ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 91 din 26 septembrie 2007pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul protecției sociale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 1 octombrie 2007  În vederea urgentării stabilirii elementelor de fundamentare a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008, proiect de buget care trebuie prezentat Guvernului în cursul lunii septembrie, a eliminării inadvertențelor apărute între prevederile cuprinse în Legea nr. 250/2007 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale și celelalte reglementări din conținutul acestei legi, respectiv din cuprinsul celorlalte legi din domeniul social,în scopul asigurării scăderii cotelor de contribuții de asigurări sociale datorate de angajatori și angajați la bugetul asigurărilor pentru șomaj, potrivit obiectivelor Programului de guvernare, care vor conduce la diminuarea în anul 2008 a veniturilor la acest buget,se impune adoptarea de măsuri imediate pentru realizarea intervențiilor legislative asupra actelor normative ce cuprind dispoziții privind contribuțiile la bugetul asigurărilor pentru șomaj și, respectiv, în sensul punerii de acord a dispozițiilor privind stabilirea bazei de calcul a contribuțiilor sociale astfel încât baza de calcul a contribuției angajatorului să fie egală cu suma veniturilor care constituie baza de calcul a contribuției individuale de asigurări sociale, elemente care vizează interesul public și care au caracter de urgență.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ILegea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează, după cum urmează:1. La articolul 5 alineatul (1), punctul V se modifică și va avea următorul cuprins:V. Persoanele care se regăsesc în două sau mai multe situații prevăzute la pct. IV.2. La articolul 5, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Se pot asigura în sistemul public, pe bază de contract de asigurare socială, în condițiile prezentei legi, persoanele care se regăsesc în situațiile prevăzute la alin. (1) și care doresc să își completeze venitul asigurat, precum și persoanele care nu se regăsesc în situațiile prevăzute la alin. (1).3. La articolul 6, alineatul (1^1) se abrogă.4. La articolul 6, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) În situația în care se constată erori în cuprinsul declarațiilor prevăzute la alin. (1), indiferent de motivele care au cauzat producerea acestora, și/sau modificări ale datelor pe baza cărora se determină stagiul de cotizare și punctajul mediu anual ale asiguratului, persoanele juridice sau fizice prevăzute la alin. (1) au obligația să depună o declarație rectificativă privind evidența nominală a asiguraților și a obligațiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat la casa teritorială de pensii unde a fost depusă și declarația pe care o modifică.(3) Declarația prevăzută la alin. (1) și declarația rectificativă prevăzută la alin. (2) au regimul juridic al unei declarații pe propria răspundere.5. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 6^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 6^1(1) Persoanele prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. IV și V care au cel puțin vârsta de 18 ani sunt obligate să se asigure pe baza declarației de asigurare. Declarația de asigurare se depune în termen de 30 de zile de la data încadrării în situația respectivă la casa teritorială de pensii din raza de domiciliu sau de reședință. Venitul lunar asigurat este cel stabilit prin declarația de asigurare.(2) Se exceptează de la obligativitatea depunerii declarației de asigurare persoanele prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. IV și V, dacă beneficiază de una dintre categoriile de pensii prevăzute de prezenta lege sau dacă se regăsesc în situațiile prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. I, II și III.(3) Contractul de asigurare socială prevăzut la art. 5 alin. (2) se încheie între persoana interesată sau, după caz, mandatarul acesteia desemnat prin procură specială și casa teritorială de pensii din raza de domiciliu sau reședință a persoanei interesate.(4) Contractul de asigurare socială se încheie în formă scrisă și produce efecte de la data înregistrării acestuia la casa teritorială de pensii.(5) Venitul asigurat înscris în declarația sau contractul de asigurare socială poate fi modificat prin depunerea unei comunicări de modificare a declarației de asigurare sau, după caz, prin încheierea unui act adițional la contractul de asigurare socială.(6) Declarația și contractul de asigurare socială constituie titluri de creanță și devin titluri executorii la data la care creanța bugetară este scadentă conform legii.6. La articolul 7, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 7(1) În sistemul public prestațiile de asigurări sociale reprezintă venituri de înlocuire pentru pierderea totală sau parțială a veniturilor asigurate, ca urmare a bătrâneții, invalidității sau decesului.(2) Prestațiile de asigurări sociale se acordă sub formă de pensii, ajutoare și alte tipuri de prestații prevăzute de prezenta lege.7. La articolul 7, alineatul (3) se abrogă.8. Articolul 10 se abrogă.9. După articolul 13 se introduce un nou articol, articolul 13^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 13^1(1) Până la data de 1 iulie 2008, Agenția Națională de Administrare Fiscală, denumită în continuare ANAF, și CNPAS asigură corelarea bazelor proprii de date pentru realizarea unei evidențe corecte și unitare a drepturilor și obligațiilor participanților la sistemul public de pensii, precum și la sistemul fondurilor de pensii administrate privat.