REGULAMENT din 22 septembrie 2005 (*actualizat*)de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti(actualizat până la data de 7 iunie 2006*)
EMITENT
  • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL
  • ------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 28 octombrie 2005. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 7 iunie 2006, cu modificările şi completările aduse de: RECTIFICAREA nr. 387 din 22 septembrie 2005; HOTĂRÂREA nr. 352 din 10 mai 2006.  +  Capitolul I Dispozitii generale  +  Articolul 1 (1) Puterea judecătorească se exercită de Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie şi de celelalte instante judecătorești stabilite de lege. (2) Puterea judecătorească este separata şi în echilibru cu celelalte puteri ale statului, având atribuţii proprii, ce sunt exercitate prin instantele judecătorești, în conformitate cu principiile constitutionale ale independentei şi inamovibilităţii judecatorilor, precum şi cu celelalte dispozitii legale. (3) Instantele judecătorești infaptuiesc justiţia, în numele legii, în scopul apararii şi realizării drepturilor şi libertatilor fundamentale ale cetatenilor, precum şi a celorlalte drepturi şi interese legitime deduse judecatii, fără privilegii şi fără discriminari. (4) Consiliul Superior al Magistraturii este organul constituţional care indeplineste rolul de garant al independenţei justiţiei.  +  Articolul 2 (1) Judecatoriile, tribunalele, tribunalele specializate, curtile de apel şi instantele militare sunt organizate şi funcţionează potrivit dispoziţiilor Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicată, şi ale prezentului regulament. (2) În cadrul curtilor de apel şi al tribunalelor funcţionează sectii sau, după caz, complete specializate pentru cauze civile, cauze penale, cauze comerciale, cauze cu minori şi de familie, cauze de contencios administrativ şi fiscal, cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, precum şi, în raport cu natura şi numărul cauzelor, sectii maritime şi fluviale sau pentru alte materii. (3) În domeniile prevăzute la alin. (2) se pot înfiinţa tribunale specializate. (4) În cadrul judecatoriilor se vor organiza sectii sau complete specializate pentru cauze cu minori şi familie. În raport cu natura şi numărul cauzelor în cadrul judecatoriilor se pot înfiinţa sectii sau complete specializate şi în alte materii. (5) În raport cu volumul de activitate, cu natura şi complexitatea cauzelor deduse judecatii, pentru curtile de apel, tribunale şi judecatorii se pot înfiinţa sedii secundare cu activitate permanenta în alte localităţi din judet sau în municipiul Bucureşti, în conformitate cu dispozitiile art. 42 din Legea nr. 304/2004, republicată.  +  Articolul 3 (1) Ministerul Justiţiei asigura buna organizare şi administrare a justiţiei ca serviciu public. (2) Mijloacele materiale şi financiare necesare funcţionarii instanţelor sunt asigurate de la bugetul de stat, din timbrul judiciar, din amenzi judiciare, cheltuieli judiciare şi alte surse extrabugetare, în condiţiile legii, cu avizul conform al Consiliului Superior al Magistraturii. Administrarea mijloacelor materiale şi financiare se realizează prin curtile de apel şi tribunale, presedintii acestor instante fiind ordonatori secundari de credite şi, respectiv, ordonatori tertiari de credite.  +  Capitolul II Dispozitii privind conducerea instanţelor, atribuţiile judecatorilor, ale personalului auxiliar de specialitate şi ale personalului din departamentul economico-financiar şi administrativ  +  Secţiunea I Dispozitii generale  +  Articolul 4 (1) Instantele judecătorești se încadrează cu numărul necesar de judecatori, precum şi cu numărul necesar de personal auxiliar de specialitate şi personal al departamentului economico-financiar şi administrativ. (2) Conducerea instanţelor este asigurata de presedinte şi, în functie de volumul de activitate şi de complexitatea cauzelor, de unul sau mai mulţi vicepresedinti. De asemenea, la fiecare instanţa funcţionează colegiul de conducere şi adunarea generală a judecatorilor.  +  Secţiunea a II-a Dispozitii privind activitatea judecatorilor  +  Articolul 5 (1) Judecatorii numiti de Preşedintele României sunt inamovibili. Judecatorii stagiari se bucura de stabilitate. (2) Judecatorii au urmatoarele indatoriri: a) să asigure, prin activitatea desfăşurată, respectarea legii şi independenta puterii judecătorești; b) să respecte normele codului deontologic, prevederile legale, cele ce rezultă din regulamente, din hotărârile adunarilor generale şi ale colegiilor de conducere; c) să-şi perfectioneze continuu pregătirea profesionala, conform necesitatilor de specializare; d) să respecte programul de lucru, să aibă un comportament decent şi civilizat în relatiile de serviciu; e) sa dea dovadă de competenţa profesionala şi sa manifeste calm, rabdare, politete şi imparţialitate faţă de justiţiabili, martori, avocati şi alte persoane cu care intră în contact în calitate oficiala; f) sa participe la sedintele de judecată, în completele de judecată stabilite conform legii şi să respecte secretul deliberarii; g) sa solutioneze într-un termen rezonabil cauzele deduse judecatii; h) să asigure securitatea dosarelor pe perioada în care acestea le sunt încredinţate spre studiu, solutionare sau motivare; i) sa aduca de îndată la cunoştinţa presedintelui instanţei în care funcţionează orice ingerinta în actul de justiţie din partea unei persoane fizice sau juridice ori a unui grup de interese, care ar putea să-i afecteze independenta sau imparţialitatea ori ar putea crea suspiciuni cu privire la acestea; j) sa indeplineasca, în limitele functiei, alte atribuţii decat cele privind activitatea de judecată, stabilite în conformitate cu legea de conducerea instanţei.  +  Articolul 6 (1) Functia de judecator este incompatibila cu orice alte functii publice sau private, cu excepţia functiilor didactice din învăţământul superior, precum şi a celor de instruire din cadrul Institutului Naţional al Magistraturii şi al Scolii Naţionale de Grefieri, în condiţiile legii. (2) Activitatea didactica din învăţământul superior se desfăşoară în afara programului de lucru stabilit la instanţa la care funcţionează judecatorul.  +  Articolul 7Judecatorii pot participa la elaborarea de publicatii, articole, studii de specialitate, lucrari literare sau stiintifice ori la emisiuni audiovizuale, cu excepţia celor cu caracter politic. Judecatorii pot fi membri ai unor comisii de examinare sau de intocmire a proiectelor de acte normative, a unor documente interne sau internationale şi pot fi membri ai societatilor stiintifice sau academice, precum şi ai oricăror persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial.  +  Articolul 8Interdicţiile şi incompatibilităţile judecatorilor sunt prevăzute de lege.  +  Secţiunea a III-a Conducerea instanţelor  +  Articolul 9 (1) Fiecare instanţa judecătorească este condusa de un presedinte care exercită atribuţiile manageriale în scopul organizarii eficiente a activităţii acesteia. (2) În functie de volumul de activitate şi de complexitatea cauzelor, la curtile de apel, tribunale şi tribunale specializate preşedintele poate fi ajutat de 1-2 vicepresedinti, iar la judecatorii preşedintele poate fi ajutat de un vicepresedinte. Judecatoriile în care presedintii sunt ajutati de către vicepresedinti se stabilesc de către Consiliul Superior al Magistraturii. (3) La Curtea de Apel Bucureşti şi la Tribunalul Bucureşti preşedintele poate fi ajutat de 1-3 vicepresedinti. (4) Sectiile instanţelor sunt conduse de presedintii de secţie.§1. Preşedintele şi vicepresedintele curtii de apel  +  Articolul 10 (1) Preşedintele curtii de apel exercita prerogative manageriale în scopul organizarii eficiente a activităţii curtii, precum şi atribuţii de coordonare şi control privind administrarea curtii de apel şi a instanţelor din circumscriptie, după cum urmeaza: a) ia măsuri pentru organizarea şi buna functionare a instanţei pe care o conduce, precum şi a activităţii instanţelor din circumscripţia curtii de apel; b) asigura şi verifica, personal sau prin intermediul vicepresedintelui ori al altor judecatori pe care îi desemneaza în acest scop, cu aprobarea colegiului de conducere, respectarea obligaţiilor legale şi a regulamentelor de către judecatori şi personalul auxiliar de specialitate, la toate instantele din circumscriptie; c) organizeaza şi coordonează controlul administrarii curtii de apel şi al instanţelor din circumscripţia acesteia; d) propune Consiliului Superior al Magistraturii numirea în functia de presedinte de secţie; e) desemneaza judecatorii care urmeaza sa indeplineasca, potrivit legii, şi alte atribuţii decat cele privind activitatea de judecată; f) urmareste şi raspunde de repartizarea aleatorie a cauzelor, potrivit legii; g) desemneaza, prin rotatie, judecatorii care să efectueze anumite acte, dintre cele date în competenţa Inspecţiei judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii, la solicitarea acesteia; h) desemneaza judecatorii care raspund de organizarea activităţii de formare profesionala continua a judecatorilor de la curtea de apel şi instantele din circumscripţia acesteia; i) emite avizul consultativ în vederea prezentarii la examenul de capacitate al judecatorilor stagiari; j) deleaga, cu acordul lor, judecatorii de la judecatoriile, tribunalele sau tribunalele specializate din circumscripţia curtii de apel, în condiţiile legii; k) solicita Consiliului Superior al Magistraturii, în condiţiile legii, delegarea judecatorilor; l) convoaca, anual sau ori de cate ori este necesar, adunarea generală a judecatorilor curtii de apel şi adunarea generală a judecatorilor din circumscripţia acesteia, pe care le prezideaza; m) convoaca colegiul de conducere al curtii şi prezideaza sedintele acestuia; n) numeste personalul auxiliar de specialitate şi personalul din departamentul economico-financiar şi administrativ al curtii de apel şi al instanţelor din circumscripţia acesteia, aproba transferul, delegarea, detasarea şi dispune promovarea şi aplicarea sanctiunilor disciplinare pentru aceste categorii de personal, în condiţiile legii; o) repartizeaza personalul în cadrul compartimentelor auxiliare ale curtii de apel; p) urmareste permanent realizarea unui management eficient al resurselor umane la curtea de apel şi instantele din circumscripţia acesteia, pentru asigurarea unei dimensionari echilibrate a volumului de activitate, raportat la fiecare persoana, şi propune măsuri pentru suplimentarea sau reducerea numarului de posturi; q) ia măsuri pentru respectarea programului de activitate şi folosirea eficienta a timpului afectat acestuia de către intreg personalul curtii, pentru indeplinirea la timp şi în condiţii de calitate a lucrărilor şi pentru stabilirea unor raporturi de serviciu care să asigure realizarea corespunzătoare a atribuţiilor; r) asigura, în condiţiile legii, colaborarea instanţelor din circumscripţia curtii de apel cu parchetele de pe lângă acestea, organele de politie, organizaţiile profesionale ale avocatilor, notarilor publici, consilierilor juridici, executorilor judecătorești, expertilor şi interpreţilor, precum şi cu alte institutii şi organizaţii; s) desemneaza vicepresedintele sau, după caz, judecatorul care îl inlocuieste atunci când lipseste de la instanţa şi în toate situaţiile de imposibilitate temporara de exercitare a functiei; s) aproba stimulentele banesti provenite din timbrul judiciar, premiile şi primele prevăzute de lege pentru judecatori şi celelalte categorii de personal din cadrul curtii de apel şi al instanţelor judecătorești din circumscripţia acesteia; t) îndrumă şi verifica activitatea inginerului constructor de la curtea de apel; această competenţă poate fi delegata managerului economic; t) este ordonator secundar de credite şi raspunde de folosirea, conform legii, a sumelor primite de la buget, de integritatea bunurilor încredinţate unităţii pe care o conduce, de tinerea la zi a contabilitatii şi de prezentarea darilor de seama contabile asupra executiei bugetare. Atribuţiile specifice de ordonator secundar de credite pot fi delegate vicepresedintelui sau, după caz, unuia dintre vicepresedinti ori managerului economic;----------Teza a II-a a lit. t) a fost modificată de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 10 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 7 iunie 2006. u) sesizeaza comisia medicală de specialitate în cazul prevăzut de art. 62 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor şi procurorilor, republicată; v) ia măsuri pentru elaborarea şi publicarea jurisprudentei curtii de apel. (2) Atribuţiile presedintelui prevăzute la alin. (1) lit. e), g), k), p) şi s) sunt exercitate cu aprobarea colegiului de conducere al curtii de apel, iar atributia prevăzută la alin. (1) lit. d) este exercitata cu consultarea judecatorilor secţiei şi a colegiului de conducere. (3) Preşedintele curtii de apel indeplineste orice alte atribuţii prevăzute de lege şi de regulamente.  +  Articolul 11 (1) Vicepresedintele curtii de apel exercita urmatoarele atribuţii: a) asigura şi verifica respectarea obligaţiilor legale şi a regulamentelor de către judecatori, personalul auxiliar de specialitate şi personalul din departamentul economico-financiar şi administrativ; b) asigura cunoasterea şi valorificarea practicii instanţelor de control judiciar, a deciziilor Curtii Constitutionale, precum şi a jurisprudentei europene; c) asigura informarea zilnica a judecatorilor cu privire la actele normative nou-aparute; d) organizeaza studiul profesional al judecatorilor, urmareste realizarea acestuia şi coordonează activitatea de unificare a practicii judiciare; e) raspunde de organizarea activităţii de formare profesionala continua a judecatorilor de la curtea de apel şi de la instantele din circumscripţia acesteia şi de modul în care judecatorii desemnaţi în acest scop îşi indeplinesc atribuţiile; f) asigura operationalitatea bazei de date informatice privind personalul de la curtea de apel şi de la instantele din circumscriptie şi ia masurile necesare pentru întreţinerea acesteia în condiţii optime; g) organizeaza paza sediului instanţei şi a celorlalte bunuri, precum şi paza contra incendiilor, în condiţiile legii; h) verifica modul în care sunt respectate prevederile legale privind protectia muncii; i) asigura controlul permanent asupra modului în care sunt pastrate dosarele, mapele de hotărâri şi registrele curtii de apel şi ale instanţelor din circumscripţia acesteia; j) coordonează activitatea corpului de jandarmi la nivelul curtii de apel. (2) Vicepresedintele curtii de apel indeplineste orice alte atribuţii prevăzute de lege şi de regulamente ori stabilite de preşedintele instanţei, conform legii. (3) Vicepresedintele desemnat sa inlocuiasca preşedintele instanţei exercita, în lipsa acestuia, atribuţiile prevăzute de art. 10. (4) La curtile de apel unde funcţionează 2 sau 3 vicepresedinti, atribuţiile fiecaruia sunt stabilite prin decizie a presedintelui curtii.§ 2. Preşedintele şi vicepresedintele tribunalului  +  Articolul 12 (1) În activitatea de coordonare şi control privind administrarea tribunalului şi a instanţelor din circumscriptie, preşedintele tribunalului exercita urmatoarele atribuţii: a) convoaca, anual sau ori de cate ori este necesar, adunarea generală a judecatorilor tribunalului şi adunarea generală a judecatorilor din circumscripţia acestuia, pe care le prezideaza; b) convoaca colegiul de conducere al tribunalului şi prezideaza sedintele acestuia; c) asigura buna desfăşurare a activităţii tribunalului şi a instanţelor din circumscripţia acestuia; d) asigura şi verifica, personal sau prin intermediul vicepresedintelui ori al altor judecatori pe care îi desemneaza în acest scop, cu aprobarea colegiului de conducere, respectarea obligaţiilor legale şi a regulamentelor de către judecatori şi personalul auxiliar de specialitate, la tribunal şi la instantele din circumscripţia acestuia; e) desemneaza judecatorii care, potrivit legii, urmeaza sa indeplineasca şi alte atribuţii decat cele privitoare la activitatea de judecată; f) desemneaza, prin rotatie, judecatorii care să efectueze anumite acte, dintre cele date în competenţa Inspecţiei judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii, la solicitarea acesteia; g) propune Consiliului Superior al Magistraturii numirea în functia de presedinte de secţie; h) urmareste permanent realizarea unui management eficient al resurselor umane la tribunal şi la instantele din circumscripţia acestuia, pentru asigurarea unei dimensionari echilibrate a volumului de activitate raportat la fiecare persoana; i) asigura, în condiţiile legii, colaborarea instanţelor din circumscripţia tribunalului cu parchetele de pe lângă acestea, cu organele de politie, cu organizaţiile profesionale ale avocatilor, notarilor publici, consilierilor juridici, executorilor judecătorești, expertilor şi interpreţilor, precum şi cu alte institutii şi organizaţii; j) repartizeaza personalul în cadrul compartimentelor auxiliare ale instanţei; k) desemneaza vicepresedintele sau, după caz, judecatorul care îl inlocuieste atunci când lipseste de la instanţa şi în toate situaţiile de imposibilitate temporara de exercitare a functiei; l) exercita, la nivelul tribunalului şi în limitele functiei sale, atribuţiile prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a), c), e), f), q), s) şi u); m) este ordonator tertiar de credite şi raspunde de folosirea, conform legii, a sumelor primite de la buget, de integritatea bunurilor încredinţate unităţii pe care o conduce, de tinerea la zi a contabilitatii şi de prezentarea darilor de seama contabile asupra executiei bugetare. Atribuţiile specifice de ordonator tertiar de credite pot fi delegate vicepresedintelui sau, după caz, unuia dintre vicepresedinti ori managerului economic;---------Teza a II a lit. m) a art. 12 a fost modificată de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 10 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 7 iunie 2006. n) numeste grefierii arhivari şi registratorii de la tribunal şi judecatoriile din circumscripţia acestuia, potrivit legii. (2) Preşedintele tribunalului indeplineste orice alte atribuţii prevăzute de lege şi de regulamente. (3) Atribuţiile prevăzute la alin. (1) lit. e), f) şi j) se exercită cu aprobarea colegiului de conducere al tribunalului, iar atributia prevăzută la alin. (1) lit. g) este exercitata cu consultarea judecatorilor secţiei şi a colegiului de conducere.  +  Articolul 13 (1) Vicepresedintele tribunalului exercita urmatoarele atribuţii: a) asigura şi verifica respectarea obligaţiilor legale şi a regulamentelor de către judecatori, personalul auxiliar de specialitate şi personalul din departamentul economico-financiar şi administrativ; b) raspunde de organizarea activităţii de formare profesionala continua a judecatorilor de la tribunal şi de la instantele din circumscripţia acestuia şi de modul în care judecatorii desemnaţi în acest scop îşi indeplinesc atribuţiile; c) asigura cunoasterea şi valorificarea practicii instanţelor de control judiciar, a deciziilor Curtii Constitutionale, precum şi a jurisprudentei europene; d) asigura informarea zilnica a judecatorilor cu privire la actele normative nou-aparute; e) organizeaza studiul profesional al judecatorilor, urmareste realizarea acestuia şi coordonează activitatea de unificare a practicii judiciare; f) organizeaza paza sediului instanţei şi a celorlalte bunuri, precum şi paza contra incendiilor, în condiţiile legii; g) verifica modul în care sunt respectate prevederile legale privind protectia muncii; h) asigura controlul permanent asupra modului în care sunt pastrate dosarele, mapele de hotărâri şi registrele tribunalului şi ale judecatoriilor din circumscripţia acestuia; i) coordonează activitatea corpului de jandarmi, la nivelul tribunalului. (2) Vicepresedintele tribunalului indeplineste orice alte atribuţii prevăzute de lege şi de regulamente. (3) Vicepresedintele desemnat sa inlocuiasca preşedintele instanţei exercita, în lipsa acestuia, atribuţiile prevăzute de art. 12. (4) La tribunalele unde funcţionează 2 sau 3 vicepresedinti, atribuţiile fiecaruia sunt stabilite prin decizie a presedintelui tribunalului.§ 3. Preşedintele şi vicepresedintele tribunalului specializat  +  Articolul 14 (1) Preşedintele tribunalului specializat exercita atribuţiile manageriale în vederea organizarii eficiente a activităţii acestuia, precum şi atribuţii de administrare a instanţei, scop în care: a) convoaca şi prezideaza adunarea generală a judecatorilor, anual sau ori de cate ori este necesar; b) convoaca colegiul de conducere al tribunalului specializat şi prezideaza sedintele acestuia; c) numeste, când este cazul, judecatorul de serviciu şi stabileste locul şi programul de desfăşurare a activităţii acestuia; d) repartizeaza personalul în compartimentele auxiliare şi organizeaza, coordonează şi controlează activitatea acestuia; e) desemneaza judecatorii care indeplinesc şi alte atribuţii decat cele de judecată; f) desemneaza, prin rotatie, judecatorii care să efectueze anumite acte, dintre cele date în competenţa Inspecţiei judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii, la solicitarea acesteia; g) propune Consiliului Superior al Magistraturii numirea în functia de presedinte de secţie, acolo unde este cazul; h) desemneaza vicepresedintele sau, după caz, judecatorul care îl inlocuieste atunci când lipseste de la instanţa şi în toate situaţiile de imposibilitate temporara de exercitare a functiei; i) urmareste şi raspunde de repartizarea aleatorie a cauzelor; j) asigura, în condiţiile legii, colaborarea cu parchetul de pe lângă tribunalul specializat, cu organele de politie, cu organizaţiile profesionale ale avocatilor, notarilor publici, consilierilor juridici, executorilor judecătorești, expertilor şi interpreţilor, precum şi cu alte institutii şi organizaţii. (2) Atribuţiile prevăzute la alin. (1) lit. e) şi f) se exercită cu aprobarea colegiului de conducere al judecatoriei, iar atributia prevăzută la alin. (1) lit. g) este exercitata cu consultarea judecatorilor secţiei şi a colegiului de conducere. (3) Preşedintele tribunalului specializat indeplineste orice alte atribuţii prevăzute de lege şi de regulamente.  +  Articolul 15 (1) Vicepresedintele tribunalului specializat exercita urmatoarele atribuţii: a) asigura şi verifica respectarea obligaţiilor legale şi a regulamentelor de către judecatori şi personalul auxiliar de specialitate; b) asigura cunoasterea şi valorificarea practicii instanţelor de control judiciar, a deciziilor Curtii Constitutionale, precum şi a jurisprudentei europene; c) asigura informarea zilnica a judecatorilor cu privire la actele normative nou-aparute; d) organizeaza studiul profesional al judecatorilor, urmareste realizarea acestuia şi coordonează activitatea de unificare a practicii judiciare; e) organizeaza paza sediului instanţei şi a celorlalte bunuri, precum şi paza contra incendiilor, în condiţiile legii; f) verifica modul în care sunt respectate prevederile legale privind protectia muncii; g) asigura controlul permanent asupra modului în care sunt pastrate dosarele, mapele de hotărâri şi registrele tribunalului specializat; h) coordonează activitatea corpului de jandarmi la nivelul tribunalului specializat. (2) Vicepresedintele tribunalului specializat indeplineste orice alte atribuţii prevăzute de lege şi de regulamente ori stabilite de preşedintele instanţei, conform legii. (3) Vicepresedintele tribunalului specializat exercita atribuţiile presedintelui instanţei, în lipsa acestuia.§ 4. Preşedintele şi vicepresedintele judecatoriei  +  Articolul 16 (1) Preşedintele judecatoriei exercita atribuţiile manageriale în vederea organizarii eficiente a activităţii acesteia, precum şi atribuţii de administrare a instanţei, scop în care: a) convoaca şi prezideaza adunarea generală a judecatorilor, anual sau ori de cate ori este necesar; b) convoaca colegiul de conducere al judecatoriei şi prezideaza sedintele acestuia; c) organizeaza şi verifica activitatea judecatorilor stagiari şi asigura condiţiile necesare pentru buna desfăşurare a stagiului; d) numeste, când este cazul, judecatorul de serviciu şi stabileste locul şi programul de desfăşurare a activităţii acestuia; e) repartizeaza personalul în compartimentele auxiliare şi organizeaza, coordonează şi controlează activitatea acestuia; f) desemneaza judecatorii care indeplinesc şi alte atribuţii decat cele de judecată; g) desemneaza, prin rotatie, judecatorii care să efectueze anumite acte, dintre cele date în competenţa Inspecţiei judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii, la solicitarea acesteia; h) propune Consiliului Superior al Magistraturii numirea în functia de presedinte de secţie, acolo unde este cazul; i) desemneaza vicepresedintele sau, după caz, judecatorul care îl inlocuieste atunci când lipseste de la instanţa şi în toate situaţiile de imposibilitate temporara de exercitare a functiei; j) urmareste şi raspunde de repartizarea aleatorie a cauzelor; k) asigura, în condiţiile legii, colaborarea cu parchetul de pe lângă judecatorie, cu organele de politie, cu organizaţiile profesionale ale avocatilor, notarilor publici, consilierilor juridici, executorilor judecătorești, expertilor şi interpreţilor, precum şi cu alte institutii şi organizaţii. (2) Atribuţiile prevăzute la alin. (1) lit. d) şi f) se exercită cu aprobarea colegiului de conducere al judecatoriei, iar atributia prevăzută la alin. (1) lit. h) este exercitata cu consultarea judecatorilor secţiei şi a colegiului de conducere. (3) Preşedintele judecatoriei indeplineste orice alte atribuţii prevăzute de lege şi de regulamente.  +  Articolul 17 (1) Vicepresedintele judecatoriei exercita urmatoarele atribuţii: a) asigura şi verifica respectarea obligaţiilor legale şi a regulamentelor de către judecatori şi personalul auxiliar de specialitate; b) asigura cunoasterea şi valorificarea practicii instanţelor de control judiciar, a deciziilor Curtii Constitutionale, precum şi a jurisprudentei europene; c) asigura informarea zilnica a judecatorilor cu privire la actele normative nou-aparute; d) organizeaza studiul profesional al judecatorilor, urmareste realizarea acestuia şi coordonează activitatea de unificare a practicii judiciare; e) organizeaza paza sediului instanţei şi a celorlalte bunuri, precum şi paza contra incendiilor, în condiţiile legii; f) verifica modul în care sunt respectate prevederile legale privind protectia muncii; g) asigura controlul permanent asupra modului în care sunt pastrate dosarele, mapele de hotărâri şi registrele judecatoriei; h) coordonează activitatea corpului de jandarmi la nivelul judecatoriei. (2) Vicepresedintele judecatoriei indeplineste orice alte atribuţii prevăzute de lege şi de regulamente ori stabilite de preşedintele instanţei, conform legii. (3) Vicepresedintele judecatoriei exercita atribuţiile presedintelui instanţei, în lipsa acestuia.§ 5. Adunarea generală a judecatorilor  +  Articolul 18Adunarea generală a judecatorilor este compusa din toţi judecatorii în functie ai instanţei, inclusiv judecatorii stagiari, precum şi judecatorii delegaţi sau detasati de la alte instante.  +  Articolul 19Adunarea generală a judecatorilor are urmatoarele atribuţii: a) dezbate activitatea anuală desfăşurată de instanţa; b) desemneaza candidatii şi alege membrii în Consiliul Superior al Magistraturii, în condiţiile legii; c) dezbate probleme de drept; d) analizeaza proiecte de acte normative la solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii sau a ministrului justiţiei; e) formuleaza puncte de vedere la solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii; f) alege şi revoca membrii colegiului de conducere; la tribunalele specializate şi judecatorii stabileste numărul membrilor ce urmeaza să fie aleşi, potrivit legii; g) initiaza, dacă este cazul, procedura de revocare a judecatorilor aleşi în Consiliului Superior al Magistraturii, în condiţiile prevăzute de lege; h) propune revocarea din functia de conducere a judecatorilor pentru motivele prevăzute de art. 51 alin. (2) din Legea nr. 303/2004, republicată; i) desemneaza judecatorii care fac parte din Comisia pentru acordarea de compensatii financiare victimelor infracţiunilor şi supleantii acestora; j) indeplineste orice alte atribuţii prevăzute de lege sau de regulamente.  +  Articolul 20 (1) Adunarea generală a judecatorilor este convocata de preşedintele instanţei, iar în lipsa acestuia, de vicepresedinte. (2) Adunarea generală a judecatorilor se convoaca şi la solicitarea a cel puţin unei treimi din numărul judecatorilor care o compun. (3) Adunarea generală a judecatorilor poate fi convocata şi de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii sau de colegiul de conducere al instanţei. (4) La desemnarea candidaţilor pentru functia de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, adunările generale sunt convocate de colegiile de conducere ale curtilor de apel. La alegerea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, adunările generale sunt convocate de colegiile de conducere ale curtilor de apel sau, după caz, de colegiile de conducere ale tribunalelor. (5) În procedura de revocare a membrilor aleşi ai Consiliului Superior al Magistraturii, adunările generale se convoaca potrivit alin. (2)-(4), care se aplică în mod corespunzător. (6) Adunarea generală a judecatorilor este prezidata de presedinte, iar în lipsa acestuia, de vicepresedinte. Dacă preşedintele sau vicepresedintele lipseste, adunarea generală este prezidata de un judecator ales de aceasta. (7) Pentru desemnarea candidaţilor şi alegerea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, adunarea generală a judecatorilor este prezidata de judecatorul cu cea mai mare vechime în magistratura, care nu şi-a depus candidatura pentru functia de membru în Consiliul Superior al Magistraturii. (8) Adunarea generală a judecatorilor este legal constituita în prezenta majorităţii judecatorilor. (9) În procedura de desemnare a candidaţilor şi de alegere a membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, adunarea generală a judecatorilor este legal constituita în prezenta a cel puţin două treimi din numărul judecatorilor. (10) Hotărârile adunarii generale a judecatorilor se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi. În cazul revocarii membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, hotărârea de revocare se adoptă cu votul a două treimi din numărul judecatorilor.§ 6. Colegiul de conducere  +  Articolul 21 (1) În cadrul fiecarei instante judecătorești funcţionează un colegiu de conducere. Preşedintele instanţei este şi preşedintele colegiului de conducere. (2) Colegiile de conducere sunt formate dintr-un numar impar de membri şi au urmatoarea componenta: a) la curtile de apel şi tribunale: preşedintele şi 6 judecatori, aleşi pe o perioadă de 3 ani în adunarea generală a judecatorilor; b) la tribunalele specializate şi la judecatorii: preşedintele şi 2 sau 4 judecatori, aleşi pe o perioadă de 3 ani în adunarea generală a judecatorilor. (3) Adunarea generală pentru alegerea membrilor colegiului de conducere se convoaca potrivit art. 20 alin. (1). (4) La tribunalele specializate şi la judecatorii, adunarea generală a judecatorilor stabileste, prin vot, înainte de declanşarea procedurii de alegere, numărul judecatorilor care urmeaza să fie aleşi în colegiu. (5) Pentru alegerea membrilor colegiului de conducere se intocmesc liste cu toţi judecatorii instanţei, cu excepţia presedintelui şi a celor care declara, în prealabil, că nu înţeleg sa faca parte din colegiu. (6) Listele intocmite potrivit alin. (5) se inmaneaza judecatorilor prezenţi. Membrii colegiului de conducere se aleg prin vot secret. (7) Fiecare judecator exprima un numar de voturi egal cu numărul membrilor aleşi ai colegiului de conducere, stabilit de lege sau, după caz, de adunarea generală a judecatorilor, pentru categoria de instante din care face parte. (8) La instantele la care funcţionează sectii, membrii colegiului de conducere se aleg, de regula, din sectii diferite. (9) Sunt declarati aleşi membri ai colegiului de conducere judecatorii care obtin cel puţin jumătate plus unu din numărul voturilor valabil exprimate. (10) Procedura de votare se repeta în cazul în care, la primul tur de scrutin, nu au fost aleşi toţi membrii colegiului de conducere. (11) La urmatorul tur de scrutin va fi trecut pe liste, în ordinea descrescatoare a voturilor obtinute, un numar de judecatori mai mare cu cel puţin unu faţă de numărul locurilor rămase neocupate în colegiul de conducere. Dispozitiile alin. (9) se aplică în mod corespunzător la fiecare tur de scrutin.  +  Articolul 22 (1) Colegiul de conducere dezbate problemele generale de conducere a instanţei şi adopta hotărâri menite să asigure buna organizare şi functionare a acesteia. (2) Colegiul de conducere indeplineste urmatoarele atribuţii: a) propune secţiei pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii, în raport cu natura şi numărul cauzelor, înfiinţarea sectiilor şi completelor specializate ale instanţei; b) stabileste componenta sectiilor şi completelor specializate, în functie de volumul de activitate, ţinând seama de specializarea judecatorilor; c) stabileste compunerea completelor de judecată la inceputul anului, urmarind asigurarea continuitatii acestora; d) aproba, în mod excepţional, schimbarea membrilor completelor de judecată, în cazurile în care, din motive obiective, se impune aceasta; e) convoaca adunarea generală a judecatorilor, potrivit legii; f) aproba sau, după caz, avizeaza, la cererea presedintelui, deciziile acestuia, în cazurile prevăzute de prezentul regulament; g) promovează în functii de conducere informaticienii-şefi, primii-grefieri, grefierii-şefi, grefierii şefi de sectii şi grefierii arhivari şefi.  +  Articolul 23 (1) Colegiul de conducere al curtii de apel fundamentează şi propune proiectul de buget pentru curtea de apel şi pentru instantele din circumscripţia acesteia şi îl transmite Consiliului Superior al Magistraturii şi Ministerului Justiţiei. (2) Colegiul de conducere al curtii de apel solicita Inaltei Curti de Casatie şi Justiţie să se pronunte asupra problemelor de drept care au fost solutionate diferit de instantele judecătorești.  +  Articolul 24 (1) Colegiul de conducere al curtii de apel primeste şi centralizeaza candidaturile judecatorilor din circumscripţia curtii de apel, pe categorii de instante, pentru functia de membru al Consiliului Superior al Magistraturii şi verifica indeplinirea condiţiilor prevăzute de lege pentru judecatorii care şi-au depus candidaturile. (2) Colegiul de conducere al fiecarei curti de apel organizeaza propria adunare generală, adunarea generală a judecatorilor de la tribunale şi tribunale specializate, precum şi adunarea generală a judecatorilor de la judecatoriile din circumscripţia curtii de apel, în vederea desemnarii candidaţilor pentru functia de membru al Consiliului Superior al Magistraturii. (3) Colegiul de conducere al fiecarei curti de apel convoaca propria adunare generală pentru alegerea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii. (4) Colegiul de conducere al fiecarui tribunal convoaca propria adunare generală, la care participa şi judecatorii tribunalelor specializate, precum şi adunarea generală a judecatorilor de la judecatoriile din circumscripţia sa, pentru alegerea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii.  +  Articolul 25 (1) Colegiul de conducere se intruneste lunar sau ori de cate ori este necesar. (2) Colegiul de conducere este convocat de preşedintele instanţei sau de cel puţin o treime din numărul membrilor săi. (3) Convocarea colegiului de conducere şi comunicarea ordinii de zi se fac prin secretariatul acestuia, cu cel puţin o zi înainte de data sedintei. Secretariatul colegiului de conducere este asigurat de primul-grefier sau, după caz, de grefierul sef al instanţei ori de un alt grefier desemnat de presedinte. (4) La sedintele colegiului de conducere pot participa şi presedintii de sectii sau alti judecatori care nu sunt membri ai acestuia, fără drept de vot. (5) La curtile de apel şi tribunale, când colegiul de conducere dezbate probleme financiare sau economico-administrative, la sedintele acestuia participa şi managerul economic al instanţei, cu vot consultativ. (6) În functie de problemele supuse dezbaterii, la sedintele colegiilor de conducere ale curtilor de apel, tribunalelor şi tribunalelor specializate pot fi invitati şi judecatori de la alte instante, care nu au drept de vot. În aceleasi condiţii, la sedintele colegiilor de conducere ale curtilor de apel, tribunalelor, tribunalelor specializate şi judecatoriilor pot fi invitati şi reprezentanti ai organizaţiilor sindicale din cadrul acestor instante.-----------Alin. (6) al art. 25 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 10 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 7 iunie 2006. (7) Sedintele colegiului de conducere nu sunt publice. (8) Colegiul de conducere adopta hotărâri cu votul majorităţii membrilor săi. (9) Dezbaterile şi hotărârile colegiului de conducere se consemneaza într-un proces-verbal, incheiat de secretariatul colegiului şi semnat de toţi membrii săi. Hotărârile colegiului de conducere se aduc la cunoştinţa celor interesati. (10) Procesele-verbale incheiate potrivit alin. (3) se păstrează intr-o mapa speciala de către primul-grefier sau, după caz, de grefierul sef al instanţei ori de grefierul desemnat de presedinte.  +  Secţiunea a IV-a Conducerea sectiilor  +  Articolul 26 (1) Preşedintele secţiei organizeaza activitatea administrativ-judiciara a secţiei, având urmatoarele atribuţii: a) asigura buna desfăşurare a activităţii de judecată a secţiei; b) propune colegiului de conducere constituirea completelor de judecată, precum şi a completelor specializate, dacă este cazul, urmarind asigurarea continuitatii acestora; c) organizeaza studiul profesional al judecatorilor secţiei, urmareste realizarea acestuia şi coordonează activitatea de unificare a practicii judiciare la nivelul secţiei; d) participa la învăţământul profesional al judecatorilor secţiei; e) comunică lunar instanţelor arondate situaţia hotărârilor desfiinţate sau casate în caile de atac; f) îndrumă şi verifica activitatea administrativ-judiciara a personalului secţiei; g) face propuneri de desemnare a judecatorilor care indeplinesc şi alte atribuţii decat cele de judecată; h) urmareste solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil; i) tine evidenta cazurilor de aplicare neunitara a legii, în baza referatului întocmit de judecatorul delegat; j) contribuie la elaborarea buletinului jurisprudentei curtii de apel; k) ia măsuri în vederea repartizarii aleatorii a cauzelor. (2) Preşedintele secţiei indeplineste orice alte atribuţii prevăzute de lege sau regulamente ori stabilite de preşedintele instanţei, conform legii.  +  Secţiunea a V-a Judecatorii desemnaţi sau delegaţi§ 1. Judecatorii cu atribuţii privind activitatea compartimentului de executari penale  +  Articolul 27Judecatorii desemnaţi de presedintii instanţelor pentru realizarea activităţii de indrumare şi control a compartimentului de executări penale exercita urmatoarele atribuţii: a) urmaresc şi controlează modul în care se emit şi se comunică mandatele de executare şi supraveghează luarea tuturor masurilor pentru ducerea la indeplinire a acestora, precum şi a celorlalte dispozitii din hotărârile penale; b) iau măsuri pentru rezolvarea tuturor cererilor ivite în cursul executarii; c) urmaresc tinerea evidentei amanarilor şi intreruperilor de executare a pedepsei inchisorii, a detentiunii pe viaţa şi a masurii educative a internarii într-un centru de reeducare şi iau măsuri pentru emiterea adreselor de revenire; d) sesizeaza instanţa de executare în cazul în care, cu prilejul punerii în executare a hotărârii sau în cursul executarii, se iveste vreo nelamurire ori impiedicare; e) inchid pozitiile din registrul de executari penale; f) informeaza conducerea instanţei despre intarzierile nejustificate în executarea hotărârilor; g) verifica pastrarea în bune condiţii a dosarelor şi a lucrărilor de executari; h) rezolva corespondenta aferenta activităţii de punere în executare a hotărârilor penale.§ 2. Judecatorii cu atribuţii privind activitatea de executare civila  +  Articolul 28Judecatorii desemnaţi de presedintii instanţelor pentru realizarea activităţii de executari civile solutioneaza cererile de incuviintare a executarii silite.§ 3. Judecatorii cu atribuţii privind analiza practicii instanţelor de control judiciar  +  Articolul 29Judecatorii cu atribuţii privind analiza practicii instanţelor de control judiciar sunt desemnaţi de presedintii instanţelor şi intocmesc lunar un referat privind problemele de drept relevante ivite în solutionarea cauzelor, evidentiind practica neunitara atât a propriei instante, cat şi a instanţei ierarhic superioare, dacă este cazul.§ 4. Judecatorii cu atribuţii în solutionarea cererilor privind cetatenia română  +  Articolul 30Judecatorii desemnaţi în Comisia pentru constatarea condiţiilor de acordare a cetateniei române au urmatoarele atribuţii: a) participa la sedintele comisiei în zilele şi la orele planificate; b) examineaza cererile de acordare, redobandire sau renuntare la cetatenia română, pe baza inscrisurilor depuse de solicitanţi; c) intocmesc rapoarte, potrivit legii, în vederea promovarii de către ministrul justiţiei a proiectelor de hotărâri ale Guvernului pentru acordarea, redobandirea sau renuntarea la cetatenia română; d) redacteaza incheierile de respingere a cererilor solicitantilor.§ 5. Judecatorii cu atribuţii la oficiul registrului comerţului  +  Articolul 31 (1) Controlul legalităţii actelor sau faptelor care, potrivit legii, se înregistrează în registrul comerţului se exercită de către justiţie prin judecatori anume delegaţi. (2) Judecatorii cu atribuţii la oficiul registrului comerţului sunt delegaţi de presedintii tribunalelor sau tribunalelor comerciale şi indeplinesc, în principal, urmatoarele atribuţii: a) dispun inmatricularea societatilor comerciale, în condiţiile legii; b) dispun inregistrarea menţiunilor privind modificările intervenite în organizarea şi functionarea societatilor comerciale; c) exercita, cel puţin o dată pe luna, controlul actelor şi faptelor de competenţa oficiului registrului comerţului. (3) Judecatorii cu atribuţii la oficiul registrului comerţului indeplinesc orice alte activităţi prevăzute de lege.§ 6. Judecatorii-sindici  +  Articolul 32 (1) Judecatorul-sindic nominalizat de preşedintele tribunalului sau, după caz, al tribunalului comercial, dintre judecatorii desemnaţi ca judecatori-sindici, conform Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare şi a falimentului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, are ca principale atribuţii: a) pronunţă hotărârile de deschidere a procedurii; b) judeca contestaţia debitorului împotriva cererii introductive a creditorilor pentru începerea procedurii; c) desemneaza prin hotărâre administratorul sau lichidatorul şi stabileste atribuţiile acestuia; controlează activitatea administratorului şi lichidatorului, iar dacă este cazul, dispune inlocuirea lor; d) judeca cererile prin care se solicita debitorului ridicarea dreptului de a-şi mai conduce activitatea; e) judeca actiunile introduse de administrator sau de lichidator pentru anularea unor transferuri cu caracter patrimonial, anterioare deschiderii procedurii; f) judeca contestaţiile debitorului ori ale creditorilor împotriva masurilor luate de administrator sau de lichidator; g) confirma planul de reorganizare sau, după caz, de lichidare, după votarea lui de către creditori; h) hotaraste asupra continuarii activităţii debitorului, în caz de reorganizare; i) solutioneaza obiectiile la rapoartele trimestriale şi la cel final al administratorului sau al lichidatorului; j) autentifica actele juridice incheiate de lichidator, pentru a caror validitate este necesară forma autentica; k) pronunţă hotărâri de inchidere a procedurii; l) desemneaza, prin încheiere, persoane de specialitate şi stabileste retributia acestora; m) poate organiza intalniri cu lichidatorii şi administratorii desemnaţi în cauzele repartizate. (2) Judecatorii-sindici indeplinesc orice alte atribuţii prevăzute de lege.§ 7. Judecatorul desemnat la organul financiar local pentru acordarea personalitatii juridice asociaţiilor de proprietari  +  Articolul 33Judecatorul desemnat la organul financiar local pentru acordarea personalitatii juridice asociaţiilor de proprietari are urmatoarele atribuţii: a) examineaza cererile având ca obiect acordarea personalitatii juridice asociaţiilor de proprietari şi redacteaza incheierile pronuntate în cauzele respective; b) îndrumă şi controlează activitatea grefierului delegat la acest compartiment, respectiv de tinere a evidentelor, de efectuare a inscrierilor, înregistrărilor, comunicarilor sau publicităţii prevăzute de lege.§ 8. Judecatorul desemnat cu aplicarea apostilei  +  Articolul 34Judecatorul desemnat, potrivit art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999 pentru aderarea României la Convenţia cu privire la suprimarea cerinței supralegalizarii actelor oficiale straine, adoptata la Haga la 5 octombrie 1961, aprobata prin Legea nr. 52/2000, cu modificările şi completările ulterioare, verifica indeplinirea condiţiilor prevăzute de lege şi aplica apostila pe: a) documentele care emana de la o autoritate sau de la un functionar al unei jurisdictii a statului, inclusiv cele care emana de la Ministerul Public, de la un grefier sau de la un executor judecătoresc; b) actele notariale; c) declaratiile oficiale, cum ar fi cele privind menţiuni de înregistrare, viza de investire cu data certa şi legalizari sub semnatura, depuse pe un act sub semnatura privată.  +  Secţiunea a VI-a Dispozitii privind activitatea asistentilor judiciari  +  Articolul 35Completele pentru solutionarea, în prima instanţa, a cauzelor privind conflictele de muncă şi asigurări sociale se constituie din 2 judecatori şi 2 asistenti judiciari, dintre asistenţii judiciari numiti, potrivit legii.  +  Articolul 36 (1) Asistenţii judiciari participa la deliberare cu vot consultativ şi semneaza hotărârile pronuntate. Opinia acestora se consemneaza în hotărâre, iar opinia separata se motiveaza. (2) Asistenţii judiciari sunt datori sa studieze temeinic dosarele în cauzele la a caror solutionare participa, să respecte programarea sedintelor stabilita de preşedintele tribunalului şi să se conformeze dispoziţiilor date în aplicarea legii şi regulamentelor.  +  Secţiunea a VII-a Dispozitii privind activitatea compartimentelor auxiliare ale instanţelor judecătorești§ 1. Dispozitii generale  +  Articolul 37 (1) La judecatorii, tribunale, tribunale specializate şi curti de apel funcţionează personal auxiliar de specialitate şi personal incadrat în departamentul economico-financiar şi administrativ. (2) Toate instantele au cate o grefa, o registratura, o arhiva, o biblioteca şi un birou de informare şi relatii publice. (3) Curtile de apel şi tribunalele au şi cate un departament economico-financiar şi administrativ, condus de un manager economic. (4) Compartimentul personal funcţionează în cadrul departamentului economico-financiar şi administrativ. (5) Departamentul economico-financiar şi administrativ din cadrul curtilor de apel şi al tribunalelor asigura activitatea economica, financiară şi administrativa a instanţelor la care funcţionează. Pentru tribunalele specializate şi judecatorii aceasta activitate este asigurata de departamentul economico-financiar şi administrativ de la tribunalul în a cărui circumscriptie funcţionează. (6) Curtile de apel au şi un compartiment de documentare şi un compartiment de informatica juridica, structuri ce pot fi înfiinţate şi la nivelul tribunalelor, tribunalelor specializate şi al judecatoriilor. (7) Instantele militare au în structura şi un compartiment de documente clasificate.  +  Articolul 38 (1) Grefa, registratura şi arhiva efectueaza operaţiuni privind primirea, inregistrarea şi expedierea corespondentei, indosarierea actelor, pastrarea registrelor, precum şi alte lucrari cu caracter auxiliar, necesare bunei desfăşurări a activităţii instanţelor. (2) Personalul este repartizat pe sectii şi compartimente de activitate de către preşedintele instanţei, potrivit nevoilor acestora, iar în cadrul secţiei, de către preşedintele secţiei.  +  Articolul 39Departamentul economico-financiar şi administrativ are ca atribuţii principale efectuarea operaţiunilor financiar-contabile, evidenta bunurilor, asigurarea condiţiilor materiale pentru desfăşurarea activităţii instanţelor şi gospodarirea localurilor.  +  Articolul 40Serviciul de documentare tine evidenta legislaţiei, a jurisprudentei, precum şi gestiunea bibliotecii.  +  Articolul 41Personalul auxiliar de specialitate şi personalul din departamentul economico-financiar şi administrativ este angajat în condiţiile legii.  +  Articolul 42 (1) Activitatea personalului auxiliar de specialitate şi a celui din departamentul economico-financiar şi administrativ este supusă controlului ierarhic. (2) Atribuţiile personalului din compartimentele auxiliare ale instanţelor sunt cuprinse în fisele posturilor. (3) Pentru personalul auxiliar de specialitate, fisa postului se întocmeşte de primul-grefier sau, după caz, de grefierul-sef. (4) Pentru personalul din departamentul economico-financiar şi administrativ, fisa postului se întocmeşte de managerul economic. (5) Fisele posturilor intocmite potrivit alin. (3) şi (4) se aproba de preşedintele instanţei. (6) Pentru primul-grefier sau, după caz, grefierul-sef şi pentru managerul economic şi inginerul constructor, fisa postului se întocmeşte de preşedintele instanţei.  +  Articolul 43 (1) Personalul auxiliar de specialitate şi din departamentul economico-financiar şi administrativ este obligat să respecte programul de lucru, să efectueze lucrarile în termenele stabilite, sa indeplineasca toate indatoririle ce îi revin potrivit legilor şi regulamentelor. (2) Prezentarea la serviciu după orele legale de program, parasirea locului de muncă în timpul programului de activitate, precum şi invoirile care nu depasesc durata unei zile de muncă se aproba de preşedintele instanţei sau de inlocuitorul acestuia, cu consultarea primului-grefier sau a grefierului-sef, după caz. Invoirile de la program pot fi acordate şi de presedintii de sectii, în aceleasi condiţii.  +  Articolul 44 (1) Personalul auxiliar de specialitate şi din departamentul economico-financiar şi administrativ este obligat să respecte secretul cu privire la informaţiile obtinute în cursul indeplinirii atribuţiilor lor, care nu sunt destinate publicităţii. (2) Personalul acestor compartimente trebuie să indeplineasca indatoririle de serviciu fără partinire, să se manifeste calm, demn şi politicos cu părţile din proces, cu martorii, avocatii şi alte persoane cu care intră în contact în calitate oficiala. (3) Atunci când apreciaza că nu are competenţa, potrivit fisei postului, sa solutioneze anumite cereri, personalul auxiliar de specialitate va aduce de îndată la cunoştinţa primului-grefier sau, după caz, grefierului-sef aceste cereri, iar personalul din departamentul economico-financiar şi administrativ va sesiza managerul economic.  +  Articolul 45Activitatea personalului auxiliar de specialitate şi din departamentul economico-financiar şi administrativ se desfăşoară sub coordonarea şi sub controlul presedintelui instanţei.  +  Articolul 46Coordonarea şi controlul prevăzute la art. 45 pot fi efectuate şi de vicepresedintele instanţei sau de membrii colegiului de conducere al instanţei, potrivit repartizarii sarcinilor stabilite în cadrul colegiului.  +  Articolul 47Persoanele cu atribuţii de control verifica cel puţin o dată pe luna efectuarea în termen a lucrărilor şi calitatea acestora şi consemneaza constatarile şi propunerile în registrul de control, care se păstrează de către preşedintele instanţei.§ 2. Grefa  +  Articolul 48Preşedintele instanţei stabileste, prin ordin de serviciu, repartizarea personalului pe sectii, în raport cu pregătirea profesionala şi cu experienta fiecaruia.  +  Articolul 49Preşedintele curtii de apel numeste, prin decizie, informaticienii-şefi, primii-grefieri, grefierii-şefi, grefierii şefi de sectii şi grefierii arhivari şefi ai curtii de apel şi ai instanţelor din circumscripţia acesteia, pentru o perioadă de 5 ani, în condiţiile legii. Primul-grefier şi grefierul-sef nu participa, de regula, în şedinţe de judecată.  +  Articolul 50 (1) Primii-grefieri ai curtilor de apel, ai tribunalelor şi ai tribunalelor specializate au urmatoarele atribuţii: a) coordonează şi controlează activitatea personalului auxiliar de specialitate, atât al instanţei la care funcţionează, cat şi al instanţelor din circumscriptie, personal sau prin grefieri cu functii de conducere desemnaţi; b) intocmesc fisele posturilor pentru personalul auxiliar de specialitate din cadrul instanţei; c) coordonează şi urmaresc uniformizarea înregistrărilor statistice în colaborare cu departamentul de specialitate din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii; d) asigura evidenta şi gestionarea datelor şi documentelor ce nu sunt destinate publicităţii şi verifica modul în care se asigura securitatea lucrărilor; e) intocmesc şi contrasemnează corespondenta cu caracter administrativ a instanţei; f) ţin registrele speciale prevăzute de lege pentru instanţa la care funcţionează; g) păstrează registrul de control al curtii şi ia măsuri ca un registru de control să se pastreze la fiecare secţie a curtii şi la instantele din circumscripţia acesteia; h) duc la indeplinire masurile stabilite pentru asigurarea pazei sediului instanţei, securitatii bunurilor, pazei contra incendiilor şi protectiei muncii; i) verifica modul în care se respecta regulile de acces al publicului în incinta instanţei; j) intocmesc acte de constatare a neregulilor evidentiate în activitatea personalului auxiliar controlat şi sesizeaza preşedintele instanţei pentru luarea masurilor corespunzătoare; k) urmaresc respectarea de către personalul auxiliar al instanţelor a normelor de conduita în raporturile cu avocatii şi cu publicul; l) îndrumă şi verifica evidenta şi gestiunea bibliotecii; m) ţin evidenta concediilor personalului. (2) Primii-grefieri ai curtilor de apel ţin registrele privind controlul averilor, confirmarea şi autorizarea interceptarii şi înregistrării convorbirilor telefonice, autorizarea perchezitiilor, evidenta cererilor privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea securitatii ca politie politica, evidenta notarilor publici şi a executorilor judecătorești. (3) Primii-grefieri ai tribunalelor ţin registrele privind persoanele juridice, registrele privind confirmarea şi autorizarea interceptarii şi înregistrării convorbirilor telefonice, autorizarea perchezitiilor, evidenta traducatorilor şi interpreţilor autorizati. (4) Primul-grefier al Tribunalului Bucureşti tine registrele privind partidele politice şi alte formatiuni politice. (5) Primul-grefier indeplineste, în limita functiei, orice alte atribuţii de serviciu date de preşedintele instanţei, potrivit legii.  +  Articolul 51 (1) Primii-grefieri pot delega, cu acordul presedintilor instanţelor, unele atribuţii grefierilor anume desemnaţi. (2) În lipsa primului-grefier al curtii de apel, al tribunalului sau al tribunalului specializat, unul dintre grefierii şefi de secţie sau, după caz, un grefier, desemnat de preşedintele instanţei, îl va inlocui în toate atribuţiile sale.  +  Articolul 52 (1) Grefierul sef de secţie are urmatoarele atribuţii: a) supraveghează şi verifica lucrarile intocmite de personalul auxiliar al secţiei; b) supraveghează comunicarea în termen a hotărârilor penale; c) supraveghează completarea corecta a registrelor de evidenta şi punere în executare a hotărârilor penale, precum şi a celorlalte evidente prevăzute în regulament; d) ajuta judecatorul desemnat la repartizarea aleatorie a cauzelor; e) tine evidenta solutiilor pronuntate privind recuzarea şi abtinerea; f) propune presedintelui de secţie repartizarea grefierilor în sedintele de judecată; g) urmareste tehnoredactarea în termen a hotărârilor intocmite în concept de judecatorii secţiei; h) tine registrul de evidenta a redactarii hotărârilor secţiei şi păstrează mapele de hotărâri; i) verifica dosarele secţiei înainte de trimiterea lor altor organe judiciare, cu respectarea dispoziţiilor regulamentare; j) participa, conform programarii, la sedintele de judecată, ca grefier de sedinta; k) întocmeşte situaţiile lunare cu prezenta zilnica a personalului auxiliar al secţiei, pe care le trimite compartimentului de specialitate, şi se ingrijeste de aprovizionarea secţiei cu materialele necesare; l) tine evidenta şi gestioneaza titlurile de valoare şi obiectele ce servesc ca mijloc de proba în cauzele aflate pe rolul secţiei; m) verifica şi semneaza pentru conformitate copiile legalizate şi certificatele intocmite; n) tine registrele de evidenta privind arestarea preventiva şi celelalte registre prevăzute de lege în materie penala, cu excepţia celor date în competenţa primului-grefier; o) tine registrul special privind evidenta practicii instanţelor de control judiciar, în care înregistrează toate dosarele sosite din caile de atac; p) verifica modul de completare şi pastrare a evidentelor secţiei; q) verifica şi supraveghează modul de înregistrare a sedintelor de judecată, prin mijloace tehnice audio sau video, în condiţiile legii; r) tine evidenta înregistrărilor audio sau video ale sedintelor de judecată; s) coordonează şi supraveghează activitatea grefierului desemnat cu executarea silita; s) supraveghează modul de intocmire şi trimitere a titlurilor executorii către organele de executare de către grefierul desemnat cu executarea silita; t) îndrumă şi controlează activitatea de evidenta şi punere în executare a hotărârilor civile prin care s-au stabilit creante pentru care executarea se face din oficiu. (2) Grefierul sef de secţie indeplineste, în limitele functiei, alte sarcini de serviciu date de preşedintele secţiei sau de preşedintele ori vicepresedintele instanţei, conform legii. (3) În cazul sectiilor cu volum mare de activitate, unele atribuţii ale grefierului sef de secţie pot fi delegate unui alt grefier, prin decizie a presedintelui instanţei.  +  Articolul 53 (1) Grefierul sef al judecatoriei are urmatoarele atribuţii: a) supraveghează şi verifica lucrarile intocmite de personalul auxiliar de specialitate al judecatoriei; b) tine evidenta solutiilor pronuntate privind recuzarea şi abtinerea; c) ajuta judecatorul desemnat la repartizarea aleatorie a cauzelor; d) participa, conform programarii, la sedintele de judecată, ca grefier de sedinta; e) verifica şi semneaza pentru conformitate copiile legalizate şi certificatele intocmite; f) tine registrele de evidenta privind arestarea preventiva, precum şi celelalte registre prevăzute de lege în materie penala; g) tine registrul special privind evidenta practicii instanţelor de control judiciar, în care înregistrează toate dosarele sosite din caile de atac; h) întocmeşte situaţiile lunare cu prezenta zilnica a personalului auxiliar, pe care le trimite compartimentului de specialitate; i) încasează şi plateste drepturile salariale ale personalului judecatoriei; j) tine evidenta şi gestioneaza bunurile instanţei, titlurile de valoare şi obiectele ce servesc ca mijloc de proba în cauzele aflate pe rol; k) se ingrijeste de buna desfăşurare a activităţilor gospodaresti şi de aprovizionarea instanţei cu materialele necesare; l) duce la indeplinire masurile stabilite pentru asigurarea pazei sediului instanţei, securitatea bunurilor, paza contra incendiilor şi protectia muncii; m) verifica modul în care se respecta regulile de acces al publicului în incinta instanţei; n) asigura evidenta, pastrarea şi manipularea datelor şi documentelor ce nu sunt destinate publicităţii şi verifica modul cum se asigura securitatea lucrărilor, cu respectarea normelor legale privind informaţiile clasificate; o) întocmeşte şi contrasemnează corespondenta cu caracter administrativ a judecatoriei; p) organizeaza şi urmareste tehnoredactarea în termen a hotărârilor redactate în concept de judecatorii instanţei; q) propune presedintelui judecatoriei repartizarea grefierilor în sedintele de judecată; r) tine la zi registrul de evidenta a redactarii hotărârilor instanţei şi păstrează mapele de hotărâri; s) verifica dosarele instanţei înainte de trimiterea lor altor organe judiciare, cu respectarea dispoziţiilor regulamentare; s) tine registrele speciale prevăzute de lege pentru instanţa la care funcţionează; t) are în pastrare dosarele administrative şi biblioteca instanţei; t) întocmeşte lucrarile de statistica judiciara ale judecatoriei. (2) Grefierul sef al judecatoriei indeplineste, în limitele functiei, orice alte sarcini de serviciu date de preşedintele instanţei, conform legii. (3) La judecatoriile cu volum mare de activitate, unele dintre atribuţiile prevăzute la alin. (1) pot fi delegate unui alt grefier, prin decizie a presedintelui instanţei.  +  Articolul 54 (1) Grefierul de sedinta are urmatoarele atribuţii: a) participa la sedintele de judecată, indeplinind atribuţiile prevăzute de lege şi de prezentul regulament, sub controlul presedintelui completului de judecată; b) întocmeşte conceptele pentru citarea părţilor din proces; c) întocmeşte actele de procedura dispuse de completul de judecată; d) completeaza borderourile şi preda corespondenta pentru expediere; e) completeaza condica sedintelor de judecată, în care se trec dosarele din sedinta respectiva, în ordinea înscrisă în lista cauzelor, cu urmatoarele menţiuni: numărul curent, numele sau denumirea părţilor, numărul dosarului şi obiectul cauzei, termenul acordat, cu indicarea motivului amanarii cauzei sau, după caz, solutia pronunţată, pe baza minutei intocmite de către preşedintele completului; în cazul amanarii pronuntarii se va indica data acesteia;----------Lit. e) a art. 54 a fost modificată de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 10 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 7 iunie 2006. f) comunică hotărârile judecătorești în termenul prevăzut de lege; g) tehnoredacteaza hotărârile judecătorești şi alte lucrari repartizate de conducerea instanţei; hotărârile vor cuprinde, în final, initialele redactorului, ale tehnoredactorului, data tehnoredactarii şi numărul de exemplare; la instantele de control judiciar se trece, în plus, compunerea completului de judecată a instanţei a carei hotărâre este supusă controlului judiciar, cu indicarea, dacă este cazul, a caracterului reformarii; h) transcrie inregistrarile audio sau stenogramele sedintelor de judecată, în condiţiile legii; (2) Grefierul de sedinta indeplineste, în limita functiei, orice alte sarcini de serviciu date de preşedintele instanţei sau de preşedintele completului de judecată. (3) Grefierul debutant participa la sedintele de judecată după insusirea cunoştinţelor necesare pentru indeplinirea acestei activităţi. (4) La sedintele de judecată, grefierii sunt obligati să aibă ţinuta vestimentara corespunzătoare instanţei unde funcţionează. Grefierii militari sunt obligati sa poarte uniforma militara.  +  Articolul 55Grefierul delegat la compartimentul executari penale exercita atribuţiile prevăzute de art. 110 şi 115-118.  +  Articolul 56 (1) Grefierul delegat la compartimentul de executari silite are urmatoarele atribuţii: a) consemneaza în registrul general de evidenta cererile de incuviintare a executarii silite şi întocmeşte opisul alfabetic după numele creditorului şi al debitorului; b) participa, în calitate de grefier de sedinta, la solutionarea cauzelor privind incuviintarea executarii silite; c) elibereaza incheierile pronuntate de judecatorul desemnat cu judecarea cauzelor privind executarea silita; d) tine evidenta şi raspunde de punerea în executare a hotărârilor civile prin care s-au stabilit creante a caror executare se face din oficiu; e) asigura pastrarea în buna stare a dosarelor şi registrelor. (2) Grefierul delegat la compartimentul de executari silite indeplineste orice alte atribuţii stabilite de judecatorul delegat sau de preşedintele instanţei, conform legii.  +  Articolul 57 (1) Grefierul delegat la biroul executari contraventionale are urmatoarele atribuţii: a) efectueaza inregistrarile corespunzătoare în registrele de punere în executare a hotărârilor judecătorești privind sancţiuni contraventionale; b) întocmeşte şi expediaza în termen mandatele de executare a sanctiunii contraventionale privind munca în folosul comunităţii, cu respectarea dispoziţiilor legale; c) comunică organelor financiare şi organelor de politie masurile dispuse prin hotărârile judecătorești; d) participa, în calitate de grefier de sedinta, la sedintele de judecată, conform dispoziţiilor presedintelui instanţei; e) rezolva corespondenta compartimentului de executari contraventionale şi raspunde de expedierea ei; f) asigura pastrarea în bune condiţii a dosarelor şi registrelor. (2) Grefierul delegat la biroul executari contraventionale indeplineste orice alte atribuţii stabilite de preşedintele instanţei, conform legii.  +  Articolul 58 (1) Grefierul delegat pentru activitatea de înregistrare şi evidenta a persoanelor juridice indeplineste urmatoarele atribuţii: a) înregistrează cererile formulate pentru acordarea personalitatii juridice asociaţiilor, fundatiilor, sindicatelor şi altor persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, pentru modificarea actelor constitutive, şi orice alte cereri privind acte sau fapte supuse inscrierii în registrele speciale de evidenta a persoanelor juridice. Cererilor de înregistrare a modificarilor actelor constitutive li se va atribui un numar nou de dosar; b) întocmeşte, păstrează şi completeaza registrul general de dosare, opisul alfabetic, condica sedintelor de judecată şi registrul special al asociaţiilor şi fundatiilor, federatiilor, persoanelor juridice straine, sindicatelor sau alte registre speciale, după caz; c) efectueaza înscrierea în registrele prevăzute în legi speciale a persoanei juridice în ziua ramanerii irevocabile sau definitive, după caz, a hotărârii judecătorești de admitere a cererii de acordare a personalitatii juridice; d) opereaza menţiunile privind modificarea actului constitutiv al statutului, dizolvarea, lichidarea, radierea persoanei juridice; e) elibereaza, la cerere, reprezentantului persoanei juridice certificatul de inscriere, care va cuprinde: denumirea persoanei juridice, sediul acesteia, durata de functionare şi data inscrierii în registrul special şi alte certificate, în condiţiile legii; f) asigura publicarea lichidarii asociatilor sau fundatiilor, prin afisare la usa instanţei şi efectuarea altor formalitati de publicitate, în cazurile prevăzute de lege; g) comunică Ministerului Justiţiei copii de pe hotărârile judecătorești privind constituirea, modificarea şi încetarea oricarei asociaţii, fundatii sau federatii, precum şi de pe inscrisurile doveditoare, în termen de 3 zile de la data ramanerii irevocabile a hotărârii; h) comunică organului financiar local în a cărui raza teritoriala se afla sediul persoanei juridice incheierea prin care s-a dispus înscrierea persoanei juridice, cu menţionarea numarului de inscriere în registrul asociaţiilor şi fundatiilor; i) asigura arhivarea în condiţii corespunzătoare a registrelor şi dosarelor. (2) Grefierul delegat pentru activitatea de înregistrare şi evidenta a persoanelor juridice indeplineste, în limitele functiei, orice alte atribuţii stabilite de preşedintele instanţei sau de judecatorul delegat, în condiţiile prevăzute de lege.  +  Articolul 59 (1) Grefierul delegat la organul financiar local are urmatoarele atribuţii: a) înregistrează cererile formulate pentru acordarea personalitatii juridice a asociaţiilor de proprietari sau privind modificările referitoare la statut ori actul constitutiv; b) întocmeşte, completeaza şi păstrează: registrul general de dosare, opisul alfabetic, condica sedintelor de judecată şi registrul special al asociaţiilor de proprietari; c) întocmeşte citatiile şi toate celelalte acte de procedura dispuse de judecatorul delegat; d) efectueaza comunicarea incheierilor către petenti şi Ministerul Public, dacă este cazul, urmarind ramanerea definitivă a incheierilor pronuntate, după care preda organului financiar exemplarul nr. 2 al actelor depuse de solicitanţi şi copie de pe incheierea rămasă definitivă; e) participa la sedintele de judecată la termenele stabilite pentru solutionarea cererilor de înregistrare formulate de asociaţiile de proprietari; f) asigura pastrarea în bune condiţii a registrelor şi dosarelor. (2) Grefierul delegat la organul financiar local indeplineste, în limitele functiei, orice alte atribuţii stabilite în sarcina sa de judecatorul delegat sau de preşedintele instanţei.  +  Articolul 60 (1) Grefierul statistician are urmatoarele atribuţii: a) efectueaza zilnic inregistrarile de statistica judiciara, întocmeşte periodic darile de seama statistice şi completeaza fisele inculpatilor; b) exploateaza aplicatia de statistica judiciara, colaborand sub acest aspect cu inspectorul sau referentul de specialitate; c) grefierul statistician de la tribunal verifica şi îndrumă personalul de la tribunalele specializate şi de la judecatorii care înregistrează şi centralizeaza datele statistice; d) efectueaza lucrarile de statistica judiciara dispuse de Consiliul Superior al Magistraturii, pe care le inainteaza la Biroul de statistica la datele fixate, şi orice alte situaţii statistice solicitate de Consiliul Superior al Magistraturii, preşedintele curtii de apel sau de preşedintele tribunalului, precum şi de Ministerul Justiţiei; e) are în pastrare darile de seama statistice şi fisele inculpatilor, pe care le indosariaza anual în mape speciale şi le conserva potrivit dispoziţiilor legale privind termenele de pastrare a documentelor; f) colaboreaza cu comisiile judetene de statistica în vederea alcatuirii şi predarii buletinelor statistice, precum şi în legătură cu alte activităţi specifice. (2) Grefierul statistician indeplineste orice alte atribuţii stabilite de preşedintele instanţei, potrivit legii. (3) Activitatea desfăşurată de grefierul statistician şi de personalul de la judecatorii care executa lucrarile de statistica judiciara este coordonata de primul-grefier, respectiv grefierul sef al instanţei.  +  Articolul 61Grefierul documentarist are urmatoarele atribuţii: a) tine evidenta legislaţiei, jurisprudentei şi doctrinei; b) informeaza periodic despre necesarul de carte sau de alte publicatii; c) tine evidenta şi gestiunea bibliotecii; d) întocmeşte, la cererea conducerii instanţei, lucrari privind modificările legislative; e) informeaza zilnic judecatorii instanţei la care funcţionează cu privire la actele normative nou-aparute şi la jurisprudenta publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 62 (1) Grefierul arhivar şi registratorul au urmatoarele atribuţii: a) primesc, înregistrează şi repartizeaza la sectii şi la celelalte compartimente actele de sesizare a instanţei, dosarele de la celelalte instante şi restul corespondentei; b) expediaza dosarele solutionate şi corespondenta; c) primesc şi înregistrează dosarele intrate, ţin evidenta acestora şi a circulaţiei lor; d) intocmesc conceptele pentru citarea părţilor din procese, intocmesc citatiile pentru primul termen şi urmaresc expedierea acestora; e) pun dosarele la dispoziţia publicului şi ţin evidenta persoanelor care primesc dosarele spre studiu; f) pregatesc dosarele pentru sedintele de judecată şi asigura circulatia acestora în cadrul instanţei, precum şi trimiterea lor la alte instante; g) informeaza persoanele care au calitatea de părţi ori sunt imputernicite de acestea, conform legii, asupra datelor solicitate din dosarele în care acestea sunt direct interesate; h) la judecatorii şi tribunale, inainteaza instanţelor superioare dosarele în care s-a declarat apel sau recurs, iar la sectii, le predau la registratura generală pentru inaintare; i) asigura pastrarea în buna stare a dosarelor şi registrelor; j) păstrează, pe ani, dosarele solutionate, mapele de hotărâri, registrele şi condicile de sedinta; k) participa anual la activitatea de arhivare şi intocmesc lista dosarelor aflate în conservare în arhiva instanţei; l) participa anual la activitatea de triere a dosarelor arhivate, la expirarea termenului de pastrare. (2) Grefierul arhivar şi registratorul indeplinesc, în limitele functiei, şi alte atribuţii stabilite de preşedintele instanţei sau al secţiei, potrivit legii.  +  Articolul 63 (1) Preşedintele instanţei poate desemna, dintre grefierii cu studii superioare, grefierul cu atribuţii privind stabilirea taxelor judiciare de timbru şi a timbrului judiciar. (2) Grefierul desemnat calculeaza, sub indrumarea completului de judecată, taxele judiciare de timbru şi timbru judiciar, datorate.  +  Articolul 64 (1) Inspectorul de specialitate sau referentul de la compartimentul personal funcţionează în cadrul departamentului economico-financiar şi administrativ, care îşi desfăşoară activitatea la curtile de apel şi la tribunale, şi are urmatoarele atribuţii: a) completeaza şi tine la zi carnetele de muncă pentru intregul personal al curtii de apel sau al tribunalului, tribunalelor specializate şi judecatoriilor din circumscripţia acestuia; b) întocmeşte, conduce şi înregistrează la inspectoratul de muncă registrele de evidenta a salariatilor, în condiţiile legii; c) efectueaza lucrarile privind incadrarea, promovarea şi încetarea activităţii pentru personalul numit de preşedintele curtii de apel; d) completeaza şi inainteaza dosarele de pensie pentru tot personalul curtii de apel sau al tribunalului, tribunalelor specializate şi judecatoriilor din circumscripţia acestuia; e) intretine şi actualizeaza permanent baza de date informatizata privind personalul de la instantele din circumscripţia curtii de apel sau a tribunalului şi judecatoriilor din circumscripţia acestuia şi asigura menţinerea legaturii, prin sistemul informatizat, cu directia de specialitate din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii; pentru aspectele de ordin tehnic el va fi asistat de către informatician; f) executa, în limitele functiei, şi alte sarcini date de preşedintele curtii de apel sau de preşedintele tribunalului. (2) Compartimentul personal de la nivelul curtii de apel coordonează activitatea compartimentelor similare ale tribunalelor din circumscripţia curtii şi realizează o evidenta centralizata.  +  Articolul 65Agentul procedural are urmatoarele atribuţii: a) comunică actele procedurale, cu respectarea termenelor prevăzute de lege, persoanelor din localitatea unde se afla sediul instanţei, depunand cel mai tarziu a doua zi dovezile de inmanare; pentru cazuri urgente şi când dotarea instanţelor permite, comunicarea actelor de procedura se va putea efectua prin agent procedural şi în alte localităţi; b) indeplineste sarcinile stabilite de preşedintele instanţei şi serviciul de curier, primind şi predand în aceeasi zi corespondenta pentru destinatarii din localitate.  +  Articolul 66Aprodul are urmatoarele atribuţii: a) efectueaza, în sedintele de judecată, strigarea părţilor, martorilor, expertilor şi a celorlalte persoane chemate la instanţa şi indeplineste dispozitiile date de preşedintele completului de judecată; b) indeplineste unele dintre atribuţiile compartimentelor auxiliare (arhiva, registratura) stabilite de preşedintele instanţei, cum ar fi: atasarea actelor de procedura la dosare, stocarea dosarelor în arhiva, supravegherea persoanelor care consulta dosarele, asigurarea transportului dosarelor la diferite compartimente, precum şi alte activităţi; c) ajuta la pastrarea ordinii şi curateniei în localul instanţei.  +  Articolul 67 (1) Personalul de specialitate informatica este subordonat din punct de vedere administrativ presedintelui instanţei. (2) Numărul informaticienilor se stabileste de către preşedintele instanţei, cu avizul conform al directiei de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei. (3) Personalul de specialitate informatica are urmatoarele atribuţii: a) participa, la solicitarea Ministerului Justiţiei, la partea de analiza şi implementare a aplicatiilor informatice comune privind activitatea instanţelor; b) asigura exploatarea programelor informatice elaborate de Directia informatica juridica şi de Biroul de statistica, la nivelul instanţelor judecătorești, instaland produsele informatice şi controland periodic respectarea, de către operatorii de aplicatie, a instructiunilor de utilizare; c) coordonează şi controlează activitatea de informatica juridica la instantele din circumscripţia la care funcţionează; d) asigura iniţierea personalului instanţei în exploatarea aplicatiilor; e) realizează aplicaţii la nivelul instanţelor judecătorești; f) supraveghează modul de utilizare a tehnicii de calcul şi ia masurile necesare pentru asigurarea bunei functionari a acesteia. (4) Personalul de specialitate informatica indeplineste orice alte atribuţii stabilite de preşedintele instanţei.§ 3. Arhiva şi registratura  +  Articolul 68La fiecare instanţa funcţionează o registratura şi o arhiva.  +  Articolul 69 (1) La instantele cu volum mare de activitate poate functiona o registratura generală, precum şi cate o registratura şi o arhiva pentru fiecare secţie, în baza hotărârilor colegiilor de conducere. (2) Colegiile de conducere pot hotari organizarea de arhive distincte pentru completele specializate.  +  Articolul 70La registratura generală se intocmesc şi se păstrează: a) registre generale pentru inregistrarea actelor de sesizare, a dosarelor primite în apel, a dosarelor primite în recurs, a actelor de procedura şi a corespondentei; b) borderouri pentru expedierea prin posta şi condici de predare a dosarelor, actelor de procedura şi a restului corespondentei.  +  Articolul 71La instantele la care nu exista grefier arhivar sef, unul dintre grefierii arhivari, desemnat de preşedintele instanţei, coordonează întreaga activitate de arhiva şi registratura.§ 4. Departamentul economico-financiar şi administrativ  +  Articolul 72 (1) În cadrul curtilor de apel şi al tribunalelor funcţionează un departament economico-financiar şi administrativ, condus de un manager economic. (2) În cadrul departamentului economico-financiar şi administrativ funcţionează: a) compartimentul financiar-contabil; b) compartimentul administrativ. (3) Managerul economic este subordonat presedintelui instanţei şi exercită urmatoarele atribuţii: a) conduce departamentul economico-financiar şi administrativ; b) raspunde pentru organizarea şi tinerea contabilitatii financiare şi de gestiune, potrivit dispoziţiilor legale; c) coordonează activitatea de elaborare şi fundamentare a bugetului anual de venituri şi cheltuieli; d) indeplineste, pe baza delegării primite din partea ordonatorilor de credite, atribuţiile prevăzute de lege; e) raspunde de utilizarea creditelor bugetare şi de realizarea veniturilor, folosirea cu eficienta a sumelor primite de la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, de integritatea bunurilor încredinţate instanţei, de organizarea şi tinerea la zi a contabilitatii şi de prezentarea la termen a situaţiilor financiare asupra stării patrimoniului aflat în administrare şi a executiei bugetare; f) coordonează activitatea de administrare a sediilor instanţelor şi ia măsuri pentru asigurarea condiţiilor materiale în vederea desfăşurării corespunzătoare a activităţii acestora; g) elaboreaza programul pentru activitatea economica şi administrativa a instanţelor în vederea realizării sarcinilor curente şi de perspectiva; h) ia măsuri pentru elaborarea şi fundamentarea temelor de proiectare pentru lucrarile de reparatii curente şi capitale ale sediilor şi obiectivelor de investitii; i) urmareste şi raspunde de realizarea lucrărilor de reparatii şi a obiectivelor de investitii; j) organizeaza tinerea evidentei tuturor imobilelor din proprietatea şi administrarea instanţelor, precum şi a celorlalte bunuri aflate în patrimoniul acestora; k) raspunde de organizarea controlului financiar preventiv; l) informeaza Directia economica din cadrul Ministerului Justiţiei cu privire la deficientele constatate de organele de control ale statului, prin transmiterea unei copii de pe procesele-verbale intocmite, în vederea luării masurilor ce se impun, potrivit legii. (4) Managerul economic indeplineste orice alte atribuţii în domeniul sau de activitate, stabilite de preşedintele curtii de apel sau al tribunalului, precum şi cele transmise de ministrul justiţiei.  +  Articolul 73 (1) Seful compartimentului financiar-contabil indeplineste urmatoarele atribuţii: a) conduce, coordonează şi raspunde de activitatea compartimentului financiar-contabil; b) solicita fondurile necesare desfăşurării activităţii şi asigura repartizarea lor la instante; c) desemneaza persoana care indeplineste atribuţiile de casier, de încasare şi plata a drepturilor banesti pentru personalul tribunalului, tribunalelor specializate şi judecatoriilor, respectiv pentru cel al curtii de apel; d) urmareste respectarea dispoziţiilor legale privind plata drepturilor banesti şi recuperarea sumelor încasate necuvenit de personalul instanţelor; e) controlează operaţiunile patrimoniale, exactitatea operaţiunilor contabile şi financiare din activitatea curenta, precum şi modul de efectuare a inventarierilor; f) comunică compartimentului specializat din Ministerul Justiţiei date şi informaţii privind necesarul de credite, execuţia bugetară, intocmirea balantelor financiare, a darilor de seama contabile şi alte situaţii solicitate; g) verifica situaţia lucrărilor privind investiţiile, reparatiile curente şi capitale, în vederea inscrierii acestora în limitele indicatorilor aprobati; h) coordonează şi raspunde de buna organizare şi desfăşurare a activităţii financiar-contabile de la biroul local de expertize tehnice judiciare de pe lângă tribunal. (2) Seful compartimentului financiar-contabil executa, în limitele functiei, şi alte atribuţii prevăzute de lege ori stabilite de preşedintele curtii de apel sau, după caz, de preşedintele tribunalului ori de managerul economic.  +  Articolul 74 (1) Personalul din cadrul compartimentului financiar-contabil are urmatoarele atribuţii: a) efectueaza lucrarile pentru elaborarea şi fundamentarea proiectului de buget anual de venituri şi cheltuieli şi pentru deschiderea de credite lunare; b) efectueaza repartizarea creditelor deschise, pe articole şi alineate, pentru toate instantele din circumscripţia tribunalului şi pentru curtea de apel, atunci când este cazul, urmarind incadrarea cheltuielilor în limitele stabilite; c) organizeaza şi efectueaza operaţiile contabile privind evidenta patrimoniului, activitatea de administrare şi inventariere a acestuia, casarea şi declasarea mijloacelor fixe şi a altor bunuri materiale; d) asigura evidenţa contabilă pentru activitatea desfăşurată de instante şi întocmeşte darile de seama contabile trimestriale şi anuale; e) efectueaza lucrarile legate de statele de functii, transformarile şi transferurile de posturi şi opereaza modificările intervenite în privinta salariilor şi celorlalte drepturi banesti; f) asigura calculul şi plata drepturilor banesti, a cheltuielilor de delegare, detasare, a avansurilor spre decontare, a garantiilor gestionare şi altele, urmarind justificarea şi decontarea lor în termen; g) urmareste execuţia şi decontarea lucrărilor de investitii, reparatii capitale sau curente, pe baza situaţiilor de lucrari prezentate de constructori. (2) Personalul din cadrul compartimentului financiar-contabil executa orice alte atribuţii stabilite de preşedintele curtii de apel, preşedintele tribunalului, managerul economic sau contabilul-sef.  +  Articolul 75 (1) Seful compartimentului administrativ conduce şi coordonează activitatea acestui compartiment. (2) Personalul din cadrul compartimentului administrativ are urmatoarele atribuţii: a) întocmeşte documentaţia pentru achiziţiile publice, serviciile şi lucrarile necesare desfăşurării activităţii instanţelor; b) asigura aprovizionarea cu materiale de întreţinere şi uz gospodaresc, mijloace fixe şi obiecte de inventar sau alte bunuri necesare desfăşurării optime a activităţii instanţelor; c) asigura întreţinerea şi functionarea cladirilor, instalaţiilor tehnico-sanitare şi de incalzire, a celorlalte mijloace fixe şi obiecte de inventar din dotare; d) asigura aprovizionarea cu carburanti, lubrifianti şi piese de schimb pentru autoturismele din dotarea instanţelor şi urmareste decontarea consumurilor; e) asigura ordinea, curatenia şi paza bunurilor în sediile instanţelor; f) intreprinde măsuri pentru prevenirea şi stingerea incendiilor, precum şi pentru înlăturarea consecintelor unor calamitati. (3) Personalul din cadrul compartimentului administrativ executa orice alte atribuţii stabilite de conducerea instanţelor.  +  Articolul 76 (1) La fiecare curte de apel funcţionează un inginer constructor. (2) Inginerul constructor are urmatoarele atribuţii: a) asigura legătură dintre conducerea curtii de apel şi conducerile instanţelor din circumscripţia acesteia, cu proiectantii, executanţii şi dirigintii de santier, în ceea ce priveste proiectarea şi/sau execuţia lucrărilor de reparatii curente, reparatii capitale şi de investitii; b) reprezinta conducerea curtii de apel şi a instanţelor din circumscripţia acesteia, în raporturile cu reprezentantii instituţiilor avizatoare, în probleme de investitii, consolidari, reparatii capitale şi curente, inclusiv cu cei ai Ministerului Justiţiei, scop în care obtine avize, autorizaţii de construcţie, precum şi reinnoirea acestora, potrivit atribuţiilor ce revin beneficiarului din reglementarile în materie; c) asigura informarea tehnica periodica şi, ori de cate ori este nevoie, a presedintelui curtii de apel, a dispecerului responsabil pentru zona respectiva de la Directia investitii şi administrativ din cadrul Ministerului Justiţiei, a managerului economic, precum şi a conducerilor instanţelor din circumscripţia curtii de apel; d) asigura controlul tehnic periodic al imobilelor curtii de apel şi instanţelor din circumscripţia acesteia şi dispune, de la caz la caz, masurile necesare pentru prevenirea şi remedierea problemelor tehnice constatate, atât în cazul construcţiilor, cat şi al instalaţiilor aferente; e) tine evidenta patrimoniului, a situaţiei juridice a construcţiilor curtii de apel şi ale instanţelor din circumscripţia curtii de apel şi a modului de utilizare a terenurilor aferente; f) întocmeşte, verifica şi tine la zi Cartea tehnica a construcţiilor şi a instalaţiilor aferente ale curtii de apel şi instanţelor din circumscripţia acesteia, precum şi fisa tehnica a acestora; g) participa, alaturi de sefii compartimentelor contabile de la tribunale şi de la curtea de apel, la fundamentarea necesarului lunar de credite, la repartizarea lunara a creditelor alocate pe obiective şi categorii de lucrari; face propuneri de valori pentru bugetul anual privind construirea şi reparatiile imobilelor; h) face parte din comisia de casare a mijloacelor fixe; i) participa, din partea beneficiarului, în comisia de aplicare şi urmărire a masurilor de protecţie a muncii, în cadrul instanţelor şi pe santiere; j) întocmeşte sau participa la intocmirea documentatiilor necesare solicitarii de oferte pentru lucrari de reparatii curente la imobilele curtii de apel şi ale instanţelor aflate în circumscripţia acesteia; k) verifica intocmirea ofertelor prezentate din punct de vedere al corectitudinii lor şi solicita, dacă este cazul, completările necesare; l) face parte din colectivul de analiza şi adjudecare a ofertelor de execuţie pentru lucrarile de reparatii curente, capitale şi de investitii, după caz; m) face parte, în calitate de specialist desemnat din partea beneficiarului, din comisiile de licitaţie pentru execuţia lucrărilor de investitii, consolidare şi reparatii capitale la sediile curtii de apel şi ale instanţelor din circumscripţia acesteia; n) verifica şi aproba documentatiile tehnico-economice, fără obligativitatea de a obtine acordul prealabil al ministerului, pentru lucrarile de reparatii curente şi interventii de urgenta, până la valoarea stabilita prin reglementarile legale în vigoare; o) analizeaza, solicita completari sau restituie, dacă este cazul, pentru refacere acele documentaţii tehnico-economice ce urmeaza a fi transmise la Ministerul Justiţiei, în vederea verificării şi avizarii lor; p) verifica situaţia stadiilor fizice aferente lucrărilor de investitii, consolidari, reparatii capitale şi curente la toate imobilele în execuţie aparţinând curtii de apel şi instanţelor din circumscripţia acesteia, în vederea respectarii termenelor din graficul de execuţie aprobat şi a calităţii lucrărilor executate şi transmite lunar aceasta situaţie dispecerului de zona; q) asigura controlul periodic, ca reprezentant al beneficiarului, asupra dirigintilor de santier privitor la derularea lucrărilor în curs de execuţie; r) face parte, în calitate de reprezentant al beneficiarului, din comisiile de receptie a lucrărilor şi de receptie finala a obiectivelor ce se realizează în circumscripţia curtii de apel şi participa efectiv la verificarea modului de intocmire a cartilor tehnice ale construcţiilor, a completarilor ulterioare, precum şi a modului de utilizare a construcţiilor, ulterior receptiei. (3) Inginerul constructor indeplineste orice alte atribuţii stabilite de preşedintele instanţei.§ 5. Biroul de informare şi relatii publice  +  Articolul 77 (1) Biroul de informare şi relatii publice este organizat şi funcţionează potrivit dispoziţiilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi ale Ordonantei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de solutionare a petitiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 233/2002. (2) Biroul de informare şi relatii publice asigura legaturile instanţei cu publicul şi cu mijloacele de comunicare în masa, în vederea garantarii transparentei activităţii judiciare, în condiţiile legii. (3) Biroul de informare şi relatii publice asigura activitatea de solutionare în termen a petitiilor, în condiţiile legii.  +  Articolul 78 (1) Biroul de informare şi relatii publice este condus de un judecator desemnat de preşedintele instanţei ori de un absolvent al facultatii de jurnalistica sau de un specialist în comunicare, numit prin concurs sau examen. Conducatorul biroului indeplineste şi rolul de purtator de cuvant.(1^1) Desemnarea unui judecator sa conduca biroul de informare şi relatii publice se poate face numai cu acordul prealabil al acestuia. În functie de volumul de activitate al judecatorului desemnat sa conduca biroul de informare şi relatii publice, preşedintele instanţei, cu avizul colegiului de conducere, poate dispune degrevarea parţială sau totala a acestuia de atribuţiile ce îi revin ca judecator.--------Alin. (1^1) al art. 78 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 10 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 7 iunie 2006. (2) În cadrul biroului de informare şi relatii publice funcţionează consilieri pentru informaţii publice şi unul sau mai mulţi grefieri desemnaţi de preşedintele instanţei.(2^1) Preşedintele instanţei poate dispune ca un alt judecator sau, după caz, unul dintre consilierii prevăzuţi la alin. (2) sa-l inlocuiasca pe purtatorul de cuvant în situaţia în care acesta lipseste din instanţa sau este antrenat în alte activităţi.----------Alin. (2^1) al art. 78 a fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 10 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 7 iunie 2006. (3) Programul zilnic al biroului coincide cu programul de lucru al instanţei, intr-o zi pe săptămâna fiind obligatorie stabilirea a 3 ore de functionare şi după-amiaza, după incheierea programului de lucru al instanţei.  +  Articolul 79 (1) Conducatorul biroului de informare şi relatii publice are urmatoarele atribuţii: a) conduce şi coordonează activitatea biroului; b) organizeaza activitatea de furnizare pe loc a informaţiilor, atunci când acest lucru este posibil; c) analizeaza cererile de furnizare a informaţiilor publice, dispune cu privire la caracterul acestora - comunicate din oficiu, furnizabile la cerere sau exceptate de la liberul acces - şi ia măsuri pentru rezolvarea solicitarilor, potrivit legii, şi pentru transmiterea raspunsurilor către solicitanţi, în termenul legal; d) asigura indeplinirea obligaţiei legale de furnizare din oficiu a informaţiilor prevăzute de lege, prin afisare în locuri vizibile la sediul instanţei a inscrisurilor care să cuprindă aceste informaţii şi prin publicarea lor pe pagina de Internet a instanţei; e) analizeaza petitiile înregistrate şi dispune cu privire la modul de solutionare, de redactare a raspunsului, conexare sau clasare, sub coordonarea presedintelui instanţei; f) repartizeaza petitiile compartimentelor de specialitate, în functie de activitatea acestora, şi asigura solutionarea lor şi trimiterea raspunsului în termenul legal; g) identifica stirile difuzate de mass-media locala şi naţionala, care au un impact negativ asupra activităţii şi imaginii instanţei sau judecatorilor ce funcţionează în cadrul acesteia, verifica veridicitatea informaţiilor şi asigura informarea corecta a opiniei publice, exprimand pozitia instanţei faţă de problemele semnalate; h) redacteaza declaratii de presa şi participa la interviuri, furnizand informaţiile de interes public, în scopul unei informari corecte şi complete; i) sprijina judecatorii în exercitarea dreptului la replica. (2) Conducatorul biroului de informare şi relatii publice indeplineste orice alte atribuţii stabilite de preşedintele instanţei, conform legii şi regulamentului.  +  Articolul 80 (1) Purtatorul de cuvant al instanţei are dreptul de a consulta documentele sau dosarele aflate la instanţa, având obligaţia de a respecta secretul de serviciu şi de a proteja informaţiile confidentiale de care ia cunoştinţa. (2) Furnizarea de informaţii privind activitatea judiciara poate fi restransa, în condiţiile legii, atunci când aceasta se face în interesul moralitatii, al ordinii publice ori al securitatii naţionale sau când interesele minorilor ori protectia vietii private a părţilor în proces o impun. Dreptul la liberul acces la informaţii poate fi restrans şi atunci când, în împrejurări speciale, instanţa apreciaza ca publicitatea ar fi de natura sa aduca atingere intereselor justiţiei.  +  Articolul 81 (1) Grefierul din cadrul biroului de informare şi relatii publice are urmatoarele atribuţii: a) primeste şi înregistrează cererile de furnizare a informaţiilor publice; b) primeste şi înregistrează petitiile adresate instanţei; c) prezinta conducătorului biroului, zilnic, petitiile şi cererile înregistrate; d) transmite către compartimentele de specialitate solicitarile de informaţii şi petitiile, spre solutionare; e) urmareste solutionarea la timp a solicitarilor şi petitiilor şi aduce la cunoştinţa conducătorului biroului orice problema ivita în derularea activităţii; f) comunică raspunsurile către petitionari şi solicitanţi; g) redacteaza şi pune la dispoziţie publicului inscrisurile cu informaţiile care se comunică din oficiu, precum şi formularele pentru solicitarile de informaţii publice şi pentru reclamatiile administrative; h) furnizeaza pe loc, atunci când este posibil, informaţiile publice solicitate; i) face menţiunile în registrul de petitii şi în registrul pentru inregistrarea cererilor şi raspunsurilor privind accesul la informaţiile publice; j) păstrează în mape separate petitiile şi cererile, precum şi raspunsurile date acestora. (2) Grefierul din cadrul biroului de informare şi relatii publice indeplineste orice alte atribuţii stabilite de conducatorul biroului, potrivit legii şi regulamentului.  +  Secţiunea a VIII-a Evidenta activităţii instanţei  +  Articolul 82 (1) Inregistrarile în registrele şi condicile existente la fiecare instanţa se ţin, de regula, în sistem informatizat. (2) Evidenta în sistem informatizat se păstrează şi pe suport hartie, prin listarea periodica a înregistrărilor şi legarea lor în mape distincte. (3) Până la generalizarea sistemului informatizat, la instantele la care acesta nu exista, evidentele se ţin pe suport hartie, în registrele şi condicile prevăzute la art. 83.  +  Articolul 83 (1) Pentru evidenta activităţii instanţelor se intocmesc şi se păstrează:1. Registrul general de dosareÎn acest registru se trec, în ordinea intrarii, toate dosarele înregistrate la judecatorii, tribunale, tribunale specializate, curti de apel sau la sectiile acestora, cu rubricile stabilite în acest scop; sub acelasi numar se vor inregistra toate cererile depuse ulterior sau corespondenta în legătură cu dosarul.La instantele unde exista registratura generală şi cate o registratura şi o arhiva pentru fiecare secţie se tine un registru la registratura generală în care se va trece şi sectia la care a fost repartizat dosarul şi cate un registru general la fiecare secţie.După numărul dosarului înregistrat la secţie se va trece indicativul secţiei (C - civila, P - penala, CAF - contencios administrativ şi fiscal, Com. - comerciala) şi numărul cu care a fost înregistrat la registratura generală. La instantele unde funcţionează mai multe sectii pentru aceeasi materie se utilizeaza indicative numerice pentru identificarea acestora.În cazul utilizarii înregistrărilor în sistem informatizat, se va constitui un singur registru general de dosare care va contine date suplimentare menite să asigure obtinerea unor evidente derivate. În acest scop, registrul informatizat va fi completat, conform instructiunilor ce însoţesc programul de evidenta, cu toate informaţiile prevăzute în structura bazei de date. Aceste date suplimentare, legate de fiecare cauza, vor fi completate permanent în cursul judecatii.La sfârşitul fiecarei zile de lucru se va proceda la asigurarea bazei de date prin salvarea acesteia pe suport magnetic de tip compact-disc, conform instructiunilor de exploatare a bazei informatice.2. Opisul alfabeticÎn acest registru se trec numele şi prenumele sau, după caz, denumirea părţilor din dosar, inclusiv a celor introduse ulterior în proces, precum şi numărul dosarului.La instantele la care funcţionează sectii, opisul alfabetic se tine pe sectii.3. Registrul informativÎn acest registru se menţionează, pentru fiecare dosar trecut în ordinea numerica, primul termen de judecată şi termenele ulterioare; data iesirii dosarului din arhiva şi persoana careia i s-a predat, data reintrarii dosarului în arhiva; numărul şi data sentintei, deciziei sau incheierii, după caz, şi solutia pe scurt; data trimiterii dosarului la alte instante, la parchet sau la alte autorităţi şi data revenirii dosarului, conexarea sau atasarea dosarului la alt dosar.La instantele unde funcţionează sectii se tine cate un registru informativ pentru fiecare secţie.4. Registrul de termene al arhiveiÎn acest registru se trec toate dosarele pe termenele de judecată fixate, consemnandu-se numărul şi data înregistrării lor.La instantele la care funcţionează sectii se tine cate un registru de termene pentru fiecare secţie.5. Condica sedintelor de judecatăÎn acest registru se trec, în ordinea înscrisă în lista, dosarele din fiecare sedinta, separat pe complete, noul termen de judecată în caz de amanare a judecatii, hotărârea pronunţată şi numărul acesteia, precum şi initialele judecatorului care o va redacta.La judecatoriile cu volum mare de activitate se ţin doua condici, una pentru cauzele penale şi una pentru cauzele civile.La instantele unde funcţionează sectii se tine cate o condica pentru fiecare secţie; la instantele unde nu exista sectii, condicile se ţin pe materii.La curtile de apel şi tribunale se ţin condici separate pentru activitatea de prima instanţa, de apel şi de recurs.Se vor tine condici separate pentru sedintele de judecată desfăşurate în camera de consiliu, pentru sedintele de judecată privind adoptia, pentru sedintele de judecată a sesizarilor privind efectuarea perchezitiilor şi a interceptarilor şi înregistrărilor convorbirilor telefonice şi a sedintelor de judecată a recursurilor solutionate prin încheiere.6. Registrul privind arestarea preventivaÎn acest registru se vor face urmatoarele menţiuni: numărul curent; numele şi prenumele invinuitului/inculpatului; numărul şi data adresei parchetului; numărul dosarului instanţei; data şi solutia pronunţată; numărul şi data mandatului de arestare preventiva; durata arestarii, cu indicarea datei la care începe măsura şi a datei la care expira; numele şi prenumele judecatorului care a emis mandatul; data declararii recursului; data inaintarii recursului la instanţa de control judiciar; solutia instanţei de recurs, precum şi prelungirile arestarii preventive.7. Registrul de evidenta a mandatelor de arestare preventiva emise de judecator în cursul judecatiiÎn acest registru se vor face urmatoarele menţiuni: numărul curent; numele şi prenumele inculpatului; numărul dosarului; numărul şi data incheierii prin care s-a dispus arestarea; numărul şi data mandatului de arestare preventiva; durata arestarii, cu indicarea datei la care începe măsura şi a datei la care expira; data declararii recursului; data inaintarii dosarului la instanţa de recurs; solutia instanţei de recurs; observatii.Instanţa de recurs va tine un registru distinct pentru aceste spete.În cazul cailor de atac de reformare, în aceste registre se trec, în ordinea datei declararii cailor de atac, calea de atac promovata, numele şi prenumele părţii care a declarat calea de atac, numărul dosarului, numărul şi data pronuntarii hotărârii atacate, data declararii caii de atac, data inaintarii dosarului la instanţa competenţa, data restituirii dosarului, observatii.În cazul cailor de atac de retractare, în registre se vor trece, în ordinea datei declararii cailor de atac, calea de atac promovata, numele şi prenumele părţii care a declarat calea de atac, numărul dosarului, numărul şi data pronuntarii hotărârii atacate, data declararii caii de atac, numărul şi data hotărârii prin care s-a solutionat calea de atac, observatii.8. Registrul de evidenta a sesizarilor privind autorizarea efectuării perchezitiilor date de judecator în cursul urmaririi penaleÎn acest registru se vor face urmatoarele menţiuni: numărul curent, numărul şi data adresei parchetului, numărul dosarului instanţei, numărul şi data incheierii, numărul de autorizatie, data şi ora emiterii, numele şi prenumele persoanei, sediul unităţii publice sau al persoanei juridice la care se efectueaza perchezitia, a sistemelor informatice şi a suporturilor de stocare a datelor informatice, perioada de valabilitate a autorizatiei de perchezitie, numele şi prenumele judecatorului care a emis autorizatia.Registrul de evidenta a sesizarilor privind autorizarea efectuării perchezitiilor nu este destinat publicităţii.9. Registrul de evidenta a sesizarilor privind confirmarea şi autorizarea interceptarilor şi înregistrărilor pe banda magnetica sau pe orice alt tip de suportÎn acest registru se vor face urmatoarele menţiuni: numărul curent; numărul şi data adresei parchetului, data înregistrării cererii persoanei vatamate; numărul dosarului instanţei; data pronuntarii incheierii; numărul de autorizatie, data şi ora emiterii; numele, prenumele, mijlocul de comunicare sau locul supus supravegherii; judecatorul care a emis autorizatia; data comunicarii de către parchet a finalizarii operaţiunii de interceptare şi înregistrare; data efectuării comunicarii către persoana a carei convorbire sau comunicare a fost interceptata; data prelungirii.Registrul de evidenta a sesizarilor privind autorizarea efectuării interceptarilor şi înregistrărilor pe banda magnetica sau pe orice tip de suport nu este destinat publicităţii.10. Registrul privind evidenta şi punerea în executare a plangerilor introduse împotriva actelor şi masurilor luate de procuror în faza urmaririi penaleÎn acest registru se vor face urmatoarele menţiuni: numărul curent; numărul dosarului şi data înregistrării, numele şi prenumele petentului, numărul şi data rezolutiei sau ordonantei, data pronuntarii şi solutia, data declararii recursului, data trimiterii dosarului la instanţa de recurs, numărul dosarului instanţei de recurs, numărul deciziei pronuntate în recurs, cheltuieli judiciare, punerea în executare a cheltuielilor judiciare, menţiuni cu privire la modul de inchidere a pozitiei, semnatura judecatorului delegat.11. Registrul de evidenta a cailor de atac declarate împotriva hotărârilor civile şi penaleÎn acest registru se trec, în ordinea datei declararii apelurilor sau, după caz, a recursurilor: numele şi prenumele părţii care a declarat apelul sau recursul; numărul dosarului, data declararii caii de atac şi data inaintarii dosarului la instanţa competenţa.12. Registrul de evidenta a redactarii hotărârilorÎn acest registru se trec în ordinea numerica, separat pe materii, după caz, toate sentintele, deciziile sau incheierile pronuntate şi se noteaza: numărul dosarului, numele judecatorului care a redactat hotărârea, data predarii de către judecator a conceptului pentru tehnoredactare, data redactarii (care se considera data depunerii la mapa a hotărârii tehnoredactate, facandu-se, când este cazul, menţiune separata despre data predarii de către judecator a conceptului pentru tehnoredactare).13. Registrul de evidenta şi punere în executare a hotărârilor penaleÎn acest registru se trec, în ordinea numerica, hotărârile penale, inscriindu-se datele şi lucrarile prevăzute în art. 117-125.---------Partea finală a primei teze a pct. 13 de la alin. (1) al art. 83 a fost modificată de RECTIFICAREA nr. 387 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.018 din 16 noiembrie 2005.Evidenta în legătură cu amanarea sau intreruperea executarii pedepselor privative de libertate, a masurii educative a internarii minorului într-un centru de reeducare şi a platii amenzii, esalonata în rate lunare, se tine separat.Se va tine separat o evidenta a condamnatilor la pedeapsa inchisorii cu suspendarea condiţionată a executarii sau cu suspendarea condiţionată a executarii sub supraveghere, precum şi a celor condamnati la inchisoare cu executare la locul de muncă.Separat se va tine şi evidenta condamnatilor de alte instante, care executa pedeapsa la locul de muncă în una dintre unitatile din circumscripţia instanţei.14. Registrul de evidenta şi punere în executare a incheierilor penale pronuntate în recursÎn acest registru se vor face urmatoarele menţiuni: numărul curent, data incheierii, numărul dosarului, numele şi prenumele inculpatului, domiciliul inculpatului sau locul de detentie, solutia pronunţată în recurs, cheltuielile judiciare în recurs, data trimiterii şi confirmarii primirii extrasului, data trimiterii şi confirmarii titlului executoriu pentru cheltuielile judiciare, menţiuni cu privire la modul de inchidere a pozitiei, semnatura judecatorului delegat.15. Registrul de evidenta şi punere în executare a hotărârilor civileÎn acest registru se tine evidenta creanţelor stabilite prin hotărâri judecătorești pentru care executarea se face din oficiu, inclusiv cele care provin din amenzi contraventionale.16. Registrele judecatorilor-sindiciLa sectiile comerciale ale tribunalelor, respectiv la tribunalele comerciale se păstrează registre pentru evidenta masurilor luate şi a operaţiunilor efectuate de judecatorul-sindic, în condiţiile legii.17. Registrul valorilor şi corpurilor delicteÎn acest registru de evidenta se va face descrierea amanuntita a valorilor care constituie mijloc de proba în procesele civile, precum şi, separat de aceasta, a obiectelor-corpuri delicte, aratandu-se starea calitativa, materialul din care sunt confectionate, dimensiunile, greutatea, marca de fabrica, seria, culoarea, precum şi orice alte elemente de identificare pentru a se evita confuzia sau posibilitatea de inlocuire. Aceasta evidenta se completeaza cu procesul-verbal de primire şi cu procesul-verbal incheiat la sfârşitul fiecarui an, potrivit art. 131 alin. (3) din prezentul regulament.18. Registrul de intrare-iesire a corespondentei administrativeÎn acest registru se înregistrează corespondenta care nu are legătură cu dosarele. Corespondenta de serviciu care nu este destinata publicităţii se va inregistra într-un registru separat.La fiecare instanţa se tine un singur registru de intrare-iesire a corespondentei administrative.19. Registrul de evidenta a petitiilorÎn acest registru se vor inscrie în ordinea primirii toate petitiile adresate instanţei, cu menţionarea datei primirii, a termenului fixat pentru solutionare, a compartimentului caruia i-au fost repartizate şi a datei inaintarii la acest compartiment, a datei la care răspunsul redactat a fost inaintat spre semnare persoanei competente, a datei la care răspunsul a fost comunicat petitionarului sau, după caz, cu menţionarea altei solutii date petitiei (conexare sau clasare).20. Registrul de evidenta pentru inregistrarea cererilor şi raspunsurilor privind accesul la informaţiile de interes publicAcest registru cuprinde: numărul şi data cererii, numele şi prenumele solicitantului, informaţiile solicitate şi răspunsul comunicat. La rubrica răspuns se va trece: a) da - acces liber la informaţii; b) termen - 30 de zile, dacă solutionarea necesita un termen de răspuns; c) trimis la alta institutie; d) nu - informatie exceptata; e) nu - informatie inexistenta.21. Registrul de controlÎn acest registru se vor inscrie constatarile şi masurile dispuse de către persoana care efectueaza controlul, mentionandu-se numărul şi data actului de control. La curtile de apel şi tribunale se va tine cate un registru de control şi la fiecare secţie.22. Registrul privind evidenta practicii instanţelor de control judiciarÎn acest registru se înregistrează toate dosarele sosite de la instantele de control judiciar, solutiile pronuntate în caile de atac şi caracterul reformarii.23. Registrul special pentru inregistrarea datelor privind cazierul fiscalÎn acest registru se vor face urmatoarele menţiuni: numărul curent; numele şi prenumele condamnatului, datele de stare civila, codul numeric personal; domiciliul; infractiunea savarsita; hotărârea pronunţată; măsuri asiguratorii ori măsuri privind latura civila; comunicarea hotărârii către Ministerul Finanţelor Publice; semnatura judecatorului-delegat. (2) Pentru evidenta activităţii instanţelor vor fi tinute orice alte registre prevăzute de lege sau stabilite de Consiliul Superior al Magistraturii.  +  Articolul 84 (1) Hotărârile redactate şi motivate, inclusiv incheierile pronuntate în conformitate cu art. 673^5 din Codul de procedură civila, incheierile de amanare a pronuntarii, incheierile privind indreptarea erorilor materiale şi incheierile privind lamurirea sau completarea dispozitivului hotărârilor, se păstrează în mape. (2) Pentru celelalte categorii de incheieri se pot tine mape separate pe materii, în functie de specificul instanţei. (3) Fiecare mapa contine, de regula, cate 100 de hotărâri, grupate în ordine numerica pe ani şi, separat, pe materii. La mapa se pune al doilea exemplar al hotărârii, semnat de toţi membrii completului de judecată şi de grefier. (4) Mapele se ţin pe sectii, separat, după cum hotărârile sunt pronuntate în prima instanţa, în apel sau în recurs. (5) Este interzisa scoaterea mapelor din instanţa. De asemenea, este interzisa scoaterea hotărârilor din mape. (6) Mapele se păstrează de grefierul-sef sau, după caz, de grefierul sef de secţie timp de 6 luni de la data ultimei hotărâri, după care se predau la arhiva, în conservare.  +  Articolul 85La judecatorii, tribunale, tribunale specializate şi curti de apel se infiinteaza dosarele administrative prevăzute de lege, cu respectarea normelor tehnice privind inregistrarea, selectionarea şi pastrarea documentelor, precum şi mapele ce cuprind darile de seama statistice.  +  Articolul 86 (1) La sfârşitul fiecarui an, după ultima operaţie, în fiecare registru se va întocmi un proces-verbal de inchidere, care va fi semnat de preşedintele instanţei şi primul-grefier, respectiv grefierul-sef sau, după caz, preşedintele de secţie şi grefierul sef de secţie, aplicandu-se stampila instanţei. (2) Pentru registrele de evidenta a valorilor se aplică în mod corespunzător normele generale referitoare la inventarierea bunurilor materiale şi banesti.  +  Capitolul III Desfăşurarea activităţii administrativ-judiciare a instanţelor  +  Secţiunea I Raporturile de serviciu cu publicul  +  Articolul 87 (1) Personalul instanţelor este obligat sa indeplineasca indatoririle ce îi revin potrivit legii şi regulamentelor. (2) Pentru depunerea cererilor şi actelor sau obtinerea de informaţii, persoanele interesate se pot adresa, după caz, presedintelui instanţei sau inlocuitorului acestuia, presedintelui de secţie, judecatorului de serviciu, biroului de informare şi relatii publice sau personalului de la registratura şi arhiva. În interesul infaptuirii justiţiei, avocatii au prioritate.----------Alin. (2) al art. 87 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 10 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 7 iunie 2006. (3) În incinta instanţei, în locuri vizibile pentru public, vor fi afisate regulile de conduita, precum şi indrumari către compartimentele care au relatii cu publicul. (4) La aceste compartimente se vor pune la dispoziţia publicului materiale informative ajutatoare pentru o mai buna adresabilitate. (5) Preşedintele instanţei, cu aprobarea colegiului de conducere, va desemna, dacă se impune, prin rotatie, unul sau mai mulţi judecatori de serviciu care indeplinesc urmatoarele atribuţii: a) primesc actele de sesizare a instanţei şi verifica dacă sunt indeplinite cerinţele prevăzute de normele procedurale; b) iau masurile necesare în scopul pregatirii judecatii, astfel încât să se asigure solutionarea fără intarziere a acţiunilor şi cererilor primite, cu respectarea normelor de repartizare aleatorie a cauzelor. (6) Registratura şi arhiva vor fi deschise zilnic pentru public minimum 4 ore, repartizate în functie de programul sedintelor de judecată.  +  Articolul 88 (1) Programul de lucru la instante este de 8 ore zilnic, timp de 5 zile pe săptămâna; programul începe de regula la ora 8,00 şi se incheie la ora 16,00. (2) Programarea în sedintele de judecată a judecatorilor se face în raport cu nevoile instanţei, asigurandu-se acestora şi timpul necesar pregatirii profesionale. (3) În cazuri excepţionale, în materie penala, sedintele de judecată pot fi stabilite şi în zile nelucratoare.  +  Articolul 89 (1) Sedintele de judecată incep de regula la ora 8,30, putand fi fixate şi şedinţe succesive, iar în cazuri justificate, şi după-amiaza. (2) Ora de chemare a părţilor în faţa instanţei se va fixa în functie de programarea sedintelor de judecată. (3) În caz de amanare a judecarii cauzei, atunci când părţile convin, instanţa va putea fixa o ora de strigare a dosarelor pentru termenul următor.  +  Articolul 90Purtarea ecusonului în incinta instanţei este obligatorie pentru personalul auxiliar de specialitate, inclusiv cel conex, şi pentru personalul economico-financiar şi administrativ.  +  Articolul 91 (1) Accesul publicului este permis: a) în salile de sedinta, cu 30 de minute înainte de deschiderea sedintelor de judecată; b) la compartimentele care desfăşoară activităţi cu publicul, potrivit programului stabilit, precum şi în orele de audienta. (2) Programul sedintelor de judecată şi programul de lucru cu publicul se aduc la cunoştinţa prin afisare la loc vizibil.  +  Articolul 92 (1) Scoaterea din incinta instanţelor a dosarelor, actelor şi lucrărilor, în afara cazurilor prevăzute de lege şi de prezentul regulament, este interzisa. (2) Dosarele şi evidentele instanţei privitoare la activitatea de judecată pot fi consultate de persoanele care justifica un interes legitim, cu respectarea ordinii de solicitare şi a masurilor de asigurare a integritatii documentelor. Cererea, cu datele de identificare ale solicitantului, se aproba de persoana care coordonează activitatea compartimentului arhiva. Cererile formulate de ziaristi se aproba de purtatorul de cuvant sau, în lipsa acestuia, de persoana care coordonează activitatea compartimentului arhiva.---------Alin. (2) al art. 92 a fost modificat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 10 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 7 iunie 2006.(2^1) Cererile prevăzute la alin. (2) se depun în dosarul cauzei.----------Alin. (2^1) al art. 92 a fost introdus de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 10 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 7 iunie 2006. (3) Accesul la dosar şi la evidentele instanţei este permis cu respectarea dispoziţiilor art. 31 din Constitutia României, republicată, şi ale art. 14 din Legea nr. 544/2001 privind accesul la informaţiile de interes public. (4) Documentele prevăzute la alin. (2) se studiaza numai în arhiva, după identificarea solicitantului, prin verificarea actului de identitate, a procurii sau a delegatiei şi notarea numelui şi prenumelui acestuia. După studiere, se verifica integritatea documentelor. (5) Au prioritate la consultarea dosarului cauzei, în urmatoarea ordine: avocatii, părţile sau reprezentantii părţilor, expertii şi interpreţii desemnaţi în cauza.----------Alin. (5) al art. 92 a fost modificat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 10 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 7 iunie 2006. (6) Dosarele privind cauzele care au fost sau sunt judecate în sedinta secreta, cele privind adoptiile, precum şi cele privind autorizarea efectuării perchezitiilor şi confirmarea şi autorizarea interceptarilor şi înregistrărilor convorbirilor telefonice pot fi consultate numai de către persoanele menţionate la alin. (5), în condiţiile legii. În acelasi mod pot fi consultate documentele şi evidentele speciale ale instanţei care presupun confidentialitate.  +  Secţiunea a II-a Activitatea premergatoare sedintei de judecată şi de rezolvare a lucrărilor cu caracter administrativ  +  Articolul 93 (1) Actele de sesizare a instanţei, depuse personal sau prin reprezentant, sosite prin posta, curier ori fax, se depun la registratura unde, în aceeasi zi primesc data certa, după care se predau presedintelui instanţei sau, după caz, judecatorului de serviciu, având atasate dovezile privind modul în care au fost transmise. (2) După rezolutia presedintelui sau a judecatorului de serviciu, actele de sesizare primesc numar din registrul general de dosare. (3) Celelalte cereri şi acte de orice natura, inclusiv corespondenta cu caracter administrativ, sosite prin posta, curier, fax, e-mail sau prin orice alt mijloc de comunicare, se înregistrează în registrul general de dosare, registrul de intrare-iesire a corespondentei administrative ori registrul de evidenta a petitiilor, după caz, şi se prezinta presedintelui împreună cu dovezile de expediere. (4) Dovezile de comunicare a procedurilor se primesc la registratura instanţei sub semnatura, după caz se predau arhivarului care le ataseaza la dosar, facandu-se menţiune despre aceasta pe conceptul de citare. (5) Actele şi cererile de orice natura, prezentate de justiţiabili sau de reprezentantii lor, inclusiv avocati, presedintelui instanţei ori judecatorului de serviciu, primesc data certa la prezentarea lor, prin aplicarea stampilei de intrare a instanţei respective, iar după rezolvare se predau registratorului care le înregistrează potrivit prevederilor alin. (1) sau (3), după caz. (6) Partea sau reprezentantul acesteia care prezinta personal la instanţa actul de sesizare poate primi, sub semnatura depusa pe act, termen de judecată în cunoştinţa, cu respectarea criteriului repartizarii aleatorii a cauzelor, în afară de cazul în care legea dispune altfel. (7) Documentele şi inscrisurile care nu pot fi atasate la dosar, precum şi obiectele ce servesc ca mijloc de proba vor fi predate direct grefierului sef de secţie, respectiv grefierului-sef, cu respectarea dispoziţiilor prezentului regulament privind gestiunea corpurilor delicte. (8) Inregistrarea, evidenta şi pastrarea documentelor ce nu sunt destinate publicităţii se vor face în condiţiile prevăzute de lege. (9) Plicurile conţinând corespondenta cu caracter confidential se înregistrează în registrul de intrare a corespondentei, cu aceasta menţiune, fără a fi desfacute, după care se predau destinatarului.  +  Articolul 94 (1) Inregistrarea statistica a cererilor, formarea dosarelor, intocmirea conceptelor de citare, emiterea procedurilor de chemare în faţa instanţei şi comunicarea copiilor de pe actele de sesizare a instanţei se fac imediat după fixarea termenului de judecată, pentru cauzele de natura urgenta, sau cel mai tarziu a doua zi lucratoare, în celelalte cauze. Persoana care întocmeşte procedurile va face menţiune, pe conceptul de citare, despre data predarii acestora spre expediere. (2) Expedierea corespondentei se va realiza prin posta, agent procedural sau curier, prin fax ori e-mail sau prin orice alt mijloc de comunicare ce poate fi identificat şi supravegheat şi care să asigure caracterul oficial al acesteia.  +  Articolul 95 (1) În vederea repartizarii pe complete şi a stabilirii primului termen de judecată, dosarele nou-formate vor fi transmise persoanei desemnate cu repartizarea aleatorie a cauzelor. (2) Repartizarea cauzelor se va efectua în sistem informatic prin programele MJREP sau ECRIS. (3) În cazul în care repartizarea în sistem informatic nu se poate aplica din motive obiective, repartizarea cauzelor se efectueaza prin metoda sistemului ciclic. Repartizarea aleatorie în sistem informatic sau ciclic se realizează o singură dată, urmand ca în situaţiile în care pe parcursul desfăşurării procesului apar incidente procedurale să se recurga la regulile stabilite în prezentul regulament. (4) Pentru aplicarea criteriului aleatoriu în sistem informatic sau ciclic, dosarele se înregistrează în ordinea sosirii la instanţa şi se repartizeaza în aceeasi ordine de către persoana sau persoanele desemnate anual de preşedintele instanţei, cu avizul colegiului de conducere. (5) Pentru aplicarea criteriului aleatoriu, completele se vor constitui la inceputul fiecarui an şi se numeroteaza pe instanţa sau, după caz, pe sectii, ţinându-se seama de materiile în care se judeca, de specializarea completelor şi de faza procesuala în care se afla cauzele, respectiv fond, apel sau recurs. Modificarea numarului completelor de judecată sau schimbarea judecatorilor care le compun se va putea realiza doar pentru motive obiective, în condiţiile legii. (6) În cazul existentei unui sistem computerizat automat de gestiune a activităţii de înregistrare a actelor de sesizare, preşedintele instanţei urmareste ca utilizarea acestuia să se realizeze conform instructiunilor. (7) La sfârşitul fiecarei zile se listeaza cauzele repartizate în ziua respectiva, ţinându-se o evidenta separata a listelor. (8) Pentru repartizarea aleatorie a cauzelor urgente, atât în materie penala, cat şi în materie civila, se vor respecta programele informatice sau, după caz, metoda sistemului ciclic privind repartizarea aleatorie pentru completele specializate. (9) Toate modificările aduse compunerii completului de judecată ori repartizarii dosarelor în condiţiile prezentului regulament vor fi evidentiate în programele informatice de repartizare aleatorie. În situaţia în care programele informatice nu permit asemenea evidente, se va tine un registru special pentru evidentierea acestor modificari, sub semnatura persoanei sau a persoanelor desemnate cu repartizarea aleatorie a cauzelor. (10) Incheierile şi procesele-verbale intocmite în procedura repartizarii aleatorii a cauzelor vor fi pastrate în mape separate.  +  Articolul 96Prin metoda sistemului ciclic dosarele sunt preluate de persoana sau persoanele desemnate potrivit art. 95 alin. (4), care repartizeaza cate un dosar, în ordine, completelor de judecată stabilite conform art. 95 alin. (5). Aceeasi regula se aplică la repartizarea cauzelor către completele specializate.  +  Articolul 96^1 (1) Cererile accesorii referitoare la un dosar repartizat aleatoriu se judeca de acelasi complet. (2) Cererile privind masurile asiguratorii care se pot dispune şi fără a fi pe rol o judecata asupra fondului se repartizeaza aleatoriu.---------Art. 96^1 a fost introdus de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 10 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 7 iunie 2006.  +  Articolul 97Dosarele repartizate pe complete în mod aleatoriu vor fi preluate de preşedintele sau de unul dintre judecatorii completului de judecată, care va lua masurile necesare în scopul pregatirii judecatii, astfel încât să se asigure solutionarea cu celeritate a cauzelor. (2) În situaţia în care judecatorii prevăzuţi la alin. (1) se afla în imposibilitate sa ia masurile necesare pregatirii judecatii, astfel încât să se asigure solutionarea cu celeritate a cauzelor, acestea vor fi dispuse de preşedintele instanţei ori al secţiei sau de judecatorul de serviciu.-----------Alin. (2) al art. 97 a fost introdus de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 10 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 7 iunie 2006.  +  Articolul 98 (1) Incidentele procedurale referitoare la compunerea completelor de judecată se vor solutiona cu respectarea normelor de procedura şi a normelor de repartizare aleatorie a cauzelor. (2) Incidentele procedurale referitoare la toţi membrii completului de judecată, precum incompatibilitatea, recuzarea sau abtinerea, se vor solutiona de completul cu numărul imediat următor, care judeca în aceeasi materie. Dacă în materia respectiva nu exista decat un singur complet de judecată, incidentele procedurale referitoare la toţi membrii completului vor fi solutionate de completul imediat următor, indiferent de materia în care judeca. (3) Dacă în urma solutionarii incidentelor procedurale prevăzute la alin. (2) se constată că, din motive prevăzute de lege, completul caruia i-a fost repartizata aleatoriu cauza nu este în măsura sa judece, dosarul se repartizeaza completului următor celui care a solutionat incidentul procedural sau, dacă nu exista un asemenea complet, cauza va fi judecata de completul care a solutionat incidentul procedural.---------Alin. (3) al art. 98 a fost modificat de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 10 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 7 iunie 2006. (4) În situaţia în care incidentele procedurale se referă la o parte din membrii completului de judecată, solutionarea acestora se va face de către un complet constituit prin includerea judecatorului sau a judecatorilor stabiliti prin planificarea de permanenta, pe materii, realizata cel puţin semestrial. Completul de judecată astfel constituit va pastra cauza pentru judecata, în situaţia în care, în urma solutionarii incidentelor procedurale, se va stabili ca judecatorul sau judecatorii cu privire la care s-au invocat incidentele procedurale nu pot participa la judecarea cauzei. Dacă judecata se amana, la termenul următor constituirea completului se face cu judecatorul de permanenta planificat pentru acea zi. (5) Planificarea de permanenta se face de preşedintele instanţei sau, după caz, de preşedintele secţiei, cu acordul colegiului de conducere, ţinându-se cont de completele de judecată din care face parte judecatorul, având prioritate asigurarea timpului necesar studierii dosarului. În cadrul planificarii de permanenta se vor avea în vedere şi situaţiile în care judecatorii lipsesc din instanţa. (6) În caz de absenta, compunerea completului de judecată se va realiza prin participarea judecatorilor din planificarea de permanenta, desemnaţi conform alin. (4) şi (5), intocmindu-se în acest sens un proces-verbal.  +  Articolul 99 (1) Incidentele procedurale, altele decat cele prevăzute în art. 98 alin. (2)-(4) şi alin. (6), ivite în cursul procesului vor fi solutionate cu respectarea continuitatii completului de judecată, în condiţiile legii, precum şi a normelor privind repartizarea aleatorie în cazul în care nu se poate aplica principiul continuitatii. În aceleasi condiţii se solutioneaza şi declaratiile de abtinere sau cererile de recuzare a procurorului, magistratului-asistent sau grefierului de sedinta.---------Alin. (1) al art. 99 a fost modificat de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 10 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 7 iunie 2006. (2) Transpunerea cauzei de la o secţie la alta, în cadrul aceleiasi instante, se va realiza prin încheiere. La instantele la care dosarele se înregistrează separat pe sectii, sectia competenţa care primeste dosarul va da acestuia un numar nou şi va proceda la repartizarea lui aleatorie. La instantele la care dosarele nu se înregistrează separat pe sectii, dosarul îşi păstrează numărul şi va fi transpus la completul similar care judeca în aceeasi zi, la sectia competenţa, sau, dacă în ziua respectiva nu exista sedinta de judecată la aceasta secţie, la completul imediat următor al secţiei competente. (3) În situaţia recalificarii cailor de atac se va proceda astfel: dacă apelul este recalificat în recurs, completul de judecată va fi intregit cu un judecator din lista de permanenta, iar dacă recursul este recalificat în apel, completul de judecată va fi format din primii 2 judecatori ai completului de recurs. (4) În caz de disjungere, dosarul nou-format se repartizeaza aceluiasi complet pentru respectarea principiului continuitatii. (5) Repunerea pe rol a cauzei după suspendare, pentru continuarea judecatii sau pentru perimare, se va realiza de către completul care a dispus suspendarea. În cazul în care completul care a dispus suspendarea a fost desfiintat sau membrii acestuia nu mai funcţionează în cadrul instanţei, dosarul se va repartiza completului care va avea acelasi numar în noua configuratie. În situaţia în care nu exista un asemenea complet, dosarul se va repartiza completului imediat următor competent sa judece cauza, corespunzător fazei procesuale în care se afla aceasta. Aceeasi rezolvare se va da cererilor de indreptare a erorilor materiale şi cererilor de completare a hotărârii. (6) Repartizarea cauzelor trimise spre rejudecare după desfiinţare/casare se va face prin programul de repartizare aleatorie a cauzelor. (7) Completul de divergenta se va constitui potrivit art. 54 alin. (4) din Legea nr. 304/2004, republicată, prin includerea presedintelui sau a vicepresedintelui instanţei, a presedintelui de secţie ori a judecatorului din planificarea de permanenta. (8) Cererile de preschimbare a primului termen de judecată vor fi solutionate de completul de judecată care a primit dosarul prin repartizare aleatorie. (9) Cererile de suspendare a hotărârilor supuse cailor de atac se vor solutiona de completul care a fost investit cu judecarea cauzei. Dacă cererea de suspendare se înregistrează mai înainte de sosirea dosarului, aceasta se va repartiza în procedura aleatorie. (10) Suspendarea provizorie a executarii hotărârii în condiţiile Codului de procedura civila se va solutiona după modelul completelor specializate în compunerea cărora intra preşedintele instanţei sau, după caz, preşedintele de secţie ori inlocuitorii acestora. (11) În situaţia desfiintarii completului, cauzele vor fi repartizate prin sistemul ciclic celorlalte complete ale instanţei, competente sa judece în materia respectiva, de preşedintele instanţei sau de judecatorul desemnat cu repartizarea aleatorie a cauzelor.  +  Articolul 99^1 (1) Pentru toate cererile de recurs formulate împotriva hotărârilor pronuntate de judecatorul-sindic în cadrul procedurii deschise împotriva unui debitor se constituie un singur dosar. (2) Cererile de recurs ulterioare, formulate împotriva altor hotărâri care vizeaza acelasi debitor, vor primi coperti inscriptionate cu acelasi numar unic de dosar, atribuit prin repartizarea aleatorie a primului recurs. Pentru solutionarea fiecarui recurs, completul astfel investit poate pronunţă cate o decizie.--------Art. 99^1 a fost introdus de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 10 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 7 iunie 2006.  +  Articolul 99^2 (1) Începând cu 1 iulie 2006 se generalizeaza sistemul ECRIS al numarului unic de dosar la toate instantele. Numărul unic al dosarului este format din: numărul din registrul general electronic/numărul identificator al instanţei/anul înregistrării dosarului. (2) Numărul din registrul general electronic reprezinta numărul dosarului în cadrul registrului electronic pentru întreaga instanţa. Acest numar începe de la valoarea 1 pentru primul dosar din anul curent şi continua incremental pentru fiecare nou dosar creat. (3) Numărul identificator al instanţei reprezinta un numar unic de identificare a instanţei de judecată. Lista numerelor de identificare a instanţelor de judecată este prevăzută în anexa la prezentul regulament. (4) Numărul unic dat de instanţa de fond se păstrează fără modificari, pe tot parcursul solutionarii dosarului, până la executarea hotărârii. (5) La data intrarii în utilizare a aplicatiei ECRIS, numerele unice emise anterior în instanţa se preiau în sistemul informatic, odata cu introducerea dosarelor aflate pe rol.-----------Art. 99^2 a fost introdus de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 10 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 7 iunie 2006.  +  Articolul 99^3 (1) În caz de avarie, instantele care folosesc sistemul ECRIS vor proceda la atribuirea numarului unic de dosar prin alocarea unei plaje de numere care să porneasca de la un numar mai mare decat ultimul numar atribuit electronic. Fiecare dosar înregistrat se noteaza în registrul de avarie. (2) După ce avaria dispare, grefierii care au gestionat registrul de avarie au obligaţia de a inregistra toate dosarele din acest registru în sistemul ECRIS, pentru a deveni numere unice de dosare. (3) Inregistrarea de noi dosare în sistemul ECRIS se realizează numai după preluarea în sistemul electronic a tuturor numerelor din registrul de avarie.----------Art. 99^3 a fost introdus de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 10 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 7 iunie 2006.  +  Articolul 99^4 (1) Instantele judecătorești care în prezent nu folosesc sistemul ECRIS vor trece la utilizarea acestui program până cel mai tarziu la 31 decembrie 2006. (2) Instantele judecătorești care utilizeaza sistemul ECRIS vor lua măsuri pentru completarea tuturor campurilor aplicatiei ECRIS cu date complete şi corecte, conform instructiunilor de utilizare.----------Art. 99^4 a fost introdus de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 10 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 7 iunie 2006.  +  Articolul 100Pe perioada vacantei judecătorești se vor forma complete separate, pentru a se asigura solutionarea cauzelor urgente sau a celor care impun celeritate.  +  Articolul 101Neluarea masurilor necesare aplicarii normelor criteriului aleatoriu de repartizare a cauzelor sau incalcarea acestor norme atrage raspunderea disciplinara a persoanelor vinovate, în condiţiile legii.  +  Articolul 102 (1) Pe coperta dosarului se va menţiona, după caz, denumirea instanţei, sectia, completul de judecată, numărul dosarului, numele sau denumirea părţilor, obiectul pricinii, starea de arest, termenele de judecată, numărul şi data hotărârii, initialele judecatorului insarcinat cu redactarea hotărârii, indicele statistic şi pozitia din registrul de executari penale. (2) Înainte de a fi puse la dispoziţia justiţiabililor sau predate pentru sedinta de judecată, dosarele trebuie să aibă toate filele cusute şi numerotate. (3) În cazul în care dosarul urmeaza a fi inaintat la instanţa de apel sau recurs ori la alta autoritate sau se depune în conservare, se va proceda la snuruirea definitivă şi aplicarea sigiliului, iar pe faţa interioara a ultimei coperte grefierul arhivar va certifica numărul filelor în cifre şi, în paranteza, în litere. (4) În ipoteza în care părţile solicita eliberarea unor inscrisuri aflate în dosarele altor autorităţi, atasate dosarului ce se conserva, se poate proceda la desigilarea acestora cu intocmirea unui proces-verbal despre operaţiunea intreprinsa, realizandu-se în mod corespunzător o noua numerotare, lasandu-se la dosar o copie a actului respectiv. (5) Dosarele se pot forma în doua sau mai multe volume, iar în adresele de inaintare a dosarelor se indica numărul volumelor şi numărul de pagini ale fiecarui volum. (6) La instanţa de apel şi la instanţa de recurs se formeaza un nou dosar la care se ataseaza separat dosarul primei instante şi, după caz, al instanţei de apel. (7) În cazul desfiintarii sau casării hotărârii, cu trimitere spre rejudecare, se va forma un dosar nou, la care se va atasa dosarul initial.  +  Articolul 103 (1) Grefierul de sedinta preia dosarele de la arhiva, sub semnatura în registrul de termene, cu cel puţin două zile inaintea sedintei, afişează lista cauzelor cu o zi inaintea termenului de judecată sau cel mai tarziu cu o ora înainte de începerea sedintei la instantele la care activitatea se desfăşoară în 2-3 timpi. Grefierul de sedinta completeaza condica de sedinta, verifica dacă au sosit la instanţa şi s-au atasat la dosare dovezile de inmanare ori de comunicare a citatiilor şi a celorlalte acte de procedura, precum şi relatiile şi actele solicitate de presedinte sau de instanţa de judecată. De asemenea, grefierul de sedinta verifica legalitatea indeplinirii procedurilor de citare sau de comunicare atasate la dosar şi informeaza preşedintele completului de judecată despre deficientele constatate. Dosarele se predau completului de judecată. (2) La instantele la care se utilizeaza sistemul computerizat lucrarile vor fi realizate prin selecţia automata a datelor. (3) Preşedintele instanţei asigura procurorului de sedinta, părţilor, reprezentantilor părţilor, avocatilor şi celorlalte persoane prevăzute de lege posibilitatea consultării din timp a dosarelor. (4) Când una dintre părţi se afla în stare de arest, preşedintele instanţei sau preşedintele completului ia măsuri ca aceasta să-şi poata exercita pe deplin, în tot cursul judecatii, dreptul de a examina actele dosarului şi de a lua legătură cu avocatul sau. (5) La înscrierea dosarelor pe lista se da intaietate cauzelor în care sunt arestati şi celor cu privire la care legea prevede că judecata se face de urgenta, ţinându-se seama de orele fixate pentru prezentarea persoanelor chemate în proces.  +  Secţiunea a III-a Activitatea în timpul sedintei de judecată  +  Articolul 104 (1) Grefierul va fi prezent în sala de sedinta cu jumătate de ora înainte de începerea sedintei de judecată, pentru a pune la dispoziţie dosarele spre consultare; acesta se ingrijeste totodata de atasarea la dosare a ultimelor acte de procedura sau a corespondentei sosite la registratura. (2) După începerea sedintei de judecată, procurorul, părţile, reprezentantii sau avocatii acestora pot studia dosarele numai cu incuviintarea presedintelui de complet, după o prealabila verificare a identităţii şi calităţii. (3) Grefierul de sedinta verifica buna functionare a instalaţiilor de sonorizare, pentru apelul persoanelor chemate în faţa instanţei de judecată. (4) Grefierul de sedinta anunta publicului din sala intrarea judecatorilor. (5) Completul de judecată este prezidat, prin rotatie, de unul dintre membrii acestuia. (6) Accesul publicului în sala de sedinta poate fi limitat numai în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege. (7) Fotografierea, filmarea sau inregistrarea în sala de sedinta se fac numai cu aprobarea presedintelui completului. (8) Sedinta de judecată poate fi suspendata pentru motive justificate. Durata suspendarii va fi anunţată şi afisata pe usa salii de sedinta, prin grija grefierului. (9) Apelul părţilor şi al celorlalte persoane citate se face, de regula, de grefierul de sedinta, prin instalatia de sonorizare. (10) După strigarea cauzei şi apelul părţilor, grefierul de sedinta face oral referatul cauzei, prezentand pe scurt obiectul pricinii şi stadiul în care se afla judecata acesteia, comunică modul în care s-a indeplinit procedura de citare a persoanelor chemate la proces şi dacă s-au realizat celelalte măsuri dispuse de instanţa la termenele anterioare. (11) Cauzele care se amana, fără discutii, vor putea fi strigate la inceputul sedintei, în ordinea listei, dacă toate părţile legal citate sunt prezente şi cer amanarea sau în cauza s-a solicitat judecata în lipsa. (12) La cererea părţilor, instanţa va putea lasă cauza la urma, fixand o anumita ora, când dosarul va fi strigat din nou. (13) În cazul în care nici una dintre părţi nu se prezinta la strigarea cauzei, dosarul va fi lasat la sfârşitul sedintei când, după o noua strigare, în ordinea listei, se va proceda conform dispoziţiilor procedurale. Pentru motive temeinice, preşedintele completului poate dispune luarea cauzelor intr-o alta ordine decat cea înscrisă pe lista de sedinta. (14) Cererile sau actele depuse în timpul sedintei de judecată vor fi datate, vizate şi semnate de preşedintele completului de judecată. (15) În cursul sedintei de judecată grefierul va consemna în caietul de note: numărul dosarului, pozitia acestuia pe lista de sedinta, sustinerile orale din timpul sedintei, depunerile de cereri şi acte în condiţiile alin. (14), masurile dispuse de instanţa, precum şi toate celelalte aspecte din desfăşurarea procesului. (16) Notele vor fi vizate de preşedintele completului de judecată, care în prealabil va verifica conţinutul acestora şi va urmări atasarea listei de sedinta la caietul de note. (17) Caietul de note va fi numerotat şi sigilat; acesta se va depune la arhiva instanţei, unde se va pastra timp de 3 ani, socotiti de la data ultimelor note. (18) În cazul în care desfăşurarea sedintei de judecată se înregistrează cu mijloace tehnice, suportul înregistrării se va pastra în arhiva instanţei timp de 3 ani, socotiti de la data efectuării ultimelor înregistrări. (19) În cazul amanarii judecatii cauzei, la fixarea noului termen şi a orei de prezentare la instanţa se va ţine seama de programarea şi incarcatura sedintelor de judecată. (20) În situaţia în care cauza rămâne în pronuntare, preşedintele completului anunta în sedinta ora şi, eventual, ziua stabilita pentru pronuntarea hotărârii.  +  Secţiunea a IV-a Activitatea ulterioară incheierii dezbaterilor  +  Articolul 105 (1) Rezultatul deliberarii se consemneaza intr-o minuta care va fi scrisa pe cererea de chemare în judecata, pe cererea de apel sau de recurs ori pe ultima încheiere. Transcrierea minutei, integral sau în extras, în condica sedintelor de judecată se face de preşedintele completului ori de un alt judecator, membru al acestuia.--------Alin. (1) al art. 105 a fost modificat de pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 10 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 7 iunie 2006. (2) Dacă nu exista suficient spatiu sau sunt utilizate formulare tipizate ori tehnica de calcul, atunci minuta se va scrie pe o foaie sau, după caz, pe foi separate, numerotate. (3) Apelurile şi recursurile declarate oral în sedinta în care s-a pronuntat hotărârea vor fi consemnate într-un proces-verbal semnat de preşedintele completului şi de grefierul de sedinta. (4) Numerele de hotărâre se dau în ordinea inscrierii lor în condica de sedinta, separat pe materii. (5) La curtile de apel şi tribunale hotărârile pronuntate în prima instanţa, în apel şi în recurs primesc numar separat.  +  Articolul 106Pentru cauzele penale a caror judecata se suspenda, instanţa verifica periodic dacă mai subzista cauza care a determinat suspendarea, fixand în acest scop termene de control. Aceste termene de control vor fi menţionate în registrul de termene al arhivei.  +  Articolul 107 (1) Incheierile de amanare a judecatii cauzelor, conceptele de citare pentru termenul următor, adresele şi celelalte lucrari dispuse de instanţa, precum şi incheierile de amanare a pronuntarii se intocmesc de grefier în termen de doua zile lucratoare, iar partea introductiva a hotărârilor, în 3 zile lucratoare de la terminarea sedintei, cu excepţia situaţiilor în care legea prevede termene mai scurte. (2) Termenele prevăzute la alin. (1) pot fi depăşite, cu aprobarea şi în măsura stabilita de preşedintele instanţei, cu excepţia cauzelor urgente sau a celor pentru care legea prevede un termen mai scurt de exercitare a cailor de atac.  +  Articolul 108 (1) Judecatorii sunt obligati sa verifice efectuarea în termen a incheierilor şi a celorlalte lucrari intocmite de grefierul de sedinta, restituindu-le pe cele necorespunzatoare şi dand indrumarile necesare pentru refacerea lor. (2) După redactarea şi semnarea incheierilor, grefierii de sedinta predau dosarele amanate grefierului arhivar sef, care semneaza de primirea lor pe listele de sedinta. (3) Citatiile şi mandatele de aducere se intocmesc în ordinea urgentei, cel mai tarziu a doua zi după intocmirea conceptelor de citare. Notele telefonice sau telegrafice de citare se transmit de îndată, în primul caz facandu-se menţiunea datei, orei şi persoanei care le-a primit, după care se depun la dosarul cauzei.  +  Articolul 109 (1) A doua zi după pronuntarea hotărârilor, grefierii sunt obligati să prezinte dosarele solutionate şi cele în care judecata a fost suspendata grefierului-sef, iar la curtile de apel, tribunale şi tribunalele specializate, şi persoanei cu atribuţii pe linie de statistica, spre a fi înregistrate în registrul de evidenta a redactarii hotărârilor, în situaţiile statistice, precum şi în celelalte evidente. (2) Dosarele solutionate se predau grefierului delegat cu intocmirea lucrărilor de executare, care va inscrie hotărârile pronuntate în registrul de executari penale sau, după caz, în registrul de executari civile. Grefierul delegat la compartimentul de executari penale va face menţiunile cu privire la comunicarea hotărârilor pentru cei ce au lipsit la dezbateri şi cu privire la apelurile şi recursurile declarate oral în sedinta. (3) În cauzele cu inculpaţi arestati preventiv vor fi atasate dosarele în care s-a dispus luarea şi, după caz, prelungirea arestarii preventive. (4) Pentru inculpatii militari în termen, pentru cei condamnati cu suspendarea condiţionată a executarii pedepsei, cu suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere, cu executarea pedepsei la locul de muncă, pentru cei gratiati condiţionat şi pentru cei arestati se va menţiona în plus dacă au fost prezenţi la pronuntarea hotărârii. (5) Grefierul de sedinta va menţiona, sub semnatura, în partea de jos a minutei sau a hotărârii redactate, după caz, data comunicarii şi părţile cărora li s-a comunicat dispozitivul sau hotărârea. (6) În cazul în care, după redactarea hotărârilor, grefierul de sedinta este în imposibilitate să semneze hotărârea, aceasta va fi semnata de primul-grefier sau grefierul-sef, după caz, facandu-se menţiune despre cauza care l-a impiedicat să semneze. În lipsa primului-grefier sau grefierului-sef, hotărârea va fi semnata de un alt grefier desemnat de presedinte. (7) Dosarele penale în care procurorul nu a participat la dezbateri vor fi inaintate parchetului competent, de către grefierul delegat cu lucrarile de executari penale, imediat după redactarea hotărârii. (8) În cazul evidentei informatizate, datele statistice vor fi preluate automat de aplicatia de statistica judiciara din baza de date generală.  +  Articolul 110 (1) Cel mai tarziu a patra zi după pronuntare sau după inregistrarea caii de atac, grefierul de sedinta va preda dosarele judecatorilor, în vederea motivarii hotărârilor, după ce, în prealabil, a întocmit partea introductiva a acestora. (2) Dacă se apreciaza ca este necesară amanarea pronuntarii hotărârii, aceasta poate fi dispusa potrivit legii. (3) Hotărârile tehnoredactate vor purta, pe ultima pagina, urmatoarele menţiuni: data tehnoredactarii, initialele redactorului şi ale tehnoredactorului şi numărul exemplarelor, iar la instantele de control judiciar se va trece numele judecatorilor care au pronuntat hotărârile supuse controlului. Hotărârile se vor redacta în numărul de exemplare necesar, spre a se asigura comunicarea acestora tuturor persoanelor pentru care legea prevede că hotărârea se comunică integral. Doua exemplare de pe fiecare hotărâre vor fi semnate de membrii completului de judecată şi de grefierul de sedinta.---------Alin. (3) al art. 110 a fost modificat de pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 10 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 7 iunie 2006. (4) După verificarea şi semnarea hotărârii, grefierul de sedinta va preda în aceeasi zi al doilea exemplar de pe hotărâre grefierului-sef, respectiv grefierului sef de secţie, în vederea depunerii la mapa. (5) După intocmirea procedurilor de comunicare, grefierul de sedinta va preda dosarele grefierului arhivar sef, sub semnatura pe lista de sedinta. Listele purtând semnatura de predare-primire vor fi indosariate şi pastrate pentru evidenta.  +  Secţiunea a V-a Inregistrarea cererilor de apel sau de recurs şi inaintarea dosarelor la instanţa de apel sau de recurs  +  Articolul 111 (1) Cererile de apel sau de recurs prezentate direct sau primite prin posta, curier ori fax se înregistrează mai întâi în registrul general de dosare, în forma informatizata sau scrisa, după care registratorul le preda presedintelui instanţei, care le va rezolva în aceeasi zi. (2) La cererile de apel sau de recurs primite prin posta se vor atasa şi plicurile în care au fost expediate. (3) Persoanei care se prezinta nemijlocit la instanţa cu cererea de apel sau de recurs i se va elibera, dacă solicita, dovada scrisa a depunerii cererii. (4) Registratorul va verifica dacă cererile de apel sau de recurs, formulate separat, au fost prezentate în numărul de exemplare necesar pentru comunicare şi atasare la dosarul cauzei. (5) Cererile de apel sau de recurs motivate ori motivele scrise de apel sau de recurs formulate separat, expediate prin posta în numar insuficient de exemplare, se vor inregistra asa cum au fost primite, indicandu-se numărul de exemplare pe cerere şi în registru. (6) După înregistrare, cererile de apel sau de recurs în materie civila se predau grefierului arhivar, iar cele privind hotărârile penale, grefierului delegat cu lucrarile de executari penale. (7) Până la expedierea dosarelor în apel sau în recurs, aceste cereri se păstrează în mape. (8) După primirea apelului sau recursului, grefierul arhivar va efectua menţiunile în registrul de evidenta a apelurilor ori recursurilor, după caz.  +  Articolul 112 (1) Grefierul delegat cu efectuarea lucrărilor de executari penale face menţiunea despre declararea apelului sau recursului la pozitia respectiva din registrul de executari penale şi verifica dacă au sosit dovezile de comunicare a hotărârii şi dacă a expirat termenul de apel ori de recurs pentru toate părţile. (2) Dosarele penale în care procurorul a declarat apel sau recurs vor fi expediate cu adresa de inaintare la parchetul competent, în cel mult 24 de ore de la redactarea hotărârii, iar după restituire, se vor inainta instanţei de apel ori de recurs, după expirarea termenului de apel sau de recurs pentru toate părţile. (3) Dosarele vor fi restituite de procuror în cel mult 10 zile, iar în cauzele cu arestati, în cel mult 5 zile. (4) Data inaintarii dosarelor la parchet şi data restituirii lor vor fi menţionate în registrul de executari penale. (5) Grefierul delegat cu lucrarile de executari penale va menţiona, în registrul de executari penale, data expedierii fiecarui dosar la instanţa de apel sau de recurs şi va preda imediat grefierului arhivar dosarele care urmeaza a fi expediate împreună cu cererile de apel ori de recurs şi adresele de inaintare, semnate de presedinte sau judecatorul-delegat; în dosarele în care hotărârile au ramas definitive, prin neapelare sau nerecurare, va întocmi de îndată lucrarile de punere în executare.  +  Articolul 113 (1) După sosirea dovezilor de comunicare a hotărârilor civile şi după implinirea termenului de apel sau de recurs pentru toate părţile, grefierul arhivar va inainta dosarul la instanţa de apel ori de recurs, cu adresa semnata de preşedintele instanţei sau de judecatorul desemnat, în care se vor consemna: numărul dosarului, numărul şi data hotărârii atacate, numele şi prenumele părţilor care au declarat apel sau recurs, numărul copiilor de pe cererea de apel ori recurs, menţiunea dacă apelul sau recursul a fost timbrat, caz în care se va indica valoarea taxei judiciare de timbru şi a timbrului judiciar ce au fost achitate. Despre inaintarea dosarului se va face menţiune şi în registrul general de dosare. (2) Apelul sau recursul va fi transmis de îndată dacă s-a facut cerere pentru suspendarea executarii hotărârii primei instante. În aceasta situaţie, toate comunicarile vor fi efectuate de instanţa care a pronuntat hotărârea apelata sau recurata. (3) Cererile de apel sau de recurs şi adresa de inaintare a dosarului la instanţa de apel ori de recurs se ataseaza, necusute, la inceputul fiecarui dosar.  +  Articolul 114Dacă se constata intarzieri în restituirea dovezilor de comunicare a hotărârilor se vor lua măsuri de verificare la oficiul postal sau la agentul procedural. În functie de rezultatul verificărilor, preşedintele, la sesizarea grefierului arhivar sau a părţii interesate, va lua masurile corespunzătoare.  +  Secţiunea a VI-a Circuitul dosarelor restituite de instantele de apel sau de recurs  +  Articolul 115 (1) Dosarele restituite de instantele de apel sau de recurs pentru executare ori conservare vor fi înregistrate în aceeasi zi în registrul general de dosare şi în registrul informativ - în sistem informatizat sau scris -, mentionandu-se şi data restituirii dosarului. (2) În cazul în care instanţa de apel sau de recurs a desfiintat ori a casat hotărârea şi a trimis cauza pentru rejudecare, dosarul va fi înregistrat ca un nou act de sesizare, sub indicativul "Rj" (rejudecare), cu precizarea tuturor dosarelor componente, facandu-se menţiune despre aceasta şi la pozitiile initiale din registrul general de dosare şi din registrul informativ. (3) Repartizarea cauzei pentru rejudecare se va face cu respectarea procedurii de repartizare aleatorie. (4) Când instanţa de control judiciar desfiinteaza sau caseaza hotărârea cu trimiterea cauzei la alta instanţa, la parchet ori la un alt organ, va comunică de îndată aceasta solutie instanţei initial investite, prin adresa, în vederea efectuării menţiunilor obligatorii în registrul general de dosare şi în registrul informativ.  +  Articolul 116 (1) După efectuarea lucrărilor menţionate în art. 115, circuitul dosarelor este urmatorul: a) grefierul arhivar preda de îndată dosarele pentru rezolvare presedintelui instanţei; b) după rezolvare, dosarele se predau presedintelui secţiei sau, după caz, judecatorului care urmareste practica instanţelor de control judiciar, iar acesta, în urma examinarii deciziilor, le va preda în aceeasi zi persoanei cu atribuţii pe linie statistica sau grefierului-sef, pentru efectuarea înregistrărilor statistice; c) în cazul anularii sau desfiintarii ori al casării hotărârii, cu retinerea cauzei spre rejudecare, grefierul arhivar menţionează în registre noul termen fixat pentru judecata, după care se procedeaza potrivit dispoziţiilor art. 102. (2) După solutionarea definitivă ori irevocabila, după caz, a dosarelor la care au fost atasate alte dosare, acestea din urma vor fi separate, mai înainte de a fi trecute în conservare la arhiva şi, atunci când este cazul, vor fi restituite instanţei sau autorităţii de la care au fost primite.  +  Secţiunea a VII-a Punerea în executare a hotărârilor§1. Punerea în executare a hotărârilor penale  +  Articolul 117Lucrarile de punere în executare a hotărârilor penale se indeplinesc la fiecare instanţa de grefierul care funcţionează la acest compartiment sub indrumarea şi controlul judecatorului-delegat.  +  Articolul 118Grefierul delegat va întocmi toate lucrarile în legătură cu: a) executarea pedepselor principale, complimentare şi accesorii, a sanctiunilor cu caracter administrativ, masurilor educative luate faţă de inculpatii minori, masurilor de siguranţă, cheltuielilor judiciare acordate statului, despăgubirilor civile recunoscute ori acordate statului sau instituţiilor publice, inclusiv restituirea lucrurilor ori restabilirea situaţiei anterioare; b) comunicarea hotărârilor penale sau a dispozitivului de pe aceste hotărâri către autorităţile şi persoanele obligate de lege să le inregistreze sau să le execute (cazierul judiciar, centrul militar, unitatea care face plata salariului sau a oricărui alt venit din munca ori, după caz, institutia care dispune efectuarea platii pensiei sau institutia financiară competenţa); c) schimbările intervenite în executarea unor hotărâri penale, amanarea şi intreruperea executarii pedepselor, a masurii internarii într-un centru de reeducare, înlăturarea sau modificarea pedepsei, inlocuirea amenzii cu inchisoare ori inlocuirea executarii pedepsei inchisorii prin obligarea la plata unei amenzi; d) comunicarea către instanţa de executare corespunzătoare în grad a datelor necesare privind pe inculpatii condamnati care executa pedeapsa la locul de muncă în cadrul unor unităţi situate pe raza teritoriala a altei instante; e) evidenta recursurilor declarate în cauzele privind masurile preventive şi inaintarea dosarelor la instanţa de recurs în termenele prevăzute de lege; f) inregistrarea datelor în registrele speciale privind cazierul fiscal şi evidenta plangerilor introduse împotriva actelor şi masurilor luate de procuror în faza de urmărire penala.  +  Articolul 119 (1) Primind dosarele de la grefierul de sedinta, grefierul delegat cu efectuarea lucrărilor de executari penale va inscrie de îndată hotărârile respective în registrul de evidenta şi punere în executare a hotărârilor penale, precum şi în celelalte evidente prevăzute de regulament. Dosarele vor fi restituite în aceeasi zi grefierului de la care au fost primite. (2) Înscrierea se face prin menţionarea fiecarui inculpat prevăzut în sentinta sau decizia respectiva, indiferent de solutia pronunţată şi prin completarea, pentru fiecare inculpat, a tuturor datelor la care se referă rubricile registrului; în cazul concursului de infractiuni se vor inscrie toate pedepsele, nu numai pedeapsa ce urmeaza a fi executata; în registru se vor inscrie şi alte persoane decat inculpatul, dacă prin hotărârea penala au fost obligate la cheltuieli judiciare către stat, la despăgubiri civile, restituiri sau reparari; numele acestora se vor menţiona după numele inculpatilor, la pozitii separate, aratandu-se şi calitatea procesuala, precum şi solutia instanţei. Fiecare pozitie din registru se va numerota distinct. (3) Între pozitiile din registru se va lasă un spatiu în care se vor face ulterior, cu culori diferite, menţiunile cuprinse în hotărârea data în apel sau în recurs, aratandu-se şi data deciziei instanţei de apel ori de recurs, solutia pronunţată, iar atunci când executarea se face pe baza extrasului trimis de instanţa de apel sau de recurs, şi data înregistrării extrasului la instanţa de apel ori de recurs, data înregistrării extrasului la instanţa de executare, precum şi masurile de executare luate. (4) În cazul casării cu trimitere sau al oricarei alte solutii prin care se desfiinteaza hotărârea primei instante, pozitia din registru se va inchide, facandu-se menţiune despre noua solutie.  +  Articolul 120 (1) Lucrarile de executare se efectueaza în ziua în care hotărârea a devenit executorie sau, după caz, la data când s-a primit de la instanţa de apel sau de recurs extrasul deciziei penale. (2) Mandatele de executare se intocmesc potrivit prevederilor Codului de procedura penala. Acestea se tehnoredacteaza şi se expediaza în aceeasi zi organului de executare. (3) După intocmirea lucrărilor de executare se va menţiona pe sentinta sau decizia respectiva, aflata la dosar, numărul pozitiei şi anul din registrul de executari penale în care s-au inscris lucrarile efectuate. (4) Lucrarile de executare, inclusiv corespondenta, poarta numărul de ordine al pozitiei din registrul de executari penale şi numărul dosarului, sub forma de fractie. (5) Actele doveditoare ale executarii se înregistrează imediat după primirea lor în registrul de executari.  +  Articolul 121Pozitiile din registrul de executari penale se vor inchide de judecatorul delegat prin completarea ultimelor doua coloane, numai după ce acesta a constatat personal ca: a) a sosit dovada de incarcerare sau, după caz, comunicarea de prezentare la unitatea la care s-a dispus executarea pedepsei la locul de muncă ori s-a depus chitanta de plată a amenzii şi a cheltuielilor judiciare şi s-au întocmit celelalte lucrari de la pozitia respectiva; b) s-au expediat actele de punere în executare a cheltuielilor judiciare, primindu-se confirmarea de înregistrare a debitului; c) s-au achitat toate ratele, în cazul în care plata amenzii a fost esalonata, ori s-a primit de la organele cărora li s-a trimis spre executare amenda confirmarea ca aceasta a fost integral achitata; d) s-au efectuat lucrarile de comunicare către toate instituţiile şi persoanele obligate de lege sa inregistreze sau să execute hotărârile penale; e) s-au executat toate masurile prevăzute în hotărârea prin care s-a dispus inlocuirea raspunderii penale; f) a expirat termenul de apel sau de recurs, în cazul achitarii sau al altor solutii care nu comporta nici o lucrare de executare sau comunicare; g) s-a expediat dosarul la instanţa în favoarea careia s-a declinat competenţa.  +  Articolul 122 (1) În registrul de evidenta a executarii deciziilor penale de la tribunal şi curtea de apel pozitiile se vor inchide după restituirea dosarelor la prima instanţa, iar în cazul în care decizia s-a comunicat în extras în vederea punerii ei în executare, numai după ce prima instanţa a confirmat, în scris, în cel mult 3 zile, primirea extrasului. (2) Extrasele se emit în 24 de ore de la pronuntarea deciziilor şi conţin solutiile pe scurt, inclusiv cele de declinare a competentei, de trimitere spre rejudecare la prima instanţa sau de restituire la organul de urmărire penala. Nu se intocmesc extrase în cazul solutiilor de achitare şi de incetare a procesului penal, dacă în dosarele respective nu figurează inculpaţi condamnati şi dacă nu s-au acordat despăgubiri civile şi cheltuieli judiciare ori nu s-a inlocuit raspunderea penala. (3) În extras vor fi menţionate şi pedepsele complimentare, masurile de siguranţă, masurile educative, pedepsele accesorii, despăgubirile civile acordate statului, cheltuielile judiciare, precum şi orice alte dispozitii referitoare la executare. (4) Extrasele deciziilor pronuntate în apel se comunică primei instante, cu menţiunea ca sunt definitive sau s-a declarat recurs. (5) Extrasele deciziilor pronuntate în recurs se comunică primei instante, iar când se judeca recursurile declarate împotriva deciziilor pronuntate, ca instante de apel, de tribunale, se comunică şi acestor instante.  +  Articolul 123 (1) Dacă mandatele de executare a pedepselor cu inchisoarea nu au fost executate în termen de doua luni de la emiterea lor, se va face revenire la organul caruia i-au fost trimise spre executare. În cazul condamnatilor care au fost dati în urmărire generală pe tara, revenirea se va face în termen de un an la organul la care se afla spre executare mandatul, iar pentru cei care au parasit tara, la Inspectoratul General al Politiei. (2) În celelalte situaţii, precum şi în cazul neconfirmarii primirii titlurilor care servesc la executarea cheltuielilor judiciare acordate statului, revenirea se va face în termen de 3 luni. (3) De asemenea, se va verifica, în raport de cuantumul amenzii şi de posibilitatile de plată ale condamnatului, cel puţin o dată la 6 luni, situaţia incasarii amenzilor transmise spre executare. (4) În cazul în care se constată că executarea intarzie fără justificare, preşedintele instanţei sesizeaza organele competente.  +  Articolul 124 (1) Orice modificare survenita în executarea hotărârii, după ramanerea definitivă a acesteia, va fi mentionata atât în registrul de executari, cat şi pe hotărârea aflata la dosar şi la mapa de hotărâri. Dacă modificarea se face printr-o hotărâre judecătorească, numărul şi data acesteia vor fi menţionate la pozitia respectiva din registrul de executari, iar dacă hotărârea ultima a fost pronunţată de aceeasi instanţa, se va face trimitere şi la noua pozitie deschisa în registru. (2) Dosarele în care s-au facut lucrari de executare se vor pastra de grefierul delegat cu efectuarea lucrărilor de executari penale până la închiderea pozitiei de executare, după care vor fi predate grefierului arhivar. Toate actele de executare se ataseaza la dosarul de fond, în ordine cronologica.  +  Articolul 125După restituirea dosarelor de către instantele de apel sau de recurs se va proceda astfel: a) se va controla şi se va confrunta conţinutul dosarelor cu datele inscrise în registru, pe baza extraselor primite anterior, inlaturandu-se imediat eventualele erori şi intocmindu-se de îndată restul lucrărilor de executare care eventual nu au fost efectuate. Se va face totodata menţiunea de executare pe hotărârea ce se executa; b) se vor completa rubricile din registrul de evidenta a executarilor penale rămase necompletate.§ 2. Punerea în executare a sanctiunilor contraventionale şi a altor dispozitii civile din hotărârile judecătorești  +  Articolul 126 (1) Lucrarile privind punerea în executare a hotărârilor civile prin care s-au aplicat sancţiuni contraventionale sau prin care s-a inlocuit sancţiunea obligarii contravenientului la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii se intocmesc de grefierul delegat cu efectuarea lucrărilor de executari civile sau de către o altă persoană desemnata de preşedintele instanţei. (2) În registrul de executari privind aceste sancţiuni se vor inscrie, în ordinea lor numerica, a doua zi după pronuntare, toate hotărârile pronuntate. Înscrierea se face prin menţionarea numelui contravenientului, al organului administrativ care a propus sanctionarea, precum şi al primariei de care aparţine locul în care contravenientul executa sancţiunea obligarii la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii. (3) Pozitiile din registru se vor inchide numai după ce: a) a fost confirmata începerea prestarii activităţii în folosul comunităţii de către primarul caruia i s-a trimis mandatul de executare; b) a sosit dovada de incarcerare ori s-a restituit mandatul neexecutat, după trecerea termenului de un an; c) s-a confirmat primirea titlului referitor la despăgubiri civile. (4) Dispozitiile referitoare la punerea în executare a hotărârilor penale prevăzute la art. 115-118, 121 şi 122 se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 127 (1) Când executarea civila se face din oficiu, lucrarile de evidenta şi punere în executare a hotărârilor civile se indeplinesc de către grefierul delegat cu efectuarea lucrărilor de executari civile, sub indrumarea şi controlul grefierului-sef sau, după caz, a grefierului sef de secţie. (2) În registrul de evidenta şi punere în executare se inscriu în ordine cronologica toate hotărârile prevăzute în alineatul precedent, denumirea şi sediul creditorului, numele şi adresa debitorului, creanta datorata, modul în care hotărârea a ramas definitivă (eventual numărul şi data deciziei instanţei de control judiciar la care hotărârea a ramas definitivă sau irevocabila, după caz), data când instanţa a comunicat creditorului titlul executoriu. (3) Comunicarea hotărârii în vederea executarii se face, potrivit dispoziţiilor legale, imediat ce aceasta a devenit executorie. (4) Pozitia din registrul de evidenta se va inchide, după confirmarea primirii comunicarii, prin menţiunea şi semnatura grefierului-sef sau, după caz, a grefierului sef de secţie. (5) După confirmarea comunicarii, dosarul se preda sub semnatura grefierului arhivar care face menţiune despre aceasta în registrul informativ şi depune dosarul în conservare.  +  Secţiunea a VIII-a Eliberarea certificatelor şi a copiilor de pe acte.Restituirea inscrisurilor originale  +  Articolul 128 (1) Cererile pentru eliberarea certificatelor se primesc şi se rezolva de către primul-grefier sau, după caz, de grefierul-sef. (2) Acestia dispun intocmirea certificatului de către un grefier sau un grefier arhivar şi eliberarea acestuia, de regula, în aceeasi zi. (3) Certificatul se verifica şi se semneaza de grefierul-sef sau, după caz, de grefierul sef de secţie şi se inmaneaza petitionarului, sub luare de semnatura, sau se expediaza prin posta. (4) Înainte de a semna certificatul, grefierul-sef sau după caz, grefierul sef de secţie verifica dacă s-au achitat taxa judiciara de timbru şi timbrul judiciar, în condiţiile legii. (5) Copia certificatului împreună cu cererea petitionarului se ataseaza la dosarul cauzei. (6) Cererea se înregistrează în registrul de intrare-iesire a corespondentei şi, după caz, în registrul general de dosare. (7) Dispozitiile alin. (1)-(6) se aplică în mod corespunzător şi la eliberarea copiilor de pe hotărâri sau de pe alte acte din dosar, termenul de intocmire a acestora fiind de cel mult 3 zile. Copia se verifica pentru conformitate şi se aplică stampila instanţei pe fiecare fila. (8) La eliberarea copiilor de pe hotărâri sau a certificatelor referitoare la solutiile pronuntate de instanţa se va face menţiunea dacă hotărârea respectiva este rămasă definitivă sau irevocabila, în ce mod, aratandu-se şi data de când aceasta a ramas definitivă sau irevocabila.  +  Articolul 129 (1) Restituirea inscrisurilor originale depuse la dosarul cauzei se incuviinteaza, pentru dosarele în curs de judecată, de preşedintele completului de judecată sau, în lipsa acestuia, de un membru al completului, iar pentru dosarele arhivate, de primul-grefier sau, după caz, de grefierul sef al instanţei ori inlocuitorii acestora. (2) Restituirea inscrisurilor originale se face numai dacă actul poate fi pastrat la instanţa şi în copie, fără ca prin aceasta să se produca o vatamare părţilor din proces. (3) În vederea obtinerii inscrisului original, petitionarul va depune o cerere motivata şi o copie, certificata de el insusi, a actului solicitat. (4) Copia de pe act se va verifica pentru conformitate şi se va aplica stampila instanţei pe fiecare fila. (5) Cererea şi copia actului se vor pastra la dosarul cauzei.  +  Secţiunea a IX-a Gestionarea corpurilor delicte şi a valorilor  +  Articolul 130 (1) Primirea, pastrarea şi eliberarea corpurilor delicte la instantele de judecată se fac de către grefierul-sef, grefierul sef de secţie sau de un alt grefier desemnat de preşedintele instanţei, cu respectarea condiţiilor legale privind ocuparea unei functii cu atribuţii de gestiune. (2) Primirea obiectelor se face pe bază de proces-verbal în care se vor specifică elementele şi caracteristicile de identificare, calitatea sau valoarea lor. În cazul primirii prin posta, obiectele se identifica după datele inscrise în inventarul însoţitor.  +  Articolul 131 (1) Recipisele de consemnare la Casa de Economii şi Consemnatiuni - C.E.C. - S.A. care sunt atasate de către organele de urmărire penala la dosar vor fi preluate de grefierul-sef, grefierul sef de secţie sau de un alt grefier care va lasă în locul lor o nota semnata şi datata; aceste documente se vor inregistra în registrul de evidenta a valorilor şi corpurilor delicte. (2) Registrul de evidenta a valorilor şi corpurilor delicte va fi numerotat, snuruit şi parafat, iar pe ultima pagina se va menţiona numărul de file de către preşedintele instanţei şi grefierul sef de secţie sau, după caz, grefierul-sef. (3) La sfârşitul fiecarui an, după ultima înregistrare se va incheia un proces-verbal care va cuprinde: numărul pozitiilor înregistrate, numărul pozitiilor lichidate, precum şi numărul pozitiilor nelichidate, stabilite cu ocazia inventarierii, care urmeaza a se reporta prin reinregistrare la inceputul anului următor.  +  Articolul 132 (1) Pastrarea corpurilor delicte se va face în deplina securitate, obiectele de valori mari fiind tinute în case de fier sau în dulapuri metalice cu incuietori speciale; fiecare obiect va avea atasata o eticheta pe care se va nota numărul dosarului şi pozitia din registrul de evidenta. (2) Obiectele cu volum mic se ambaleaza în pungi sau plicuri pe care se vor nota datele de identificare.  +  Articolul 133 (1) Restituirea sau pastrarea corpurilor delicte se face în condiţiile şi către persoanele specificate în hotărârea judecătorească, după ramanerea definitivă ori irevocabila a acesteia. (2) În cazul în care restituirea nu se poate face persoanei careia i-au apartinut bunurile, acestea se vor distruge în condiţiile stabilite prin lege. (3) Dacă prin hotărâre s-a dispus confiscarea corpurilor delicte, acestea se vor preda compartimentului de valorificare a bunurilor confiscate din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judetene sau a municipiului Bucureşti. (4) Predarea-primirea bunurilor confiscate în condiţiile alineatului precedent se va face prin incheierea unui proces-verbal, un exemplar din acesta urmand a fi predat instanţei.  +  Articolul 134Prevederile referitoare la gestionarea corpurilor delicte se aplică în mod corespunzător şi pentru gestionarea obiectelor de valoare care constituie mijloace de proba în procesele civile. Evidentierea obiectelor de valoare se face în acelasi registru, separat de situaţia corpurilor delicte.  +  Secţiunea a X-a Organizarea documentarii juridice şi a bibliotecilor  +  Articolul 135 (1) La fiecare instanţa se vor tine exemplare de control din coduri şi celelalte acte normative importante, de aplicare frecventa, ce se vor stabili de către preşedintele instanţei. (2) Exemplarele de control vor fi actualizate prin atasarea tuturor modificarilor. (3) La instante pot fi utilizate şi programe de evidenta informatizata a legislaţiei.  +  Articolul 136Pentru fiecare instanţa se vor face abonamente la Monitorul Oficial al României şi la reviste de specialitate.  +  Articolul 137La curtile de apel se vor organiza servicii de documentare, a caror activitate va fi coordonata şi controlata de către preşedintele instanţei.  +  Articolul 138 (1) Fondurile de tiparituri aflate în dotarea instanţelor se înregistrează şi se păstrează după cum urmeaza: a) Monitorul Oficial al României, Partea I, se păstrează în mape cu clasor, în ordine cronologica; mapele se ţin la biblioteca atât timp cat este necesar, după care pot fi tinute la arhiva; b) cartile din biblioteca se inscriu în registrul de inventar, potrivit normelor de înregistrare stabilite; c) publicatiile periodice vor fi inscrise într-un registru de inventar propriu; la primirea fiecarui numar de revista, acesta va fi înregistrat pe pagina rezervata publicaţiei respective. Totodata, se va menţiona pe pagina de titlu a publicaţiei numărul de ordine din registrul de inventar. (2) Cartile şi revistele din fondul bibliotecii pot fi imprumutate numai personalului instanţei. (3) Cartile şi revistele imprumutate se inscriu în registrul de împrumut, în care fiecare cititor va avea partida sa pe o fila separata. Cei vinovati de deteriorarea sau pierderea lucrărilor imprumutate vor fi obligati la plata contravalorii acestora, potrivit normelor legale. (4) Asupra activităţii bibliotecii se va întocmi o dată pe an o dare de seama statistica. (5) Bibliotecile sunt gestionate de bibliotecar sau, în lipsa acestuia, de grefierul documentarist sau de un grefier desemnat de presedinte. (6) Gestionarul bibliotecii are obligaţia sa urmareasca permanent ca toate publicatiile periodice la care instanţa este abonata să fie primite cu regularitate şi înregistrate în registrul de inventar. (7) Abonamentele la Monitorul Oficial al României, la colectiile de legi şi revistele juridice se fac de către curtile de apel şi tribunale. (8) Modelul registrului de inventar al bibliotecii, al registrului de împrumut şi al darii de seama asupra activităţii bibliotecii sunt cele stabilite de instituţiile competente.  +  Secţiunea a XI-a Compartimentul de protecţie a muncii  +  Articolul 139 (1) În raport cu natura, complexitatea şi volumul activităţilor desfăşurate, cu riscurile de accidentare şi imbolnavire profesionala şi cu numărul de personal, la fiecare instanţa se organizeaza compartimentul de protecţie a muncii sau, după caz, se desemneaza persoana responsabila cu atribuţii în domeniul protectiei muncii. (2) Pe baza criteriilor prevăzute la alin. (1) şi a cazurilor concrete de accidente şi imbolnaviri profesionale, preşedintele instanţei va face propuneri concrete de organizare a compartimentului de protecţie a muncii sau va desemna o persoană cu atribuţii în domeniul protectiei muncii. (3) Persoanele desemnate cu atribuţii în domeniul protectiei muncii sunt, de regula, absolventi de studii tehnice. La instantele la care sunt incadrati absolventi cu studii superioare tehnice, unul dintre acestia va fi desemnat cu atribuţii în domeniul protectiei muncii. (4) La instantele cu volum redus de activitate şi riscuri minime de accidente sau imbolnaviri profesionale, preşedintele ori vicepresedintele va îndeplini şi atribuţiile în domeniul protectiei muncii.  +  Articolul 140 (1) La instantele la care se organizeaza compartimente de protecţie a muncii, acestea vor cuprinde: a) serviciul de securitate a muncii; b) serviciul de medicina a muncii. (2) Serviciul de securitate a muncii indeplineste functia de fundamentare a deciziilor în domeniul securitatii muncii şi exercită urmatoarele atribuţii: a) evalueaza riscurile de accidentare şi imbolnavire profesionala şi propune masurile de prevenire corespunzătoare; b) controlează, pe baza programului de activitate, toate locurile de muncă, în scopul prevenirii accidentelor şi imbolnavirilor profesionale; c) asigura instruirea şi informarea personalului în probleme de protecţie a muncii; d) colaboreaza cu serviciul de medicina a muncii pentru cunoasterea situaţiei imbolnavirilor profesionale, efectuarea de controale comune la locurile de muncă pentru stabilirea factorilor de risc de imbolnavire profesionala şi propune masurile de securitate corespunzătoare. (3) Serviciul de securitate a muncii se încadrează, de regula, cu personalul prevăzut la art. 139 alin. (3). (4) Serviciul de medicina a muncii indeplineste urmatoarele atribuţii: a) participa la evaluarea, identificarea şi comunicarea riscurilor privind imbolnavirile profesionale; b) monitorizează starea de sănătate a personalului incadrat, prin controale medicale periodice; c) consiliaza preşedintele instanţei în fundamentarea strategiei de securitate şi sănătate la locul de muncă. (5) Prestarea serviciilor medicale de medicina a muncii se realizează, în raport cu volumul şi gradul concret de complexitate al acestora, fie de un medic de medicina muncii incadrat în statul de functii şi personal al instanţei, fie - pe baze contractuale - prin intermediul structurilor specializate care funcţionează în baza reglementarilor Ministerului Sănătăţii.  +  Articolul 141 (1) La fiecare instanţa judecătorească, potrivit criteriilor stabilite la art. 139 alin. (1), se constituie comitetul de securitate şi sănătate în munca sau se desemneaza responsabilul cu protectia muncii care va îndeplini atribuţiile specifice comitetului. Comitetul de securitate şi sănătate în munca asigura implicarea personalului în elaborarea şi aplicarea deciziilor în domeniul protectiei muncii. (2) Comitetul de securitate şi sănătate în munca se compune din preşedintele instanţei, conducatorul compartimentului de protecţie a muncii sau persoana desemnata cu atribuţii în acest domeniu, reprezentantul serviciului de medicina a muncii şi unul sau mai mulţi reprezentanti ai personalului instanţei, în raport cu numărul acestuia. La instantele cu până la 50 de membri se desemneaza un reprezentant, la cele care au între 50 şi 199 de membri sunt desemnaţi 3 reprezentanti, la cele care au între 200 şi 499 de membri sunt desemnaţi 4 reprezentanti, iar la cele care au peste 500 de membri sunt desemnaţi 6 reprezentanti. (3) Preşedintele instanţei este preşedintele comitetului de securitate şi sănătate în munca. (4) Desemnarea reprezentantilor personalului în comitetul de securitate şi sănătate în munca se face prin decizie a presedintelui instanţei, după consultarea personalului acesteia. (5) Conducatorul compartimentului de protecţie a muncii sau persoana desemnata cu atribuţii în domeniu asigura secretariatul comitetului de securitate şi sănătate în munca. (6) Convocarea comitetului de securitate şi sănătate în munca se face trimestrial şi ori de cate ori este nevoie, de preşedintele instanţei sau de cel puţin o treime din numărul membrilor săi. Convocarea şi ordinea de zi a lucrărilor se aduc la cunoştinţa membrilor comitetului cu cel puţin 3 zile înainte. (7) Comitetul de securitate şi sănătate în munca este legal constituit în prezenta majorităţii membrilor săi şi adopta hotărâri cu votul a două treimi din numărul membrilor prezenţi. Lucrarile comitetului se consemneaza într-un proces-verbal care se semneaza de membrii săi. (8) Hotărârile comitetului de securitate şi sănătate în munca se aduc la cunoştinţa celor interesati.  +  Articolul 142Comitetul de securitate şi sănătate în munca exercita urmatoarele atribuţii: a) aproba programul anual de securitate şi sănătate în munca şi urmareste aplicarea acestuia, inclusiv alocarea mijloacelor necesare realizării masurilor cuprinse în program; b) analizeaza propunerile personalului privind prevenirea accidentelor de muncă şi a imbolnavirilor profesionale şi verifica eficienta masurilor luate pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă; c) efectueaza inspecţii proprii privind aplicarea şi respectarea normelor de securitate şi sănătate în munca; d) informeaza inspectoratele teritoriale de protecţie a muncii în legătură cu starea protectiei muncii în cadrul instanţei; e) asigura participarea personalului la luarea unor hotărâri în domeniul protectiei muncii.  +  Capitolul IV Numirea, promovarea, eliberarea din functie şi raspunderea juridica a personalului auxiliar de specialitate şi a personalului din departamentul economico-financiar şi administrativ  +  Secţiunea I Numirea şi eliberarea din functie a personalului auxiliar de specialitate  +  Articolul 143 (1) Numirea în functie a personalului auxiliar de specialitate se face în condiţiile stabilite prin Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea. (2) Poate fi numita în functia de grefier persoana care indeplineste urmatoarele condiţii: a) are cetatenia română, domiciliul în România şi capacitate deplina de exercitiu; b) nu are antecedente penale, nu are cazier fiscal şi se bucura de o buna reputatie; c) cunoaste limba română; d) este apta din punct de vedere medical pentru exercitarea functiei; e) are studii superioare de specialitate juridica sau studii medii, cunoştinţe de operare pe calculator sau de dactilografiere; f) este absolventa a Scolii Naţionale de Grefieri. (3) În cazuri excepţionale, Consiliul Superior al Magistraturii poate decide organizarea unui concurs la nivel naţional sau poate aviza numirea în functia de grefier, fără concurs, pentru persoanele care indeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (2) lit. a)-e). (4) Pentru indeplinirea condiţiei prevăzute la alin. (2) lit. e) în vederea numirii în functia de grefier statistician, este necesară absolvirea de studii superioare economice, studii superioare juridice sau studii medii economice. (5) Pentru indeplinirea condiţiei prevăzute la alin. (2) lit. e) în vederea numirii în functia de grefier documentarist, este necesară absolvirea de studii superioare juridice, studii superioare de administratie publică sau filologice ori studii medii.  +  Articolul 144Persoanele care indeplinesc condiţiile prevăzute la art. 143 sunt numite în functie la curtea de apel şi la instantele din circumscripţia acesteia prin decizie a presedintelui curtii de apel.  +  Articolul 145 (1) Pentru numirea în functia de informatician, candidatii trebuie să indeplineasca condiţiile prevăzute la art. 143 alin. (2) lit. a)-d), să fie absolventi de studii superioare de specialitate şi sa promoveze concursul organizat la nivelul curtii de apel, potrivit regulamentului aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea ministrului justiţiei. (2) Numirea în functia de informatician a persoanelor prevăzute la alin. (1) care au promovat concursul se face prin decizie a presedintelui curtii de apel atât pentru această instanţă, cat şi pentru instantele din circumscripţia curtii de apel. (3) Pentru numirea în functiile de grefier arhivar, registrator, agent procedural şi aprod, candidatii trebuie să indeplineasca condiţiile prevăzute la art. 143 alin. (2) lit. a)-d), să fie absolventi de studii medii şi sa promoveze concursul organizat la nivelul curtii de apel, potrivit regulamentului aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii. (4) Numirea în functiile vacante de grefier arhivar, registrator, agent procedural şi aprod din cadrul curtii de apel a persoanelor prevăzute la alin. (3) care au promovat concursul se face prin decizie a presedintelui curtii. Numirea în functiile vacante din cadrul tribunalului şi al instanţelor din circumscripţia acestuia se face prin decizie a presedintelui tribunalului.  +  Articolul 146 (1) Personalul auxiliar de specialitate este eliberat din functie în urmatoarele cazuri: a) demisie; b) pensionare, în condiţiile legii; c) constatarea nepregatirii profesionale corespunzătoare sau, după caz, indeplinirea necorespunzatoare a atribuţiilor specifice functiei de conducere; d) neindeplinirea oricareia dintre condiţiile prevăzute pentru numirea în functie; e) ca sanctiune disciplinara; f) condamnarea definitivă pentru savarsirea unei infractiuni. (2) Eliberarea din functie se face prin decizie a presedintelui instanţei care a dispus numirea în functia respectiva. (3) Deciziile de eliberare din functie pentru personalul auxiliar de specialitate care a urmat cursurile Scolii Naţionale de Grefieri şi nu a implinit 5 ani de la numirea în functie se aduc la cunoştinţa acesteia, în termen de 30 de zile de la emitere, pentru luarea masurilor prevăzute de Legea nr. 567/2004. (4) Decizia de eliberare din functie a informaticienilor pentru cazul prevăzut la alin. (1) lit. c) se emite cu avizul compartimentului de specialitate informatica din Ministerul Justiţiei. (5) Deciziile de eliberare din functie pentru cazurile prevăzute la alin. (1) lit. c)-f) pot fi contestate la instanţa competenţa.  +  Secţiunea a II-a Promovarea personalului auxiliar de specialitate  +  Articolul 147 (1) Promovarea în functii de execuţie, în grade sau trepte profesionale superioare, în cadrul aceleiasi instante, a personalului auxiliar de specialitate se face pe bază de examen, organizat potrivit regulamentului aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii. (2) Promovarea în functii de execuţie la instantele superioare a personalului auxiliar de specialitate se face numai prin concurs, organizat la nivelul fiecarei curti de apel, potrivit regulamentului aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii. Pentru participarea la concurs, candidatii trebuie să aibă o vechime de cel puţin 3 ani în functia în care sunt incadrati şi sa fi obţinut în această perioadă calificativul "foarte bine". (3) Regulamentele prevăzute la alin. (1) şi (2) urmeaza sa conţină şi propunerile ministrului justiţiei în cazul examenului sau concursului organizat pentru promovarea în functie a informaticienilor. (4) Promovarea în functiile de conducere de prim-grefier, grefier-sef, grefier arhivar sef şi informatician-sef se face de colegiul de conducere al instanţei la care functia este vacanta. Selecţia candidaţilor se face pe baza candidaturii depuse, a proiectului de imbunatatire a activităţii personalului auxiliar al instanţei şi a interviului sustinut în faţa membrilor colegiului. Candidatul desemnat castigator este numit în functie prin decizie a presedintelui curtii de apel, pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea reinvestirii. Pentru numirea în functia de informatician-sef este necesar avizul compartimentului de specialitate informatica din Ministerul Justiţiei.  +  Secţiunea a III-a Raspunderea personalului auxiliar de specialitate  +  Articolul 148Personalul auxiliar de specialitate raspunde civil, disciplinar, administrativ şi penal, după caz, în condiţiile legii.  +  Articolul 149 (1) Personalul auxiliar de specialitate raspunde disciplinar pentru abaterile de la indatoririle de serviciu, precum şi pentru comportarile care dauneaza intereselor serviciului sau prestigiului justiţiei. (2) Sunt abateri disciplinare ale personalului auxiliar de specialitate: a) intarzierea nejustificata în efectuarea lucrărilor; b) absentele nemotivate de la serviciu, precum şi incalcarea dispoziţiilor din regulamentele privind organizarea şi functionarea instanţelor judecătorești, referitoare la programul de lucru; c) interventiile sau staruintele pentru solutionarea unor cereri privind satisfacerea unor interese personale, ale membrilor de familie sau ale altor persoane, precum şi orice alte imixtiuni în activitatea judecatorilor; d) atitudinile ireverentioase în timpul exercitarii atribuţiilor de serviciu faţă de judecatori şi procurori, faţă de colegi, avocati, experti, martori, justiţiabili sau orice altă persoană cu care intră în relatii; e) nerespectarea confidentialitatii lucrărilor care au acest caracter; f) nerespectarea dispoziţiilor legale care reglementeaza modul de comunicare faţă de terte persoane a datelor şi informaţiilor referitoare la activitatea instanţelor judecătorești; g) manifestari care aduc atingere demnitatii sau probitatii profesionale; h) refuzul nejustificat de a îndeplini o indatorire ce îi revine potrivit legii şi regulamentelor privind organizarea şi functionarea instanţelor judecătorești ori alte atribuţii stabilite de conducătorii instanţelor judecătorești; i) neglijenta grava ori neglijente repetate în rezolvarea lucrărilor; j) incalcarea incompatibilitatilor sau interdictiilor prevăzute de lege; k) omisiunea grava de a îndeplini atribuţiile ce îi revin potrivit legii; l) nerespectarea prevederilor cuprinse în Codul deontologic al personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea. (3) Sanctiunile disciplinare ce se pot aplica personalului auxiliar de specialitate în raport cu gravitatea abaterilor sunt: a) avertismentul; b) reducerea cu 5-15% a salariului şi/sau a indemnizatiei de conducere pe o durată de 1-3 luni; c) retrogradarea în gradul profesional sau treapta profesionala în cadrul aceleiasi functii, pe o durată de 1-3 luni; d) revocarea din functia de conducere ocupata; e) mutarea disciplinara la o alta instanţa din circumscripţia aceleiasi curti de apel, pe o durată de 1-3 luni; f) excluderea din profesie. (4) Sancţiunea prevăzută la alin. (3) lit. a) poate fi aplicata şi de conducatorul instanţei în cadrul careia îşi desfăşoară activitatea persoana respectiva, iar sanctiunile prevăzute la alin. (3) lit. b)-f) se aplică de preşedintele curtii de apel în a carei circumscriptie îşi desfăşoară activitatea persoana în cauza. (5) În cazul nerespectarii prevederilor cuprinse în Codul deontologic al personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea, conducatorul instanţei care aplica sancţiunea poate dispune ca, pe lângă sancţiunea disciplinara aplicata, persoana sanctionata să urmeze cursuri de deontologie a profesiei organizate de Şcoala Naţionala de Grefieri.  +  Articolul 150 (1) În cazul în care exista indiciile savarsirii unei abateri disciplinare, preşedintele instanţei, competent să aplice sancţiunea, va dispune efectuarea cercetării prealabile. (2) Cercetarea prealabila este obligatorie în toate cazurile, se efectueaza de către un judecator desemnat de preşedintele instanţei şi se finalizează printr-un act de constatare. (3) În vederea efectuării cercetării prealabile se va dispune citarea persoanei în cauza, ascultarea acesteia şi verificarea apararilor formulate. Refuzul persoanei cercetate de a se prezenta la cercetari sau de a face declaratii se constata prin proces-verbal şi nu împiedica finalizarea cercetării. (4) Pe perioada cercetării, preşedintele curtii de apel poate dispune, în raport cu gravitatea faptei, suspendarea din functie a persoanei în cauza. Măsura suspendarii din functie poate fi contestata, în termen de 30 de zile de la comunicare, la instanţa competenţa.  +  Articolul 151 (1) Sancţiunea disciplinara se aplică în termen de 30 de zile de la data înregistrării actului de constatare la cabinetul presedintelui instanţei, competent sa o aplice, dar nu mai tarziu de un an de la data savarsirii abaterii disciplinare. (2) Sancţiunea disciplinara se aplică prin decizie emisa în forma scrisa şi se comunică persoanei sanctionate în cel mult 5 zile de la data emiterii. Comunicarea se face personal, cu semnatura de primire, ori, în caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandata trimisa la domiciliul sau la reşedinţa indicată de persoana în cauza. Decizia produce efecte de la data comunicarii. (3) Sub sancţiunea nulitatii absolute, decizia cuprinde, în mod obligatoriu: a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinara; b) precizarea prevederilor legale care au fost incalcate de cel sanctionat; c) motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de cel sanctionat în timpul cercetării disciplinare prealabile ori motivele pentru care persoana nu a fost citata sau ascultata; d) temeiul de drept în baza caruia se aplică sancţiunea disciplinara; e) termenul în care sancţiunea disciplinara poate fi contestata; f) instanţa competenţa la care sancţiunea disciplinara poate fi contestata. (4) Decizia de sanctionare poate fi contestata în termen de 30 de zile de la data comunicarii la instanţa competenţa.  +  Secţiunea a IV-a Numirea, promovarea, eliberarea din functie şi raspunderea juridica a personalului din departamentul economico-financiar şi administrativ  +  Articolul 152 (1) Managerul economic conduce departamentul economico-financiar şi administrativ din cadrul curtii de apel şi al tribunalului şi este subordonat presedintelui instanţei. (2) Poate fi numita în functia de manager economic persoana care indeplineste condiţiile generale pentru ocuparea unei functii publice, prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, are studii superioare economice, o vechime în specialitate de minimum 5 ani şi a promovat concursul organizat la nivelul curtii de apel, potrivit regulamentului aprobat de ministrul justiţiei. (3) Numirea în functia de manager economic a persoanelor care indeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1), atât la curtea de apel, cat şi la tribunalele din circumscripţia acesteia, se face prin decizie a presedintelui curtii de apel.  +  Articolul 153Numirea în celelalte functii publice de execuţie şi de conducere din cadrul departamentului economico-financiar şi administrativ se face prin decizie a presedintelui curtii de apel dintre persoanele care indeplinesc condiţiile generale pentru ocuparea unei functii publice, prevăzute de Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi au promovat concursul organizat la nivelul curtii de apel.  +  Articolul 154Dispozitiile privind drepturile şi indatoririle personalului din departamentul economico-financiar şi administrativ, care are calitatea de functionar public, promovarea în functie şi evaluarea performantelor profesionale ale acestuia, modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu, raspunderea juridica, precum şi celelalte prevederi stabilite prin Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 155 (1) Personalul care desfăşoară activităţi administrative în cadrul departamentului economico-financiar şi administrativ nu are calitatea de functionar public şi este angajat cu contract individual de muncă. (2) Selectarea personalului care urmeaza sa desfasoare activităţi administrative se face pe bază de concurs organizat la nivelul curtii de apel, potrivit regulamentului aprobat de ministrul justiţiei. Pentru personalul din cadrul departamentului economico-financiar şi administrativ, care urmeaza sa indeplineasca atribuţii de serviciu, angajarea se face pe baza verificării aptitudinilor profesionale prin proba practica. Condiţiile de organizare a probei practice se stabilesc prin decizie a presedintelui curtii de apel.  +  Articolul 156 (1) Personalului angajat în baza unui contract individual de muncă îi sunt aplicabile dispozitiile din legislatia muncii în ceea ce priveste incheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de muncă. (2) Raspunderea disciplinara a personalului prevăzut la alin. (1) este angajata pentru savarsirea unei abateri disciplinare. (3) Abaterea disciplinara este o faptă în legătură cu munca şi consta intr-o actiune sau inactiune, savarsita cu vinovatie de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau ordinele şi dispozitiile legale ale conducătorilor ierarhici. (4) Sanctiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în cazul în care salariatul savarseste o abatere disciplinara sunt: a) avertismentul scris; b) suspendarea contractului individual de muncă pentru o perioadă ce nu poate depăşi 10 zile lucratoare; c) retrogradarea din functie, cu acordarea salariului corespunzător functiei în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile; d) reducerea salariului de baza pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%; e) desfacerea disciplinara a contractului individual de muncă.  +  Articolul 157 (1) Cu excepţia sanctiunii prevăzute la art. 156 alin. (4) lit. a), nici o alta sanctiune nu poate fi dispusa mai înainte de efectuarea cercetării disciplinare prealabile de către persoana imputernicita de preşedintele curtii de apel. (2) În vederea efectuării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în scris de persoana imputernicita sa realizeze cercetarea, precizandu-se obiectul, data, ora şi locul intrevederii. (3) Neprezentarea salariatului la convocarea facuta în condiţiile alin. (2), fără un motiv obiectiv, îi da dreptul presedintelui curtii de apel sa dispună sanctionarea fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile. (4) În cursul cercetării disciplinare prealabile, salariatul are dreptul sa formuleze şi sa sustina toate apararile în favoarea sa şi să-i ofere persoanei imputernicite sa realizeze cercetarea toate probele şi motivatiile pe care le considera necesare, precum şi dreptul de a fi asistat, la cererea sa, de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este. (5) Sancţiunea disciplinara se dispune de preşedintele curtii de apel prin decizie, emisa în forma scrisa, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştinţa de savarsirea abaterii, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data savarsirii faptei. (6) Sub sancţiunea nulitatii absolute, decizia cuprinde în mod obligatoriu: a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinara; b) precizarea prevederilor din actele normative în vigoare care au fost incalcate de cel sanctionat; c) motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de cel sanctionat în timpul cercetării disciplinare prealabile sau motivele pentru care nu a fost efectuata cercetarea; d) temeiul de drept în baza caruia se aplică sancţiunea disciplinara; e) termenul în care sancţiunea disciplinara poate fi contestata; f) instanţa competenţa la care sancţiunea disciplinara poate fi contestata. (7) Decizia de sanctionare se comunică salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii şi produce efecte de la data comunicarii. (8) Comunicarea se face personal salariatului, cu semnatura de primire, ori, în caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandata trimisa la domiciliul sau la reşedinţa indicată de acesta. (9) Decizia de sanctionare poate fi contestata în termen de 30 de zile de la data comunicarii la instanţa competenţa.  +  Capitolul V Solutionarea cererilor sau reclamatiilor individuale ale salariatilor  +  Articolul 158 (1) Cererile sau reclamatiile individuale ale personalului se adreseaza presedintelui instanţei/secţiei, care este obligat sa răspundă în timp util şi în scris. (2) Persoana nemultumita de conţinutul raspunsului îl poate contesta la colegiul de conducere al instanţei.  +  Capitolul VI Vacanţa judecătorească  +  Articolul 159 (1) Vacanţa judecătorească este de doua luni în fiecare an calendaristic, în intervalul 1 iulie - 31 august. (2) Concediul de odihnă anual pentru intregul personal al instanţelor judecătorești se efectueaza, de regula, în timpul vacantei judecătorești. (3) În timpul vacantei judecătorești vor fi judecate cauzele pentru care legea prevede solutionarea de urgenta şi cu celeritate.  +  Articolul 160În timpul vacantei judecătorești, colegiile de conducere, la propunerea presedintilor, vor stabili numărul şi compunerea completelor de judecată care vor functiona numai pentru această perioadă.  +  AnexăLISTA numerelor de identificare ale instanţelor de judecată────────────────────────────────────────────────────────────────────────Numărul deidentificare Instanţa de judecatăal instanţeide judecată────────────────────────────────────────────────────────────────────────    1 Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie────────────────────────────────────────────────────────────────────────    2 Curtea de Apel Bucureşti────────────────────────────────────────────────────────────────────────    3 Tribunalul Bucureşti────────────────────────────────────────────────────────────────────────    4 Judecatoria Sectorului 4 Bucureşti────────────────────────────────────────────────────────────────────────    30 Tribunalul Timiş────────────────────────────────────────────────────────────────────────    32 Curtea de Apel Bacau────────────────────────────────────────────────────────────────────────    33 Curtea de Apel Cluj────────────────────────────────────────────────────────────────────────    35 Curtea de Apel Oradea────────────────────────────────────────────────────────────────────────    36 Curtea de Apel Constanta────────────────────────────────────────────────────────────────────────    39 Curtea de Apel Suceava────────────────────────────────────────────────────────────────────────    40 Tribunalul Botosani────────────────────────────────────────────────────────────────────────    42 Curtea de Apel Ploiesti────────────────────────────────────────────────────────────────────────    43 Curtea de Apel Targu Mures────────────────────────────────────────────────────────────────────────    44 Curtea de Apel Galaţi────────────────────────────────────────────────────────────────────────    45 Curtea de Apel Iasi────────────────────────────────────────────────────────────────────────    46 Curtea de Apel Pitesti────────────────────────────────────────────────────────────────────────    54 Curtea de Apel Craiova────────────────────────────────────────────────────────────────────────    55 Judecatoria Arad────────────────────────────────────────────────────────────────────────    57 Curtea de Apel Alba Iulia────────────────────────────────────────────────────────────────────────    59 Curtea de Apel Timisoara────────────────────────────────────────────────────────────────────────    62 Tribunalul Brasov────────────────────────────────────────────────────────────────────────    63 Tribunalul Dolj────────────────────────────────────────────────────────────────────────    64 Curtea de Apel Brasov────────────────────────────────────────────────────────────────────────    81 Curtea Militara de Apel Bucureşti────────────────────────────────────────────────────────────────────────    83 Tribunalul Satu Mare────────────────────────────────────────────────────────────────────────    84 Tribunalul Salaj────────────────────────────────────────────────────────────────────────    85 Tribunalul Sibiu────────────────────────────────────────────────────────────────────────    86 Tribunalul Suceava────────────────────────────────────────────────────────────────────────    87 Tribunalul Teleorman────────────────────────────────────────────────────────────────────────    88 Tribunalul Tulcea────────────────────────────────────────────────────────────────────────    89 Tribunalul Vaslui────────────────────────────────────────────────────────────────────────    90 Tribunalul Valcea────────────────────────────────────────────────────────────────────────    91 Tribunalul Vrancea────────────────────────────────────────────────────────────────────────    92 Tribunalul Militar Bucureşti────────────────────────────────────────────────────────────────────────    93 Tribunalul Ilfov────────────────────────────────────────────────────────────────────────    94 Judecatoria Buftea────────────────────────────────────────────────────────────────────────    95 Tribunalul Gorj────────────────────────────────────────────────────────────────────────    96 Tribunalul Harghita────────────────────────────────────────────────────────────────────────    97 Tribunalul Hunedoara────────────────────────────────────────────────────────────────────────    98 Tribunalul Ialomita────────────────────────────────────────────────────────────────────────    99 Tribunalul Iasi────────────────────────────────────────────────────────────────────────    100 Tribunalul Maramures────────────────────────────────────────────────────────────────────────    101 Tribunalul Mehedinti────────────────────────────────────────────────────────────────────────    102 Tribunalul Mures────────────────────────────────────────────────────────────────────────    103 Tribunalul Neamt────────────────────────────────────────────────────────────────────────    104 Tribunalul Olt────────────────────────────────────────────────────────────────────────    105 Tribunalul Prahova────────────────────────────────────────────────────────────────────────    107 Tribunalul Alba────────────────────────────────────────────────────────────────────────    108 Tribunalul Arad────────────────────────────────────────────────────────────────────────    109 Tribunalul Arges────────────────────────────────────────────────────────────────────────    110 Tribunalul Bacau────────────────────────────────────────────────────────────────────────    111 Tribunalul Bihor────────────────────────────────────────────────────────────────────────    112 Tribunalul Bistrita-Nasaud────────────────────────────────────────────────────────────────────────    113 Tribunalul Braila────────────────────────────────────────────────────────────────────────    114 Tribunalul Buzau────────────────────────────────────────────────────────────────────────    115 Tribunalul Caraş-Severin────────────────────────────────────────────────────────────────────────    116 Tribunalul Calarasi────────────────────────────────────────────────────────────────────────    117 Tribunalul Cluj────────────────────────────────────────────────────────────────────────    118 Tribunalul Constanta────────────────────────────────────────────────────────────────────────    119 Tribunalul Covasna────────────────────────────────────────────────────────────────────────    120 Tribunalul Dambovita────────────────────────────────────────────────────────────────────────    121 Tribunalul Galaţi────────────────────────────────────────────────────────────────────────    122 Tribunalul Giurgiu────────────────────────────────────────────────────────────────────────    173 Judecatoria Adjud────────────────────────────────────────────────────────────────────────    174 Judecatoria Agnita────────────────────────────────────────────────────────────────────────    175 Judecatoria Aiud────────────────────────────────────────────────────────────────────────    176 Judecatoria Alba Iulia────────────────────────────────────────────────────────────────────────    177 Judecatoria Alesd────────────────────────────────────────────────────────────────────────    179 Judecatoria Babadag────────────────────────────────────────────────────────────────────────    180 Judecatoria Bacau────────────────────────────────────────────────────────────────────────    181 Judecatoria Baia de Arama────────────────────────────────────────────────────────────────────────    182 Judecatoria Baia Mare────────────────────────────────────────────────────────────────────────    183 Judecatoria Bailesti────────────────────────────────────────────────────────────────────────    184 Judecatoria Bals────────────────────────────────────────────────────────────────────────    185 Judecatoria Balcesti────────────────────────────────────────────────────────────────────────    186 Judecatoria Beclean────────────────────────────────────────────────────────────────────────    187 Judecatoria Beius────────────────────────────────────────────────────────────────────────    188 Judecatoria Bicaz────────────────────────────────────────────────────────────────────────    189 Judecatoria Barlad────────────────────────────────────────────────────────────────────────    190 Judecatoria Bistrita────────────────────────────────────────────────────────────────────────    191 Judecatoria Blaj────────────────────────────────────────────────────────────────────────    192 Judecatoria Bolintin-Vale────────────────────────────────────────────────────────────────────────    193 Judecatoria Botosani────────────────────────────────────────────────────────────────────────    194 Judecatoria Bozovici────────────────────────────────────────────────────────────────────────    195 Judecatoria Brad────────────────────────────────────────────────────────────────────────    196 Judecatoria Braila────────────────────────────────────────────────────────────────────────    197 Judecatoria Brasov────────────────────────────────────────────────────────────────────────    198 Judecatoria Brezoi────────────────────────────────────────────────────────────────────────    199 Judecatoria Buhusi────────────────────────────────────────────────────────────────────────    200 Judecatoria Buzau────────────────────────────────────────────────────────────────────────    201 Judecatoria Calafat────────────────────────────────────────────────────────────────────────    202 Judecatoria Calarasi────────────────────────────────────────────────────────────────────────    203 Judecatoria Campeni────────────────────────────────────────────────────────────────────────    204 Judecatoria Campina────────────────────────────────────────────────────────────────────────    205 Judecatoria Campulung────────────────────────────────────────────────────────────────────────    206 Judecatoria Campulung Moldovenesc────────────────────────────────────────────────────────────────────────    207 Judecatoria Caracal────────────────────────────────────────────────────────────────────────    208 Judecatoria Caransebes────────────────────────────────────────────────────────────────────────    210 Judecatoria Chişineu-Criş────────────────────────────────────────────────────────────────────────    211 Judecatoria Cluj-Napoca────────────────────────────────────────────────────────────────────────    212 Judecatoria Constanta────────────────────────────────────────────────────────────────────────    213 Judecatoria Corabia────────────────────────────────────────────────────────────────────────    214 Judecatoria Costesti────────────────────────────────────────────────────────────────────────    215 Judecatoria Craiova────────────────────────────────────────────────────────────────────────    216 Judecatoria Curtea de Arges────────────────────────────────────────────────────────────────────────    217 Judecatoria Darabani────────────────────────────────────────────────────────────────────────    218 Judecatoria Carei────────────────────────────────────────────────────────────────────────    219 Judecatoria Dej────────────────────────────────────────────────────────────────────────    220 Judecatoria Deta────────────────────────────────────────────────────────────────────────    221 Judecatoria Deva────────────────────────────────────────────────────────────────────────    222 Judecatoria Dorohoi────────────────────────────────────────────────────────────────────────    223 Judecatoria Dragasani────────────────────────────────────────────────────────────────────────    224 Judecatoria Dragomiresti────────────────────────────────────────────────────────────────────────    225 Judecatoria Drobeta-Turnu Severin────────────────────────────────────────────────────────────────────────    226 Judecatoria Fagaras────────────────────────────────────────────────────────────────────────    227 Judecatoria Falticeni────────────────────────────────────────────────────────────────────────    228 Judecatoria Faurei────────────────────────────────────────────────────────────────────────    229 Judecatoria Fetesti────────────────────────────────────────────────────────────────────────    230 Judecatoria Filiasi────────────────────────────────────────────────────────────────────────    231 Judecatoria Focsani────────────────────────────────────────────────────────────────────────    232 Judecatoria Gaesti────────────────────────────────────────────────────────────────────────    233 Judecatoria Galaţi────────────────────────────────────────────────────────────────────────    234 Judecatoria Gheorgheni────────────────────────────────────────────────────────────────────────    235 Judecatoria Gherla────────────────────────────────────────────────────────────────────────    236 Judecatoria Giurgiu────────────────────────────────────────────────────────────────────────    237 Judecatoria Gura Humorului────────────────────────────────────────────────────────────────────────    238 Judecatoria Gurahont────────────────────────────────────────────────────────────────────────    239 Judecatoria Harlau────────────────────────────────────────────────────────────────────────    240 Judecatoria Hateg────────────────────────────────────────────────────────────────────────    241 Judecatoria Horezu────────────────────────────────────────────────────────────────────────    242 Judecatoria Huedin────────────────────────────────────────────────────────────────────────    243 Judecatoria Hunedoara────────────────────────────────────────────────────────────────────────    244 Judecatoria Husi────────────────────────────────────────────────────────────────────────    245 Judecatoria Iasi────────────────────────────────────────────────────────────────────────    246 Judecatoria Ineu────────────────────────────────────────────────────────────────────────    247 Judecatoria Insuratei────────────────────────────────────────────────────────────────────────    248 Judecatoria Intorsura Buzaului────────────────────────────────────────────────────────────────────────    249 Judecatoria Lehliu-Gara────────────────────────────────────────────────────────────────────────    250 Judecatoria Lipova────────────────────────────────────────────────────────────────────────    251 Judecatoria Ludus────────────────────────────────────────────────────────────────────────    252 Judecatoria Lugoj────────────────────────────────────────────────────────────────────────    253 Judecatoria Macin────────────────────────────────────────────────────────────────────────    254 Judecatoria Mangalia────────────────────────────────────────────────────────────────────────    255 Judecatoria Marghita────────────────────────────────────────────────────────────────────────    256 Judecatoria Medgidia────────────────────────────────────────────────────────────────────────    257 Judecatoria Medias────────────────────────────────────────────────────────────────────────    258 Judecatoria Miercurea-Ciuc────────────────────────────────────────────────────────────────────────    259 Judecatoria Mizil────────────────────────────────────────────────────────────────────────    260 Judecatoria Moinesti────────────────────────────────────────────────────────────────────────    261 Judecatoria Moldova Noua────────────────────────────────────────────────────────────────────────    262 Judecatoria Moreni────────────────────────────────────────────────────────────────────────    263 Judecatoria Motru────────────────────────────────────────────────────────────────────────    264 Judecatoria Murgeni────────────────────────────────────────────────────────────────────────    265 Judecatoria Nasaud────────────────────────────────────────────────────────────────────────    266 Judecatoria Negresti-Oas────────────────────────────────────────────────────────────────────────    267 Judecatoria Novaci────────────────────────────────────────────────────────────────────────    268 Judecatoria Odorheiu Secuiesc────────────────────────────────────────────────────────────────────────    269 Judecatoria Oltenita────────────────────────────────────────────────────────────────────────    270 Judecatoria Onesti────────────────────────────────────────────────────────────────────────    271 Judecatoria Oradea────────────────────────────────────────────────────────────────────────    272 Judecatoria Orastie────────────────────────────────────────────────────────────────────────    273 Judecatoria Gravita────────────────────────────────────────────────────────────────────────    274 Judecatoria Orsova────────────────────────────────────────────────────────────────────────    275 Judecatoria Panciu────────────────────────────────────────────────────────────────────────    277 Judecatoria Patarlagele────────────────────────────────────────────────────────────────────────    278 Judecatoria Petrosani────────────────────────────────────────────────────────────────────────    279 Judecatoria Piatra Neamt────────────────────────────────────────────────────────────────────────    280 Judecatoria Pitesti────────────────────────────────────────────────────────────────────────    281 Judecatoria Ploiesti────────────────────────────────────────────────────────────────────────    282 Judecatoria Pogoanele────────────────────────────────────────────────────────────────────────    283 Judecatoria Pucioasa────────────────────────────────────────────────────────────────────────    284 Judecatoria Racari────────────────────────────────────────────────────────────────────────    285 Judecatoria Radauti────────────────────────────────────────────────────────────────────────    286 Judecatoria Raducaneni────────────────────────────────────────────────────────────────────────    287 Judecatoria Ramnicu Sarat────────────────────────────────────────────────────────────────────────    288 Judecatoria Ramnicu Valcea────────────────────────────────────────────────────────────────────────    289 Judecatoria Reghin────────────────────────────────────────────────────────────────────────    290 Judecatoria Resita────────────────────────────────────────────────────────────────────────    291 Judecatoria Roman────────────────────────────────────────────────────────────────────────    292 Judecatoria Rosiori de Vede────────────────────────────────────────────────────────────────────────    293 Judecatoria Rupea────────────────────────────────────────────────────────────────────────    294 Judecatoria Saliste────────────────────────────────────────────────────────────────────────    295 Judecatoria Sannicolau Mare────────────────────────────────────────────────────────────────────────    296 Judecatoria Satu Mare────────────────────────────────────────────────────────────────────────    297 Judecatoria Saveni────────────────────────────────────────────────────────────────────────    298 Judecatoria Sebes────────────────────────────────────────────────────────────────────────    299 Judecatoria Sectorului 1 Bucureşti────────────────────────────────────────────────────────────────────────    300 Judecatoria Sectorului 2 Bucureşti────────────────────────────────────────────────────────────────────────    301 Judecatoria Sectorului 3 Bucureşti────────────────────────────────────────────────────────────────────────    302 Judecatoria Sectorului 5 Bucureşti────────────────────────────────────────────────────────────────────────    303 Judecatoria Sectorului 6 Bucureşti────────────────────────────────────────────────────────────────────────    304 Judecatoria Segarcea────────────────────────────────────────────────────────────────────────    305 Judecatoria Sfîntu Gheorghe────────────────────────────────────────────────────────────────────────    306 Judecatoria Sibiu────────────────────────────────────────────────────────────────────────    307 Judecatoria Sighetu Marmatiei────────────────────────────────────────────────────────────────────────    308 Judecatoria Sighisoara────────────────────────────────────────────────────────────────────────    309 Judecatoria Simleu Silvaniei────────────────────────────────────────────────────────────────────────    310 Judecatoria Sinaia────────────────────────────────────────────────────────────────────────    311 Judecatoria Slatina────────────────────────────────────────────────────────────────────────    312 Judecatoria Slobozia────────────────────────────────────────────────────────────────────────    313 Judecatoria Strehaia────────────────────────────────────────────────────────────────────────    314 Judecatoria Suceava────────────────────────────────────────────────────────────────────────    315 Judecatoria Targoviste────────────────────────────────────────────────────────────────────────    316 Judecatoria Targu Bujor────────────────────────────────────────────────────────────────────────    317 Judecatoria Targu Carbunesti────────────────────────────────────────────────────────────────────────    318 Judecatoria Targu Jiu────────────────────────────────────────────────────────────────────────    319 Judecatoria Targu Lapus────────────────────────────────────────────────────────────────────────    320 Judecatoria Targu Mures────────────────────────────────────────────────────────────────────────    321 Judecatoria Targu Neamt────────────────────────────────────────────────────────────────────────    322 Judecatoria Targu Secuiesc────────────────────────────────────────────────────────────────────────    323 Judecatoria Tarnaveni────────────────────────────────────────────────────────────────────────    324 Judecatoria Tecuci────────────────────────────────────────────────────────────────────────    325 Judecatoria Timisoara────────────────────────────────────────────────────────────────────────    326 Judecatoria Toplita────────────────────────────────────────────────────────────────────────    327 Judecatoria Tulcea────────────────────────────────────────────────────────────────────────    328 Judecatoria Turda────────────────────────────────────────────────────────────────────────    329 Judecatoria Turnu Magurele────────────────────────────────────────────────────────────────────────    330 Judecatoria Urziceni────────────────────────────────────────────────────────────────────────    331 Judecatoria Valenii de Munte────────────────────────────────────────────────────────────────────────    332 Judecatoria Vanju Mare────────────────────────────────────────────────────────────────────────    333 Judecatoria Vaslui────────────────────────────────────────────────────────────────────────    334 Judecatoria Vatra Dornei────────────────────────────────────────────────────────────────────────    335 Judecatoria Videle────────────────────────────────────────────────────────────────────────    336 Judecatoria Viseu de Sus────────────────────────────────────────────────────────────────────────    337 Judecatoria Zalau────────────────────────────────────────────────────────────────────────    338 Judecatoria Zarnesti────────────────────────────────────────────────────────────────────────    339 Judecatoria Zimnicea────────────────────────────────────────────────────────────────────────    739 Tribunalul Militar Iasi────────────────────────────────────────────────────────────────────────    740 Judecatoria Alexandria────────────────────────────────────────────────────────────────────────