ORDIN nr. 192 din 17 aprilie 2007pentru aprobarea Metodologiei de completare a fişelor standard şi de transmitere a datelor prevăzute în foaia individuală de urgenţă pentru consumul de droguri, în foaia individuală de admitere la tratament pentru consumul de droguri, în fişa privind cazurile înregistrate de HVC şi HVB în rândul consumatorilor de droguri injectabile şi în fişa standard de prevalenţă a infecţiilor cu HIV, HVB şi HVC în rândul consumatorilor de droguri injectabile
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
  • Nr. 770 din 4 mai 2007
  • MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
  • Nr. 192 din 17 aprilie 2007
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 344 din 21 mai 2007    Având în vedere prevederile art. 35 din Regulamentul de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 860/2005,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice şi al art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii publice şi ministrul internelor şi reformei administrative emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de completare a fişelor standard şi de transmitere a datelor prevăzute în foaia individuală de urgenţă pentru consumul de droguri, în foaia individuală de admitere la tratament pentru consumul de droguri, în fişa privind cazurile înregistrate de HVC şi HVB în rândul consumatorilor de droguri injectabile şi în fişa standard de prevalenţă a infecţiilor cu HIV, HVB şi HVC în rândul consumatorilor de droguri injectabile, prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Lista substanţelor înregistrabile, clasificate în grupe şi subgrupe, este prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Centrele de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog din cadrul Agenţiei Naţionale Antidrog, unităţile medicale din subordinea Ministerului Sănătăţii Publice şi a ministerelor cu reţea sanitară proprie, alte instituţii publice sau private implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolăescuMinistrul internelorşi reformei administrative,Cristian David  +  Anexa 1 METODOLOGIAde completare a fişelor standard şi de transmitere a datelor prevăzuteîn foaia individuală de urgenţă pentru consumul de droguri, în foaiaindividuală de admitere la tratament pentru consumul de droguri, în fişaprivind cazurile înregistrate de HVC şi HVB în rândul consumatorilor dedroguri injectabile şi în fişa standard de prevalenţă a infecţiilor cu HIV,HVB şi HVC în rândul consumatorilor de droguri injectabile  +  Capitolul I Definiţii  +  Articolul 1Pentru aplicarea prezentei metodologii, termenii şi expresiile de mai jos au următorul înţeles: a) variabila reprezintă o mărime care poate căpăta diferite valori numerice; b) variantele de răspuns reprezintă răspunsurile formulate la întrebările predefinite; c) valorile reprezintă cifrele corespunzătoare variantelor de răspuns.  +  Articolul 2 (1) Foaia individuală de urgenţă pentru consumul de droguri se completează pentru urgenţele medicale produse ca urmare a consumului ilicit de droguri, nefiind raportate urgenţele datorate exclusiv consumului de alcool sau tutun. (2) Foaia individuală de admitere la tratament se completează pentru consumatorii de tutun, alcool, medicamente, precum şi pentru cei ce consumă droguri în mod ilicit.  +  Capitolul II Metodologia de completare a foii individuale de urgenţă pentru consumul de droguri  +  Articolul 3 (1) În sistemul de raportare a datelor sunt incluse următoarele categorii de furnizori de servicii medicale: a) spitalele generale publice care au în structură o unitate de primiri urgenţe şi care primesc urgenţe medicale de orice cauză; b) spitalele de psihiatrie care primesc urgenţe. (2) Din sistemul de raportare a datelor sunt excluse maternităţile sau alte spitale de specialitate.  +  Articolul 4 (1) Pentru raportare se selecţionează şi se înregistrează acele episoade de urgenţă spitalizate şi în a căror anamneză se menţionează consumul a cel puţin una dintre substanţele psihoactive incluse în lista prevăzută în anexa nr. 2, cu excepţia celor datorate exclusiv consumului de alcool şi tutun, şi care îndeplinesc simultan cele 4 criterii de includere şi nu îndeplinesc niciunul dintre cele de excludere. (2) Criteriile de includere a cazurilor sunt următoarele: a) consultaţia a fost acordată de un medic dintr-un serviciu spitalicesc de urgenţă. Îngrijirea spitalicească se referă inclusiv la observaţia şi monitorizarea funcţiilor vitale sau la procedurile de diagnostic şi tratament. Sunt înregistrate doar serviciile de îngrijire spitalicească oferite dintr-un departament de urgenţă al unui spital. Nu sunt incluse serviciile de urgenţă furnizate de ambulanţă sau de un serviciu de urgenţă extraspitalicesc; b) existenţa consumului nonmedical de droguri sau de substanţe psihoactive. Se consideră că există un consum nonmedical de droguri când substanţa consumată nu a fost prescrisă de către un medic sau substanţa prescrisă de medic nu a fost administrată cu respectarea dozelor sau a formei de administrare; c) tratamentul unei complicaţii medicale, psihologice sau traumatice, adică sunt incluse urgenţele al căror motiv principal al consultaţiei sunt leziunile sau traumatismele produse prin autoleziune, accidente, agresiuni şi alte cauze externe, întotdeauna când este menţionat consumul nonmedical de substanţe psihoactive; d) cazurile înregistrate la persoane cu vârsta cuprinsă între 15 şi 49 de ani, ambele incluse. (3) Din sistemul de raportare sunt excluse episoadele de urgenţă care, în acord cu documentaţia clinică, îndeplinesc unul dintre următoarele criterii de excludere: a) pacient cu vârsta mai mică de 15 ani sau mai mare de 49 de ani; b) persoana a decedat anterior admiterii în serviciul de urgenţă; c) sarcina şi complicaţiile sarcinii, când în anamneză este menţionat consumul de substanţe psihoactive; d) urgenţele datorate reacţiilor adverse la medicamente utilizate în forma, doza şi cu frecvenţa recomandate de medic, cu excepţia cazurilor apărute la opiaceele prescrise în tratamentul de substituţie; e) urgenţele în care se menţionează exclusiv consumul de alcool, nicotină, ceai, cafea sau orice combinaţie dintre aceste substanţe.  +  Articolul 5La variabila 1 "numărul fişei clinice de urgenţă" se înscrie numărul corespunzător foii de observaţie clinică generală în care este consemnată istoria clinică a pacientului.  +  Articolul 6 (1) Variabila 2 "numărul de identificare al spitalului" se completează cu codul utilizat la completarea câmpului "spital" din foaia de observaţie clinică generală. (2) Această variabilă nu admite date necunoscute. Dacă nu se cunoaşte numărul de identificare al spitalului, nu se înregistrează şi nici nu se notifică cazul.  +  Articolul 7 (1) Variabila 3 "data admiterii în urgenţă" se referă la data la care pacientul a fost adus la serviciul de urgenţă şi nu la data la care a fost transferat sau internat în spital. (2) Se completează cu 6 caractere, astfel: două pentru zi, de la 01 la 31, două pentru lună, de la 01 la 12, şi 4 pentru an, prin notarea celor 4 cifre ale anului. (3) Această variabilă nu admite date necunoscute. Dacă nu se cunoaşte data admiterii în urgenţă, nu se înregistrează şi nu se notifică cazul.  +  Articolul 8 (1) Variabila 4 "codul" se utilizează în vederea alcătuirii unui cod unic pentru fiecare pacient, evitându-se astfel dubla raportare a cazurilor şi permiţând diferenţierea readmiterilor de episoade noi. (2) Pentru a se evita erorile această variabilă se completează pornind de la datele din actul de identitate. Dacă pacientul nu are un astfel de document, se vor utiliza răspunsurile acestuia. (3) Persoana care înregistrează trebuie să noteze litera corespunzătoare din alfabet în ordinea indicată, astfel: prima literă a numelui de familie, a doua literă a numelui de familie, prima literă a prenumelui, a doua literă a prenumelui, a treia literă a prenumelui. (4) Dacă persoana care înregistrează nu cunoaşte numele sau prenumele indicate anterior, utilizează cifra 9 pentru fiecare literă necunoscută. (5) În cazul în care pacientul are două prenume, pentru codificare se utilizează primul dintre acestea.  +  Articolul 9Variabila 5 "sexul" identifică sexul pacientului admis în urgenţă şi trebuie completată, ori de câte ori este posibil, pornind de la datele din actul de identitate.  +  Articolul 10 (1) Variabila 6 "data naşterii" se completează cu 6 caractere, după cum urmează: două pentru zi, de la 01 la 31, două pentru lună, de la 01 la 12, şi 4 pentru an, prin notarea celor 4 cifre ale anului. (2) Dacă persoana care înregistrează datele nu cunoaşte data naşterii, utilizează cifra 9 pentru fiecare cifră necunoscută. (3) Pentru a se evita erorile această variabilă se completează pornind de la datele din actul de identitate.  +  Articolul 11 (1) În cazul variabilei 7 "locul naşterii", pentru varianta de răspuns 1 se notează literalmente numele judeţului naşterii. (2) Pentru varianta de răspuns 2 se notează literalmente numele ţării de naştere.  +  Articolul 12 (1) Pentru varianta 8 "cetăţenia" se notează literalmente numele ţării corespunzător naţionalităţii persoanei. (2) Dacă o persoană are cetăţenie dublă, se notează numele ambelor ţări, separate prin virgulă.  +  Articolul 13 (1) Variabila 9 "etnia" admite următoarele variante de răspuns:1. română;2. maghiară;3. romă;4. ucraineană;5. germană;6. alta;9. necunoscută. (2) Se notează valoarea corespunzătoare etniei persoanei.  +  Articolul 14 (1) Pentru variabila 10 "judeţul de reşedinţă" se notează literalmente judeţul de reşedinţă al persoanei. (2) Prin judeţ de reşedinţă se înţelege judeţul în care pacientul a petrecut cel mai mult timp în ultimele 6 luni anterioare internării în serviciul de urgenţă.  +  Articolul 15 (1) Pentru variabila 11 "municipiul de reşedinţă" se notează literalmente numele satului, comunei, oraşului sau municipiului de reşedinţă al persoanei. (2) Prin municipiu de reşedinţă se înţelege satul, comuna, oraşul sau municipiul în care pacientul a petrecut cel mai mult timp în ultimele 6 luni anterioare internării în serviciul de urgenţă. (3) Nu se înregistrează în mod necesar municipiul în care persoana este angajată sau îşi are domiciliul de drept. (4) Municipiul consemnat trebuie să corespundă întotdeauna judeţului notat la art. 14 alin. (1).  +  Articolul 16 (1) Pentru variabila 12 "condiţia legală a pacientului" se încercuieşte situaţia în care se află pacientul în momentul în care i se acordă îngrijiri în serviciul de urgenţă. (2) Se încercuieşte varianta de răspuns "deţinut", când se constată la anamneză că pacientul a fost adus la spital deţinut de către poliţie sau orice structură echivalentă. (3) Se încercuieşte varianta de răspuns "nu este deţinut sau fără referire la condiţia legală", când în foaia de observaţie clinică generală nu există nicio referinţă privind condiţia legală a pacientului. (4) Se încercuieşte varianta de răspuns "necunoscut", când din detaliile consemnate în foaia de observaţie clinică generală nu se poate stabili cu exactitate condiţia legală a pacientului.  +  Articolul 17 (1) Pentru variabila 13 "diagnosticul din urgenţă", în spaţiul liber al celor 3 câmpuri se notează literalmente, în ordinea în care sunt menţionate, toate diagnosticele stabilite de medic în foaia de observaţie clinică generală. (2) Spaţiul liber al celor 3 câmpuri se completează cu diagnosticele pe care le-a stabilit medicul la evaluarea pacientului în serviciul de urgenţă şi nu cu motivele sau simptomele subiective pentru care pacientul a fost admis în serviciul de urgenţă. (3) Dacă în foia de observaţie clinică generală nu este completat spaţiul special destinat înscrierii diagnosticului sau diagnosticul nu este de certitudine, se scrie literalmente toată istoria clinică, semnele şi simptomele pacientului, motivul pentru care se solicită asistenţă şi tratamentul aplicat.  +  Articolul 18 (1) Pentru variabila 14 "denumirea drogurilor care se menţionează în fişa clinică" se specifică nominal până la 6 substanţe psihoactive care, conform anamnezei, au fost consumate de către pacient, în formă regulată sau sporadic, fie că au provocat sau nu dependenţă. (2) Se notează denumirea substanţei chiar dacă este vorba de un fost consumator de droguri. (3) În situaţiile de urgenţă în care pacientul este în tratament de substituţie cu opiacee, opiaceul utilizat în tratament se menţionează că un alt drog. (4) În situaţiile de urgenţă în care se constată că pacientul este un fost consumator de droguri aflat într-un program integrat de asistenţă de tip drog zero, există două posibilităţi: a) dacă este în primele 6 luni de asistenţă în program, se înregistrează şi drogurile care au motivat includerea în program; b) dacă au trecut mai mult de 6 luni de asistenţă în program, se înregistrează drogurile care au motivat includerea în program doar dacă le-a consumat în ultimele 6 luni sau le consumă în momentul actual. (5) Dacă în anamneză se citează consumul de 7 sau mai multe substanţe psihoactive şi unele dintre ele aparţin aceluiaşi subgrup farmacologic, conform anexei nr. 2, se notează numele subgrupului, cu scopul de a obţine maximum posibil de informaţii. (6) Dacă în istoricul clinic se citează mai puţin de 6 droguri, se notează numele tuturor drogurilor menţionate, urmate de expresia "fără alte droguri" pe linia inferioară. (7) Dacă în istoricul clinic se indică faptul că persoana este consumatoare de substanţe psihoactive fără a se cita vreo substanţă, se notează necunoscut la prima linie.  +  Articolul 19 (1) Pentru variabila 15 "calea de administrare" se încercuieşte calea de administrare pentru fiecare substanţă menţionată la variabila 14, notându-se în dreptul variantei de răspuns valoarea corespunzătoare de la 14 a) la 14 f). (2) În cazul în care pentru o substanţă psihoactivă se menţionează în foaia de observaţie clinică generală mai mult de o cale de consum, se va încercui calea cea mai frecventă. (3) Prin cale de administrare orală se înţelege ingestia drogului pe gură. Se consideră această cale chiar dacă absorbţia se produce mai mult în mucoasa orală decât în tubul digestiv. (4) Prin inhalare se înţelege aspirarea pe nas şi absorbţia ulterioară prin mucoasa nazofaringiană a substanţelor sub formă de vapori sau gaze. (5) Prin cale de administrare intranazală se înţelege aspirarea pe nas şi absorbţia ulterioară prin mucoasa nazofaringiană a substanţelor sub formă de pulbere sau particule şi cristale mici. (6) Prin cale de administrare parenterală se înţelege administrarea drogului pe cale intramusculară, subcutanată sau intradermică. (7) Calea de administrare intravenoasă este evidenţiată separat de celelalte căi de administrare parenterală. (8) În cazul în care se face referire la o altă cale de administrare, se încercuieşte valoarea corespunzătoare altei căi de administrare şi se notează literalmente calea. (9) În cazul în care nu există referiri la una dintre căile de administrare definite mai sus, se încercuieşte valoarea 7. (10) Dacă informaţiile din foaia de observaţie clinică generală se referă doar la calea de consum fără a se face referire şi la substanţa consumată, se va înregistra calea de consum.  +  Articolul 20 (1) Completarea variabilei 16 "evidenţe ale relaţiei directe dintre consumul de droguri şi urgenţa menţionată de medic" se bazează exclusiv pe datele consemnate de medic în foaia de observaţie clinică generală. (2) Se încercuieşte valoarea 1 dacă: a) în rubrica dedicată istoriei clinice sau în altă rubrică medicul menţionează că este un tablou clinic "secundar al" sau "provocat de" sau "în relaţie cu" sau "al" unui drog ori unor substanţe psihoactive concrete sau expresii similare; b) în rubrica dedicată istoriei clinice sau în altă rubrică medicul menţionează "supradoză", "sindrom de abstinenţă", "psihoză la cocaină", "gastrită alcoolică" sau orice fel de diagnostic indicând sub o formă neechivocă relaţia cu consumul de droguri sau de substanţe psihoactive; c) în rubrica dedicată istoriei clinice medicul indică un tablou clinic "probabil secundar la", "posibil provocat de", "posibil în legătură cu" sau "posibil pentru" consumul unui drog ori unor substanţe psihoactive; d) dacă în rubrica de istorie clinică medicul menţionează un diagnostic legat fără echivoc de consumul de droguri, cum ar fi "sindrom de abstinenţă" sau "psihoză toxică"; e) dacă în rubrica de istorie clinică medicul semnalează o relaţie temporală de cauzalitate între consumul de substanţe psihoactive şi urgenţa medicală, de exemplu "criză convulsivă post consum de cocaină". În acest caz nu se va alege valoarea 2 dacă au trecut mai mult de 48 de ore între consum şi debutul simptomelor; f) dacă în rubrica de istorie clinică medicul menţionează un diagnostic şi în continuare menţionează în mod specific faptul că diagnosticul respectiv a apărut la un consumator de droguri; g) dacă pacientul este tratat pentru abcese, infecţii cutanate, embolisme, hepatite, TBC, infecţie HIV şi este consumator de droguri injectabile. (3) Se încercuieşte valoarea 2 dacă în istoria clinică apare un diagnostic de certitudine, dar medicul nu face nicio menţiune referitoare la relaţia de cauzalitate cu consumul de substanţe psihoactive. (4) Această variabilă nu se completează în situaţiile menţionate la art. 17 alin. (3).  +  Articolul 21 (1) Pentru variabila 17 "denumirea drogurilor pe care medicul le-a relaţionat cu urgenţa din fişa clinică" se specifică numele a maximum 4 substanţe care, conform datelor consemnate de către medic în foaia de observaţie, au provocat sau sunt legate direct de urgenţa medicală. (2) Dacă la variabila 16 a fost încercuită valoarea 2, se consideră că nu există vreo substanţă psihoactivă legată de urgenţa medicală şi se va nota "niciuna". (3) Dacă substanţa care a produs urgenţa nu apare menţionată în foaia de observaţie clinică generală, poate fi dedusă din tratamentul aplicat.  +  Capitolul III Metodologia de completare a foii individuale de admitere la tratament pentru consumul de droguri  +  Articolul 22 (1) În sistemul de raportare a datelor privind consumatorii de droguri sunt incluse următoarele categorii de furnizori de servicii medicale, psihologice şi sociale: a) centrele de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog din structura Agenţiei Naţionale Antidrog, care acordă servicii de asistenţă psihosocială în regim ambulatoriu şi asigură managementul de caz; b) centrele de zi care acordă servicii de asistenţă în regim ambulatoriu; c) centrele de tip comunitate terapeutică care acordă servicii de asistenţă în regim de internare sau hotelier; d) centrele de asistenţă integrată a adicţiilor care acordă unul sau mai multe servicii de asistenţă medicală, psihologică şi socială în regim ambulatoriu; e) centrele, secţiile şi compartimentele de dezintoxicare de tip spitalicesc; f) laboratoarele de sănătate mintală cu staţionar de zi; g) secţiile sau compartimentele de specialitate din spitalele-penitenciare. (2) Din sistemul de raportare a datelor sunt excluse următoarele categorii de furnizori de servicii medicale, psihologice şi sociale: a) centrele care nu au documentaţia clinică referitoare la serviciile oferite pacienţilor; b) centrele care oferă numai informaţii legate de tratament; c) centrele care oferă numai asistenţă socială, juridică, administrativă sau ocupaţională; d) programele prin care se desfăşoară doar activităţi de schimb de seringi, distribuire de prezervative, educaţie pentru sănătate sau alte activităţi de prevenire; e) unităţile medicale care au ca obiect de activitate asistenţa medicală generală şi cele în care se tratează doar complicaţiile organice asociate consumului de droguri (supradoze, infecţii etc.).  +  Articolul 23 (1) Fiecare centru de asistenţă raportează toate episoadele de admitere la tratament pentru consum sau dependenţă de opiacee, cocaină sau orice altă substanţă psihoactivă inclusă în anexa nr. 2. (2) Se consideră episod de admitere la tratament ori de câte ori un pacient începe un tratament într-un centru care raportează, indiferent dacă a mai realizat anterior alt tratament în acelaşi centru sau în alt centru, în acelaşi an sau într-un an diferit. (3) Se raportează ca episoade de admitere la tratament oricare dintre următoarele situaţii: a) admiterea pentru prima dată la tratament într-un centru. Această situaţie apare atunci când un pacient se prezintă pentru prima dată într-un centru care raportează şi se deschide foaia de observaţie sau fişa beneficiarului în prezenţa unei persoane calificate (medic, psiholog, asistent social sau asistent medical etc.) cu scopul de a începe un tratament pentru consum sau dependenţă de substanţe psihoactive, char dacă acest tratament nu este primul realizat de acest consumator în reţeaua de centre care raportează; b) readmiterea la tratament în acelaşi centru. Are loc o readmitere atunci când este admisă la tratament o persoană care a mai beneficiat anterior de unul sau mai multe tratamente în acelaşi centru, finalizate prin acordarea de servicii medicale, psihologice sau sociale, excludere ori abandon. Centrele de asistenţă raportează toate readmiterile persoanelor care îndeplinesc criteriile de raportare, indiferent dacă readmiterea a avut loc în acelaşi an sau în ani diferiţi; c) continuarea unui tratament început într-un centru care nu raportează cazurile; d) se notifică admiterile la tratament pentru consum sau dependenţă de droguri, admiterea pentru prima dată în centru, readmiterea sau continuarea unui tratament început într-un alt centru decât cele prevăzute la art. 87 alin. (1), chiar dacă persoana admisă este sub efectul unei hotărâri judecătoreşti privind pedeapsa închisorii cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, cu obligaţia la tratament de specialitate, acordarea de asistenţă de specialitate într-un centru de tratament persoanelor aflate în stare de arest preventiv, admiterea la tratament a unei persoane aflate în executarea pedepsei cu închisoarea în penitenciar; e) admiterea la tratament a pacienţilor proveniţi de la un alt centru de asistenţă. Se raportează admiterile la tratament ale pacienţilor proveniţi sau îndrumaţi de către alte centre de asistenţă, pentru a-şi continua tratamentul. (4) Nu sunt raportate ca episoade de admitere la tratament următoarele situaţii: a) simplele contacte personale sau telefonice pentru a solicita informaţii despre tratament şi solicitările de tratament aflate pe lista de aşteptare; b) contactele care au ca scop unic solicitarea de ajutoare sau servicii sociale; c) tratamentele care au ca scop unic tratarea complicaţiilor organice datorate consumului de droguri, cum ar fi tratamentul unei supradoze sau infecţii; d) intervenţiile care constau exclusiv în schimb de seringi sau alte materiale de injectare, distribuţie de prezervative etc; e) admiterile la tratament în care nu se cunosc variabile precum data admiterii la tratament în centru sau drogul principal pentru care este admis la tratament.  +  Articolul 24Variabila 1 "numărul foii de observaţie" se completează în unităţile medicale cu numărul foii de observaţie a pacientului admis la tratament, iar în centrele de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog, cu numărul fişei beneficiarului. În funcţie de practica fiecărui centru de asistenţă se înscrie numărul corespunzător fişei în care este consemnată istoria clinică a pacientului.  +  Articolul 25 (1) Variabila 2 "data admiterii la tratament" se referă la data tratamentului actual şi nu la primul tratament realizat în centrul respectiv, nici la primul tratament din viaţa pacientului. (2) Se consideră dată de admitere la tratament momentul în care se iniţiază programul de asistenţă şi începe intervenţia. (3) Nu se ia în considerare data la care are loc doar o solicitare de tratament sau pacientul este trecut pe o listă de aşteptare. (4) În cazul readmiterilor la tratament această dată este momentul în care se materializează procesul de readmitere. În funcţie de practica fiecărui centru, acest moment poate fi determinat de un act administrativ, adică coincide cu data deschiderii foii de observaţie sau a fişei beneficiarului ori poate fi o decizie a terapeutului. (5) "Data admiterii la tratament" se completează cu 6 caractere astfel: două pentru zi, de la 01 la 31, două pentru lună, de la 01 la 12, şi 4 pentru an, prin notarea celor 4 cifre ale anului. (6) Această variabilă nu admite date necunoscute. Dacă nu se cunoaşte data admiterii la tratament, nu se înregistrează şi nu se notifică admiterea.  +  Articolul 26Variabila 3 "data externării" se completează în conformitate cu art. 25 alin. (5).  +  Articolul 27 (1) Variabila 4 "numărul de identificare al centrului" se completează cu litere sau cifre în funcţie de numărul atribuit de Agenţia Naţională Antidrog împreună cu Ministerul Sănătăţii Publice şi celelalte ministere cu reţea sanitară proprie fiecărui centru care este inclus în sistemul de raportare. (2) Această variabilă nu admite date necunoscute. Dacă nu se cunoaşte numărul de identificare al centrului, nu se înregistrează şi nici nu se notifică admiterea.  +  Articolul 28 (1) Variabila 5 "codul" se utilizează în vederea alcătuirii unui cod unic pentru fiecare pacient, evitându-se astfel dubla raportare a cazurilor şi permiţând diferenţierea readmiterilor de episoadele noi. (2) Pentru a se evita erorile, această variabilă se completează pornind de la datele din actul de identitate. Dacă pacientul nu are un astfel de document, se vor utiliza răspunsurile acestuia. (3) Persoana care înregistrează trebuie să noteze litera corespunzătoare din alfabet în ordinea indicată: prima literă a numelui de familie, a doua literă a numelui de familie, prima literă a prenumelui, a doua literă a prenumelui, a treia literă a prenumelui. (4) Dacă persoana care înregistrează nu cunoaşte numele sau prenumele indicate anterior, utilizează cifra 9 pentru fiecare literă necunoscută. (5) În cazul în care pacientul are două prenume, pentru codificare se utilizează primul dintre acestea.  +  Articolul 29Variabila 6 "sexul" identifică sexul pacientului admis la tratament şi trebuie completată, ori de câte ori este posibil, pornind de la datele din actul de identitate.  +  Articolul 30 (1) Variabila 7 "data naşterii" se completează cu 6 caractere, după cum urmează: două pentru zi, de la 01 la 31, două pentru lună, de la 01 la 12, şi 4 pentru an, prin notarea celor 4 cifre ale anului. (2) Dacă persoana care înregistrează datele nu cunoaşte data naşterii, utilizează cifra 9 pentru fiecare cifră necunoscută. (3) Pentru a se evita erorile, această variabilă se completează pornind de la datele din actul de identitate.  +  Articolul 31 (1) În cazul variabilei 8 "locul naşterii", pentru varianta de răspuns 8a) se notează literalmente numele judeţului naşterii. (2) Pentru varianta de răspuns 8b) se notează literalmente numele ţării de naştere.  +  Articolul 32 (1) Pentru variabila 9 "cetăţenia" se notează literalmente numele ţării corespunzător naţionalităţii persoanei. (2) Dacă o persoană are cetăţenie dublă se notează numele ambelor ţări, separate prin virgulă.  +  Articolul 33 (1) Variabila 10 "etnia" admite următoarele variante de răspuns:1. română;2. maghiară;3. romă;4. ucraineană;5. germană;6. alta;9. necunoscută. (2) Se notează valoarea corespunzătoare etniei persoanei.  +  Articolul 34 (1) Pentru variabila 11 "judeţul de reşedinţă" se notează literalmente judeţul de reşedinţă al persoanei. (2) Prin judeţ de reşedinţă se înţelege judeţul în care pacientul a petrecut cel mai mult timp în ultimele 6 luni anterioare începerii tratamentului actual.  +  Articolul 35 (1) Pentru variabila 12 "municipiul de reşedinţă" se notează literalmente numele satului, comunei, oraşului sau municipiului de reşedinţă al persoanei. (2) Prin municipiu de reşedinţă se înţelege satul, comuna, oraşul sau municipiul în care pacientul a petrecut cel mai mult timp în ultimele 6 luni anterioare începerii tratamentului. (3) Nu se înregistrează în mod necesar municipiul în care persoana este angajată sau îşi are domiciliul de drept. (4) Municipiul consemnat trebuie să corespundă întotdeauna judeţului notat la art. 34 alin. (1).  +  Articolul 36 (1) Variabila 13 "tipul contractului" se completează prin notarea răspunsurilor pacientului. (2) Se notează 1 în cazul unui pacient care declară că este admis pentru prima dată la tratament ca urmare a consumului de substanţe psihoactive. (3) Se notează 2 în cazul unui pacient care declară că a mai fost admis la tratament ca urmare a consumului de substanţe psihoactive. (4) Se notează 9 în cazul în care pacientul nu poate preciza una dintre situaţiile descrise la alin. (2) sau (3).  +  Articolul 37Pentru variabila 14 "aflat sub tratament la altă unitate" se încercuieşte valoarea corespunzătoare răspunsului pacientului.  +  Articolul 38 (1) Variabila 15 "drogul principal pentru care este admis la tratament" se completează prin notarea literalmente a denumirii substanţei psihoactive pe care, după evaluarea diagnostică, medicul sau managerul de caz o consideră că a produs dependenţa sau problemele clinice ori sociale cele mai importante şi care au determinat tratamentul actual. (2) Categoriile de substanţe psihoactive care pot fi notate ca drog principal sunt incluse în anexa nr. 2. (3) Dacă nu se cunoaşte drogul pentru care se oferă tratament, cazul nu se înregistrează şi nu se notifică. (4) Întotdeauna se va înregistra un singur drog principal, chiar dacă pacientul consumă sau este dependent de mai multe substanţe psihoactive. Dacă pacientul este dependent de mai multe substanţe, decizia de stabilire a drogului principal se ia de către medic sau managerul de caz, după cum urmează: a) în urma evaluării diagnostice, conform importanţei clinice a fiecărei substanţe; b) dacă în urma evaluării diagnostice terapeutul nu poate determina cu claritate care este substanţa cea mai importantă din punct de vedere clinic, în raport cu tratamentul actual, sau care este substanţa care produce cele mai importante probleme clinice sau sociale, se va nota substanţa pentru care pacientul solicită în primul rând tratament.  +  Articolul 39 (1) Pentru variabila 16 "frecvenţa consumului drogului principal în ultimele 30 de zile anterioare admiterii la tratament" se notează frecvenţa cu care pacientul şi-a administrat drogul principal în ultimele 30 de zile anterioare admiterii la tratament. (2) Dacă nu a consumat drogul principal în cele 30 de zile anterioare admiterii la tratament, se va încercui varianta 6 de răspuns. Această situaţie se poate întâlni şi la persoanele care ajung la tratament de specialitate venind din alte spitale, din penitenciar sau din diferite alte instituţii unde s-au menţinut abstinente.  +  Articolul 40 (1) Pentru variabila 17 "anul începerii consumului de droguri" se notează anul începerii consumului drogului principal consemnat la variabila 15. (2) Se înscriu cele 4 cifre ale anului în care pacientul a consumat pentru prima dată drogul principal. (3) Dacă nu se cunoaşte anul exact, se notează cea mai bună aproximare. (4) Dacă anul debutului în consum pentru drogul principal este necunoscut, se notează cifra 9 pentru fiecare cifră necunoscută.  +  Articolul 41 (1) Pentru variabila 18 "tratament anterior pentru acelaşi drog pentru care se va trata acum" se notează răspunsul pacientului la întrebarea dacă a beneficiat sau nu de tratament pentru abuz sau dependenţă pentru drogul principal consemnat la variabila 15. (2) Nu se verifică dacă informaţia furnizată de pacient coincide sau nu cu datele disponibile în centru din alte surse (date din alte centre, informaţii de la rude etc.), chiar dacă astfel s-ar îmbunătăţi calitatea informaţiilor. (3) Tratamentul anterior pentru abuz sau dependenţă de droguri nu se are în vedere în situaţiile în care: a) singurul tratament acordat a fost pentru complicaţiile fizice ale abuzului de droguri, adică internarea în spital pentru patologie organică; b) consilierea a fost acordată telefonic; c) au fost solicitate informaţii telefonic; d) au fost solicitate informaţii de către prietenii sau familia persoanei aflate la tratament; e) au fost solicitate exclusiv informaţii sau ajutor social. (4) Sunt admise 3 valori, încercuindu-se "necunoscut" în cazul în care pacientul nu poate menţiona una dintre situaţiile ce pot lua valoarea 1 sau 2.  +  Articolul 42 (1) Pentru variabila 19 "calea cea mai frecventă de administrare a drogului principal în ultimele 30 de zile de consum" sunt admise 8 variante de răspuns. (2) Dacă nu a consumat drogul principal în ultimele 30 de zile anterioare admiterii la tratament, se va consemna calea cea mai folosită în ultimele 30 de zile în care a consumat acel drog. Această circumstanţă se poate întâlni la persoane care ajung la tratament venind din alte spitale, din penitenciar sau din diferite alte instituţii unde s-au menţinut abstinente (internări pentru afecţiuni organice). (3) Se încercuieşte numărul corespunzător răspunsului pacientului. (4) Prin cale de administrare orală se înţelege ingestia drogului pe gură. Se consideră această cale chiar dacă absorbţia se produce mai mult în mucoasa orală decât în tubul digestiv. (5) Prin inhalare se înţelege aspirarea pe nas şi absorbţia ulterioară prin mucoasa nazofaringiană a substanţelor sub formă de vapori sau gaze. (6) Prin cale de administrare intranazală se înţelege aspirarea pe nas şi absorbţia ulterioară prin mucoasa nazofaringiană a substanţelor sub formă de pulbere sau particule şi cristale mici. (7) Prin cale de administrare parenterală se înţelege administrarea drogului intramuscular, subcutanat sau intradermic. (8) Pentru calea de administrare intravenoasă se încercuieşte varianta 5 de răspuns. (9) Prin fumat se înţelege aspirarea şi absorbţia pulmonară ulterioară a vaporilor de droguri supuşi combustiei în ţigări, pipe, folii de aluminiu. (10) În cazul în care răspunsul pacientului face referire la o altă cale de administrare, se încercuieşte valoarea corespunzătoare altei căi de administrare şi se notează literalmente calea. (11) În cazul în care răspunsul pacientului nu face referire la niciuna dintre situaţiile definite mai sus, se încercuieşte valoarea 9.  +  Articolul 43 (1) Pentru variabila 20 "alte droguri consumate în ultimele 30 de zile înainte de admiterea la tratament" pot fi consemnate maximum 4 droguri distincte de drogul principal, consumate în cele 30 de zile anterioare datei de admitere şi care au importanţă clinică majoră pentru pacient. (2) Se notează câte un drog pe fiecare rând. (3) Ca şi în cazul variabilei 15 se utilizează categoriile de substanţe psihoactive incluse în anexa nr. 2. (4) Dacă pacientul consumă diferite droguri din acelaşi subgrup farmacologic, se înregistrează numai unul. (5) Când se poate identifica cu precizie substanţa consumată cel mai frecvent, se va nota aceasta. Dacă nu este posibil, se notează cel puţin numele subgrupului. (6) Dacă nu a consumat drogul principal în cele 30 de zile anterioare admiterii la tratament, se consemnează drogurile secundare consumate în ultimele 30 de zile în care a consumat şi drogul principal. Această circumstanţă se poate întâlni la persoanele care ajung la tratament venind din alte centre specializate, spitale, din penitenciar sau din diferite alte instituţii unde s-au menţinut abstinente. (7) Dacă persoana admisă la tratament a fost în cele 30 de zile anterioare într-un program de menţinere cu metadonă sau alte substitutive opiacee, metadona sau alt substitutiv opiaceu nu se înregistrează ca drog secundar. (8) Nu se admite ca drogul secundar să fie din acelaşi subgrup farmacologic cu drogul principal, chiar dacă sunt în acelaşi grup farmacologic. (9) Nu se admit două droguri secundare din acelaşi subgrup farmacologic, dar sunt admise două droguri secundare din acelaşi grup. În cazul în care în ultimele 30 de zile anterioare admiterii la tratament pacientul a consumat diferite droguri secundare din acelaşi subgrup farmacologic, se notează numai cele consumate mai frecvent în perioada respectivă. (10) Dacă pacientul consumă mai puţin de 4 droguri, se transcriu numele acestora, iar în dreptul variantei de răspuns 20 d) se scrie "nu mai sunt alte droguri". (11) Dacă informaţia referitoare la consumul unui drog secundar este complet necunoscută, se scrie "necunoscut" în dreptul primei linii, 20a).  +  Articolul 44 (1) Variabila 21 "timpul care a trecut de când şi-a injectat ultima oară orice drog" se referă la timpul care a trecut de când şi-a injectat ultima dată orice fel de substanţă psihoactivă, fără prescripţie medicală sau cu nerespectarea clară a prescripţiei. (2) Nu este obligatoriu ca administrarea injectabilă să fie calea principală de consum sau să fie calea utilizată pentru consumul drogului principal menţionat la variabila 15. (3) Variantele de răspuns se exclud mutual şi se indică limita superioară. (4) Dacă informaţia referitoare la injectarea vreodată a oricărei substanţe psihoactive nu poate fi obţinută, se încercuieşte "necunoscut", adică valoarea 99.  +  Articolul 45 (1) Variabila 22 "starea HIV, HB, HC" se referă la cunoaşterea statusului serologic referitor la infecţia cu HIV, HVB sau HVC la începutul tratamentului actual. (2) Pentru a completa statusul serologic nu este suficient răspunsul pacientului, fiind necesare documente justificative: buletin de analize, diagnostic confirmat de SIDA sau hepatită cu virusurile menţionate, istoric de tratament cu antiretrovirale. (3) Această variabilă admite maximum 6 valori. În dreptul variantelor de răspuns 1, 2 şi 9 se notează, după caz, una sau toate valorile de la a) la f). (4) Completarea acestei variabile în fişa standard de admitere la tratament nu presupune obligativitatea persoanei de a efectua analizele serologice HIV, HVB sau HVC sub condiţia admiterii la tratament. De asemenea, pacientul nu este obligat să declare dacă şi-a făcut analizele respective sau care a fost rezultatul acestora, dacă nu doreşte.  +  Articolul 46Pentru variabila 23 "patologie somatică asociată în mod direct consumului de droguri" se încercuieşte valoarea corespunzătoare stării de boală a pacientului, numai dacă aceasta este documentată medical.  +  Articolul 47 (1) Pentru variabila 24 "patologie psihiatrică asociată consumului de droguri" se încercuieşte valoarea corespunzătoare diagnosticului medical. (2) În cazul în care diagnosticul medicului este altul decât cele listate ca variante de răspuns sau diagnosticul este necunoscut, se încercuieşte valoarea 9 şi se notează literalmente diagnosticul ori se scrie "necunoscut". (3) În cazul în care nu există patologie psihiatrică asociată consumului de droguri, se încercuieşte valoarea 10.  +  Articolul 48Variabila 25 "asigurare de sănătate" se referă la statutul de asigurat şi se încercuieşte valoarea corespunzătoare situaţiei în care se regăseşte pacientul.  +  Articolul 49 (1) Variabila 26 "statutul profesional principal în momentul admiterii la tratament" înregistrează situaţia principală a angajării la data începerii tratamentului şi nu forma prin care se obţin veniturile. (2) Se admite un singur răspuns. (3) Se încercuieşte valoarea corespunzătoare răspunsului pacientului. (4) În cazul în care este vorba despre mai multe tipuri de contracte de muncă, se înregistrează cel situat pe primul loc în lista de răspunsuri. (5) În cazul în care răspunsul pacientului face referire la un alt tip de contract, se încercuieşte valoarea 11 şi se notează literalmente situaţia statutului profesional. (6) În cazul în care răspunsul pacientului nu face referire la niciuna dintre situaţiile definite mai sus, se încercuieşte valoarea 99.  +  Articolul 50 (1) Variabila 27 "nivelul maxim de studii complete" înregistrează studiile finalizate de pacient, nu pe cele pe care pacientul le-a început, dar nu a ajuns să le finalizeze. (2) Se încercuieşte valoarea corespunzătoare răspunsului pacientului. (3) În cazul în care răspunsul pacientului face referire la alte studii decât cele menţionate în lista de răspunsuri, se încercuieşte valoarea 09 şi se notează literalmente nivelul studiilor declarat de pacient. (4) În cazul în care răspunsul pacientului nu face referire la niciuna dintre situaţiile definite mai sus, se încercuieşte valoarea 99.  +  Articolul 51 (1) Variabila 28 "vârsta părăsirii şcolii" se completează numai în caz de abandon şcolar. (2) Se notează numeric vârsta declarată de pacient.  +  Articolul 52 (1) Variabila 29 "cine trimite" se referă la sursa principală de referinţă, persoana, instituţia sau serviciul care a obligat, a cerut sau a recomandat pacientului să înceapă tratamentul. (2) Serviciile legale includ judecătorii, procurorii, medicii legişti, poliţiştii etc. (3) Atunci când se începe un tratament pentru a se evita o sancţiune administrativă, nu se va încercui valoarea 09 şi se va încercui valoarea 04. (4) Pentru a se evita răspunsurile multiple se respectă următoarele reguli: a) când în luarea deciziei au intervenit atât pacientul din iniţiativă proprie, cât şi altă sursă, se încercuieşte valoarea corespunzătoare sursei; b) când în luarea deciziei au intervenit familia şi prietenii, precum şi altă sursă distinctă de subiect, se încercuieşte valoarea corespunzătoare sursei; c) în cazul în care au intervenit diverse surse, se încercuieşte valoarea corespunzătoare sursei care a făcut recomandarea iniţială. (5) În cazul în care există o altă sursă de referinţă decât cele listate, se încercuieşte valoarea 10 şi se notează literalmente sursa. (6) În cazul în care sursa nu este cunoscută, se încercuieşte valoarea 99.  +  Articolul 53 (1) Variabila 30 "cu cine a locuit în ultimele 30 de zile înainte de admiterea la tratament" se completează prin încercuirea valorii corespunzătoare răspunsului pacientului. (2) În cazul în care există mai multe răspunsuri, se încercuieşte valoarea 08 şi se specifică. (3) Dacă persoana şi-a schimbat condiţiile de locuit în ultimele 30 de zile anterioare începerii tratamentului, se va nota cu cine a petrecut cel mai mult timp în perioada respectivă.  +  Articolul 54 (1) Variabila 31 "unde a locuit în ultimele 30 de zile premergătoare admiterii la tratament" se completează prin încercuirea valorii corespunzătoare răspunsului pacientului. (2) În cazul în care persoana şi-a schimbat locuinţa în ultimele 30 de zile înainte de începerea tratamentului, se va nota locul în care a petrecut cel mai mult timp în perioada respectivă. (3) Prin casă, apartament se înţelege locuinţa stabilă în care locuieşte pacientul şi se referă la proprietăţi, locuinţe închiriate, proprietăţi ale părinţilor, partenerului, familiei, prietenilor. (4) Varianta de răspuns "alte instituţii" include comunităţi terapeutice, centre de recuperare, centre de asistenţă rezidenţială, centre pentru protecţia copilului sau centre de reeducare, colegii, unităţi militare, spitale etc. (5) Varianta de răspuns "alte locuri" se referă la locuinţe insalubre sau precare: barăci, rulote, cocioabe, remorci, maşini abandonate pe stradă sau în parc, cămine sau case abandonate etc. (6) În cazul în care nu se obţine un răspuns referitor la condiţiile de locuit, se încercuieşte valoarea 9.  +  Articolul 55 (1) Pentru variabila 32 "tratamentul aplicat" sunt admise una sau mai multe valori. (2) Valorile de la 1 la 3 se referă la dobândirea unei stări libere de orice drog, inclusiv de alcool, putând fi realizată ambulatoriu sau în spital, cu sau fără folosirea substanţelor psihoactive, în funcţie de nevoile psihice, psihologice şi sociale ale pacientului. (3) Varianta de răspuns "sfătuire, suport" se referă la asistenţă psihologică prin consiliere şi/sau psihoterapie şi include: a) educaţia despre "natura dependenţei de droguri", nevoia de abstinenţă pe termen lung, nevoia unui program de reabilitare incluzând şi implicarea familiei, pericolele trecerii de la un tip de dependenţă la altul etc.; b) includerea în grupuri de suport, în funcţie de nevoile şi caracteristicile pacientului şi ale familiei. (4) Prin tratament neiniţiat se înţelege evaluarea pacientului realizată înaintea includerii într-un program integrat de asistenţă.  +  Articolul 56 (1) Variabila 33 "rezolvarea cazului" se completează prin încercuirea valorii corespunzătoare. (2) Prin externare voluntară se înţelege plecarea voluntară a pacientului din centru, fără a-şi da acordul scris. (3) Prin RTS se înţelege că pacientului i s-a prescris tratament de substituţie pe reţetă cu timbru sec. (4) Prin tratament de zi se înţelege administrarea tratamentului substitutiv în regim ambulatoriu. (5) Prin externat la cerere se înţelege plecarea voluntară a pacientului din centru, cu acordul scris al acestuia.  +  Capitolul IV Metodologia de completare a fişei privind cazurile înregistrate de HVC şi HVB în rândul consumatorilor de droguri injectabile  +  Articolul 57 (1) Câmpurile "oraş" şi "judeţ" se completează cu denumirea localităţii, respectiv a judeţului în care se află unitatea medicală care oferă serviciile. (2) Câmpurile "unitatea" şi "cod unitate" se completează cu denumirea spitalului care oferă serviciile medicale specializate, respectiv cu codul asociat acestuia, astfel cum se regăsesc în foaia de observaţie clinică generală a pacientului. (3) Câmpul "număr foaie de observaţie" se completează cu numărul de înregistrare al foii de observaţie clinică generală a pacientului.  +  Articolul 58 (1) Variabila 1 "cod pacient" se utilizează în vederea alcătuirii unui cod unic pentru fiecare pacient, evitându-se astfel dubla raportare a cazurilor şi permiţând diferenţierea readmiterilor de episoadele noi. (2) Pentru a se evita erorile această variabilă se completează pornind de la datele din actul de identitate. Dacă pacientul nu are un astfel de document, se vor utiliza răspunsurile acestuia. (3) Persoana care înregistrează trebuie să noteze litera corespunzătoare din alfabet în ordinea indicată: prima literă a numelui de familie, a doua literă a numelui de familie, prima literă a prenumelui, a doua literă a prenumelui şi a treia literă a prenumelui. (4) Dacă persoana care înregistrează nu cunoaşte numele sau prenumele indicate anterior, utilizează cifra 9 pentru fiecare literă necunoscută. (5) În cazul în care pacientul are două prenume, pentru codificare se utilizează primul dintre acestea.  +  Articolul 59 (1) Variabila 2 "data internării" se completează cu 6 caractere: două pentru zi, de la 01 la 31, două pentru lună, de la 01 la 12, şi 4 pentru an, prin notarea celor 4 cifre ale anului. (2) Această variabilă nu admite date necunoscute. Dacă nu se cunoaşte data internării, nu se înregistrează şi nu se notifică cazul.  +  Articolul 60Variabila 3 "data externării" se completează cu 6 caractere: două pentru zi, de la 01 la 31, două pentru lună, de la 01 la 12, şi 4 pentru an, prin notarea celor 4 cifre ale anului.  +  Articolul 61Variabila 4 "sexul" identifică sexul pacientului admis la tratament şi se completează prin bifarea uneia dintre cele două variante de răspuns.  +  Articolul 62 (1) Variabila 5 "data naşterii" se completează cu 6 caractere, după cum urmează: două pentru zi, de la 01 la 31, două pentru lună, de la 01 la 12, şi 4 pentru an, prin notarea celor 4 cifre ale anului. (2) Dacă persoana care înregistrează datele nu cunoaşte data naşterii, utilizează cifra 9 pentru fiecare cifră necunoscută. (3) Pentru a se evita erorile, această variabilă se completează pornind de la datele din actul de identitate.  +  Articolul 63Variabila 6 "diagnosticul la internare" se completează prin bifarea uneia dintre cele 3 variante de răspuns.  +  Articolul 64 (1) Variabila 7 "tipul cazului" se completează prin bifarea uneia dintre cele 3 variante de răspuns. (2) În dreptul fiecărei variante de răspuns se notează literalmente tipul hepatitei virale.  +  Articolul 65 (1) Variabila 8 "calea de infectare" se completează prin bifarea uneia dintre cele 3 variante de răspuns. (2) În dreptul fiecărei variante de răspuns se notează literalmente tipul hepatitei virale.  +  Articolul 66Variabila 9 "diagnostic confirmat şi prin teste de laborator" se completează prin bifarea uneia dintre cele 4 variante de răspuns.  +  Articolul 67 (1) Variabila 10 "utilizarea drogurilor injectabile" se completează pe baza răspunsului pacientului. (2) Variabila se completează prin bifarea uneia dintre cele 3 variante de răspuns. (3) Prin varianta de răspuns "vreodată" se înţelege utilizarea pe cale injectabilă, cel puţin o dată în viaţă, a oricărui drog dintre cele cuprinse în anexa nr. 2. (4) Prin varianta de răspuns "regulat" se înţelege utilizarea pe cale injectabilă, în ultimele 12 luni anterioare internării, a oricărui drog dintre cele cuprinse în anexa nr. 2. (5) În situaţia în care pacientul declară că nu şi-a administrat droguri pe cale injectabilă, se bifează răspunsul "nu".  +  Capitolul V Metodologia de completare a fişei standard de prevalenţă a infecţiilor cu HIV, HVB şi HVC în rândul consumatorilor de droguri injectabile  +  Articolul 68 (1) Câmpurile "oraş" şi "judeţ" se completează cu denumirea localităţii, respectiv a judeţului în care se află centrul care "oferă serviciile". (2) Câmpurile "unitatea" şi "cod unitate" se completează cu denumirea furnizorului de servicii, respectiv cu codul asociat acestuia, astfel cum se regăsesc în foaia de observaţie clinică generală a pacientului pentru unităţile medicale, în fişa beneficiarului pentru centrele de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog sau în documentele similare utilizate de alţi furnizori. (3) Câmpul "număr foaie de observaţie" se completează cu numărul de înregistrare al foii de observaţie clinică generală a pacientului pentru unităţile medicale, cu numărul fişei beneficiarului pentru centrele de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog sau cu numărul de înregistrare al documentelor similare utilizate de alţi furnizori de servicii.  +  Articolul 69 (1) Variabila 1 "cod pacient" se utilizează în vederea alcătuirii unui cod unic pentru fiecare pacient, evitându-se astfel dubla raportare a cazurilor şi permiţând diferenţierea readmiterilor de episoadele noi. (2) Pentru a se evita erorile această variabilă se completează pornind de la datele din actul de identitate. Dacă pacientul nu are un astfel de document, se vor utiliza răspunsurile acestuia. (3) Persoana care înregistrează trebuie să noteze litera corespunzătoare din alfabet în ordinea indicată: prima literă a numelui de familie, a doua literă a numelui de familie, prima literă a prenumelui, a doua literă a prenumelui şi a treia literă a prenumelui. (4) Dacă persoana care înregistrează nu cunoaşte numele sau prenumele indicate anterior, utilizează cifra 9 pentru fiecare literă necunoscută. (5) În cazul în care pacientul are două prenume, pentru codificare se utilizează primul dintre acestea.  +  Articolul 70 (1) Variabila 2 "data internării" se completează cu 6 caractere: două pentru zi, de la 01 la 31, două pentru lună, de la 01 la 12, şi 4 pentru an, prin notarea celor 4 cifre ale anului. (2) Pentru alţi furnizori de servicii decât unităţile medicale, această variabilă face referire la data la care a fost iniţiată intervenţia actuală. (3) Această variabilă nu admite date necunoscute. Dacă nu se cunoaşte data internării sau data la care a fost iniţiată intervenţia, nu se înregistrează şi nu se notifică cazul.  +  Articolul 71Variabila 3 "data externării" se completează cu 6 caractere: două pentru zi, de la 01 la 31, două pentru lună, de la 01 la 12, şi 4 pentru an, prin notarea celor 4 cifre ale anului.  +  Articolul 72Variabila 4 "sexul" identifică sexul pacientului admis la tratament şi se completează prin bifarea uneia dintre cele două variante de răspuns.  +  Articolul 73 (1) Variabila 5 "data naşterii" se completează cu 6 caractere, după cum urmează: două pentru zi, de la 01 la 31, două pentru lună, de la 01 la 12, şi 4 pentru an, prin notarea celor 4 cifre ale anului. (2) Dacă persoana care înregistrează datele nu cunoaşte data naşterii, utilizează cifra 9 pentru fiecare cifră necunoscută. (3) Pentru a se evita erorile această variabilă se completează pornind de la datele din actul de identitate.  +  Articolul 74 (1) Variabila 6 "utilizarea drogurilor injectabile" se completează pe baza răspunsului pacientului. (2) Se completează prin bifarea uneia dintre cele 3 variante de răspuns. (3) Prin varianta de răspuns "vreodată" se înţelege utilizarea pe cale injectabilă, cel puţin o dată în viaţă, a oricărui drog dintre cele cuprinse în anexa nr. 2. (4) Prin varianta de răspuns "regulat" se înţelege utilizarea pe cale injectabilă, în ultimele 12 luni anterioare internării, a oricărui drog dintre cele cuprinse în anexa nr. 2. (5) În situaţia în care pacientul declară că nu şi-a administrat droguri pe cale injectabilă, se bifează răspunsul "nespecificat".  +  Articolul 75 (1) Variabila 7 "tipul de drog injectat" se referă la drogul administrat pe cale injectabilă. (2) Se bifează varianta de răspuns corespunzătoare declaraţiei pacientului. (3) În situaţia în care răspunsul pacientului se referă la varianta "alte opiacee sau nonopiacee", se notează literalmente tipul de drog administrat. (4) În situaţia în care persoana declară că şi-a administrat pe cale injectabilă mai mult de un drog, se notează literalmente denumirile tuturor drogurilor menţionate, separate prin virgulă.  +  Articolul 76Variabila 8 "de când se injectează" se completează prin bifarea variantei de răspuns corespunzătoare istoricului de consum pe cale injectabilă declarat de pacient.  +  Articolul 77Variabila 9 "testarea s-a făcut" se completează prin bifarea variantei de răspuns corespunzătoare condiţiilor în care a fost efectuată testarea.  +  Articolul 78Variabila 10 "testat pentru" admite mai multe variante de răspuns şi se completează prin bifarea variantei corespunzătoare testelor efectuate de furnizorul de servicii.  +  Articolul 79Variabila 11 "pozitiv pentru" admite mai multe variante de răspuns şi se completează prin bifarea variantelor de răspuns corespunzătoare rezultatelor la testele efectuate de furnizorul de servicii.  +  Articolul 80 (1) Variabila 12 "confirmat pentru" se completează doar în cazul în care sunt efectuate teste de confirmare de către furnizorul de servicii. (2) Se completează prin bifarea variantei de răspuns corespunzătoare situaţiei în care se află pacientul.  +  Articolul 81 (1) Variabila 13 "produsul testat" se completează prin bifarea variantei de răspuns corespunzătoare. (2) În dreptul fiecărei variante de răspuns se notează literalmente denumirea virusului de identificat.  +  Articolul 82 (1) Variabila 14 "data testării" se completează cu 6 caractere: două pentru zi, de la 01 la 31, două pentru lună, de la 01 la 12, şi 4 pentru an, prin notarea celor 4 cifre ale anului. (2) Această variabilă nu admite date necunoscute. Dacă nu se cunoaşte data testării, nu se înregistrează şi nu se notifică cazul.  +  Capitolul VI Metodologia de transmitere a fişelor standard  +  Articolul 83Foaia individuală de urgenţă pentru consumul de droguri colectează date referitoare la urgenţele medicale produse ca urmare a consumului de droguri şi se completează într-un singur exemplar ori de câte ori de-a lungul unui an calendaristic un pacient este admis la tratament în cadrul secţiilor de urgenţă din unităţile medicale specializate aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii Publice şi a altor ministere cu reţea sanitară proprie.  +  Articolul 84 (1) Foaia individuală de admitere la tratament pentru consumul de droguri se completează într-un singur exemplar ori de câte ori de-a lungul unui an calendaristic o persoană este admisă la tratament în cadrul centrelor de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog, structuri aflate în subordinea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative - Agenţia Naţională Antidrog, sau al altor tipuri de centre de asistenţă care oferă servicii medicale, psihologice şi sociale persoanelor consumatoare sau dependente de drog, structuri aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii Publice şi a altor ministere cu reţea sanitară proprie, precum şi al altor instituţii/organizaţii publice sau private care oferă asistenţă specializată consumatorilor de droguri. (2) Foaia individuală de admitere la tratament pentru consumul de droguri se completează în două exemplare ori de câte ori de-a lungul unui an calendaristic un pacient este admis la tratament în unităţile medicale aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii Publice.  +  Articolul 85 (1) Fişa standard de înregistrare a cazurilor de HVC şi HVB în rândul consumatorilor de droguri injectabile se completează într-un singur exemplar, ori de câte ori un pacient este diagnosticat cu hepatită B sau hepatită C în cadrul secţiilor de boli infecţioase din unităţile medicale specializate aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii Publice şi a altor ministere cu reţea sanitară proprie. (2) Fişele completate sunt transmise semestrial sau la cerere Agenţiei Naţionale Antidrog - Direcţia Observatorul român de droguri şi toxicomanii, în format electronic sau pe suport hârtie.  +  Articolul 86 (1) Fişa standard de colectare a datelor referitoare la prevalenţa infecţiilor cu HIV, HVB şi HVC în rândul consumatorilor de droguri injectabile se completează într-un singur exemplar pentru fiecare pacient admis la tratament, ori de câte ori acesta este testat pentru depistarea prezenţei virusurilor hepatitei B, hepatitei C, HIV sau a altor boli infecţioase asociate consumului de droguri. (2) Testarea pacienţilor pentru depistarea prezenţei viruşilor prevăzuţi la alin. (1) se face cu respectarea normelor legale în vigoare. (3) Fişa este completată de către centrele care oferă servicii de evaluare, consiliere şi psihoterapie individuală sau de grup, destinate consumatorilor de droguri, organizaţiile neguvernamentale care oferă servicii tip harm-reduction, laboratoarele publice/private care efectuează astfel de teste, alte instituţii/organizaţii în care se efectuează teste pentru depistarea bolilor infecţioase asociate consumului de droguri: penitenciare, secţii de boli dermatovenerice, secţii de obstetrică-ginecologie. (4) Fişele completate sunt transmise semestrial sau la cerere Agenţiei Naţionale Antidrog - Direcţia Observatorul român de droguri şi toxicomanii, în format electronic sau pe suport hârtie.  +  Articolul 87 (1) Ministerul Internelor şi Reformei Administrative - Agenţia Naţională Antidrog împreună cu Ministerul Sănătăţii Publice şi celelalte ministere cu reţea sanitară proprie vor publică de comun acord, pentru unităţile aflate în subordine şi pe baza criteriilor de selecţie a centrelor incluse în sistemul de raportare, prevăzute la art. 3 şi 22, în luna decembrie a fiecărui an, lista cu unităţile medicale, centrele de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog, participante la procesul de raportare în anul următor, şi codurile atribuite fiecărei unităţi. (2) În termen de 10 zile de la încheierea fiecărei luni calendaristice, fiecare centru regăsit în lista publicată transmite pe suport hârtie şi electronic fişele standard completate Direcţiei Observatorul român de droguri şi toxicomanii din cadrul Agenţiei Naţionale Antidrog, în vederea codificării şi înregistrării acestora în Registrul unic codificat privind consumatorii de droguri. Al doilea exemplar al foii individuale de admitere la tratament pentru consumul de droguri, completat în unităţile medicale aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii Publice, se transmite Centrului Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic în Domeniul Sănătăţii Bucureşti din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice, în termen de 10 zile de la încheierea fiecărei luni calendaristice.  +  Articolul 88 (1) Informaţiile colectate rămân anonime, înregistrarea acestora realizându-se cu respectarea confidenţialităţii datelor, pe baza codului pacientului, şi sunt prelucrate doar în scop statistic, cu respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. (2) Analiza statistică a datelor colectate este publicată anual, sub forma unui raport.  +  Articolul 89Ministerul Internelor şi Reformei Administrative - Agenţia Naţională Antidrog împreună cu Ministerul Sănătăţii Publice vor colabora pentru informatizarea sistemului de colectare a datelor până la data de 31 decembrie 2007, prin asigurarea infrastructurii de echipamente, software, acces la internet şi pregătirea personalului din fiecare unitate medicală, centru de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog, orice alt centru de asistenţă inclus în sistemul de raportare conform art. 87 alin. (1), în vederea înregistrării datelor în fişele standard prevăzute la art. 83 şi 84.  +  Articolul 90În scopul controlului calităţii datelor, verificarea concordanţei dintre răspunsurile la diferite variabile din fişele standard de raportare se va realiza de către persoane autorizate din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative - Agenţia Naţională Antidrog şi al Ministerului Sănătăţii Publice, cu informarea prealabilă a centrului de asistenţă pentru consumator şi cu respectarea strictă a confidenţialităţii datelor şi dispoziţiilor legale în vigoare.  +  Anexa 2 LISTAsubstanţelor înregistrabile, clasificate în grupe şi subgrupe1. Grupa opioide (10)Subgrupe:11 Heroină12 Opiu şi morfină13 Codeină şi derivaţi14 Opioide sintetice (exemplu: Sintalgon, Mialgin, Fortral, Tramadol)15 Alte opioide2. Grupa stimulante (20)Subgrupe:21 Cocaină: pulbere (clorhidrat), crack (bază), pastă (sulfat), frunze22 Amfetamine23 MDMA (Ecstasy) şi alţi derivaţi de feniletilamină (MDMA, MDA, MDEA etc.)24 Anorexigene cu acţiune centrală (exemplu: Regenon)25 Alte stimulante ale sistemului nervos central (exemplu: Efedrină, GHB, Nicotină etc.)3. Grupa hipnotice şi sedative (30)Subgrupe:31 Barbiturice (exemplu: Amobarbital, Fenobarbital, Tiobarbital)32 Benzodiazepine (exemplu: Alprazolam, Clonazepam, Diazepam, Flunitrazepam, Lorazepam, Nitrazepam, Oxazepam, Zopiclonă)33 Alte substanţe cu efect hipnotic, anxiolitic, antipsihotic sau tranchilizant (nebarbiturice, nebenzodiazepine) (exemplu: Glutetimidă, Meprobamat)4. Grupa halucinogene (40)Subgrupe:41 Halucinogene sintetice (LSD, Fenciclidină)42 Ciuperci halucinogene şi alte plante şi derivaţi (psilocibină, mescalină, peyote)43 Medicamente cu efecte halucinogene (Ketamina)44 Alte substanţe halucinogene5. Grupa substanţe volatile (50)51 Adezivi52 Benzină şi produse petroliere53 Vopseluri54 Aerosoli55 Gaze şi lichide anestezice56 Nitraţi57 Alte substanţe volatile6. Grupa cannabis (60)Subgrupe:61 Plantă (marijuana, iarbă, grifa)62 Rezină (haşiş)63 Ulei de haşiş64 THC65 Altele7. Grupa alcool (70)8. Tutun (80)9. Alte substanţe psihoactive (90)Subgrupe:91 Medicamente antiparkinsoniene92 Medicamente antidepresive (exemplu: Prozac, Amitriptilină, IMAO)93 Alte substanţe psihoactive care măresc randamentul sportiv94 Alte substanţe psihoactive------------