LEGE nr. 35 din 6 iunie 1994 (*actualizată*)privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment**)(actualizată până la data de 25 martie 2002*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • -------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 150 din 14 iunie 1994. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 25 martie 2002, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANTA nr. 123 din 31 august 2000; RECTIFICAREA nr. 35 din 6 iunie 1994; LEGEA nr. 121 din 15 martie 2002.**) Titlul legii a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 123 din 31 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 2 septembrie 2000.Titlul legii a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 121 din 15 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 25 martie 2002.Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Cele 8 categorii de timbre ce formeaza obiectul prezentei legi se stabilesc astfel:-----------Partea introductivă a alin. 1 al art. 1 a fost modificată de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 121 din 15 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 25 martie 2002. a) timbrul literar în valoare de 2% din preţul de vinzare al unei cărţi şi care se adauga acestui pret; b) timbrul cinematografic, în valoare de 2% din preţul unui bilet şi care se adauga acestui pret; c) timbrul teatral, în valoare de 5% din preţul unui bilet şi care se adauga acestui pret; d) timbrul muzical, în valoare de 5% din preţul unui bilet şi 2% din preţul fiecarui disc, fiecarei tiparituri, casete video şi audio înregistrate, cu caracter muzical, altele decit cele folclorice, şi care se adauga acestor preţuri; e) timbrul folcloric, în valoare de 5% din preţul unui bilet şi 2% din preţul fiecarui tiparituri, casete video şi audio folclorice înregistrate şi care se adauga acestor preţuri; f) timbrul artelor plastice, în valoare de 0,5% din preţul de vinzare al operei de arta şi care se adauga acestui pret. g) timbrul arhitecturii, în valoare de 0,5(la mie) din valoarea investitiei, indiferent de beneficiarul sau de destinaţia acesteia;-----------Litera g) a alin. 1 al art. 1 a fost modificată de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 121 din 15 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 25 martie 2002. h) timbrul de divertisment, în valoare de 3% din preţul unui bilet şi care se adauga acestui pret.-----------Litera h) a alin. 1 al art. 1 a fost introdusă de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 121 din 15 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 25 martie 2002.Timbrul literar se aplică pentru fiecare exemplar din cartile beletristice vindute prin unitatile de orice fel, editate sau nu în România.Timbrele prevăzute la lit. b), c), d) şi e) se aplică pe fiecare bilet vindut la spectacolele cinematografice, teatrale, muzicale şi folclorice organizate în tara şi se adauga la preţul de vinzare al biletului.Timbrul prevăzut la alin. 1 lit. g) se adauga la valoarea investitiei şi se achită o dată cu taxa pentru autorizatia de construcţie.-----------Alin. 4 al art. 1 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 121 din 15 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 25 martie 2002.Timbrul prevăzut la alin. 1 lit. h) se aplică pe fiecare bilet vandut la spectacolele artistico-sportive, altele decat cele la care se aplică alte timbre, şi la spectacolele de circ organizate în tara şi se adauga la preţul de vanzare a biletului.-----------Alin. 5 al art. 1 a fost introdus de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 121 din 15 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 25 martie 2002.  +  Articolul 2Sumele încasate, reprezentand valoarea timbrului, se vor vira lunar de unitatile care le încasează, în conturile organizaţiilor de creatori, potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Culturii în colaborare cu Ministerul Finanţelor şi cu consultarea organizaţiilor de creatori.-----------Alin. 1 al art. 2 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA nr. 123 din 31 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 2 septembrie 2000.În cazul în care, pentru un domeniu cultural exista mai multe organizaţii de creatori constituite potrivit dispoziţiilor legale, sumele încasate se vor repartiza organizaţiilor de creatori, în functie de optiunile titularilor de drepturi de autor sau titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, după caz, mostenitorilor acestora. Pentru operele clasice sau traducerile ale caror drepturi de autor nu se mai afla în perioada de protecţie legala destinaţia sumelor încasate din aplicarea timbrului literar va fi hotarata de către editor. Pentru operele clasice ale caror drepturi de autor nu se mai afla în perioada de protecţie legala destinaţia timbrului muzical, platit de distribuitor, va fi hotarata astfel: a) în cazul filmului strain, contravaloarea timbrului se varsă la Fondul cinematografic; b) în cazul înregistrărilor muzicale, de către producător; c) în cazul spectacolelor organizate în tara, de către producător, pentru partea aferenta dreptului de autor, care nu se mai afla în perioada de protecţie legala, şi de către titularii celorlalte drepturi de autor sau drepturi conexe dreptului de autor ori, după caz, de mostenitorii acestora.-----------Alin. 2 al art. 2 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 121 din 15 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 25 martie 2002.Fiecare organizaţie de creatori este obligata să-şi constituie un organism financiar pentru timbrul respectiv.Pentru a beneficia de sumele reprezentand valoarea timbrului organizaţiile de creatori trebuie să indeplineasca cumulativ urmatoarele condiţii: a) cel puţin 90% din numărul membrilor acestora trebuie să fie titulari de drepturi de autor sau titulari de drepturi conexe dreptului de autor ori persoane care, prin profesiunea lor, participa nemijlocit la crearea operei din domeniul pentru care se colecteaza timbrul; b) în obiectivele stabilite prin statut să se regaseasca activităţi prevăzute la art. 3.-----------Alin. 4 al art. 2 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 121 din 15 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 25 martie 2002.Verificarea indeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. 4 de către organizaţiile de creatori ce pot beneficia de sumele reprezentand valoarea timbrelor se va realiza de către o comisie constituita prin ordin al ministrului culturii şi cultelor.