ORDIN nr. 806 din 31 august 2007pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-AZAC "Admisibilitatea la zbor a unor categorii de aeronave civile", ediția 01/2007
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 18 septembrie 2007    Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce revin Ministerului Transporturilor ca autoritate de stat în domeniul transporturilor,în temeiul prevederilor art. 4 lit. b) și f), ale art. 17 alin. (3) și ale art. 74 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înființarea Autorității Aeronautice Civile Române, cu modificările ulterioare, precum și ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor,ministrul transporturilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Reglementarea aeronautică civilă română RACR-AZAC "Admisibilitatea la zbor a unor categorii de aeronave civile", ediția 01/2007, care stabilește regulile pentru admisibilitatea la zbor a unor categorii de aeronave civile care nu intră sub incidența regulamentelor comunitare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, denumită în continuare RACR-AZAC.  +  Articolul 2Procedurile și instrucțiunile specifice de aplicare a prevederilor RACR-AZAC se elaborează de Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" și se publică de aceasta pe pagina web www.caa.ro, în termen de 3 luni de la data prezentului ordin.  +  Articolul 3Aeronavele care fac obiectul RACR-AZAC își păstrează documentele de navigabilitate în termen de valabilitate până la data expirării acestora, dar nu mai mult de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului ordin. După această dată, admisibilitatea la zbor a aeronavelor în cauză se va face conform prezentului ordin, la cererea deținătorilor aeronavelor respective.  +  Articolul 4Pentru categoriile de aeronave care fac obiectul RACR-AZAC, documentul prin care se confirmă înscrierea acestora în registrul unic de înmatriculare al aeronavelor civile este certificatul de înmatriculare, indiferent de masa maximă la decolare. (la 09-03-2021, Articolul 4 a fost modificat de Punctul 1, Articolul III din ORDINUL nr. 165 din 26 februarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 09 martie 2021 )  +  Articolul 5(1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor nr. 704/1999 pentru aprobarea Reglementărilor aeronautice civile române referitoare la directivele de navigabilitate/RACR-39, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 28 ianuarie 2000, și Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.212/2003 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-21 - Reguli de certificare a produselor aeronautice civile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 567 din 6 august 2003, se abrogă.  +  Articolul 6Direcția generală aviație civilă din cadrul Ministerului Transporturilor și Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
    Ministrul transporturilor,
    Ludovic Orban
    București, 31 august 2007.Nr. 806.  +  AnexăREGLEMENTAREA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ RACR - AZAC "Admisibilitatea la zbor a unor categorii de aeronave civile", ediția 01/2007___________