ORDONANTA nr. 29 din 29 ianuarie 2004 (*actualizată*)pentru reglementarea unor măsuri financiare(actualizată până la data de 1 iunie 2007*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2004. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 1 iunie 2007, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 116 din 19 aprilie 2004; LEGEA nr. 174 din 17 mai 2004; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 37 din 19 mai 2004; RECTIFICAREA nr. 116 din 19 aprilie 2004; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2005; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 45 din 23 mai 2007.În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. II.3 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Articolul IOrdonanţa de urgenta a Guvernului nr. 28/1999privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 5 iunie 2002*), se modifica şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Agenţii economici care efectuează livrări de bunuri cu amănuntul, precum şi prestări de servicii direct către populaţie sunt obligaţi sa utilizeze aparate de marcat electronice fiscale. (2) Agenţii economici prevăzuţi la alin. (1), denumiţi în continuare utilizatori, au obligaţia sa emita bonuri fiscale cu aparate de marcat electronice fiscale şi să le predea clienţilor. La solicitarea clienţilor, utilizatorii vor elibera acestora şi factura fiscală."2. La articolul 1, alineatul (3) se abroga.3. La articolul 1, alineatul (4) va avea următorul cuprins:"(4) Aparatele de marcat electronice fiscale sunt livrate prin distribuitori autorizaţi. În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin distribuitor autorizat se înţelege agentul economic pe numele căruia a fost eliberat avizul prevăzut la art. 5 alin. (2). Distribuitorul autorizat are dreptul de a comercializa aparatele de marcat electronice fiscale, inclusiv produsele complementare acestora, pentru care a obţinut avizul, precum şi obligaţia să asigure service la aceste aparate atât în mod direct, cat şi prin alţi agenţi economici, denumiţi în continuare unităţi acreditate pentru comercializare şi/sau service. Distribuitor autorizat nu poate fi decât producătorul sau importatorul aparatului respectiv, persoana juridică română. În situaţia defectării aparatelor de marcat electronice fiscale, utilizatorii sunt obligaţi ca în momentul constatării defectiunii sa anunţe distribuitorul autorizat care a livrat aparatul sau, după caz, unitatea de service acreditata a acestui distribuitor autorizat."4. La articolul 2 alineatul (1), după litera i) se introduc literele j)-t) cu următorul cuprins*):"j) vânzarea bunurilor de folosinţă îndelungată, definite potrivit legii; k) comerţul cu amănuntul prin comis-voiajori, precum şi prin corespondenta, cu excepţia livrărilor de bunuri la domiciliu efectuate de către magazine; l) serviciile de instalaţii, reparaţii şi întreţinere a bunurilor, efectuate la domiciliul clientului; m) vânzarea pachetelor de servicii turistice sau de componente ale acestora de către agenţiile de turism, definite potrivit legii; n) furnizarea la domiciliul clientului a energiei electrice şi termice, a gazelor naturale, a apei, a serviciilor de telefonie, inclusiv de telefonie mobila, de posta şi curier, de salubritate, de televiziune, inclusiv prin cablu, de Internet; o) efectuarea lucrărilor de construcţii, reparaţii, amenajări şi întreţinere de locuinţe; p) serviciile medicale cu plata prestate la domiciliul sau la locul de muncă al clientului; r) vânzările de bunuri şi prestările de servicii care nu se încasează integral cu numerar şi/sau substitute de numerar; s) vânzările de bunuri şi prestările de servicii care nu se încasează integral în momentul livrării bunului sau prestării serviciului; t) alte livrări de bunuri cu amănuntul şi prestări de servicii către populaţie pentru a căror desfăşurare se prevede, prin acte normative, obligaţia emiterii de facturi fiscale."------------*) Lit. a) şi h) ale art. 2 alin. (1) au cuprinsul prevăzut la art. I din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2004pentru reglementarea unor măsuri financiare.