ACORD din 10 iulie 2006între Guvernul României şi Guvernul Republicii Indonezia privind cooperarea în domeniul prevenirii şi combaterii criminalităţii organizate transnaţionale, a terorismului şi a altor tipuri de infracţiuni
EMITENT
  • ACT INTERNAŢIONAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 232 din 4 aprilie 2007    Guvernul României şi Guvernul Republicii Indonezia, denumite în continuare părţi contractante,convinse de necesitatea protejării vieţii, proprietăţii şi a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor statelor lor,conştiente de ameninţarea crescândă reprezentată de criminalitatea organizată transnaţională la adresa societăţii,îngrijorate de creşterea consumului de stupefiante şi substanţe psihotrope, precum şi de intensificarea la nivel mondial a traficului internaţional ilicit cu acestea,urmărind să îşi unească eforturile pentru prevenirea şi combaterea actelor teroriste,recunoscând avantajul major al cooperării internaţionale, ca factor de maximă importanţă pentru prevenirea şi combaterea eficace a criminalităţii organizate transnaţionale,luând în considerare principiile de drept internaţional, Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate (New York, 15 noiembrie 2000) şi alte acorduri internaţionale privind combaterea criminalităţii la care părţile contractante sunt parte,recunoscând principiile egalităţii, reciprocităţii şi avantajelor comune,în conformitate cu legislaţiile şi reglementările în vigoare în statele lor,au convenit după cum urmează:  +  Articolul 1 (1) În baza prezentului acord şi în conformitate cu legislaţiile lor naţionale, părţile contractante cooperează şi îşi acordă ajutor reciproc pentru prevenirea, descoperirea şi cercetarea infracţiunilor care afectează fiecare dintre părţile contractante, îndeosebi a următoarelor: a) infracţiuni privind criminalitatea transnaţională organizată; b) acte de terorism şi activităţi conexe, inclusiv finanţarea acestora; c) cultivarea, producerea, achiziţionarea, posesia, distribuirea, importul, exportul şi tranzitul ilicite cu stupefiante, substanţe psihotrope şi precursori ai acestora, precum şi traficul ilicit cu acestea; d) trafic de persoane şi trafic de ţesuturi sau de organe umane; e) trafic de migranţi/migraţie ilegală; f) infracţiuni îndreptate împotriva vieţii, sănătăţii şi libertăţii persoanelor şi a demnităţii umane; g) producerea, achiziţionarea, posesia, importul, exportul, tranzitul şi traficul ilegale cu arme, muniţii, explozivi, substanţe toxice, chimice, biologice, bacteriologice, radioactive şi materiale radiologice şi nucleare, cu bunuri şi tehnologii cu dublă utilizare şi cu tehnologie militară; h) infracţiuni care au ca obiect pietre şi metale preţioase, precum şi obiecte cu valoare istorică, culturală şi artistică; i) infracţiuni privind mediul înconjurător, inclusiv încălcarea regulilor privind protecţia fondului forestier şi traficul ilegal cu plante şi specii pe cale de dispariţie; j) falsificarea de monede sau de alte valori, falsificarea de timbre, mărci sau bilete de transport, fals material în înscrisuri oficiale, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals; k) infracţiuni economice de natură financiar-bancară şi spălarea de bani; l) infracţiuni de corupţie; m) infracţiuni contra patrimoniului, în special furtul de autoturisme şi orice alte mijloace de a dispune ilegal de vehicule cu motor; n) infracţiuni săvârşite prin intermediul sistemelor şi reţelelor informatice sau de comunicaţii; o) infracţiuni privind drepturile de proprietate intelectuală. (2) Părţile contractante cooperează, de asemenea, pentru: a) urmărirea persoanelor suspecte de a fi comis infracţiuni, în special cele prevăzute la alin. (1), sau a condamnaţilor care se sustrag executării pedepsei; b) urmărirea persoanelor dispărute, identificarea persoanelor şi a cadavrelor; c) urmărirea obiectelor provenite din infracţiunile prevăzute la alin. (1) sau a obiectelor care constituie probe ale infracţiunilor săvârşite.  +  Articolul 2Pentru a consolida cooperarea prevăzută la art. 1, autorităţile competente ale părţilor contractante: a) îşi furnizează reciproc, atunci când este nevoie, în condiţiile prevăzute de tratatele la care părţile contractante sunt părţi şi de legislaţiile naţionale cu privire la protecţia datelor cu caracter personal, date cu caracter personal ale suspecţilor şi/sau autorilor de infracţiuni, precum şi informaţii privind:- instigatorii şi organizatorii de infracţiuni;- legăturile infracţionale dintre făptuitori;- componenţa grupurilor şi organizaţiilor criminale şi modul lor de operare;- comportamentul tipic al anumitor făptuitori şi grupuri de făptuitori;- circumstanţele relevante ale cazului, în special cele referitoare la timpul, locul şi metodele infracţionale, precum şi natura şi trăsăturile specifice ale infracţiunilor săvârşite;- legislaţia penală care nu a fost respectată;- măsurile luate pentru soluţionarea cauzei, precum şi rezultatele acestora; b) desfăşoară activităţi poliţieneşti specifice, solicitate de autorităţile competente ale celeilalte părţi contractante, şi pun în aplicare fără întârziere activităţi poliţieneşti comune, în special cele legate de planificarea şi stabilirea unui program de activităţi.  +  Articolul 3Părţile contractante organizează, atunci când este cazul, întâlniri ale reprezentanţilor autorităţilor competente. Întâlnirea va fi organizată pe cale diplomatică şi va avea, în special, următoarele scopuri: a) încheierea, dacă este necesar, a unor înţelegeri sau protocoale tehnice; b) elaborarea unei strategii care va fi stabilită pentru combaterea infracţiunilor stipulate în prezentul acord; c) planificarea şi stabilirea programului de activităţi; d) îmbunătăţirea comunicării dintre autorităţile competente; e) schimbul de informaţii şi experienţă.  +  Articolul 4 (1) Pentru a pune în aplicare prezentul acord, autorităţile competente ale părţilor contractante, în conformitate cu competenţele ce le revin, vor lua legătura în mod direct sau prin intermediul reprezentanţilor autorizaţi. Autorităţile competente sunt:Pentru România: a) Ministerul Administraţiei şi Internelor; b) Ministerul Afacerilor Externe; c) Ministerul Justiţiei; d) Ministerul Finanţelor Publice; e) Serviciul Român de Informaţii.Pentru Republica Indonezia: a) Ministerul Afacerilor Externe; b) Ministerul Justiţiei şi al Drepturilor Omului; c) Ministerul Finanţelor; d) Ministerul Apărării; e) Comandamentul Naţional al Forţelor Armate Indoneziene; f) Poliţia Naţională Indoneziană; g) Procuratura Generală; h) Agenţia Naţională de Informaţii; i) Departamentul pentru Coordonarea Combaterii Terorismului; j) Centrul Indonezian pentru Cercetarea şi Analiza Tranzacţiilor Financiare (INTRAC). (2) Părţile contractante se vor informa reciproc, pe cale diplomatică, asupra modificărilor competenţelor şi denumirilor autorităţilor competente prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 5 (1) Autorităţile competente ale părţilor contractante asigură reciproc protecţia schimbului de informaţii clasificate, cel puţin la acelaşi nivel cu cel stabilit prin legislaţia naţională a părţii contractante care transmite informaţiile. (2) Orice tip de informaţie sau dispozitiv tehnic transmis de autorităţile competente ale uneia dintre părţile contractante către autorităţile competente ale celeilalte părţi contractante poate fi pus la dispoziţia unor autorităţi, altele decât cele menţionate la art. 4 alin. (1), precum şi a organismelor unor state terţe, responsabile cu aplicarea legii şi cu problemele de securitate, numai cu acordul prealabil al autorităţilor competente ale părţii contractante care le transmite. (3) În cazul divulgării neautorizate a informaţiilor clasificate transmise de o autoritate competentă, precum şi al unor asemenea riscuri, autorităţile competente ale părţii contractante care le primesc înştiinţează imediat asupra acestui aspect autorităţile competente ale celeilalte părţi contractante care le-au transmis, asupra circumstanţelor în care s-a produs divulgarea, consecinţelor acesteia, precum şi asupra acţiunilor întreprinse în vederea prevenirii repetării unor astfel de evenimente.  +  Articolul 6 (1) Pentru a asigura protecţia schimbului de date cu caracter personal, părţile contractante aplică următoarele principii: a) datele cu caracter personal transmise sunt utilizate exclusiv în scopurile şi conform condiţiilor specificate de autorităţile competente ale părţii contractante care le-a transmis; b) la cerere, autorităţile competente ale părţii contractante vor înştiinţa autorităţile competente ale celeilalte părţi contractante cu privire la modul de utilizare a datelor cu caracter personal transmise şi la rezultatul utilizării acestora; c) autorităţile competente ale părţii contractante vor transmite datele cu caracter personal exclusiv autorităţilor competente ale celeilalte părţi contractante, informaţiile respective fiind comunicate altor organisme numai cu acordul autorităţilor competente ale părţii contractante care le transmite; d) autorităţile competente ale părţii contractante care transmit informaţiile sunt responsabile de autenticitatea datelor transmise; e) în cazul în care se constată că datele transmise nu sunt autentice sau transferul a fost efectuat în mod ilegal, autorităţile competente ale părţii contractante care le primesc vor înştiinţa autorităţile competente ale părţii