HOTĂRÂRE nr. 1.489 din 18 decembrie 2002 (*actualizata*)privind înfiinţarea Agentiei Naţionale Antidrog(actualizata până la data de 28 februarie 2003*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 27 decembrie 2002. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 28 februarie 2003, cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 183 din 20 februarie 2003.În temeiul art. 107 din Constitutie,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se infiinteaza Agentia Naţionala Antidrog, denumita în continuare Agentie, organ de specialitate cu personalitate juridica în subordinea Ministerului de Interne.  +  Articolul 2Agentia stabileste conceptia de ansamblu şi asigura coordonarea unitara, pe baza unei strategii naţionale, a luptei împotriva traficului şi consumului ilicit de droguri, desfăşurată de către autorităţile competente, de alte institutii ale statului şi de organizaţii neguvernamentale, centralizeaza şi monitorizează rezultatele cooperarii dintre instituţiile abilitate române şi instituţiile şi organizaţiile straine cu atribuţii în acest domeniu.  +  Articolul 3 (1) Agentia este condusa de un presedinte cu rang de secretar de stat, subordonat nemijlocit ministrului de interne, numit prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului de interne.-------------Alin. (1) al art. 3 a fost modificat prin pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 183 din 20 februarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 28 februarie 2003. (2) Preşedintele este ordonator de credite şi reprezinta Agentia în raporturile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele juridice şi fizice din tara şi din strainatate, precum şi în justiţie. (3) În exercitarea atribuţiilor sale preşedintele emite decizii care sunt obligatorii pentru toate instituţiile statului implicate în lupta antidrog. Preşedintele Agentiei indeplineste urmatoarele atribuţii principale: a) coordonează activitatea de elaborare a Strategiei naţionale antidrog şi a planurilor de actiune adoptate şi acţionează pentru aplicarea acestora; b) fundamentează şi elaboreaza propuneri pentru bugetul anual, pe care le inainteaza Ministerului de Interne; c) urmareste şi controlează aplicarea deciziilor proprii, a convenţiilor şi acordurilor internationale la care România este parte şi propune măsuri pentru realizarea condiţiilor în vederea integrarii în structurile europene sau în alte organisme internationale; d) avizeaza, în condiţiile legii, înfiinţarea organismelor neguvernamentale care desfăşoară activităţi complementare de prevenire a traficului şi consumului ilicit de droguri şi coopereaza cu acestea în realizarea scopului pentru care au fost create; e) colaboreaza cu instituţiile de specialitate pentru formarea şi perfectionarea pregatirii profesionale a personalului propriu; f) aproba statul de functii al Agentiei, conduce aparatul propriu, numeste şi elibereaza din functie personalul propriu. (4) Preşedintele Agentiei este sprijinit în activitatea sa de un director general, care este şi inlocuitorul de drept al acestuia. (5) Structura organizatorica a Agentiei este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 4 (1) În structura Agentiei se constituie şi funcţionează urmatoarele compartimente: a) Directia de evaluare-coordonare, care constituie banca de date a Agentiei cu privire la producţia, traficul şi consumul ilicit de droguri şi spalarea capitalurilor, elaboreaza studii şi sinteze privind fenomenul drogurilor, coordonează acţiuni cu grad mare de complexitate ce necesita implicarea mai multor ministere şi monitorizează operaţiunile cu precursori folositi la fabricarea ilicita a drogurilor; b) Directia pentru prevenirea consumului ilicit de droguri şi de coordonare a activităţii la nivel naţional a centrelor de prevenire şi consiliere antidrog; c) Directia resurse umane şi financiare, care coordonează atribuirea de resurse financiare Agentiei, elaboreaza documentaţia necesară pentru punerea în aplicare a programelor de finanţare şi gestioneaza aspectele legate de resursele umane, economice şi tehnice ale Agentiei; d) Directia de relatii internationale, care coordonează activităţile de cooperare şi colaborare cu instituţiile similare din strainatate; e) Observatorul român pe droguri şi toxicomanii, care stabileste indicatorii şi criteriile de apreciere a fenomenului drogurilor; f) Compartimentul audit. (2) Prin decizie a presedintelui Agentiei, în cadrul direcţiilor pot fi constituite servicii şi birouri.  +  Articolul 5 (1) Agentia are urmatoarele atribuţii: a) elaboreaza Strategia naţionala antidrog şi planul sau de actiune şi le supune spre aprobare Guvernului, urmarind modul de aplicare a acestora; b) asigura coordonarea în domeniu între instituţiile, organizaţiile guvernamentale şi neguvernamentale implicate în activităţile din Strategia naţionala antidrog; c) elaboreaza, monitorizează, avizeaza şi coordonează programe naţionale de combatere a productiei şi traficului ilicit de droguri şi a spalarii de bani rezultati din astfel de activităţi; d) elaboreaza, monitorizează, avizeaza şi coordonează, după caz, programe naţionale de prevenire a consumului ilicit de droguri; e) coordonează activitatea de prevenire la nivel naţional a centrelor de prevenire şi consiliere antidrog; f) asigura legătură cu Centrul European de Monitorizare a Drogurilor şi a Dependentei de Droguri şi cu alte organisme internationale în domeniu; g) realizează şi coordonează la nivel naţional activităţile de colectare, analiza şi difuzare a datelor şi informaţiilor despre droguri şi toxicomanie, cu pastrarea confidentialitatii conform legii; h) stabileste indicatorii şi criteriile de apreciere a fenomenului drogurilor; i) centralizeaza, analizeaza şi sintetizeaza toate datele furnizate de autorităţile, instituţiile şi organizaţiile implicate; j) întocmeşte, pe baza datelor furnizate, raportul anual privind evolutia şi nivelul traficului şi consumului de droguri, pe care îl inainteaza Guvernului României şi organismelor internationale abilitate să asigure aplicarea prevederilor convenţiilor internationale, în conformitate cu acordurile ratificate de România; k) elaboreaza studii, sinteze, analize de fenomen în domeniul luptei antidrog, actionand prin materiale publicate pentru prevenirea şi limitarea productiei, traficului şi consumului ilicit de droguri; l) face propuneri de armonizare, actualizare şi adaptare a legislaţiei în domeniu cu reglementarile internationale, în baza datelor legate de amploarea şi caracteristicile naţionale ale traficului şi consumului de droguri, sau initiaza şi fundamentează acte normative în domeniu; m) initiaza, coordonează sau avizeaza, după caz, activităţi de cercetare în domeniu; n) gestioneaza resursele necesare programelor prevăzute de Agentie şi controlează implementarea acestora; o) gestioneaza şi administreaza resursele umane, economice şi tehnice ale Agentiei; p) evalueaza semestrial sau ori de cate ori se impune stadiul realizării Strategiei naţionale antidrog; q) exercita şi alte atribuţii în domeniu, potrivit legii. (2) Activităţile prevăzute la alin. (1) se desfăşoară fără a se produce imixtiuni în competentele şi activităţile specifice fiecarei institutii.  +  Articolul 6 (1) Ministerele şi instituţiile publice centrale şi locale cu responsabilităţii în lupta împotriva traficului şi consumului de droguri au obligaţia sa furnizeze, la cererea Agentiei, datele referitoare la fenomenul drogurilor. (2) La solicitarea Agentiei, ministerele şi instituţiile implicate asigura participarea unor specialisti pentru coordonarea acţiunilor de amploare, precum şi sprijin tehnic şi logistic la activităţile comune.  +  Articolul 7 (1) Agentia beneficiaza de personal propriu, care poate fi incadrat permanent pe statul de functii al acesteia sau poate fi detasat pe o perioadă limitata de la alte institutii ale statului. (2) Numărul maxim de posturi stabilit pentru Agentie este de 40, exclusiv demnitarul.-------------Alin. (2) al art. 7 a fost modificat prin pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 183 din 20 februarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 28 februarie 2003.  +  Articolul 8 (1) Agentia efectueaza evaluari semestriale sau anuale. La aceste evaluari pot fi invitati reprezentantii instituţiilor publice şi private cu atribuţii în domeniu şi cei ai organizaţiilor neguvernamentale, precum şi experti din urmatoarele sectoare de activitate: a) Secretariatul General al Guvernului; b) Ministerul Administraţiei Publice; c) Formatiunea centrala de reprimare a traficului ilicit de droguri din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române; d) Directia de combatere a criminalitatii organizate şi antidrog din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie; e) Institutul Naţional de Criminologie; f) formatiunea de specialitate din cadrul Directiei Generale a Vamilor; g) formatiunea de specialitate din cadrul Inspectoratului General al Politiei de Frontiera; h) directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Familiei; i) directiile de specialitate din cadrul Ministerului Educatiei şi Cercetarii; j) directiile de specialitate din cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului; k) directiile de specialitate din cadrul Ministerului Muncii şi Solidaritatii Sociale; l) directiile de specialitate din cadrul Ministerului Apararii Naţionale; m) directiile de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei şi Pădurilor; n) Oficiul Naţionale de Prevenire şi Combatere a Spalarii Banilor; o) Serviciul Roman de Informaţii; p) Serviciul de Informaţii Externe; q) reprezentanti ai unor organisme internationale şi/sau ai unor agentii similare din alte state. (2) Concluziile desprinse în urma analizelor stau la baza acţiunilor desfăşurate de Agentie şi de instituţiile implicate.  +  Articolul 9 (1) Agentia este finanţată integral de la bugetul de stat. (2) Agentia poate beneficia de donatii şi sponsorizari, în condiţiile legii.  +  Articolul 10 (1) Pentru functionarea Agentiei Guvernul va transmite în administrarea acesteia imobilele necesare din domeniul public sau privat al statului, în termen de 60 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei hotărâri. (2) Agentia are în dotare un numar de autoturisme stabilit potrivit prevederilor legale, precum şi alte bunuri, mobilier, aparatura, echipamente electronice şi tehnica de calcul necesare funcţionarii acesteia în condiţii optime.  +  Articolul 11În termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei hotărâri Agentia va elabora regulamentul de organizare şi functionare, care se aproba de presedinte.  +  Articolul 12Pe data intrarii în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 534/1999 privind înfiinţarea Comitetului Interministerial de Lupta împotriva Drogurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 329 din 12 iulie 1999, precum şi orice alte dispozitii contrare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministru de interne,Ioan Rusp. Ministrul sănătăţii şi familiei,Radu Deac,secretar de statMinistrul munciişi solidaritatii sociale,Marian SarbuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 18 decembrie 2002.Nr. 1.489.  +  Anexă    Numărul maxim de posturi = 40    (exclusiv demnitarul şi posturile aferente    cabinetului acestuia)                 STRUCTURA ORGANIZATORICA A AGENTIEI NAŢIONALE ANTIDROG                          ┌────────────────────┐                          │ PRESEDINTE ├─┐                          └───────────┬────────┘ │                                      │ │                                      │ │ ┌───────────────────┐                                      │ └───┤Compartiment audit │                                      │ └───────────────────┘                                      │                          ┌───────────┴────────┐                          │ Director general │                          └───────────────┬────┘                                          │       ┌───────────────────┬──────────────┼────────────────┬─────────────┐       │ │ │ │ │┌──────┴──────┐┌───────────┴──────────┐┌──┴──────┐┌────────┴────────┐┌───┴─────┐│Observatorul ││Directia de evaluare- ││Directia ││ Directia pentru ││ ││ român pe ││ coordonare ││ de ││ prevenirea ││ ││ droguri şi ││Politia de Frontiera -││ relatii ││ consumului ││ ││toxicomanii*)││ Brigada Antidrog- ││ interna-││ ilicit de ││Directia ││ ││ Vama ││ tionale ││ droguri şi de ││resurse ││ ││ ││ ││ coordonare a ││ umane ││ ││ ││ ││ activităţii la ││ şi ││ ││ ││ ││ nivel naţional ││ finan- ││ ││ ││ ││ a centrelor ││ ciare ││ ││ ││ ││ de prevenire ││ ││ ││ ││ ││ şi consiliere ││ ││ ││ ││ ││ antidrog ││ │└─────────────┘└──────────────────────┘└─────────┘└─────────────────┘└─────────┘------------*) Funcţionează la nivel de direcţie.------------