-------------Asteriscul de la pct. 4 al art. I a fost introdus de RECTIFICAREA nr. 116 din 19 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 20 ianuarie 2005.5. La articolul 2, alineatul (2) se abroga.6. La articolul 4, alineatele (3), (4) şi (6) vor avea următorul cuprins:"(3) Raportul fiscal de închidere zilnica este documentul care conţine: denumirea şi codul fiscal ale agentului economic emitent; adresa de la locul de instalare a aparatului de marcat electronic fiscal; logotipul şi seria fiscală ale aparatului; numărul de ordine numerotat progresiv; data şi ora emiterii; numărul bonurilor emise în ziua respectiva; valoarea totală a operaţiunilor efectuate şi totalul taxei pe valoarea adăugată, cu precizarea nivelului cotei, valoarea totală a operaţiunilor scutite de taxa pe valoarea adăugată, precum şi valoarea taxelor care nu se cuprind în baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată. (4) Registrul special prevăzut la art. 1 alin. (5) şi raportul fiscal de închidere zilnica sunt documente avute în vedere de către organele fiscale cu ocazia verificării veniturilor care stau la baza determinării impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat. Registrul special prevăzut la art. 1 alin. (5) se arhiveaza şi se păstrează pe o perioadă de 10 ani, iar raportul fiscal de închidere zilnica, pe o perioadă de 5 ani................................................................ (6) Utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale sunt obligaţi sa folosească numai consumabile furnizate de: a) distribuitorul autorizat care a furnizat aparatul şi/sau unităţile de distribuţie şi service acreditate ale acestuia; b) alţi agenţi economici agreati conform alin. (6^1).7. La articolul 4, după alineatul (6) se introduc alineatele (6^1) şi (6^2) cu următorul cuprins:"(6^1) Comercializarea direct către utilizatori a consumabilelor destinate aparatelor de marcat electronice fiscale de către alţi agenţi economici decât distribuitorul autorizat şi unităţile acreditate ale acestuia este permisă numai dacă aceşti agenţi economici sunt agreati prin acordul scris al distribuitorului autorizat care a furnizat aparatele, denumiţi în continuare unităţi agreate.(6^2) Unităţile de distribuţie şi service acreditate se pot aproviziona cu consumabile destinate aparatelor de marcat electronice fiscale de la distribuitorii autorizaţi, precum şi de la unităţile agreate, dar numai cu acordul scris al distribuitorului autorizat care a furnizat aparatele."8. La articolul 4, alineatul (7) va avea următorul cuprins:"(7) Consumabilele furnizate de distribuitorii autorizaţi şi unităţile agreate trebuie să asigure menţinerea lizibilitatii datelor pe perioada de arhivare prevăzută de prezenta ordonanţă de urgenţă."9. La articolul 4, după alineatul (7) se introduc alineatele (7^1) şi (7^2) cu următorul cuprins:"(7^1) Consumabilele furnizate utilizatorilor vor fi personalizate prin marcarea acestora cu datele necesare identificarii: a) distribuitorului autorizat care a furnizat aparatul; b) tipului consumabilelor; c) producătorului consumabilelor; d) producătorului hârtiei, în cazul rolelor de hârtie; e) unităţii agreate, dacă este cazul.(7^2) Consumabilele existente în stoc pot fi utilizate până la data de 1 iunie 2004."10. La articolul 4, alineatul (8) va avea următorul cuprins:"(8) Agenţii economici prevăzuţi la art. 1 alin. (1) au obligaţia ca lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare, sa predea organului fiscal teritorial raportul memoriei fiscale pe perioada de raportare."11. La articolul 4, alineatul (9) se abroga.12. La articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) În vederea avizării modelelor de aparate de marcat electronice fiscale, autorizării distribuitorilor, acreditării unităţilor de distribuţie şi/sau service şi înregistrării unităţilor agreate, se constituie, sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice, Comisia de avizare a distribuţiei şi utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale."13. La articolul 10, litera b) va avea următorul cuprins:"b) neîndeplinirea obligaţiei agenţilor economici de a se dota şi de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale avizate conform art. 5 alin. (2), la termenele stabilite la art. 6, cu excepţia prevăzută la art. 1 alin. (5), neemiterea bonului fiscal pentru toate bunurile livrate sau serviciile prestate ori emiterea de bonuri cu o valoare inferioară celei reale, precum şi nereintroducerea datelor înscrise pe rola jurnal privind tranzacţiile efectuate de la ultima închidere zilnica până în momentul stergerii memoriei operative;"14. La articolul 10, după litera e) se introduce litera e^1) cu următorul cuprins:<>15. La articolul 10, litera g) va avea următorul cuprins:"g) folosirea de către agenţii economici care utilizează aparate de marcat electronice fiscale a