(2) Casele teritoriale de pensii și organele fiscale subordonate ANAF trebuie să își transmită reciproc informațiile referitoare la sumele reprezentând contribuția de asigurări sociale, declarate și, respectiv, plătite de angajatori.(3) Casele teritoriale de pensii și organele fiscale subordonate ANAF, pe baza informațiilor prevăzute la alin. (4), identifică situațiile în care angajatorii nu au respectat prevederile legale privind declararea și plata contribuțiilor de asigurări sociale, dispunând măsurile prevăzute de lege.(4) Instituțiile prevăzute la alin. (3) își acordă reciproc și gratuit accesul la informațiile referitoare la declararea și plata contribuțiilor de asigurări sociale din bazele de date pe care le au în administrare.(5) Anual, după depunerea situațiilor financiare, respectiv a declarațiilor fiscale, organele fiscale teritoriale ale Ministerului Economiei și Finanțelor transmit caselor teritoriale de pensii situația persoanelor care s-au încadrat în situațiile prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. IV.10. La articolul 23, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 23(1) Baza lunară de calcul a contribuției individuale de asigurări sociale în cazul asiguraților o constituie:a) venitul brut realizat lunar, în situația asiguraților prevăzuți la art. 5 alin. (1) pct. I și II;b) venitul lunar asigurat, înscris în declarația sau în contractul de asigurare socială, în cazul asiguraților prevăzuți la art. 5 alin. (1) pct. IV și V și alin. (2);c) salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, în cazul indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din concediul medical, cu excepția cazurilor de accident de muncă sau boală profesională.11. La articolul 23, alineatul (3) se abrogă.12. La articolul 24, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 24(1) Baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale datorate de către angajator o constituie suma veniturilor care constituie baza de calcul a contribuției individuale de asigurări sociale conform art. 23 alin. (1).13. La articolul 24, alineatele (3) și (4) se abrogă.14. La articolul 24, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) În cazul angajatorilor care datorează contribuție asupra veniturilor brute realizate lunar în condiții diferite de muncă, baza de calcul la care se datorează contribuția de asigurări sociale corespunzătoare fiecărei condiții de muncă o constituie suma veniturilor brute realizate în fiecare dintre aceste condiții.15. Articolul 26 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 26(1) Contribuția de asigurări sociale nu se datorează asupra sumelor reprezentând:a) prestații suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat, inclusiv cele acordate pentru accidente de muncă și boli profesionale;b) diurne de deplasare și de delegare, indemnizații de delegare, detașare și transfer, drepturi de autor, precum și venituri primite în baza unor convenții civile sau contracte de colaborare;c) participarea salariaților la profit.(2) Sumele asupra cărora nu se datorează contribuția de asigurări sociale, prevăzute la alin. (1) lit. b) și c), nu se iau în considerare la stabilirea prestațiilor din sistemul public de pensii. (la 30-10-2008, Articolul 26 din Punctul 15. , Articolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 200 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 27 octombrie 2008 ) 16. La articolul 28, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 28(1) Contribuția individuală de asigurări sociale datorată de asigurații prevăzuți la art. 5 alin. (1) pct. I și II se reține integral din veniturile care constituie, conform art. 23 alin. (1), bază de calcul și/sau, după caz, din cuantumul indemnizației de asigurări sociale de sănătate.(2) Angajatorul calculează și virează lunar, la casa teritorială de pensii în raza căreia se află sediul acestuia, contribuția de asigurări sociale pe care o datorează bugetului asigurărilor sociale de stat împreună cu contribuțiile individuale reținute de la asigurați.17. La articolul 28, după alineatul (3) se introduc 4 noi alineate, alineatele (4), (5), (6) și (7), cu următorul cuprins:(4) Din momentul începerii activității de colectare pentru sistemul fondurilor de pensii administrate privat contribuția la fondul de pensii, care este parte din contribuția individuală de asigurări sociale datorată la sistemul public de pensii, se virează de către CNPAS fondurilor de pensii administrate privat.(5) Lunar, până cel târziu în data de 20 a lunii următoare celei în care plătitorii au depus declarația privind evidența nominală și a obligațiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat, instituția de evidență prevăzută de lege transmite fiecărui administrator lista nominală de virare a sumelor către fondul de pensii pe care acesta îl administrează.(6) Lunar, până cel târziu în data de 20 a lunii următoare celei în care angajatorul a depus declarația privind evidența nominală și a obligațiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat, instituția de evidență prevăzută de lege virează către fiecare fond de pensii administrat privat, de la bugetul asigurărilor sociale de stat, suma reprezentând contribuțiile individuale datorate acestor fonduri.