ORDONANŢĂ nr. 71 din 30 august 2001 (*actualizata*)privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscala(actualizata până la data de 27 iunie 2007*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 538 din 1 septembrie 2001. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 27 iunie 2007, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 198 din 16 aprilie 2002; ORDONANŢA nr. 94 din 26 august 2004; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 24 martie 2005; LEGEA nr. 163 din 1 iunie 2005; LEGEA nr. 164 din 1 iunie 2005; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 20 iunie 2007.**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:Conform art. XXXVII-Secţiunea a-24-a-Capitolul II din ORDONANTA nr. 94 din 26 august 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 31 august 2004, de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante şi până la data de 31 decembrie 2006 se suspenda aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscala, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 538 din 1 septembrie 2001, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 198/2002.Potrivit art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 24 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 30 martie 2005, prin abrogarea art. XXXVII din ORDONANTA nr. 94 din 26 august 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 31 august 2004, devine inaplicabila suspendarea dispusa de către ORDONANTA nr. 94 din 26 august 2004.Art. II din LEGEA nr. 163 din 1 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 1 iunie 2005 abroga Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 24/2005. Dispozitiile abrogatoare din Ordonanţa de urgenta nr. 24/2005, referitoare la Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 sunt reluate în Legea nr. 163/2005.LEGEA nr. 164 din 1 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 1 iunie 2005 respinge Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 24 din 24 martie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 263 din 30 martie 2005.În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constitutia României şi ale art. 1 pct. II.1 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Capitolul I Consultanţă şi consultantul fiscal  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă constituie cadrul juridic privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscala ca activitate independenta, de către persoanele care au dobândit aceasta calitate.  +  Articolul 2Exercitarea independenta a calităţii de consultant fiscal se realizează numai pe baza raporturilor juridice civile şi comerciale cu persoanele fizice sau juridice cărora le acorda consultanţă şi faţă de care acesta nu are nici un fel de interese materiale directe sau indirecte, cu excepţia onorariilor cuvenite pentru munca prestata în aceasta calitate.  +  Articolul 3 (1) Activitatea de consultanţă fiscala consta în: a) acordarea de servicii profesionale în domeniul fiscal; b) acordarea de servicii şi asistenţa de specialitate pentru intocmirea declaratiilor de impozite şi taxe; c) asistenţa şi servicii pe probleme de procedura fiscala; d) asistenţa privind intocmirea documentatiei pentru exercitarea cailor de atac împotriva titlurilor de creanta şi a altor acte administrative fiscale; e) asistenţa privind creantele bugetului general consolidat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; f) asistenţa şi reprezentare în faţa organelor fiscale, inclusiv acordarea de asistenţa de specialitate pe parcursul derularii inspecţiei fiscale; g) realizarea de expertize fiscale la solicitarea organelor judecătorești, organelor de cercetare penala, organelor fiscale sau a altor părţi interesate; h) asistenţa fiscala în cauzele aflate pe rolul unei autorităţi jurisdictionale. (2) Pentru exercitarea activităţii de consultanţă fiscala este obligatorie asigurarea pentru raspunderea profesionala.-----------Art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 27 iunie 2007.  +  Capitolul II Reguli de atribuire a calităţii de consultant fiscal  +  Articolul 4Pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal candidatii, persoane fizice, trebuie să indeplineasca cumulativ urmatoarele condiţii: a) să fie licentiati ai unei facultati cu profil economic;----------Lit. a) a art. 4 a fost modificata de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 198 din 16 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 29 aprilie 2002. b) să aibă o experienta de minimum 5 ani după obtinerea licentei, în una dintre urmatoarele activităţi:- elaborarea, avizarea, aprobarea sau aplicarea legislaţiei fiscale;- servicii de administrare a legislaţiei fiscale;- elaborarea sau aplicarea reglementarilor contabile;- activitate financiar-contabila.