HOTĂRÂRE nr. 321 din 14 aprilie 2005 (*actualizata*)privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant**)(actualizata până la data de 19 iulie 2007*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • -----------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 358 din 27 aprilie 2005. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 19 iulie 2007, cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 674 din 28 iunie 2007.**) Titlul hotărârii a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 674 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 19 iulie 2007.În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 4 lit. f) din Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Prezenta hotărâre abordeaza unitar, la nivel naţional, evitarea, prevenirea sau reducerea efectelor dăunătoare provocate de expunerea populatiei la zgomotul ambiant, inclusiv a disconfortului, prin implementarea progresiva a urmatoarelor măsuri: a) determinarea expunerii la zgomotul ambiant, prin realizarea cartarii zgomotului cu metodele de evaluare prevăzute în prezenta hotărâre; b) asigurarea accesului publicului la informaţiile cu privire la zgomotul ambiant şi a efectelor sale; c) adoptarea, pe baza rezultatelor cartarii zgomotului, a planurilor de actiune pentru prevenirea şi reducerea zgomotului ambiant, unde este cazul, în special acolo unde nivelurile de expunere pot cauza efecte dăunătoare asupra sănătăţii umane şi pentru a menţine nivelurile zgomotului ambiant în situaţia în care acestea nu depasesc valorile limita stabilite conform art. 6 alin. (3) lit. b). (2) Prezenta hotărâre stabileste cadru general pentru dezvoltarea masurilor de reducere a zgomotului emis de sursele principale de zgomot, în special de vehiculele rutiere, feroviare şi de infrastructura acestora, de aeronave, de echipamentele industriale, echipamentele destinate utilizarii în exteriorul cladirilor şi masinile industriale mobile.-----------Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 674 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 19 iulie 2007.  +  Articolul 2 (1) Prevederile prezentei hotărâri se aplică zgomotului ambiant la care este expusa populatia, în special în: a) zonele construite; b) parcurile, gradinile publice sau alte zone linistite dintr-o aglomerare; c) zonele linistite din spatii deschise; d) apropierea unităţilor de invatamant, a spitalelor şi a altor cladiri şi zone sensibile la zgomot. (2) Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică zgomotului generat de: a) persoana expusa; b) activităţile casnice; c) vecini; d) activităţile de la locul de muncă şi din interiorul mijloacelor de transport în comun; e) activităţile militare din zonele militare.-----------Art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 674 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 19 iulie 2007.  +  Articolul 3În înţelesul prezentei hotărâri, definiţiile termenilor folositi sunt prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 4 (1) Autorităţile administraţiei publice locale realizează cartarea zgomotului şi elaboreaza hartile strategice de zgomot şi planurile de actiune potrivit prevederilor prezentei hotărâri, pentru aglomerarile aflate în administrarea lor, cu respectarea termenelor prevăzute la alin. (7) şi (8). (2) Potrivit prevederilor art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificările ulterioare, autorităţile administraţiei publice locale prevad în bugetele proprii fonduri necesare pentru realizarea cartarii zgomotului şi elaborarea hartilor strategice de zgomot şi a planurilor de actiune, pentru aglomerarile prevăzute în anexa nr. 8 tabelele nr. 1 şi 5, iar autoritatea publică centrala pentru transporturi prevede în bugetul propriu fonduri necesare pentru realizarea cartarii zgomotului şi elaborarea hartilor strategice de zgomot şi a planurilor de actiune, pentru drumurile principale, caile ferate principale, aeroporturi mari şi porturi aflate în administrarea lor prevăzute în anexa nr. 8 tabelele nr. 2-4 şi 6, după cum urmeaza: a) începând cu anul 2007, pentru aglomerarile cu mai mult de 250.000 de locuitori, drumurile principale care au un trafic mai mare de 6.000.000 de treceri de autovehicule pe an, caile ferate principale care au un trafic mai mare de 60.000 de treceri de trenuri pe an, aeroporturile civile care au un trafic mai mare de 50.000 de miscari de aeronave pe an şi porturi aflate în aglomerari cu mai mult de 250.000 de locuitori; b) începând cu anul 2011, pentru toate aglomerarile, drumurile principale, caile ferate principale şi porturi aflate în interiorul aglomerarilor. (3) Unitatile aflate în subordinea sau sub autoritatea autorităţii publice centrale pentru transporturi, care au în administrare infrastructuri rutiere, feroviare, portuare şi aeroportuare, realizează cartarea zgomotului şi elaboreaza hartile strategice de zgomot şi planurile de actiune, pentru caile ferate principale, drumurile principale şi aeroporturile civile mari aflate în administrarea lor, cu respectarea termenelor prevăzute la alin. (7) şi (8). (4) Unitatile prevăzute la alin. (3), precum şi limitele de competenţa ale acestora sunt prevăzute în Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.258/2005 pentru stabilirea unităţilor responsabile cu elaborarea hartilor de zgomot pentru caile ferate, drumurile şi aeroporturile aflate în administrarea lor, a hartilor strategice de zgomot şi a planurilor de actiune aferente acestora, din domeniul propriu de activitate, precum şi limitele de competenţa ale acestora, care se actualizeaza în termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei hotărâri. (5) Autorităţile administraţiei publice locale prevăzute la alin. (1) şi unitatile prevăzute la alin. (3) au obligaţia de a transmite agentiei regionale pentru protectia mediului competente: a) cate 3 exemplare din fiecare harta strategica de zgomot care arata situaţia anului calendaristic precedent, pe format de hartie la o scara de 1:10.000 şi pe suport electronic; b) un raport care să mentioneze datele utilizate în procesul de cartare a zgomotului în vederea realizării hartilor strategice de zgomot, precum şi calitatea, acuratetea, modul de utilizare şi sursa acestora, pe format de hartie şi pe suport electronic; c) un raport care să conţină toate datele obtinute în urma realizării fiecarei harti strategice de zgomot şi prezentate potrivit prevederilor anexei nr. 7, pe format de hartie şi pe suport electronic; d) un raport care să conţină o prezentare a evaluării rezultatelor obtinute prin cartarea de zgomot pentru fiecare harta strategica de zgomot în parte, pe format de hartie şi pe suport electronic. (6) Autorităţile administraţiei publice locale prevăzute la alin. (1) şi unitatile prevăzute la alin. (3) au obligaţia de a transmite agentiei regionale pentru protectia mediului competente: a) planurile de actiune elaborate potrivit prevederilor prezentei hotărâri, pe format de hartie şi pe suport electronic; b) orice alta informatie suplimentara solicitata de aceasta cu privire la modul de elaborare a planurilor de actiune. (7) Hartile strategice de zgomot care arata situaţia anului calendaristic precedent se pun la dispoziţia agentiilor regionale pentru protectia mediului, astfel: a) până la data de 30 iunie 2007, pentru aglomerarile cu mai mult de 250.000 de locuitori, drumurile principale cu un trafic mai mare de 6.000.000 de treceri de vehicule/an, caile ferate principale cu un trafic mai mare de 60.000 de treceri de trenuri/an şi aeroporturile mari; b) până la data de 30 iunie 2012, pentru toate aglomerarile, drumurile principale şi caile ferate principale şi aeroporturile mari. (8) Planurile de actiune prevăzute la alin. (6) lit. a) se pun la dispoziţia agentiilor regionale pentru protectia mediului, după cum urmeaza: a) până la data de 18 iulie 2008, pentru aglomerarile cu mai mult de 250.000 de locuitori, drumurile principale cu un trafic mai mare de 6.000.000 de treceri de vehicule/an, caile ferate principale cu un trafic mai mare de 60.000 de treceri de trenuri/an şi aeroporturile mari; b) până la data de 18 iulie 2013, pentru toate aglomerarile, drumurile principale şi caile ferate principale şi aeroporturi mari. (9) Autorităţile administraţiei publice locale prevăzute la alin. (1) şi unitatile prevăzute la alin. (3) transmit agentiilor regionale pentru protectia mediului hartile strategice de zgomot şi rapoartele prevăzute la alin. (5) o dată la 5 ani, începând cu termenele prevăzute la alin. (7). (10) Autorităţile administraţiei publice locale prevăzute la alin. (1) şi unitatile prevăzute la alin. (3) transmit planurile de actiune agentiei regionale pentru protectia mediului competente o dată la 5 ani, începând cu termenele prevăzute la alin. (8). (11) În vederea elaborarii hartilor strategice de zgomot şi a planurilor de actiune, autorităţile administraţiei publice locale prevăzute la alin. (1) şi unitatile prevăzute la alin. (3) asigura accesul agentiilor regionale pentru protectia mediului la datele utilizate în acest scop. (12) Autorităţile administraţiei publice locale prevăzute la alin. (1) şi unitatile prevăzute la alin. (3), în procesul de elaborare şi/sau revizuire a planurilor de actiune, au obligaţia sa indeplineasca procedura de participare şi consultare a publicului potrivit prevederilor art. 8^2 alin. (8) şi, după caz, ale art. 8^2 alin. (9). (13) Masurile prevăzute la art. 8^2 alin. (3) se stabilesc de către autorităţile administraţiei publice locale prevăzute la alin. (1) şi de către unitatile prevăzute la alin. (3), pentru domeniul lor de competenţa, şi se supun procedurii de participare şi consultare a publicului potrivit prevederilor art. 8^2 alin. (8) sau alin. (9), după caz, în situaţia în care se elaboreaza planurile de actiune. (14) La elaborarea şi/sau revizuirea hartilor strategice de zgomot şi a planurilor de actiune autorităţile administraţiei publice locale prevăzute la alin. (1) şi unitatile prevăzute la alin. (3) au obligaţia de a respecta prevederile actelor normative prevăzute la art. 6 alin. (3) lit. a)-d). (15) Aglomerarile, drumurile principale, caile ferate principale, aeroporturile şi porturile maritime şi/sau fluviale pentru care trebuie raportate la Comisia Europeana hartile strategice de zgomot şi datele aferente acestora până la data de 30 decembrie 2007 şi planurile de actiune aferente până la data de 18 ianuarie 2009 sunt prevăzute în anexa nr. 8. (16) Autorităţile administraţiei publice locale prevăzute la