HOTĂRÂRE nr. 1.489 din 18 decembrie 2002 (*actualizată*)privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale Antidrog(actualizată până la data de 5 ianuarie 2007*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 27 decembrie 2002. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 5 ianuarie 2007, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 183 din 20 februarie 2003; HOTĂRÂREA nr. 1.093 din 15 iulie 2004; HOTĂRÂREA nr. 1.873 din 21 decembrie 2006.**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.873 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 5 ianuarie 2007, în tot cuprinsul hotărârii, denumirea "Centrul de prevenire şi consiliere antidrog" se înlocuieşte cu denumirea "Centrul de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog".În temeiul art. 107 din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se înfiinţează Agenţia Naţionala Antidrog, denumita în continuare Agenţie, organ de specialitate cu personalitate juridică în subordinea Ministerului de Interne.  +  Articolul 2 (1) Agenţia stabileşte concepţia de ansamblu şi asigura coordonarea unitară, pe baza unei strategii naţionale, a luptei împotriva traficului şi consumului ilicit de droguri, desfăşurata de către autorităţile competente, de alte instituţii ale statului şi de organizaţii neguvernamentale, centralizează şi monitorizează rezultatele cooperării dintre instituţiile abilitate române şi instituţiile şi organizaţiile străine cu atribuţii în acest domeniu. (2) Agenţia este autorizată să difuzeze şi să dea publicităţii date şi informaţii cu caracter oficial, din domeniul antidrog, în condiţiile prevăzute de lege.----------Alin. (2) al art. 2 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.873 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 5 ianuarie 2007.  +  Articolul 3 (1) Agenţia este condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat, subordonat nemijlocit ministrului de interne, numit prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului de interne.----------Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 183 din 20 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 28 februarie 2003. (2) Preşedintele este ordonator de credite şi reprezintă Agenţia în raporturile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele juridice şi fizice din ţara şi din străinătate, precum şi în justiţie. (3) În exercitarea atribuţiilor sale preşedintele emite decizii care sunt obligatorii pentru toate instituţiile statului implicate în lupta antidrog. Preşedintele Agenţiei îndeplineşte următoarele atribuţii principale: a) coordonează activitatea de elaborare a Strategiei naţionale antidrog şi a planurilor de acţiune adoptate şi acţionează pentru aplicarea acestora; b) fundamentează şi elaborează propuneri pentru bugetul anual, pe care le înaintează Ministerului de Interne; c) urmăreşte şi controlează aplicarea deciziilor proprii, a convenţiilor şi acordurilor internaţionale la care România este parte şi propune măsuri pentru realizarea condiţiilor în vederea integrării în structurile europene sau în alte organisme internaţionale;----------Litera d) a alin. (3) al art. 3 a fost abrogată de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.873 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 5 ianuarie 2007. e) colaborează cu instituţiile de specialitate pentru formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului propriu; f) aproba statul de funcţii al Agenţiei, conduce aparatul propriu, numeşte şi eliberează din funcţie personalul propriu. (4) Preşedintele Agenţiei este sprijinit în activitatea sa de un director general, care este şi inlocuitorul de drept al acestuia. (5) Structura organizatorică a Agenţiei este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 4 (1) În structura Agenţiei se constituie şi funcţionează următoarele direcţii şi compartimente: a) Direcţia de evaluare-coordonare; b) Direcţia privind reducerea cererii de droguri; c) Direcţia management resurse umane şi logistică; d) Direcţia relaţii internaţionale şi afaceri europene; e) Direcţia Observatorul român de droguri şi toxicomanii; f) Compartimentul audit; g) Compartimentul financiar-contabil; h) Compartimentul juridic; i) Compartimentul control, inspecţie şi metodologie; j) Centrul Naţional de Cercetare şi Formare în Adicţii.