contractante care le-au transmis; în acest caz, autorităţile competente ale părţii contractante care au primit informaţiile vor modifica sau vor distruge astfel de date; f) autorităţile competente ale părţii contractante care comunică informaţii legate de date cu caracter personal vor specifică termenul limită de distrugere a acestora din bazele de date; g) autorităţile competente ale ambelor părţi contractante vor proteja în mod eficient datele cu caracter personal primite împotriva accesării, modificării şi divulgării neautorizate. (2) Prevederile alin. (1) se aplică corespunzător şi datelor cu caracter personal primite de autorităţile competente ale uneia dintre părţile contractante, pe teritoriul statului celeilalte părţi contractante, pe perioada participării la activităţile prevăzute în prezentul acord. (3) Autorităţile competente ale uneia dintre părţile contractante, participante la activităţile desfăşurate pe teritoriul statului celeilalte părţi contractante, pot primi, la cerere, acces la date cu caracter personal numai sub supravegherea autorităţilor competente ale acestei părţi contractante.  +  Articolul 7Autorităţile competente ale părţilor contractante, la solicitarea uneia dintre părţile contractante, fac schimb de date sau de informaţii cu privire la acţiunile premeditate ori la tentativele de tulburare a ordinii şi siguranţei publice, de informaţii privind metodele de operare a infractorilor sau grupurilor teroriste care afectează interesele părţii contractante solicitante şi vor întreprinde acţiuni coordonate de prevenire şi combatere a terorismului.  +  Articolul 8Conform prevederilor art. 1, autorităţile competente în prevenirea şi combaterea terorismului la nivel naţional în statele părţilor contractante cooperează, cu prioritate, prin organizarea următoarelor activităţi: a) întâlniri la nivelul responsabililor din cadrul autorităţilor competente din cele două state, în scopul stabilirii termenilor de referinţă pentru cooperarea în materia prevenirii şi combaterii terorismului, modalităţilor de derulare a activităţilor comune şi responsabilităţile concrete ce revin părţilor contractante; b) schimbul de informaţii, de natură generală şi specifică, realizat periodic sau punctual în cadrul unor întâlniri operative şi tehnice la nivelul responsabililor şi experţilor în materie antiteroristă; c) acţiuni coordonate în comun împotriva actelor de terorism şi activităţilor conexe întreprinse de persoane sau organizaţii pe teritoriile statelor părţilor contractante ori în zone de interes comun.  +  Articolul 9În conformitate cu art. 1, autorităţile competente ale părţilor contractante: a) la cererea autorităţii competente a unei părţi contractante, îşi furnizează reciproc informaţii specifice cu privire la o anumită cauză penală, necesare prevenirii şi combaterii trecerii ilegale a frontierei de stat, precum şi migraţiei ilegale, în special cu privire la:- persoanele care au pregătit săvârşirea unor astfel de infracţiuni;- operaţiunile, componenţa, metodele de operare şi formele grupurilor infracţionale implicate în migraţia ilegală;- metodele de transport utilizate şi rutele de migraţie ilegală;- falsificarea de documente şi uzul unor astfel de documente care dau dreptul la trecerea frontierei de stat şi obţinerea vizei;- amploarea migraţiei ilegale; b) fac schimb de experienţă în domeniul controlării fenomenului de migraţie, al aplicării prevederilor legislaţiilor interne ale statelor părţilor contractante privind intrarea şi şederea în ţară a străinilor, precum şi schimb de specimene de documente care dau dreptul la trecerea frontierei de stat, precum şi specimene de vize, simboluri şi alte asemenea timbre imprimate pe astfel de documente.  +  Articolul 10În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) lit. c), autorităţile competente ale părţilor contractante, cu excepţia informaţiilor prevăzute la art. 5: a) fac schimb de informaţii cu privire la:- traficul ilicit cu stupefiante, substanţe psihotrope şi precursori ai acestora;- locaţiile, metodele de producere şi de depozitare ilegale a stupefiantelor, substanţelor psihotrope şi precursorilor acestora, precum şi despre mijloacele utilizate pentru transportul ilegal al acestora;- locul de destinaţie al stupefiantelor, substanţelor psihotrope şi precursorilor acestora, transportaţi ilegal;- orice alte aspecte de importanţă pentru combaterea traficului ilicit cu droguri; b) sub rezerva respectării legislaţiilor lor naţionale, îşi oferă reciproc mostre de noi tipuri de stupefiante, substanţe psihotrope şi precursori ai acestora, precum şi de alte substanţe de risc vegetale şi sintetice; c) fac schimb de informaţii cu privire la legislaţia şi experienţa în domeniul comerţului legal cu stupefiante, substanţe psihotrope şi precursori ai acestora, precum şi cu materii prime şi produse semifinite utilizate în producerea acestora.  +  Articolul 11În ceea ce priveşte colaborarea în domeniul ştiinţific şi tehnic, precum şi colaborarea pentru formare, autorităţile competente ale părţilor contractante fac schimb: a) de experienţă şi de informaţii legate, în special, de metodele de combatere a criminalităţii organizate, de noile forme de activităţi infracţionale, precum şi de utilizare şi perfecţionare a echipamentelor speciale; b) de rezultate ale lucrărilor de cercetare în domeniul criminalităţii şi criminologiei şi de soluţii prevăzute de legea penală privind obiectul prezentului acord; c) de informaţii asupra mijloacelor şi metodelor de săvârşire a infracţiunilor şi, de asemenea, autorităţile competente ale părţilor contractante îşi pun reciproc la dispoziţie echipamente tehnice folosite în combaterea criminalităţii; d) de experţi în scopul formării şi specializării profesionale a acestora, în special în domeniul criminalităţii şi al metodelor operative de combatere a acesteia; e) de materiale sau alte publicaţii legate de obiectul prezentului acord.  +  Articolul 12 (1) Oricare dintre autorităţile competente ale părţilor contractante poate refuza, în întregime sau parţial, o cerere de asistenţă, de cooperare sau de informaţii, dacă consideră că prin îndeplinirea acesteia ar putea ameninţa suveranitatea, securitatea sau orice alt interes important al statului părţii contractante solicitate ori dacă îndeplinirea cererii respective contravine legislaţiei naţionale a acesteia ori angajamentelor asumate prin acordurile internaţionale la care statul părţii contractante respective este parte. (2) În situaţia refuzului îndeplinirii totale sau parţiale a unei asemenea cereri, autorităţile competente ale părţilor contractante se informează în scris, fără întârziere, indicând motivele refuzului. (3) Oricare dintre autorităţile competente ale părţilor contractante poate stabili condiţii cu privire la soluţionarea unei cereri sau la modul de utilizare a rezultatelor obţinute în acest fel, condiţii ce vor fi obligatorii pentru autoritatea competentă a celeilalte părţi contractante.  +  Articolul 13 (1) Diferendele rezultate din interpretarea sau aplicarea prezentului acord vor fi soluţionate în mod corespunzător prin negocierea directă dintre autorităţile competente ale părţilor contractante, potrivit competenţelor acestora. (2) În cazul în care prin negocierea prevăzută la alin. (1) nu se ajunge la un acord, diferendul va fi soluţionat prin mijloace diplomatice, fără a se recurge la o terţă parte.  +  Articolul 14Prevederile prezentului acord nu vor aduce atingere niciunui tratat la care părţile contractante sau statele lor sunt părţi.  +  Articolul 15În cazul în care părţile contractante nu decid altfel, cheltuielile legate de punerea în aplicare a prevederilor prezentului acord vor fi suportate de către partea contractantă pe teritoriul statului căreia apar aceste cheltuieli.  +  Articolul 16 (1) Prezentul acord intră în vigoare după 30 de zile de la data primirii ultimei notificări prin care părţile contractante îşi comunică reciproc îndeplinirea procedurilor legale interne necesare intrării în vigoare a prezentului acord. (2) Prezentul acord poate fi modificat oricând prin consimţământul mutual al părţilor contractante. (3) Prezentul acord va fi valabil pentru o perioadă de 5 ani, fiind prelungit în mod automat pentru noi perioade de câte 5 ani, dacă niciuna dintre părţile contractante nu va comunică în scris celeilalte părţi contractante, cu cel puţin 90 de zile înainte de sfârşitul fiecărei perioade, intenţia sa de încetare a valabilităţii acordului. (4) Oricare parte contractantă poate oricând denunţa prezentul acord prin notificare scrisă adresată celeilalte părţi contractante. Denunţarea îşi va produce efectele la 90 de zile de la data primirii notificării de denunţare. (5) Încetarea valabilităţii prezentului acord nu va afecta obligaţiile părţilor contractante prevăzute la art. 5 şi 6. Drept care, subsemnaţii, pe deplin autorizaţi de guvernele statelor lor, au semnat prezentul acord.Semnat la Bucureşti la 10 iulie 2006, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, indoneziană şi engleză, toate textele fiind egal autentice. În cazul unor diferende de interpretare, textul în limba engleză va prevala.Pentru Guvernul României,Vasile Gabriel Niţă,subsecretar de statîn Ministerul Administraţiei şi InternelorPentru Guvernul Republicii Indonezia,Mangasi Sihombing,director general pentru informaţiişi diplomaţie publicăîn Departamentul afacerilor externe________