HOTĂRÂRE nr. 1.432 din 2 septembrie 2004 (*actualizata*)privind atribuţiile, organizarea şi functionarea Autorităţii Naţionale pentru Protectia Drepturilor Copilului(actualizata până la data de 22 februarie 2007*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 868 din 23 septembrie 2004. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 22 februarie 2007, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 701 din 31 mai 2006; HOTĂRÂREA nr. 136 din 7 februarie 2007.În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, şi al art. II din Legea nr. 275/2004 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 12/2001 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Protectia Copilului şi Adoptie,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Autoritatea Naţionala pentru Protectia Drepturilor Copilului, denumita în continuare Autoritatea, se organizeaza şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridica, în subordinea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei.  +  Articolul 2 (1) Pentru realizarea obiectivelor în domeniul protectiei şi promovarii drepturilor copilului, Autoritatea indeplineste urmatoarele functii: a) functia de strategie; b) functia de reglementare; c) functia de administrare; d) functia de reprezentare; e) functia de autoritate de stat. (2) Autoritatea asigura respectarea, pe teritoriul României, a drepturilor copilului prin interventia, în condiţiile legii, în procedurile administrative şi judiciare privind respectarea şi promovarea drepturilor copilului.  +  Articolul 3În exercitarea functiilor sale Autoritatea indeplineste urmatoarele atribuţii principale: a) în domeniul protectiei şi promovarii drepturilor copilului:1. elaboreaza şi supune spre aprobare Guvernului, cu aprobarea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei, strategia naţionala în domeniul protectiei şi promovarii drepturilor copilului;2. coordonează activităţile şi masurile de implementare a obiectivelor strategiei naţionale din domeniu;3. evalueaza impactul aplicarii obiectivelor strategice şi ia masurile necesare sau, după caz, propune Guvernului, cu aprobarea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei, luarea masurilor necesare pentru îmbunătăţirea obiectivelor sau, după caz, a activităţilor de implementare a acestora;4. identifica nevoile de formare a personalului implicat în protectia şi promovarea drepturilor copilului şi colaboreaza cu instituţiile abilitate de lege la fundamentarea şi elaborarea de programe care să răspundă acestor nevoi;5. elaboreaza proiecte de acte normative, în vederea armonizării legislaţiei interne cu principiile şi normele tratatelor internationale în domeniul drepturilor copilului, la care România este parte, precum şi în vederea aplicarii efective a acestora;6. elaboreaza şi fundamentează programe în domeniul protectiei şi promovarii drepturilor copilului;7. elaboreaza metodologia de autorizare şi criteriile de evaluare a organizaţiilor neguvernamentale care activeaza în domeniul sau de activitate;8. autorizeaza organismele private de naţionalitate străină sa desfasoare activităţi în domeniul protectiei şi promovarii drepturilor copilului;9. organizeaza evidenta la nivel naţional a tuturor asociaţiilor, fundatiilor şi federatiilor care activeaza în domeniul sau de activitate, precum şi a serviciilor prestate de acestea; propune Guvernului recunoasterea acestora ca fiind de utilitate publică, în condiţiile legii;10. centralizeaza şi sintetizeaza informaţiile referitoare la respectarea principiilor şi normelor stabilite de Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului şi elaboreaza rapoartele prevăzute la art. 44 pct. 1 din aceasta convenţie;11. asigura controlul în ceea ce priveste aplicarea legislaţiei din domeniul propriu şi modul în care sunt respectate drepturile copilului de către instituţiile publice, celelalte persoane juridice şi de persoanele fizice, în conformitate cu legislatia în vigoare; propune instituţiilor competente stabilirea raspunderii disciplinare, materiale, contraventionale sau penale, după caz, a persoanelor vinovate;12. propune autorităţilor competente suspendarea sau încetarea activităţilor care pun în pericol grav şi iminent sănătatea sau dezvoltarea fizica ori psihica a copilului;13. ia masurile necesare sau, după caz, propune autorităţilor ori instituţiilor competente luarea masurilor necesare pentru prevenirea sau, după caz, înlăturarea efectelor oricăror acte ori fapte care încalcă principiile şi normele tratatelor internationale în domeniul drepturilor copilului, la care România este parte;14. initiaza, negociaza şi incheie, prin imputernicirea Guvernului, documente de cooperare internationala în domeniul protectiei şi promovarii drepturilor copilului; b) în domeniul prevenirii separarii copilului de parinti şi al protectiei speciale a copilului separat temporar sau definitiv de parinti:1. elaboreaza norme, standarde şi metodologii pentru functionarea serviciilor care asigura prevenirea separarii copilului de parintii săi, precum şi protectia speciala a copilului;2. elaboreaza metodologia de licentiere şi criteriile de evaluare a serviciilor destinate prevenirii separarii copilului de parintii săi, precum şi protectiei speciale a copilului;3. licentiaza serviciile destinate prevenirii separarii copilului de parintii săi, precum şi protectiei speciale a copilului, organizate, în condiţiile legii, de