LEGE nr. 231 din 13 iulie 2005 (*actualizata*)privind stimularea investitiilor în agricultura, industrie alimentara, silvicultura, piscicultura, precum şi în activităţi nonagricole(actualizata până la data de 28 decembrie 2006*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • -------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 13 iulie 2005. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 28 decembrie 2006, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANTA nr. 51 din 30 august 2006; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 127 din 21 decembrie 2006.**) Titlul prezentei legi a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 127 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.042 din 28 decembrie 2006.Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) În vederea stimularii dezvoltării investitiilor în agricultura, industrie alimentara, silvicultura, piscicultura, precum şi în alte activităţi nonagricole, se constituie la dispoziţia Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale Fondul pentru creditarea investitiilor, denumit în continuare fond.----------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 127 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.042 din 28 decembrie 2006. (2) Fondul se constituie din alocatiile aprobate prin bugetul de stat cu aceasta destinatie la dispoziţia Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi se reconstituie din sumele rambursate şi din dobanzile platite de către instituţiile de credit, potrivit prezentei legi.  +  Articolul 2Fondul se gestioneaza de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, în condiţiile legii.  +  Articolul 3 (1) Fondul se utilizeaza pentru: a) acordarea de credite beneficiarilor prevăzuţi la art. 6; b) acoperirea costurilor întocmirii documentatiei tehnico-economice pentru acordarea creditelor; c) acordarea de granturi, calculate ca procent din volumul creditului acordat beneficiarilor de credite. (2) Fondul poate fi folosit şi în completarea sumelor necesare cofinantarii proiectelor de investitii finantate din fonduri nerambursabile în cadrul unor programe comunitare sau în completarea creditelor acordate de instituţiile de credit din surse proprii.  +  Articolul 4Fondul va fi accesat şi derulat, în conformitate cu metodologia aprobata de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, de către urmatoarele institutii selectate de acest minister: a) bănci comerciale şi alte institutii de credit autorizate potrivit prevederilor Legii nr. 58/1998 privind activitatea bancara, republicată; b) institutii financiare al caror obiect principal de activitate consta în efectuarea uneia sau mai multora dintre activităţile financiare prevăzute la art. 11 alin. 1 lit. b)-l) din Legea nr. 58/1998, republicată.  +  Articolul 5 (1) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale aloca sume din fond instituţiilor selectate, pe baza convenţiilor de lucru incheiate cu acestea, în scopul acordarii de credite, în urmatoarele condiţii: a) termenul maxim de restituire: până la 10 ani;----------Lit. a) a alin. (1) al art. 5 a fost modificata de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 127 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.042 din 28 decembrie 2006. b) plafon maxim: conform solicitarii institutiei selectate şi în limita resurselor alocate Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; c) perioada de gratie pentru beneficiarii de credite: între 1 şi 5 ani, în functie de specificul proiectului de investitii. (2) În conventiile incheiate cu instituţiile selectate vor fi prevăzute sumele repartizate şi alocate, termenele de restituire, condiţiile de derulare a imprumutului şi alte condiţii. (3) Accesul instituţiilor prevăzute la art. 4 la resursele fondului se face prin licitaţie, în condiţiile prezentei legi şi ale normelor de aplicare a acesteia. (4) Instituţiile selectate vor acorda credite din fond beneficiarilor de credite, în conformitate cu normele elaborate în aplicarea prevederilor prezentei legi, precum şi cu normele proprii de creditare.  +  Articolul 6Pot beneficia de credite pentru investitii în agricultura, industrie alimentara, silvicultura, piscicultura, precum şi în activităţi nonagricole urmatoarele categorii de solicitanţi:--------------Partea introductiva a art. 6 a fost modificata de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 127 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.042 din 28 decembrie 2006. a) producători agricoli individuali inregistrati în Registrul exploatatiilor agricole; b) asociaţii agricole familiale, asociaţii de producători agricoli, grupuri de producători şi cooperative agricole, constituite conform legislaţiei în vigoare; c) societăţi agricole private, respectiv asociaţii agricole cu personalitate juridica, constituite conform legislaţiei în vigoare; d) societăţi comerciale cu capital privat, constituite conform legislaţiei în vigoare. e) persoane fizice autorizate conform legislaţiei în vigoare;--------------Lit. e) a art. 6 a fost introdusa de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 127 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.042 din 28 decembrie 2006. f) deţinători de paduri şi asociaţii ale acestora;--------------Lit. f) a art. 6 a fost introdusa de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 127 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.042 din 28 decembrie 2006. g) consilii locale.