HOTĂRÂRE nr. 497 din 1 aprilie 2004 (*actualizata*)privind stabilirea cadrului instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea instrumentelor structurale(actualizata până la data de 28 iunie 2007*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 346 din 20 aprilie 2004. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 28 iunie 2007 cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 1.179 din 29 iulie 2004; HOTĂRÂREA nr. 2.001 din 16 noiembrie 2004; HOTĂRÂREA nr. 128 din 29 ianuarie 2006; HOTĂRÂREA nr. 577 din 13 iunie 2007.În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Obiectul prezentei hotărâri îl constituie stabilirea cadrului instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea asistentei financiare comunitare acordate României prin instrumentele structurale.  +  Articolul 2În înţelesul prezentei hotărâri, urmatorii termeni se definesc astfel:1. fondurile structurale sunt instrumente financiare prin care Uniunea Europeana acţionează pentru eliminarea disparitatilor economice şi sociale între regiuni, în scopul realizării coeziunii economice şi sociale: a) Fondul european pentru dezvoltare regionala este fondul structural care sprijina regiunile mai puţin dezvoltate, prin finantarea de investitii în sectorul productiv, infrastructura, educatie, sănătate, dezvoltare locala şi întreprinderi mici şi mijlocii; b) Fondul social european este fondul structural destinat politicii sociale a Uniunii Europene, care sprijina măsuri de ocupare a forţei de muncă şi dezvoltare a resurselor umane;----------Lit. c) a pct. 1 al art. 2 a fost abrogata de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 128 din 29 ianuarie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2006.----------Lit. d) a pct. 1 al art. 2 a fost abrogata de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 128 din 29 ianuarie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2006.2. Fondul de coeziune este instrumentul financiar care sprijina investitii în domeniul infrastructurii de transport şi mediu;3. instrumentele structurale denumesc fondurile structurale şi Fondul de coeziune, luate în ansamblu;4. Planul naţional de dezvoltare este documentul de planificare strategica şi programare financiară, care are ca scop sa orienteze şi sa stimuleze dezvoltarea economica şi sociala a tarii pentru atingerea obiectivului Uniunii Europene, respectiv realizarea coeziunii economice şi sociale;5. Cadrul de sprijin comunitar reprezinta documentul aprobat de Comisia Europeana, negociat în prealabil cu România ca stat membru, în urma evaluării Planului naţional de dezvoltare. Cadrul de sprijin comunitar contine contribuţia din fondurile structurale şi celelalte resurse financiare pentru realizarea prioritatilor şi masurilor continute în Planul naţional de dezvoltare. Prevederile acestui document se implementeaza prin intermediul programelor operationale;6. programele operationale sunt documente aprobate de Comisia Europeana pentru implementarea acelor prioritati sectoriale şi/sau regionale din Planul naţional de dezvoltare care sunt aprobate spre finanţare prin Cadrul de sprijin comunitar;7. Programul complement reprezinta documentul elaborat de autoritatea de management pentru detalierea implementarii masurilor programului operational sectorial sau regional;8. aditionalitatea reprezinta nivelul cheltuielilor publice pe care statul membru al Uniunii Europene îl realizează din surse proprii, pe parcursul perioadei de programare, pentru aceleasi tipuri de măsuri finantate din fondurile structurale;9. autoritatea de management este organismul public care asigura gestionarea asistentei financiare din instrumentele structurale. Se constituie o autoritate de management pentru cadrul de sprijin comunitar şi cate o autoritate de management pentru fiecare program operational, precum şi autorităţi de management pentru iniţiativa comunitara INTERREG;----------Pct. 9 al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 128 din 29 ianuarie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2006.10. comitetul de monitorizare este organismul care asigura coordonarea instrumentelor structurale, precum şi urmarirea eficacitatii şi calităţii implementarii asistentei comunitare, modul de utilizare şi impactul acesteia, cu respectarea prevederilor comunitare în materie. Se constituie un comitet de monitorizare pentru cadrul de sprijin comunitar şi cate un comitet de monitorizare pentru fiecare