----------Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.873 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 5 ianuarie 2007. (2) Prin decizie a preşedintelui Agenţiei, în cadrul direcţiilor pot fi constituite servicii şi birouri.  +  Articolul 4^1 (1) Activitatea Agenţiei la nivelul judeţelor şi, respectiv, al sectoarelor municipiului Bucureşti se realizează prin centrele de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog, care fac parte din Agenţie ca structuri teritoriale. (2) Fiecare centru de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog este prevăzut cu 5 posturi, încadrate cu personal specializat în unul dintre domeniile: prevenirea criminalităţii, educaţie-învăţământ, medical, psihosociologic şi al asistenţei sociale. (3) În funcţie de situaţia concretă, Agenţia poate redistribui posturi între centre, cu încadrarea în numărul de posturi aprobat şi cu respectarea celorlalte prevederi legale în vigoare.-----------Art. 4^1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.093 din 15 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 23 iulie 2004.  +  Articolul 4^2Agenţia poate avea în subordine unităţi finanţate integral de la bugetul de stat, organizate ca instituţii publice, de tipul centrelor de acordare a serviciilor de asistenţă pentru consumatorii de droguri, precum şi laboratoare de analiză şi cercetare a drogurilor.----------Art. 4^2 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.873 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 5 ianuarie 2007.  +  Articolul 4^3În scopul implementării unui sistem performant de comunicare şi coordonare între Agenţie şi instituţiile implicate în aplicarea Strategiei naţionale antidrog şi pentru realizarea atribuţiilor prevăzute la art. 5, în cadrul Agenţiei se constituie Consiliul consultativ şi, respectiv, Consiliul ştiinţific şi de cercetare.----------Art. 4^3 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.873 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 5 ianuarie 2007.  +  Articolul 4^4 (1) Consiliul consultativ are ca scop analizarea problemelor comune instituţiilor participante la aplicarea Strategiei naţionale antidrog în legătură cu politica de reducere a cererii şi ofertei de droguri. (2) Consiliul consultativ este constituit din reprezentanţi, la nivel de secretar de stat, ai Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Justiţiei, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Apărării, Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Economiei şi Comerţului, Ministerului Integrării Europene, Ministerului Educaţiei şi Cercetării, Ministerului Sănătăţii Publice, Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi ai Ministerului Culturii şi Cultelor, nominalizaţi de către conducătorii acestor instituţii. Din Consiliul consultativ fac parte şi un reprezentant al Ministerului Public, nominalizat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, precum şi un reprezentant al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România. (3) Consiliul consultativ se întruneşte semestrial sau ori de câte ori este necesar, la solicitarea preşedintelui Agenţiei, care prezidează şedinţele. Deliberarea se face în prezenţa majorităţii membrilor, iar hotărârile se adoptă cu votul majorităţii celor prezenţi. (4) La şedinţele Consiliului consultativ pot fi invitaţi şi alţi reprezentanţi ai instituţiilor publice implicate în reducerea cererii şi ofertei de droguri, precum şi ai societăţii civile. (5) Hotărârile Consiliului consultativ pot fundamenta decizii ale preşedintelui Agenţiei sau ordine comune ale ministerelor implicate, după caz.----------Art. 4^4 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.873 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 5 ianuarie 2007.  +  Articolul 4^5 (1) Consiliul ştiinţific şi de cercetare asigură cadrul de dezbatere a politicilor, strategiilor sectoriale, proiectelor şi programelor antidrog şi este alcătuit din 15 specialişti, personalităţi marcante în domeniul ştiinţific sau academic. Preşedintele Agenţiei face parte de drept din Consiliul ştiinţific şi de cercetare. (2) Componenţa nominală a Consiliului ştiinţific şi de cercetare se aprobă prin decizie a preşedintelui Agenţiei. (3) Preşedintele Consiliului ştiinţific şi de cercetare este ales dintre membrii săi, pe o perioadă de un an, prin rotaţie. (4) Consiliul ştiinţific şi de cercetare se întruneşte cel puţin o dată pe an sau de câte ori este nevoie, la solicitarea preşedintelui Agenţiei, cu acordul preşedintelui Consiliului ştiinţific şi de cercetare. Dezbaterea se face în prezenţa majorităţii membrilor, iar hotărârile se adoptă cu votul majorităţii celor prezenţi. Hotărârile Consiliului ştiinţific şi de cercetare fundamentează, după caz, decizii ale preşedintelui ori proiecte de acte normative. (5) Consiliul ştiinţific şi de cercetare poate constitui grupe de lucru de specialitate, cu avizul Consiliului consultativ.