către autorităţile publice sau organismele private autorizate; asigura la nivel naţional evidenta acestor servicii;4. realizează inspecţii cu privire la modul în care sunt respectate standardele minime obligatorii pentru organizarea şi functionarea serviciilor destinate prevenirii separarii copilului de parintii săi, precum şi protectiei speciale a copilului;5. asigura controlul şi indrumarea metodologica a activităţilor serviciilor destinate prevenirii separarii copilului de parintii săi şi a celor de protecţie speciala a copilului, precum şi a activităţii desfăşurate de comisiile pentru protectia copilului; c) în domeniul economico-financiar:1. gestioneaza bunurile proprietate publică şi privată a statului pe care le are în administrare sau în folosinţă, după caz;2. gestioneaza sau, după caz, monitorizează gestionarea fondurilor alocate pentru finantarea programelor din domeniul sau de activitate;3. finanţează sau, după caz, cofinanteaza proiecte în cadrul programelor de interes naţional;4. propune şi fundamentează adoptarea masurilor necesare pentru asigurarea finantarii adecvate a serviciilor destinate prevenirii separarii copilului de parintii săi, precum şi protectiei speciale a copilului.  +  Articolul 4 (1) În indeplinirea atribuţiilor de control ce îi revin Autoritatea are dreptul să solicite informaţii şi documente, în condiţiile legii, de la orice persoană juridica publică sau privată ori de la persoane fizice implicate în sfera sa de competenţa, acestea având obligaţia de a le pune la dispoziţie în termen de 15 zile calendaristice de la data solicitarii. (2) Autoritatea indeplineste orice alte atribuţii stabilite prin acte normative în domeniul sau de activitate.  +  Articolul 5 (1) Autoritatea este condusa de un secretar de stat, ajutat de un subsecretar de stat, numiti prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului muncii, solidaritatii sociale şi familiei. (2) Revocarea secretarului de stat şi a subsecretarului de stat se realizează prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului muncii, solidaritatii sociale şi familiei. (3) Secretarul de stat conduce întreaga activitate a Autorităţii şi o reprezinta în raporturile cu Guvernul, cu Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei, cu ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte institutii publice, precum şi cu orice persoane juridice şi fizice, române sau straine. (4) Secretarul de stat este ordonator secundar de credite, în condiţiile prevăzute de lege. (5) În exercitarea atribuţiilor sale secretarul de stat emite ordine şi instrucţiuni. (6) Secretarul de stat raspunde în faţa ministrului muncii, solidaritatii sociale şi familiei pentru întreaga activitate a Autorităţii.  +  Articolul 6 (1) Subsecretarul de stat indeplineste atribuţiile prevăzute în regulamentul de organizare şi functionare a Autorităţii, precum şi orice alte atribuţii stabilite prin ordin al secretarului de stat. (2) În cazul în care secretarul de stat nu îşi poate exercita atribuţiile ce îi revin, subsecretarul de stat exercita aceste atribuţii cu instiintarea ministrului muncii, solidaritatii sociale şi familiei. (3) Autoritatea are un secretar general care face parte din categoria inaltilor functionari publici, numit pe bază de concurs sau examen, în condiţiile legii. (4) Secretarul general al Autorităţii indeplineste atribuţiile prevăzute la art. 49 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi functionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, cele stabilite prin regulamentul de organizare şi functionare şi/sau alte atribuţii încredinţate de secretarul de stat, realizand legaturile functionale dintre structurile institutiei.  +  Articolul 6^1 (1) Consiliul de coordonare în domeniul protectiei şi promovarii drepturilor copilului este organism fără personalitate juridica, cu rol consultativ, care funcţionează pe lângă secretarul de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protectia Drepturilor Copilului. (2) Consiliul de coordonare în domeniul protectiei şi promovarii drepturilor copilului, denumit în continuare Consiliu, are urmatoarele atribuţii principale: a) asigura cooperarea dintre instituţiile şi organizaţiile ai caror reprezentanti îl compun, în vederea realizării politicii publice naţionale şi a Planului de guvernare în domeniul protectiei şi promovarii drepturilor copilului; b) monitorizează aplicarea legislaţiei în domeniul protectiei şi promovarii drepturilor copilului şi a aquis-ului comunitar în domeniu; c) evalueaza efectele masurilor privind aplicarea aquis-ului comunitar în domeniu; d) formuleaza propuneri privind îmbunătăţirea cadrului normativ în domeniul protectiei şi promovarii drepturilor copilului; e) formuleaza propuneri privind îmbunătăţirea şi consolidarea relatiilor interinstitutionale dintre autorităţile publice implicate în domeniul protectiei şi promovarii drepturilor copilului.------------------Art. 6^1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 136 din 7 februarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 22 februarie 2007.  +  Articolul 6^2 (1) Consiliul este alcătuit din cate un reprezentant al urmatoarelor autorităţi publice: a) Autoritatea Naţionala pentru Protectia Drepturilor Copilului - secretar de stat; b) Oficiul Roman pentru Adoptii; c) Asociaţia Presedintilor Consiliilor Judetene; d) Ministerul Administraţiei şi Internelor; e) Ministerul Educatiei şi Cercetarii; f) Ministerul Sănătăţii Publice; g) Avocatul Poporului; h) Federatia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Protectia Drepturilor Copilului din România. (2) Lucrarile Consiliului sunt conduse de secretarul de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protectia Drepturilor Copilului.