelor swap - doar în cazul licitaţiilor la rata variabila;- cursul valutar spot - doar în cazul tranzacţiilor swap.  +  Capitolul VI Dispoziţii finale şi tranzitorii  +  Articolul 39Condiţiile în care Banca Naţionala a României efectuează cu băncile şi casele centrale ale cooperativelor de credit operaţiuni de piaţa monetara, precum şi condiţiile de acordare a creditelor lombard, respectiv modul de garantare a acestora, şi condiţiile de acceptare a depozitelor constituite de bănci şi case centrale ale cooperativelor de credit la Banca Naţionala a României sunt cele prevăzute în prezentul regulament, precum şi în procedurile de lucru menţionate la art. 43.---------Art. 39 a fost modificat de pct. 1 al art. I din CIRCULARA nr. 3 din 27 februarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 8 martie 2004 prin înlocuirea denumirii "bănci" cu expresia "bănci şi case centrale ale cooperativelor de credit".  +  Articolul 40 (1) Banca Naţionala a României poate sista necondiţionat, unilateral şi fără preaviz orice operaţiune în derulare reglementată de prezentul regulament, în cazuri de nerespectare de către bănci şi case centrale ale cooperativelor de credit, a celor contractuale, dacă este cazul, sau de încălcare a prevederilor prezentului regulament.---------Alin. (1) al art. 40 a fost modificat de pct. 1 al art. I din CIRCULARA nr. 3 din 27 februarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 8 martie 2004 prin înlocuirea denumirii "bănci" cu expresia "bănci şi case centrale ale cooperativelor de credit". (2) În cazul nerespectării de către unele bănci şi case centrale ale cooperativelor de credit a obligaţiilor menţionate la alineatul precedent, Banca Naţionala a României poate decide suspendarea temporară sau definitivă a participării acestora la operaţiunile monetare desfăşurate de Banca Naţionala a României.---------Alin. (2) al art. 40 a fost modificat de pct. 1 al art. I din CIRCULARA nr. 3 din 27 februarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 8 martie 2004 prin înlocuirea denumirii "bănci" cu expresia "bănci şi case centrale ale cooperativelor de credit". (3) În cazul în care, prin nerespectarea de către bănci şi casele centrale ale cooperativelor de credit a obligaţiilor menţionate la alin. (1), sunt afectate obiectivele de politica monetara a Băncii Naţionale a României, aceasta va aplica sancţiuni în conformitate cu prevederile art. 69 din Legea nr. 58/1998.---------Alin. (3) al art. 40 a fost modificat de pct. 1 al art. I din CIRCULARA nr. 3 din 27 februarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 8 martie 2004 prin înlocuirea denumirii "bănci" cu expresia "bănci şi case centrale ale cooperativelor de credit". (4) În situaţia în care, la scadenta, banca împrumutată nu a rambursat integral creditul acordat şi/sau nu a plătit integral dobânda aferentă, pentru sumele neîncasate Banca Naţionala a României va proceda la executarea garanţiilor, în conformitate cu prevederile art. 52 alin. (3) din Legea nr. 101/1998.  +  Articolul 41Creditele de refinantare acordate de Banca Naţionala a României în baza Regulamentului nr. 3/1995 privind condiţiile şi modul de efectuare a refinantarii societăţilor bancare de către Banca Naţionala a României, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentului regulament, vor fi menţinute până la scadenta lor finala, în condiţiile stabilite la momentul acordării creditului.  +  Articolul 42Prezentul regulament intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 43Până la data intrării în vigoare a prezentului regulament Direcţia operaţiuni de piaţa din cadrul Băncii Naţionale a României va elabora procedurile de lucru pentru derularea operaţiunilor reglementate de prezentul regulament şi care vor fi aprobate prin ordin al guvernatorului Băncii Naţionale a României.  +  Articolul 44Pe data intrării în vigoare a prezentului regulament se abroga Normele de desfăşurare a licitaţiilor de refinantare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 217 din 29 octombrie 1991, Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 3/1995 privind condiţiile şi modul de efectuare a refinantarii societăţilor bancare de către Banca Naţionala a României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 27 iulie 1995, Normele Băncii Naţionale a României nr. 12/1995 privind garantarea creditelor de refinantare acordate de Banca Naţionala a României societăţilor bancare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213 din 19 septembrie 1995, precum şi orice alte dispoziţii contrare.GUVERNATORULBĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI,EMIL IOTA GHIZARI──────────────────