program operational;----------Pct. 10 al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 128 din 29 ianuarie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2006.11. autoritatea de plată reprezinta organismul care elaboreaza şi inainteaza cererile de plată şi primeste de la Comisia Europeana sumele aferente fondurilor structurale şi Fondului de coeziune;12. organismele intermediare sunt instituţiile desemnate de autorităţile de management şi/sau de autoritatea de plată care, prin delegare de atribuţii de la acestea, implementeaza masurile din programele operationale. Delegarea de atribuţii către organismul intermediar şi reglementarea mecanismelor de coordonare şi control ale acestuia de către autoritatea care deleaga se fac pe bază de acord/protocol. Autorităţile de management şi/sau autoritatea de plată rămân responsabile pentru indeplinirea corespunzătoare a atribuţiilor delegate, precum şi a operaţiunilor finantate prin instrumentele structurale;---------Pct. 12 al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 128 din 29 ianuarie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2006.13. beneficiarul final este organismul sau societatea comerciala cu capital public ori privat, responsabil/ responsabila cu execuţia proiectelor sau a masurilor finantate.  +  Articolul 3Se desemneaza Ministerul Finanţelor Publice ca autoritate de management pentru Cadrul de sprijin comunitar, având responsabilitatea coordonarii implementarii asistentei comunitare prin fondurile structurale.  +  Articolul 4Autoritatea de management pentru Cadrul de sprijin comunitar are urmatoarele atribuţii principale: a) elaboreaza, în parteneriat cu instituţiile centrale şi regionale implicate, precum şi cu parteneri socioeconomici, Planul naţional de dezvoltare şi, pe baza acestui document programatic, aprobat de Guvernul României, negociaza Cadrul de sprijin comunitar cu Comisia Europeana; b) asigura corelarea dintre programele operationale;----------Lit. b) a art. 4 a fost modificata de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 128 din 29 ianuarie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2006. c) coordonează şi urmareste respectarea şi implementarea politicilor comunitare, în special în domeniile concurentei şi ajutorului de stat, achizitiilor publice, protectiei mediului, egalitatii de sanse între femei şi barbati; d) coordonează pregătirea, armonizarea şi functionarea cadrului legislativ, instituţional şi procedural, dezvoltarea capacităţii administrative pentru gestionarea fondurilor structurale şi urmareste consolidarea şi extinderea parteneriatelor în procesul de programare, precum şi în toate fazele de implementare a Cadrului de sprijin comunitar;---------Lit. d) a art. 4 a fost modificata de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 128 din 29 ianuarie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2006. e) asigura implementarea transparenta, efectiva şi eficienta a Cadrului de sprijin comunitar; f) coordonează elaborarea ghidurilor şi a procedurilor privind asigurarea corectitudinii operaţiunilor finantate din asistenţa comunitara; g) asigura elaborarea unui sistem functional şi integrat de colectare şi prelucrare a informaţiilor şi datelor statistice privind implementarea programelor operationale, monitorizarea şi evaluarea asistentei comunitare acordate României prin fondurile structurale; h) asigură realizarea şi functionarea sistemului informatic privind managementul financiar şi tehnic al fondurilor; i) elaboreaza, pe baza rapoartelor anuale de implementare ale autorităţilor de management pentru programele operationale, raportul anual de implementare a Cadrului de sprijin comunitar şi, după aprobarea acestuia de către Comitetul de monitorizare al Cadrului de sprijin comunitar, îl inainteaza Comisiei Europene spre analiza, observatii şi recomandari; j) transmite spre analiza Comitetului de monitorizare al Cadrului de sprijin comunitar recomandarile primite de la Comisia Europeana şi formuleaza raspunsuri la acestea, pe care, după aprobarea comitetului de monitorizare, le transmite acesteia; k) inainteaza spre analiza şi avizare Comitetului de monitorizare al Cadrului de sprijin comunitar propunerile de modificare a acestuia, prin realocarea de fonduri între programele operationale şi/sau prin modificarea programelor complement, după aprobarea în prealabil a acestor modificari de comitetele de monitorizare ale fiecarui program operational;---------Lit. k) a