-----------Lit. b) a art. 4 a fost modificata de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 27 iunie 2007. c) sa nu aiba antecedente penale; d) să aibă capacitate deplina de exercitiu; e) sa promoveze examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal.  +  Articolul 5La depunerea documentelor care atesta indeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 4 lit. a)-d), candidatul plateste în contul Camerei Consultantilor Fiscali taxa pentru înscrierea la examen. Nivelul taxei se stabileste prin hotărâre a Consiliului superior al Camerei Consultantilor Fiscali.-----------Art. 5 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 27 iunie 2007.  +  Articolul 6Examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal se organizeaza de Camera Consultantilor Fiscali, în baza unui regulament aprobat de Consiliul superior al Camerei Consultantilor Fiscali.-----------Art. 6 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 27 iunie 2007.-----------Art. 7 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 27 iunie 2007.  +  Articolul 8 (1) Persoana care a promovat examenul de consultant fiscal este obligata să se inregistreze în Registrul consultantilor fiscali şi al societatilor comerciale de consultanţă fiscala în termen de 60 de zile de la comunicarea rezultatului examenului. (2) Condiţiile privind înscrierea în Registrul consultantilor fiscali şi al societatilor comerciale de consultanţă fiscala se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi functionare al Camerei Consultantilor Fiscali. (3) Activitatea de consultanţă fiscala poate fi desfăşurată numai de persoanele inscrise în Registrul consultantilor fiscali şi al societatilor comerciale de consultanţă fiscala la secţiunea «persoane active». (4) Carnetul profesional va fi vizat anual.-----------Art. 8 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 27 iunie 2007.  +  Articolul 9 (1) Consultantii fiscali pot să îşi desfasoare activitatea ca persoane fizice independente sau se pot asocia în societăţi comerciale care au în obiectul de activitate consultanţă fiscala. Societatea comerciala trebuie să aibă cel puţin un asociat/acţionar şi administrator care să aibă calitatea de consultant fiscal. (2) Pentru exercitarea activităţii de consultanţă fiscala, societăţile comerciale trebuie să fie autorizate de Camera Consultantilor Fiscali. (3) În vederea obtinerii autorizatiei de functionare, societăţile comerciale platesc o taxa în contul Camerei Consultantilor Fiscali. Cuantumul taxei se stabileste prin hotărâre a Consiliului superior al Camerei Consultantilor Fiscali.-----------Art. 9 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 27 iunie 2007.  +  Capitolul III Organizarea şi atribuţiile Camerei consultantilor fiscali  +  Articolul 10 (1) Camera Consultantilor Fiscali este organizaţie profesionala de utilitate publică, persoana juridica fără scop lucrativ, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5. Sediul respectiv este acordat de Guvern în folosinţă gratuita până la data la care veniturile Camerei Consultantilor Fiscali permit achizitionarea unui sediu propriu, dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2012. (2) Camera Consultantilor Fiscali, denumita în continuare Camera, se organizeaza şi funcţionează în baza unui regulament de organizare şi functionare propriu, aprobat prin hotărâre a Consiliului superior al Camerei. (3) Camera îşi poate constitui unităţi teritoriale, conform regulamentului propriu de organizare şi functionare.-----------Art. 10 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 27 iunie 2007.  +  Articolul 11Camera are, în principal, urmatoarele atribuţii: a) coordonează activitatea de consultanţă fiscala;a^1) organizeaza examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal;-----------Lit. a^1) a art. 11 a fost introdusa de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 27 iunie 2007. b) apara interesele profesionale ale tuturor membrilor; c) ofera sprijin şi asistenţa membrilor Camerei în problemele profesionale; d) elaboreaza norme privind activitatea de consultanţă fiscala; e) tine Registrul consultantilor fiscali şi al societatilor comerciale de consultanţă fiscala;-----------Lit. e) a art. 11 a fost modificata de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 27 iunie 2007. f) organizeaza cursuri de perfectionare a consultantilor fiscali; g) mediaza între membrii Camerei în caz de diferende şi la cerere; h) mediaza între membrii Camerei şi clientii lor în caz de diferende, precum şi la cerere; i) stabileste măsuri disciplinare; j) colaboreaza cu asociaţiile profesionale de profil din tara şi din strainatate; k) editeaza publicatii de specialitate; l) alte atribuţii stabilite prin lege sau prin regulamentul propriu. m) elaboreaza şi aproba Codul privind conduita etica şi profesionala în domeniul consultantei fiscale;-----------Lit. m) a art. 11 a fost introdusa de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 27 iunie 2007. n) elaboreaza şi aproba Normele privind pregătirea şi perfectionarea consultantilor fiscali.-----------Lit. n) a art. 11 a fost introdusa de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 27 iunie 2007.----------Art. 11 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 198 din 16 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 29 aprilie 2002.  +  Articolul 12Organele de conducere ale Camerei sunt: Conferinta naţionala, Consiliul superior al Camerei şi Biroul permanent al Consiliului superior.----------Art. 12 a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 198 din 16 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 29 aprilie 2002.  +  Articolul 13Camera îşi acopera cheltuielile din venituri proprii care se constituie din: a) taxa de autorizare a societatilor comerciale de consultanţă fiscala; b) taxa de inscriere în evidenta Camerei; c) cotizatiile membrilor Camerei; d) încasări din vanzarea publicatiilor proprii; e) donatii şi sponsorizari; f) taxa de inscriere la examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal; g) alte venituri din activitatea Camerei.-----------Art. 13 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 27 iunie 2007.-----------Art. 14 a fost abrogat de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 27 iunie 2007.  +  Articolul 15Membrii Camerei sunt: a) persoanele cărora li s-a eliberat carnetul profesional şi s-au înregistrat în Registrul consultantilor fiscali şi al societatilor comerciale de consultanţă fiscala; b) societăţile comerciale care au obţinut autorizatia de functionare eliberata de Camera şi s-au înregistrat în Registrul consultantilor fiscali şi al societatilor comerciale de consultanţă fiscala.-----------Art. 15 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 27 iunie 2007.----------Art. 16 a fost abrogat de pct. 9 al articolului unic din LEGEA nr. 198 din 16 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 29 aprilie 2002.  +  Capitolul IV Compatibilitate. Retragerea calităţii de consultant şi a autorizatiei de functionare  +  Articolul 17Consultantii fiscali şi societăţile comerciale de consultanţă fiscala pot desfăşura, pe lângă activitatea de consultanţă fiscala, cu respectarea condiţiilor prevăzute de actele normative în materie, şi activităţi de: a) expertiza contabila; b) audit financiar; c) instruire şi perfectionare în domeniul fiscal.-----------Art. 18 a fost abrogat de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 27 iunie 2007.  +  Articolul 19Carnetul profesional de consultant fiscal, respectiv autorizatia de functionare, se retrage consultantilor fiscali în urmatoarele situaţii:1. În cazul persoanelor fizice: a) când atribuirea calităţii de consultant fiscal a fost obtinuta ca urmare a savarsirii infractiunii de fals şi uz de fals; b) când consultantul fiscal încalcă prevederile Codului privind conduita etica şi profesionala în domeniul consultantei fiscale; c) în caz de neplata a cotizatiei timp de 12 luni consecutive.2. În cazul persoanelor juridice, în situaţia în care: a) societatea comerciala s-a dizolvat; b) după data de înregistrare la Camera se constată că nu mai indeplinesc condiţiile legale de functionare potrivit prezentei ordonante şi Regulamentului de organizare şi functionare al Camerei; c) în caz de neplata a cotizatiei timp de 12 luni consecutive.-----------Art. 19 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 27 iunie 2007.  +  Articolul 20 (1) În cazul retragerii carnetului profesional de consultant fiscal sau a autorizatiei societatilor comerciale de consultanţă fiscala se interzic acestora practicarea profesiei şi utilizarea titlului de consultant fiscal sau a denumirii de societate comerciala de consultanţă fiscala. (2) Împotriva deciziei de retragere a carnetului profesional de consultant fiscal sau a autorizatiei de functionare se poate formula plangere în justiţie, în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.