ORDONANTA nr. 40 din 9 august 2006 (*actualizata*)pentru aprobarea şi finantarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodarire a apelor(actualizata până la data de 5 aprilie 2007*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • -----------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 17 august 2006. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 5 aprilie 2007, cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 61 din 22 martie 2007.În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, şi al art. 1 pct. III.14 din Legea nr. 288/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1 (1) Prezenta ordonanţă stabileste mecanismul de sustinere financiară a autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale în realizarea proiectelor de investitii cuprinse în programele multianuale prioritare de mediu şi gospodarire a apelor. (2) Scopul programelor multianuale prioritare este îmbunătăţirea infrastructurii de mediu în vederea indeplinirii angajamentelor asumate de România în cadrul negocierilor de aderare la Uniunea Europeana pentru cap. 22 "Protectia mediului înconjurător".  +  Articolul 2Se aprobă programele multianuale prioritare de mediu şi gospodarire a apelor ce conţin obiective de investitii în infrastructura de mediu, după cum urmeaza: a) închiderea şi ecologizarea zonelor afectate de activitatea miniera - iazuri de decantare şi halde; b) program-pilot pentru reabilitarea zonelor foarte poluate Zlatna şi Copsa Mica;------------Litera b) a art. 2 a fost modificata de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 61 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 2 aprilie 2007. c) modernizarea infrastructurii de apa şi apa uzata în bazinul Cris, Somes, Mures, Prut, Siret şi în municipiul Ploiesti;------------Litera c) a art. 2 a fost modificata de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 61 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 2 aprilie 2007. d) sistem integrat de management al deseurilor în municipiul Iasi, judeţele Satu Mare şi Sibiu; e) sistem informatic integrat de mediu; f) marirea gradului de siguranţă a barajelor; g) finalizarea lucrărilor de asigurare a surselor de apa şi de aparare împotriva inundaţiilor; h) lucrari noi de aparare împotriva inundaţiilor; i) lucrari de reabilitare a zonei costiere şi a infrastructurii de apa şi apa uzata din localităţile situate în aceasta zona;------------Litera i) a art. 2 a fost modificata de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 61 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 2 aprilie 2007. j) dezvoltarea durabila a Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii". k) dezvoltarea durabila a zonei montane din judeţele Brasov, Prahova, Harghita şi Covasna în domeniul infrastructurii de apa şi apa uzata.------------Litera k) a art. 2 a fost introdusa de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 61 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 2 aprilie 2007.  +  Articolul 3 (1) Fondurile necesare pentru finantarea programelor prevăzute la art. 2 se pot asigura din credite interne, credite externe, de la bugetul de stat şi de la bugetele locale, prin bugetul unităţilor administrativ-teritoriale sau al autorităţilor centrale, beneficiare ale programului.------------Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 61 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 2 aprilie 2007. (2) Cofinantarea proiectelor de investitii cuprinse în programele multianuale prioritare de mediu şi gospodarire a apelor prevăzute la art. 2 se asigura de la bugetul de stat, în limita sumelor aprobate anual cu aceasta destinatie în bugetul autorităţii publice centrale implicate. (3) Sumele prevăzute la alin. (2), necesare realizării programelor prevăzute la art. 2 lit. b)-d), se aloca prin transferuri de la bugetul autorităţii publice centrale pentru protectia mediului către bugetele locale. (4) Din sumele alocate potrivit alin. (2) se pot finanta: a) elaborarea şi actualizarea studiilor de fezabilitate, a proiectelor tehnice, inclusiv a studiilor de specialitate pentru proiectele de investitii finantate prin programele prevăzute la art. 2; b) realizarea proiectelor de investitii, în condiţiile prezentei ordonante. (5) Cuantumul finantarii de la bugetul de stat, pe proiecte de investitii şi pe unităţi administrativ-teritoriale, se aproba prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii publice centrale pentru protectia mediului, pe baza proiectelor prezentate de autorităţile administraţiei publice locale.------------Alin. (5) al art. 3 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 61 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 2 aprilie 2007.  +  Articolul 4 (1) Autorităţile administraţiei publice locale beneficiare ale proiectelor au obligaţia sa: a) organizeze procedurile de achizitii publice pentru atribuirea contractelor de servicii, bunuri şi lucrari, privind elaborarea şi actualizarea documentatiilor tehnico-economice, realizarea proiectelor de investitii; b) incheie contractele; c) implementeze contractele; d) certifice cheltuielile; e) efectueze plăţile. (2) Autorităţile administraţiei publice locale sunt obligate să asigure personalul necesar pentru managementul proiectului şi retribuirea acestuia din surse proprii. (3) Alocarile de fonduri de la bugetul autorităţii publice centrale pentru protectia mediului către bugetele locale se vor face pe bază de conventii incheiate cu autorităţile administraţiei publice locale. (4) Conventiile vor detalia modul de finanţare, de implementare a programelor şi categoriile de cheltuieli eligibile din cadrul acestora. (5) Necesarul de fonduri la bugetul autorităţii publice centrale pentru protectia mediului se va solicita periodic de autoritatea administraţiei publice locale pe bază de decont de cheltuieli certificate.  +  Articolul 5Autorităţile administraţiei publice centrale au urmatoarele atribuţii: a) elaborarea procedurilor de implementare a programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodarire a apelor; b) coordonarea implementarii programelor în concordanta cu procedurile stabilite; c) monitorizarea rezultatelor generale şi a impactului definit prin programele multianuale prioritare de mediu şi gospodarire a apelor; d) asigurarea unui sistem functional de colectare, prelucrare şi management al informaţiilor şi datelor statistice privind implementarea programelor, precum şi monitorizarea fondurilor alocate pentru implementarea acestora; e) verificarea corectitudinii operaţiunilor finantate în cadrul proiectelor; f) implementarea masurilor de control intern, în concordanta cu principiile unui management financiar riguros şi transparent.  +  Articolul 6Programele multianuale prevăzute la art. 2 se implementeaza începând cu anul 2006 pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea prelungirii acesteia.  +  Articolul 7Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,Sulfina Barbup. Ministrul administraţiei şi internelor,Anghel Andreescu,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Doina-Elena Dascalu,secretar de statBucureşti, 9 august 2006.Nr. 40._________