alin. (1) împreună cu agentiile regionale pentru protectia mediului, după realizarea hartilor strategice de zgomot şi în baza datelor aratate de acestea, stabilesc zonele linistite intr-o aglomerare, cu respectarea prevederilor art. 2 alin. (1) lit. b), a anexei nr. 1 pct. 21 şi a actelor normative prevăzute la art. 6 alin. (3) lit. b). (17) Autorităţile administraţiei publice locale prevăzute la alin. (1) şi unitatile prevăzute la alin. (3) pun la dispoziţia publicului datele continute în hartile strategice de zgomot şi în planurile de actiune potrivit cu prevederile art. 8^3. (18) Operatorii economici care desfăşoară activităţi potrivit anexei nr. 1 la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluarii, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 84/2006, autorităţile administraţiei publice centrale sau alte institutii ale statului care deţin sau au competenţa legala de gestionare a unor date care sunt necesare în procesul de cartare a zgomotului ambiant au obligaţia de a pune aceste date, cu titlu gratuit, potrivit legii, la dispoziţia autorităţilor administraţiei publice locale prevăzute la alin. (1) şi a unităţilor prevăzute la alin. (3). (19) Autorităţile administraţiei publice locale prevăzute la alin. (1) şi unitatile prevăzute la alin. (3) au obligaţia de a face schimb de date necesare în procesul de cartare a zgomotului ambiant. (20) Autorităţile administraţiei publice locale prevăzute la alin. (1) şi unitatile prevăzute la alin. (3) au obligaţia sa utilizeze date oficiale cu privire la numărul populatiei, distributia populatiei, date de trafic rutier pentru drumurile principale, trafic feroviar şi aeroportuar şi cele prevăzute în autorizatiile integrate de mediu eliberate operatorilor economici care deţin sau administreaza amplasamente industriale în interiorul aglomerarilor şi care desfăşoară activităţi în conformitate cu anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 152/2005, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 84/2006. (21) Autorităţile administraţiei publice locale prevăzute la alin. (1) şi unitatile prevăzute la alin. (3) au obligaţia ca, după realizarea hartilor strategice de zgomot şi a planurilor de actiune, să asigure baza de date necesară în vederea indeplinirii responsabilitatilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene, ce decurg din implementarea prezentei hotărâri. (22) Autorităţile administraţiei publice locale prevăzute la alin. (1) pot depune cereri de finanţare din Fondul pentru mediu pentru proiecte privind realizarea hartilor strategice de zgomot şi a planurilor de actiune, potrivit prevederilor art. 13 alin. (2) lit. c) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 105/2006. (23) Autorităţile administraţiei publice locale prevăzute la alin. (1) şi unitatile prevăzute la alin. (3) au obligaţia de a pune la dispoziţia agentiilor regionale pentru protectia mediului date suplimentare faţă de cele care se predau în conformitate cu alin. (5), dacă acestea sunt necesare în vederea indeplinirii obligaţiilor ce revin României în calitate de stat membru al Uniunii Europene, ce decurg din implementarea prezentei hotărâri.-----------Art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 674 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 19 iulie 2007.  +  Articolul 5 (1) În vederea analizarii şi evaluării fiecarei harti strategice de zgomot şi a rapoartelor predate în conformitate cu art. 4 alin. (5), se infiinteaza cate o comisie în cadrul fiecarei agentii regionale pentru protectia mediului, condusa de directorul executiv al acesteia şi formata din reprezentanti ai agentiilor regionale pentru protectia mediului şi agentiilor judetene pentru protectia mediului. (2) Analizarea şi evaluarea hartilor strategice de zgomot şi a rapoartelor predate potrivit prevederilor art. 4 alin. (5) se realizează pe baza ghidului de realizare, analizare şi evaluare a hartilor strategice de zgomot aprobat prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protectia mediului, potrivit prevederilor art. 6 alin. (3) lit. d), şi are drept scop sa verifice caracterul complet al datelor necesare realizării raportarii la Comisia Europeana. (3) În cazul în care comisia prevăzută la alin. (1) constata lipsa unor date care sunt necesare indeplinirii prevederilor art. 6 alin. (3) lit. i) şi l), solicita date suplimentare potrivit prevederilor art. 4 alin. (23).------------Art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 674 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 19 iulie 2007.  +  Articolul 5^1 (1) În vederea verificării criteriilor utilizate la elaborarea planurilor de actiune şi analizarii acestora, se infiinteaza comisii tehnice regionale la nivelul fiecarei agentii regionale pentru protectia mediului, formate din specialisti din cadrul autorităţii pentru protectia mediului şi autorităţii judetene de sănătate publică, prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protectia mediului şi al conducătorului autorităţii publice centrale pentru sănătate publică, până la data de 18 iunie 2008. (2) Criteriile utilizate la elaborarea planurilor de actiune trebuie să respecte prevederile prezentei hotărâri şi sa tina seama de ghidul elaborat potrivit prevederilor art. 6 alin. (3) lit. c).-----------Art. 5^1 a fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 674 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 19 iulie 2007.  +  Articolul 6 (1) Agentiile regionale pentru protectia mediului au urmatoarele responsabilităţii: a) solicita informaţii trimestrial de la autorităţile administraţiei publice locale prevăzute la art. 4 alin. (1) cu privire la stadiul realizării obligaţiilor ce le revin din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri; b) identifica aglomerarile cu mai mult de 250.000 de locuitori, drumurile principale cu un trafic mai mare de 6.000.000 de treceri de vehicule/an, caile ferate principale cu un trafic mai mare de 60.000 de treceri de trenuri/an şi aeroporturile mari sau/şi urbane şi transmit Agentiei Naţionale pentru Protectia Mediului, la solicitarea acesteia, centralizarea datelor pe formatul de hartie şi în suportul electronic solicitat; c) asigura, la nivel regional, gestionarea datelor obtinute în procesul de realizare a cartarii zgomotului şi a hartilor strategice de zgomot; d) informeaza trimestrial Agentia Naţionala pentru Protectia Mediului cu privire la stadiul realizării cartarii zgomotului şi a hartilor strategice de zgomot, precum şi cu privire la stadiul realizării planurilor de actiune; e) transmit autorităţii publice centrale pentru protectia mediului şi Agentiei Naţionale pentru Protectia Mediului cate un exemplar din fiecare harta strategica de zgomot şi din fiecare raport, în termen de 30 de zile de la data primirii acestora de la autorităţile administraţiei publice locale prevăzute la art. 4 alin. (1) şi unitatile prevăzute la art. 4 alin. (3); f) solicita autorităţilor administraţiei publice locale prevăzute la alin. (1) şi unităţilor prevăzute la alin. (3) furnizarea unor date suplimentare faţă de cele predate potrivit prevederilor art. 4 alin. (5), dacă acestea sunt necesare în vederea indeplinirii obligaţiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene, ce decurg din implementarea prezentei hotărâri. g) transmit Agentiei Naţionale pentru Protectia Mediului datele continute în planurile de actiune în formatul şi la termenele solicitate de către aceasta; h) transmit autorităţilor administraţiei publice locale prevăzute la art. 4 alin. (1), la solicitarea acestora, lista cu toate amplasamentele instalaţiilor industriale care se afla în interiorul aglomerarilor şi care desfăşoară activităţi industriale prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 152/2005, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 84/2006; i) asigura functionarea comisiilor înfiinţate conform art. 5 alin. (1); j) asigura functionarea comisiilor tehnice regionale înfiinţate conform art. 5^1 alin. (1); k) analizeaza şi evalueaza hartile strategice de zgomot transmise de către autorităţile administraţiei publice locale prevăzute la art. 4 alin. (1) şi unitatile prevăzute la art. 4 alin. (3).----------Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 674 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 19 iulie 2007. (2) Agentia Naţionala pentru Protectia Mediului are urmatoarele responsabilităţii: a) centralizeaza la nivel naţional datele primite în conformitate cu alin. (1) lit. b) şi transmite autorităţii publice centrale pentru protectia mediului atât situaţia centralizata a acestor date, cat şi reactualizarea acestora, pe suport hartie şi în format electronic; b) identifica aglomerarile, caile ferate principale, drumurile principale la nivel naţional, definite conform prevederilor prezentei hotărâri, şi transmite autorităţii publice centrale pentru protectia mediului centralizarea acestor date, pe suport hartie şi în format electronic, până la data de 30 septembrie 2008; c) centralizeaza, la nivel naţional, toate hartile strategice de zgomot şi datele obtinute în procesul de realizare a cartarii zgomotului, transmise de agentiile regionale pentru protectia mediului; d) asigura, la nivel naţional, gestionarea datelor obtinute din procesul de realizare a cartarii zgomotului şi a hartilor strategice de zgomot; e) asigura schimbul de experienta la nivel naţional între autorităţile administraţiei publice locale prevăzute la art. 4 alin. (1) şi unitatile prevăzute la art. 4 alin. (3), în domeniul cartarii strategice de zgomot şi al elaborarii planurilor de actiune, prin organizarea de seminarii tematice; f) implica şi sprijina în mod activ agentiile regionale pentru protectia mediului din subordine, în stabilirea unei colaborari şi conlucrari cu autorităţile administraţiei publice locale prevăzute la art. 4 alin. (1) şi cu unitatile prevăzute la art. 4 alin. (3), în procesul de cartare a zgomotului şi de elaborare a hartilor strategice de zgomot şi a planurilor de actiune, inca din fazele de iniţiere ale acestora; g) elaboreaza tematici pentru instruirea personalului agentiilor pentru protectia mediului din subordine, în domeniul cartarii de zgomot, verificării datelor utilizate la realizarea hartilor strategice de zgomot şi evaluării rezultatelor cartarii de zgomot; h) centralizeaza, la nivel naţional, toate datele continute în planurile de actiune şi pune la dispoziţia autorităţii publice centrale pentru protectia mediului, în formatul solicitat, toate aceste date, în vederea raportarii către Comisia Europeana; i) asigura, la nivel naţional, gestionarea datelor şi informaţiilor continute în planurile de actiune, în coordonarea autorităţii publice centrale pentru protectia mediului; j) coordonează activitatea agentiilor regionale pentru protectia mediului în domeniul gestionarii rezultatelor cartarii strategice de zgomot şi acorda suportul necesar organizarii comisiilor tehnice regionale înfiinţate în conformitate cu art. 5^1 alin. (1) în cadrul fiecarei agentii regionale pentru protectia mediului; k) elaboreaza regulamentul de functionare a comisiilor tehnice regionale înfiinţate în conformitate cu art. 5^1 alin. (1) şi îl transmite spre aprobare autorităţii publice centrale pentru protectia mediului, până la data de 18 aprilie 2008.