(7) CNPAS transmite către ANAF informații cu privire la sumele care au fost virate fondurilor de pensii administrate privat, pe fiecare angajator, în vederea executării creanțelor bugetare, potrivit legii.18. Articolul 33 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 33(1) Perioadele în care persoanele asigurate pe bază de declarație sau contract de asigurare nu au achitat contribuția de asigurări sociale datorată nu se valorifică la stabilirea pensiilor până la achitarea acesteia, inclusiv a dobânzilor și penalităților aferente.(2) Asigurații prevăzuți la art. 5 alin. (1) pct. IV și V care fac dovada că în anul fiscal precedent nu au realizat venituri nu datorează contribuție de asigurări sociale pentru perioada respectivă.(3) În cazul în care asigurații aflați în situația prevăzută la alin. (2) au achitat contribuția de asigurări sociale, aceasta nu se restituie, iar stagiul de cotizare realizat se valorifică la stabilirea prestațiilor de asigurări sociale.19. La articolul 35, alineatul (4) se abrogă.20. Articolul 142 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 142(1) Cheltuielile privind organizarea și funcționarea sistemului public de pensii se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat, în limita unui procent de până la 3% aplicat asupra cheltuielilor anuale totale prevăzute prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, inclusiv asupra cheltuielilor din alte surse atrase, în condițiile legii. (la 30-10-2008, Alineatul (1) din Articolul 142 , Punctul 20. , Articolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 200 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 27 octombrie 2008 ) (2) Sumele necesare administrării și gestionării procesului de afiliere la fondurile de pensii administrate privat, cele ocazionate de virarea contribuției la aceste fonduri, precum și celelalte cheltuieli aferente se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat, în limita procentului prevăzut la alin. (1).  +  Articolul IILegea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454 din 27 iunie 2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 20, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 20(1) Baza de calcul a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă, pentru reducerea timpului de muncă sau pentru trecerea temporară în alt loc de muncă se calculează ca medie a veniturilor brute realizate lunar de către salariat în ultimele 6 luni anterioare manifestării riscului, respectiv a veniturilor stipulate în contractele individuale de asigurare, pe baza cărora s-a stabilit contribuția de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale.(2) În cazul în care stagiul de cotizare este mai mic de 6 luni, baza de calcul a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă, pentru reducerea timpului de muncă sau pentru trecerea temporară în alt loc de muncă o constituie media veniturilor brute realizate lunar, respectiv a veniturilor stipulate în contractul individual de asigurare, pe baza cărora s-a stabilit contribuția de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale.2. La articolul 20, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) În cazul în care stagiul de cotizare este mai mic de o lună, baza de calcul a indemnizațiilor o constituie venitul lunar brut din prima lună de activitate pentru care s-a stabilit să se plătească contribuția.3. La articolul 101, alineatele (1), (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 101(1) Baza lunară de calcul la care angajatorul datorează contribuția de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale pentru persoanele prevăzute la art. 5 și 7 o constituie:a) suma veniturilor brute realizate lunar;b) salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din concediul medical, cu excepția cazurilor de accident de muncă sau boală profesională.(2) Cotele de contribuție datorate de angajatori în funcție de clasa de risc se stabilesc prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat și se aplică asupra bazei lunare de calcul prevăzute la alin. (1).(3) Contribuția de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale nu se aplică asupra sumelor reprezentând:a) prestații suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat, inclusiv cele acordate pentru accidente de muncă și boli profesionale;b) diurnele de deplasare și de delegare, indemnizațiile de delegare, detașare și transfer, drepturile de autor, precum și veniturile primite în baza unor convenții civile sau contracte de colaborare; (la 30-10-2008, Litera b) din Alineatul (3) , Articolul 101 , Punctul 3. , Articolul II a fost modificată de Punctul 3, Articolul UNIC din LEGEA nr. 200 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 27 octombrie 2008 ) c) participarea salariaților la profit.4. La articolul 101, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Sumele asupra cărora nu se datorează contribuția de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale, prevăzute la alin. (3) lit. b) și c), nu se iau în considerare la stabilirea prestațiilor din sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale. (la 30-10-2008, Alineatul (4) din Articolul 101 , Punctul 4. , Articolul II a fost modificat de Punctul 4, Articolul UNIC din LEGEA nr. 200 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 27 octombrie 2008 ) 5. La articolul 111, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Neplata contribuției de asigurare de către asigurații prevăzuți la art. 6 pe o perioadă de 3 luni consecutive constituie pentru asigurător motiv de reziliere de drept a contractului individual de asigurare.6. La articolul 116, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Cheltuielile pentru organizarea și funcționarea sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale se asigură în limita sumelor aprobate cu această destinație în bugetul asigurărilor sociale de stat.7. La articolul 135, după alineatul (10) se introduc două noi alineate, alineatele (11) și (12), cu următorul cuprins:(11) Rambursarea serviciilor medicale acordate lucrătorilor asigurați conform prevederilor legislației române se va realiza în conformitate cu facturile și documentele justificative trimise de instituțiile competente ale țărilor membre Uniunii Europene sau ale țărilor prevăzute în acordurile bilaterale.