----------Art. 4^5 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.873 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 5 ianuarie 2007.  +  Articolul 5 (1) Agenţia are următoarele atribuţii: a) elaborează Strategia naţionala antidrog şi planul sau de acţiune şi le supune spre aprobare Guvernului, urmărind modul de aplicare a acestora; b) asigura coordonarea în domeniu între instituţiile, organizaţiile guvernamentale şi neguvernamentale implicate în activităţile din Strategia naţionala antidrog; c) elaborează, implementează, finanţează, avizează, acreditează, coordonează, monitorizează şi evaluează, după caz, programe zonale, naţionale şi internaţionale, generale sau sectoriale, aprobate potrivit legii, de reducere a cererii şi a ofertei de droguri; standardele de calitate pentru elaborarea programelor se aprobă prin decizia preşedintelui Agenţiei.----------Litera c) a alin. (1) al art. 5 a fost modificată de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.873 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 5 ianuarie 2007.----------Litera d) a alin. (1) al art. 5 a fost abrogată de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.873 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 5 ianuarie 2007. e) coordonează activitatea de prevenire la nivel naţional a centrelor de prevenire şi consiliere antidrog;e^1) elaborează şi fundamentează necesarul de resurse, implementează, finanţează, monitorizează şi evaluează Programul naţional de asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri şi Programul de interes naţional de prevenire a consumului de tutun, alcool şi droguri, pe care le supune aprobării Guvernului, cu avizul instituţiilor cu atribuţii în domeniu, precum şi alte programe ale Agenţiei Naţionale Antidrog;----------Litera e^1) a alin. (1) al art. 5 a fost introdusă de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.873 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 5 ianuarie 2007.e^2) avizează materialele educativ-preventive şi campaniile de publicitate în domeniu, cu acordul Ministerului Sănătăţii Publice, după caz.----------Litera e^2) a alin. (1) al art. 5 a fost introdusă de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.873 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 5 ianuarie 2007. f) asigura legătura cu Centrul European de Monitorizare a Drogurilor şi a Dependentei de Droguri şi cu alte organisme internaţionale în domeniu; g) realizează şi coordonează la nivel naţional activităţile de colectare, analiza şi difuzare a datelor şi informaţiilor despre droguri şi toxicomanie, cu păstrarea confidenţialităţii conform legii; h) stabileşte indicatorii şi criteriile de apreciere a fenomenului drogurilor; i) centralizează, analizează şi sintetizează toate datele furnizate de autorităţile, instituţiile şi organizaţiile implicate în reducerea cererii şi ofertei de droguri, potrivit legii, în scopul constituirii şi actualizării lunare a băncilor de date cu privire la producţia, traficul şi consumul ilicit de droguri şi spălarea banilor rezultaţi din traficul ilicit de droguri, precum şi cu privire la operaţiunile cu precursori de droguri, substanţe chimice esenţiale şi inhalanţi chimici toxici;----------Litera i) a alin. (1) al art. 5 a fost modificată de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.873 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 5 ianuarie 2007.i^1) monitorizează activităţile din circuitul integrat de asistenţă a consumatorilor de droguri;----------Litera i^1) a alin. (1) al art. 5 a fost introdusă de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.873 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 5 ianuarie 2007.i^2) furnizează, prin centrele subordonate, servicii de asistenţă medicală, psihologică şi socială pentru consumatorii de droguri;----------Litera i^2) a alin. (1) al art. 5 a fost introdusă de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.873 