-----------Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 674 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 19 iulie 2007. (3) Autoritatea publică centrala pentru protectia mediului are urmatoarele responsabilităţii: a) actualizeaza Ghidul privind metodele interimare de calcul al indicatorilor de zgomot pentru zgomotul produs de activităţile din zonele industriale, de traficul rutier, feroviar şi aerian din vecinatatea aeroporturilor, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, al ministrului sănătăţii publice şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 678/1.344/915/1.397/2006, în baza unor studii de specialitate realizate în acest domeniu şi/sau a ghidurilor şi liniilor directoare emise de Comisia Europeana; b) elaboreaza şi aproba Ghidul privind adoptarea valorilor limita şi modul de aplicare a acestora atunci când se elaboreaza planurile de actiune, pentru indicatorii L(zsn) şi L(noapte) şi, dacă este cazul, separat pentru indicatorii L(zi) şi L(seara), în cazul zgomotului produs de traficul rutier pe drumurile principale şi în aglomerari, traficul feroviar pe caile ferate principale şi în aglomerari, traficul aerian pe aeroporturile mari şi/sau urbane şi pentru zgomotul produs în zonele din aglomerari unde se desfăşoară activităţi industriale prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 152/2005, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 84/2006, prin ordin comun al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protectia mediului, al conducătorului autorităţii publice centrale pentru sănătate publică, al conducătorului autorităţii publice centrale pentru transporturi, al conducătorului autorităţii publice centrale pentru interne şi reforma administrativa, şi asigura actualizarea acestuia, în baza unor studii de specialitate realizate în acest domeniu şi/sau ţinând seama de recomandarile Comisiei Europene, în termen de 60 de zile de la data incheierii procesului de cartare a zgomotului şi de realizare a hartilor strategice de zgomot, prevăzută la art. 8^1 alin. (1); c) elaboreaza şi aproba Ghidul cu privire la masurile care se pot lua în cadrul planurilor de actiune în vederea gestionarii şi reducerii valorilor indicatorilor L(zsn), L(noapte) şi, dacă este cazul, indicatorilor L(zi) şi L(seara), în situaţia în care se depasesc valorile limita stabilite conform lit. b), pentru zgomotul produs de traficul rutier pe drumurile principale şi în aglomerari, traficul feroviar pe caile ferate principale şi în aglomerari, traficul aerian pe aeroporturile mari şi/sau urbane şi pentru zgomotul produs în zonele din aglomerari unde se desfăşoară activităţi industriale prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 152/2005, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 84/2006, prin ordin comun al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protectia mediului, al conducătorului autorităţii publice centrale pentru sănătate publică, al conducătorului autorităţii publice centrale pentru transporturi, al conducătorului autorităţii publice centrale pentru interne şi reforma administrativa, şi asigura reactualizarea acestuia, în baza unor studii de specialitate realizate în acest domeniu şi/sau a ghidurilor şi liniilor directoare emise de Comisia Europeana, în termen de 90 de zile de la realizarea acestora de către Comisia Europeana; d) elaboreaza şi aproba Ghidul de realizare, analizare şi evaluare a hartilor strategice, prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protectia mediului, în termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei hotărâri; e) aproba componenta comisiilor tehnice regionale prevăzute la art. 5^1 şi regulamentul de organizare şi functionare a acestora, prin ordin comun al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protectia mediului şi al conducătorului autorităţii centrale pentru sănătate publică, până la data de 18 iunie 2008; f) transmite Comisiei Europene, conform formatului de raportare stabilit de către aceasta, un raport cu privire la aglomerarile cu o populatie mai mare de 250.000 de locuitori, drumurile principale cu un trafic mai mare de 6.000.000 de treceri de vehicule pe an, caile ferate principale cu un trafic mai mare de 60.000 de treceri de trenuri pe an şi aeroporturile mari, existente în România, în termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei hotărâri; g) transmite Comisiei Europene, conform formatului de raportare stabilit de către aceasta, un raport care cuprinde informaţii cu privire la autorităţile responsabile cu elaborarea, evaluarea şi colectarea hartilor strategice de zgomot şi a planurilor de actiune, în termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei hotărâri şi ori de cate ori intervine o schimbare cu privire la identitatea acestor autorităţi; h) transmite Comisiei Europene, conform formatului de raportare stabilit de către aceasta, un raport care cuprinde informaţii cu privire la valorile limita în vigoare sau în pregatire pe teritoriul României, pentru indicatorii L(zsn) şi L(noapte) şi, dacă este cazul, pentru indicatorii L(zi) şi L(seara), pentru zgomotul produs de traficul rutier pe drumurile principale şi în aglomerari, traficul feroviar pe caile ferate principale şi în aglomerari, traficul aerian pe aeroporturile mari şi/sau urbane şi pentru zgomotul produs în zonele din aglomerari unde se desfăşoară activităţi industriale prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 152/2005, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 84/2006, împreună cu explicarea implementarii acestor valori limita, în termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei hotărâri; i) transmite Comisiei Europene, conform formatului de raportare stabilit de către aceasta, un raport care cuprinde informaţiile prevăzute în anexa nr. 7 cu privire la hartile strategice de zgomot şi datele aferente acestora, pentru toate aglomerarile cu o populatie mai mare de 250.000 de locuitori, drumurile principale cu un trafic mai mare de 6.000.000 de treceri de vehicule pe an, caile ferate principale cu un trafic mai mare de 60.000 de treceri de trenuri pe an şi aeroporturile mari, până la data de 30 decembrie 2007; după această dată raportul se transmite o dată la 5 ani; j) transmite Comisiei Europene, conform formatului de raportare stabilit de către aceasta, un raport cu privire la toate aglomerarile, drumurile principale şi caile ferate principale existente în România, până la data de 31 decembrie 2008; k) transmite Comisiei Europene, conform formatului de raportare stabilit de către aceasta, un raport care cuprinde informaţiile prevăzute în anexa nr. 7 cu privire la planurile de actiune pentru toate aglomerarile cu o populatie mai mare de 250.000 de locuitori, drumurile principale cu un trafic mai mare de 6.000.000 de treceri de vehicule pe an, caile ferate principale cu un trafic mai mare de 60.000 de treceri de trenuri pe an şi aeroporturile mari şi criterii utilizate la realizarea planurilor de actiune, până la data de 18 ianuarie 2009; după această dată raportul se transmite o dată la 5 ani; l) transmite Comisiei Europene, conform formatului de raportare stabilit de către aceasta, un raport care cuprinde informaţiile prevăzute în anexa nr. 7 cu privire la hartile strategice de zgomot şi datele aferente acestora, pentru toate aglomerarile, drumurile principale şi caile ferate principale, până la data de 31 decembrie 2012; după această dată raportul se transmite o dată la 5 ani; m) transmite Comisiei Europene, conform formatului de raportare stabilit de către aceasta, un raport care cuprinde informaţiile prevăzute în anexa nr. 7 cu privire la planurile de actiune pentru toate aglomerarile, drumurile principale şi caile ferate principale şi criterii utilizate la realizarea planurilor de actiune, până la data de 18 ianuarie 2014; după această dată raportul se transmite o dată la 5 ani; n) asigura dotarea cu tehnica de calcul, software de cartare a zgomotului, software GIS, functionare în retea intranet şi instruirea aferenta, a autorităţii publice centrale pentru protectia mediului, a agentiei naţionale pentru protectia mediului şi a agentiilor regionale pentru protectia mediului; o) asigura organizarea unei baze de date în domeniul gestionarii zgomotului cu functionare în retea intranet, pentru toate autorităţile publice pentru protectia mediului, în domeniul lor de activitate.-----------Alin. (3) al art. 6 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 674 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 19 iulie 2007.----------Alin. (4) al art. 6 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 674 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 19 iulie 2007.  +  Articolul 7 (1) Indicatorii de zgomot utilizati la nivel naţional în vederea realizării şi revizuirii cartarii strategice de zgomot în conformitate cu art. 8^1, sunt L(zsn) şi L(noapte), definiti la pct. 1 şi 2 din anexa nr. 2; înainte ca utilizarea metodelor comune de evaluare pentru determinarea valorilor indicatorilor de zgomot L(zsn) şi L(noapte) să fie obligatorie pentru toate statele membre, indicatorii de zgomot utilizati la nivel naţional împreună cu datele existente aferente acestora se convertesc în indicatori L(zsn) şi L(noapte); aceste date nu trebuie să fie mai vechi de 3 ani.-----------Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 674 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 19 iulie 2007. (2) În completarea indicatorilor Lzsn şi Lnoapte se pot utiliza indicatori suplimentari de zgomot, potrivit pct. 3 din anexa nr. 2. (3) Pentru planificarea acustica şi zonarea zgomotului se pot utiliza alti indicatori decat indicatorii L(zsn) şi L(noapte).