(12) Cheltuielile de transport necesare pentru repatriere în cazul decesului unui lucrător asigurat conform prevederilor legale române în vigoare ca urmare a unui accident de muncă sau boală profesională, se suportă din sumele prevăzute cu această destinație pentru accidente de muncă și boli profesionale din bugetul asigurărilor sociale de stat.  +  Articolul IIILegea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 6 februarie 2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 26 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 26Angajatorii au obligația de a plăti lunar o contribuție la bugetul asigurărilor pentru șomaj, a cărei cotă se aplică asupra sumei veniturilor care constituie baza de calcul a contribuției individuale la bugetul asigurărilor pentru șomaj, conform art. 27 alin. (1).2. La articolul 27, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 27(1) Angajatorii au obligația de a reține și de a vira lunar contribuția individuală la bugetul asigurărilor pentru șomaj, a cărei cotă se aplică asupra bazei lunare de calcul, reprezentată de venitul brut realizat lunar, în situația persoanelor asigurate obligatoriu, prin efectul legii, prevăzute la art. 19.3. Articolul 28 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 28Persoanele asigurate în baza contractului de asigurare pentru șomaj, prevăzute la art. 20, au obligația de a plăti lunar o contribuție la bugetul asigurărilor pentru șomaj, a cărei cotă se aplică asupra venitului lunar declarat în contractul de asigurare pentru șomaj.4. Articolul 29 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 29Cotele contribuțiilor prevăzute la art. 26-28 se stabilesc prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, în funcție de necesarul de resurse pentru acoperirea cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru șomaj.5. La articolul 30, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) Taxele încasate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă din activitatea centrelor regionale de formare profesională a adulților, precum și cele pentru acreditarea furnizorilor de servicii de ocupare se constituie ca venituri din alte surse ale bugetului asigurărilor pentru șomaj, în măsura în care, potrivit dispozițiilor legale, nu se prevede altfel.  +  Articolul IVLegea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 453 din 25 mai 2006, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 4, litera a) va avea următorul cuprins:a) angajator - persoana fizică sau persoana juridică, cu excepția instituțiilor publice definite conform Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare, ce poate să angajeze forță de muncă pe bază de contract individual de muncă, în condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare.2. La articolul 7, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7(1) Angajatorii au obligația de a plăti lunar o contribuție la Fondul de garantare în cotă de 0,25%, aplicată asupra sumei veniturilor care constituie baza de calcul a contribuției individuale la bugetul asigurărilor pentru șomaj realizate de salariații încadrați cu contract individual de muncă, potrivit legii.  +  Articolul V(1) Începând cu 1 noiembrie 2007 se suplimentează cu 400 numărul maxim de posturi aprobate, potrivit legii, Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale, prin reorganizarea instituțiilor aflate în subordinea sau sub autoritatea Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse.(2) Posturile prevăzute la alin. (1) și, după caz, personalul care ocupă posturile supuse reorganizării se preiau, în condițiile legii, pe bază de protocol, în care se va stabili structura posturilor redistribuite potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și cheltuielile de personal aferente, pe capitole de cheltuieli, incluzând toate drepturile salariale prevăzute de lege.(3) Se autorizează Ministerul Economiei și Finanțelor să introducă, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse, modificările corespunzătoare în structura și volumul bugetelor implicate.(4) Prezenta ordonanță de urgență modifică numărul maxim de posturi reglementat prin actele normative în care acesta este prevăzut.  +  Articolul VICu excepția art. V, prevederile prezentei ordonanțe de urgență intră în vigoare pe data de 1 ianuarie 2008.  +  Articolul VIIPână la data de 1 ianuarie 2008 ministerele implicate vor supune aprobării, potrivit competențelor prevăzute de lege, modificarea și completarea în mod corespunzător, după caz, a normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, și, respectiv, ale Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare, precum și a altor acte normative date în executarea acestor legi.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii, familiei și egalității de șanse,
  Paul Păcuraru
  Ministrul economiei și finanțelor,
  Varujan Vosganian
  București, 26 septembrie 2007.Nr. 91.-------