art. 4 a fost modificata de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 128 din 29 ianuarie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2006. l) asigura şi urmareste indeplinirea cerințelor cu privire la informarea şi publicitatea asistentei din fondurile structurale; m) organizeaza, în parteneriat cu Comisia Europeana, evaluarea intermediara a Cadrului de sprijin comunitar şi transmite comitetului de monitorizare al acestuia rezultatele şi concluziile evaluării; n) asigura implementarea eventualelor modificari ale Cadrului de sprijin comunitar, propuse de comitetul de monitorizare, ca urmare a evaluării intermediare şi informeaza corespunzător Comisia Europeana; o) participa, în parteneriat cu Comisia Europeana, la realizarea evaluării ex-post a Cadrului de sprijin comunitar şi prezinta comitetului de monitorizare rezultatele şi concluziile acestei evaluari; p) constituie Comitetul de monitorizare al Cadrului de sprijin comunitar, cu respectarea principiilor parteneriatului, reprezentativitatii şi egalitatii de sanse între barbati şi femei; asigura presedintia şi secretariatul Comitetului de monitorizare al Cadrului de sprijin comunitar; q) participa la comitetele de monitorizare ale programelor operationale; r) coordonează elaborarea raportului privind aditionalitatea; s) indeplineste şi alte atribuţii, în condiţiile legii.  +  Articolul 5Se desemneaza Ministerul Integrarii Europene ca autoritate de management pentru Programul operational regional, având responsabilitatea managementului, gestionarii şi implementarii asistentei financiare alocate acestui program.  +  Articolul 6Se desemneaza Ministerul Economiei şi Comerţului ca autoritate de management pentru Programul operational/sectorial pentru cresterea competitivitatii economice, având responsabilitatea managementului, implementarii şi gestionarii asistentei financiare alocate acestui program.  +  Articolul 7Se desemneaza Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului ca autoritate de management pentru Programul operational sectorial pentru infrastructura de transport, având responsabilitatea managementului, implementarii şi gestionarii asistentei financiare alocate acestui program.----------Art. 7 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.179 din 29 iulie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 30 iulie 2004.  +  Articolul 8Se desemneaza Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor ca autoritate de management pentru Programul operational sectorial pentru infrastructura de mediu, având responsabilitatea managementului, implementarii şi gestionarii asistentei financiare alocate acestui program.  +  Articolul 9Se desemneaza Ministerul Muncii, Familiei şi Egalitatii de Sanse ca autoritate de management pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane, având responsabilitatea managementului, gestionarii şi implementarii asistentei financiare alocate acestuia.-----------Art. 9 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 577 din 13 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 28 iunie 2007.  +  Articolul 10Se desemneaza Ministerul Administraţiei şi Internelor ca autoritate de management pentru Programul operational «Dezvoltarea capacităţii administrative», având responsabilitatea managementului, gestionarii şi implementarii asistentei financiare alocate acestui program.----------Art. 10 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 128 din 29 ianuarie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2006.  +  Articolul 10^1Se desemneaza Ministerul Finanţelor Publice ca autoritate de management pentru Programul operational asistenţa tehnica, având responsabilitatea managementului, gestionarii şi implementarii asistentei financiare alocate acestui program.---------Art. 10^1 a fost introdus de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.179 din 29 iulie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 30 iulie 2004.  +  Articolul 11Autorităţile de management pentru programele operationale au urmatoarele atribuţii principale: a) elaboreaza programele operationale şi programele complement, în concordanta cu obiectivele şi prioritatile stabilite prin Planul naţional de dezvoltare; b) asigura corelarea dintre programele operationale, sub coordonarea Autorităţii de management pentru Cadrul de sprijin comunitar;----------Lit. b) a art. 11 a fost modificata de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 128 din 29 ianuarie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2006. c) urmaresc obtinerea rezultatelor generale şi a impactului definit prin programele operationale, precum şi a celor specifice menţionate prin programele complement; d) urmaresc dezvoltarea capacităţii administrative a structurilor implicate în derularea programului operational respectiv, precum şi consolidarea şi extinderea parteneriatelor în procesul de planificare şi în toate fazele de implementare a programului operational; e) asigura implementarea programelor operationale în concordanta cu recomandarile comitetelor de monitorizare, cu reglementarile Uniunii Europene şi cu principiile şi politicile comunitare, în special în domeniile concurentei, achizitiilor publice, protectiei mediului şi egalitatii de sanse între femei şi barbati; f) dezvolta şi promovează parteneriate la nivel central, precum şi între nivelul central, nivelul regional şi local, inclusiv parteneriatul public-privat; g) elaboreaza şi asigura un sistem functional de colectare, prelucrare şi management al informaţiilor şi datelor statistice privind implementarea programelor operationale şi evaluarea şi monitorizarea asistentei financiare comunitare acordate pentru implementarea acestora; h) analizeaza şi propun modificari ale programelor operationale şi complement şi inainteaza comitetelor de monitorizare corespunzătoare propunerile privind realocarile de fonduri între masurile din cadrul programelor operationale; i) elaboreaza şi prezinta comitetelor de monitorizare spre aprobare rapoartele anuale de implementare şi, după primirea aprobării acestora, le transmit spre aprobare Comisiei Europene; j) asigura şi raspund pentru corectitudinea operaţiunilor finantate prin programele operationale, precum şi pentru implementarea masurilor de control intern, în concordanta cu principiile unui management financiar riguros şi transparent; k) urmaresc şi verifica instituirea de către organismele intermediare care implementeaza masurile din programele operationale a unui sistem contabil separat, precum şi a unui cod de contabilitate adecvat pentru operaţiunile finantate; l) elaboreaza proceduri de implementare pentru programele operationale respective;----------Lit. l) a art. 11 a fost modificata de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 128 din 29 ianuarie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2006. m) elaboreaza criteriile de selecţie şi evaluare a proiectelor şi aproba proiectele selectate de către organismele intermediare; n) transmit autorităţii de plată rapoarte privind recuperarea sumelor necuvenite, precum şi a celor neutilizate; o) efectueaza corectiile financiare; p) asigura informarea cetatenilor şi mass-media cu privire la rolul Uniunii Europene în derularea programelor şi constientizarea potentialilor beneficiari şi a organizaţiilor profesionale cu privire la oportunitatile generate de implementarea programelor; q) raspund pentru utilizarea eficienta, efectiva şi transparenta a fondurilor care finanţează programul operational, precum şi pentru indeplinirea atribuţiilor delegate organismelor intermediare; r) organizeaza evaluarea intermediara a programului operational şi informeaza comitetul de monitorizare asupra rezultatelor acestuia şi asupra modalitatilor propuse pentru implementarea recomandarilor Comisiei Europene ca urmare a evaluării intermediare; s) furnizeaza informaţii privind absorbtia fondurilor, conform datelor cuprinse în tabelele financiare; t) constituie comitetul de monitorizare al programului operational, cu respectarea principiilor parteneriatului, reprezentativitatii şi egalitatii de sanse între femei şi barbati; asigura presedintia şi secretariatul comitetului de monitorizare al programului operational; u) participa la reuniunile anuale ale Comisiei Europene în vederea examinarii rezultatelor anului precedent; v) asigura existenta procedurilor privind pastrarea unei piste de audit corespunzătoare; w) indeplineste şi alte atribuţii în condiţiile legii.  +  Articolul 11^1Se desemneaza agentiile de dezvoltare regionala pentru indeplinirea functiei de organism intermediar pentru programul operational regional.---------Art. 11^1 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.179 din 29 iulie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 30 iulie 2004.  +  Articolul 11^2Se desemneaza Agentia Naţionala pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperatie, Ministerul Educatiei şi Cercetarii, Ministerul Comunicatiilor şi Tehnologiei Informatiei, Ministerul Economiei şi Comerţului - directia de specialitate cu profil energetic - şi Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului - Autoritatea Naţionala pentru Turism -, pentru indeplinirea functiei de organism intermediar în cadrul programului operational sectorial pentru cresterea competitivitatii economice.----------Art. 11^2 a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 128 din 29 ianuarie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2006.  +  Articolul 11^3Se desemneaza agentiile regionale de protecţie a mediului pentru indeplinirea functiei de organism intermediar pentru Programul operational sectorial pentru infrastructura de mediu.-----------Art. 11^3 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.179 din 29 iulie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 30 iulie 2004.  +  Articolul 11^4Se desemneaza Ministerul Educatiei, Cercetarii şi Tineretului, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic din subordinea Ministerului Educatiei, Cercetarii şi Tineretului, Agentia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi cele 8 structuri regionale aflate în subordinea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalitatii de Sanse pentru indeplinirea functiei de organism intermediar pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane.-----------Art. 11^4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 577 din 13 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 28 iunie 2007.-----------Art. 11^5 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 128 din 29 ianuarie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2006.  +  Articolul 12Se desemneaza Ministerul Finanţelor Publice ca institutie responsabila pentru controlul ex-ante în domeniul achizitiilor publice pentru instrumentele structurale, la nivel central şi local, conform prevederilor legale.----------Art. 12 a fost modificat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 128 din 29 ianuarie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2006.--------Art. 13 a fost abrogat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 128 din 29 ianuarie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2006.---------Art. 14 a fost abrogat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 128 din 29 ianuarie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2006.  +  Articolul 15Se desemneaza Ministerul Finanţelor Publice pentru indeplinirea functiei de autoritate de plată pentru: Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european şi pentru Fondul de coeziune.----------Art. 16 a fost abrogat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 128 din 29 ianuarie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2006.  +  Articolul 17Autorităţile de plată au urmatoarele atribuţii principale: a) primesc cereri de rambursare şi asigura ca respectivele cereri reflecta în mod corespunzător operaţiunile selectate şi includ numai cheltuieli realizate efectiv în perioada de referinţa şi care pot fi dovedite în mod corespunzător; b) primesc de la Comisia Europeana sumele aferente plăţilor; c) efectueaza transferul contribuţiilor financiare ale Uniunii Europene către beneficiarii finali, în cel mai scurt timp şi în intregime; d) elaboreaza şi transmit Comisiei Europene estimari ale cheltuielilor; e) elaboreaza şi transmit Comisiei Europene declaratii de certificare a cheltuielilor intermediare şi finale, împreună cu cererile de plată; f) transmit o cerere Comisiei Europene, pentru corectarea, dacă este necesar, a platii soldului final al asistentei, în termen de 9 luni de la data transferarii sumelor aferente soldului final; g) furnizeaza Comisiei Europene evidente detaliate privind plăţile efectuate; h) restituie Comisiei Europene sumele neutilizate sau platite în mod eronat din fondurile structurale şi Fondul de coeziune; i) trimit, o dată pe an, ca anexa la al patrulea raport privind recuperarile, o declaratie a sumelor rămase de recuperat la acea data; j) asigura menţinerea unor evidente financiare privind operaţiunile pe care le deruleaza; k) indeplinesc şi alte atribuţii, în condiţiile legii.  +  Articolul 18 (1) Se desemneaza Ministerul Integrarii Europene ca autoritate de management pentru iniţiativa comunitara «Noul instrument de vecinatate». (2) Se desemneaza Ministerul Integrarii Europene ca unitate naţionala de sprijin pentru programele INTERREG. (3) Autoritatea de management pentru iniţiativa comunitara "Noul instrument de vecinatate" se constituie pentru promovarea cooperarii transfrontaliere la viitoarele granite externe ale Uniunii Europene, respectiv la granitele României cu Serbia şi Muntenegru, Republica Moldova şi Ucraina, având responsabilitatea managementului, gestionarii şi implementarii asistentei financiare alocate. (4) Unitatea naţionala de sprijin pentru programele INTERREG se constituie pentru realizarea indrumarii metodologice şi procedurale în vederea gestionarii programelor şi asigurarii coordonarii globale a utilizarii Fondului european pentru dezvoltare regionala - FEDER pentru INTERREG. (5) Atribuţiile celor două structuri vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului.----------Art. 18 a fost modificat de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 2.001 din 16 noiembrie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.144 din 3 decembrie 2004.  +  Articolul 19Pentru fiecare autoritate de management, autoritate de plată, organism intermediar, se constituie cate o unitate de audit intern independenta.  +  Articolul 20În derularea masurilor finantate din programele operationale autorităţile de management asigura definirea clara şi separarea adecvata a functiilor structurilor desemnate prin prezenta hotărâre.----------Art. 20 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 128 din 29 ianuarie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2006.  +  Articolul 21Structurile desemnate pentru coordonarea şi gestionarea asistentei financiare acordate de Uniunea Europeana prin instrumentele structurale sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 22 (1) Autorităţile de management pentru programele operationale desemneaza, cu avizul prealabil al Ministerului Finanţelor Publice, prin directia generală responsabila cu coordonarea implementarii instrumentelor structurale, organismele intermediare pentru implementarea masurilor finantate din instrumentele structurale.----------Alin. (1) al art. 22 a fost modificat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 128 din 29 ianuarie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2006.----------Alin. (2) al art. 22 a fost abrogat de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 128 din 29 ianuarie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2006.  +  Articolul 23În functie de modificarea prioritatilor şi/sau a masurilor identificate în Planul naţional de dezvoltare, precum şi a politicii comunitare în domeniul politicii regionale şi al instrumentelor structurale, poate fi analizata posibilitatea adaugarii altor programe operationale şi/sau măsuri în Cadrul de sprijin comunitar, precum şi a ajustarii cadrului instituţional.  +  Articolul 24În termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei hotărâri, Guvernul, la propunerea ministerelor implicate, va aproba modificarea şi completarea corespunzătoare a urmatoarelor acte normative: a) Hotărârea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea şi functionarea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 483 din 7 iulie 2003, cu modificările şi completările ulterioare; b) Hotărârea Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea şi functionarea Ministerului Economiei şi Comerţului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003.  +  Articolul 25Pe data intrarii în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 1.555/2002 privind desemnarea instituţiilor şi organismelor responsabile cu coordonarea, implementarea şi gestionarea asistentei financiare comunitare prin instrumentele structurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 3 februarie 2003.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul integrarii europene,Alexandru FarcasMinistru de stat,ministrul economiei şi comerţului,Dan Ioan PopescuMinistrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Miron Tudor MitreaMinistrul agriculturii,pădurilor şi dezvoltării rurale,Ilie SarbuMinistrul mediuluişi gospodăririi apelor,Speranta Maria IanculescuMinistrul muncii,solidaritatii sociale şi familiei,Elena DumitruMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 1 aprilie 2004.Nr. 497.  +  AnexăSCHEMA INTERINSTITUTIONALA----------Anexa a fost inlocuita cu anexa la HOTĂRÂREA nr. 577 din 13 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 28 iunie 2007, conform pct. 3 al art. I din aceasta hotărâre.-------------