------------------Art. 6^2 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 136 din 7 februarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 22 februarie 2007.  +  Articolul 6^3 (1) Consiliul se intruneste trimestrial şi ori de cate ori este nevoie, la convocarea secretarului de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protectia Drepturilor Copilului. (2) La lucrarile Consiliului pot participa, la invitaţia secretarului de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protectia Drepturilor Copilului, reprezentanti ai altor autorităţi sau institutii publice decat cele prevăzute la art. 6^2, specialisti şi reprezentanti ai societatii civile, precum şi reprezentanti ai mass-media. (3) În realizarea atribuţiilor prevăzute la art. 6^1, Consiliul adopta hotărâri cu caracter de recomandare.------------------Art. 6^3 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 136 din 7 februarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 22 februarie 2007.  +  Articolul 7 (1) Structura organizatorica a Autorităţii este prevăzută în anexa nr. 1. (2) Numărul maxim de posturi al Autorităţii este de 86, exclusiv demnitarii. (3) Statul de functii se aproba prin ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale şi familiei. (4) Regulamentul de organizare şi functionare cuprinzand atribuţiile şi sarcinile personalului din aparatul propriu al Autorităţii şi circuitul documentelor se aproba prin ordin al secretarului de stat.  +  Articolul 7^1 (1) În condiţiile prevăzute de lege, la nivelul Autorităţii Naţionale pentru Protectia Drepturilor Copilului se infiinteaza Unitatea de management al proiectului, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea asigurarii unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finantate prin împrumuturi externe, contractate sau garantate de stat, rambursabile ori nerambursabile. (2) Structura organizatorica, numărul de posturi şi regulamentul de functionare pentru Unitatea de management al proiectului se stabilesc prin ordin al ordonatorului principal de credite, la propunerea conducătorului entitatii beneficiare de împrumut. (3) Ordonatorul principal de credite, la propunerea conducătorului entitatii beneficiare de împrumut, numeste, în condiţiile legii, personalul Unităţii de management al proiectului şi stabileste atribuţiile acestuia. (4) Salarizarea personalului Unităţii de management al proiectului se realizează potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 52/1999 privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finantate prin împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv privind plata specialistilor români care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unităţilor de management de proiect, aprobata prin Legea nr. 172/2001, cu modificările ulterioare.------------------Art. 7^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 136 din 7 februarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 22 februarie 2007.  +  Articolul 8Personalul Autorităţii este format din functionari publici şi personal contractual, numiti, respectiv incadrat, potrivit legii.  +  Articolul 9Autoritatea are în dotare urmatoarele mijloace de transport: a) 3 autoturisme, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare; b) 2 autoturisme pentru desfăşurarea activităţilor specifice de inspecţie, monitorizare şi control în teritoriu, conform anexei nr. 2.  +  Articolul 10Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 11Pe data intrarii în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 770/2003 privind organizarea şi functionarea Autorităţii Naţionale pentru Protectia Copilului şi Adoptie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 486 din 7 iulie 2003.  +  Articolul 12Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul muncii,solidaritatii sociale şi familiei,Dan Mircea PopescuMinistru de stat,ministrul administraţiei şi internelor,Marian Florian SaniutaMinistrul delegatpentru administratia publică,Gheorghe EmacuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescup. Secretarul de stat al Autorităţii Naţionalepentru Protectia Copilului şi Adoptie,Vali Sonia BotezatuBucureşti, 2 septembrie 2004.Nr. 1.432.  +  Anexa 1-----------------Anexa 1 a fost modificata de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 136 din 7 februarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 22 februarie 2007, având conţinutul anexei la acest act normativ.  +  Anexa 2               MIJLOACE DE TRANSPORT ŞI CONSUMUL DE CARBURANTI       pentru activităţi specifice de inspecţie, monitorizare şi control  desfăşurate de Autoritatea Naţionala pentru Protectia Drepturilor Copilului──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Numărul Tipul mijlocului Parcul normat Consumul lunar de de autoturisme de transport carburanti                                                       litri/luna/mijloc                                                          de transport──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        2 autoturism 2 300──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────----------