LEGE nr. 80 din 9 mai 1997 (*actualizată*)pentru ratificarea Convenţiei europene de extradare, incheiata la Paris la 13 decembrie 1957, şi a protocoalelor sale aditionale, incheiate la Strasbourg la 15 octombrie 1975 şi la 17 martie 1978(*actualizată până la data de 24 iunie 2006*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • -------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 14 mai 1997. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 24 iunie 2006, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 74 din 7 aprilie 2005; LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006.Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Se ratifica Convenţia europeana de extradare, incheiata la Paris la 13 decembrie 1957.Se ratifica Protocolul aditional la Convenţia europeana de extradare, incheiat la Strasbourg la 15 octombrie 1975, precum şi al doilea Protocol aditional la Convenţia europeana de extradare, incheiat la Strasbourg la 17 martie 1978.  +  Articolul 2Ratificarea convenţiei se face cu urmatoarele declaratii: (1) La articolul 6 paragraful 1 litera a):Cetăţeanul român nu poate fi extrădat.Prin derogare de la aceste prevederi, cetăţeanul român poate fi extrădat din România în baza convenţiilor internaţionale la care aceasta este parte şi pe bază de reciprocitate, numai dacă este îndeplinită cel puţin una dintre următoarele condiţii: a) statul solicitant, în vederea efectuării urmăririi penale şi a judecăţii, dă asigurări considerate ca suficiente că, în cazul condamnării la o pedeapsă privativă de libertate printr-o hotărâre judecătorească definitivă, cetăţeanul român va fi transferat în vederea executării pedepsei în România; b) cetăţeanul român domiciliază pe teritoriul statului solicitant la data formulării cererii de extrădare; c) cetăţeanul român are şi cetăţenia statului solicitant; d) cetăţeanul român a comis fapta pe teritoriul sau împotriva unui cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene, dacă statul solicitant este membru al Uniunii Europene.Persoana căreia i s-a acordat dreptul de azil în România nu poate fi extrădată.-------------Punctul (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 74 din 7 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 324 din 18 aprilie 2005. (2) La articolul 6 paragraful 1 litera b):"Prin termenul resortisant, în sensul prezentei conventii, se înţelege cetateanul român sau persoana care a obţinut drept de azil în România.""(3) La articolul 21 paragraful 5:În cazul în care se va solicita tranzitarea teritoriului României, pentru un cetăţean român sau pentru o persoană care a obţinut drept de azil în România, se aplică în mod corespunzător dispoziţiile paragrafului 1."-------------Punctul (3) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 74 din 7 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 324 din 18 aprilie 2005.--------------Art. 3 a fost abrogat de art. II din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.--------------Art. 4 a fost abrogat de art. II din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.Această lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 14 aprilie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILORANDREI IOAN CHILIMANAceastă lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 18 aprilie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.p. PRESEDINTELE SENATULUIMIRCEA IONESCU-QUINTUSCONVENTIE 13/12/1957 PROTOCOL 15/10/1975 PROTOCOL 2 17/03/1978