-----------Alin. 5 al art. 2 a fost introdus de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 121 din 15 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 25 martie 2002.  +  Articolul 3Sumele care se cuvin organizaţiilor de creatori vor fi utilizate pentru:-----------Partea introductivă a art. 3 a fost modificată de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 121 din 15 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 25 martie 2002. a) susţinerea unor proiecte culturale de interes naţional; b) participarea la concursuri de interpretare şi creatie în tara şi în strainatate; c) promovarea unor acţiuni cu participarea românilor de peste hotare; d) susţinerea şi protejarea artei cinematografice, teatrale şi muzicale; e) completarea fondurilor destinate sustinerii activităţii tinerilor creatori, interpreţi şi executanţi; f) sprijinirea materiala a creatorilor, interpreţilor şi executanţilor pensionari; g) sprijinirea materiala a revistelor de specialitate apartinind uniunilor de creatie; h) sprijinirea inscrierii în circuitul naţional şi international a operelor artistice de valoare; i) cinstirea şi perpetuarea memoriei personalitatilor culturii româneşti şi ale minoritatilor naţionale, atit în tara, cit şi în strainatate; j) punerea în valoare a patrimoniului folcloric şi etnografic din România;-----------Litera j) a art. 3 a fost modificată de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA nr. 123 din 31 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 2 septembrie 2000. k) susţinerea financiară a spectacolelor în care sunt prezentate opere de creatie ai caror autori sunt români sau reprezentanti ai minoritatilor naţionale din România;-----------Litera k) a art. 3 a fost introdusă de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA nr. 123 din 31 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 2 septembrie 2000. l) susţinerea financiară a premiilor acordate creatorilor şi interpreţilor.-----------Litera l) a art. 3 a fost introdusă de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA nr. 123 din 31 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 2 septembrie 2000.  +  Articolul 4Încasările rezultate din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment nu sunt impozabile.-----------Art. 4 a fost modificat de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 121 din 15 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 25 martie 2002.-----------Art. 5 a fost abrogat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA nr. 123 din 31 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 2 septembrie 2000.  +  Articolul 6Constituie contraventii, dacă nu sunt savarsite astfel încât, potrivit legii penale, sa constituie infractiuni, şi se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei urmatoarele fapte: a) nesolicitarea optiunilor titularilor de drepturi de autor sau ale titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, după caz, ale mostenitorilor acestora, de către persoanele fizice sau juridice care au aceasta obligaţie; b) nerespectarea optiunilor titularilor de drepturi de autor sau ale titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, după caz, ale mostenitorilor acestora, de către persoanele fizice sau juridice care au aceasta obligaţie; c) neperceperea şi nevirarea contravalorii timbrelor prevăzute în prezenta lege, de către persoanele juridice sau fizice care au aceasta obligaţie.Utilizarea sumelor reprezentand contravaloarea timbrelor în alte scopuri decat cele prevăzute la art. 3 constituie contraventie, dacă nu este savarsita astfel încât, potrivit legii penale, sa constituie infractiune, şi se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 40.000.000 lei.În cazul nevirarii la termen a sumelor încasate şi datorate se aplică o penalizare de 0,2% pentru fiecare zi de intarziere, care se face venit la bugetul de stat.Prevederile prezentului articol referitoare la contraventii se completeaza cu cele ale Ordonantei Guvernului nr. 2/2001privind regimul juridic al contraventiilor, cu excepţia art. 28 şi 29.-----------Art. 6 a fost modificat de pct. 9 al articolului unic din LEGEA nr. 121 din 15 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 25 martie 2002.  +  Articolul 7Constatarea şi sanctionarea contraventiilor prevăzute la art. 6 se fac de către organele de specialitate ale Ministerului Finanţelor Publice.Reprezentantii mandataţi ai organizaţiilor de creatori, precum şi reprezentantii serviciilor publice descentralizate ale Ministerului Culturii şi Cultelor şi reprezentantii Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor pot verifica modul în care persoanele fizice sau juridice care au aceste obligaţii au solicitat şi au respectat optiunile titularilor de drepturi de autor sau ale titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, după caz, ale mostenitorilor acestora, precum şi corectitudinea operaţiunilor de percepere şi virare a contravalorii timbrelor, cu obligaţia de a sesiza organele abilitate cu constatarea şi sanctionarea contraventiilor atunci când se evidentiaza existenta unor nereguli.Imputernicitii Ministerului Culturii şi Cultelor vor verifica utilizarea, potrivit destinatiilor prevăzute la art. 3, a sumelor încasate de către organizaţiile de creatori din aplicarea timbrelor.-----------Art. 7 a fost modificat de pct. 10 al articolului unic din LEGEA nr. 121 din 15 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 25 martie 2002.  +  Articolul 8Pe data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga Decretul nr. 262/1957 privind modificarea articolului III din Decretul nr. 31/1949 pentru stimularea activităţii stiintifice, literare şi artistice, precum şi pentru înfiinţarea timbrului literar al scriitorilor; Decretul nr. 977/1968 pentru modificarea alineatului 2 din articolul 2 din Decretul nr. 262/1957; Decretul-lege nr. 93/1990 privind modificarea articolului 2 din Decretul nr. 262/1957; Decretul-lege nr. 94/1990 privind instituirea "Timbrului teatral"; Decretul-lege nr. 142/1990 privind instituirea "Timbrului cinematografic"; Legea nr. 62/1991 privind instituirea "Timbrului muzical"; Legea nr. 63/1991 privind instituirea "Timbrului folcloric".  +  Articolul 9Prezenta lege intră în vigoare după 90 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României.Această lege a fost adoptata de Camera Deputatilor şi Senat în sedinta comuna din 5 mai 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) şi ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României.PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILORADRIAN NASTASEp. PRESEDINTELE SENATULUIION SOLCANU----------------------