ORDONANTA nr. 64 din 30 august 2006 (*actualizata*)privind salarizarea şi alte drepturi ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare(actualizata până la data de 17 decembrie 2006*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 1 septembrie 2006. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 17 decembrie 2006, cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 462 din 12 decembrie 2006.În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, şi al art. 1 pct. VI.6 din Legea nr. 288/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Capitolul I Dispozitii generale  +  Articolul 1Dispozitiile prezentei ordonante se aplică functionarilor publici cu statut special prevăzuţi de Legea nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici din Administratia Naţionala a Penitenciarelor, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul II Salarizarea functionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, drepturile banesti ale cursantilor din instituţiile de invatamant pentru formarea functionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare  +  Secţiunea 1 Salariul de baza al functionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare  +  Articolul 2Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare au dreptul la un salariu de baza lunar, compus din: salariul pentru functia indeplinita, salariul pentru gradul profesional detinut, gradatii, sporul pentru misiune permanenta şi, după caz, indemnizatia de conducere şi salariul de merit.  +  Articolul 3 (1) Salariile pentru functia indeplinita şi pentru gradul profesional detinut, ce se cuvin functionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, sunt diferentiate prin coeficienti de ierarhizare, în raport cu atribuţiile ce revin fiecarei functii, complexitatea şi gradul de raspundere cerut de indeplinirea acesteia, solicitarile la efort şi cu nivelul unităţii în care îşi desfăşoară activitatea. (2) Principalele functii, nivelul studiilor şi coeficientii de ierarhizare pentru functiile indeplinite, pe categorii, pentru funcţionarii publici sunt prevăzute în anexa nr. 1 lit. A şi B. (3) Functiile pe coeficienti de ierarhizare şi grade profesionale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în raport cu nivelul unităţii în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. (4) Salariul corespunzător functiei indeplinite se acordă de la data prevăzută în ordinul/decizia de numire. Pentru persoanele nou-incadrate sau reintegrate în randul functionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare salariul pentru functia indeplinita se acordă de la data prezentarii la serviciu.  +  Articolul 4 (1) Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, pentru rezultate deosebite obtinute în activitatea desfăşurată, pot primi un salariu de merit lunar, de până la 20% din salariul pentru functia indeplinita. (2) Salariul de merit se stabileste o dată pe an, de regula după aprobarea bugetului, în baza criteriilor stabilite prin ordin al ministrului justiţiei, şi se acordă pentru cel mult 30% din numărul total de posturi prevăzute în statele de organizare. (3) Salariul de merit se poate acorda după cel puţin un an de la incadrarea functionarului public cu statut special în sistemul administraţiei penitenciare. (4) Salariul de merit se retrage în cursul anului dacă functionarului public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare i s-a aplicat una dintre sanctiunile disciplinare prevăzute la art. 62 lit. b)-e) din Legea nr. 293/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau este pus la dispoziţie în condiţiile prevăzute la art. 52 alin. (2) din aceeasi lege. (6) În situaţia încetării raporturilor de serviciu ale unor beneficiari de salariu de merit, acesta se poate redistribui de la data de întâi a lunii urmatoare altor persoane cu functii de conducere, respectiv de execuţie, pentru perioada rămasă.  +  Articolul 5 (1) Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, împuterniciţi să asigure indeplinirea atribuţiilor functiilor prevăzute cu indemnizatii de conducere, beneficiaza pe perioada respectiva de salariul pentru functia în care sunt împuterniciţi şi de indemnizatia de conducere corespunzătoare functiei respective. (2) Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare împuterniciţi îşi mentin salariile pentru functia indeplinita şi indemnizatiile de conducere avute anterior, dacă acestea sunt mai mari decat cele acordate în baza prevederilor alin. (1).  +  Articolul 6 (1) Pentru activitatea desfăşurată în instituţiile din sectorul de aparare naţionala, ordine publică şi siguranţa naţionala, în calitate de militar, functionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, functionar public şi personal contractual, functionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare li se acordă un spor de fidelitate de până la 20% din salariul de baza, după cum urmeaza: a) între 5 ani şi 10 ani - 5%: b) peste 10 ani şi până la 15 ani - 10%; c) peste 15 ani şi până la 20 de ani - 15%; d) peste 20 de ani - 20%. (2) Sporul de fidelitate se acordă începând cu data de întâi a lunii urmatoare celei în care s-a indeplinit condiţia de vechime.  +  Articolul 7 (1) Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare beneficiaza de salariul pentru gradul profesional detinut, calculat în raport cu coeficientii de ierarhizare prevăzuţi în anexa nr. 1 lit. C. (2) Salariul pentru gradul profesional detinut se acordă de la data obtinerii acestuia. Pentru persoanele nou-incadrate sau reintegrate în sistemul administraţiei penitenciare salariul pentru gradul profesional se plateste de la data prezentarii la serviciu.  +  Articolul 8Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care indeplinesc functii pentru care sunt prevăzute grade profesionale superioare gradului profesional pe care îl au beneficiaza de o sumă egala cu 50% din diferenţa dintre salariul pentru gradul profesional al functiei ocupate şi salariul pentru gradul profesional detinut. Sumele care se acordă în aceste condiţii se includ în salariul pentru gradul profesional detinut.  +  Articolul 9 (1) În raport cu timpul servit în calitate de functionar public cu statut special în sistemul administraţiei penitenciare, ofiterii şi agentii de penitenciare au dreptul la 1-7 gradatii, care se acordă din 3 în 3 ani. Gradatiile obtinute până la intrarea în vigoare a prezentei ordonante se mentin şi după această dată. (2) Persoanele nou-incadrate sau reintegrate în randul functionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, precum şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, rezervisti concentrati, beneficiaza de gradatii în raport cu vechimea în munca legal stabilita, după cum urmeaza: a) 3-5 ani, gradatia I; b) 5-10 ani, gradatia a II-a; c) 10-15 ani, gradatia a III-a; d) 15-20 de ani, gradatia a IV-a; e) 20-25 de ani, gradatia a V-a; f) peste 25 de ani, gradatia a VI-a. (3) Persoanele reintegrate în randul functionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, precum şi cadrele militare trecute în rezerva anterior datei de aplicare a Legii nr. 293/2004, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiaza de numărul de gradatii avut înainte de încetarea raporturilor de serviciu, dacă acesta este mai mare decat cel cuvenit, prin aplicarea prevederilor alin. (2), luandu-se în calculul vechimii pentru acordarea gradatiei urmatoare şi perioada de timp scursa de la acordarea ultimei gradatii până la încetarea raporturilor de serviciu. (4) Prevederile alin. (2) se aplică şi absolventilor instituţiilor de invatamant pentru formarea functionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, pentru vechimea în munca avuta până la data intrarii în aceste institutii. (5) Fiecare gradatie reprezinta 6% din salariul pentru functia indeplinita, salariul pentru gradul profesional detinut, indemnizatia de conducere şi salariul de merit.  +  Articolul 10 (1) Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care, potrivit prevederilor legale, indeplinesc functii de conducere beneficiaza lunar de o indemnizatie de conducere reprezentand 10-50% din salariul pentru functia indeplinita. (2) Functiile pentru care se acordă indemnizatia de conducere, marimea concreta a procentului acesteia, precum şi condiţiile de acordare şi de suspendare a indemnizatiei de conducere se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei. (3) Indemnizatia de conducere se acordă de la data numirii în functiile stabilite conform prevederilor alin. (2) şi inceteaza la data schimbarii din functiile respective.  +  Articolul 11Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare beneficiaza de un spor pentru misiune permanenta de 25% din salariul pentru functia indeplinita, din salariul pentru gradul profesional detinut, din indemnizatia de conducere, din salariul de merit şi din gradatii.  +  Articolul 12Cursantii instituţiilor de invatamant pentru formarea functionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare beneficiaza de drepturile banesti prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 13 (1) Statele de organizare se elaboreaza de Administratia Naţionala a Penitenciarelor şi se aproba de ministrul justiţiei, conform structurilor organizatorice aprobate, şi cuprind functiile, precum şi gradele profesionale, nivelul studiilor şi coeficientii de ierarhizare corespunzatori functiilor. (2) Statele de organizare cuprind şi functiile pentru personalul contractual pe grade sau trepte profesionale şi nivelul corespunzător al studiilor.  +  Secţiunea a 2-a Indemnizatii, sporuri, premii, prime şi alte drepturi banesti ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare  +  Articolul 14 (1) Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, pentru titlurile de clasificare obtinute în specialitate, beneficiaza de o indemnizatie reprezentand 6-10% din salariul de baza. (2) Cuantumul indemnizatiei, specialitatile, condiţiile de acordare şi de retragere a titlurilor de clasificare, avansarea dintr-o clasa inferioara în una superioara sau retrogradarea dintr-o clasa superioara în una inferioara se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei.  +  Articolul 15Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care lucreaza cu cifru au dreptul la o indemnizatie de 15-20% din salariul de baza. Functiile cu drept de indemnizatie şi marimea concreta a procentului se stabilesc prin statele de organizare aprobate de ministrul justiţiei.  +  Articolul 16Pentru orele prestate de funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare peste durata normala a timpului de lucru, în zilele de repaus saptamanal sau în celelalte zile în care, potrivit legii, nu se lucreaza, sunt aplicabile prevederile art. 43 din Legea nr. 293/2004, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 17 (1) Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, trimisi în interesul serviciului, în delegare sau detasare, în alte localităţi decat cele în care se afla sediul unităţii din care fac parte, au dreptul la indemnizatia de delegare sau de detasare, precum şi la decontarea cheltuielilor de cazare şi transport, potrivit reglementarilor în vigoare aplicabile functionarilor publici. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, detasati pentru o perioadă mai mare de 30 de zile, pot opta pentru drepturile prevăzute la art. 38 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 293/2004, cu modificările şi completările ulterioare, fără a mai beneficia de prevederile alin. (1) constand în decontarea cheltuielilor de cazare. (3) Cursantii instituţiilor de invatamant pentru formarea functionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, care se deplaseaza în interes de serviciu şi cărora nu li se pot asigura masa şi cazarea gratuit în unitatile din localitatea unde se executa misiunea, au dreptul la indemnizatia de delegare şi la decontarea cheltuielilor de cazare şi transport, potrivit reglementarilor în vigoare aplicabile functionarilor publici.  +  Articolul 18 (1) Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, transferati în interesul serviciului în unităţi ale sistemului penitenciar, situate în alta localitate decat cea în care îşi au domiciliul, individual sau împreună cu unitatea, au dreptul la: a) indemnizatie de mutare egala cu salariul de baza cuvenit pentru functiile în care au fost numiti la noua unitate; b) indemnizatie pentru fiecare membru de familie aflat în întreţinere, egala cu o patrime din salariul de baza cuvenit în luna schimbarii domiciliului membrilor de familie. (2) Indemnizatia de mutare prevăzută la alin. (1) lit. a) se acordă functionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, prin ordin sau decizie a organelor competente, la prezentarea în unitate sau în subunitate, iar indemnizatia prevăzută la alin. (1) lit. b) se acordă membrilor de familie numai după schimbarea domiciliului în localitatea în care au fost mutati funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. (3) Drepturile prevăzute la alin. (1) se acordă şi persoanelor nou-incadrate sau reintegrate în randul functionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, dacă sunt incadrate în unităţi situate în alte localităţi decat cele în care îşi au domiciliul. Indemnizatia se calculeaza în raport cu salariul de baza stabilit pentru functiile în care sunt numite. (4) Functionarilor publici cu statut special incadrati în sistemul administraţiei penitenciare, care nu deţin, nici el nici sotia, în proprietate personala o locuinta în localitatea în care sunt incadrati, le sunt aplicabile prevederile art. 38 din Legea nr. 293/2004, cu modificările şi completările ulterioare. (5) La absolvirea instituţiilor de invatamant cursantii cărora li se acordă grade profesionale au dreptul, la prezentarea în unităţi, la o indemnizatie de instalare conform prevederilor art. 38 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 293/2004, cu modificările şi completările ulterioare. În localităţile cu condiţii grele de cazare sau izolate, stabilite prin ordin al ministrului justiţiei, indemnizatia este egala cu doua salarii de baza brute pentru functia pe care urmeaza să fie incadrati. (6) Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care au beneficiat de indemnizatia de instalare şi care ulterior şi-au prezentat demisia înainte de implinirea unui termen de 3 ani de la absolvirea instituţiilor de invatamant vor restitui indemnizatia primita, proportional cu perioada rămasă până la expirarea termenului de 3 ani.  +  Articolul 19 (1) Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care fac parte din personalul navigant, imbarcat, beneficiaza şi de drepturile banesti specifice, acordate, potrivit legii, acestor categorii de personal din Ministerul Apararii. (2) De drepturile prevăzute la alin. (1) beneficiaza şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, imbarcati pe nave sau ambarcatiuni în vederea indeplinirii unor misiuni cu caracter permanent ori temporar, pe durata misiunii respective.  +  Articolul 20Pentru activitatea desfăşurată în unităţi situate în localităţi sau în zone izolate ori unde incadrarea personalului se face cu dificultate, funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare beneficiaza de un spor de până la 20% din salariul de baza. Criteriile de stabilire a localitatilor şi a zonelor izolate, categoriile de personal şi marimea concreta a sporului se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei.  +  Articolul 21 (1) Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, care executa, conduc, coordonează sau contribuie la realizarea misiunilor operative, a activităţilor de paza, supraveghere, escortare, reeducare şi asistenţa medicală pentru persoanele arestate preventiv sau condamnate cu pedepse privative de libertate, culegere, prelucrare, verificare şi valorificare a informaţiilor, investigatii, acţiuni şi interventie cu un grad ridicat de risc ori în condiţii de pericol deosebit, beneficiaza de un spor de până la 30% calculat la salariul de baza. (2) Unitatile, categoriile de personal şi cuantumul sporului se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei.  +  Articolul 22 (1) Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, care lucreaza în condiţii de pericol determinate de depozitarea munitiilor, pulberilor, explozivilor şi substanţelor toxice speciale sau care executa operaţiuni de depozitare, dezamorsare, manipulare, examinare ori neutralizare a acestora, beneficiaza de un spor pentru condiţii periculoase de muncă, diferentiat în functie de gradul de pericol, de timpul efectiv lucrat în aceste locuri, calculat la salariul de baza, astfel: a) locuri de muncă sau operaţiuni deosebit de periculoase - 37-50%; b) locuri de muncă sau operaţiuni foarte periculoase - 16-30%; c) locuri de muncă sau operaţiuni periculoase - până la 16%. (2) Locurile de muncă sau operaţiunile periculoase, diferentiate în functie de gradul de pericol pe care îl reprezinta, procentul corespunzător fiecarui loc de muncă sau operaţiune, precum şi normele de acordare se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei.  +  Articolul 23Dispozitiile legale prin care sunt stabilite sporuri pentru condiţii periculoase sau vatamatoare, pentru activităţi care solicită o incordare psihică foarte ridicata ori care se desfăşoară în condiţii deosebite de muncă, pentru condiţii grele de muncă, pentru activitatea desfăşurată în schimb de noapte, precum şi alte reglementari se aplică şi functionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care se afla în situaţii similare, cu avizul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei. Normele de aplicare se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei.  +  Articolul 24 (1) Ministerul Justiţiei, Administratia Naţionala a Penitenciarelor şi unitatile subordonate constituie, lunar, un fond de premiere prin aplicarea unei cote de 10% din fondul de salarii aprobat în buget pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. (2) Din fondul prevăzut la alin. (1) ministrul justiţiei, directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi conducătorii unităţilor subordonate acorda functionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare premii pentru indeplinirea exemplara a atribuţiilor de serviciu. (3) Metodologia de constituire şi utilizare a fondului de premiere se stabileste prin ordin al ministrului justiţiei.  +  Articolul 25 (1) Pentru recompensarea functionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care au contribuit la realizarea unui volum mare de venituri proprii, anual, se constituie distinct un fond de premiere de 1% calculat asupra totalului veniturilor proprii încasate în anul bugetar respectiv. (2) Modul de constituire şi utilizare a fondului prevăzut la alin. (1) se va stabili prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. (3) Plata premiilor prevăzute la alin. (1) se efectueaza din veniturile proprii realizate.  +  Articolul 26 (1) Pentru activitatea desfăşurată funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare beneficiaza la sfârşitul anului calendaristic de un premiu anual egal cu salariul de baza din ultima luna a anului pentru care se face premierea. (2) Pentru cei care nu au lucrat tot timpul anului premiul se acordă proportional cu perioada în care au lucrat, luandu-se în calcul salariul de baza din ultima luna de activitate. (3) Premiul anual se poate reduce până la anulare, în cazul în care funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare nu au desfăşurat în cursul anului o activitate profesionala corespunzătoare sau au savarsit abateri grave sanctionate disciplinar.  +  Articolul 27 (1) La încetarea raporturilor de serviciu prin pensionare, funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare beneficiaza pentru activitatea depusa, în functie de vechimea efectiva ca militar, politist, functionar public şi salariat civil în cadrul structurilor din sistemul de aparare, ordine publică şi siguranţa naţionala, de un ajutor stabilit în raport cu salariul de baza net avut la data pensionarii, după cum urmeaza: a) până la 5 ani - un ajutor egal cu 3 salarii; b) între 5-10 ani - un ajutor egal cu 6 salarii; c) între 10-15 ani - un ajutor egal cu 8 salarii; d) între 15-20 de ani - un ajutor egal cu 10 salarii; e) între 20-25 de ani - un ajutor egal cu 12 salarii; f) între 25-30 de ani - un ajutor egal cu 15 salarii; g) peste 30 de ani - un ajutor egal cu 20 de salarii. (2) Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, ale caror raporturi de serviciu au incetat înainte de implinirea varstei de pensionare, cu drept de pensie de serviciu, prevăzute de reglementarile în vigoare, mai beneficiaza pentru fiecare an intreg ramas până la limita de vârsta de un ajutor egal cu doua salarii de baza nete. (3) Baza de calcul a salariului de baza net o constituie salariul de baza brut din ultima luna de activitate, din care se scade suma corespunzătoare impozitului pe salariu, calculat conform prevederilor legale. (4) Ajutoarele prevăzute la alin. (1) şi (2) urmeaza acelasi regim fiscal ca cel al ajutoarelor acordate la trecerea în rezerva a cadrelor militare. (5) În caz de deces al beneficiarului înainte de data platii ajutorului, acesta se acordă sotului supravietuitor, copiilor sau, în lipsa acestora, parintilor ori mostenitorilor legali.  +  Articolul 28 (1) Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care nu indeplinesc condiţiile de pensie, ale caror raporturi de serviciu au incetat fiind clasaţi "Apt limitat" sau ca urmare a reorganizarii unor unităţi ori a reducerii unor functii din statele de organizare şi pentru care nu sunt posibilitati să fie incadrati în alte functii corespunzătoare, în aceeasi unitate sau în alte unităţi, primesc un ajutor egal cu 10 salarii de baza nete din luna schimbarii pozitiei de activitate, stabilite conform art. 27 alin. (3). (2) În cazul în care funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare prevăzuţi la alin. (1) sunt apti de muncă, dar nu se pot incadra din lipsa de locuri de muncă corespunzătoare pregatirii lor, mai beneficiaza de plată unui ajutor, începând cu data de întâi a lunii urmatoare celei în care a avut loc încetarea raporturilor de serviciu şi până la incadrarea în munca, fără a se depăşi durata maxima prevăzută de lege pentru acordarea indemnizatiei de şomaj, în raport cu vechimea efectiva ca militar, politist, functionar public cu statut special, functionar public sau personal contractual în cadrul instituţiilor de aparare, ordine publică şi siguranţa naţionala, calculat după cum urmeaza: a) 50% din salariul de baza brut avut în luna schimbarii pozitiei de activitate, din care s-a dedus impozitul prevăzut de lege, pentru cei care au o vechime efectiva de până la 5 ani inclusiv; b) 55% din salariul de baza brut avut în luna schimbarii pozitiei de activitate, din care s-a dedus impozitul prevăzut de lege, pentru cei care au o vechime efectiva de la 5 ani până la 15 ani inclusiv; c) 60% din salariul de baza brut avut în luna schimbarii pozitiei de activitate, din care s-a dedus impozitul prevăzut de lege, pentru cei care au o vechime efectiva de peste 15 ani. (3) Ajutoarele prevăzute la alin. (1) şi (2) urmeaza acelasi regim fiscal al ajutoarelor acordate la trecerea în rezerva a cadrelor militare.  +  Articolul 29 (1) Despăgubirile acordate personalului militar, personalului navigant de marina, elevilor şi studenţilor instituţiilor de invatamant militar şi militarilor în rezerva concentrati, pentru cazurile de invaliditate ori de deces produse în timp de pace, ca urmare a accidentelor, catastrofelor sau a altor asemenea evenimente, intervenite în timpul şi din cauza indeplinirii serviciului militar, se acordă şi functionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, aflati în situaţiile respective, ca urmare a indeplinirii serviciului. (2) În caz de deces al functionarului public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare se acordă un ajutor suplimentar, în aceleasi condiţii stabilite pentru cadrele militare. (3) Despăgubirile şi ajutorul prevăzute la alin. (1) şi (2) se calculeaza în raport cu salariul de baza brut al functionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi urmeaza acelasi regim fiscal aplicat despăgubirilor acordate personalului militar.  +  Articolul 30 (1) Persoanele care au redobândit calitatea de functionar public cu statut special în sistemul administraţiei penitenciare, după 90 de zile calendaristice de la data încetării raporturilor de serviciu, atunci când le inceteaza din nou raporturile de serviciu, beneficiaza de ajutorul prevăzut la art. 27, din care se deduce ajutorul acordat la încetarea anterioara a raporturilor de serviciu, exprimat în numar de salarii de baza nete. (2) În cazul redobandirii calităţii de functionar public cu statut special în sistemul administraţiei penitenciare în termen de până la 90 de zile calendaristice de la data încetării raporturilor de serviciu, ajutorul exprimat în numar de salarii de baza nete se restituie, iar la o noua incetare a raporturilor de serviciu se ia în considerare şi timpul servit inaintea primei incetari a raporturilor de serviciu.  +  Articolul 31 (1) Drepturile banesti prevăzute la art. 27 şi 28 nu se acordă functionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare cărora le-au incetat raporturile de serviciu în baza art. 54 lit. a) şi c) din Legea nr. 293/2004, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Drepturile banesti prevăzute la art. 27 şi 28 nu se acordă functionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare nici în cazul în care, în timpul suspendarii din functie, acestora le-au incetat raporturile de serviciu în baza art. 52 alin. (3) şi art. 57 din Legea nr. 293/2004, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 32În caz de deces al functionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, sotul supravietuitor ori copiii, iar în lipsa acestora parintii, beneficiaza de ajutorul prevăzut la art. 27 alin. (1), fără a fi necesară indeplinirea condiţiilor de pensionare a celor decedati.  +  Articolul 33Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care poseda titlul ştiinţific de doctor beneficiaza de un spor de 15% din salariul de baza dacă îşi desfăşoară activitatea în domeniul pentru care poseda titlul ştiinţific respectiv.  +  Articolul 34 (1) Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care executa, în domenii specifice activităţii institutiei cu care au raporturi de serviciu, lucrari de excepţie şi misiuni speciale, beneficiaza de un spor de până la 50% din salariul de baza. (2) Sporul prevăzut la alin. (1) poate fi acordat pentru cel mult 5% din numărul total de posturi prevăzute în statele de organizare. (3) Modul de repartizare, criteriile, procentul care se aplică şi perioada pentru care se acordă se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei.  +  Secţiunea a 3-a Drepturile banesti cuvenite functionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare pe timpul studiilor şi în alte situaţii  +  Articolul 35 (1) Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, pe timpul cat sunt studenti ai instituţiilor de invatamant sau urmeaza cursuri ori alte forme de pregatire, precum şi cei care frecventeaza cursurile de zi ale instituţiilor civile de invatamant superior beneficiaza de salariul de baza avut la data începerii cursurilor, cu excepţia indemnizatiei de conducere. Aceste drepturi se mentin şi pe perioada stagiului la unităţi. (2) Pe timpul participării la cursurile de cariera, funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare beneficiaza de salariul de baza avut la data începerii cursurilor şi, după caz, de sporurile aplicabile personalului din institutia de invatamant, potrivit art. 23. (3) Pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care, în timp ce urmeaza cursurile instituţiilor de invatamant superior, precum şi doctoratul, sunt inaintati în grad profesional sau pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare cărora li se acordă grade profesionale superioare, salariul functiei acestora nu poate fi mai mic decat salariul de functie prevăzut pentru gradul profesional respectiv.  +  Articolul 36Prevederile legale în vigoare privind salarizarea în valută în strainatate şi în lei în tara se aplică şi functionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare trimisi în strainatate în misiune permanenta sau temporara, potrivit anexei nr. 3.  +  Articolul 37Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, rămaşi neincadrati în functii din diferite cauze neimputabile şi care sunt pusi la dispoziţie, beneficiaza de salariul de baza avut şi de celelalte drepturi banesti cuvenite pentru activitatea desfăşurată, cu excepţia indemnizatiei de conducere.  +  Articolul 38 (1) Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, pe timpul cat se afla în delegare, detasare, incapacitate temporara de muncă, concediu de odihnă, concediu de maternitate, alte concedii platite, precum şi invoiri platite care se acordă în baza dispoziţiilor legale în vigoare, primesc salariile de baza şi celelalte drepturi banesti avute, inclusiv sporurile de care beneficiaza, potrivit legii. (2) La plecarea în concediul de odihnă functionarul public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare primeste o primă de concediu egala cu salariul de baza din luna anterioara plecarii în concediu. Functionarul public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare are dreptul să solicite acordarea salariului de baza cuvenit pentru perioada de concediu, cu anticipatie. Salariul de baza şi prima de concediu se platesc cumulat, cu cel mult 5 zile inaintea datei plecarii în concediu. În cazul în care concediul de odihnă se efectueaza fractionat, prima de concediu şi salariul de baza se acordă cu anticipatie, o singură dată. (3) Functionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare ale caror raporturi de serviciu au incetat sau care au decedat înainte de a fi efectuat concediul de odihnă li se compenseaza în bani concediul neefectuat, în raport cu salariul de baza avut în luna în care a intervenit schimbarea pozitiei de activitate, respectiv decesul. (4) Functionarul public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, pe durata concediului pentru cresterea copilului în vârsta de până la 2 ani sau de până la 3 ani pentru copilul cu handicap, beneficiaza de o indemnizatie stabilita potrivit reglementarilor în vigoare aplicabile persoanelor asigurate în sistemul public de pensii şi asigurări sociale. Perioada concediului pentru cresterea copilului în vârsta de până la 2 ani sau de până la 3 ani pentru copilul cu handicap constituie vechime în munca şi în serviciu, care se are în vedere la stabilirea drepturilor ce se acordă în raport cu aceasta. (5) Functionarul public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, pe timpul concediului pentru ingrijirea copilului bolnav în vârsta de până la 7 ani, iar în cazul copilului cu handicap, pentru afectiunile intercurente, până la implinirea varstei de 18 ani, beneficiaza de o indemnizatie stabilita potrivit reglementarilor în vigoare aplicabile persoanelor asigurate în sistemul public de pensii şi asigurări sociale.  +  Articolul 39Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care au efectuat concediul de odihnă pe anul în curs, înainte de data încetării raporturilor de serviciu, dacă aceasta a avut loc în baza art. 54 lit a) şi c) şi art. 57 din Legea nr. 293/2004, cu modificările şi completările ulterioare, vor restitui cota-parte din salariul de baza pentru indemnizatia de concediu de odihnă încasată necuvenit.  +  Articolul 40 (1) La încetarea raporturilor de serviciu în alte situaţii decat cele prevăzute la art. 28 alin. (2), funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare primesc salariul de baza până la sfârşitul lunii în care a avut loc schimbarea pozitiei de activitate. (2) Dacă termenul legal de predare a functiei depăşeşte luna respectiva, plata salariului de baza se va face în continuare până la terminarea predarii, fără a depăşi acest termen. Termenul legal de predare a functiei începe de la data schimbarii pozitiei de activitate şi nu poate depăşi 22 de zile lucratoare. (3) Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare cărora le-au incetat raporturile de serviciu în baza art. 54 lit. a) şi c) din Legea nr. 293/2004, cu modificările şi completările ulterioare, primesc salariul de baza până la data schimbarii pozitiei de activitate, la care se adauga termenul legal pentru predarea functiei. (4) Pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care sunt avansati în grad profesional şi cu aceeasi data le-au incetat raporturile de serviciu, drepturile banesti pentru perioada până la finele lunii se stabilesc avandu-se în vedere coeficientul de ierarhizare corespunzător noului grad profesional.  +  Secţiunea a 4-a Drepturile banesti cuvenite functionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare pe timpul concentrarii  +  Articolul 41 (1) Pe timpul concentrarii rezervistii functionari publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare beneficiaza de salariul pentru functia pe care o indeplinesc sau cea pentru care se pregatesc, după caz, de salariul pentru gradul profesional detinut, de gradatiile la care au dreptul, precum şi de alte drepturi banesti ca şi funcţionarii publici din sistemul administraţiei penitenciare de la unitatile unde sunt concentrati. (2) Drepturile banesti prevăzute la alin. (1) sunt achitate de unitatile la care sunt concentrati rezervistii.  +  Secţiunea a 5-a Unele drepturi salariale ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare pensionari  +  Articolul 42Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare pensionari, angajaţi în unităţi din sistemul administraţiei penitenciare sau alte unităţi din sectorul de aparare naţionala, ordine publică şi siguranţa naţionala ori în functii cu atribuţii în acest domeniu din cadrul instituţiilor publice, beneficiaza de salariul de baza corespunzător functiei, de sporul de vechime pentru vechimea totala în munca, precum şi de celelalte drepturi prevăzute de lege.  +  Capitolul III Dispozitii tranzitorii şi finale  +  Articolul 43 (1) Valoarea corespunzătoare coeficientilor de ierarhizare prevăzuţi de prezenta ordonanţă se stabileste în raport cu valoarea de referinţa sectoriala prevăzută în anexa nr. 1 lit. D. (2) Valoarea de referinţa sectoriala se stabileste anual prin legea bugetului de stat.  +  Articolul 44Salariile stabilite în raport cu coeficientii de ierarhizare, prevăzute de prezenta ordonanţă, sunt brute şi se vor indexa în baza reglementarilor privind indexarea salariilor personalului din sectorul bugetar.  +  Articolul 45Salariile functionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare se calculeaza în raport cu numărul zilelor lucratoare din luna în care s-a desfăşurat activitatea, iar plata acestora se face lunar, între zilele de 5-15 ale fiecarei luni pentru luna precedenta.  +  Articolul 46 (1) Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare cercetati şi judecati în stare de libertate - pusi la dispoziţie în condiţiile legii - beneficiaza de coeficientii de ierarhizare minimi ai salariului pentru functia indeplinita, corespunzatori gradelor profesionale pe care le au, salariul pentru gradul profesional detinut, gradatiile la care au dreptul, precum şi de sporul pentru misiune permanenta, până la definitivarea situaţiei. (2) Pe perioada suspendarii din functie, ca urmare a arestarii preventive, functionarul public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare nu beneficiaza de niciun drept dintre cele prevăzute de prezenta ordonanţă. (3) În cazul în care s-a dispus scoaterea de sub urmărire penala ori achitarea, precum şi în cazul încetării urmaririi penale ori a procesului penal, functionarul public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare va fi repus în toate drepturile anterioare, inclusiv pentru perioada în care a fost pus la dispoziţie, respectiv a fost suspendat din functie, potrivit competentelor stabilite prin ordin al ministrului justiţiei.  +  Articolul 47În caz de deces drepturile banesti cuvenite functionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare se platesc, pentru întreaga luna în care a avut loc decesul, sotului supravietuitor, copiilor sau, în lipsa acestora, parintilor ori mostenitorilor legali.  +  Articolul 48Drepturile neachitate functionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi nereclamate în termen de 3 ani de la data când trebuiau platite se prescriu.  +  Articolul 49Elementele salariului de baza al functionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, pentru care, prin prezenta ordonanţă, s-a prevăzut stabilirea unor drepturi în raport cu salariul de baza avut, se actualizeaza ori de cate ori are loc o majorare sau o indexare a salariilor.  +  Articolul 50Salarizarea functionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care indeplinesc functii în afara sistemului administraţiei penitenciare se face potrivit prevederilor anexei nr. 4.  +  Articolul 51 (1) Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care ocupa functii de demnitate publică beneficiaza de indemnizatia lunara prevăzută la art. 19 din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publică, cu modificările şi completările ulterioare, de salariul pentru gradul profesional detinut ca drept al titularului, de gradatiile calculate la acesta, precum şi de sporul pentru misiune permanenta, calculat la gradul profesional şi gradatii. (2) Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare prevăzuţi la alin. (1) pot opta pentru drepturile salariale prevăzute de prezenta ordonanţă.  +  Articolul 52Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care, potrivit reglementarilor specifice, sunt obligati sa locuiasca în locuintele de interventie, de serviciu ori de protocol sunt scutiti de plată chiriei.  +  Articolul 53Prevederile legale referitoare la contribuţia pentru bugetul asigurarilor pentru şomaj şi la contribuţia la bugetul pentru asigurarile sociale de stat nu se aplică functionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare.  +  Articolul 54În aplicarea prezentei ordonante, Ministerul Justiţiei va emite norme metodologice în termen de 30 de zile de la publicarea legii de aprobare a prezentei ordonante în Monitorul Oficial al României, Partea I, norme care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.-------------Art. 54 a fost modificat prin art. unic din LEGEA nr. 462 din 12 decembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.000 din 14 decembrie 2006.  +  Articolul 55Alte drepturi specifice functionarilor publici cu statut special şi personalului civil din sistemul administraţiei penitenciare sunt prevăzute în anexa nr. 5.  +  Articolul 56Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, trimisi în delegare pe o durată mai mare de 30 de zile neintrerupta în aceeasi localitate, pot primi, în cazuri excepţionale, cu aprobarea prealabila a conducătorului unităţii, indemnizatia de delegare pe toata durata delegării.  +  Articolul 57Prevederile prezentei ordonante se aplică şi functionarilor publici cu statut special din Ministerul Justiţiei, care au atribuţii de coordonare şi control ale activităţii din sistemul administraţiei penitenciare sau alte atribuţii în legătură cu activitatea sistemului penitenciar.  +  Articolul 58Acordarea drepturilor banesti reglementate prin prezenta ordonanţă se face în limita fondurilor bugetare aprobate anual.  +  Articolul 59Pe timp de mobilizare sau razboi se aplică prevederile prezentei ordonante, precum şi unele reglementari specifice stabilite prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 60Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă.  +  Articolul 61La data intrarii în vigoare a prezentei ordonante, se abroga art. 25-27 şi anexele nr. 6 şi 7 din Legea nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătorești, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 563 din 18 noiembrie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 68/1999 privind finantarea activităţii Directiei Generale a Penitenciarelor din subordinea Ministerului Justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 415 din 30 august 1999, aprobata prin Legea nr. 219/2001, precum şi orice alte dispozitii contrare.  +  Articolul 62Prezenta ordonanţă intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul justiţiei,Katalin Barbara Kibedi,secretar de statMinistrul muncii,solidaritatii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VladescuBucureşti, 30 august 2006.Nr. 64.  +  Anexa 1 A. Coeficienţii de ierarhizare pentru functiile indeplinite, specifice functionarilor publici cu statut special ofiteri din sistemul administraţiei penitenciare1. Functionari publici cu statut special de conducere:───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Cate- Coeficientul de ierarhizarecrt. go- ───────────────────────────               Denumirea functiei ria*) minim maxim─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Director general A - 6,50 2. Director general adjunct A 5,00 5,80 3. Director A 4,00 5,70 4. Director adjunct A 3,90 5,50 5. Sef serviciu, contabil-sef, medic-sef A 3,80 5,00 6. Sef birou, sef tura, sef secţie,    sef atelier, sef garaj A 3,00 4,60 7. Adjunct sef secţie, adjunct sef serviciu A 2,90 4,10───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────2. Functionari publici cu statut special de execuţie:───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Cate- Coeficientul de ierarhizarecrt. go- ───────────────────────────               Denumirea functiei ria*) minim maxim─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Inspector general A - 5,00 2. Ofiter specialist principal A 3,90 4,40 3. Ofiter specialist A 3,20 4,20 4. Ofiter principal A 2,80 3,85 5. Ofiter A 2,20 3,00 6. Ofiter debutant A - 2,00───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────B. Coeficienţii de ierarhizare pentru functiile indeplinite, specifice agentilor de penitenciare1. Functii de execuţie:───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Cate- Coeficientul de ierarhizarecrt. go- ───────────────────────────               Denumirea functiei ria*) minim maxim─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Sef formatiune**) B 1,90 2,50 2. Agent - Agent sef principal B 1,80 2,00 3. Agent debutant B - 1,65───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    *) Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei    penitenciare se impart în două categorii, astfel cum sunt prevăzute la    art. 9 alin. (1) din Legea nr. 293/2004, cu modificările şi completările    ulterioare.    **) Prin formatiune se înţelege: patrula, schimb, escorta, punct de lucru,    atelier, asistent medical sef s.a.C. Coeficienţii de ierarhizare ai salariului de grad profesional pentru funcţionarii publici cu statut special───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────       Gradul profesional Coeficientul                                                  de ierarhizare───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────I. Ofiteri de penitenciareSubinspector de penitenciare 1,50Inspector de penitenciare 1,55Inspector principal de penitenciare 1,60Subinspector-sef de penitenciare 1,65Inspector-sef de penitenciare 1,70Inspector-sef principal de penitenciare 1,80Inspector general de penitenciare 1,85II. Agenti de penitenciareAgent de penitenciare 1,25Agent principal de penitenciare 1,30Agent-sef adjunct de penitenciare 1,35Agent-sef de penitenciare 1,40Agent-sef principal de penitenciare 1,45───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────D. Valoarea de referinţa sectoriala este de 189,6759 lei.NOTĂ:1. Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care, prin reorganizarea unităţilor, au fost numiti în functii inferioare beneficiaza de salariul de baza al functiei pe care au indeplinit-o, cu excepţia indemnizatiei de conducere, pe o durată aprobata potrivit competentelor.2. Pentru funcţionarii publici cu statut special din Ministerul Justiţiei şi Administratia Naţionala a Penitenciarelor - Aparat Central, coeficientii de ierarhizare ai functiilor în care sunt incadrati se majoreaza cu 0,25.3. Pentru medicii functionari publici cu statut special, coeficientii de ierarhizare ai functiilor în care sunt incadrati se majoreaza cu 0,10. Pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare din anatomie patologica şi medicina legala, care lucreaza în morgi, prosecturi şi histopatologie, coeficientii de ierarhizare ai salariului de functie se majoreaza cu 100%.4. Agentii de penitenciare, absolventi ai instituţiilor de invatamant superior, cu diploma de licenţă, beneficiaza de un spor de 25% din salariul de functie dacă îşi desfăşoară activitatea în domenii corespunzătoare studiilor absolvite, stabilite prin ordin al ministrului justiţiei.  +  Anexa 2 INDEMNIZATIILEcursantilor din instituţiile proprii de invatamant pentru formareafunctionarilor publici cu statut specialdin sistemul administraţiei penitenciareCursantii din instituţiile proprii de invatamant pentru formarea functionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare beneficiaza de o indemnizatie stabilita în raport cu urmatorii coeficienti de ierarhizare:───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                Coeficientul de ierarhizare                 Institutii ────────────────────────────────────                de invatamant Anul I Anul II Anul III Anul IV───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Scoli de agenti de penitenciare 0,200 0,240 - -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Academia şi institutii de invatamantsuperior 0,240 0,280 0,420 0,500───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Scoli de ofiteri de rezerva 0,240───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Cursantii din instituţiile proprii de invatamant pentru formarea functionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, care sunt numiti în functiile prevăzute mai jos, primesc, începând cu data de întâi a lunii urmatoare numirii în functie, pe lângă indemnizatie, şi un spor diferentiat pe coeficienti de ierarhizare, astfel:───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- student sau elev sef de grupa 0,200───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- student sau elev sef de clasa 0,220───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- student sau elev monitor detasament (similare) 0,240───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- student sau elev monitor de an (similare) 0,260───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- student sau elev monitor de academie, institutie de  invatamant superior (şcoala) 0,400───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 3 DREPTURILE BANESTIale functionarilor publici cu statut special din sistemuladministraţiei penitenciare care desfăşoară misiuni în strainatate1. Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care desfăşoară misiuni în strainatate în cadrul fortelor de mentinere a pacii sub egida ONU, NATO sau a altor organizaţii internationale beneficiaza de urmatoarele drepturi banesti: a) salariul de baza prevăzut în decizia de numire sau cel avut anterior, dacă acesta este mai mare; b) un spor lunar de 30%, calculat la salariul de baza; c) o primă de campanie neimpozabila, o singură dată pentru toata perioada misiunii, egala cu salariul de baza brut. Plata acestei prime se face la plecarea în zona desfăşurării misiunii.2. Drepturile banesti cuvenite personalului care încadrează batalioanele mixte constituite din functionari publici cu statut special români şi personal al altor tari se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.3. Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care se deplaseaza în interesul unităţii trimitatoare pentru a participa la cursuri, stagii de practica şi specializare, perfectionare sau care desfăşoară orice fel de activitate în strainatate, mai puţin cele menţionate la pct. 1 din prezenta anexa, beneficiaza pe timpul deplasarii de salariul de baza lunar avut.  +  Anexa 4 REGLEMENTARIprivind salarizarea functionarilor publicicu statut special din sistemul administraţiei penitenciare careindeplinesc functii în afara sistemului administraţiei penitenciare1. Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, detasati în baza reglementarilor în vigoare sa indeplineasca functii în afara sistemului administraţiei penitenciare, beneficiaza de urmatoarele drepturi salariale: a) salariul de baza al functiei indeplinite, sporul de vechime în munca, indemnizatii, premii, sporuri şi alte drepturi care se acordă personalului contractual din unitatile unde îşi desfăşoară activitatea, potrivit legislaţiei care se aplică în unitatile respective; b) salariul pentru gradul profesional şi gradatiile calculate la acesta, potrivit legislaţiei care se aplică functionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare; c) drepturile salariale prevăzute la lit. a) şi b) nu pot fi mai mici decat cele ce li s-ar cuveni ca functionari publici cu statut special incadrati în instituţiile din sistemul administraţiei penitenciare.2. Salariul de baza, inclusiv indemnizatiile, sporurile sau alte drepturi care fac parte din salariul de baza, prevăzute de dispozitiile legale, salariul pentru gradul profesional, gradatiile şi sporul de vechime în munca se iau în calcul la stabilirea drepturilor de pensie, ajutorului acordat la încetarea raporturilor de serviciu şi a altor drepturi care se acordă în functie de salariul de baza prevăzut pentru funcţionarii publici cu statut special.3. Drepturile banesti cuvenite functionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, prevăzuţi la art. 1 din ordonanţa, pe timpul incapacitatii temporare de muncă, al concediilor de odihnă, invoirilor, precum şi pe timpul deplasarilor în interesul serviciului sau în caz de mutare, se acordă potrivit reglementarilor care se aplică în unitatile sistemului administraţiei penitenciare şi se achită din fondurile unităţilor unde sunt detasati.4. Drepturile salariale acordate la încetarea raporturilor de serviciu se acordă pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, prevăzuţi la pct. 1, de către unitatile de la care au fost detasati.5. Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, detasati la compartimentele speciale din ministere şi din alte organe centrale, vor putea beneficia de un spor de salariu de până la 10%, care face parte din salariul de baza, cu avizul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei.6. Drepturile banesti prevăzute la pct. 1 lit. a) şi la pct. 5 se platesc din fondurile unităţilor în care funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare îşi desfăşoară activitatea, iar cele prevăzute la pct. 1 lit. b) şi ajutorul prevăzut la pct. 2 se platesc din fondurile unităţilor de la care au fost detasati.7. Pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, salarizati potrivit prezentei anexe, asimilarea functiilor indeplinite, precum şi coeficientii de ierarhizare ai acestora se stabilesc de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei, la propunerea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, cu acordul Ministerului Justiţiei.8. În situaţia în care baza de calcul pentru stabilirea drepturilor prevăzute la pct. 2 este mai mica decat salariul de baza al functiei de functionar public cu statut special în sistemul administraţiei penitenciare asimilate, drepturile respective se calculeaza în raport cu acesta din urma.  +  Anexa 5 ALTE DREPTURIspecifice personalului cu atribuţii de coordonare şi control al activităţii penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiţiei, precum şi personalului din Administratia Naţionala a Penitenciarelor şi din unitatile subordonate acesteia1. Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care asigura paza, escortarea şi supravegherea detinutilor, retinutilor, arestatilor preventiv şi a minorilor condamnati în penitenciare sau internati în centre de reeducare minori, spitale-penitenciare, în sectii (ateliere) de productie, puncte de lucru ori în perioada în care se afla în mijloace de transport au dreptul, pe timpul efectiv prestat în astfel de condiţii, la o indemnizatie pentru paza şi supraveghere de 5% din salariul de baza. De sporul prevăzut mai sus beneficiaza şi membrii grupelor de interventie, precum şi cei care sunt desemnaţi să-şi desfasoare activitatea în cadrul grupelor de interventie la unitatile unde functiile prevăzute în statele de organizare nu sunt incadrate.2. Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care au în primire cai sau caini de serviciu au dreptul, pe perioada respectiva, la un spor de 5% din salariul de baza.3. În cazuri cu totul excepţionale, când nevoia justificata a muncii o cere, funcţionarii publici cu statut special şi personalul civil din sistemul administraţiei penitenciare pot calatori cu orice tren, la orice clasa, cu vagon de dormit şi cu orice alt mijloc de transport în comun, numai cu aprobarea prealabila a conducătorilor (sefilor) de unităţi, care raspund personal de aceasta.4. Perioadele pentru care se acordă drepturile prevăzute la art. 28 alin. (2) din ordonanţa constituie vechime în munca.5. Personalul civil din Ministerul Justiţiei cu atribuţii de coordonare şi control şi cel care efectueaza lucrari în legătură cu activitatea penitenciarelor, precum şi personalul civil din Administratia Naţionala a Penitenciarelor şi din unitatile subordonate acesteia beneficiaza de un spor la salariul de baza de până la 30%.6. Personalul civil din domeniul didactic şi auxiliar didactic, medico-sanitar şi clerical din unitatile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor beneficiaza de o majorare a salariului de baza cu până la 30%. Aceasta majorare nu face parte din salariul de baza.7. Pentru activitatea desfăşurată în unităţi situate în localităţi sau în zone izolate ori unde incadrarea personalului se face cu dificultate, personalul civil din sistemul administraţiei penitenciare beneficiaza de un spor de până la 20% din salariul de baza. Acest spor nu face parte din salariul de baza.8. Drepturile prevăzute la pct. 6 şi 7 se cumuleaza cu drepturile prevăzute la pct. 5.9. Personalul civil din Administratia Naţionala a Penitenciarelor şi din unitatile subordonate acesteia beneficiaza de o indemnizatie lunara de până la 25%, care se calculeaza asupra salariului de baza, pentru prestarea serviciului în misiune permanenta.10. Drepturile prevăzute la pct. 5, 6, 7 şi 9 se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei.11. De dispozitiile art. 21 din ordonanţa beneficiaza şi personalul civil din Ministerul Justiţiei cu atribuţii de coordonare şi control, cel care efectueaza lucrari în legătură cu activitatea penitenciarelor, precum şi personalul civil din Administratia Naţionala a Penitenciarelor şi din unitatile subordonate acesteia.-----------