--------------Lit. g) a art. 6 a fost introdusa de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 127 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.042 din 28 decembrie 2006.  +  Articolul 7Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale va stabili anual tipurile de investitii care pot beneficia de credite în condiţiile prezentei legi şi nivelul maxim al creditelor acordate de instituţiile selectate.--------------Art. 7 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 127 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.042 din 28 decembrie 2006.----------Art. 8 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 127 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.042 din 28 decembrie 2006.  +  Articolul 9Termenele de rambursare a creditelor şi de plată a dobanzilor aferente acestora se stabilesc prin negociere între beneficiarii creditului şi institutia selectata, în functie de destinaţia creditului şi de perioada de valorificare a productiei obtinute din investitia creditata.  +  Articolul 10Creditele acordate potrivit prevederilor prezentei legi pot fi garantate de fondurile de garantare şi/sau de către imprumutat prin: certificate de depozit, garantii reale pe animale, masini şi utilaje agricole, ipoteca asupra cladirilor şi terenurilor agricole, plantatiilor sau orice alte garantii agreate de instituţiile de credit.  +  Articolul 11 (1) Beneficiarii creditelor pentru investitii în agricultura şi industria alimentara, neeligibile pentru a obtine finanţare nerambursabilă din fonduri comunitare care dezvolta activităţi ai caror indicatori de performanţă tehnico-economica respecta prevederile din planul de afaceri, pot beneficia de o reducere a sumei de rambursat, calculată ca procent din volumul creditului.----------Alin. (1) al art. 11 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 127 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.042 din 28 decembrie 2006. (2) Nivelul reducerii sumei de rambursat prevăzute la alin. (1) poate fi de până la 50% din volumul creditului acordat, diferentiat în functie de tipul proiectului de investitii. Nivelul acestuia, condiţiile şi modul de acordare se stabilesc şi se aproba periodic, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.----------Alin. (2) al art. 11 a fost modificat de art. I din ORDONANTA nr. 51 din 30 august 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 31 august 2006. (3) Sumele pentru acordarea reducerilor se asigura din fond.  +  Articolul 12În cazul investitiilor neeligibile pentru finanţare nerambursabilă din fonduri comunitare, costul privind intocmirea documentatiilor de acordare a creditelor se suporta din fond şi nu va putea depăşi 3% din volumul creditelor acordate.----------Art. 12 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 127 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.042 din 28 decembrie 2006.  +  Articolul 13Sumele neutilizate din fond la finele fiecarui an, precum şi cele provenite din rambursari de credite şi plati de dobanzi la creditele acordate în anul în curs se reporteaza în anul următor şi se utilizeaza pentru acordarea de noi credite, în condiţiile prezentei legi.  +  Articolul 14 (1) Beneficiarii de credite pentru investitii în agricultura, industrie alimentara, silvicultura, piscicultura, precum şi în activităţi nonagricole au obligaţia să respecte destinatiile pentru care au fost acordate creditele.----------Alin. (1) al art. 14 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 127 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.042 din 28 decembrie 2006. (2) Schimbarea destinatiei creditelor de către beneficiarii de credite se sancţionează potrivit legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 15În termen de 45 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi, la propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Guvernul va adopta norme metodologice de aplicare a acesteia.Această lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,DAN RADU RUSANUPRESEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUBucureşti, 13 iulie 2005.Nr. 231.----