altor consumabile decât cele prevăzute la art. 4 alin. (6), precum şi folosirea de consumabile personalizate cu datele de identificare a altui distribuitor autorizat decât cel care a furnizat aparatul;"16. La articolul 10, după litera g) se introduce litera g^1) cu următorul cuprins:"g^1) încălcarea dispoziţiilor art. 4 alin. (6^1) şi (6^2), precum şi nerespectarea de către distribuitorii autorizaţi şi de către unităţile agreate a prevederilor art. 4 alin. (7) şi (7^1) referitoare la calitatea şi modul de personalizare a consumabilelor;"17. La articolul 11, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) Amenzile pentru contravenţiile prevăzute la art. 10 se aplică agenţilor economici, cu excepţia celor prevăzute la lit. d), astfel: a) faptele prevăzute la art. 10 lit. c), e), e^1), f) şi m) se sancţionează cu amendă de la 20 milioane lei la 40 milioane lei; b) faptele prevăzute la art. 10 lit. a), b), g), h), j) şi k) se sancţionează cu amendă de la 80 milioane lei la 400 milioane lei; c) faptele prevăzute la art. 10 lit. g^1), i) şi l) se sancţionează cu amendă de la 400 milioane lei la 1.600 milioane lei. (2) Contravenţiile prevăzute la art. 10 lit. d), aplicabile persoanelor fizice, se sancţionează cu amendă de la 8 milioane lei la 40 milioane lei."18. La articolul 12, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) Constatarea contravenţiilor, precum şi aplicarea sancţiunilor se fac de către organele de specialitate din Ministerul Finanţelor Publice şi din unităţile sale teritoriale, precum şi de către comisarii Gărzii Financiare. (2) Contestarea actelor de control întocmite de organele prevăzute la alin. (1) şi soluţionarea contestaţiilor, cu excepţia celor formulate împotriva deciziei de retragere a avizului de distribuţie şi utilizare a aparatelor de marcat electronice fiscale, se efectuează potrivit legislaţiei privind regimul juridic al contravenţiilor."19. La articolul 13, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Încălcarea dispoziţiilor art. 10 lit. a), referitoare la comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale neavizate de comisia prevăzută la art. 5 alin. (1), atrage şi confiscarea încasărilor obţinute de agentul economic din aceasta activitate, sumele făcându-se venit la bugetul de stat."20. Articolul 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) Neîndeplinirea obligaţiei agenţilor economici prevăzuţi la art. 1 de a se dota cu aparate de marcat electronice fiscale la termenele prevăzute la art. 6 atrage şi suspendarea activităţii unităţii până la momentul inlaturarii cauzelor care au generat aceasta. (2) Nerespectarea de către agenţii economici a prevederilor art. 10 lit. b), referitoare la neutilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale, neemiterea bonurilor fiscale pentru toate bunurile livrate sau serviciile prestate, emiterea de bonuri cu o valoare inferioară celei reale şi nereintroducerea datelor înscrise pe rola jurnal privind tranzacţiile efectuate de la ultima închidere zilnica până în momentul stergerii memoriei operative, atrage şi suspendarea activităţii unităţii pe o perioadă de 3 luni.------------Art. I a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 116 din 19 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 353 din 22 aprilie 2004.------------*) Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, a fost republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 8 aprilie 2005.  +  Articolul IIOrdonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal*), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 540 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 410/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. După alineatul (1) al articolului 8 se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Persoanele fizice şi juridice străine care nu sunt înregistrate fiscal în România şi se afla în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) nu au obligaţia să prezinte certificatul de cazier fiscal, fiind suficienta declaraţia autentică pe propria răspundere a persoanei fizice sau a reprezentantului persoanei juridice, după caz, din care să rezulte că nu au datorii fiscale."2. Alineatul (2) al articolului 14 va avea următorul cuprins:"(2) Procedura de eliberare a certificatului de cazier fiscal, a cărui prezentare este obligatorie la înfiinţarea societăţilor comerciale pentru persoanele prevăzute la art. 8 alin. (1), va fi convenită prin protocol încheiat între Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţionala de Administrare Fiscală şi Ministerul Justiţiei - Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, până la data de 31 martie 2004."