-----------Art. 20 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 27 iunie 2007.  +  Capitolul V Registrul consultantilor fiscali şi al societatilor comerciale de consultanţă fiscala  +  Articolul 21 (1) Membrii Camerei vor fi inscrisi în Registrul consultantilor fiscali şi al societatilor comerciale de consultanţă fiscala ca membri activi sau inactivi. Registrul consultantilor fiscali şi al societatilor comerciale de consultanţă fiscala se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va fi actualizat anual cu modificările intervenite. (2) În Registrul consultantilor fiscali şi al societatilor comerciale de consultanţă fiscala vor fi menţionate urmatoarele date referitoare la membrii Camerei: a) pentru persoanele fizice:- numele şi prenumele;- numărul carnetului profesional;- localitatea de domiciliu;- alte date de identificare a persoanei; b) pentru societăţile comerciale de consultanţă fiscala:- denumirea şi sediul social;- numele şi prenumele, numărul carnetului profesional şi localitatea de domiciliu ale persoanelor fizice care efectueaza consultanţă fiscala în numele societatii comerciale de consultanţă fiscala;- numele şi prenumele asociatilor/acţionarilor, administratorilor care au calitatea de consultant fiscal;- alte date de identificare. (3) Membrii Camerei sunt obligati sa anunte orice modificare a datelor inscrise în Registrul consultantilor fiscali şi al societatilor de consultanţă fiscala, în termen de 30 de zile. (4) Consultantii fiscali vor depune o declaratie pe propria raspundere pentru a fi inregistrati la secţiunea «persoane inactive» din Registrul consultantilor fiscali şi al societatilor comerciale de consultanţă fiscala.-----------Art. 21 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 27 iunie 2007.  +  Capitolul V^1Exercitarea în România a profesiei de către consultantii fiscali care au obţinut calificarea profesionala în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene şi ale Spatiului Economic European-----------Cap. V^1 a fost introdus de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 27 iunie 2007.  +  Articolul 21^1Dispozitiile prezentului capitol se aplică consultantilor fiscali care au obţinut calificarea profesionala în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene şi ale Spatiului Economic European, care îşi exercită profesia pe teritoriul României în una dintre urmatoarele forme: a) în mod independent sau în asociere; b) consultanti fiscali salariati în România; c) prin prestarea de servicii, în condiţiile art. 21^9.-----------Art. 21^1 a fost introdus de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 27 iunie 2007.  +  Articolul 21^2 (1) În sensul prezentului capitol, termenii şi expresiile de mai jos se definesc astfel: a) consultant fiscal - orice persoană provenind dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European, care este autorizata să îşi desfasoare activitatea profesionala de consultant fiscal într-un stat membru; b) stat membru de origine - statul membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European în care consultantul fiscal a obţinut dreptul de a desfăşura activitatea de consultant fiscal înainte de a practica profesia în România; c) grupare - orice entitate cu sau fără personalitate juridica, organizata potrivit legislaţiei unui stat membru, în cadrul careia consultantii fiscali îşi desfăşoară activitatea de consultanţă fiscala împreună, sub nume comun. (2) Consultantii fiscali care profeseaza în România sub titlul profesional din statul de origine pot desfăşura activităţi profesionale potrivit art. 3, cu respectarea legislaţiei din România.-----------Art. 21^2 a fost introdus de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 27 iunie 2007.  +  Articolul 21^3Persoana provenita dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European, care doreste sa desfasoare activitatea de consultant fiscal în România în forma prevăzută la art. 21^1 lit. a), este obligata să obţină autorizarea Camerei pe baza unei evaluari.-----------Art. 21^3 a fost introdus de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 27 iunie 2007.  +  Articolul 21^4Camera va stabili componenta Comisiei de evaluare, precum şi conţinutul şi modul de desfăşurare a examenului pentru consultantii fiscali din statele membre, care vor desfăşura activitate în România.