-----------Alin. (3) al art. 7 a fost introdus de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 674 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 19 iulie 2007.  +  Articolul 8 (1) Valorile indicatorilor L(zsn) şi L(noapte) se determina prin intermediul metodelor de evaluare prevăzute în anexa nr. 3. (2) Efectele dăunătoare pot fi evaluate prin intermediul relatiilor doza-efect prevăzute în anexa nr. 4. (3) Metodele comune de evaluare pentru determinarea L(zsn) şi L(noapte) se stabilesc de către Comisia Europeana, iar până la stabilirea acestora se utilizeaza metodele interimare pentru determinarea L(zsn) şi L(noapte) prevăzute în anexa nr. 3 pct. 2.-----------Art. 8 a fost modificat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 674 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 19 iulie 2007.  +  Articolul 8^1 (1) Până la data de 30 iunie 2007 se elaboreaza hartile strategice de zgomot care prezinta situaţia anului calendaristic precedent pentru toate aglomerarile având mai mult de 250.000 de locuitori, drumurile principale cu un trafic mai mare de 6.000.000 de treceri de vehicule/an, caile ferate principale cu un trafic mai mare de 60.000 de treceri de trenuri/an şi pentru aeroporturile mari. (2) Până la data de 30 iunie 2012 se elaboreaza hartile strategice de zgomot care prezinta situaţia anului calendaristic precedent pentru toate aglomerarile, drumurile principale şi caile ferate principale. (3) La elaborarea hartilor strategice de zgomot trebuie respectate cerinţele minime prevăzute în anexa nr. 5. (4) Realizarea cartarii strategice de zgomot din zona de frontieră se face prin cooperare cu autorităţile competente din statele vecine. (5) Hartile strategice de zgomot, prevăzute la alin. (1) şi (2), se refac şi, dacă este necesar, se revizuiesc cel puţin o dată la 5 ani de la data elaborarii acestora.----------Art. 8^1 a fost introdus de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 674 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 19 iulie 2007.  +  Articolul 8^2 (1) Până la data de 18 iulie 2008 se elaboreaza planurile de actiune destinate gestionarii zgomotului şi a efectelor acestuia, incluzând măsuri de reducere a zgomotului dacă este necesar, pentru: a) aglomerarile având mai mult de 250.000 de locuitori; b) zonele limitrofe drumurilor principale cu un trafic mai mare de 6.000.000 de treceri de vehicule/an, cailor ferate principale cu un trafic mai mare de 60.000 de treceri de trenuri/an şi aeroporturilor mari. (2) Planurile de actiune prevăzute la alin. (1) lit. a) trebuie să protejeze zonele linistite din aglomerari împotriva cresterii nivelului de zgomot. (3) Masurile prevăzute la elaborarea planurilor de actiune trebuie să fie adresate cu prioritate zonelor identificate prin depăşirea oricarei valori limita în vigoare şi se aplică zonelor stabilite în acest sens prin cartarea strategica de zgomot. (4) Până la data de 18 iulie 2013 se elaboreaza planurile de actiune care cuprind măsuri prioritare de reducere a oricarei valori limita în vigoare care este depasita, pentru toate aglomerarile, drumurile principale şi caile ferate principale. (5) Planurile de actiune prevăzute la alin. (1) şi (4) trebuie să respecte cerinţele minime prevăzute în anexa nr. 6. (6) Elaborarea planurilor de actiune din zona de frontieră se realizează prin cooperare cu autorităţile competente din statele vecine. (7) Planurile de actiune prevăzute la alin. (1) şi (4) se reevalueaza şi, dacă este necesar, se revizuiesc atunci când se produc modificari importante care afectează situaţia existenta privind nivelul zgomotului şi cel puţin la fiecare 5 ani după data elaborarii acestora. (8) La elaborarea propunerilor pentru planurile de actiune sunt obligatorii: a) participarea şi consultarea eficienta a publicului la elaborarea şi reevaluarea planurilor de actiune, inca din faza de iniţiere a acestora; b) luarea în considerare a rezultatelor activităţilor prevăzute la lit. a); c) informarea publicului cu privire la deciziile luate; d) realizarea unui calendar rezonabil al activităţilor prevăzute la lit. a), alocandu-se un timp suficient în acest scop pentru fiecare etapa a acestei proceduri. (9) În cazul în care obligaţia desfăşurării procedurii de participare şi consultare a publicului prevăzută la alin. (8) şi în alte acte normative care asigura transpunerea în legislatia naţionala a oricăror prevederi comunitare incidente, se poate stabili o procedură comuna, în vederea evitarii procedurii duble.-----------Art. 8^2 a fost introdus de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 674 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 19 iulie 2007.  +  Articolul 8^3 (1) După elaborarea hartilor strategice de zgomot şi a planurilor de actiune, acestea se pun la dispoziţia publicului spre informare, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 878/2005 privind accesul publicului la informatia privind mediul şi potrivit prevederilor anexelor nr. 5 şi 6, inclusiv prin intermediul tehnologiilor informationale disponibile. (2) Aceasta informare trebuie să fie clara, coerenta, accesibila şi însoţită de un rezumat care să evidenţieze cele mai importante aspecte.-----------Art. 8^3 a fost introdus de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 674 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 19 iulie 2007.  +  Articolul 8^4 (1) Urmatoarele fapte constituie contraventii şi se sancţionează după cum urmeaza: a) netransmiterea hartilor strategice de zgomot şi a rapoartelor prevăzute la art. 4 alin. (5) până la data de 30 noiembrie 2007, cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei; b) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (9), (10), (11) sau (12), cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei; c) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (5), (6), (17) sau (21), cu amendă de la 15.000 lei la 30.000 lei; d) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (18), (19), (20) sau (23), cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei; (2) Constatarea contraventiilor şi aplicarea sanctiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de persoanele imputernicite din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu.-----------Art. 8^4 a fost introdus de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 674 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 19 iulie 2007.  +  Articolul 8^5Prevederile art. 8^4 referitoare la contraventii se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.-----------Art. 8^5 a fost introdus de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 674 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 19 iulie 2007.-----------Art. 9 a fost abrogat de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 674 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 19 iulie 2007.-----------Art. 10 a fost abrogat de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 674 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 19 iulie 2007.----------Art. 11 a fost abrogat de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 674 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 19 iulie 2007.-----------Art. 12 a fost abrogat de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 674 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 19 iulie 2007.-----------Art. 13 a fost abrogat de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 674 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 19 iulie 2007.-----------Art. 14 a fost abrogat de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 674 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 19 iulie 2007.----------Art. 15 a fost abrogat de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 674 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 19 iulie 2007.----------Art. 16 a fost abrogat de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 674 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 19 iulie 2007.  +  Articolul 17Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.----------Art. 17 a fost modificat de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 674 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 19 iulie 2007.Prezenta hotărâre transpune Directiva Parlamentului şi a Consiliului Uniunii Europene nr. 2002/49/CE privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiental, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) seria L nr. 189 din 18 iulie 2002.----------Menţiunea privind transpunerea normelor comunitare a fost introdusa de pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 674 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 19 iulie 2007.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul mediuluişi gospodăririi apelor,Constantin Popescu,secretar de statMinistrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Gheorghe Dobrep. Ministrul sănătăţii,Ioan Roman,secretar de statMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul integrarii europene,Ene DingaMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 14 aprilie 2005.Nr. 321.  +  Anexa 1Definiţiile utilizate în prezenta hotărâre au urmatoarele semnificatii:1. Aeroport mare - aeroport civil având mai mult de 50.000 de miscari pe an (o miscare insemnand o decolare sau o aterizare), cu excepţia celor executate exclusiv pentru antrenament cu aeronave usoare.2. Aglomerare - o parte a unui teritoriu cu o populatie al carei numar depăşeşte 100.000 de locuitori şi cu o densitate a populatiei necesară indeplinirii condiţiilor de zona urbana.3. Cale ferata principala - cale ferata cu un trafic mai mare de 30.000 de treceri ale trenurilor anual.4. Cartarea zgomotului - prezentarea datelor privind situaţia existenta sau prognozata referitoare la zgomot în functie de un indicator de zgomot, care evidentiaza depasirile valorilor limita în vigoare, numărul persoanelor afectate sau numărul de locuinte expuse la anumite valori ale unui indicator de zgomot pentru o anumita zona.5. Disconfort - gradul de afectare al comunităţii din cauza zgomotului, care se determina prin intermediul anchetelor de teren.6. Drum principal - drum de interes international, naţional sau judetean cu un trafic mai mare de 3 milioane de treceri ale vehiculelor anual.7. Efecte dăunătoare - efecte negative asupra sănătăţii umane.8. Evaluare - orice metoda utilizata pentru calcularea, estimarea, prognozarea sau masurarea valorii unui indicator de zgomot sau a efectelor dăunătoare asociate acesteia.9. Harta strategica de zgomot - o harta întocmită pentru evaluarea globală a expunerii la zgomot dintr-o zona data, cauzat de surse diferite de zgomot, sau pentru a stabili previziuni generale pentru o astfel de zona.10. Indicator de zgomot - un parametru fizic pentru descrierea zgomotului ambiant, care are legătură cu un efect daunator.11. L(noapte) (indicator de zgomot pentru perioada de noapte) - indicator de zgomot asociat tulburarii somnului din perioada de noapte, conform prezentarii acestuia din anexa nr. 2.12. L(seara) (indicator de zgomot pentru perioada de seara) - indicator de zgomot asociat disconfortului din perioada de seara, conform prezentarii acestuia din anexa nr. 2.13. L(zi) (indicator de zgomot pentru perioada de zi) - indicator de zgomot asociat disconfortului din perioada de zi, conform prezentarii acestuia din anexa nr. 2.14. L(zsn) (indicator de zgomot pentru zi-seara-noapte) indicator de zgomot asociat disconfortului general, a cărui valoare se calculeaza conform anexei nr. 2.15. Planificare acustica - gestionarea zgomotului în perspectiva prin planificarea masurilor de: amenajare a teritoriului, ingineria transporturilor, planificare a traficului, reducerea acestuia prin măsuri de izolatie fonica şi de control al surselor de zgomot.16. Planuri de actiune - planuri destinate gestionarii problemelor şi efectelor cauzate de zgomot, incluzând măsuri de diminuare dacă este necesar.17. Public - una sau mai multe persoane fizice ori juridice, inclusiv asociaţiile sau fundatiile, în conformitate cu legislatia în vigoare.18. Relaţia doza-efect - legătură dintre valoarea unui indicator de zgomot şi un efect daunator.19. Valoare limita - o valoare a indicatorilor L(zsn) sau L(noapte) şi, unde este cazul, a indicatorilor L(zi) sau L(seara), stabilita potrivit art. 6 alin. (3) lit. b) din hotărâre, a carei depasire determina aplicarea de către autorităţile competente a masurilor de reducere a nivelurilor de zgomot; valorile limita pot fi diferite în functie de: a) tipul zgomotului ambiant - zgomot de trafic rutier, feroviar sau aeroportuar, zgomot industrial şi alte asemenea; b) mediu ambiant diferit şi sensibilitate diferita la zgomot a populatiei; c) situaţii existente şi situaţii noi, acolo unde intervine o schimbare a situaţiei cu privire la sursa de zgomot sau de utilizare a mediului ambiant.20. Zgomot ambiant - sunet nedorit sau daunator din mediul ambiant, creat de activităţile umane, care include zgomotul emis de mijloacele de transport, de traficul rutier, feroviar, aerian şi provenit de la amplasamentele unde se desfăşoară activităţi industriale prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluarii, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 84/2006.21. Zona linistita intr-o aglomerare - zona delimitata de către autorităţile competente, care nu este expusa unei valori a indicatorului L(zsn) sau a vreunui alt indicator de zgomot, mai mare decat valoarea limita în vigoare, indiferent de sursa de zgomot.22. Zona linistita în spatiu deschis - o zona delimitata de către autorităţile competente, care nu este expusa la zgomotul provenit din trafic, industrie sau activităţi recreative.23. Harta strategica a imisiei de zgomot - harta strategica de zgomot realizata pentru o perioadă de referinţa stabilita, care infatiseaza imisia provenita de la diferite surse de zgomot specifice pentru o zona prestabilita, utilizand intervale de valori de 5 dB(A) ale unui indicator de zgomot şi reprezentarea acestora cu ajutorul culorilor în conformitate cu tabelul nr. 1 din SR ISO 1996-2:1995.24. Zgomot specific - componenta a zgomotului ambiant care poate fi identificata în mod specific prin mijloace acustice şi poate fi asociata unei surse specifice apropiate sau departate (în conformitate cu definitia din SR ISO 1996-1:1995).----------Anexa 1 a fost inlocuita cu anexa 1 din HOTĂRÂREA nr. 674 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 19 iulie 2007, conform pct. 16 al art. I din acelasi act normativ.  +  Anexa 2Indicatori de zgomot1. Definirea nivelului de zgomot zi-seara-noapte L(zsn)1.1.Nivelul de zgomot zi-seara-noapte L(zsn) în decibeli (dB) se defineste prin urmatoarea relaţie:                         L(zi) L(seara)+5 L(noapte)+10                         ----- ---------- ------------               1 10 10 10L(zsn) = 101g --- ( 12*10 + 4*10 + 8*10 )               24unde: a) L(zi) este nivelul acustic mediu ponderat (A) în interval lung de timp, conform definitiei din SR ISO 1996-2:1995, determinat pentru totalul perioadelor de zi dintr-un an; b) L(seara) este nivelul acustic mediu ponderat (A) în interval lung de timp, conform definitiei din SR ISO 1996-2:1995, determinat pentru totalul perioadelor de seara dintr-un an; c) L(noapte) este nivelul acustic mediu ponderat (A) în interval lung de timp, conform definitiei din SR ISO 1996-2:1995, determinat pentru totalul perioadelor de noapte dintr-un an. d) perioada de zi are 12 ore, perioada de seara are 4 ore şi perioada de noapte are 8 ore, pentru toate sursele de zgomot analizate; e) intervalele orare ale perioadelor de zi, seara şi noapte sunt: 7,00-19,00; 19,00-23,00 şi 23,00-7,00, ora locala; f) se iau în calcul un an reprezentativ în ceea ce priveste emisia de zgomot şi un an mediu în privinta condiţiilor meteorologice; g) se ia în considerare zgomotul incident, ceea ce înseamnă că nu se tine seama de zgomotul reflectat de fatada cladirii studiate. În general, acest aspect implica o corectie de 3 dB în cazul masurarii.1.2. Alegerea inaltimii punctului de evaluare a L(zsn) depinde de alegerea metodei de evaluare, astfel: a) dacă se utilizeaza calculul pentru realizarea cartarii strategice de zgomot, în ce priveste expunerea la zgomot în interiorul şi în exteriorul cladirilor, punctele de evaluare se situeaza la 4,0 ± 0,2 m deasupra nivelului solului şi la fatada cea mai expusa; prin fatada cea mai expusa se înţelege peretele exterior dinspre sursa de zgomot specifică şi cel mai apropiat de aceasta; pentru alte scopuri se pot alege alte inaltimi ale punctului de calcul; b) dacă se utilizeaza masurarea pentru realizarea cartarii strategice de zgomot, în ce priveste expunerea la zgomot în interiorul şi în exteriorul cladirilor, pot fi alese inaltimi diferite, dar niciodata mai mici de 1,5 m deasupra nivelului solului, iar rezultatele masurarilor se corecteaza pentru înălţimea echivalenta de 4 m; c) pentru alte scopuri, cum ar fi planificarea acustica şi zonarea zgomotului, pot fi alese alte inaltimi, dar acestea nu pot fi la mai puţin de 1,5 m deasupra nivelului solului, ca de exemplu, pentru:- zone rurale cu case cu un singur etaj;- proiect de măsuri locale în vederea reducerii impactului zgomotului asupra cladirilor individuale;- realizarea unei cartari de zgomot detaliate intr-o zona cu suprafaţa limitata, prezentand expunerea la zgomot pentru fiecare locuinta.2. Definirea indicatorului de zgomot L(noapte) pentru perioada de noapteIndicatorul de zgomot pentru perioada de noapte, L(noapte), este nivelul acustic mediu ponderat (A) în interval lung de timp, conform definitiei din SR ISO 1996-2:1995, determinat pentru totalul perioadelor de noapte dintr-un an, pentru care: a) durata noptii este de 8 ore, în conformitate cu definitia data la pct. 1.1 lit. d); b) se iau în calcul un an reprezentativ în ceea ce priveste emisia de zgomot şi un an mediu în privinta condiţiilor meteorologice; c) se ia în considerare zgomotul incident, conform precizarii de la pct. 1.1 lit. g); d) alegerea inaltimii punctului de evaluare este aceeasi ca pentru indicatorul L(zsn).3. Indicatori suplimentari de zgomotÎn completare faţă de L(zsn) şi L(noapte) şi, unde este cazul, L(zi) şi L(seara), este avantajoasă folosirea unor indicatori de zgomot speciali şi a unor valori limita corespunzătoare acestora, în urmatoarele situaţii: a) când sursa de zgomot considerata emite o perioadă scurta de timp (de exemplu, mai puţin de 20% din timp, raportat la totalul perioadelor de zi dintr-un an sau la totalul perioadelor de seara dintr-un an sau la totalul perioadelor de noapte dintr-un an); b) când media numarului de evenimente sonore, în cursul uneia sau al mai multor perioade considerate, este foarte mica (de exemplu, mai puţin de un eveniment sonor pe ora); c) când componentele de joasa frecventa ale zgomotului sunt importante; d) când se are în vedere o protecţie suplimentara în timpul zilelor de sfârşit de săptămâna sau într-o perioadă particulara a anului; e) când se are în vedere o protecţie suplimentara în perioada de zi; f) când se are în vedere o protecţie suplimentara în perioada de seara; g) când exista o combinaţie a zgomotelor din surse diferite; h) în cazul unei zone linistite în spatiu deschis; i) în cazul unui zgomot conţinând componente tonale puternice; j) în cazul unui zgomot cu caracter impulsiv; k) în cazul unor vârfuri de zgomot ridicate pentru protectia în perioada de noapte, caz în care indicatorul suplimentar recomandat este LAmax sau SEL (nivelul de expunere la zgomot).Evenimentul sonor mentionat la lit. b) este definit ca un zgomot care dureaza mai puţin de 5 minute (cum este, de exemplu, zgomotul produs la trecerea unui tren sau a unui avion).----------Anexa 2 a fost inlocuita cu anexa 2 din HOTĂRÂREA nr. 674 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 19 iulie 2007, conform pct. 16 al art. I din acelasi act normativ.  +  Anexa 3Metode de evaluare pentru indicatorii de zgomot1. IntroducereValorile L(zsn) şi L(noapte) se determina fie prin calcul, fie prin măsurare în punctul de evaluare.Pentru prognoze sunt aplicabile numai metodele de calcul.Metodele provizorii de calcul şi de măsurare sunt prezentate la pct. 2 şi 3.2. Metode interimare de calcul pentru L(zsn) şi L(noapte)2.1. Metode interimare de calcul utilizate pentru realizarea hartilor strategice de zgomotPână la stabilirea de către Comisia Europeana a metodelor comune de calcul se utilizeaza urmatoarele metode provizorii de calcul: a) pentru zgomot industrial: SR ISO 9613-2: "Acustica - Atenuarea sunetului propagat în aer liber, partea a doua: Metoda generală de calcul".Pentru utilizarea SR ISO 9613-2006, datele de intrare corespunzătoare privind emisiile de zgomot se obtin prin masurarile efectuate în conformitate cu una dintre urmatoarele metode:- SR ISO 8297:1999 "Acustica - Determinarea nivelurilor de putere acustica pentru instalatiile industriale cu multe surse, pentru evaluarea nivelurilor de presiune acustica în mediul înconjurător - metoda tehnica";- SR EN ISO 3744:1997 "Acustica - Determinarea nivelurilor de putere acustica ale surselor de zgomot utilizand presiunea acustica - metoda tehnica aproximativa, în condiţii asemanatoare de camp liber, deasupra unui plan reflectant";- SR EN ISO 3746:1998 "Acustica - Determinarea nivelurilor de putere acustica ale surselor de zgomot, cu ajutorul unei suprafete inconjuratoare de măsurare, deasupra unui plan reflectant"; b) pentru zgomotul produs de aeronave: ECAC.CEAC Doc. 29 "Raport privind metoda standard de calcul al contururilor de zgomot în jurul aeroporturilor civile" - 1997 (Report on Standard Method of Computing Noise Contours around Civil Airports" - 1997). Din abordarile diferite ale modelarii culoarelor de zbor aeriene, se utilizeaza tehnica de segmentare mentionata în secţiunea 7.5 a ECAC.CEAC Doc. 29; c) pentru zgomotul produs de traficul rutier: metoda naţionala franceza de calcul "NMPB Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)", mentionata în Hotărârea din 5 mai 1995 referitoare la zgomotul produs de traficul pe infrastructurile rutiere, Jurnalul Oficial din 10 mai 1995, art. 6, şi în standardul francez XPS 31-133. Pentru datele de intrare referitoare la emisii, aceste documente sunt prevăzute în "Ghidul zgomotului produs de transporturile terestre, fascicula previziunea nivelelor sonore, CETUR 1980"; d) pentru zgomotul produs de traficul feroviar: Regulamentul privind metoda naţionala olandeza de calcul pentru zgomotul produs de traficul feroviar, aprobat de Ministerul Locuinţei, Planificarii Teritoriale şi Mediului din Regatul Olandei, în 20 noiembrie 1996.Aceste metode trebuie adaptate la definiţiile L(zsn) şi L(noapte), să respecte Recomandarea Comisiei Europene nr. 2003/613/CE privind Liniile directoare pentru metodele interimare revizuite de calcul pentru zgomotul industrial, zgomotul produs de aeronave, zgomotul produs de traficul rutier şi feroviar şi datele asociate privind emisiile, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene seria L, nr. 212 din 22 august 2003, şi să respecte prevederile actului normativ prevăzut la art. 6 alin. (3) lit. a) din hotărâre.3. Metode interimare de măsurare pentru L(zsn) şi L(noapte)Metoda de măsurare pentru L(zsn) şi L(noapte) se defineste în baza SR ISO 1996-2:1995 şi SR ISO 1996-1:1995.Datele privind masurarile efectuate la fatada sau la un alt element reflectant trebuie corectate pentru a elimina contribuţia reflexiei acestei fatade sau a elementului reflectant (ca regula generală, aceasta implica o corectie de 3 dB în cazul masurarii).----------Anexa 3 a fost inlocuita cu anexa 3 din HOTĂRÂREA nr. 674 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 19 iulie 2007, conform pct. 16 al art. I din acelasi act normativ.  +  Anexa 4Metode de evaluare a efectelor dăunătoareRelatiile doza-efect trebuie să fie utilizate pentru a evalua efectul zgomotului asupra populatiei.Relatiile doza-efect introduse după revizuirea anexei nr. 3 din Directiva 2002/49/CE de către Comisia Europeana urmaresc în special urmatoarele: a) relaţia dintre disconfort şi L(zsn) pentru zgomotul produs de trafic (rutier, feroviar şi aerian) şi pentru zgomotul industrial; b) relaţia dintre tulburarea somnului şi L(noapte) pentru zgomotul produs de trafic (rutier, feroviar şi aerian) şi pentru zgomotul industrial.Dacă este necesar, se prezinta relatii specifice doza-efect pentru: c) locuinte cu izolatie speciala împotriva zgomotului, conform definitiei din anexa nr. 7; d) locuinte cu o fatada linistita, conform definitiei din anexa nr. 7; e) grupuri vulnerabile de populatie; f) zgomot industrial cu componente tonale importante; g) zgomot industrial cu caracter de impuls şi alte cazuri speciale; h) regimuri climatice diferite/medii culturale diferite.----------Anexa 4 a fost inlocuita cu anexa 4 din HOTĂRÂREA nr. 674 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 19 iulie 2007, conform pct. 16 al art. I din acelasi act normativ.  +  Anexa 5Cerinţe minime pentru cartarea strategica de zgomot1. O harta strategica de zgomot este o reprezentare a informaţiilor referitoare la unul dintre urmatoarele aspecte: a) starea existenta, anterioara sau viitoare a zgomotului în functie de un indicator de zgomot; b) depăşirea unei valori limita; c) estimarea intr-o anumita zona a numarului de locuinte, scoli şi spitale care sunt expuse la anumite valori ale unui indicator de zgomot; d) estimarea numarului de persoane stabilite intr-o zona expusa la zgomot.2. Hartile strategice de zgomot pot fi prezentate publicului sub forma de: a) grafice; b) date numerice organizate în tabele; c) date numerice în format electronic.3. Hartile strategice de zgomot pentru aglomerari trebuie să puna accent pe zgomotul emis de: a) traficul rutier; b) traficul feroviar; c) aeroporturi; d) zonele industriale, inclusiv porturi.4. Cartarea strategica de zgomot se utilizeaza pentru urmatoarele scopuri: a) obtinerea de date care să fie trimise Comisiei Europene potrivit prevederilor art. 6 alin. (3) lit. i), k), l) şi m) din hotărâre şi anexei nr. 7; b) ca o sursa de informaţii pentru cetăţeni potrivit prevederile art. 8^3 din hotărâre; c) ca baza pentru elaborarea planurilor de actiune potrivit prevederilor art. 8^2 din hotărâre;Pentru fiecare dintre aspectele prevăzute la lit. a)-c) este necesară realizarea unor harti strategice de zgomot diferite.5. Pentru informarea Comisiei Europene, hartile strategice de zgomot trebuie să indeplineasca cerinţele minime prevăzute la pct. 1.5, 1.6, 2.5, 2.6 şi 2.7 din anexa nr. 7.6. Pentru informarea populatiei potrivit prevederilor art. 8^3 din hotărâre şi pentru realizarea planurilor de actiune potrivit prevederilor art. 8^2 din hotărâre, trebuie furnizate mai multe informaţii suplimentare şi detaliate, ca de exemplu: a) o prezentare grafica; b) harti care să arate depăşirea unei valori limita; c) harti comparative, prin care situaţia existenta este comparata cu diferite situaţii viitoare posibile; d) harti care prezinta valoarea unui indicator de zgomot la o alta înălţime decat cea de 4 m, unde este cazul.La elaborarea ghidului de realizare, analizare şi evaluare a hartilor strategice de zgomot de autoritatea publică centrala pentru protectia mediului, conform prevederilor art. 6 alin. (3) lit. d) din hotărâre, se definesc tipurile de harti de zgomot prevăzute în prezentul punct.7. Hartile strategice de zgomot pentru aplicatiile locale sau naţionale se intocmesc pentru indicatorii L(zsn) şi L(noapte) la inaltimi de evaluare de 4 m şi pentru intervale de valori de 5 dB asa cum sunt definite acestea în anexa nr. 7.8. În cazul aglomerarilor se realizează separat harti strategice de zgomot pentru: zgomotul produs de traficul rutier, zgomotul produs de traficul feroviar, zgomotul produs de aeronave şi zgomotul industrial. Se pot adauga harti şi pentru alte surse de zgomot.9. La reactualizarea ghidului prevăzut la art. 6 alin. (3) lit. a) din hotărâre se tine seama de conţinutul ghidurilor elaborate de Comisia Europeana cu privire la hartile de zgomot, cartarea zgomotului şi programele de calcul utilizate pentru cartarea zgomotului.----------Anexa 5 a fost inlocuita cu anexa 5 din HOTĂRÂREA nr. 674 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 19 iulie 2007, conform pct. 16 al art. I din acelasi act normativ.  +  Anexa 6Cerinţe minime pentru planurile de actiune1. Un plan de actiune trebuie să cuprindă cel puţin urmatoarele elemente: a) descrierea aglomerarii, a drumurilor principale, a cailor ferate principale sau a aeroporturilor mari şi a altor surse de zgomot luate în considerare; b) autoritatea sau unitatea responsabila; c) cadrul legal; d) valorile limita utilizate potrivit prevederilor art. 6 alin. (3) lit. b) din hotărâre; e) sinteza informaţiilor obtinute prin cartarea zgomotului; f) o evaluare a numarului de persoane estimate expuse la zgomot, identificarea problemelor şi situaţiilor care necesita imbunatatiri; g) sinteza oficiala a consultarilor publice organizate potrivit prevederile art. 8^2 alin. (8) şi (9) din hotărâre; h) informaţii privind masurile de reducere a zgomotului aflate în desfăşurare şi informaţii privind proiectele de reducere a zgomotului aflate în pregatire; i) acţiuni pe care autorităţile competente intenţionează să le ia în urmatorii 5 ani, care să includa masurile pentru protejarea zonelor linistite; j) strategia pe termen lung; k) informaţii financiare (dacă sunt disponibile): bugete, evaluarea cost-eficienta, evaluarea cost-profit; l) prognoze privind evaluarea implementarii şi a rezultatelor planului de actiune.2. Masurile pe care autorităţile prevăzute la art. 4 alin. (1) şi unitatile prevăzute la art. 4 alin. (3) din hotărâre le pot intreprinde în domeniul lor de competenţa sunt, de exemplu:(i) planificarea traficului;(îi) amenajarea teritoriului;(iii) măsuri tehnice la nivelul surselor de zgomot;(iv) alegerea surselor mai silentioase;(v) măsuri de reducere a transmiterii zgomotului;(vi) introducerea, după caz, a parghiilor economice stimulative care să încurajeze diminuarea sau menţinerea valorilor nivelurilor de zgomot sub maximele permise.3. Fiecare plan de actiune trebuie să conţină estimari privind reducerea numarului de persoane afectate (disconfort, tulburarea somnului etc.).4. La elaborarea şi reactualizarea ghidurilor prevăzute la art. 6 alin. (3) lit. c) se tine seama de conţinutul ghidurilor elaborate de Comisia Europeana, care prezinta indrumari cu privire la planurile de actiune.----------Anexa 6 a fost inlocuita cu anexa 6 din HOTĂRÂREA nr. 674 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 19 iulie 2007, conform pct. 16 al art. I din acelasi act normativ.  +  Anexa 7Informaţii care se transmit Comisiei EuropeneInformaţiile principale care se transmit Comisiei Europene sunt urmatoarele:1. Pentru aglomerari1.1. Scurta descriere a aglomerarii: localizare, marime, numar de locuitori1.2. Autoritatea responsabila1.3. Programele de reducere a zgomotului aplicate anterior şi măsuri curente împotriva zgomotului1.4. Metodele de calcul sau de măsurare folosite1.5. Estimarea numarului de persoane (în sute) care traiesc în locuinte expuse la fiecare dintre urmatoarele intervale de valori ale indicatorului L(zsn) în decibeli, la 4 m deasupra nivelului solului pentru cea mai expusa fatada: 55-59*), 60-64*), 65-69*), 70-74, > 75. Estimarea se realizează separat pentru zgomotul provenit de la traficul rutier, feroviar şi aerian şi de la surse industriale. Valorile rezultate se rotunjesc la cea mai apropiata suta (de exemplu, 5.200 pentru valori între 5.150 şi 5.249; 100 pentru valori între 50 şi 149; 0 pentru valori mai mici de 50).1.5.1. Suplimentar, se declara (în cazul în care aceste informaţii sunt disponibile) numărul de persoane din estimarea realizata conform pct. 1.5 care locuiesc în cladiri prevăzute cu: a) izolatie speciala împotriva zgomotului, prin aceasta înţelegandu-se izolarea corespunzătoare a unei cladiri împotriva unui tip (sau mai multor tipuri) de zgomot ambiant, combinata cu facilităţi proprii de instalaţii de ventilatie şi condiţionare a aerului, care să poată asigura menţinerea nivelului ridicat de izolatie împotriva zgomotului ambiant; b) o fatada linistita, prin aceasta înţelegandu-se fatada unei locuinte la care valoarea L(zsn), la înălţimea de 4 m deasupra nivelului solului şi la distanta de 2 m faţă de fatada pentru zgomotul provenit de la o sursa specifică, este cu mai mult de 20 dB mai scazuta decat pentru fatada cu cea mai mare valoarea L(zsn).Se precizeaza, de asemenea, care este contribuţia drumurilor principale, a cailor ferate principale şi aeroporturilor mari (conform definitiilor acestora din anexa nr. 1) la estimarile realizate conform indicatiilor de la pct. 1.5.1.6. Estimarea numarului de persoane (în sute) care traiesc în locuinte expuse la fiecare dintre urmatoarele intervale de valori ale indicatorului L(noapte) în decibeli, la 4 m deasupra nivelului solului pentru cea mai expusa fatada: 45-49*), 50-54*), 55-59*), 60-64*), 65-69*), > 70. Estimarea se realizează separat pentru zgomotul produs de traficul rutier, feroviar şi aerian şi de la surse industriale.1.6.1 Suplimentar, se declara (în cazul în care aceste informaţii sunt disponibile) numărul de persoane din estimarea realizata conform pct. 1.6 care locuiesc în cladiri prevăzute cu: a) izolatie speciala împotriva zgomotului, în conformitate cu pct. 1.5.1 lit. a); b) o fatada linistita, în conformitate cu pct. 1.5.1 lit. b).Trebuie, de asemenea, să se precizeze care este contribuţia drumurilor principale, a cailor ferate principale şi a aeroporturilor mari (conform definitiilor acestora din anexa nr. 1) la estimarile realizate conform indicatiilor de la pct. 1.6.1.7. În cazul prezentarii grafice, hartile strategice trebuie să cuprindă cel puţin contururile care indica limitele dintre zonele de zgomot corespunzătoare, la 60, 65, 70 şi 75 dB.1.8. Un rezumat al planului de actiune care să nu depăşească 10 pagini şi care să acopere toate aspectele importante cuprinse în anexa nr. 6.2. Pentru drumuri principale, cai ferate principale şi aeroporturi mari2.1. Descriere generală a drumurilor, cailor ferate şi aeroporturilor: localizare, marime şi date despre trafic2.2. O caracterizarea a imprejurimilor acestora: aglomerari, sate, comune sau alte zone rurale, informaţii privind utilizarea terenului, alte surse majore de zgomot2.3. Programe de reducere a zgomotului realizate anterior şi măsuri curente împotriva zgomotului2.4. Metode de calcul sau de măsurare utilizate2.5. Numărul total de persoane estimat (în sute) care traiesc în afara aglomerarilor, în locuinte expuse la fiecare dintre intervalele de valori ale indicatorului L(zsn) în decibeli, la 4 m deasupra nivelului solului şi pentru cea mai expusa fatada: 55-59*), 60-64*), 65-69*), 70-74*), > 75.2.5.1. Suplimentar, se declara (în cazul în care aceste informaţii sunt disponibile) numărul de persoane din estimarea realizata conform pct. 2.5 care locuiesc în cladiri prevăzute cu: a) izolatie speciala împotriva zgomotului, în conformitate cu pct. 1.5.1 lit. a); b) fatada linistita, în conformitate cu pct. 1.5.1. lit. b).2.6. Numărul total de persoane estimat (în sute) care traiesc în afara aglomerarilor în locuinte expuse la fiecare dintre urmatoarele intervale de valori ale indicatorului L(noapte) în decibeli, la 4 m deasupra solului şi pentru cea mai expusa fatada: 45-49*), 50-54*), 55-59*), 60-64*), 65-69*), > 70.2.6.1.Suplimentar, se declara (în cazul în care aceste informaţii sunt disponibile) numărul de persoane din estimarea realizata conform pct. 2.6 care locuiesc în cladiri prevăzute cu: a) izolatie speciala împotriva zgomotului, în conformitate cu pct. 1.5.1 lit. a); b) fatada linistita, în conformitate cu pct. 1.5.1. lit. b).2.7.Suprafaţa totala (în kmp) expusa valorilor indicatorului L(zsn) mai mari de 55, 65 şi, respectiv, 75 dB. Se precizeaza, de asemenea, şi numărul total de locuinte estimat (în sute) şi numărul total de persoane estimat (în sute) care traiesc în fiecare dintre aceste zone. Aceste valori trebuie să cuprindă şi aglomerarile.Contururile de 55 şi 65 dB trebuie reprezentate prin una sau mai multe harti, care să cuprindă informaţii privind localizarea satelor, oraşelor şi aglomerarilor în cadrul zonelor delimitate de aceste contururi.2.8. Un rezumat al planului de actiune, care să nu depăşească 10 pagini şi care să acopere toate aspectele importante la care se referă anexa nr. 6.3. La elaborarea rapoartelor transmise Comisiei Europene prevăzute la art. 6 alin. (3) lit. i), k), l) şi m) din hotărâre, se tine seama de conţinutul liniilor directoare elaborate de Comisia Europeana cu privire la furnizarea informaţiilor către aceasta şi preluate în legislatia naţionala potrivit prevederilor art. 6 alin. (3) lit. d) din hotărâre.----*) Rotunjirea valorilor se face astfel: între 0-0,5 exclusiv se aproximeaza la valoarea inferioara, iar între 0,5-1 exclusiv se aproximeaza la valoarea superioara.----------Anexa 7 a fost inlocuita cu anexa 7 din HOTĂRÂREA nr. 674 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 19 iulie 2007, conform pct. 16 al art. I din acelasi act normativ.  +  Anexa 8Aglomerarile, drumurile principale, caile ferate principale, aeroporturile şi porturile maritime şi/sau fluviale pentru care trebuie raportate la Comisia Europeana hartile strategice de zgomot şi datele aferente acestora până la data de 30 decembrie 2007 şi planurile de actiune aferente până la data de 18 ianuarie 2009, potrivit prevederile prezentei hotărâriTabelul nr. 1Aglomerari identificate┌───┬───────────────────┬─────────────────────────────┬────────────┬───────────┐│Nr.│ │ │ Populatia │Densitatea ││crt. Regiunea │ Aglomerari │ (nr. de │populatie ││ │ │ │ locuitori)│(locuitori/││ │ │ │ la data de│ kmp) ││ │ │ │ 1 iulie │ ││ │ │ │ 2006 │ │├───┼───────────────────┼─────────────────────────────┼────────────┼───────────┤│1. │8 Bucureşti -Ilfov │Municipiul Bucureşti │ 1.931.236 │ 8094 │├───┼───────────────────┼─────────────────────────────┼────────────┼───────────┤│2. │1 Nord-Est │Municipiul Iasi │ 316.716 │ 3.417 │├───┼───────────────────┼─────────────────────────────┼────────────┼───────────┤│3. │6 Nord-Vest │Municipiul Cluj-Napoca │ 305.620 │ 1.771 │├───┼───────────────────┼─────────────────────────────┼────────────┼───────────┤│4. │5 Vest │Municipiul Timisoara │ 303.796 │ 2.457 │├───┼───────────────────┼─────────────────────────────┼────────────┼───────────┤│5. │2 Sud-Est │Municipiul Constanta │ 305.550 │ 2.486 │├───┼───────────────────┼─────────────────────────────┼────────────┼───────────┤│6. │4 Sud-Vest │Municipiul Craiova │ 300.587 │ 3.717 │├───┼───────────────────┼─────────────────────────────┼────────────┼───────────┤│7. │2 Sud-Est │Municipiul Galaţi │ 296.697 │ 1.213 │├───┼───────────────────┼─────────────────────────────┼────────────┼───────────┤│8. │7 Centru │Municipiul Brasov │ 281.375 │ 1.065 │├───┼───────────────────┼─────────────────────────────┼────────────┼───────────┤│9. │3 Sud-Muntenia │Municipiul Ploiesti împreună │ │ ││ │ │cu localităţile: │ 231.620*)│ 3.990*) │├───┼───────────────────┼─────────────────────────────┼────────────┼───────────┤│ │ │Brazi │ 8.254 │ │├───┼───────────────────┼─────────────────────────────┼────────────┼───────────┤│ │ │Blejoi │ 8.054 │ │├───┼───────────────────┼─────────────────────────────┼────────────┼───────────┤│ │ │Barcanesti │ 9.347 │ │├───┼───────────────────┼─────────────────────────────┼────────────┼───────────┤│ │ │Total populatie │ │ ││ │ │aglomerare-pozitia nr. 9 │ │ ││ │ │din tabel: │ 257.275**)│ │└───┴───────────────────┴─────────────────────────────┴────────────┴───────────┘----*) Ţinând seama de urmatoarelor criterii:- pct. 2 din anexa nr. 1, cu privire la densitatea populatiei pentru care o aglomerare indeplineste condiţiile de zona urbana;- municipiul Ploiesti, desi are un numar de populatie cu puţin mai mic decat 250.000 de locuitori, are o densitate a populatiei mai mare decat oricare dintre aglomerarile prezentate în tabelul nr. 1, cu excepţia municipiului Bucureşti;- municipiul Ploiesti este reşedinţa judeţului cu cea mai mare densitate a populatiei dintre toate judeţele tarii;- municipiul Ploiesti este reşedinţa de judet cu cea mai mare densitate a populatiei dintre toate resedintele de judet ale tarii;- pe teritoriul administrativ al Municipiului Ploiesti şi al localitatilor invecinate Brazi, Blejoi şi Barcanesti exista un numar semnificativ de amplasamentele unde se desfăşoară activităţi industriale prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluarii, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 84/2006, cai ferate şi drumuri, autorităţile administraţiei publice locale elaboreaza hartile strategice de zgomot şi planurile de actiune aferente pentru municipiul Ploiesti şi localităţile Brazi, Blejoi şi Barcanesti, în condiţiile şi termenele stabilite de prevederile art. 4 alin. (1), alin. (7) lit. a) şi alin. (8) lit. a) din hotărâre, iar pentru localitatea Barcanesti, harta de zgomot pentru portiunea de drum naţional care trece prin aceasta localitate şi care are un trafic mai mare de 6.000.000 de treceri de vehicule pe an se realizează de către Compania Naţionala de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.