--------------Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal a fost republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 664 din 23 iulie 2004.  +  Articolul IIIOrdonanţa Guvernului nr. 59/2003 privind unele categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 615 din 29 august 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 545/2003, se modifica şi se completează după cum urmează:1. La articolul 30, după alineatul (3) se introduc alineatele (4) şi (5) cu următorul cuprins:"(4) Bunurile introduse peste limitele prevăzute la alin. (2) sunt supuse plăţii drepturilor de import potrivit prevederilor legale în vigoare. (5) Cărţile, ziarele şi publicaţiile periodice, cu excepţia celor care lezeaza moralitatea publică, potrivit legii, sunt scutite de la plata drepturilor de import."------------Pct. 1 al art. III a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 116 din 19 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 353 din 22 aprilie 2004.2. Alineatul (1) al articolului 45 va avea următorul cuprins:"Art. 45. - (1) Sunt scutite de la plata drepturilor de import, sub rezerva art. 46-49, bunurile conţinute în bagajele personale ale călătorilor venind dintr-o ţara terta, cu condiţia ca acestea sa nu fie introduse în scopuri comerciale."2^1. La articolul 45, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins: (3) Cărţile, ziarele şi publicaţiile periodice necesare uzului personal sunt scutite de la plata drepturilor de import.------------Pct. 2^1 al art. III a fost introdus de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 116 din 19 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 353 din 22 aprilie 2004.3. După alineatul (1) al articolului 47 se introduc patru noi alineate, alineatele (2), (3), (4) şi (5), cu următorul cuprins:"(2) În cazul trecerilor pe bază de înţelegere între România şi ţările limitrofe se aplică scutirea până la o valoare totală de 80 euro/călător pentru alte bunuri decât cele enumerate la art. 46. Pentru călătorii sub 15 ani scutirea va fi acordată până la o valoare de 40 euro/călător. Limitele valorice stabilite se aplică numai la o singura trecere de frontieră - dus şi întors - în cursul unei luni. Pentru următoarele călătorii într-o luna limitele valorice se reduc la jumătate. (3) Nu beneficiază de scutirea prevăzută la alin. (2) produsele din tutun, alcool şi băuturi alcoolice, precum şi parfumurile. (4) Bunurile introduse peste limitele valorice prevăzute prin prezenta ordonanţă sunt supuse plăţii drepturilor de import, potrivit prevederilor legale în vigoare. (5) Normele privind determinarea valorii în vama pentru bunurile introduse în ţara de călători şi alte persoane fizice, stabilite în România sau în terţe tari, ce nu fac obiectul unor operaţiuni comerciale, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice şi a Autorităţii Naţionale de Control."4. Articolului 69 va avea următorul cuprins:"Art. 69. - Sunt scutite de la plata drepturilor de import, atât timp cat nu dau ocazia unor abuzuri sau distorsiuni majore ale concurentei, sub rezerva dispoziţiilor art. 71 şi 72: a) bunurile provenite din ajutoare şi donaţii cu caracter social, umanitar, religios, cultural, didactic, sportiv, primite de unităţi de cult recunoscute legal, unităţi şi instituţii şcolare de stat şi particulare, cabinete medicale şi unităţi sanitare, ministere şi alte instituţii ale administraţiei publice centrale şi locale, organizaţii sindicale şi patronale, organizaţii cu caracter caritabil sau filantropic ori de asociaţii şi fundaţii, aprobate de Ministerul Finanţelor Publice; b) bunurile de orice natura trimise cu titlu gratuit de o persoană sau de o organizaţie stabilită în afară României şi fără scop comercial, din partea expeditorului, către ministere şi alte instituţii ale administraţiei publice centrale şi locale, organizaţii sindicale şi patronale, alte organizaţii cu caracter caritabil sau filantropic sau către asociaţii şi fundaţii, aprobate de Ministerul Finanţelor Publice, în vederea creşterii fondurilor colectate în cursul manifestărilor caritabile ocazionale, organizate în beneficiul persoanelor nevoiase; c) echipamentele şi materialele de birou trimise cu titlu gratuit de o persoană sau de o organizaţie stabilită în afară României şi fără scop comercial, din