-----------Art. 21^4 a fost introdus de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 27 iunie 2007.  +  Articolul 21^5Comisia de evaluare va verifica în prealabil dacă experienta dobandita în calitate de consultant fiscal este de natura sa acopere în tot sau în parte diferentele existente între legislatia fiscala românească şi cea a statului membru de origine în care a fost obtinuta atestarea de consultant fiscal.-----------Art. 21^5 a fost introdus de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 27 iunie 2007.  +  Articolul 21^6Prevederile prezentului capitol se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor şi calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate în România, cu modificările ulterioare.-----------Art. 21^6 a fost introdus de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 27 iunie 2007.  +  Articolul 21^7În condiţiile prezentului capitol, oricare dintre consultantii fiscali care desfăşoară activitatea potrivit art. 21^1 lit. a) poate desfăşura pe teritoriul României, cu caracter permanent, activităţile prevăzute la art. 3, numai după susţinerea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal.-----------Art. 21^7 a fost introdus de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 27 iunie 2007.  +  Articolul 21^8 (1) La Comisia de evaluare a Camerei solicitanţii care urmeaza să se prezinte la examen trebuie să faca dovada indeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 4 cu documente eliberate de statul membru de origine. (2) Cunoştinţele şi experienta profesionala sunt evaluate pe baza unui interviu sustinut în faţa Comisiei de evaluare a Camerei.-----------Art. 21^8 a fost introdus de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 27 iunie 2007.  +  Articolul 21^9 (1) În condiţiile prezentului capitol, consultantii fiscali provenind din statele membre ale Uniunii Europene şi ale Spatiului Economic European pot desfăşura activităţi de consultant fiscal în România sub forma prestarii de servicii. (2) Activitatea de prestare de servicii prevăzută la art. 21^1 lit. c) se exercită în România prin asigurarea serviciilor de asistenţa fiscala pentru persoanele fizice sau persoanele juridice în faţa organelor fiscale sau în faţa autorităţilor jurisdictionale, în condiţiile stabilite în statul membru de origine pentru consultantii fiscali, fără a fi necesară înscrierea în Registrul consultantilor fiscali şi al societatilor comerciale de consultanţă fiscala. (3) Pentru exercitarea activităţii de consultant fiscal sub forma prestarii de servicii, consultantul fiscal trebuie să respecte condiţiile şi regulile de conduita profesionala ale statului membru de origine, precum şi legislatia română privind profesia, în special cu privire la incompatibilităţi şi la secretul profesional. (4) Consultantul fiscal care presteaza servicii în România este obligat sa dovedeasca autorităţilor române calitatea de consultant fiscal dobandita într-un stat membru din Uniunea Europeana sau al Spatiului Economic European.-----------Art. 21^9 a fost introdus de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 27 iunie 2007.  +  Capitolul VI Rolul, atribuţiile şi drepturile Ministerului Finanţelor Publice ca autoritate publică-----------Art. 22 a fost abrogat de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 27 iunie 2007.  +  Articolul 23Ministerul Finanţelor Publice va urmări permanent ca statutul şi celelalte reglementari emise de Camera sa nu contravina reglementarilor legale şi ca deciziile luate de organele de conducere ale Camerei să fie în conformitate cu statutul şi cu celelalte reglementari.  +  Articolul 24Ministerul Finanţelor Publice va lua masurile ce se impun pentru respectarea de către Camera a prevederilor prezentei ordonante.  +  Articolul 24^1 (1) La solicitarea Camerei, Ministerul Economiei şi Finanţelor va promova spre adoptare proiectele de acte normative pentru completarea şi/sau modificarea prezentei ordonante. (2) La solicitarea Camerei, ministrul economiei şi finanţelor poate desemna prin ordin specialisti din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor care să faca parte din comisia de examinare. (3) Remunerarea membrilor comisiilor de examinare se stabileste prin hotărâre a Consiliului superior al Camerei.-----------Art. 24^1 a fost introdus de pct. 21 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 27 iunie 2007.  +  Capitolul VII Sancţiuni  +  Articolul 25 (1) Constituie contraventie şi se sancţionează cu amendă de la 15.000 lei la 25.000 lei utilizarea titlului de consultant fiscal sau a denumirii societatii comerciale de societate de consultanţă fiscala în alte condiţii decat cele prevăzute de prezenta ordonanţă, precum şi utilizarea termenilor de «consilier fiscal» sau altora asemanatoare, dacă nu a fost savarsita în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerata infractiune. (2) Se sancţionează în condiţiile alin. (1) exercitarea activităţilor de consultanţă fiscala prin folosirea sintagmei «fiscal» de către o persoană fizica sau persoana juridica care nu a dobândit calitatea de consultant fiscal potrivit prezentei ordonante sau care nu este membru al Camerei. (3) Prevederile prezentului articol se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 28 şi 29. (4) Constatarea contraventiilor şi aplicarea sanctiunilor se fac de către persoanele imputernicite de Camera. (5) Membrii Camerei care desfăşoară activitatea de consultanţă fiscala fără viza anuală se sancţionează disciplinar, potrivit Regulamentului de organizare şi functionare al Camerei. (6) Neinregistrarea în Registrul consultantilor fiscali şi al societatilor comerciale de consultanţă fiscala în termenul de 60 de zile prevăzut la art. 8 alin. (1) se sancţionează astfel: a) cu amendă de 1.000 lei dacă se solicita inregistrarea în termen de până la un an de la data comunicarii rezultatului examenului; b) cu retragerea dreptului de a se mai inscrie în Registrul consultantilor fiscali şi al societatilor comerciale de consultanţă fiscala atât la secţiunea «persoane active», cat şi la secţiunea «persoane inactive.-----------Art. 25 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 27 iunie 2007.  +  Capitolul VIII Dispozitii finale  +  Articolul 26Pe data intrarii în vigoare a prezentei ordonante se abroga prevederile art. 6 lit. e), referitoare la executarea de lucrari cu caracter fiscal, din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiza contabila şi a contabililor autorizati, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 30 august 1994, aprobata şi modificata prin Legea nr. 42/1995, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 26^1Hotărârile adoptate de Conferinta naţionala sau de Consiliul superior al Camerei se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.-----------Art. 26^1 a fost introdus de pct. 23 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 27 iunie 2007.-----------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:Art. II şi III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 27 iunie 2007 prevad:"Art. II - Societăţile comerciale de consultanţă în domeniul fiscal, expertiza contabila şi audit financiar, care la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta au înscrisă în actul lor constitutiv şi activitatea de consultanţă fiscala pe care o desfăşoară în alte condiţii decat cele prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, sunt obligate ca, în termen de 120 de zile de la data intrarii în vigoare a acesteia, să se inregistreze în Registrul consultantilor fiscali şi al societatilor comerciale de consultanţă fiscala.Art. III - (1) Disponibilitatile din veniturile proprii ale Ministerului Economiei şi Finanţelor provenite din taxa de participare la examenele pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal rămase neutilizate în contul deschis la Trezoreria Statului se virează în contul Camerei Consultantilor Fiscali în termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta. (2) Se autorizeaza Ministerul Economiei şi Finanţelor să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor art. 5 în volumul şi în structura bugetului sumelor alocate pentru activităţi finantate integral din venituri proprii pe anul 2007, pe baza protocolului de predare-preluare. (3) Camera Consultantilor Fiscali va prelua de la Ministerul Economiei şi Finanţelor toate drepturile şi oblibaţiile acestuia cu privire la activitatea de organizare şi exercitare a activităţii de consultant fiscal. (4) Protocolul de predare-preluare se incheie în termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta şi cuprinde prevederile bugetare, execuţia bugetară până la data preluării, precum şi drepturile şi oblibaţiile prevăzute la alin. (3)."PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:──────────────────Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu──────────────