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 5 ianuarie 2007.i^3) autorizează şi acreditează programe de formare şi de formare a formatorilor în domeniul adicţiilor, împreună cu instituţiile abilitate, potrivit legii;----------Litera i^3) a alin. (1) al art. 5 a fost introdusă de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.873 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 5 ianuarie 2007.i^4) gestionează Registrul Central de Investigaţii şi Cercetare în domeniul drogurilor şi stabileşte modalităţile de cooperare între instituţiile implicate în furnizarea datelor necesare, cu excepţia datelor operative;----------Litera i^4) a alin. (1) al art. 5 a fost introdusă de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.873 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 5 ianuarie 2007.i^5) gestionează, prin Direcţia Observatorul român de droguri şi toxicomanii, sistemul de înregistrare pentru Registrul unic codificat privind consumatorii de droguri;----------Litera i^5) a alin. (1) al art. 5 a fost introdusă de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.873 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 5 ianuarie 2007.i^6) asigură aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 381/2004privind unele măsuri financiare în domeniul prevenirii şi combaterii traficului şi consumului ilicit de droguri;----------Litera i^6) a alin. (1) al art. 5 a fost introdusă de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.873 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 5 ianuarie 2007.i^7) participă la aplicarea dispoziţiilor privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, prin personal anume împuternicit, potrivit legii;----------Litera i^7) a alin. (1) al art. 5 a fost introdusă de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.873 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 5 ianuarie 2007.i^8) fundamentează şi aprobă tarifele şi condiţiile în care persoana în cauză, familia acesteia sau organismele private pot suporta contravaloarea serviciilor de evaluare şi cheltuielile ocazionate de participarea la programe psihologice şi sociale, potrivit legii;----------Litera i^8) a alin. (1) al art. 5 a fost introdusă de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.873 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 5 ianuarie 2007. j) întocmeşte, pe baza datelor furnizate, raportul anual privind evoluţia şi nivelul traficului şi consumului de droguri, pe care îl înaintează Guvernului României şi organismelor internaţionale abilitate să asigure aplicarea prevederilor convenţiilor internaţionale, în conformitate cu acordurile ratificate de România; k) elaborează studii, sinteze, analize de fenomen în domeniul luptei antidrog, actionand prin materiale publicate pentru prevenirea şi limitarea producţiei, traficului şi consumului ilicit de droguri; l) face propuneri de armonizare, actualizare şi adaptare a legislaţiei în domeniu cu reglementările internaţionale, în baza datelor legate de amploarea şi caracteristicile naţionale ale traficului şi consumului de droguri, sau iniţiază şi fundamentează acte normative în domeniu; m) iniţiază, coordonează sau avizează, după caz, activităţi de cercetare în domeniu;----------Litera n) a alin. (1) al art. 5 a fost abrogată de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.873 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 5 ianuarie 2007. o) gestionează şi administrează resursele umane, economice şi tehnice ale Agenţiei; p) evaluează semestrial sau ori de câte ori se impune stadiul realizării Strategiei naţionale antidrog;p^1) elaborează şi implementează, inclusiv prin cooperare cu instituţiile de specialitate, programe de formare şi perfecţionare profesională a personalului propriu şi a altor categorii de specialişti în dependenţe, prin Centrul Naţional de Cercetare şi Formare în Adicţii;----------Litera p^1) a alin. (1) al art. 5 a fost introdusă de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.873 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 5 ianuarie 2007. q) exercita şi alte atribuţii în domeniu, potrivit legii. (2) Activităţile prevăzute la alin. (1) se desfăşoară fără a se produce imixtiuni în competentele şi activităţile specifice fiecărei instituţii.  +  Articolul 6 (1) Ministerele şi instituţiile publice centrale şi locale cu responsabilităţi în lupta împotriva traficului şi consumului de droguri au obligaţia sa furnizeze, la cererea Agenţiei, datele referitoare la fenomenul drogurilor.(1^1) Instituţiile prevăzute la alin. (1) informează Agenţia cu privire la datele şi informaţiile referitoare la droguri, pe care le dau publicităţii în ţară şi în străinătate.----------Alin. (1^1) al art. 6 a fost introdus de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.873 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 5 ianuarie 2007. (2) La solicitarea Agenţiei, ministerele şi instituţiile implicate asigura participarea unor specialişti pentru coordonarea acţiunilor de amploare, precum şi sprijin tehnic şi logistic la activităţile comune.  +  Articolul 7 (1) Agenţia beneficiază de personal propriu, care poate fi încadrat permanent pe statul de funcţii al acesteia sau poate fi detaşat pe o perioadă limitată de la alte instituţii ale statului. (2) Numărul maxim de posturi stabilit pentru Agenţie este de 347, exclusiv demnitarul.----------Alin. (2) al art. 7 a fost modificat de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.873 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 5 ianuarie 2007. (3) În anul 2004 Agenţia funcţionează cu un număr de 136 de posturi, exclusiv demnitarul, din care 50 de posturi pentru centrele de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog de la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti şi al judeţelor Cluj, Constanţa, Iaşi şi Timiş.-----------Alin. (3) al art. 7 a fost introdus de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.093 din 15 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 23 iulie 2004. (4) Posturile prevăzute la alin. (2) şi (3) se asigură prin redistribuire, cu încadrarea în numărul total de posturi aprobate Ministerului Administraţiei şi Internelor.-----------Alin. (4) al art. 7 a fost introdus de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.093 din 15 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 23 iulie 2004.  +  Articolul 8 (1) Agenţia efectuează evaluări semestriale sau anuale. La aceste evaluări pot fi invitaţi reprezentanţii instituţiilor publice şi private cu atribuţii în domeniu şi cei ai organizaţiilor neguvernamentale, precum şi experţi din următoarele sectoare de activitate: a) Secretariatul General al Guvernului; b) Ministerul Administraţiei Publice; c) structurile specializate în reducerea ofertei şi reducerea cererii de droguri din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române;----------Litera c) a alin. (1) al art. 8 a fost modificată de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.873 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 5 ianuarie 2007. d) Direcţia de combatere a criminalitatii organizate şi antidrog din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie; e) Institutul Naţional de Criminologie; f) formatiunea de specialitate din cadrul Direcţiei Generale a Vamilor; g) formatiunea de specialitate din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontiera; h) direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Familiei; i) direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării; j) direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului; k) direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale; l) direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Apărării Naţionale; m) direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor; n) Oficiul Naţionale de Prevenire şi Combatere a Spalarii Banilor; o) Serviciul Roman de Informaţii; p) Serviciul de Informaţii Externe; q) reprezentanţi ai unor organisme internaţionale şi/sau ai unor agenţii similare din alte state. r) Administraţia Naţională a Penitenciarelor;----------Litera r) a alin. (1) al art. 8 a fost introdusă de pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.873 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 5 ianuarie 2007. s) direcţiile de specialitate din Ministerul Culturii şi Cultelor.----------Litera s) a alin. (1) al art. 8 a fost introdusă de pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.873 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 5 ianuarie 2007. (2) Concluziile desprinse în urma analizelor stau la baza acţiunilor desfăşurate de Agenţie şi de instituţiile implicate.  +  Articolul 9 (1) Agenţia este finanţată integral de la bugetul de stat. (2) Agenţia poate beneficia de donaţii şi sponsorizări, în condiţiile legii.  +  Articolul 10 (1) Pentru funcţionarea Agenţiei Guvernul va transmite în administrarea acesteia imobilele necesare din domeniul public sau privat al statului, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (2) Agenţia are în dotare un număr de autoturisme stabilit potrivit prevederilor legale, precum şi alte bunuri, mobilier, aparatura, echipamente electronice şi tehnica de calcul necesare funcţionarii acesteia în condiţii optime.  +  Articolul 11În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Agenţia va elabora regulamentul de organizare şi funcţionare, care se aproba de preşedinte.  +  Articolul 12Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 534/1999 privind înfiinţarea Comitetului Interministerial de Lupta împotriva Drogurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 329 din 12 iulie 1999, precum şi orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministru de interne,Ioan Rusp. Ministrul sănătăţii şi familiei,Radu Deac,secretar de statMinistrul munciişi solidarităţii sociale,Marian SarbuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 18 decembrie 2002.Nr. 1.489.  +  Anexa 1                                            Numărul maxim de posturi = 347                                            (exclusiv demnitarul)            STRUCTURA ORGANIZATORICA A AGENTIEI NAŢIONALE ANTIDROG                         ┌───────────────────────────┐                         │ MINISTERUL ADMINISTRATIEI │                         │ ŞI INTERNELOR │                         └───────────────────────────┘                                       |                                       |                                 ┌────────────┐                                 │ PRESEDINTE │                                 └─────┬──────┘                                       │                                       │ ┌────────────┐                                       │ │COMPARTIMENT│   ┌────────────┐ │ ┌────┤ AUDIT │   │ CABINET ├----------------------┤ │ └────────────┘   └────────────┘ │ │ ┌────────────┐   ┌────────────┐ │ │ │COMPARTIMENT│   │ CONSILIUL │ │ ├────┤ CONTROL, │   │CONSULTATIV ├----------------------┤ │ │INSPECŢIE ŞI│   └────────────┘ │ │ │METODOLOGIE │   ┌────────────┐ │ │ └────────────┘   │ CONSILIUL │ │ │ ┌────────────┐   │ STIINTIFIC ├----------------------┼───────────────┼────┤COMPARTIMENT│   └────────────┘ │ │ │ JURIDIC │   ┌────────────┐ │ │ └────────────┘   │ CENTRUL │ │ │ ┌────────────┐   │NAŢIONAL DE │ │ │ │COMPARTIMENT│   │CERCETARE ŞI├----------------------┤ └────┤FINANCIAR - │   │ FORMARE IN │ │ │CONTABIL*) │   │ ADICTII │ │ └────────────┘   └────────────┘ │                                       │                                       │                              ┌────────┴─────────┐                              │ DIRECTOR GENERAL │                              └────────┬─────────┘                                       │                                       │         ┌────────────┬────────────┬───┴────────────┬──────────────┐         │ │ │ │ │   ┌─────┴─────┐┌─────┴────┐┌──────┴──────┐┌────────┴───────┐┌─────┴──────┐   │DIRECTIA DE││ DIRECTIA ││ DIRECTIA ││DIRECTIA RELATII││ DIRECTIA │   │EVALUARE - ││ PENTRU ││RESURSE UMANE││INTERNATIONALE ││OBSERVATORUL│   │COORDONARE ││REDUCEREA ││ŞI LOGISTICA ││ŞI AFACERI ││ ROMAN DE │   │ ││CERERII DE││ ││EUROPENE ││DROGURI ŞI │   │ ││ DROGURI ││ ││ ││TOXICOMANII │   └───────┬───┘└─────┬────┘└──────┬──────┘└───────┬────────┘└────┬───────┘           | | | | |           | | | | |           | | | | |      ┌────┴──────────┴────────────┴───────────────┴──────────────┴──┐      │ CENTRELE DE PREVENIRE, EVALUARE ŞI CONSILIERE ANTIDROG │      │ JUDETENE ŞI ALE SECTOARELOR MUNICIPIULUI BUCURESTI │      └────────────────────────────┬─────────────────────────────────┘                                   |                                   |          ┌────────────────────────┴─────────────────────────────┐          │ COMUNITATI TERAPEUTICE, ALTE CENTRE DE ASISTENŢA A │          │ CONSUMATORILOR DE DROGURI │          └──────────────────────────────────────────────────────┘---------        *) Se organizează la nivel de serviciu.----------Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.873 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 5 ianuarie 2007, conform pct. 16 al art. I din acelaşi act normativ.------------