partea expeditorului, către organizaţii sindicale şi patronale, organizaţii cu caracter caritabil sau filantropic sau către asociaţii şi fundaţii, aprobate de Ministerul Finanţelor Publice, în vederea utilizării exclusiv pentru nevoile lor de funcţionare şi realizare a obiectivelor caritabile sau filantropice pe care le urmăresc; d) bunurile trimise cu titlu gratuit, finanţate de guverne străine în baza unor tratate, înţelegeri, protocoale semnate de Guvernul României, către organizaţii stabilite de comun acord, de către comisii guvernamentale mixte prin protocoale anuale şi aprobate de către Ministerul Finanţelor Publice, în vederea realizării proiectelor specifice de asistenţa economică, socială, inclusiv caritabila, umanitara şi de promovare culturală şi educaţională."5. Alineatul (1) al articolului 82 va avea următorul cuprins:"Art. 82. - (1) Sunt scutite de la plata drepturilor de import, sub rezerva art. 83-88, bunurile importate de instituţii publice, organizaţii sindicale şi patronale, alte organizaţii cu caracter caritabil sau filantropic ori de asociaţii şi fundaţii, aprobate de Ministerul Finanţelor Publice, în vederea: a) distribuirii gratuite către victimele dezastrelor care afectează teritoriul României; sau b) punerii, cu titlu gratuit, la dispoziţia victimelor catastrofelor, rămânând în proprietatea organizaţiilor în cauza."  +  Articolul IV------------Alin. (1) al art. IV a fost abrogat de pct. 144 al art. I din LEGEA nr. 174 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 25 mai 2004.------------Alin. (2) al art. IV a fost abrogat de pct. 144 al art. I din LEGEA nr. 174 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 25 mai 2004.------------Alin. (3) al art. IV a fost abrogat de pct. 144 al art. I din LEGEA nr. 174 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 25 mai 2004.------------Alin. (4) al art. IV a fost abrogat de pct. 144 al art. I din LEGEA nr. 174 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 25 mai 2004.------------Alin. (5) al art. IV a fost abrogat de pct. 144 al art. I din LEGEA nr. 174 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 25 mai 2004. (6) Ministerul Finanţelor Publice va constitui fonduri pentru acordarea de stimulente personalului din instituţiile care gestionează bugetele pentru care se face colectarea contribuţiilor sociale din sumele aferente bugetului respectiv. (7) Constituirea fondurilor prevăzute la alin. (6) se face prin virarea, la dispoziţia instituţiilor gestionare ale bugetelor pentru care se face colectarea contribuţiilor sociale, a unei părţi de 50% din fondul total de stimulare constituit prin aplicarea cotei prevăzute de lege asupra sumelor încasate prin executare silită, din sumele încasate în cadrul procedurii de reorganizare judiciară şi a falimentului, precum şi din surse reglementate prin alte acte normative. (8) Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei vor emite norme de acordare a stimulentelor prevăzute la alin. (6) personalului din aparatul de lucru de la nivelul central şi teritorial al acestora şi din instituţiile care gestionează bugetele pentru care se face colectarea contribuţiilor sociale, care vor fi aprobate prin ordin al ministrului respectiv.------------Alin. (8) al art. IV a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 116 din 19 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 353 din 22 aprilie 2004.(8^1) Prevederile alin. (8) se aplică şi personalului din cadrul: a) Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap; b) Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului; c) Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Familiei; d) Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Sanse între Femei şi Bărbaţi; e) direcţiilor de muncă şi protecţie socială judeţene şi a municipiului Bucureşti, servicii publice descentralizate; f) organismelor intermediare regionale pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane; g) Inspecţiei Sociale.------------Alin. (8^1) al art. IV a fost introdus de articolul unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 45 din 23 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 1 iunie 2007. (9) Procentul prevăzut la alin. (7) poate fi majorat prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului sănătăţii, respectiv al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei.------------Alin. (9) al art. IV a fost introdus de art. 16 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 37 din 19 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 28 mai 2004.  +  Articolul V 1) Alineatul (1) al articolului 7 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 199/2000 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Imprimeria Naţionala" - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 581 din 20 noiembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 402/2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 7 - (1) Imprimeriei Naţionale i se încredinţează producerea cu titlu de exclusivitate a hârtiilor de valoare de natura timbrelor, banderolelor sau etichetelor utilizate la marcarea produselor supuse accizelor, certificatelor de trezorerie, bonurilor de tezaur, timbrelor fiscale, formularelor necesare pentru administrarea impozitului pe venit, conform obiectului sau de activitate." (2) Compania Naţionala "Posta Română" - S.A. asigura difuzarea şi comercializarea timbrelor fiscale.  +  Articolul VI (1) Se autorizeaza Ministerul Finanţelor Publice sa garanteze, în numele statului, un plasament interbancar pe termen de un an, în valoare de 100 milioane dolari S.U.A., precum şi dobânzile aferente, efectuat de Banca Chinei la Banca Naţionala a României, în vederea consolidării rezervei valutare a statului. (2) Rambursarea plasamentului şi plata dobânzilor se vor efectua de către Banca Naţionala a României din surse proprii.  +  Articolul VII (1) Obligaţiile financiare ale Ministerului Finanţelor Publice faţă de Banca Naţionala a României, rezultate din neefectuarea decontării în lei a plăţilor făcute de Banca Naţionala a României în contul serviciului datoriei publice externe pentru anii 2002-2003 aferente împrumuturilor externe contractate de stat şi subimprumutate beneficiarilor finali prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă, au ca sursa de plată şi se achită de către Ministerul Finanţelor Publice din fondul de risc pentru garanţii de stat pentru împrumuturi externe, constituit în baza Legii datoriei publice nr. 81/1999. (2) Sumele alocate din fondul de risc pentru garanţii de stat pentru împrumuturi externe vor fi regularizate cu bugetul de stat. (3) Ministerul Finanţelor Publice va acţiona în vederea recuperării integrale a sumelor prevăzute la alin. (1) de la beneficiarii împrumuturilor externe, la cursul de schimb comunicat de Banca Naţionala a României în vigoare la data plăţii la extern, conform prevederilor din acordurile de împrumut subsidiar şi de garanţie încheiate cu aceştia. (4) Sumele recuperate de Ministerul Finanţelor Publice în condiţiile alin. (3) se virează la fondul de risc pentru garanţii de stat pentru împrumuturi externe, în vederea reintregirii acestuia. (5) Obligaţiile financiare restante ale Centrului Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu Bucureşti faţă de Deutsche Bank AG Belgia, la scadenta din 1 aprilie 2002, în suma de 33.000 euro, reprezentând rata de capital scandenta la data de 1 aprilie, la care se adauga dobânda penalizatoare percepută de banca finanţatoare până la data plăţii la extern, în cadrul creditului extern contractat cu garanţia statului, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 348/1995, au ca sursa de plată şi se achită de Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de garant, din fondul de risc pentru garanţii de stat pentru împrumuturi externe, constituit în baza Legii nr. 81/1999. (6) Între Ministerul Finanţelor Publice şi Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu Bucureşti se va încheia o convenţie prin care se va reglementa modul de recuperare a sumelor plătite de Ministerul Finanţelor Publice în condiţiile alin. (5), inclusiv a dobânzilor şi penalitatilor de întârziere la nivelul celor percepute pentru neplata obligaţiilor bugetare. (7) Sumele recuperate de Ministerul Finanţelor Publice în condiţiile alin. (6) se virează la fondul de risc pentru garanţii de stat pentru împrumuturi externe, în vederea reintregirii acestuia. (8) Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu Bucureşti va acţiona pentru recuperarea de la Societatea Comercială "Tehnoimportexport" - S.A. şi de la orice persoane vinovate a tuturor prejudiciilor.  +  Articolul VIII (1) Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 189/2000 privind stingerea unor obligaţii bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 567 din 15 noiembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 499/2001, se abroga. (2) Sumele reprezentând accizele aferente cantităţilor de carburanţi care se utilizează efectiv pentru funcţionarea navelor de către societăţile comerciale care desfăşoară activităţi de transport naval, achitate până la data de 31 decembrie 2003 şi nestinse în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 189/2000, se compensează cu obligaţiile faţă de bugetul de stat şi cele reprezentând contribuţii sociale, datorate până la data de 31 decembrie 2003 şi neachitate de aceste societăţi comerciale. În cazul în care, după compensarea obligaţiilor prevăzute anterior, mai rămân sume reprezentând accize, necompensate, cu aceste diferenţe se sting obligaţiile datorate bugetului de stat de către agenţii economici furnizori ai societăţilor comerciale de transport naval, în limita datoriilor provenite din relaţiile contractuale încheiate între agenţii economici respectivi şi societăţile comerciale de transport naval, neachitate de către acestea până la data de 31 decembrie 2003. Sumele aferente accizelor vor fi determinate de organele de inspecţie fiscală după înregistrarea cererilor de compensare depuse de societăţile comerciale de transport naval.(2^1) După compensarea obligaţiilor bugetare prevăzute la alin. (2), sumele din accize, rămase necompensate, se sting cu sumele reprezentând obligaţii către bugetul de stat şi cele reprezentând contribuţii sociale, datorate de către societăţile comerciale care desfăşoară activităţi de transport naval, constituite după data de 1 ianuarie 2004 de aceste societăţi comerciale. Sumele aferente accizelor vor fi determinate în condiţiile prevăzute la alin. (2).------------Alin. (2^1) al art. VIII a fost introdus de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 116 din 19 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 353 din 22 aprilie 2004. (3) Ministerul Finanţelor Publice va elabora norme metodologice de aplicare a alin. (2) şi (2^1), în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe.------------Alin. (3) al art. VIII a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 116 din 19 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 353 din 22 aprilie 2004.  +  Articolul IXDispoziţiile Regulamentului telecomunicatiilor internaţionale, care completează Constituţia Uniunii Internaţionale a Telecomunicatiilor şi Convenţia Uniunii Internaţionale a Telecomunicatiilor, semnate la Geneva la 22 decembrie 1992 şi ratificate de România prin Legea nr. 76/1993, prevalează faţă de dispoziţiile legislaţiei fiscale interne.-------------Art. X a fost abrogat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 8 aprilie 2005.  +  Articolul XIDupă articolul 11 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 297 din 7 iunie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002, se introduce un nou articol, articolul 11^1 , cu următorul cuprins:"Art. 11^1. - În urma analizelor lunare efectuate pe baza raportarilor primite, Ministerul Finanţelor Publice poate dispune, ori de câte ori este cazul, efectuarea unor acţiuni de control financiar prin derogare de la prevederile art. 10 din Legea nr. 30/1991 privind organizarea şi funcţionarea controlului financiar şi a Gărzii Financiare."  +  Articolul XII (1) Datele privind vectorul fiscal al contribuabililor înregistraţi în evidenta fiscală a Ministerului Finanţelor Publice la data de 31 ianuarie 2004 ca plătitori de impozit pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor vor fi completate din oficiu de către organele fiscale competente cu obligaţiile de declarare şi plata referitoare la contribuţiile sociale. (2) Organele fiscale competente notifica contribuabililor datele privind vectorul fiscal al obligaţiilor de declarare şi plata astfel rezultat. (3) În cazul existenţei unor neconcordante între datele privind vectorul fiscal notificate şi situaţia reală, contribuabilii comunică modificările organelor fiscale competente prin depunerea unei declaraţii de menţiuni în termen de 30 de zile de la data primirii notificării.  +  Articolul XIII (1) Procedura de soluţionare a cererilor de înregistrare ca plătitori de taxa pe valoarea adăugată, depuse până la data de 31 decembrie 2003, precum şi data dobândirii calităţii de plătitor de taxa pe valoarea adăugată ca urmare a acestor cereri se supun reglementărilor în vigoare la data depunerii cererii. (2) Cererile de rambursare a taxei pe valoarea adăugată aferente lunii decembrie 2003, cu termen de depunere până la data de 25 ianuarie 2004, se soluţionează potrivit reglementărilor legale în vigoare în perioada la care acestea se referă.  +  Articolul XIII^1Legea nr. 58/1998privind activitatea bancară*), cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 din 23 martie 1998, se modifica după cum urmează:1. Articolul 43 va avea următorul cuprins:Art. 43. - Băncile repartizează 20% din profitul contabil determinat înainte de deducerea impozitului pe profit, pentru constituirea unui fond de rezerva, până când fondul astfel constituit egaleaza capitalul social, apoi maximum 10%, până în momentul în care fondul a ajuns de doua ori mai mare decât capitalul social. După atingerea acestui nivel, alocarea de sume pentru fondul de rezerva se face din profitul net.Băncile repartizează din profitul contabil determinat înainte de deducerea impozitului pe profit sumele destinate constituirii rezervei generale pentru riscul de credit, în limita a 2% din soldul creditelor acordate.Prevederile alin. 1 şi 2 sunt aplicabile până la încheierea exerciţiului financiar al anului 2003 inclusiv.Începând cu exerciţiul financiar al anului 2004, băncile constituie fondul de rezerva potrivit dispoziţiilor legislaţiei privind societăţile comerciale şi, de asemenea, constituie fondul pentru riscuri bancare generale din profitul contabil determinat înainte de deducerea impozitului pe profit, în limita a 1% din soldul activelor purtătoare de riscuri specifice activităţii bancare, asa cum sunt stabilite prin reglementările Băncii Naţionale a României, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, în măsura în care sumele respective se regăsesc în profitul net.La determinarea nivelului fondului pentru riscuri bancare generale se au în vedere şi sumele reprezentând rezerva generală pentru riscul de credit, constituită potrivit alin. 2, existenta în sold.Fondul de rezerva şi rezerva generală pentru riscul de credit, constituite potrivit alin. 1 şi 2, nu vor fi diminuate în funcţie de limitele şi cotele prevăzute la alin. 4 şi vor fi utilizate potrivit destinaţiilor prevăzute de reglementările legale.Modul de utilizare a fondului pentru riscuri bancare generale se stabileşte prin reglementări ale Băncii Naţionale a României.2. Alineatul 2 al articolului 62^1 va avea următorul cuprins:În cazurile în care instituţiile de credit străine decid constituirea la nivelul sucursalelor din România a fondului pentru riscuri bancare generale, prevăzut la art. 43, dispoziţiile acestui articol se aplică în mod corespunzător şi acestor sucursale.------------Art. XIII^1 a fost introdus de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 116 din 19 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 353 din 22 aprilie 2004.------------*) Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară a fost republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 24 ianuarie 2005.  +  Articolul XIVDupă aprobarea prezentei ordonanţe prin lege, a) Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 540 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 410/2002, cu modificările şi completările ulterioare; b) Ordonanţa Guvernului nr. 59/2003 privind unele categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 615 din 29 august 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 545/2003; şi c) Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 297 din 7 iunie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002,precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă, vor fi republicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.  +  Articolul XVPrezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 29 ianuarie 2004.Nr. 29.  +  Anexă ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────               Împrumut/Proiect Beneficiari finali ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  BIRD nr. 3593/93 pentru finanţarea Proiectului Compania Naţionala de Cai pentru reabilitarea transporturilor I Ferate "C.F.R." - S.A.  BERD 457/96 pentru finanţarea Proiectului Regia Autonomă a Apei pentru alimentarea cu apa şi protecţia mediului Valea Jiului în Valea Jiului  BERD 529/97 pentru finanţarea Proiectului ● Regia Autonomă de Gospodărie pentru conservarea energiei termice Comunală şi Locativă Oltenita                                                 ● Regia Autonomă de Gospodărie                                                  Comunală şi Locativă Pascani                                                 ● Regia Autonomă Municipala                                                  Buzau ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-------