**) Se defineste aglomerarea formata din municipiul Ploiesti şi localităţile invecinate Brazi, Blejoi şi Barcanesti, pentru care se elaboreaza hartile strategice de zgomot şi planurile de actiune aferente, pentru fiecare sursa de zgomot în parte identificata (trafic rutier, trafic feroviar şi amplasamentele unde se desfăşoară activităţi industriale prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 152/2005, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 84/2006).Tabelul nr. 2Drumurile principale cu un trafic mai mare de 6.000.000 de treceri de vehicule pe an identificate┌─────┬───────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐│ │ Informaţii despre drumul │Informaţii despre secţiunile din drumul ││ │ principal │ principal ││ ├──────────────────────┬────────┼─────────────────┬─────────────┬────────┤│ Nr. │ Denumire drum │Cod drum│Secţiunea de drum│Trafic anual │Lungimea││crt. │ │ │(pozitia kilome- │mediu în 2006│ (km) ││ │ │ │trica) │(numar vehi- │ ││ │ │ │ │cule/an) │ │├─────┼──────────────────────┼────────┼─────────────────┼─────────────┼────────┤│ 1. │ Centura Bucureşti │ CB │ 0+000-12+444 │ 7.125.165 │ 12,444 │├─────┼──────────────────────┼────────┼─────────────────┼─────────────┼────────┤│ 2. │ Centura Bucureşti │ CB │ 12+444-18+535 │ 6.440.425 │ 6,091 │├─────┼──────────────────────┼────────┼─────────────────┼─────────────┼────────┤│ 3. │ Centura Bucureşti │ CB │ 55+250-64+246 │ 6.484.590 │ 8,996 │├─────┼──────────────────────┼────────┼─────────────────┼─────────────┼────────┤│ 4. │ Drum naţional │ DN 1 │ 7+470-12+461 │ 25.287.565 │ 4,991 │├─────┼──────────────────────┼────────┼─────────────────┼─────────────┼────────┤│ 5. │ Drum naţional │ DN 1 │ 12+461-16+000 │ 18.930.360 │ 3,539 │├─────┼──────────────────────┼────────┼─────────────────┼─────────────┼────────┤│ 6. │ Drum naţional │ DN 1 │ 16+000-36+110 │ 9.666.660 │ 20,110 │├─────┼──────────────────────┼────────┼─────────────────┼─────────────┼────────┤│ 7. │ Drum naţional │ DN 1 │ 36+110-53+650 │ 12.841.430 │ 17,540 │├─────┼──────────────────────┼────────┼─────────────────┼─────────────┼────────┤│ 8. │ Drum naţional │ DN 1 │ 59+800-67+284 │ 9.058.570 │ 7,484 │├─────┼──────────────────────┼────────┼─────────────────┼─────────────┼────────┤│ 9. │ Drum naţional │ DN 1 │ 67+284-79+580 │ 8.259.220 │ 12,296 │├─────┼──────────────────────┼────────┼─────────────────┼─────────────┼────────┤│10. │ Drum naţional │ DN 1 │ 79+580-95+450 │ 8.186.585 │ 15,870 │├─────┼──────────────────────┼────────┼─────────────────┼─────────────┼────────┤│11. │ Drum naţional │ DN 1 │ 95+450-122+000 │ 6.432.030 │ 26,550 │├─────┼──────────────────────┼────────┼─────────────────┼─────────────┼────────┤│12. │ Drum naţional │ DN 1 │175+530-179+700 │ 6.318.150 │ 4,170 │├─────┼──────────────────────┼────────┼─────────────────┼─────────────┼────────┤│13. │ Drum naţional │ DN 1B │ 10+165-19+250 │ 7.856.260 │ 9,085 │├─────┼──────────────────────┼────────┼─────────────────┼─────────────┼────────┤│14. │ Drum naţional │ DN 2 │ 7+848-11+540 │ 11.863.595 │ 3,692 │├─────┼──────────────────────┼────────┼─────────────────┼─────────────┼────────┤│15. │ Drum naţional │ DN 2 │ 11+540-18+330 │ 6.563.430 │ 6,790 │├─────┼──────────────────────┼────────┼─────────────────┼─────────────┼────────┤│16. │ Drum naţional │ DN 2A │185+700-196+200 │ 6.280.555 │ 10,500 │├─────┼──────────────────────┼────────┼─────────────────┼─────────────┼────────┤│17. │ Drum naţional │ DN 2A │196+200-205+411 │ 8.178.190 │ 9,211 │├─────┼──────────────────────┼────────┼─────────────────┼─────────────┼────────┤│18. │ Drum naţional │ DN 3A │ 0+000-3+870 │ 9.551.320 │ 3,870 │├─────┼──────────────────────┼────────┼─────────────────┼─────────────┼────────┤│19. │ Drum naţional │ DN 5 │ 7+573-10+356 │ 8.235.860 │ 2,783 │├─────┼──────────────────────┼────────┼─────────────────┼─────────────┼────────┤│20. │ Drum naţional │ DN 5 │ 10+356-19,550 │ 6.148.425 │ 9,194 │├─────┼──────────────────────┼────────┼─────────────────┼─────────────┼────────┤│21. │ Drum naţional │ DN 6 │ 8+500-11+120 │ 7.515.350 │ 2,620 │├─────┼──────────────────────┼────────┼─────────────────┼─────────────┼────────┤│22. │ Drum naţional │ DN 6 │ 11+120-23+300 │ 6.167.770 │ 12,180 │├─────┼──────────────────────┼────────┼─────────────────┼─────────────┼────────┤│23. │ Drum naţional │ DN 7 │ 11+200-13+100 │ 8.024.525 │ 1,900 │├─────┼──────────────────────┼────────┼─────────────────┼─────────────┼────────┤│24. │ Drum naţional │ DN 7 │384+640-386+200 │ 8.262.505 │ 1,560 │├─────┼──────────────────────┼────────┼─────────────────┼─────────────┼────────┤│25. │ Drum naţional │ DN 13 │111+200-118+240 │ 6.076.885 │ 7,040 │├─────┼──────────────────────┼────────┼─────────────────┼─────────────┼────────┤│26. │ Drum naţional │ DN 28 │ 76+631-79+150 │ 6.702.860 │ 2,519 │├─────┼──────────────────────┼────────┼─────────────────┼─────────────┼────────┤│27. │ Drum naţional │ DN 39 │ 5+635-13+205 │ 10.855.465 │ 7,570 │├─────┼──────────────────────┼────────┼─────────────────┼─────────────┼────────┤│28. │ Drum naţional │ DN 73 │ 1+285-6+950 │ 6.379.835 │ 5,665 │├─────┼──────────────────────┼────────┼─────────────────┼─────────────┼────────┤│29. │ Autostrada │ A1 │ 10+600-30+500 │ 9.192.525 │ 19,900 │├─────┼──────────────────────┼────────┼─────────────────┼─────────────┼────────┤│30. │ Autostrada │ A1 │ 94+393-106+500 │ 6.119.225 │ 12,107 │└─────┴──────────────────────┴────────┴─────────────────┴─────────────┴────────┘Tabelul nr. 3Caile ferate principale cu un trafic mai mare de 60.000 de treceri de trenuri pe an identificate┌─────┬───────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐│ │ Informaţii despre calea │Informaţii despre tronsoanele de cale ││ │ ferata principala │ ferata principala ││ ├──────────────────────┬────────┼─────────────────┬─────────────┬────────┤│ Nr. │ Denumire cale │Cod cale│Tronson de cale │Trafic anual │Lungimea││crt. │ ferata │ferata │ferata (pozitia │mediu în 2006│tronso- ││ │ │(Magis- │kilometrica) │(numar tre- │nului ││ │ │trala) │ │nuri/an) │ (km) │├─────┼──────────────────────┼────────┼─────────────────┼─────────────┼────────┤│ 1. │ Bucureşti Nord - │ │ │ │ ││ │ Chitila inclusiv │ │ │ │ ││ │ statia Bucureşti Nord│ 300 │ 0 + 000-9 + 600 │ 95.000 │ 9,600 │├─────┼──────────────────────┼────────┼─────────────────┼─────────────┼────────┤│ 2. │Saligny - Palas │ 800 │174+000-221+000 │ 78.000 │49,000 │├─────┼──────────────────────┼────────┼─────────────────┼─────────────┼────────┤│ 3. │Statia Arad │ 200 │628+530-632+760 │ 65.000 │ 4,230 │├─────┼──────────────────────┼────────┼─────────────────┼─────────────┼────────┤│ 4. │Statia Ploiesti Sud │ 500 │58 + 725-60 + 370│ 75.000 │ 1,645 │├─────┼──────────────────────┼────────┼─────────────────┼─────────────┼────────┤│ 5. │Statia Simeria │ │ │ │ ││ │Calatori │ 200 │470+12-473+522 │ 67.000 │ 3,510 │└─────┴──────────────────────┴────────┴─────────────────┴─────────────┴────────┘Tabelul nr. 4Aeroporturile civile cu un trafic mai mare de 50.000 de miscari de aeronave pe an identificate┌─────┬──────────────────────────────────────┬──────────┬─────────────────────┐│Nr. │ Denumire │ Cod ICAO │ Trafic în anul 2006 ││crt. │ │ │ (>50.000 miscari/an)│├─────┼──────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤│ 1. │Aeroportul International Henri Coanda │ LROP │ 55.430 │└─────┴──────────────────────────────────────┴──────────┴─────────────────────┘Tabelul nr. 5Aeroporturi din interiorul aglomerarilor prevăzute în tabelul nr. 1──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Denumire crt.────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1. Aeroportul International Bucureşti Baneasa - Aurel Vlaicu aflat în     interiorul municipiului Bucureşti────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  2. Aeroportul International Cluj-Napoca aflat în interiorul municipiului     Cluj-Napoca────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  3. Aeroportul Iasi aflat în interiorul municipiului Iasi────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  4. Aeroportul Craiova aflat în interiorul municipiului Craiova────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ:Administratia fiecarui aeroport mentionat în acest tabel are obligaţia de a pune la dispoziţia autorităţilor administraţiei publice locale care elaboreaza hartile strategice de zgomot şi planurile de actiune aferente pentru aglomerarile Bucureşti, Cluj-Napoca şi Iasi datele solicitate de către acestea.Aceste date sunt de regula urmatoarele:- atribuirea numarului de miscari ale aeronavelor în functie de perioadele de zi, seara şi noapte pentru diferite clase de aeronave;- aterizarea şi decolarea aeronavelor intr-o anumita direcţie determinata din date reale;- lungimile de coridor stabilite din date reale pe cat posibil şi nu din date estimate;- descrierea pozitiei aeroportului şi a rutelor;- tipurile de aeronave care aterizeaza şi decoleaza pe/de pe respectivul aeroport;- alte solicitări cu privire la date necesare pentru realizarea hartilor strategice de zgomot, stabilite în timpul elaborarii acestora.Tabelul nr. 6Porturi maritime şi/sau fluviale──────────────────────────────────────────────────────── Nr. Cantitatea de marfa crt. Denumire transbordata în anul 2006                                    (mii tone/an)──────────────────────────────────────────────────────── 1. Portul Constanta 57.131──────────────────────────────────────────────────────── 2. Portul Galaţi 9.691────────────────────────────────────────────────────────1. În baza prevederilor prezentei hotărâri, hartile strategice de zgomot realizate de autorităţile administraţiei publice locale prevăzute la art. 4 alin. (1) din hotărâre reprezinta harti strategice ale imisiei de zgomot care se realizează separat pentru fiecare dintre urmatoarele: a) traficul aeroportuar, în cazul aeroporturilor prevăzute în tabelul nr. 5; b) amplasamentele din interiorul aglomerarilor prevăzute în tabelul nr. 1, unde se desfăşoară activităţi industriale prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 152/2005, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 84/2006; c) traficul trenurilor şi tramvaielor din interiorul aglomerarilor prevăzute în tabelul nr. 1, iar pentru zgomotul produs de traficul tramvaielor poate fi necesară caracterizarea surselor de emisie prin masuratori; d) traficul rutier din interiorul aglomerarilor prevăzute în tabelul nr. 1.2. În baza prevederilor prezentei hotărâri, hartile strategice de zgomot realizate de unitatile prevăzute la art. 4 alin. (3) din hotărâre reprezinta harti strategice ale imisiei de zgomot care se realizează separat pentru fiecare dintre urmatoarele: a) traficul rutier în cazul drumurilor principale cu un trafic mai mare de 6.000.000 de treceri de vehicule pe an, identificate conform tabelului nr. 2; b) traficul trenurilor în cazul cailor ferate principale cu un trafic mai mare de 60.000 de treceri de trenuri pe an, identificate conform tabelului nr. 3; c) traficul aeroportuar în cazul aeroporturilor identificate conform tabelului nr. 4; d) porturile prevăzute în tabelul nr. 6.-----------Anexa 8 a fost introdusa de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 674 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 19 iulie 2007, având conţinutul anexei 8 la acest act normativ.------------