REGLEMENTĂRI din 27 martie 2007aeronautice civile Române RACR-AAUN
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCȚIILOR ȘI TURISMULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 265 bis din 19 aprilie 2007  Notă
  Aprobate prin ORDINUL nr. 630 din 27 martie 2007, publicat în Monitorul Oficial nr. 265 din 19 aprilie 2007.

  Autorizarea persoanelor juridice pentru certificare
  în domeniul aeronavelor ultraușoare nemotorizate
  Ediția 1/2007
   +  Capitolul 1 Generalități  +  RACR AAUN. 1.005 - Aplicabilitatea) Prezenta reglementare are drept scop stabilirea cerințelor privind autorizarea persoanelor juridice care efectuează activități de certificare în numele, sub supravegherea, controlul și responsabilitatea AACR.b) Activitățile specifice de certificare în domeniul aeronavelor ultraușoare nemotorizate, care se pot efectua în numele AACR, sunt următoarele:– elaborarea proiectelor de reglementări aeronautice specifice domeniului activităților aeronautice civile și conexe legate de aeronavele ultraușoare nemotorizate, supravegherea și punerea în aplicare a acestora;– certificarea agenților aeronautici civili, a personalului aeronautic civil, precum și a tehnicii aeronautice, în conformitate cu reglementările aeronautice civile specifice domeniului activităților aeronautice civile și conexe legate de aeronavele ultraușoare nemotorizate;– inspecția de siguranță a zborurilor pentru domeniul aeronavelor ultraușoare nemotorizate;– activități de registru în aviația civilă pentru aeronavele ultraușoare nemotorizate.  +  RACR AAUN. 1.010 - EligibilitatePot fi autorizate ca persoane juridice ce efectuează activități de certificare în numele, sub supravegherea, controlul și responsabilitatea AACR instituții publice sau asociații de proprietari și/sau de piloți de aeronave ultraușoare cu reprezentativitate și acoperire la nivel național, cu practică și experiență în domeniul aeronavelor ultraușoare nemotorizate.  +  RACR AAUN. 1.015 - Definiții și abrevieriAeronave ultraușoare nemotorizate AUNDefiniția aeronavelor ultraușoare nemotorizate, în sensul prezentei reglementări, se stabilește prin ordin al MTCT.Autoritate de certificarePersoană juridică autorizată de AACR pentru exercitarea atribuțiilor pentru certificare în domeniul aeronavelor ultraușoare nemotorizatePrelungirea valabilității autorizației pentru efectuarea activităților de certificare în domeniul aeronavelor ultraușoare nemotorizateProcedeu administrativ efectuat în interiorul perioadei de valabilitate al autorizației de certificare prin care se acordă deținătorului acesteia dreptul de a continua exercitarea privilegiilor conferite de aceasta.Reînnoirea autorizației pentru efectuarea activităților de certificare în domeniul aeronavelor ultraușoare nemotorizateProcedeu administrativ efectuat după expirarea perioadei de valabilitate a autorizației de certificare prin care se reînnoiesc privilegiile conferite de aceasta.Revocarea autorizației pentru efectuarea activităților de certificare în domeniul aeronavelor ultraușoare nemotorizateAnularea de către AACR a privilegiilor conferite de autorizarea deținută.  +  Capitolul 2 Condițiile de autorizare  +  RACR AAUN. 2.005 - CerereaCererea pentru emiterea unei autorizații pentru efectuarea activităților de certificare în domeniul aeronavelor ultraușoare nemotorizate va avea conținutul prezentat în Anexa 1 la prezenta reglementare și va fi însoțită de documentele prevăzute la RACR AAUN 2.015, precum și de cele din care să rezulte îndeplinirea criteriilor de eligibilitate prevăzute la RACR AAUN 1.010.Cererea și documentele însoțitoare aferente trebuie înaintate la AACR cu 60 de zile lucrătoare înainte de data propusă pentru începerea activităților pentru care se solicită autorizarea.  +  RACR AAUN. 2.010 - AutorizareaÎn urma evaluării persoanelor juridice, AACR emite o Autorizație pentru efectuarea activităților de certificare în numele, sub supravegherea, controlul și responsabilitatea AACR în domeniul aeronavelor ultraușoare nemotorizate.Autorizația pentru efectuarea activităților de certificare în domeniul aeronavelor ultraușoare nemotorizate cuprinde activitățile specifice pe care persoana juridică responsabilă este autorizată să le îndeplinească în numele AACR și perioada de valabilitate.Autorizația pentru efectuarea activităților de certificare în domeniul aeronavelor ultraușoare nemotorizate este redactată în limba română, conform modelului prezentat în Anexa 2 la prezenta reglementare, și va cuprinde:– numele și sediul persoanei juridice autorizate;– perioada de autorizare;– activitățile autorizate.  +  RACR AAUN. 2.015 - Condiții de autorizare a persoanelor juridiceSolicitantul Autorizației pentru efectuarea activităților de certificare în domeniul aeronavelor ultraușoare nemotorizate, persoană juridică, trebuie să îndeplinească următoarele:a. să depună copia documentului de înființare împreună cu organigrama, atribuțiile structurilor/compartimentelor care desfășoară activitățile supuse autorizării, după caz;b. să dețină personalul necesar calificat corespunzător activităților de certificare pentru care se solicită autorizație, constând în minimum 3 piloți pentru aeronave ultraușoare nemotorizate care dețin și calificarea de instructor și care au capacitatea de a gestiona activitățile supuse autorizării;c. să dețină proceduri pentru desfășurarea activităților autorizate;d. să dețină un sistem de evidență a documentelor/certificatelor emise;e. să dețină reglementările specifice domeniului aeronavelor ultraușoare nemotorizate, aplicabile activităților autorizate;f. să existe separarea funcțională între compartimentele care asigură efectuarea de activități de certificare în numele AACR și celelalte compartimente (dacă este cazul).  +  RACR AAUN. 2.020 - Perioada de valabilitate a autorizațieiAutorizația pentru efectuarea activităților de certificare în domeniul aeronavelor ultraușoare nemotorizate, eliberată în conformitate cu prezenta reglementare, are o perioadă de valabilitate de 5 ani de la data emiterii, cu excepția cazurilor în care AACR, din considerente obiective, decide micșorarea acesteia.  +  RACR AAUN. 2.025 - Emiterea autorizațieiAutorizația pentru efectuarea activităților de certificare în domeniul aeronavelor ultraușoare nemotorizate va cuprinde activitățile ce pot fi efectuate în numele AACR, specificate la RACR AAUN 1.005 lit. (b), și va putea fi prelungită, la cerere, în urma unei reevaluări a solicitantului.  +  RACR AAUN. 2.030 - Obligațiile deținătorului Autorizației pentru efectuarea activităților de certificare în domeniul aeronavelor ultraușoare nemotorizatePersoana juridică autorizată:(a) nu va putea delega efectuarea activităților de certificare pentru care a fost autorizată;(b) răspunde direct în fața AACR de respectarea cerințelor conținute în reglementările aplicabile, de calitatea și obiectivitatea activităților efectuate;(c) trebuie să permită accesul nestingherit al inspectorilor AACR la auditurile efectuate în vederea verificării conformării cu cerințele de autorizare;(d) va transmite, la solicitarea AACR, orice date și/sau informații care au legătură cu activitățile efectuate în baza autorizației de certificare;(e) trebuie să desemneze inspectorii pe care îi împuternicește să efectueze inspecții și să controleze activitățile pentru care a fost autorizată.  +  RACR AAUN. 2.035 - Responsabilitățile deținătorului Autorizației pentru efectuarea activităților de certificare în domeniul aeronavelor ultraușoare nemotorizate(a) să colaboreze cu autoritatea de supervizare în activitatea de supraveghere;(b) să notifice evenimentele raportabile conform RACR REAC;(c) să cunoască și să aplice prevederile reglementărilor specifice domeniului aeronavelor ultraușoare nemotorizate;(d) să răspundă solicitărilor AACR și să colaboreze cu aceasta la eventualele inspecții de siguranță zborului pe care AACR le poate avea în vedere;(e) să asigure desfășurarea activităților pentru care a fost autorizată în mod transparent și nediscriminatoriu.  +  RACR AAUN. 2.040 - ÎnregistrăriDeținătorul autorizației pentru efectuarea activităților de certificare în domeniul aeronavelor ultraușoare nemotorizate trebuie să păstreze în mod adecvat, pe o perioadă de cel puțin 5 ani, cel puțin următoarele înregistrări:(a) certificate acordate împreună cu documentația aferentă;(b) evidența inspectorilor care desfășoară activitățile autorizate;(c) documentele privind inspecțiile de siguranță zborului prevăzute în reglementările/procedurile specifice aplicabile.  +  RACR AAUN. 2.045 - Revocarea autorizației pentru efectuarea activităților de certificare în domeniul aeronavelor ultraușoare nemotorizate(a) Autorizația pentru efectuarea activităților de certificare în domeniul aeronavelor ultraușoare nemotorizate, emisă în baza prezentei reglementări, poate fi revocată de AACR în următoarele cazuri:– la solicitarea scrisă a deținătorului autorizației;– la constatarea, de către AACR, a faptului că persoana juridică autorizată nu mai îndeplinește condițiile de eligibilitate sau pe cele inițiale de autorizare;– în urma constatării unor deficiențe majore legate de nerespectarea reglementărilor și procedurilor specifice aplicabile domeniului aeronavelor ultraușoare, de natură a prejudicia siguranța zborului.(b) Măsura revocării autorizației este comunicată persoanei juridice autorizate în termen de 3 zile calendaristice de la luarea deciziei de revocare și intră în vigoare în termen de 60 zile de la data comunicării, perioadă în care AACR ia măsurile pentru autorizarea altei persoane juridice care să desfășoare activitățile care au făcut obiectul autorizației revocate.  +  RACR AAUN. 2.050 - Contestații(a) Contestația împotriva deciziei de neacordare a autorizației pentru efectuarea activităților de certificare în domeniul aeronavelor ultraușoare nemotorizate se depune de către solicitant în scris la AACR, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei de neacordare.(b) În situația în care nu este satisfăcut de modul de soluționare a contestației, solicitantul se poate adresa MTCT, în termen de 30 de zile de la data primirii răspunsului la contestație , atașând totodată acel răspuns.(c) Măsura de revocare a autorizației pentru efectuarea activităților de certificare în domeniul aeronavelor ultraușoare nemotorizate poate fi contestată în scris, în conformitate cu legislația aplicabilă în vigoare.(d) Beneficiarul activităților efectuate de persoana juridică autorizată conform prezentei reglementări, care constată abateri ale acesteia de la reglementările aplicabile, se poate adresa în scris, printr-o contestație, persoanei juridice autorizate.(e) În situația în care nu este satisfăcut de modul de soluționare al contestației, acesta se poate adresa AACR, în termen de 30 zile de la data primirii răspunsului la contestație , atașând totodată acel răspuns.  +  Anexa nr. 1la RACR-AAUN
  CERERE PENTRU ACORDAREA/PRELUNGIREA VALABILITĂȚII AUTORIZAȚIEI
  DE CERTIFICARE
  a persoanelor juridice care efectuează activități de certificare
  în numele, sub supravegherea, controlul și responsabilitatea AACR
  1.1. SOLICITANTUL (nume persoană juridică, sediu, date de contact):1.2. REPREZENTAT prin (nume, prenume, funcție/calitate, adresă, carte de identitate seria nr.):solicit acordarea [], prelungirea valabilității [] Autorizației de certificare pentru efectuarea activității de certificare în numele, sub supravegherea, controlul și responsabilitatea Autorității Aeronautice Civile Române.2.1 Categoria activitățile aeriene solicitate pentru autorizare:– elaborarea proiectelor de reglementări aeronautice specifice domeniului activităților aeronautice civile și conexe, legate de aeronavele ultraușoare nemotorizate, și supravegherea și punerea în aplicare a acestora;– certificarea agenților aeronautici civili, a personalului aeronautic civil, precum și a tehnicii aeronautice, în conformitate cu reglementările specifice aplicabile în vigoare;– inspecția de siguranță a zborurilor;– exercitarea activităților de registru în aviația civilă pentru aeronavele ultraușoare nemotorizate.2.2. Documente anexate2.2.1. Organigrama și atribuțiile structurilor/compartimentelor care desfășoară activitățile supuse autorizării2.2.3. Copii ale documentelor de calificare ca instructor aeronave ultraușoare nemotorizate pentru responsabili cu gestionarea activităților supuse autorizării2.4. Data propusă pentru începerea activității autorizate ...................Declar că informațiile prezentate mai sus sunt reale și că orice modificare a acestora va fi adusă la cunoștința autorității de supervizare, în termenele prevăzute în reglementările de aeronautică civilă aplicabile.Semnătura .................................Data ......................................
   +  Anexa nr. 2la RACR-AAUN
  SIGLA ROMÂNIA AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ
  AUTORIZAȚIE pentru efectuarea de activități de certificare în numele, sub supravegherea, controlul și responsabilitatea Autorității Aeronautice Civile Române, în domeniul aeronavelor ultraușoare nemotorizate. No. AAUN - .........
  Autoritatea Aeronautică Civilă Română atestă capacitatea persoanei juridice: ................................ cu (sediul în) ................................. deținătoare a prezentei autorizații pentru efectuarea activităților de certificare în domeniul aeronavelor ultraușoare nemotorizate, ca indeplinește condițiile prevăzute în RACR-AAUN pentru desfășurarea următoarelor activități de certificare în domeniul aeronavelor ultraușoare nemotorizate în numele, sub supravegherea, controlul și responsabilitatea AACR: - elaborarea proiectelor de reglementări aeronautice specifice domeniului activităților aeronautice civile și conexe, legate de aeronavele ultraușoare nemotorizate și supravegherea și punerea în aplicare a acestora; - certificarea agentilor aeronautici civili, a personalului aeronautic civil, precum și a tehnicii aeronautice, în conformitate cu reglementările specifice aplicabile în vigoare; - inspecția de siguranță a zborurilor; - exercitarea activităților de registru în aviatia civila pentru aeronavele ultraușoare nemotorizate Această autorizație pentru efectuarea activităților de certificare în domeniul aeronavelor ultraușoare nemotorizate nu este transferabilă, iar dacă nu a fost revocată, este valabilă până la data de: ..................... .
  Eliberată la: BucureștiData: ..................... Director General.........................................
  ------